Kurier Powiatowy - marzec (1) - Powiat koniński

powiat.konin.pl
  • No tags were found...

Kurier Powiatowy - marzec (1) - Powiat koniński

KurierISSN 1731-8408 marzec 2013, nr 1 (99)Obchody150 rocznicy Powstania StyczniowegoPółtora wieku temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe – zbrojny zryw Narodu Polskiego przeciw ImperiumRosyjskiemu. Swoim zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego. Litwy oraz Ukrainy. Mimo porażki, pamięćo narodowowyzwoleńczym zrywie, była jednym z filarów całkowitego odrodzenia kraju w 1918 r. i dlatego po 150 latach odtamtych wydarzeń Uchwałą Senatu RP rok 2013 ustanowiony został rokiem Powstania Styczniowego.Powiat Koniński upamiętniając największy w XIX w. zryw zbrojny Polaków przystąpił do współorganizowania wydarzeńkulturalnych, naukowych i edukacyjnych, które upowszechnią pamięć o Powstaniu i jego znaczeniu w historii Polski.Uroczystości wojewódzkie będące kulminacyjnym momentem obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego odbędąsię 9 czerwca 2013 r. w Ignacewie (gm. Ślesin) przy pomniku upamiętniającym powstańców walczących w bitwie z 8 maja1863 r. Data uroczystości rocznicowych nawiązuje do zwycięskiej potyczki pod dowództwem Edmunda Caliera, któramiała miejsce w Ignacewie miesiąc po przegranej bitwie przez gen. Taczanowskiego. Tego dnia wszyscy uczestnicyuroczystości będą mogli obejrzeć rekonstrukcję wydarzeń sprzed półtora wieku i choć na chwilę przenieść sięw czasie i poczuć klimat tamtego okresu.Jedną z rocznicowych inicjatyw Starostwa Powiatowego w Koninie jest zakładka o Powstaniu Styczniowym naZiemi Konińskiej, która powstała we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie i gminą KazimierzBiskupi. Polecamy ją Państwa uwadze wierząc, że będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko o największejw naszym regionie bitwie pod Ignacewem (8 maja 1863 r.), ale też o innych faktach i miejscach, które po150 latach od wybuchu Powstania chcemy utrwalić w pamięci mieszkańców tego regionu.Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w uroczystościach rocznicowych. Szczegółoweinformacje nt. planowanych wydarzeń rocznicowych będzie można znaleźć na stronieinternetowej www.powiat.konin.plMałgorzata WaszakStarosta Koniński


2Z Kroniki PowiatuPowiatowy Finał IXWielkopolskiej OlimpiadyWiedzy KonsumenckiejDo grona laureatów powiatowych finałów WielkopolskiejOlimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie dołączyły15 marca 2013 r. – Marta Szmyt, Zuzanna Łukasiewiczi Julia Raszczyńska. Zapewniły sobie tym samym udziałw finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się16 kwietnia w Poznaniu.W Światowym Dniu Konsumenta15 marca, 26 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnychpowiatu konińskiego przystąpiłodo egzaminu sprawdzającego wiedzękonsumencką. Młodzież zmierzyłaI Koniński Kongres KobietI Koniński Kongres Kobiet odbył się 23 lutego 2013 r. w konińskimDK OSKARD. Został zorganizowany z inicjatywykobiet reprezentujących nowoczesny sposób myślenia, aktywnychzawodowo i społecznie, zwracających uwagę nasprawy równego traktowania oraz łamania zakorzenionychi wciąż funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów.W kongresie uczestniczyło wiele aktywnychi niezależnych kobiet z Koninai powiatu konińskiego. Nie zabrakło równieżpanów zainteresowanych tematykąkongresową.Dyskusja toczyła się w trzech panelach„Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy –postulaty Kongresu Kobiet”, „Aktywność.Przedsiębiorczość. Niezależność” oraz„Stereotypy i ich wylęgarnia: szkoła, kulturamasowa, media, reklama, władza”.Wzięły w nich udział przedstawicielki stowarzyszeń,kobiety biznesu oraz kobietydziałające w polityce. Do Konina przyjechałytego dnia między innymi AgnieszkaKozłowska-Rajewicz – PełnomocnikRządu ds. Równego Traktowania, któraobjęła patronatem koniński kongres,Wanda Nowicka – Wicemarszałek Sejmu,dziennikarka – Kazimiera Szczukai prof. Monika Płatek – prawniczka.W dyskusji nie zabrakło również głosówkobiet z Konina i powiatu konińskiego.Elżbieta Streker-Dembińska, MałgorzataWaszak, Ewa Jędrzejczak, Miłka Stępień,Alina Pulcer czy Marianna Dobrowolskawyraziły swoje opinie w ważnych kwestiachdotyczących życia społecznegoi zawodowego kobiet, niezależności czyuwikłania w stereotypy.się z pisemnym testemzawierającym 40 pytańze znajomości podstawowychaktów prawa konsumenckiego.Udzielenieprawidłowych odpowiedzigwarantowała znajomośćm.in. ustaw: o szczególnychwarunkach sprzedażykonsumenckiej, usługachturystycznych, przeciwdziałaniunieuczciwympraktykom rynkowym,czy kredycie konsumenckim.Zwycięstwo w IX Powiatowym FinaleWielkopolskiej Olimpiady WiedzyKonsumenckiej zapewniła sobie MartaSzmyt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Kleczewie pokonując szkolnąkoleżankę Zuzannę Łukasiewicz.Z trzecią lokatą do finału wojewódzkiegozakwalifikowała się Julia Raszczyńskaz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowychw Żychlinie. Kolejne punktowanei nagradzane miejsca kolejnowywalczyli: Joanna Balcerak z ZespołuSzkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,Martyna Biernacka z Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Kleczewie orazRafał Tulisz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Sompolnie.Laureatki trzech pierwszych miejsc,czeka kolejny sprawdzian, tym razemw finale wojewódzkim Olimpiady, któryodbędzie się 16 kwietnia w Poznaniu.Najlepsza szóstka etapu powiatowegoOlimpiady otrzymała dyplomy oraz cennenagrody rzeczowe ufundowane przezStarostę Konińskiego. Tablety, sprzętHi-Fi oraz aparaty fotograficzne najlepszymwręczyli: członek zarządu – JacekWysocki, skarbnik powiatu – RadzisławKozłowski, wiceprzewodniczący RadyPowiatu Konińskiego – WłodzimierzPawlak oraz dyrektor Delegatury InspekcjiHandlowej w Koninie – JadwigaGalińska. Upominki otrzymali równieżpozostali uczestnicy konkursu.Bernadeta SzmytkaStarostwo Powiatowew KoninieEfektem konińskiego spotkania kobietsą następujące postulaty:1) Podejmowania działań mających nacelu łamanie stereotypów płci orazkreowanie akceptacji dla aktywnościzawodowej, społecznej i politycznejkobiet.2) Tworzenia warunków ułatwiającychkobietom podejmowanie pracy i realizacjęambicji zawodowych.3) Zapewnienia dostępności do świadczeńmedycznych i profilaktyki zdrowotnej.4) Udzielanie szczególnego wsparcia dlainicjatyw organizacji pozarządowych:a) wspierających niepełnosprawnychi rodziny opiekujące się nimi,b) poprawiających jakość życia senioreki seniorów,c) zapewniających opiekę i wsparciekobietom i ich rodzinom, dotkniętychprzemocą.Kongres zakończył pokaz mody podopiecznychfundacji Otwarcie oraz pokazfilmu „Siła kobiet”.Dorota Sobieraj-KrawczykStarostwo Powiatowe w Koninie


