Už je to tady! - Zápraží

zaprazi.eu
  • No tags were found...

Už je to tady! - Zápraží

9/2013ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOUŽivot v kraji (str.21)Nejhezčí nová lokalita15 minut od Prahy– nové parcelyv Dolní Lomnicipřipravuje společnostAbidea s.r.o.ZDARMAŽivot v kraji (str. 8)Jazyková školaLangfor Říčany– Dny otevřenýchdveří 5. a 10. záříUž je to tady!Centrum Na Fialcev ŘíčanechotevřenoŽivot v kraji(str. 6)Uhříněves– Volejbalistkyze Sport Klubuzískaly 3. místona mistrovství ČR.Téma Zápraží(str.4)Křenice– Protipovodňováopatření můžemedokončit díkypozemkové úpravě.


Vyměňte do 30. zářísvůj starý vůz za nový FiatÚvodníkMilí čtenáři!Zdravím vás v měsíci září a doufám,že jste si o prázdninách odpočinuli.I když prázdniny někdybývají zrádné. Někdo je rád, že„vypadne“ z práce, odhodí starosti,relaxuje, cestuje, dlouho spí...Pro někoho ale může být dovolenáutrpením, protože neví co dělats volným časem. Někdo každodennístereotyp a nabitý program potřebuje,protože jinak začne přemýšleto smyslu života, a to nemusí býtpříjemné. Nejistotu a úzkost se paklidé snaží zahnat pomocí kartářek,„hodných“ čarodějnic a energiez kosmu. Zamyšlení na toto témazpracoval farář Daniel Kvasničkana str. 15.Život není jednoduchý, ani spravedlivý,ale musíme to nějak se ctízvládnout. A pokud nebudete vědětjak dál, rozhodně nevolejte do televizeté paní, která předstírá, jakvám „miláčkům“ na dálku poradí.Hezké září přeješéfredaktorka Helena VlnařovátirážZÁPRAŽÍ, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za PrahouČíslo 9/2013, vychází 1. 9. 2013Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o., Jevany ev. č. 94,28166 Jevany, IČ: 24220990Elektronický výtisk a web stránky: www.zaprazi.euKONTAKTY: Šéfredaktorka: Helena Vlnařová,e-mail: redakce@zaprazi.eu, mobilní telefon: 774 780 140Marketingový manažer: Hynek Kašpar,e-mail: inzerce@zaprazi.eu, mobilní telefon: 774 780 038Manažer inzerce: Kamila Kašparová,e-mail: kkasparova@seznam.cz. mobilní telefon: 601 344 588Distribuce: Daniel Kvasnička,e-mail: dkvasnicka@gmail.com, mobilní telefon: 604 947 739Jednatel a ekonom: Petr Novák,e-mail: zaprazi@gmail.com, mobilní telefon 774 416 260Grafická úprava: Dita NovotnáMukařovský PištěkDivadelní spolek DIPONA z Kozojed se stará o návratkvalitního ochotnického divadla do našich obcí. Ve spoluprácis obecním úřadem Mukařov a SDH Mukařov pořádápřehlídku amatérského divadla Mukařovský Pištěk, kterýse bude konat v místní sokolovně. Program:19. září10:00 hod. pohádka Český Honza – UCHO Uhříněves.19:30 hod. komedie Kdo to asi přišel – Svatopluk Benešov.20. září10:00 hod. tragikomedie Hotel mezi dvěma světy– TYL Říčany.19:30 hod. tragikomedie Tři sestry – DS Turnov.21. září15:00 hod. pohádka Šmoulové – Horní Počernice.19:30 hod. komedie Taneční hodinypro starší a pokročilé – DS Klapý.22. září10:00 hod. pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký– UCHO Uhříněves.10:30 hod. vyhlášení vítězů dětské soutěže.19:30 hod. komedie se zpěvy Sancho se žení– DS Voskovec Sázava.Bližší info: pořadatel Josef Pšenička, tel.: 724 950 282.Memoriál Míly DlabačeTehovec – Přijďte 7. září od 12.30 hod. podpořitsoutěžní družstva hasičů. Napínavé klání v požárnímútoku včetně oblíbené jízdě družstev naraftech bude zahájeno na návsi.INZERCEZájemci o inzerci se mohou obrátit na manažerainzerce Kamilu Kašparovou. Rozměry inzerátu,technické parametry a cenu najdete nainternetových stránkách časopisu v sekciinzerce. Nabízíme individuální slevy přiopakovaní inzerátů. Uzávěrka dalšího čísla je15. 9. 2013 pro texty a 20. 9. 