Prasy do formowania bel prostopadłościennych - Agromix

agromix.agro.pl
  • No tags were found...

Prasy do formowania bel prostopadłościennych - Agromix

Prasy do formowania bel prostopadłościennychPL


KRONE – od 100 lat na sali sukcesuKompetentnaNowatorskaBlisko klientówJuż od 100 lat nazwa KRONE ma swoje stałe miejsce wtechnice rolniczej. Zaczynając od małej kuźni, KRONErozwinęła się do wielkości czołowego zakładu w branżyzbioru pasz. Właściwa kompozycja nowatorstwa, bliskichkontaktów z klientami i kompetencji zapewnia od lat dobrewyniki tego przedsiębiorstwa. Liczne, innowacyjne cechywyróżniające tę firmę w pełni potwierdzają jej filozofięzorientowaną na jakość i klienta.Na początku jest rozmowa. Pracownicyfirmy KRONE pozostają w bliskim kontakciez klientami i partnerami dystrybucyjnymi.Wspólnie analizują rynki, tendencje iwymagania maszyn.Nowe maszyny powstają przy wykorzystaniunajnowocześniejszej techniki komputerowej.Dzięki nowatorskim programomkonstrukcyjnym można symulować pracęmaszyn na ekranie. Umożliwia to ciągłąoptymalizację maszyn już w fazie konstrukcyjnej.Teraz wybija godzina budowy prototypu.Doświadczeni fachowcy wykonują pierwszeprototypy ręcznie. W ścisłej współpracyz konstruktorami po raz pierwszy montujesię nową maszynę KRONE.2


• • •Wczesne rozpoznawanie tendencji,ścisły kontakt z klientami i wytyczaniekierunków rozwoju rynku, to cechywyróżniające firmę KRONE. Naprzykład prasy do formowania belprostopadłościennych: tutaj KRONEpostawiła od początku na solidnemaszyny, zapewniające większąwydajność i wysoki komfort obsługi.Napędy bez przekładni łańcuchowych,automatyczne sprzęgła dla przenośnikarotacyjnego, bardzo dużekoło zamachowe, oczyszczaniesupłaczy sprężonym powietrzem izespół osi typu tandem, wszystko to sprawia, że KRONE już w 1994 roku spełniła wymagania praktyki. Jest to bowiemsedno filozofii firmy KRONE: dokładnie wsłuchiwać się w głosy rolników i przedsiębiorców usługowych, a następniewymagania te wprowadzać szybko i elastycznie do konstrukcji maszyn.Żadna symulacja komputerowa nie zastąpiw pełni badań eksploatacyjnych. DlategoKRONE dokładnie testuje swoje maszynyna całym świecie, we wszystkich warunkacheksploatacyjnych. Tylko w ten sposóbzapewnia się, że liczne protokoły z badańuwzględnią wszystkie warunki pracy maszyn.Jakość się opłaca. Z tego powodu wszystkokontroluje się i dokumentuje, gdzietylko można. To jednak jeszcze nie wszystko:KRONE zleca badania swoich maszynnawet niezależnym placówkombadawczym.Zadowoleni klienci na całym świecie świadcząo tym, że taki nakład opłaca się.Ciągły dialog jest tak samo pożyteczny, jakciągła kontrola jakości. Nie na darmonazwa KRONE stałą się w międzyczasiena świecie synonimem techniki zbiorupasz – made in Spelle.3


BiG Pack EasyFlow X-Cut VFS Zespół prasowania Supłacz Obsługa Zespoły osi BiG Pack 890 1270 1290 MultiBale HDP BiG Pack 12130 Dane techniczne


• • •Program sukcesu6• • •Pierwszy, nie sterowany podbieracz w prasachdo formowania bel prostopadłościennych8• • • Zespół rozdrabniający w kasetach10• • • Zmienny system napełniania12Zespół prasowania: od koła zamachowego aż do zsuwniSupłacz: perfekcyjne wiązanieObsługa: najwyższy komfortZespoły osi: bezpieczna jazda• • • 18• • • Typy o dużej mocy24• • • Do sześciu pojedynczych bel w jednej beli26• • • Bele jak brykiety28• • • Największe prostopadłościenne bele świata32• • • Technika w szczegółach34


KRONE BIG PACKProgram sukcesuWysokość kanału prasydo 130 cmNie sterowany podbieraczEasy FlowVFS – zmienny systemnapełnianiaKasetowy zespółrozdrabniającyX-CutSystem MultiBale –sześć pojedynczychbel w jednej beliPrasy HDP o najwyższymstopniu zgniotuKupując prasę do formowania bel prostopadłościennych firmyKRONE kupują Państwo doświadczenie i kompetencję w konstrukcjipras. KRONE zna najróżniejsze wymagania praktyki ioferuje kompletny program produkcji pras, z kanałami o wieluwymiarach. Uznane na całym świecie innowacje, jak zmiennysystem napełniania, jedyne w swoim rodzaju wyposażenieMultiBale i nie sterowany podbieraczEasyFlow uzasadniają sukcesBIGPack firmy KRONE,gdyż KRONE buduje to,czego chcą klienci.BIG Pack 800 (X-Cut): najmniejsza spośródwszystkich BIG Pack. Z czterema podwójnymisupłaczami oraz z kanałem owysokości 90 cm i szerokości 80 cm, maszynata sprawdziła się nie tylko w słomie,ale również przy zbiorze ciężkiej zielonkina kiszonkę.BIG Pack 1270 (X-Cut): ta maszyna, zewzględu na wysokość kanału 70 cm i szerokość1,20 m znajduje różnorodne zastosowanie.Sześć pojedynczych albo podwójnychsupłaczy zapewnia uzyskanie stabilnychbel słomy, siana i sianokiszonki.BIG Pack 1270 (X-Cut/MultiBale): ten wariantpozwala na wytwarzanie sześciumałych bel w jednej dużej beli. Korzyść:duże bele można szybko uprzątnąć z pola,a małe bele łatwiej się potem rozdziela.6