„Wielkopolska– Dzieciom Afgańskim”250 worków pełnych maskotek i zabawek zebrały dzieciz Konina i powiatu konińskiego podczas akcji humanitarnej„Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim”. 28 lutego2013 r., wojskowym samochodem zabawki zawiezionodo Poznania, skąd samolotem odleciały do Afganistanu.Podsumowano pierwszy etap realizacji projektu:„Energia pokoleń – instrumentemaktywnej integracji seniorów”Ponad 500 mieszkańców z powiatu konińskiego korzystaz projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracjiseniorów”.Realizowany od października ubiegłegoroku projekt jest próbą zmianysytuacji społecznej seniorów z powiatukonińskiego poprzez stworzenie im warunkówi możliwości dostępu do różnorodnychusług.Jedną z pierwszych inicjatyw tegoprzedsięwzięcia było zorganizowanieośrodków informacyjno-edukacyjnychdla osób starszych w Koninie, Rychwale,Ślesinie i Sompolnie. Prowadzone przeznie zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnymoraz poradnictwo i doradztwoindywidualne obejmują tematykę prawniczą,ekonomiczną oraz psychologiczną.Z pomocy specjalistów skorzystałowiele starszych osób. Usługi te w dalszymciągu cieszą się dużym zainteresowaniem.Edukacja seniorów realizowanajest również poprzez szkolenia i kursy.W zorganizowanych dotąd trzech warsztatachkomputerowych wzięło udziałczterdzieści pięć osób.Seniorzy chętnie uczestniczą w oferowanychim rozrywkach, zarówno kulturalnych,jak i sportowo-rekreacyjnych.Na półmetku realizacji projektu, ponad230 osób udało się do teatru, a 500 nawycieczkę „Szlakiem Bursztynowym”oraz do Zamku w Gołuchowie. Ta samagrupa wzięła także udział w zajęciach nabasenie i kręgielni.Kolejnym ważnym elementem realizacjiprojektu było podjęcie działalności w ramachwolontariatu międzypokoleniowego– mówi Andżelika Karczewska z WydziałuEdukacji i Spraw Społecznych w konińskimStarostwie. W tym celu zawarto 20umów z młodymi wolontariuszami, którzyrazem z seniorami – animatorami działańobywatelskich, będą podejmowali inicjatywyna rzecz rozwoju aktywności lokalnychspołeczności. Jednym z pierwszychwspólnych przedsięwzięć tego typu byłozorganizowanie międzypokoleniowychwarsztatów z dziedzictwa kulturowegoZ Kroniki Powiatu– To druga tego typu akcja prowadzonaw Koninie i powiecie konińskim. W 2007 r.maskotki i zabawki zbieraliśmy dla dzieciw Iraku – mówi Paweł Figurski z BiuraSpraw Obronnych i Ochrony InformacjiNiejawnych Starostwa Powiatowegow Koninie, które koordynowało zbiórkę.– Odzew wśród dzieci w przedszkolachi szkołach Konina i powiatu naprawdęnas zaskoczył: w ciągu trzech tygodnizebrano 250 worków pełnych zabawek,maskotek i sprzętu sportowego – dodajePaweł Figurski.Inicjatorem akcji prowadzonej w całymwojewództwie był Wydział Bezpieczeństwai Zarządzania KryzysowegoWielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow Poznaniu. W tegoroczną akcjęzaangażowało się czterdzieści szkółz powiatu oraz miasta, a także naczelnicyi pracownicy Starostwa Powiatowegow Koninie.Witold NowakStarostwo Powiatowew Koniniei kuchni regionalnej oraz rzemiosła artystycznegoi wyrobów plastycznych – dodajepracownik urzędu.Następną inicjatywą realizowaną w ramachwolontariatu międzypokoleniowegobędą prowadzone przez seniorówzajęcia pozalekcyjne służące rozwijaniuwśród młodych ludzi zainteresowań i pasjiw takich dziedzinach jak: filatelistyka,numizmatyka, fotografia, pszczelarstwo,hodowla gołębi, czy wędkowanie. W celubudowania solidarności międzypokoleniowejseniorzy zamierzają zaangażowaćsię w spotkania z młodzieżą poświęconetożsamości narodowej, kultywowaniutradycji i obrzędów oraz celebrowaniudziedzictwa narodowego.Projekt „Energia pokoleń – instrumentemaktywnej integracji seniorów”realizowany jest przez StowarzyszenieProfilaktyki, Edukacji, PromocjiZdrowia i Rehabilitacji w Koniniew partnerstwie ze Starostwem Powiatowymw Koninie. Przedsięwzięcieuzyskało dofinansowanie w wysokości152.800,00 zł. z MinisterstwaPracy i Polityki Społecznej. Od stronymerytorycznej wspiera je, powołanaw styczniu bieżącego roku, Rada SeniorówPowiatu Konińskiego.Marta BagrowskaStarostwo Powiatowew Koninie3