2013 pro inzerci.DISTRIBUCEČasopis je zdarma a je distribuován do poštovníchschránek Českou poštou a.s. a na distribuční místa.Seznam distribučních míst a seznam obcí s distribucí doschránek je uveden na internetových stránkách časopisu.V obcích s distribucí do schránek uplatňujte případnéreklamace přímo u Vašeho doručovatele.Napsali jste nám...Konkrétní pomocobětem kriminalityOd 1. srpna nabyl účinností zákon č. 45/2013Sb., o obětech trestných činů a o změně některýchzákonů (zákon o obětech trestných činů). Tentopředpis nově shrnuje dosavadní různé formy pomocipoškozeným trestnou činností a významněrozšiřuje okruh osob, kterým stát bude garantovatpředevším odbornost pomoci a dostupnost podpory.Nový předpis upravuje práva obětí trestnýchčinů a podporu subjektů poskytujících jim pomoc.Zákon rozšiřuje okruh osob, kterým bude určenáspecializovaná pomoc, a tak kromě poškozenýchtrestnou činností se podpory a případně peněžitépomoci státu a dalších služeb dostane i pozůstalýmpo obětech. Za oběť se také nově považují příbuznív pokolení přímém, sourozenci, osvojenci, osvojitelé,manžel (nebo registrovaný partner) nebo druh,je-li osobou blízkou.Občanská poradna o. s. Cesta integrace, Říčanyse připraví tak, aby při aplikaci nového předpisu dokázalakvalifikovaně pomoci všem obětem, které sena její poradce obrátí.PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEM ZE STRANY STÁTUod 1. 8. 2013Ublížení na zdraví (nejméně tři týdny léčení):- paušál 10 000 Kč- maximálně 200 000 Kč (prokázané náklady)Těžká újma na zdraví (léčení šest a více týdnů):- paušál 50 000 Kč- maximálně 200 000 KčPozůstalí po oběti trestného činu:- paušál 200 000 Kč- sourozenec 175 000 Kč- maximálně 600 000 KčÚhrada odborných psycho a fyzioterapeutickýchslužeb u všech kategorií až 50 000 Kč.Vlastimil Zima, poradce Občanské poradnywww.dolnis.kia.czinzerceSLEVA AŽ 99 000 KČ A K TOMU 5LETÁ ZÁRUKA NA VŠECHNY MODELY FIAT500L Plus 1,3 MultiJet 85 k. Emise CO 2: 110 g/km. Kombinovaná spotřeba: 4,2 l/100 km. Více informací o 5leté záruce najdete na www.fiat.cz. Obrázky vozů jsou pouze ilustrační.www.fiat.czAutocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.czDOLNIS s.r.o.,Choceradská 236, 251 62 Mukařovwww.dolnis.kia.cz, 774 202 091


Téma ZápražíProtipovodňová opatření můžemedokončit díky komplexnípozemkové úpravěKřenice patří mezi obce, které se rozvíjejí citlivě.Vyrůstají zde nejen nové domy, ale zároveňse upravuje okolí obce, budují se nové chodníky,hřiště, vyrostla nová čistírna odpadních vod, revitalizacíprošla náves a koryto potoka. Nyní chcevedení obce vyřešit protipovodňovou situaci.O plánech Křenic jsme si povídali se starostouMilošem Princlem a místostarostouLadislavem Roškotou, kteří prozradili, ženyní aktivně pracují na dokončení komplexnípozemkové úpravy a na dořešení protipovodňovéochrany obce.„Na našem katastrálním území probíhá komplexnípozemková úprava. Jde o velice složitýproces, který vyžaduje dlouhou přípravu a mělby být postupně realizován ve všech obcích v celérepublice. Z našich nejbližších sousedů majídokončeny KPÚ například Dobřejovice, Sibřina,Stupice, Sluštice. Komplexní pozemkové úpravyve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorověa funkčně uspořádávají pozemky, zabezpečujese využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak,aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnickéhospodaření. V těchto souvislostech seuspořádávají vlastnická práva a s nimi souvisejícívěcná břemena. Současně se zajišťují podmínkypro ochranu a zúrodnění půdního fondu, a prozvýšení ekologické stability krajiny. Tyto úpravyse netýkají zastavěných nebo zastavitelných částíobce a větších lesních celků.“V jaké fázi se pozemkové úpravy nacházejí?Celý proces probíhá pod taktovkou Státníhopozemkového úřadu, respektive Krajskéhopozemkového úřadu pro Středočeský kraj - pobočkaNymburk, který již zorganizoval úvodníjednání. Pozvání dostali všichni vlastníci dotčenýchpozemků.Jak zahajovací jednání, které se uskutečnilov Kolovratech, probíhalo?Překvapilo nás, že mnoho lidí se k pozemkovéúpravě postavilo negativně, aniž by věděli,o co přesně jde. Vlastníci půdy se obávají, že jimstát chce pozemky vzít, zmenšit nebo vyměnitza méně hodnotné. Ale to se v žádném případěNebojte se komplexní pozemkové úpravy■ Se všemi majiteli pozemků bude Krajskýpozemkový úřad pro Středočeský kraj - pobočkaNymburk jednat individuálně. V případě jakýchkolivnejasností či dotazů můžete volat panaIng. Poděbradského (tel.: 721 973 650)■ Jako první bude v rámci KPÚ na katastrálnímúzemí obce vytvořen plán společných zařízení,který bude tvořit kostru uspořádání zemědělskékrajiny. Určí se, kudy povedou polní a lesnícesty, a kde vzniknou protierozní a protipovodňováopatření, biokoridory. Tento plán musí schválitzastupitelstvo obce.Křenice několikrát zažily povodně. U některýchdomů dosahovala voda až k oknům.