Program BiG Pack• • •BiG Pack 890BiG Pack 890 X-CutBiG Pack 1270BiG Pack 1270 X-Cut80 x 90 cm120 x 70 cmBiG Pack 1270 MultiBaleBiG Pack 1270 X-Cut MultiBale6 małych bel 120 x 70 cm wjednej dużej beli 270 cmBiG Pack 1290BiG Pack 1290 X-Cut120 x 90 cmBiG Pack 1290 HDPBiG Pack 1290 HDP X-Cut120 x 90 cmBiG Pack 12130BiG Pack 12130 X-Cut120 x 130 cmBiG Pack 1290 (X-Cut): mocne bele owysokości 90 cm i szerokości 1,20 mzachwycają rolników na całym świecie. Zewzględu na duże wymiary bel maszyna tapracuje zasadniczo przy zbiorze słomy isiana, ale w niektórych krajach również zpowodzeniem stosuje się ją do wytwarzaniabel przeznaczonych na sianokiszonkę.BiG Pack 1290 (X-Cut/HDP): bele jak brykiety.Dzięki systemowi prasowania HDP(High Density) i przedłużonemu kanałowiprasy uzyskuje się bele o masie większej ookoło 25 % w porównaniu z systemamikonwencjonalnymi. Opłaca się to bardzoprzy transporcie słomy.BiG Pack 12130 (X-Cut): przy wysokościkanału 1,30 m wytwarza się mniej bel zhektara, obniża się koszty osobowe,oszczędza czas, a potem można szybkosprzątnąć bele z pola. Prasę tą stosuje sięgłównie do zbioru słomy i siana. Może onabyć wyposażona w zespół rozdrabniającyX-Cut.7


EasyFlowPierwszy nie sterowany podbieracz w prasach do formowania bel prostopadłościennychDokładna pracaWiększa mocSpokojniejsza pracaMniejsze zużycieMniejszy nakład nakonserwacjęNowy podbieracz EasyFlow to pierwszy zaoferowany przezKRONE podbieracz, w którym nie ma sterowania bieżniąkrzywkową, wymagającego dużych nakładów. Istotą tegopodbieracza jest faliste ukształtowanie ocynkowanych prowadnicpokosu. Zapewniają one ciągły przepływ materiałuprzy chowaniu się palców. EasyFlow możepracować z prędkością obrotową większąo 30 %, a więc można szybciej jechać iuzyskać większą wydajność.Nic nie pozostaje na polu: przy szerokości roboczej 1.950 mm albo 2.350 mm (DIN11220), pięciu rzędach palców o rozstawie palców 55 mm, nie sterowany podbieraczEasyFlow pracuje bardzo dokładnie. Ponieważ palce o grubości 6,3 mm chowają się wfalistej prowadnicy pokosu pod kątem prostym, więc materiał nie jest wciągany downętrza podbieracza.KRONE wie, czego potrzebuje praktyka:wysokość kółek kopiujących na pneumatykachmożna regulować bez użycianarzędzia i zapewniają one szybkie dostosowaniesię do wszystkich warunków.Pokonują wszystkie zakręty i nie mają tendencjido ustawiania się bokiem.8


• • •Zalety jak na dłoni: nowy podbieraczEasyFlow dzięki prostej konstrukcjima wyraźnie mniej ruchomych częścii przekonuje swoją spokojną pracą.Mniejsze wskutek tego zużycieznajduje odzwierciedlenie w niższychkosztach konserwacji i serwisu. Wporównaniu z tradycyjnymi systemamiEasyFlow pracuje z prędkościąobrotową większą o 30 %. Osiągniętyw ten sposób efekt wyrzutu nanastępne zespoły transportowepoprawia wydajność podbierania isprawia że BiG Pack jest jeszczewydajniejsza.KRONE, jako pierwszemu producentowi na świecie, udało się zaoferować seryjnie niesterowany podbieracz EasyFlow w prasach do formowania bel prostopadłościennychtyposzeregu BiG Pack.Wszystko toczy się płynnie: ciągłyprzepływ materiału z dociskaczem rolkowym.Bez rozsuwania paszy w przypadkuwałów o nierównej grubości. Zawsze pełnewykorzystanie mocy przy najwyższejwydajności podbierania.Tanie rozwiązanie; BiG Pack 890, 1270 i1290 mogą być wyposażone włańcuchowy napęd podbieracza. Ten prostynapęd jest zabezpieczony przez ścinanąśrubę umieszczoną w kole napędowym.Komfortowo: napęd wałem przegubowymze sprzęgłem bezpieczeństwa. W przypadkuprzeciążenia podbieracza sprzęgłowyłącza się. Dzięki temu zbędna jestwymiana ścinanych śrub.9


KRONE X-CutPerfekcyjne rozdrabnianie z kasety.16 noży na szerokościkanału 80 cm26 noży przy szerokościkanału 1,20 mWirnik tnący i transportowyw układzie VIndywidualnezabezpieczenia nożyHydraulicznie opuszczananiecka zespołurozdrabniającegoWyciągane kasety znożamiJakość cięcia w najdrobniejszych szczegółach umożliwia rotacyjnyzespół rozdrabniający X-Cut firmy KRONE. Z 16 lub 26 nożamiosiąga się teoretyczną długość cięcia 44 mm. Duży wirnik tnący itransportowy pracują w sposób ciągły i transportują materiał wwielu małych porcjach. Palceustawione w kształcie V inawinięte na zewnątrz rzędypalców polepszająrozprowadzenie zbieranegomateriału na całej szerokości kanału.Ze względu na małą liczbę częściX-Cut pracuje bardzo niezawodnie –i to przy małym poborze mocy.Wirnik o dużej mocy, silne cięcie: dużaśrednica, wynosząca 550 mm jest przekonująca.Podwójne palce, każdorazowo po4 na obwodzie wirnika tnącego i transportowego,przeciągają zbierany materiałprzez noże, przy czym pobór mocy jestograniczony dzięki rozmieszczeniu wkształcie V.10Z pełną mocą: wirnik tnący i transportowysą napędzane bezpośrednio z przekładnigłównej. Sprzęgło krzywkowe chroni wirniktnący przed przeciążeniem. Tymsamym są Państwo zawsze bezpieczni.Perfekcyjne, krótkie cięcie: przy pełnejliczbie noży i rozstawie noży 44 mm.Rozmieszczenie noży w jednym rzędzie iniewielka odległość pomiędzy podwójnymipalcami wirnika i nożami gwarantujenajwyższą jakość cięcia.