4Z Kroniki PowiatuPowiat Konińskiz kolejnym HIT-emPowiat Koniński po raz kolejny nagrodzony został Gospodarczo-SamorządowymHIT-em Regionu 2012. Uroczystośćwręczenia nagród odbyła się 3 lutego 2013 r. w Auli Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Za skuteczną promocję regionu i firmz powiatu konińskiego statuetkę HitPromocji Regionu odebrała MałgorzataWaszak – Starosta Koniński. Spośródkonińskich samorządów oprócz PowiatuKonińskiego Rubinowy Hit 2012 otrzymałaGmina Kleczew, która została wyróżnionaza budowę parku rekreacyjnowypoczynkowegona zrekultywowanychterenach pokopalnianych oraz spółkaNuvarro za wdrażanie nowoczesnychtechnologii energooszczędnych. Za rozwójw branży tworzyw sztucznych RubinowyHit 2012 z dwiema gwiazdamiotrzymała Grupa Kon-Plast Sp. z o.o.Wśród laureatów znalazł się również600-lecie RychwałaUroczystości związane z obchodami 600-lecia miasta Rychwałazainaugurowano 23 lutego 2013 r. w sali rychwalskiejOchotniczej Straży Pożarnej. Termin obchodówzgodnie z zasadami i metodami naukowymi ustalono napodstawie najstarszej wzmianki dotyczącej miasta, gdyżdokument potwierdzający jego lokację nie zachował się.Rychwał w źródłach historycznychpojawił się już w ostatniej kwarcie XIVstulecia. Wówczas nie był nazywanymiastem. Na podstawie innych wiadomościprzyjęto, że początki miasta związanesą z postacią wybitnego przedstawicielarodu Zarembów – Marcinemze Sławska, zmarłym w połowie XV w.,uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem.To zapewne jemu król Władysław Jagiełłoza zasługi w służbie monarchiii państwu nadał przywilej lokacyjnyi prawo założenia miasta na gruntachosady rustikalnej.W ciągu półwiecza miasto stało sięjednym z ośrodków municypalnychWielkopolski zaliczanym do miast średnich.Znalazło zatem swoje miejsce naważnym szlaku handlowym zwanymWielką Drogą, łączącym wybrzeże MorzaBałtyckiego z południem Europy.Było jednym z ośrodków handlu i rzemiosłana odcinku Kalisz – Kruszwicai musiało znaleźć sobie miejsce by staćsię centrum rynku lokalnego, podobniejak Stawiszyn, Kazimierz Biskupi, Ślesin,Skulsk. Rola Rychwała sprowadzała sięnie tylko do funkcji centrum gospodarczegodóbr ziemskich, które wokół tejosady zaczął koncentrować Marcin zeSławska. Rychwał stał się węzłem handlowym,gdzie szlak kalisko-kruszwickirozdzielał się na lokalne drogi wiodąceBank Spółdzielczy z Konina, który dziękibliskiej współpracy z mieszkańcamipowiatu konińskiego ma ugruntowanąpozycję na lokalnym rynku bankowym.W konkursie HIT, który odbył się już poraz 19. nagradzane są ponadprzeciętnedokonania samorządów, prywatnychfirm oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.W tegorocznej edycji konkursu udziałwzięło kilkadziesiąt podmiotów zewschodniej Wielkopolski, wśród nichtakże z powiatu konińskiego.Krzysztof CzajkowskiStarostwo Powiatowe w Koniniedo Pyzdr, Jarocina oraz poprzez Tuliszkówdo Turku i Uniejowa.Brak źródeł nie pozwala dokładniejokreślić roli jaką to miasto odgrywałow życiu gospodarczym klasztoru cysterskiegow Lądzie nad Wartą, który w tejokolicy posiadał niewielki klucz dóbrziemskich (Święcia wraz z kamieniołomem,Czyżewo, Wielołęka – oddalone odmiast tego opactwa czyli: Lądu, Lądkui Zagórowa). Miasto znalazło się w strefiewpływów Konina (stolica powiatu)i Kalisza (stolica województwa). Dziękidobrze funkcjonującym organom władzymunicypalnej (rada miasta wraz z burmistrzem,ława wraz z wójtem, parafiawraz plebanem) przez stulecia zachowywałoswoją funkcję niewielkiego miastasubregionu.Wystąpienie Stefana Dziamary – BurmistrzaMiasta i Gminy Rychwał orazprof. Andrzeja Legockiego – wybitnegobiochemika, prezesa Polskiej AkademiiNauk w latach 2003 – 2006, urodzonegow Żurawińcu – Zosinkach nieopodal Rychwała,przypomniały zebranym czymMała Ojczyzna jest w życiu każdego człowiekai jakie oczekiwania społecznościlokalnej musi realizować samorząd i jakietos musi towarzyszyć człowiekowi.Jerzy ŁojkoMiejska BibliotekaPubliczna w Koninie


Praca z uczniemsłabowidzącymi niewidomymO metodach i formach pracy z uczniami niewidomymi i słabowidzącymiw szkole, a także o możliwościach kształceniai wychowania oraz formach pomocy udzielanej przezinstytucje i organizacje pozarządowe rozmawiano podczaskonferencji „Praca z uczniem słabowidzącym i niewidomym”.Spotkanie odbyło się 26 lutego 2013 r. w ZespoleSzkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.Przybyłych gości – rodziców dzieci słabowidzącychi niewidomych, dyrektorówszkół i placówek oświatowych, pedagogóworaz nauczycieli przywitał wicestarostaAndrzej Nowak. Akcentując ważnośćoraz konieczność zwrócenia uwagina sytuację i problemy osób z dysfunkcjąwzroku, w swym wystąpieniu nawiązałdo osoby Louisa Braille’a.Podczas spotkania prelegenci szczególnąuwagę zwrócili na wyzwania,przed którymi stoi nauczyciel pracującyDzięki projektowi „Wykształcony kulturowogastronom, hotelarz oraz pracownikobsługi turystycznej” realizowanemuprzez szkołę w ramach programuLeonardo da Vinci, uczestnicy stażu od12 stycznia do 6 lutego, odbywali czterotygodniowepraktyki w turyndzkichhotelach i pensjonatach. Dzięki podstawowemukryterium projektu, stażyściz dzieckiem z dysfunkcją wzroku, a takżena ograniczenia z jakimi boryka się osobaz niepełnosprawnością wzrokową jużna początku swej edukacji, a później drogizawodowej. Omówiono również formyaktywizacji osób z dysfunkcją wzroku.Ponadto powiedziano o formach wparciarealizowanych przez Polski ZwiązekNiewidomych. Zebranym zaprezentowanourządzenia oraz oprogramowaniepomocne w rehabilitacji osób z wadąwzroku.Turyndzkie praktykiZ nowymi umiejętnościami oraz wiedzą z zakresu gastronomiii hotelarstwa ze stażu w Turyngii wróciło 14 uczniówz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.Z Kroniki Powiatu– Ważną rolę w wyborze właściwejdrogi edukacyjnej dla swoich dzieci orazo istotności zapewnienia im odpowiednichwarunków do właściwego rozwojui osiągnięcia sukcesów porównywalnychdo zdrowych rówieśników odgrywają rodzice– powiedziała na zakończenie MałgorzataSobieraj – dyrektor PowiatowejPoradni Pedagogiczno-Psychologicznejw Ślesinie. Dyrektor doceniła równieżpracę nauczycieli, którzy swoim doświadczeniemdzielą się z rodzicamipodopiecznych i pomagają im przekazaćtaką wiedzę i umiejętności, które pozwoląim w przyszłości konkurować na codzień z osobami pełnosprawnymi.Lidia CichockaStarostwo Powiatowe w Koninieposzerzyli swoją wiedzę nt. funkcjonowaniazakładów gastronomiczno – hotelarskichobowiązujących w Niemczech.Ponadto pracując pod okiem niemieckichinstruktorów przełamali barierę językową,zarówno w bezpośredniej komunikacjioraz w słownictwie branżowym.– Zagraniczny staż był cennym doświadczeniem.Nauczył nas samodzielnościi odpowiedzialności. Poznaliśmykulturę i mentalność naszych partnerów.Pobyt pozwolił nam przełamać barieryi schematy w kontaktach z ludźmi.W szczególności dziękujemy za przekazanąnam wiedzę oraz możliwośćzdobycia nowych doświadczeń w zakładachwyposażonych w nowoczesnysprzęt gastronomiczny oraz okazanążyczliwość niemieckich opiekunów.Przygotowując projekt, nie zapomnianorównież o aspekcie kulturowym. Dziękitemu zwiedziliśmy Muzeum StarychMistrzów w Dreźnie, Muzeum Jana SebastianaBacha w Eisenach oraz urokliwemiasteczko Coburg w Bawarii.Doświadczenia z zakresu gastronomii,hotelarstwa oraz sztuki otwierają nasna nowe możliwości w przyszłej pracyzawodowej, a także wpływają pozytywniena nasz rozwój osobowy orazwrażliwość – powiedzieli po powrocieuczniowie.W sierpniu kolejna grupa uczniów wyjedziezdobywać nowe doświadczeniau naszych niemieckich partnerów. Zazorganizowanie miejsc praktyk odpowiedzialnyjest Sigmundsburger HausWerraquelle GmbH.Elżbieta SellZSE-U w Żychlinie5