„Touto cestou se valily proudy vody v roce2002 a letos se situace opakovala,“ ukazujemístostarosta Ladislav Roškota.Prostranství u ČOV bylo zarostlé plevelem.Obec zde vybudovala upravenouoddychovou zónu.Upravené koryto potokanemůže stát. S každým vlastníkem se bude individuálnějednat, každý sdělí svoje podmínkya každý dostane stejnou výměru, a pokud možnove stejné bonitě. Tyto úpravy majitelům půdyjednoznačně pomohou a zhodnotí jejich majetek.Získají přesně vyměřený pozemek s logickýmihranicemi a s přístupovou cestou. V současnédobě je situace taková, že některé pozemky majínaprosto nevyhovující, nepravidelné tvary – tvořínapříklad dlouhé úzké nudle či nejrůznější špičkya „výkroje“. Mnohdy chybí přístupová cesta, takžejsou nedostupné. Paradoxně mnoho majitelůani netuší, kde přesně jejich pozemek leží. Vědíto jen přibližně. Při dalších jednáních na obecnímúřadě s dotčenými zástupci PU se situace změnila.Zdá se, že občané, majitelé pozemků důležitosttohoto záměru chápou a velmi oceňujemejejich vstřícný náhled na něj.Přispěje komplexní pozemková úprava i kezlepšení životního prostředí v okolí obce?Tyto pozemkové úpravy řeší nejen optimalizacihranic pozemků, ale zároveň i zlepšení životníhoprostředí. Vzniknou nové polní a lesnícesty, remízky a meze. Tyto krajinotvorné prvkyv minulosti byly dlouhodobě budovány a udržovány,sloužily jako přirozené protipovodňovéa protierozní prvky a při násilné kolektivizaciv padesátých letech byly zničeny. Nyní je velkášance, že se meze a cesty na naše pole vrátí.Protodoufáme, že naši občané budou KPÚ vnímatpozitivně a společnými silami se nám podaří tutoakci dokončit k všeobecné spokojenosti.Křenice byly několikrát postiženy ničivýmipřívalovými dešti. Z toho důvodu jste nechalivypracovat projekt na výstavbu protipovodňovýchpoldrů u vodoteče na jižním konciobce. V jaké fázi se projekt nachází?Tato protipovodňová opatření můžeme nynídokončit právě díky KPÚ. Tímto bychom chtělimajitelům velmi poděkovat za vstřícnost. Tyto„tůňky“ v případě přívalových dešťů vodu zadržía navíc zde vznikne krásné místo na procházky.Křenice se rozvíjejí nejen v centru obce, kdyvznikají nové chodníky, zrevitalizovala se náves,staví se kanalizace a vodovod, ale kladetedůraz i na okolní přírodu…Křenice jsou krásná obec a mají atraktivnípolohu, proto se jako další místa kolem Prahynevyhnuly nové zástavbě. Vedení obce se všaksnaží stavební boom usměrňovat a věnujemevelké úsilí celkovému rozkvětu obce. Záleží námi na našem okolí a chceme, aby kolem nás bylykrásné louky bez odpadků a plevele, přejeme si,aby na okolních polích vznikly remízky a cesty,po kterých budou lidé chodit a jezdit na kole bezobav o zdraví a život z projíždějících motorovýchvozidel. Křenice se zapojily do projektu MAS Říčansko„Cesty, které nás spojují“. Stezky začínajív centru obce a prochází též novou zástavbou.Propojují obnovenými cestami i okolní obce.Na těchto trasách jsme vybudovali několik malýchhřišť a odpočívadel s lavičkami. Lidé nejsouodkázáni jen na procházky mezi domy. Radostmáme i s upraveného prostranství u ČOV. Hezkýpohled je i na upravené koryto potoka, kterébylo dlouhá léta zarostlé. Díky tomu, že se o nějstaráme, může voda rychleji odtékat, a tak zmírňujemenebezpečí záplav.J. J. Kratochvíl: Čas jevždy – jen vůle chybíKřenice – V neděli 22. září od 15 hod. se uskutečníslavnostní odhalení pomníku odbojáře dr. JosefaJana