• • •KRONE X-Cut: „zasada szuflady”.Zespół rozdrabniający X-Cut posiadadwie kasety nożowe, każda po 8 albo13 noży. W celu montażu lub demontażunoży można hydraulicznieopuszczać kasety. Kasety noży lub„dzielone szuflady” można wygodniewyciągać z boku maszyny.W celu przeprowadzenia konserwacjialbo zmiany długości cięcia możnawyjmować noże bez użycia narzędzi iponownie montować.To zapewnia bezpieczeństwo: indywidualnezabezpieczenia noży za pomocąsprężyn zapewniają bezawaryjną pracę wkontakcie z ciałami obcymi. Oczywiście poprzejściu ciała obcego noże powracają wswoje położenie robocze.Zapchany wirnik? To już nie jest problemem:przy zapchaniach opuszcza sięhydraulicznie kasety noży ze stanowiskatraktorzysty. Gdy kanał transportowy zostanieudrożniony, ustawia się nożeponownie w położeniu roboczym.Łatwe cięcie: kształt noży zapewnia płynnecięcie przy małym zapotrzebowaniu mocy.Wymontowane noże zastępuje się nożami„ślepymi”. Noże te chronią szczeliny iuchwyty noży przed zanieczyszczeniu.11


VFS – zmienny system napełniania opracowany przez KRONEZawsze twarde beleWysoka przepustowość,6-fazowy system transportuWstępne zagęszczanie w kanaletransportowym, tym samymcałkowite napełnienie kanałuprasowaniaBele o stabilnym kształcie,również z małych wałów pokosuRównomiernie zagęszczonebele, a więc większa masa belAutomatyczne sprzęgłoprzeciążeniowe zapewniającewyższą wydajność dziennąZmienny system napełniania (VFS), opracowany przez firmęKRONE, zapewnia twarde bele o stabilnym kształcie równieżprzy małych ilościach pokosu i małej prędkości jazdy. Zasadadziałania systemu VF: bęben podający i podajnik dostarczająmateriał najpierw do kanału transportowego, gdzie jest zbieranyi wstępnie zagęszczany. Dopiero po całkowitymnapełnieniu kanału transportowegopalce podajnika przesuwajązebrany materiał do kanałuprasowania.Silne i niezawodne: przekładnie charakteryzują się szczególnie wysokim współczynnikiemsprawności. System VF może być zabezpieczony ścinanym sworzniem albo sprzęgłemkrzywkowym.Sprzęgło krzywkowe dla zapewnianiakomfortu: maksymalne bezpieczeństwodzięki krzywkom blokującym, rozmieszczonymw pięciu asymetrycznych rzędachpoczwórnych. Zapchania w kanale zasilającymmożna usunąć bez potrzeby wysiadaniaoperatora.12


• • •Opracowany przez firmę KRONEzmienny system napełniania jestrozwiązaniem, które zachwyca praktyków.Jest to wzorcowy przykładinnowacyjności, charakteryzującyfirmę KRONE. System VF łączy zaletyciągłych systemów transportu z zaletamisystemów pracujących wzależności od ilości i otworzył firmieKRONE całkowicie nowe drogi wbudowie pras do formowania bel prostopadłościennych.Dzięki systemowiVF pracuje się zawsze wydajnie, niezależnieod kształtu wału pokosu i odilości pokosu. BiG Pack 12130 możeprasować twarde bele o wysokości1,30 m.12Rys. 1: W pełni przemyślany: system VSpracuje z 5 rzędami palców bębna podającego,jednym rzędem palców podajnikaoraz przytrzymywaczem. Bęben podającyjest sterowany wspólną bieżnią krzywkową.Grabie podajnika są sterowane drugą,obrotową bieżnią krzywkową.3Rys. 2: Dopóki bieżnia krzywkowapodajnika nie obróci się, bęben podający ipodajnik transportują prasowany materiałw sposób ciągły do kanału transportowegoi wstępnie go zagęszczają. Przytrzymywaczutrzymuje dostarczany materiał podkanałem prasowania.Rys. 3: Dopiero gdy kanał transportowyjest pełny, przytrzymywacz automatycznyobraca się do tyłu. Tym samym otwieraprzejście do kanału prasowania i jednocześniewyłącza sprzęgło.4Rys. 4: Sprzęgło powoduje obrócenie całejbieżni krzywkowej palców podajnika, którytransportuje teraz podebrany materiał dokanału transportowego. Potem przytrzymywaczi grabie podajnika automatycznieobracają się w swoje położenie wyjściowe.13


• • •Wszyscy to znamy: kołysanie się i niespokojnapraca – cecha wielu praszbierających. Jest to jeszcze jedenpowód, dla którego KRONE od początkupostawiła na duże koła zamachowe.Masywne koło zamachowe wBiG Pack zapewnia wysoki momentobrotowy. Szczytowe obciążenia zostajązlikwidowane, maszyna pracujerównomiernie i ma o wiele mniejszezapotrzebowanie mocy. Prasy do formowaniabel prostopadłościennychBiG Pack firmy KRONE zwracająuwagę swoją spokojną pracą i komfortemjazdy.Wzorowe zabezpieczenie całego napędu:rozruch BiG Pack jest zabezpieczonysprzęgłem poślizgowym. W przypadkuprzeciążenia, które wystąpi w maszynie,następuje albo ścięcie sworznia alboautomatyczne wyłączenie sprzęgła klinowego.Całkowicie bezpieczne: przy wykonywaniuprac serwisowych i konserwacyjnychmożna zabezpieczyć napędy za pomocąhamulca taśmowego na kole zamachowym.Ten seryjnie montowany hamulecpostojowy zapobiega wybiegowi alborozruchowi maszyny na postoju.Prosta droga: napęd przekładni bębnapodającego i supłaczy pochodzi bezpośrednioz wału napędowego, gdyżłańcuchy zużywają się i trzeba je konserwować.Wraz z tą techniką napędu kupująPaństwo komfort i niezawodność.14


• • •Twarde bele, długa, ciężka praca wletnim upale. Takie warunki stawiająwysokie wymagania napędom prasy.Dlatego KRONE wyposażyła BiGPack w szczególnie solidną przekładnięgłówną i wyeliminowała przekładniełańcuchowe. Duża przekładniazębata stożkowo – walcowa przekazujenapęd bez strat, jest szczególniespokojna w pracy i przenosi bardzo dużą moc. Zależnie od typu prasy,przekładnie te mogą przenosić moc powyżej 1100 KM. Solidna konstrukcjaprzekładni jest gwarancją niezawodności eksploatacyjnej.Silne i pewne: KRONE wyposaża prasy doformowania bel prostopadłościennych wbardzo długie tłoki prasy. To zapewnia bezpieczeństwoiglicom. Tłoki pracują spokojnie:50 skoków tłoka / minutę w BiGPack 890, 38 skoków tłoka / minutę winnych prasach do formowania bel prostopadłościennychfirmy KRONE.Wytrzymały: tłok prasy jest prowadzony wśrodku przez krążki toczne. W celu uzyskaniagładkiej powierzchni dolnej belimożna regulować wysokość położeniatłoka za pomocą mimośrodu w krążkachtocznych.To zapewnia lej: w celu uzyskania wysokiejgęstości bel, BiG Pack posiada długi, lejowatykanał prasowania ze sprężynowymi,bocznymi i górnymi przytrzymywaczami wczęści przedniej. Zewnętrzne zaokrągleniana końcach bocznych klap prasyzapewniają gładkie krawędzie bel.15