6EdukacjaWręczenie StypendiówStarosty KonińskiegoZarząd Powiatu przyznał stypendia Starosty Konińskiego.Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku39 uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński.Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnychpotwierdzających decyzję o ichprzyznaniu odbyła się 1 lutego 2013 r.w Starostwie Powiatowym.W tym roku finansowe wsparcie trafiłodo 39 młodych mieszkańców powiatukonińskiego. Do grona stypendystówdołączyła młodzież z: Zespołu SzkółEkonomiczno-Usługowych – 21 osób,Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Sompolnie – 8 osób, Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Kleczewie – 7osób oraz ze Specjalnego OśrodkaSzkolno-Wychowawczego w RychwaleWładza w rękach uczniówDzień Patrona Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowychw Żychlinie im. Fryderyka Chopina obchodzono 1 marca2013 r. Podczas uroczystości przekazano insygnia władzyszkolnej młodzieży, a także nagrodzono wyróżniających sięuczniów za działalność społeczną, osiągnięcia sportowe,wolontariat oraz laureatów olimpiad i konkursów.Imię Fryderyka Chopina szkole nadanow 2005 r. na pamiątkę pobytu kompozytoraw Żychlinie w 1829 roku. Wówczas toChopin wraz z przyjaciółmi gościł w pałacuBronikowskich, dzisiejszej siedzibieZSE-U, na weselu Melanii Bronikowskieji Wiktora Kurnatowskiego. Tak oto owewydarzenia wspominał Chopin w liściedo przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego– „A ja wracając byłem na weselu pannyBronikowskiej Melasi: śliczne dziecko,poszła za Kurnatowskiego…”.Dzień Patrona w żychlińskim ZSE-U stał się okazją do przekazania insygniówwładzy szkolnej prezydium SamorząduUczniowskiego, które złożyłouroczystą przysięgę. Na jego czele stanęli– Izabela Gawrysiak, Sebastian Mączkaoraz Agnieszka Hyży. Ponadto zaszczytnąfunkcję reprezentantów szkoły, chorążegoi asysty, przejęli od uczniów klas maturalnych– Marka Miszczaka i Justyny Kubiak,uczniowie klas trzecich technikum – MateuszSikorski oraz Monika Walczak.Uroczystość była okazją do nagrodzeniawyróżniających się uczniów żychlińskiejplacówki. Nagrodzeni za działalnośćspołeczną, osiągnięcia sportowe,– 3 osoby. Już po raz jedenasty najlepsiuczniowie odebrali stypendia z rąk StarostyKonińskiego – Małgorzaty Waszakoraz Wicestarosty Konińskiego – AndrzejaNowaka.Stypendia Starosty Konińskiego przyznanezostały według kryteriów „PowiatowegoProgramu wspierania edukacjiuzdolnionych uczniów szkół powiatukonińskiego” uchwalonego przez RadęPowiatu 16 lutego 2012 r. Warunkiem koniecznymuzyskania gratyfikacji finansowejbyły wyróżniające się wyniki w nauce,czyli osiągnięcie w poprzednim rokuszkolnym średniej ocen na poziomie conajmniej 4,75.W myśl uchwały Rady Powiatu w sprawiezasad przyznawania stypendium dlastudentów, o pomoc finansową moglirównież ubiegać się studenci uczącysię w trybie dziennym, którzy pozostająw trudnej sytuacji materialnej. W tymroku o wsparcie powiatu wnioskował jedenstudent.Na tegoroczną pomoc stypendialnąprzeznaczono 58 tysięcy zł. Środkiw wysokości 200 zł miesięcznie wypłacanebędą stypendystom przez cały rokz wyłączeniem okresu wakacyjnego,a w przypadku uczniów klas programowonajwyższych – przez sześć miesięcy.Małgorzata HopenStarostwo Powiatowew Koniniewolontariat oraz laureaci olimpiad i konkursówodebrali upominki i dyplomyz rąk Andrzeja Nowaka – WicestarostyKonińskiego oraz Anny Matczak-Gaj –Dyrektora ZSE-U w Żychlinie. Słowauznania oraz podziękowania przypadłyszermierzom – Arturowi Staszakowi orazDamianowi Dzwoniarskiemu, którzy reprezentowaliszkołę podczas ogólnopolskichoraz międzynarodowych zawodóww szabli. Uczniowie brali udział w MistrzostwachPolski Juniorów w stawcemęskiej, z których wrócili z brązowy medalem,natomiast w rozgrywkach drużynowychwywalczyli srebro.Zwieńczeniem uroczystości był pokazartystyczno-sportowy przygotowanyprzez uzdolnioną żychlińską młodzież,a zaproszeni goście mogli skosztowaćspecjałów przygotowanych przezuczniów, pod kierunkiem nauczycieliprzedmiotów zawodowych, z klas o profilużywienia i hotelarstwa.Ewa DarulZSE-U w Żychlinie