Kratochvíla. Zároveň dojde k obnovenípomníku obětem 1. světové války. V rámci slavnostníakce zazní texty Josefa Jana Kratochvíla zadoprovodu hudebního sdružení Potichounku.Vesele do nového dneV srpnu 2013 uplynulo 70 let od popravyodbojáře Josefa Jana Kratochvíla. Tento mladýučitel, skautský vedoucí, sportovec a autor rozhlasovýchrozcviček se narodil v Křenicích.Již během studií se věnoval práci s mládeží.Pro děti organizoval nejrůznější sportovní aktivity,hrál s nimi divadlo a také pracoval v Junáku.Po ukončení školy se Josef Kratochvíl stal učitelem,ale nezapomínal ani na svoji velkou láskuUcki KossdorffKostelec n.Č.l. – Galerie Jan Svatošzve 7. září ve 14 hod. na vernisáž výstavysvětoznámé rakouské sochařky Ucki Kossdorff.Předchozí výstava se konala v NewYorku a setkala se s velkým ohlasem. Inspiracíje pro Ucki Kossdorff lidské tělo.Jako materiál používá šamotovou, vysocepálenou hmotu.– sport. Byl nejen aktivní sportovec, ale napsali několik knih – „Cvičte s námi“, „Zdraví, síla,krása“, „Ve zdravém těle zdravý duch“.Osud ho zavál do Československého rozhlasu– poté, co v náročné konkurenci vyhrál konkurz,inicioval se svými přáteli vznik nového pořadu.Šlo o ranní rozhlasové rozcvičky – relace setehdy jmenovala Vesele do nového dne. A staršíz vás si jistě pamatují, že tyto rozhlasové rozcvičkybyly po mnoho desetiletí velmi oblíbené a trvalyv různých obměnách až do začátku 90. let.Během války byl zatčen gestapem a obviněnz odbojářské činnosti. Z vězení napsal dopis,ve kterém uvedl motto, podle kterého se řídilcelý život: „Čas je vždy – jen vůle chybí. Škodakaždé nerealizované myšlenky, škoda každénedokončené dobré práce….“Typicky české písmeno ŘŘíčany– Řekni Říčany! Tak zní slogan,který doplňuje nový jednotný vizuální obrazměsta. O vítězném návrhu, který zahrnujelogo, značku i veškerou grafiku včetně webovýchstránek, rozhodla sedmičlenná komisesložená ze zástupců vedení města, profesionálníchgrafiků a architektů.O potřebě vytvoření jednotného vizuáluse na říčanské radnici hovořilo už dlouho.Doposud totiž chyběl jednotný vizuální styl,jehož prostřednictvím by se město reprezentovalo.K propagaci využívalo pouze znaka barevnou škálu vycházející ze znaku města.Ve vítězném vizuálu převažuje zelená barva,Havlíčkova 447, Sedlčany, e-mail: info@drevoprodum.czTel.: 606 076 736protože Říčany jsou vnímány a prezentoványjako zelené město na okraji Prahy, které jebranou do přírody. Celkové náklady na novývizuál včetně skicovného účastníkům na druhéma třetím místě jsou ve výši 85 000 Kč.„Nové logo, je jako razítko a budeme sihrát s tím, co naše město dostalo do vínku.Tím je typicky český háček,“ vysvětluje starostaVladimír Kořen.www.drevoprodum.czinzerce4 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 5


Život v krajiRekonstrukceškolkyse stihlapřesprázdninyMnichovice – Během prázdnin v rekordnímčase se podařilo zpracovatprojekt a vysoutěžit zakázku maléhorozsahu na rekonstrukci toalet a umývárenv mateřské školce. „Ve výběrovémřízení zvítězil místní podnikatel, kterýzvládl rekonstrukci ještě před termínemuvedeným ve smlouvě, a tak na dětičeká po prázdninách milé překvapení,“sdělila místostarostka Petra Pecková.„Ve třídách Sluníček a Čertíků bylypůvodní staré umývárny a toalety nahrazenyzcela novými a do toalet ve tříděHvězdiček, která vznikla před čtyřmiroky, bylo přidáno jedno umyvadloa jedna toaleta. Rekonstrukce umožnila,že mohla být kapacita mateřské školkynavýšena o 9 dětí. Město Mnichovicezaplatilo za rekonstrukci částku 350 tisíckorun.“Nová školka Slunečnípřijme 56 dětíUhříněves – Na konci prázdnin byla slavnostněotevřena nová MŠ s názvem Sluneční, kterávyrostla „na zelené louce“ na sídlišti Slunečníčtvrť. Stavbu financoval Odbor městského investorahlavního města Prahy. Z rozpočtu MČ Praha22 byla školka dovybavena hračkami, postýlkami,peřinkami, nádobím a dalším důležitým zařízením.