• • •Najlepszy kształt – wybierając BiGPack dokonali Państwo właściwegowyboru. Twarde bele o równomiernejgęstości, nie wystrzępione, o gładkichkrawędziach. Właśnie te właściwościprzyniosły BiG Pack sławę. Hydraulikapokładowa z automatyczną regulacjasiły formowania zapewnia uzyskanierównomiernych, prostopadłościennychbel, także przy dużej wilgotnościi różnych właściwościach materiału.Długi, lejowaty kanał prasowaniaz przytrzymywaczami gwarantujenajwyższą jakość prasowania.Własna hydraulika pokładowa: obieghydrauliki jest zasilany z oddzielnegozbiornika oleju, przez pompę wysokociśnieniowąnapędzaną z przekładni głównej.Dzięki temu prasa jest niezależna od obieguhydraulicznego ciągnika i pracuje niezawodnie.Zawsze równomiernie twarde bele na całejszerokości kanału: 2 czujniki z lewej i zprawej strony mierzą rzeczywistą siłę prasowaniatłoka. System regulacji porównujete wartości ze wstępnie wybraną siłąprasowania i odpowiednio nastawianacisk klap prasy.Z pełną mocą dla uzyskania bel twardychjak kamień: górne i boczne klapy prasy sąuruchamiane przez maksymalnie 6siłowników naciskowych (zależnie od typumaszyny). Jarzmo jest szczególnie solidnei zaprojektowane na wysokieobciążenia ciągłe.16


Zbiór słomy• • •Niezależnie od tego, czy prasuje sięsłomę, siano czy zielonkę na sianokiszonkę,prasa wysokiego stopniazgniotu musi prasować zawsze bezawaryjniei wydajnie. Tylko wówczasopłaca się rolnikowi i przedsiębiorcyusługowemu kupno tego rodzajudużej maszyny. Fakt, że prasy BiGPack firmy KRONE do formowaniabel prostopadłościennych pracują wkraju i za granicą niezawodnie, czasamiw ekstremalnych warunkach,wynika z tego, że konstruktorzyKRONE wciąż wprowadzają do konstrukcjonowe informacje i doświadczeniazdobyte w praktyce. W tensposób BiG Pack staje się gwarantemPaństwa sukcesu.Zbiór sianaZbiór zielonki na sianokiszonkęBela za belą, zawsze taka sama długość:kółko zębate umieszczone w środkupodłogi kanału prasowania przesuwa bele.Gwarantuje to dokładny pomiar długościbel.Z pustym kanałem prasy do następnegoklienta: hydrauliczny wyrzutnik bel całkowicieusuwa resztę materiału z kanałuprasy, gdyż jest usytuowany na dniekanału. W komfortowej wersji obsługiopróżnianie odbywa się automatycznie.Łatwo i solidnie: stabilnie wykonanazsuwnia należy do podstawowego wyposażenia.Podnosi się ją ręcznie i zabezpieczałańcuchami. Dzięki temu maszynastaje się znacznie krótsza podczas jazdydrogowej.17


Supłacz pojedynczy albo podwójnyZawsze perfekcyjnie związaneDuża niezawodnośćfunkcjonalna – dobreprowadzenie sznurka.Seryjne oczyszczaniesprężonym powietrzemSeryjnie stosowanesmarowanie centralneDuża trwałośćSystem supłaczy firmy KRONE gwarantuje uzyskanie bel owysokim stopniu zgniotu i stabilnym kształcie. Mechanizmsupłacza pracuje całkowicie niezawodnie z zastosowaniem6 węzłów (w BiG Pack 890 z 4 węzłami). Wszystkieprasy do formowanie bel prostopadłościennychfirmy KRONE o wysokości kanału prasypowyżej 700 mm posiadają seryjniesupłacz podwójny.BiG Pack 1270 występuje zsupłaczem pojedynczymalbo – na życzenie zsupłaczem podwójnym.Na długie dni pracy: 16 rolek zapasu wzasobniku sznurka po każdej stronie maszyny.W ten sposób można wykonaćponad 900 bel z zastosowaniem 32 roleksznurka, bez potrzeby uzupełniania.Zasobniki sznurka można podnieść przywykonywaniu prac serwisowych w maszynie.18Oczyszczanie sprężonym powietrzem:przewody powietrza są tak umieszczone,że cały obszar supłacza jest utrzymywanyw czystości. Oczyszczanie sprężonympowietrzem gwarantuje wysoką niezawodnośćsupłaczy – również w ekstremalnychwarunkach zastosowania.Sprężarka na pokładzie: nie we wszystkichkrajach ciągniki posiadają instalację pneumatyczną.Aby również w tym przypadkuumożliwić oczyszczanie supłaczysprężonym powietrzem można wyposażyćprasę we własną sprężarkę.


2 1• • •Supłacz podwójny działa w następującysposób: podczas procesu prasowaniadoprowadzany jest do beli 1sznurek górny i 1 dolny, które są zesobą wiązane na początku (węzełstartowy 1) i na końcu (węzeł końcowy2) beli. Dolny sznurek jest przeprowadzanyprzez układ napinający iprzez iglicę. Obejmuje on spód i obaboki końcowe beli. Górny sznurek jestdoprowadzany do beli bezpośrednioprzez układ napinania i obejmujegórną powierzchnię beli. Zapewnia to,że w przypadku wszystkich materiałówmożna stosować najwyższą siłęformowania.2 1Centralne smarowanie: progresywnyrozdzielacz jest zasilany z praski smaroweji gwarantuje równomierne, wymuszonesmarowanie wszystkich punktów smarowaniaw obszarze supłacza. Zapchanepunkty smarowania zostają natychmiastrozpoznane.Supłacz pojedynczy jest najlepszą alternatywą przy wysokości kanału prasy do 70 cm.Jeżeli chodzi o materiał mokry, ciężką zielonkę na sianokiszonkę i bele o wysokościpowyżej 70 cm, zaleca się zastosowanie supłacza podwójnego. Dzięki niemu można prasowaćz najwyższą siłą wszystkie materiały. Sznurek nie zrywa się, ponieważ wskutekobustronnego doprowadzania nie jest on już ciągnięty przez prasowaną belę. Podczasprocesu prasowania w supłaczu nie ma sznurka. Oznacza to mniejsze zużycie. Napięciedolnego sznurka jest nadzorowane elektronicznie, a napięcie górnego sznurka za pomocąreflektorów.19