Ochrona środowiska / Fundusze europejskie„Drzewko za butelkę”Tegoroczna akcji dedykowana jest młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnychi gimnazjalnych. Weźmie w niej udziałokoło 20 placówek z powiatu konińskiego oraz PogotowieOpiekuńcze w Koninie. Jak co roku młodzież zbiera butelkiPET i nakrętki otrzymując w zamian sadzonki drzew. Najlepsizostaną wyróżnieni 15 maja 2013 r. podczas finału konkursuw konińskim Starostwie.Niezmienne idee tj. edukacja ekologiczna,aktywne uczestnictwo w ochronieśrodowiska naturalnego, aktywizowaniespołeczności lokalnych w ochronęśrodowiska naturalnego, a takżedbałość o własną gminę, przyświecająVII powiatowej edycji akcji ekologicznej„Drzewko za butelkę”. Szacuje się, żew Polsce rocznie wytwarza się około130 tys. ton butelek PET.Pomysłodawcą akcji są firmy chemiczneskupione w Programie „Odpowiedzialnośći Troska”, natomiast konińskieStarostwo jest lokalnym koordynatoremprzedsięwzięcia. Przedstawicielem starostyjest Marek Niezabitowski – pracownikWydziału Ochrony ŚrodowiskaRolnictwa i Leśnictwa - tel. 63/240 33 02,e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl.Podczas sześciu dotychczasowychakcji zaktywizowano 3600 młodych ekologówz powiatu konińskiego i Konina,którzy zgromadzili ponad 1 mln 800 tys.butelek i nakrętek oraz posadzili 4.400szt. drzewek.Organizatorzy zapraszają również doodwiedzenia „drzewkowej” akcji na Facebook’u- najmłodsi znajdą tu konkursyna szybkość, spostrzegawczość i wiedzę.Oprócz fantastycznej zabawy, dziecibędą miały okazję zaznajomić się z ideąAkcji, a także wygrać ciekawe nagrody!Patronat honorowy od kilku lat sprawujeGłówny Konserwator Przyrody„Klub Integracji Społecznej”„Klub Integracji Społecznej – drogą do integracji społecznozawodowej”,to projekt realizowany od października 2012r. ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego przez Miejsko-GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie.Dzięki utworzonemu Klubowi IntegracjiSpołecznej, MGOPS w Sompolnie wewspółpracy z liderem projektu, tj. StowarzyszeniemWielkopolska Inicjatywa Regionalnaw Poznaniu organizuje szkoleniadla osób bezrobotnych w wieku od 18do 25 lat z macierzystej gminy. Podczas3-miesięcznego kursu jego uczestnicysą zobowiązani do udziału w licznychszkoleniach podnoszących umiejętnościi uprawnienia zawodowe. Każdy kursantbędzie mógł odbyć trzymiesięcznystaż u przedstawicielilokalnego biznesu lub gminościennych, podczas któregobędzie otrzymywał wynagrodzenie.Ponadto w ramachprojektu można również nieodpłatniezrobić kurs prawajazdy kat. B.Ponadto w ramach działańprogramowych zaplanowano:• kurs komputerowy I stopnia,• kurs nauki języka angielskiego,• kurs podstaw prowadzenia rachunkowości,• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,• kurs operatora wózków widłowych,• szkolenia: Jak zakładać własną działalnośćgospodarczą?,• szkolenie: Przygotowywanie dokumentówaplikacyjnych,• trening interpersonalny,– Podsekretarz Stanu w MinisterstwieŚrodowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnegooraz liczne media.Odwiedź portal drzewkozabutelkę.pl,na którym znajdziesz wiele ciekawychinformacji!!!Lidia CichockaStarostwo Powiatowe w Koninie• poradnictwo specjalistyczne (prawne,socjoterapeutyczne, socjalne, ds. działalnościgospodarczej),• coaching - trening pracy,• staże zawodowe u pracodawców.Uroczystego przekazania sali szkolenioweji pracowni komputerowej na działalnośćklubu dokonał Andrzej Kossowski– Burmistrz Miasta Sompolno 20 lutego2013 r., życząc uczestnikom wielu sukcesówi wytrwałości w realizacji projektu.Projekt realizowany jest od października2012 r. i potrwa do marca 2015 r.Wsparciem objętych zostanie 60 mieszkańcówgminy. Co pół roku 12 kursantówbędzie mogło skorzystać z pomocy oferowanejprzez gminę. Zgłoszenia przyjmujeM-GOPS w Sompolnie.Projekt złożony wspólnie z UrzędemMiasta i Gminy oraz M-GOPS w Sompolnieuzyskał pozytywną ocenę KomisjiOceny Projektów uzyskując łącznie89,5 punktów na 100 możliwych i zostałprzyjęty do dofinansowania ze środkówUnii Europejskiej. Jego głównym założeniembyło utworzenie Klubu IntegracjiSpołecznej. Ideą pomysłodawców jestprzeciwdziałanie bezrobociu wśród osóbmłodych. Jest to pierwsza tego typu inicjatywaw powiecie konińskim.Tomasz MajewskiM-GOPS w Sompolnie7