Školka má dvě třídy s celkovou kapacitou 56 míst.V budově jsou dále šatny, sociální zařízení, velkátělocvična, výdejna jídel s jídelnou a byt pro správce.„K zápisu se přihlásilo 123 dětí, takže jsmezdaleka nemohli vyhovět všem rodičům,“ říká ředitelkaRenata Pecáková. „Na nový školní rok a naděti se moc těším. Máme krásnou školku, skvělépaní učitelky a spoustu plánů. Chceme se zaměřitpředčtenářskou výchovu a také budeme věnovatVolejbalistky Uhříněvsitřetí v republiceUhříněves – Volejbalové Studio Sport získalona mistrovství České republiky v Brněbronzovou medaili. Kapitánka týmu TizianaBaumruková byla navíc vyhlášena nejlepší nahrávačkouturnaje.„Dosáhnout takového skvělého výsledkunebylo vůbec jednoduché,“ uvedl předsedaklubu Jiří Baumruk. „Děvčata se musela prosaditv konkurenci 16 nejlepších týmů z celé republiky.Holky předvedly nejen skvělé hráčskédovednosti, ale i silnou vůli, kdy tři zápasy dokázalyotočit po prohraném prvním setu. O tovětší radost máme a chceme poděkovat všem,kteří nás podporují – rodičům hráček, základníškole U Obory, kde už léta nacházíme výbornéprostředí pro přípravu a v neposlední řaděMěstské části Praha 22 v čele se starostou MilanemCollerem a jeho zástupcem MartinemTurnovským.“ Více informací o klubu najdetena www.studio-sport.cz.velkou pozornost správné výslovnosti a pravidelnědo školky zvát logopeda. Přála bych si, aby se námpodařila navázat dobrá spolupráce s rodiči, kteréchci do dění ve školce co nejvíce zapojit“.Uhříněves se podobně jako další obce na Zápražípotýká s problémem nedostatečné kapacity školeka škol. K zápisu do mateřské školy Za Nadýmačempro školní rok 2013-2014 přišlo 256 dětía volných míst bylo pouze 102. Kapacita školkypřitom byla již několikrát rozšiřována. První stavebníúpravy proběhly v roce 2003, další prostorypřibyly v letech 2008, 2009. Poslední přístavba seuskutečnila v roce 2011. Celkově je v MŠ Za Nadýmačemjedenáct tříd o kapacitě 308 dětí. V dalšímobdobí MČ Praha 22 ještě plánuje výstavbuMŠ v Pitkovicích.Miminka dostalapamětní minciSvojetice – Ve Svojeticích se vítání novýchobčánků stalo milou tradicí. „Letos se uskutečnilov mateřské školce, kde jsme s radostí přivítalijedenáct nových miminek,“ sdělila námEliška Olmerová. „Hned u dveří naši nejmladšígeneraci přivítaly tetičky z Obce baráčnickéa program zdařilým hudebním vystoupenímzpestřili žáci naší mateřské školy. Potom následovalopředání dárků – každý občánek dostalpamětní list, pamětní minci a sadu nádobína písek, maminky si odnesly růžičku. Rodičese podepsali do pamětní knihy a někteří z nichvyužili možnost udělat si snímek svého děťátkav kolébce pomalu už historické.Chtěli bychom poděkovat všem organizátorůmtohoto milého setkání a už se těšíme na shledanous dalším houfem miminek v příštím roce.“RozhovorMusím posoudit, co je důležitév současnosti a pro budoucnostPrůhonice – Na obecnímúřadě můžete až do konce zářízhlédnout výstavu historickýchfotografií náměstí, budovyobecního úřadu a místní školy,doplněnou výtvarnými pracemižáků základní a mateřské školy.Výstava se koná u příležitostiukončení kompletní rekonstrukcedomu z roku 1821, kde nynísídlí obecní úřad. Budova původněsloužila jako kontribučnísýpka pro ukládání obilí z průhonickéhopanství.Na přípravě výstavy se podílelkronikář Průhonic PhDr. JiříMacek. Úkol zaznamenávat dění v obci převzalv roce 2000 po Jaromírovi Čížkovi, který bylkronikářem obce od roku 1945.Pane Macku, jak se přihodilo, že jste se stalkronikářem?Po odchodu pana Čížka, kterému patří můjvelký obdiv, obecní úřad hledal nového člověkaa volba padla na mě. Jsem vystudovaný historika zajímám se o dění kolem sebe. Navíc jsemv důchodu, takže mám čas na kronice pracovat.I když je to někdy časově velmi náročné, jsemza tuto práci vděčný. Nevydržel bych v důchodunic nedělat. Ten pocit, že jsem ještě užitečný,je skvělý.Kolik času vám psaní kroniky zabere?Denně tím strávím tak dvě hodinky. Ovšemkdyž se připravuje kronika do tisku a všechnose přepisuje a upravuje, tak to je velký záběr. Topracuji celé