• • •Długie dni pracy, często do późnejnocy – w takich warunkach trzebazapewnić odpowiedni komfortobsługi. Prasy do formowania bel prostopadłościennychBiG Pack firmyKRONE mogą być indywidualniewyposażane, wg Państwa życzeń.Czujniki nadzorują poza tym wszystkieistotne funkcje, jak regulację siłyprasowania, licznik bel albo supłacz.Operator zawsze ma możliwośćzasięgnąć informacji za pomocą terminalaobsługowego o przejrzystymukładzie i w razie potrzeby możenatychmiast ingerować.Zawsze jest wyście: w przypadku awariiukładu obsługi Medium albo Komfortmożna ręcznie nastawiać ciśnienie prasowaniaza pomocą zaworu redukcyjnego wmaszynie i prasa może kontynuowaćswoją pracę.Długość bel na życzenie: wszystkie BiGPack są wyposażone seryjnie w mechanicznyukład regulacji długości bel. Zapomocą ręcznej korbki oraz skali pomiarowejobok tylnego wejścia można dokładnienastawić żądaną długość bel.Łatwa obsługa: za pomocą terminaluobsługi Basis i Medium uruchamia sięwyrzutnik bel resztkowych oraz składanie irozkładanie zsuwni. Obsługa odbywa sięza pomocą ręcznego rozdzielacza dźwigniowego,umieszczonego na lewym, tylnymkońcu kanału prasy.20


• • •Dla modeli BiG Pack KRONE oferuje 3terminale obsługi: Basis, Medium iKomfort. W układzie obsługi Basisciśnienie hydrauliczne jest nastawianeza pomocą obrotowego potencjometru.W wariancie Medium wybiera sięrównież gęstość bel za pomocą przyciskuw ciągniku. Oprócz przejrzystegowyświetlacza układ obsługi Komfortposiada inne funkcje, jak np.automatyczny wyrzut resztki beli orazindywidualny licznik bel dla 20różnych klientów. Do regulacji długościpojedynczych małych bel, przyzastosowaniu systemu MultiBale wBiG Pack 1270 VFS/XC, koniecznyjest układ obsługi Komfort.BasisMediumKomfortKomputer pokładowy terminalu obsługiKomfort i Medium: koordynuje on wszystkiefunkcje zapewniające płynny przebiegpracy i przekazuje zyskane informacje doterminalu obsługi. Poza tym steruje regulacjąsiły prasowania.Wszystko jest możliwe: w przypadku terminaluobsługowego Komfort można uruchomićwyrzutnik resztki beli za pomocąterminalu obsługowego w ciągniku kabinyalbo za pomocą przycisku z tyłu, na lewymboku maszyny. Również zsuwnię możnapodnosić i opuszczać przez naciśnięcieprzycisku.To jest Komfort: terminal obsługowy Komfortoferuje do montażu i demontażu nożymożliwość otwierania zespołu rozdrabniającego.Funkcję tę można włączyćzarówno na terminalu w kabinie ciągnikajak i za pomocą przycisków na przedniejścianie prasy.21


• • •Szybko do celuWciąż zwiększać ekonomiczność i wydajność! To zadanie ma w KRONE najwyższy priorytet. Prasy do formowania belprostopadłościennych BiG Pack firmy KRONE są używane niejednokrotnie usługowo, często musza się przemieszczać zpola na pole. Ważnym czynnikiem zwiększenia wydajności dziennej i wydajności powierzchniowej jest podwozie prasy izwiązana z tym dopuszczalna prędkość maksymalna. Gdyż czas to pieniądz.Na pewnej stopie: po pracy ustawia sięmaszynę na stopie podporowej o regulowanejwysokości. Hydrauliczna stopapodporowa występuje seryjnie w BiG Pack1290 HDP i 12130, we wszystkich innychprasach stanowi opcje.Pasuje do wszystkich ciągników: dyszel wkształcie V jest solidny, ma regulowanąwysokość i umożliwia jazdę po bardzociasnych zakrętach. Wał przegubowyposiada ułożyskowanie pośrednie i dziękitemu zapewnia spokojną pracę przy uruchamianiumaszyny.Alternatywa: dolne zawieszenie dla zaczepui dla zaczepu wychylnego. Występujerównież opcja panewki kulistej dla złączakulowego K 80. Dzięki temu można bezproblemu dopasować BiG Pack firmyKRONE do każdego ciągnika.22


• • •Szybka jazda po nierównej drodze: zosią tandemową typu Boogie prasaBiG Pack jedzie bardzo spokojnie,również przy prędkości 50 km/h,zapewniając komfort kierowcy i maszynie.Dzięki wleczonej tylnej osipokona każdy zakręt. Koła zachowujątor jazdy, wartościowa ruń pozostajezachowana. Przy jeździe wstecz ustawiasię oś kierowaną hydraulicznie wpołożeniu środkowym i blokuje. Resorowanyzespół osi typu Boogie możebyć wyposażony w duże opony 22,5”.Przy sztywnym wariancie 65 km/h niezostaje przekroczona szerokośćtransportowa 2,55 m i dzięki temumożna jechać po autostradzie.Standardowa oś pojedyncza jest montowanaseryjnie, z wyjątkiem BiG Pack 1290HDP. Dopuszczenie do prędkości 40 km/hi opony o dużej objętości (z wyjątkiem BiGPack 1290 HDP). W zależności od typumaszyny stosuje się różne rozmiary opon,od 600/50-22.5/12 PR do 800/40 R26.5.Zespół typu Boogie z 4-piórowymi resoramiparabolicznymi jako wahaczem kompensacyjnym:duży odcinek wahań, przyrównomiernym rozłożeniu nacisku naprzednią i tylną oś jest korzystny przyjeździe po gruntach o małej nośności.Do wyboru: zespół typu Boogie występujew 2 wariantach: oś wleczona z siłownikiemblokującym oś kierowaną w położeniuśrodkowym – posiada dopuszczenie do50 km/h, a wariant nie kierowany – do65 km/h.23