8Fundusze europejskie / SportZostańswoimszefem„Zostań swoim szefem –wsparcie na rozpoczęciei rozwój działalności gospodarczej”,pod takim hasłem7 marca 2013 r. w konińskimStarostwie, odbyłosię spotkanie informacyjneadresowane głównie doosób bezrobotnych i niepełnosprawnych.Jego organizatorembył Punkt InformacyjnyFunduszy Europejskichw Koninie.Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie– przede wszystkimosobom bezrobotnym i niepełnosprawnyminformacji dotyczących warunkówubiegania się o dofinansowaniez Funduszy Europejskich na rozpoczęciedziałalności gospodarczej. Ponadtozaprezentowano ofertę PIFE w Koniniew tym zakresie oraz omówiono stanwdrażania Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata2007-2013.W spotkaniu uczestniczyli równieżprzedsiębiorcy, którym przedstawionozasady aplikowania o wsparcie w ramachInicjatywy JEREMIE.Przedstawiciele Urzędu Miejskiegow Koninie, Wielkopolskiego StowarzyszeniaRozwoju i Promocji ObszarówWiejskich w Środzie Wielkopolskiej,Centrum Doradztwa Unijnego z Poznaniaoraz Agencji Rozwoju Regionalnegow Koninie omówili zasady realizowaniaprojektów w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki, działanie6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczościi samozatrudnienia. Pomocudzielana w ramach tego działaniacieszy się dużym zainteresowaniemwśród osób planujących rozpoczęciedziałalności gospodarczej.XV Zimowa WielkopolskaSpartakiada LZSMieszkańców WsiVI miejsce w XV Zimowej Wielkopolskiej SpartakiadzieLZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego RadyWojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowychzajęła reprezentacja powiatu konińskiego. Przedstawiciele20 powiatów woj. wielkopolskiego rywalizowali3 marca 2013 r. w Środzie Wielkopolskiej.W zmaganiach sportowych brały udziałdrużyny z 20 powiatów woj. wielkopolskiego.Powiat koniński reprezentowaliprzedstawiciele gmin: Golina, Rychwał,Kleczew i Rzgów. Zawodniczki i zawodnicyz naszego powiatu rywalizowali w następującychkonkurencjach rekreacyjnych:podnoszenie odważnika 17,5 kg, rzutylotkami do tarczy, rzuty karne do bramki,przeciąganie liny, wielobój rekreacyjnyi konkurs wiedzy o LZS w Wielkopolsce.Po podliczeniu punktacji z wszystkichkonkurencji i gier zespołowych okazałosię, że powiat koniński uplasował sięna miejscu VI. Mistrzostwo przypadłopowiatowi średzkiemu, drugie miejscepowiatowi wągrowieckiemu, a trzeciepowiatowi krotoszyńskiemu.Karol BaranowskiStarostwo Powiatowew KoninieJoanna RudyjPIFE w Koninie


Sport9Znamy zwycięzcówXV Zimowej PowiatowejSpartakiady MieszkańcówWsi Powiatu KonińskiegoXV Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi PowiatuKonińskiego odbyła się 9 lutego 2013 r. w hali sportowejOSiR w Kleczewie oraz 10 i 17 lutego 2013 r. w kompleksiesportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowychw Żychlinie.W zmaganiach rywalizowali sportowcyz 8 gmin powiatu konińskiego: Goliny,Rychwała, Starego Miasta, Rzgowa, KazimierzaBiskupiego, Wilczyna, Kleczewai Kramska. Przedstawiciele drużynwspółzawodniczyli w 8 konkurencjach:podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzut lotkądo tarczy, przeciąganie liny, konkurs wiedzyo Ludowych Zespołach Sportowychw Wielkopolsce, wielobój rekreacyjny,rzuty karne do bramki, halowa piłkanożna mężczyzn oraz piłka siatkowa kobieti mężczyzn.W klasyfikacji ogólnej zwycięzcą XVZimowej Powiatowej Spartakiady MieszkańcówWsi Powiatu Konińskiego zostałagm. Rychwał, II miejsce przypadło gm.Golina, a III miejsce gm. Kleczew. W poszczególnychkonkurencjach najlepsi byli:- gmina Rychwał – podnoszenie ciężarka17,5 kg,- gmina Wilczyn – wielobój rekreacyjny,- gmina Kleczew – przeciąganie liny,- gmina Rzgów i gmina Golina – rzut lotkądo tarczy,- gmina Golina – rzuty karne do bramki,- gmina Stare Miasto – konkurs wiedzyLZS,- gmina Wilczyn – piłka siatkowa kobieti mężczyzn,- gmina Golina – halowa piłka nożnamężczyzn.Najlepszym sportowcom Spartakiadypuchary i medale wręczyli StarostaKoniński – Małgorzata Waszak i RadnyPowiatu Konińskiego – Mirosław Durczyński.Przedstawiciele z dziewięciu powiatówwojewództwa wielkopolskiego, w 3 kategoriach:radni, wspólnej dla pań oraz wójtów,burmistrzów i starostów, rywalizowalio miano najlepszego tenisisty 23 lutego2013 r. w nowej hali sportowej OśrodkaKultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.Spośród licznego grona samorządowcówpowiat koniński godnie reprezentowaływładze siedmiu samorządów gminnych– Skulska, Sompolna, Rzgowa, Goliny, StaregoMiasta, Wilczyna oraz Kleczewa.Najlepszym tenisistą w kwalifikacjiindywidualnej w kategorii wójtów, burmistrzówi starostów okazał się AndrzejOperacz – Wójt Gminy Skulsk, w kategoriiradnych na trzecim miejscu uplasowałsię Ryszard Nowakowski – PrzewodniczącyRady Miasta Sompolna, w kategoriiradnych kobiet trzecie miejsce zdobyłaZwycięzcy w wyżej wymienionychkonkurencjach będą reprezentowaćpowiat w finale spartakiady wojewódzkiejw Środzie Wielkopolskiej 3 marca2013 r. Natomiast w grach zespołowych:Gmina Wilczyn w piłce siatkowej kobieti mężczyzn oraz Gmina Golina w halowejpiłce nożnej mężczyzn, awansowałydo półfinałów, które odbły się 24 lutego2013 roku w Kleczewie i w BudzisławiuKościelnym.Organizatorem XV Zimowej SpartakiadyMieszkańców Wsi Powiatu Konińskiegobył Wydział Edukacji i Spraw Społecznychkonińskiego Starostwa.Karol BaranowskiStarostwo Powiatowew KoninieZwyciężyli najlepsiZwycięstwem Powiatu Konińskiego w klasyfikacji końcowejzakończyły się XIV Regionalne Zawody Radnych,Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w TenisieStołowym. Reprezentanci w tenisie stołowym z gmin powiatuzdeklasowali rywali zdobywając 426 punktów.Lucyna Wrzyszczyńska – Radna GminyRzgów. W klasyfikacji gmin piąta lokataprzypadła gminie Golina z 85 punktami,natomiast na szóstej pozycji otrzymującdwa oczka mniej uplasowała się gminaSkulsk. Zwycięzcą w klasyfikacji końcowejpowiatów został zatem Powiat Konińskizdobywając 426 punktów.Zwycięzców pamiątkowymi medalami,statuetkami i dyplomami uhonorowałJacek Kowalski – Prezydent Gniezna.Reprezentacja Powiatu Konińskiegoz rąk Marka Wożniaka – MarszałkaWojewództwa Wielkopolskiego odebrałapuchar ufundowany przez Dariusza Pilaka– Starostę Gnieźnieńskiego.Lidia CichockaStarostwo Powiatowew Koninie