dny.Co všechno zaznamenáváte?Jako kronikář musím zaznamenat dění každéhodne.Opravdu každý den? I když se nic neděje?Každý den obec žije svým životem. Záležípouze na zkušenosti, jakou informaci pro budoucnostzaznamenat. Budoucí čtenář či historikby měl najít takové záznamy, které muumožní si vytvořit maximálně dokonalý obraztoho, v čem žijeme my nyní. Existuje samozřejměi manuál, který ve smyslu zákona některézáznamy přikazuje. Tradičně je to počasí a jehovliv na dění v obci, poté denní činnost občanů,podniků, úřadů, institucí, obecní policie, škol,kulturních a společenských zařízení, zdravotníchzařízení, církví, v naší obci také řady vědeckýchústavů, samozřejmě život v Průhonickémparku, v Dendrologické zahradě, v zájmovýchorganizacích, ve sportu. Tady přirozeně záležína osobním pohledu na věci, na výběru, co jeinformačně významné, co je důležité v současnostia pro budoucnost. Naprosto nezbytná jeve všech případech objektivita ve výběru faktůBývalá kontribuční sýpka z roku 1821.a jejich hodnocení. Kronika obce Průhonice máobvykle okolo 60 takových kapitol.Kde získáváte informace?Postupně jsem si musel všude získat spolupracovníky.Nebylo to vždy snadné, protožechcete po lidech, aby vám mimo své pracovnípovinnosti nebo ve svém volném čase něco navíczjišťovali a sdělili, přitom mnozí tehdy připrvním kontaktu měli značně archaické představyo kronice, že četli, jak se zaznamenávalokácení lípy na návsi apod. Ale musím říci, žepostupně všichni spolupracují velmi ochotněa při čtení hotové kroniky potom nacházejíosobní uspokojení, že udělali něco přínosného.Největším pomocníkem je však internet, beztoho bych se již neobešel. Tam seženu většinuinformací, aniž bych musel někam chodit a jednatosobně. Podniky i instituce v konkurenčnímprostředí jsou dobrovolně nuceny podávat o soběmaximální informace, což je potom pro kronikářepři čtení jejich webových stránek zlatýdůl faktů. Nicméně, osobní kontakt s jednotlivýmispoluobčany je rovněž nezbytný.Kontroluje někdo vaše zápisy?Nemohu si psát, co chci. Zápisy dávám předukončením rukopisu nejdříve k autorizaci subjektům,kterých se to týká. Například když píšio zásahu hasičů či o nějaké události v místnífirmě, pošlu jim text ke kontrole a může sestát, že něco pozmění. Zejména to nelze obejítu zápisů o činnosti vědeckých a odborných institucích,kde moje znalosti nemohou stačit naexaktní formu a obsah informace – máme u násBotanický ústav Akademie věd, VÚKOZ, alei seizmickou stanici, geology, speleology. Mojeznalosti jsou o tom třeba trochu více či méněpoučené, ale to na záznamy o vědeckých disciplináchpochopitelně nestačí. To dělám u všechinstitucí a organizací, jednotlivců, odkud jsemzákladní informaci dostal. Potom podle zákonamusí zápisy zkontrolovat dva zastupitelé a ná-Ručně psaný zápis v kronice z roku 1945.sledovně je text deset dnů vyvěšen na úřednídesce a může se k němu vyjadřovat veřejnost.Teprve po případných změnách či doplňcích semůže definitivní rukopis předložit ke schválenízastupitelstvu obce a rukopis se může dát dotisku. Kroniky se tisknou na speciální archivnípapír ze Štětí, na kterém zápis vydrží mnohemdéle než na obyčejném papíře.Setkáváte se s ostatními kolegy kronikáři?Okresní archiv Praha-západ pořádá jednouza rok setkání kronikářů a je to vždy zajímavéa přínosné setkání. Každá obec volí trochu jinýzpůsob zapisování. Někde ještě píší ručně, alejejich kronika má za jeden rok zápis tak nanejvýšna třicet - padesát stránek. Naše průhonickákronika obsahuje kolem 280 stránek ročně + fotografiena speciálním DTD disku, který vydržínejméně 160 let.ANIČKADětský bazarKomisní prodejPůjčovnakarnevalovýchmasekČernokostelecká ulice 182Říčany u Prahytel: 775 199 261607 846 122inzerce6 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 7