BiG Pack 890, 1270, 1290Zwycięskie typyEasyFlow, nie sterowanypodbieracz bez bieżnikrzywkowejZmienny system napełnianiaSeryjnie stosowany podwójnysupłacz powyżej wysokościkanału prasy 700 mmOczyszczanie supłacza zapomocą sprężonegopowietrzaLejowy kanał prasy dlauzyskania większego stopniazgniotuPrasowanie bez kompromisów. Prasy firmy KRONE do formowaniebel prostopadłościennych są wzorem gęstości prasowania,wydajności i komfortu. Dzięki różnym wymiarom kanałów i wieluindywidualnym cechom, prasy BiG Pack 890 VFS (XC), 1270 VFS(S.C.) i 1290 VFS (XC) pracują z powodzeniem na całym świecieprzy zbiorze słomy, siana i innych pasz łodygowych. Prasa do formowaniabel prostopadłościennych firmyKRONE to właściwa maszyna wPaństwa parku maszynowym.Niezawodna, wydajna i nadającasię do różnych zastosowań.Państwa klienci cieszą się jużna bele o stabilnym kształcie,co znajdzie odzwierciedlenie w Państwa zysku.BiG Pack 890 VFS (XC): seryjnie z 4 podwójnymisupłaczami, 7 sprężynowymiprzytrzymywaczami w kanale prasy i 3siłownikami naciskowymi dla górnej ibocznych pras klapy. Ze względu na małąszerokość kanału, zespół rozdrabniającyX-Cut posiada maksymalnie 16 noży.BiG Pack 1270 VFS (XC): dla największejgęstości prasowania maszyna ta ma 7wyposażonych w sprężyny przytrzymywaczyw kanale prasy i 4 siłowniki dociskoweklap prasy. Można dokonać wyborumiędzy supłaczem pojedynczym i podwójnym.BiG Pack 1290 VFS (XC): maszyna ta ma 9osadzonych na sprężynach przytrzymywaczyw kanale prasy i 4 duże siłownikinaciskowe dla górnej i obu bocznych prasklapy. Seryjnie stosuje się 6 supłaczy podwójnych.24


• • •Prasa nie jest równa prasie. Opróczwydajności i niezawodności przedsiębiorcyusługowi i rolnicy wymagająrównież innowacyjnych rozwiązańtechnicznych oraz maszyn z bogatymwyposażeniem seryjnym i sensownymwyposażeniem specjalnym.Tutaj KRONE wprowadza do swoichtyposzeregów BiG Back wciąż nowerozwiązania. Najlepszym przykłademtego są nie sterowane podbieraczeEasy Flow bez bieżni krzywkowej,napęd bębna podającego za pomocąsprzęgła krzywkowego, zmiennysystem napełniania, supłacz podwójny, system MultiBale, jak również oś typutandem. Innowacje i detale takie, jakich żąda praktyka.Dokładnie pracujący, elektryczny układregulacji długości bel jest wyposażeniemseryjnym tylko w prasach MultiBale i HDP.Dzięki temu urządzeniu można ze stanowiskatraktorzysty nastawiać żądanądługość bel i włączać proces wiązania.Zsuwnia bel z wyrzutnikiem: w BiG Pack1290 HDP (XC) i 12130(XC) są wyposażeniemseryjnym, w wszystkich innychprasach do formowania bel prostopadłościennychsą opcją. Przy jeździe drogowejmożna hydraulicznie podnieść zsuwnię.To oszczędza czas: elektroniczny układcentralnego smarowania jako opcja. Zasilaon automatycznie smarem wszystkiezespoły, jak np. podbieracz, system VF isupłacz. Terminy smarowania można ustalić.25


MultiBale firmy KRONEMałe bele całkiem dużeDo 6 pojedynczych bel wjednej dużej beliDługości bel na życzenie:od 0,45 m do 1,35 mŁatwe posługiwanie sięmałymi belamiDuża wydajność na poluMultiBale – wyłącznie u KRONE: do sześciu pojedynczych belw jednej beli dużej. Uhonorowana nagrodą technologia MultiBaleułatwia posługiwanie się belami. Długość małych bel możnanastawić w zakresie od 0,45 do 1,35 m. Oczywiście możnarównież prasować konwencjonalne, duże bele prostopadłościenne,o długości do 2,70 m.Dzięki systemowi MultiBalepozyskuje się nowychklientów, gdyżzastosowanieBig Pack staje sięjeszcze bardziejuniwersalne.Do sześciu bel wjednej !2,70 m1 2 3 4 5 60,45-1,35 mZ dużej będą małe. Już podczas pracy na polu operator ustawia na pulpicie obsługi wkabinie ciągnika żądane porcje bel,. Długość małych bel można bezstopniowo nastawićna terminalu układu obsługi komfort w zakresie od 450 do 1350 mm. Małe bele sąnastępnie wiązane 2 sznurkami, a cała bela zostaje związana 4 sznurkami. Naturalniemożna również pracować konwencjonalnie. Wówczas duża bela zostaje owinięta 6 razy,jak normalnie.262 albo 6 węzłów? Jest to możliwe tylko zpodwójnym prowadzeniem sznurka wsupłaczu podwójnym. Supłacz może pracowaćtylko przy doprowadzeniu sznurka.Jeżeli część iglic zostanie wyłączona,wówczas odpowiednie supłacze nie sąaktywne. Sznurki przebiegają pod supłaczami.


• • •Jedno z życzeń praktyki mogło zostaćspełnione przez KRONE: systemMultiBale dla pras firmy KRONE doformowanie bel prostopadłościennychBiG Pack 1270 VFS (XC) z podwójnymisupłaczami i układemobsługi Komfort. Przy zastosowaniusystemu MultiBale pole zostaje szybkouprzątnięte i duże bele, złożone zmałych bel, mogą zostać dostarczonedo klienta. Regulacja długościcałej beli oraz liczba małych bel sąnastawiane wygodnie i łatwo zapomocą terminalu obsługowego ze stanowiska traktorzysty. System Multi Baleszybko znalazł sobie miejsce na rynku, gdyż w ciasnych pomieszczeniach łatwiejnimi manipulować i łatwiej je rozdzielać.251 2 3 4 5 6Dwa sznurki dla małej beli: małe bele sąkażdorazowo wiązane 2 iglicami i odpowiedniopołączonymi podwójnymiwęzłami. Oba sznurki utrzymują kształtmałej beli i zabezpieczają dalszy transport.6 sznurków dla całej beli: przy wyposażeniuMultiBale można również prasowaćduże bele o długości 2,70 m. W tymcelu łączy się ze sobą oba wahacze.Wszystkie supłacze pracują wówczas synchronicznie.MulitBale firmy KRONE pracuje z dzielonymwahaczem iglicy: dzięki sterowanejzapadce następuje włączanie i odłączanieobu wahaczy. Oczywiście funkcją tąmożna wygodnie i szybko sterować ze stanowiskatraktorzysty.27