10Pomoc społecznaŚwiatowy DzieńPracy SocjalnejElżbieta Sroczyńska i Dorota Kaźmierczakz Powiatowego Centrum PomocyRodzinie reprezentowały powiatkoniński w obchodach ŚwiatowegoDnia Pracy Socjalnej zorganizowanych19 marca 2013 r. w Warszawie.Na uroczystości w Pałacu Prezydenckimzaproszeni zostali pracownicysocjalni oraz twórcy serialu TVP „Głębokawoda” podejmującego aktualneproblemy społeczne.W imieniu Prezydenta RP podziękowaniadla pracowników socjalnych zazaangażowanie i aktywność w pracyzłożyła Podsekretarz Stanu Irena Wóycicka.Nawiązując do przesłania tegorocznychobchodów – społecznej i ekonomicznejrówności – zwróciła uwagęna rolę pracowników socjalnychw niwelowaniutych nierówności.Uczestnicy obchodówrozmawiali o istociepracy socjalnej, wyzwaniachi kierunkach zmianw działaniach na rzecz potrzebujących- informuje Dorota Kaźmierczak kierownikzespołu ds. pieczy zastępczejPCPR w Koninie. W dyskusjach uczestniczyliministrowie: Joanna Staręga –Piasek i Jarosław Duda oraz KrystynaWyrwicka - Dyrektor w MinisterstwiePracy i Polityki Społecznej.Uroczystości uświetnił pokaz premierowegoodcinka II części serialu„Głęboka woda” z udziałem aktorów,Cztery ścianyto nie musi byćcały Twój świat...…z takim mottem wychodzi naprzeciw wszystkim mieszkańcompowiatu konińskiego, których dotyka lub którzyzetknęli się z depresją, Środowiskowy Dom Samopomocyw Ślesinie wraz z pracownikami, obchodząc 23 lutegoOgólnopolski Dzień Walki z Depresją.reżysera Magdaleny Łazarkiewicz orazJuliusza Brauna Prezesa TVP. Pierwszaczęść serialu powstała jako produktprojektu „Tworzenie i rozwijaniestandardów usług pomocy i integracjispołecznej” realizowanego przez CentrumRozwoju Zasobów Ludzkich wewspółpracy z Ministerstwem Pracyi Polityki Społecznej.Marta BagrowskaStarostwo Powiatowe w KoninieOd 2002, tego dnia szczególną uwagępoświęcamy osobom, które zmagają sięz depresją. Dolegliwość ta, wg ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia stanowi czwarty,najpoważniejszy problem zdrowotny naświecie. W Polsce szacuje się, że zmagasię z nią prawie 1,5 mln Polaków.Depresja może mieć podłoże psychologicznezwiązane ze stresem,reakcją na żałobę lub w przebieguzaburzeń nerwicowych. Przyczynądepresji mogą być również chorobysomatyczne, szczególnie te, któresą przewlekłe i/lub szczególnie bolesne(np. choroby zwyrodnieniowestawów), choroby organiczne mózguoraz związane ze stosowaniem lekówi innych substancji w wyniku zatruć,uzależnień. Najpoważniejszym źródełdepresji są zaburzenia endogenne,których wynikiem jest choroba afektywnadwubiegunowa i jednobiegunowa,dystymia, cyklotymia i zaburzeniaschizoafektywne.„Nie mam już siły...”Najczęściej wypowiedzi, o takim charakterze,można usłyszeć od osób zmagającychsię z depresją. Stąd częsteoskarżenia chorych o lenistwo i brakzaradności. Tymczasem chorym towarzyszyniemożność odczuwania radości,problemy ze snem (bezsennośćlub nadmierna senność), zaburzeniaapetytu, zmiana wagi ciała, suchośćw ustach oraz niewyjaśnione bóle somatyczne(głowy, brzucha, kręgosłupa,w klatce piersiowej).str. 11


Pomoc społecznastr. 10Wewnątrz chorujący odczuwaogromny smutek i przygnębienie(często ukrywane przed otoczeniem),niechęć do działania, towarzyszy muciągłe zmęczenie, ma trudności w koncentracjii wrażenie niesprawności intelektualnej.„Co się z Tobą dzieje?!”Cierpiący na depresję, z czasem, wycofująsię powoli z dotychczasowegosposobu życia, przestają uprawiać ulubionezajęcia, zanika ich aktywność towarzyska,unikają kontaktu, zaproszeniodmawiają znajdując usprawiedliwienie,w końcu nie odbierają telefonu.„Żeby się nawet nie umyć?!”W pracy nie mogą dotrzymać terminówi wywiązać się z zobowiązań.Trudno jest im podejmować decyzje.W domu jawią się jako osoby leniwe,ciągle zmęczone choć nic nie zrobiły.Z czasem nawet zadbanie o swójschludny i atrakcyjny wygląd jest coraztrudniejsze. Przychodzi czas kiedy podstawoweczynności higieniczne stająsię coraz trudniejsze, kiedy wstaniez łóżka i załatwianie potrzeb fizjologicznychjest niewyobrażalnym wysiłkiem...Przeszkadza radio, telewizor i światło.Konsekwencjami depresji jest m.in.niższy poziom aspiracji zawodowych,gorsze osiągnięcia zawodowe, przerwaw pracy/nauce lub ich częsta zmiana,zerwane więzi (samotność, rozwód),znaczne pogorszenie stanu zdrowiasomatycznego, alkoholizm i/lub inneuzależnienia. Obniża się status materialnyi społeczny chorych, źródłemutrzymania stają się zasiłki chorobowe,dla bezrobotnych, zasiłki z pomocyspołecznej i renty. Najdramatyczniejszymzakończeniem choroby, jest samobójstwo.Depresję można wyleczyćChorzy na depresję potrzebują pomocy.Zwykle nie mogą samodzielniezgłosić się do lekarza, szczególnieci, którzy cierpią na najcięższe jejrodzaje. Dlatego koniecznym jest pomoci wsparcie otoczenia w podjęciupróby poprawy stanu zdrowia psychicznego.Depresję leczy się farmakologicznie,psychoterapeutycznie i środowiskowo.Osobom potrzebującymtakiego wsparcia, zapewni je ŚrodowiskowyDom Samopomocy w Ślesinie,który działa we wszystkich tychobszarach. ŚDS pomaga dotrzeć dolekarzy specjalistów, stosować zalecenialekarskie i obserwować efektyleczenia. Ponadto prowadzi różnorodnezajęcia relaksacyjne – redukującecodzienny stres oraz psychoedukacyjne– pozwalające zrozumieć przyczynywłasnej choroby i sposoby radzeniasobie we własnym zakresie. W ośrodkupodopieczni mogą wymieniać siędoświadczeniami w ramach grupywsparcia osób z podobnymi doświadczeniami.Rozmowy terapeutycznei poradnictwo psychologiczne pozwalająna uzyskanie fachowego wsparcia.Podczas treningów umiejętności społecznychmożna nabyć umiejętności,które pozwalają na ochronę własnejosoby, m.in. komunikacji, radzeniasobie w sytuacjach trudnych, radzeniasobie ze stresem i autoprezentacji.Osoby gotowe do podjęcia zatrudnieniamogą brać udział w zajęciach aktywizującychzawodowo.Dla utrzymania dobrej kondycji psychofizyczneji poprawy jakości życiapodopiecznych, w ośrodku prowadzonesą również zajęcia towarzyskie,kulturalne, rekreacyjne i sportowe.Zadaniem ŚDS w Ślesinie jest równieżpomoc osobom z zaburzeniami w załatwianiuspraw urzędowych, a takżewspieranie chorych i ich najbliższych.Ważną rolę w powrocie do zdrowiaosób somatycznie chorych odgrywajązajęcia terapeutyczne, które przywracająnadzieje i wiarę we własne możliwościoraz zdolność radzenia sobiew codziennym życiu.Szczegółowych informacji dotyczącychfunkcjonowania ośrodka, zasadprzyjęcia oraz uzyskania porady w sprawieswojej lub bliskich udzielają jegopracownicy. Zapraszamy do kontaktu.Dagmara Szymańska-GóralskaŚDS w Ślesinie11


