Broszura "Przyjazna wieś" - prezentacja projektów ... - KSOW

ksow.pl

Broszura "Przyjazna wieś" - prezentacja projektów ... - KSOW

UCZESTNIKKONKURSUTytuł projektu:Przebudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Spórokuna potrzeby świetlicy wiejskiej „Centrum Aktywności Wiejskiej”12 13Projekt obejmował przebudowębudynku po zlikwidowanejszkole podstawowej na potrzeby„Centrum Aktywności Wiejskiej”wraz ze świetlicą i zapleczem gastronomicznym.Głównym celem projektu byłozaspokojenie potrzeb społecznychi kulturalnych mieszkańców wsi.Dzięki przebudowie obiektupowstały:• świetlica wiejska (salka telewizyjnai sala do tenisa stołowego),• sala komputerowa z dostępemdo Internetu,• sala kulturalno-rozrywkowa,• sala szkoleniowa (Wiejski OśrodekSzkoleniowy),• sala ćwiczeń,• mieszkanie turystyczno-wypoczynkowe(pokój z aneksem kuchennymi łazienką).W trakcie prac budowlanychwykonano m.in. wymianę stolarkiokiennej i drzwiowej, instalacjiwewnętrznych, przebudowę instalacjiwentylacyjnych oraz wymianęprzyłącza energetycznego. Powstałatakże nowa kotłownia opalanaolejem, która zastąpiła dotychczasowąopalaną węglem. Przebudowanorównież pomieszczenia sanitarnei zaplecze kuchenne. Przedbudynkiem powstał duży parking.Dzięki przeprowadzonemu remontowiznacznie podniósł się jegostandard oraz funkcjonalność.Wybudowany obiekt jest jedynymmiejscem w sołectwie, w którymprowadzona jest działalnośćoświatowa, kulturalna, rozrywkowaoraz szkoleniowa. W budynku znajdująsię siedziby m.in. stowarzyszeniaGrupa Odnowy Wsi Spórok,będącego jednocześnie administratoremobiektu, koła gospodyń wiejskichi koła DFK. Ma tu także swojebiuro Stowarzyszenie Lokalna GrupaDziałania „Kraina Dinozaurów”.W centrum odbywają się cyklicznezajęcia dla dzieci, taneczne,rekreacyjno-sportowe, wieczory zpiosenką czy kursy językowe. Organizowanesą także imprezy okolicznościowe,rocznicowe, świąteczneoraz spotkania i zebrania działającychw Spóroku organizacji.Teren wokół budynku zostałuporządkowany i urządzony przezmieszkańców wioski. Organizowanesą imprezy plenerowe, takiejak dożynki, ogniska itp. W najbliższymczasie przy budynku zostaniewybudowany ogólnodostępnyplac zabaw.Obiekt zlokalizowany jest w cen-trum wsi, co umożliwia dogodnydostęp dla mieszkańców. Dziękiprzebudowie budynek jest bardziejprzyjazny dla osób niepełnosprawnych.Utrzymanie obiektu zapewniaUrząd Miasta i Gminy Kolonowskie,który pokrywa koszty jegoutrzymania i zatrudnienia osobyprowadzącej świetlicę. Za funkcjonowanieobiektu odpowiada RadaSołecka i stowarzyszenia działającew wiosce.Beneficjent:Urząd Miasta i Gminy KolonowskieProgram operacyjny/ Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacjaInicjatywa wspólnotowa: sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”Numer i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoCzas trwania: od 29.08.2005 do 25.10.2006Budżet projektu:587.795,00 zł


UCZESTNIKKONKURSUTytuł projektu:Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Łosiów14 15• stoliki do gry w szachy z szachownicami,• trybuny dla 250 widzów,• krąg taneczny z ławkami na 120miejsc siedzących,• 10 miejsc postojowych dlasamochodów osobowych,• dojścia, dojazdy z kostki betonowej(1.243,7m 2 ), trawniki(2.331,6m 2 ), nasadzenia drzewi krzewów (104 szt.),• ogrodzenie boiska.Wramach projektu dokonanoprzebudowy istniejącegoboiska sportowego, wybudowanonowe obiekty sportowe oraz zagospodarowanoteren o powierzchni3ha przyległy do znajdującej sięobok „Góry Miłości”. Nowy kompleksspełnia funkcje rekreacyjnosportoweoraz wypoczynkowe.Celem projektu było zaspokojeniepotrzeb i podniesieniestandardu życia mieszkańcówŁosiowa.Wykonano:• pełnowymiarowe boiskoi boisko treningowe do gryw piłkę nożną• kort tenisowy,• boisko do gry w koszykówkę,• zaplecze do tenisa stołowego,Beneficjent:Gmina Lewin BrzeskiProgram operacyjny/ Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacjaInicjatywa wspólnotowa: sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”Numer i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoCzas trwania: od 30.10.2006 do 30.06.2007Budżet projektu:815.375,00 złPowstałe obiekty spełniająoczekiwania mieszkańców wsi.Kompleks sportowy oraz przyległetereny rekreacyjne służąmieszkańcom Łosiowa do aktywnegospędzania wolnego czasu.Na głównej płycie boiska trenujei gra pięć grup wiekowych klubuPogoń Łosiów. Dużą popularnościącieszy się kort tenisowy, a takżezaplecze do gry w szachy.Obiekt służy również do organizacjiróżnorodnych imprez integracyjnychoraz sportowo-rekreacyjnych.W 2007 roku odbyły się tuDożynki Wojewódzkie.Zagospodarowany teren doskonalewpisuje się w krajobrazŁosiowa. Przyległa „Góra Miłości”jest najwyższym wzniesieniem naterenie gminy i stanowi punkt widokowyna rozciągający się pejzaż.Przez górę przebiega ścieżka rowerowapoprowadzona szlakiempomników przyrody ożywioneji nieożywionej. Dzięki połączeniuz kompleksem rekreacyjno-sportowymi budową u jej podnóża kręgutanecznego udało się mocniejpodkreślić walory tego miejsca.Kompleks rekreacyjno-sportowyw Łosiowie jest jednym z ładniejszychi bardziej funkcjonalnychw województwie.

More magazines by this user
Similar magazines