BiG Pack 1290 HDP (High – Density – Press)Bele jak brykiety.Najwyższa gęstośćprasowaniaMasa bel większa o ok. 25%Przedłużony kanałprasowaniaNapędy o dużej mocy6 supłaczy podwójnych dlastandardowego sznurkaZespół rozdrabniającyX-Cut jako opcjaHDP (High-Density-Press) oznacza nową magiczną formułę firmyKRONE, stosowaną dla uzyskiwania dużych bel wysokiego stopniazgniotu. BiG Pack 1290 HDP firmy KRONE, o rozmiarze kanału120 x 90 cm i z przedłużonym kanałem prasy wchodzize swoją gęstością prasowania w nowy wymiar.W porównaniu z konwencjonalnymiprasami do formowania belprostopadłościennych,bele uzyskiwane w HDPmają masę większąo maksymalnie25%.Koło zamachowe o masie 578 kgzapewnia spokojną pracę prasy. Sprzęgłopoślizgowe gwarantuje zabezpieczeniemaszyny przy rozruchu. Automatycznesprzęgło klinowe załącza się przy przeciążeniumaszyny.Gigantyczna przekładnia główna dla uzyskaniabel twardych jak kamień: przekładniastożkowo – walcowa jest zaprojektowanana wysokie obciążenia ciągłe w trudnychwarunkach eksploatacyjnych i przenosimoc ponad 830 kW/1100 KM.Przedłużony kanał prasy: bele o masie 500kg i długości 2,35 m. BiG Pack 1290 HDPwielokrotnie potwierdziły to przy pracy wsłomie. Wzmocniony i przedłużony o 80cm kanał prasy o lejowym kształciezapewnia uzyskanie gęstości prasowaniawiększej o ok. 25%.28


• • •Jeżeli chodzi o profesjonalny zbiór słomy i wytwarzanie bel o masie ponad 500 kg, dokonany przez Państwa wybór prasydo formowania bel prostopadłościennych BiG Pack 1290 HDP jest całkowicie właściwy. Prasa ta jest zaprojektowana douzyskiwania najwyższych wydajności. Rozpoczynając od nie sterowanego podbieracza EasyFlow, zmiennego systemunapełniania, ciężkiego koła zamachowego, przekładni przenoszącej dużą moc, podwójnych supłaczy oczyszczanychsprężonym powietrzem aż do przedłużonego kanału prasy, tutaj po prostu wszystko jest prawidłowo dobrane. MogąPaństwo wykorzystać techniczną przewagę dla uzyskania ekonomicznego sukcesu swojego przedsiębiorstwa.Dla uzyskiwania najwyższych ciśnień:duże, wzmocnione jarzmo wytrzymujewysokie obciążenia. 6 siłowników mocującychwytwarza nacisk na boczne prasyklapy i zapewnia uzyskanie twardych,dużych bel.Praktyczna i komfortowa: BiG Pack 1290HDP jest wyposażona seryjnie w zsuwnięrolkową. Wyrzutnik resztek beli może byćuruchamiany przez operatora za pośrednictwemterminalu obsługowego,należącego do układu obsługi Komfort.X-Cut: popyt na rozdrobnioną słomęzwiększa się. Jeden powód więcej, abywyposażyć BiG Pack 1290 HDP wsprawdzony, 26 – nożowy zespół rozdrabniający,stanowiący opcję. Bele wykonanez rozdrobnionej słomy można łatwiejrozdzielić.29


• • •Większy ładunek na mniejszej przestrzeni: miejsce, powierzchnia i przestrzeń oraz związane z tym koszty decydują ozysku w profesjonalnym handlu słomą. Dzięki belom uzyskiwanym z BiG Pack 1290 HDP zmniejsza się przestrzeńpotrzebna do magazynowania, ze względu na większą gęstość bel. Równomierne bele prostopadłościenne można łatwoukładać w stosy. Twarde bel nie są poza tym wrażliwe na wilgoć.Z pełnym ładunkiem: zwiększające się ceny paliwa i opłaty drogowe zwiększają koszty transportu. Z tego powodu bardzo ważne, jestaby wykorzystać całkowicie dopuszczalną ładowność samochodów ciężarowych, wynoszącą 40 t, gdyż koszty pozostają takie same,także w przypadku niewykorzystanej ładowności użytkowej. Testy wykazały, że stosując bele HDP można załadować do 5 ton więcej.Rachunek jest prosty. Przy masie własnej samochodu ciężarowego, wynoszącej 15,5 t, ładunek złożony z bel HDP o masie 500 kg waży24,5 ton, a ładunek złożony z bel o masie 400 kg waży tylko 19,5 ton.31


BiG Pack 12130Największe prostopadłościenne bele świataMniejsza liczbabel z hektaraMniejsze czasy załadunkuNiższe kosztySupłacz podwójny przewidzianydla standardowegosznurka 130 m/kgZespół rozdrabniającyX-Cut na życzenieBiG Pack 12130 stwarza idealne warunki do szybkiego iekonomicznego uprzątnięcia pola. Przy rozmiarachkanału wynoszących 1,20 m x 1,30 m idługościach bel do 3,20 m formuje sięnajwiększe na świecie beleprostopadłościenne o objętoścido 5 m3. Te ogromne bele nadająsię nie tylko dla potrzeb rolniczych,ale przy swoich wymiarach mogąbyć również doskonale przetwarzanew urządzeniach przemysłowych.Podstawa spokojnej pracy: przewymiarowanekoło zamachowe o masie własnejprawie 600 kg. Rozruch jest zabezpieczonysprzęgłem poślizgowym, w przypadkuprzeciążenia bel w maszynie włącza sięautomatyczne sprzęgło klinowe.Zaprojektowane na maksymalneobciążenia: aby móc prasować równieżtwarde bele o wysokości 1,30 m prasy BiGPack 12130 mają cięższą przekładnięgłówną, przystosowaną do przenoszeniamocy większych niż 830 kW/1100 KM.Z pełnym ciśnieniem: duże wymiarykanałów sprawiają szczególne wymaganiagęstości prasowania. Z tego powodu BiGPack 12130 posiada wzmocnione, cięższejarzmo i 6 siłowników hydraulicznych,wywierających nacisk na klapy prasy.32


• • •BiG Pack 12130 imponuje nie tylkoogromnymi rozmiarami kanałów, aleposiada poza tym wiele innowacyjnychszczegółów, umożliwiająceuzyskanie większej gęstości prasowaniaprzy większej przepustowości.6 podwójnych supłaczy jest zasilanychsznurkiem o jakości dostępnej whandlu (130 m/kg). Dzięki nie sterowanemupodbieraczowi EasyFlow izmiennemu systemowi napełniania o6-etapowej kolejności transportu,maszyna ta ma ogromną „chłonność”.Easy Pack 12130 przekonujeswoją wydajnością i dokładnie uformowanymibelami. Zapewnia większyzysk przy zbiorze słomy i siana.Dla wysokiej gęstości prasowania i lepszegokształtu bel: 8 obciążonych sprężynami,bocznych przytrzymywaczy zapobiegarozprężaniu już sprasowanych bel w lejowatymkanale prasy. Ta prasa wywrzewrażenie na Państwa klientach.Dla Państwa bezpieczeństwa: poręcz dowykonywania prac konserwacyjnych i serwisowychna prasie. W celu umożliwieniaprzejeżdżania w miejscach o małymprześwicie można poręcz tę złożyć.Reflektory robocze, stanowiące opcję,polepszają widoczność w nocy.X-Cut dla BiG Pack 12130: tym samymKRONE oferuje zespół rozdrabniający z 26nożami również dla pras o wysokościkanału 1,30 m. Dzięki temu można jeszczeuniwersalniej wykorzystywać prasę, gdyżpopyt na rozdrobniony materiał zwiększasię.33