Fundusze europejskiePowiat Konińskina 11 miejscu w rankinguZwiązku Powiatów PolskichLiderem, wśród wnioskujących jednostekorganizacyjnych powiatu jest PowiatowyUrząd Pracy, na konto któregowpłynęło 11 mln 687 tys. zł. Wnioskodawcana projekty realizowane w ramachProgramu Operacyjnego KapitałLudzki otrzymał 4 mln 493 tys. zł., natomiast7 mln 193 tys. udało się pozyskaćz Funduszu Pracy i z rezerwy MinistraPracy i Polityki Społecznej.Działania proinwestycyjne i prorozwojowePowiatu Konińskiego zostały najlepiejocenione w Rankingu Powiatów 2012,którego inicjatorem jest Związek PowiatówPolskich. O miano „Super samorządu”rywalizowało kilkadziesiąt powiatów.Nasz samorząd – z 24830 punktami – zajął11 miejsce.Powiat Koniński od 2003 roku bierzeudział w rankingu, którego głównym celemjest wyłonienie lidera spośród jednostekadministracyjnych sklasyfikowanychw rankingu. Powiat Koniński ze względuna liczbę mieszkańców rywalizuje w kategoriidużych samorządów powyżej 120tys. osób. Zgodnie z regulaminem konkursusamorządy oceniane są w 10 kategoriach:Działania proinwestycyjne i prorozwojowe;rozwiązania poprawiającejakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowaniaJST; rozwój społeczeństwainformacyjnego; rozwój społeczeństwaobywatelskiego; umacnianie systemówzarządzania bezpieczeństwem informacji;promocja rozwiązań z zakresu ochronyzdrowia i pomocy społecznej; wspieraniedziałań na rzecz społecznej gospodarkirynkowej; promocja rozwiązańekoenergetycznych i proekologicznych;współpraca krajowa i międzynarodowaoraz działania promocyjne.Aby otrzymać wyróżnienie „Super Powiat”,należy zdobyć punkty w co najmniej75 % kategorii tematycznych. Ocenieeksperckiej podlegają samorządy, którezgłosiły swój akces do konkursu. Istotnywkład w klasyfikacji ogólnej mają mieszkańcypowiatu konińskiego, którzy mogąwystąpić z inicjatywą zgłaszania projektówuchwał, które następnie musząPowiat skuteczniepozyskuje dotacjePonad 18 milionów zł środków pozabudżetowych w 2012 r.Powiat Koniński pozyskał na realizację zadań, wynikającychz ustawy o samorządzie powiatowym i innych przepisów.Znaczną część funduszy przeznaczono na zadania zawiązanez polityką społeczną i przeciwdziałaniem bezrobociu.być przedkładane pod głosowanie przezRadę Powiatu. Dodatkowe punkty dziękilokalnym inicjatywom mieszkańcówmożna zdobyć, dzięki zgłoszeniom zrealizowanychprzez nich prywatnych ekologicznychinstalacji odnawialnych źródełenergii, tj. słonecznej, geotermalnej czywodnej, a także energii wiatru, otoczeniai biomasy.W 2012 r. tytuł „Super Powiat” przypadłPowiatowi Kieleckiemu. Udział w rankingujest bezpłatny.Krzysztof CzajkowskiStarostwo Powiatowew KoniniePomoc zewnętrzną w kwocie ponad4 mln 389 tys. zł. pozyskało PowiatoweCentrum Pomocy Rodzinie w Koninie,z czego 3 mln 600 tys. zł. z PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychna zadania z zakresu pomocyspołecznej.Po raz kolejny udało się także pozyskać210 tys. z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Poznaniu. Środki te wyasygnowanona kontynuację „Wieloletniego ProgramuUsuwania Azbestu i Wyrobów ZawierającychAzbest z powiatu konińskiego”.Ponadto Powiat Koniński na budowęi remonty dróg powiatowych pozyskał1 mln 438,5 tys. zł. Kolejne 792 tys. zł.przekazała Kopalnia Węgla Brunatnego„Konin” S.A. w ramach rekompensaty zaszkody górnicze oraz za nabycie z mocyprawa nieruchomości pod drogę powiatowąDP 3178 na odcinku Kaliska-Budzisław.Wsparcie finansowe na remontdróg w kwocie ponad 750 tys. powiatotrzymał również od samorządów gminnych.Fundusze, które udało się pozyskaćsą znaczące dla budżetu powiatu konińskiego,ponieważ stanowią ponad 26%jego dochodów.Krzysztof CzajkowskiStarostwo Powiatowew KoninieRedakcja: Wydział Promocji i Rozwoju62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 78www.powiat.konin.pl, e-mail: lidia.cichocka@powiat.konin.pl,Wydawca: Starostwo Powiatowe w Koninie62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 00, tel./fax 63 240 32 01www.powiat.konin.ple-mail: powiat@powiat.konin.plZdjęcia: archiwum Starostwa, ZSE-U w Żychlinie, Jerzy Łojko, MGOPS w SompolnieNakład: 2500 egzemplarzyOpracowanie i druk: Drukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK62-590 Golina, Kraśnica Kol. 84, tel. 63 245 83 31, tel./fax 63 245 83 32www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl

More magazines by this user
Similar magazines