Dane techniczne BiG PackTYPBiG Pack 890BiG Pack 890 XCBiG Pack 1270BiG Pack 1270 XCSzerokość kanału x wysokość kanału ok. mmDługość belmmZapotrzebowanie mocypowyżej kW/KMSzerokość robocza podbieracza wg DIN mmDługość w położeniu transportowymmmDługość w położeniu roboczymmmWysokośćmmSzerokośćmmMasaok. kgRozmiar opon osi pojedynczej 40 km/hRozmiar opon osi pojedynczej 40 km/hRozmiar opon osi typu tandem 50 km/hRozmiar opon osi typu tandem 50 km/hRozmiar opon osi typu tandem 65 km/hHamulce*liczba rolekZapas sznurkaSupłacz pojedynczySupłacz podwójnyMaksymalna liczba nożyMinimalna długość cięciammDługość skokummLiczba skoków tłokana minutęWałprzegubowy800 x 9001.000 - 2.70090/1221.9507.9309.1402.9202.5506.580600/50-22,5700/45-22,5500/50-17500/55-20560/45-22,52-obwodowe, pneumatyczne*32-seryjnie--75050szerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowym800 x 9001.000 - 2.70095/1301.950 / 2.3507.9309.1402.9202.5507.480600/50-22,5700/45-22,5500/50-17500/55-20560/45-22,52-obwodowe, pneumatyczne*32-seryjnie164475050szerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowym1.200 x 7001.000 - 2.70093/1271.950 / 2.3507.9309.1402.7202.5507.240600/50-22,5700/45-22,5500/50-17500/55-20560/45-22,52-obwodowe, pneumatyczne*32seryjnieopcja--75038szerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowym1.200 x 7001.000 - 2.700100/1361.950 / 2.3507.9309.1402.7202.5508.430600/50-22,5700/45-22,5500/50-17500/55-20560/45-22,52-obwodowe, pneumatyczne*32seryjnieopcja264475038szerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowym* W zależności od wymagań krajowych możliwa również dostawa zhamulcem hydraulicznym• • •Serwis traktuje się w firmie KRONE bardzo poważnie. Każdy musiał to kiedyś przeżyć i chciałby o tym zapomnieć:przestój linii zbioru pasz. Teraz chodzi o każdą minutę. KRONE wie o tym i może natychmiast pomóc dzięki gęstej siecikompetentnych partnerów dystrybucyjnych i dobrze zaopatrzonych, regionalnych magazynów części zamiennych. Abywszystko toczyło się szybko dalej, zgodnie z mottem: dobry zbiór decyduje o wszystkim!34


BiG Pack 1290BiG Pack 1290 XCBiG Pack 1290 HDPBiG Pack 1290 HDP XCBiG Pack 12130BiG Pack 12130 XC1.200 x 9001.000 - 2.700105/1431.950 / 2.3507.9309.1402.9202.5507.860600/50-22,5700/45-22,5500/50-17500/55-20560/45-22,51.200 x 9001.000 - 2.700112/1521.950 / 2.3507.9309.1402.9202.5509.050600/50-22,5700/45-22,5500/50-17500/55-20560/45-22,51.200 x 9001.000 - 3.200140/1901.950 / 2.3508.6909.9403.0752.55010.200nie dostarcza sięnie dostarcza się500/55-20560/45-22,5nie dostarcza się1.200 x 9001.000 - 3.200147/1901.950 / 2.3508.6909.9403.0752.55011.500nie dostarcza sięnie dostarcza się500/55-20560/45-22,5nie dostarcza się1.200 x 1.3001.000 - 3.200135/1841.950 / 2.3509.00010.8503.4503.20011.150710/50-26,5800/40-26,5500/55-20600/50-22,5nie dostarcza się1.200 x 1.3001.000 - 3.200140/1901.950 / 2.3509.00010.8503.4503.20012.350710/50-26,5800/40-26,5500/55-20600/50-22,5nie dostarcza się2-obwodowe, pneumatyczne*2-obwodowe, pneumatyczne*2-obwodowe, pneumatyczne*2-obwodowe, pneumatyczne*2-obwodowe, pneumatyczne*2-obwodowe, pneumatyczne*32-32-32-32-32-32-seryjnie--75038seryjnie264475038seryjnie--75038seryjnie264475038seryjnie--75038seryjnie264475038szerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowymszerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowymszerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowymszerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowymszerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowymszerokokątny ze sprzęgłemjednokierunkowym• • •Oryginalne części zamienne są warte swoje ceny, gdyż opłaca sięstosować sprawdzoną jakość. Kto tego już kiedyś nie spróbował. Kupiona usprzedawcy w sąsiedztwie część zamienna, podobno o dobrej jakości, niestetynie działała. Wiele testów przeprowadzonych przez specjalistyczne pismawykazało, że części oryginalne, o sprawdzonej jakości, są trwalsze i lepiejdziałają. Proszę nie iść na kompromisy. Proszę zaufać oryginalnym częściomzamiennym firmy KRONE.35


Program produkcji maszyn do zbioru pasz firmy KRONEKosiarki rotacyjne talerzowePrzetrząsacze karuzeloweZgrabiarki karuzelowePrzyczepy zbierające / wozy dozującePrzyczepy zbierające dwufunkcyjnePrasy zwijającePrasoowijarkiPrasy do formowania belprostopadłościennychSamojezdne kosiarki poloweSieczkarnie poloweZastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.Na rysunkach przedstawiono częściowo wyposażenie specjalne.Ihr VertriebspartnerErnte gut, alles gut!Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbHBiG Pack (PL) · 03/06 ·Heinrich-KRONE-Straße 10, D-48480 SpellePostfach 1163, D-48478 SpelleTelefon: +49(0)5977 / 935-0Telefax: +49(0)5977 / 935-339info.ldm@krone.dewww.krone.de

More magazines by this user
Similar magazines