Život v krajiObecní úřad projde kompletní rekonstrukcíMirošovice – Obec byla úspěšnáve výzvě MAS Říčansko a získalafinanční částku v hodnotě 497 tisícKč na rekonstrukci obecního úřadu.V rámci této investiční akce dojdek výměně střešní krytiny včetněopravy komína, plynového kotle,WC, podlahové krytiny a schodů.Opravy se dočká i chodník předúřadem. Celkové investiční nákladyse vyšplhají na 1,1 miliónů Kč.„Po obdržení rozhodnutí o přidělenídotace jsme se ihned pustili dopříprav. Čekaly nás zdlouhavé administrativníprocedury a výběrovéřízení na zhotovitele,“ prozradilstarosta Tomáš Zvěřina. „Stavba serozeběhla na začátku srpna a zatímprobíhá bez problémů. Dokončeníplánujeme na ????Dvě dotacev jedné akciZároveň se nám podařilo uspětv žádosti o dotaci u Státního fonduživotního prostředí a získali jsmemilion korun na zateplení budovyobecního úřadu. V rámci tohotoprojektu můžeme provést novou,Dny otevřených dveří 5. a 10. záříLetos už se do toho konečněpustíte. Do čeho? Do studiacizího jazyka. A nejen pustíte,dojdete až k úspěšnémuzavršení, kdy se v novém jazycedokážete domluvit. NavštivteDny otevřených dveří5. a 10. září v Jazykové školeLANGFOR v Říčanech a budevám jasné, že tentokrát todobře dopadne.Hlavu vzhůru!Při Dnech otevřených dveříuvidíte, co v LANGFOR znamená„hlavu vzhůru“. Jazykováškola LANGFOR založilavýuku na nejlepších vyzkoušenýchmetodách, dala je do rukouzkušeným profesionálůms dlouholetou praxí a to všepodpořila nejnovější technikou.Jako první jazyková školave Středočeském kraji vybavilasvé učebny interaktivnímitabulemi, které vám umožnísoustředit veškerou energii jenna učení, jež je díky této technologiiúčinnější, snadnější a zábavnější.Věřte tomu, že to oceňujínejen děti, které navštěvují některýz dětských kurzů, ale i dospělí.Interaktivní výukaInteraktivní tabule ukáže, žeslova hlavu vzhůru neznamenajíjen povzbuzení. Během výukybudete mít skutečně hlavu vzhůru.Neskláníte se nad učebnicí,nic do ní nezapisujete, nehledáteodstavce a cvičení. Učebnicimáte totiž během hodiny přímopřed sebou, na tabuli. Je potřebanějaký článek zvětšit? ŽádnýZÁPISY DO PODZIMNÍCHKURZŮ ZAHÁJENYzateplenou fasádu, vyměnit oknaa dveře a také dojde na vnitřnízateplení půdy. Celkové nákladyodhadujeme na 2,2 miliony Kč. Zezískání dotací máme velkou radost.Budova obecního úřadu již bylav kritickém stavu a rekonstrukcijsme museli neodkladně provést.Navíc se podařilo, že oba dotačnítituly byly vyhlášeny ve stejnémčasovém úseku. Díky tomu můžemeprovést kompletní rekonstrukciobecního úřadu najednou.Zvládnete z obecního rozpočtutyto investiční akce spolufinancovat?problém. Je potřeba na tabuli dozobrazené učebnice doplňovatsprávná slova? Kreslit propojenímezi výrazy? Psát odpovědi?Něco zvýraznit? Připojit poznámku?Žádný problém. Přesně k tomuslouží interaktivní tabule. Jejímožnosti tím ale nekončí. Výukaje pestrá, atraktivní a účinná takédíky možnosti přehrávat na interaktivnítabuli zvukové záznamy,ukázky filmů a videoklipů.Navštivte www.langfor.cz, kde přehledně zjistíte, jaké kurzyse otevírají a kolik je volných míst. Vyberte si kurz a online sezapište. Nakonec uvidíte, že jazyková škola LANGFOR našlazpůsob, jak vám cestu k osvojení cizího jazyka maximálněusnadnit. Dokazuje to ostatně už dvanáct let a potvrzují totisíce spokojených žáků. Tomu se říká prověřená kvalita.Díky dobrému hospodaření a díkyprodeji obecních pozemků předněkolika lety, zvládáme spoluúčastbez nutnosti půjček.V získávání dotací z různýchtitulů jsou Mirošovice poměrněúspěšné. Využíváte služeb odborníkůnebo zvládáte vypracovatžádosti sami?Situace je u nás podobná jakovšude jinde. Něco zvládáme sami,některé tituly jsou tak náročné,že bez odborné pomoci bychomneměli vůbec šanci. Administracekolem dotací je opravdu velkýstrašák. Nehledě na to, že i kdyžneuspějete, stojí vás žádost nemalépeníze. Například při žádostio zateplení obecního úřadu jsmemuseli doložit energetický audit.Stálo nás to 35 tisíc a v podstatěšlo jen o doložení obecně známýchinformací.Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí4 hodiny zdarmana vyzkoušeníPokud vám k rozhodnutí zapsatse do některého kurzu nebudestačit návštěva Dnů otevřenýchdveří 5. a 10. září, má provás LANGFOR nabídku, kteráse, jak se říká, nedá odmítnout.Vyzkoušejte si výuku a zúčastnětese čtyř hodin vámi vybranéhokurzu pro dospělé se zárukouvrácení 100% kurzovného v případěodstoupení z kurzu.Kontakt: Jazyková školaLANGFOR, 17. listopadu133/17, 251 01 Říčany,tel.: 323 606 096,e-mail: info@langfor.cz,www.langfor.czProvozní doba kanceláře:Pondělí–Čtvrtek:9–12, 14–17 hodin.Život v krajiDěti ze ZUŠ Říčany sklidily v ToskánskupotleskJestliže stále platí osvědčenéheslo, že hudba spojuje národy,je toho spolupráce italského orchestruMABERLINER a Komorníhoorchestru ZUŠ Říčanyživým příkladem.Druhý prázdninový týden strávilyděti z říčanské zušky na hudebnímsoustředění v toskánskémměstě Pistoia společně s italskýmorchestrem MABERLINER. Hlavnímorganizátorem celé akce byldirigent italského orchestru RiccardoCirri se svojí manželkou Rose.Každým rokem si italský orchestrpozve ke spolupráci orchestr z jinézemě (před naší návštěvou tobyl například orchestr z Anglie).Hlavním mottem společného muzicírování,je pracovat pod taktovkourůzných dirigentů, seznámit ses novými skladbami, které reprezentujídanou zemi, poznat novépřátele a seznámit se také s jejichživotním stylem. Díky tomu mohlinaši studenti prožít nezapomenutelnýtýden, plný nových zážitků.Pobyt v italských rodinách byl pronás skutečným svátkem.Přivítání v Itálii bylo úžasnéPo roce příprav jsme odjíždělis určitými obavami, jak to všedopadne. Přivítání v Itálii byloúžasné. České a italské děti překonalyjazykovou bariéru společnýmfotbalovým zápasem. Všichnijsme podlehli skutečné a opravdovéitalské srdečnosti a pohostinnosti.Společná večeře se odehrávalav červeno-modro-bílémstylu, nechyběla ani česká vlajkaa přivítání v českém a italskémjazyce. Celý týden se odehrávalza přispění všech italských rodičůa příbuzných, mohli jsme se seznámits typickými italskými jídly.Nechyběla ani pizza, kterou mladímuzikanti dostali jako odměnu zamalou veřejnou generálku v Pizzeriiblízko jezera Suviana.Kouzelné město PistoiaBěhem tohoto týdne jsme takéměli možnost navštívit některá historickáměsta v Toskánsku, např.starobylé lázně Porreta, či historickéměsto Lucca. Italské děti dostaly pakza úkol seznámit naše děti se svýmměstem – neuvěřitelně kouzelnýmměstem Pistoia, plným historickýchpamětihodností. Rozhodně nejpoutavějšímzážitkem byla cesta vlakemdo Florencie, kde jsme navštívilinejvýznamnější historické památkytohoto úžasného města.Svatohubertskékulinářské slavnostiKlokočná – Myslivecký svazSvětice pořádá společně s honitbamiMS Mnichovice, Žernovka,Mukařov, Jirny a Tisovec a vespolupráci s Československýmsvazem kuchařů Svatohubertskékulinářské slavnosti. „Minulé ročníkyse vydařily, a proto se těšíme,že i letos přijde široká veřejnost,aby se seznámila s mysliveckoučinností,“ uvedl pan Broukal z MSSvětice. „Opět vás čeká zajímavýprogram a především nejrůznějšízvěřinové speciality a dobré víno.Letošní novinkou jsou tzv. ochutnávkovékupóny, které si můžetekoupit za výhodnou cenu a pochutnatsi například na dančím navíně, srnčím ragú, loveckém gulášinebo na zvěřinové paštice. Po celýden bude hrát k poslechu a pohoděmyslivecká dechová hudba Atlas.“Výlet do Ponte Vecchiove FlorenciiDva krásné koncertyVýsledkem našich společnýchzkoušek byly dva koncerty. V Toskánskuproběhly v malebnémhorském středisku San Marcello,kde si mezinárodní orchestr přišlyposlechnout snad všechny rodinyz celého regionu a orchestr zdesklidil neuvěřitelně srdečný potleskve stoje. Další koncert bylsoučástí Letního hudebního festivaluv Pistoi. I zde sklidili dirigentiRiccardo Cirri a Josef Brázdaa sólisté koncertu klarinetista BenjaminSirovátka a sopranistka SilviaPerrone zasloužené ovace.Iveta Sinkulová,ředitelka ZUŠ ŘíčanyČESKOSLOVENSKÝ SVAZ KUCHAŘŮ V PRAZE pořádá ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, časopisem MYSLIVOST,restaurací U KONĚ a honitbami MS Světice, MS Mnichovice, MS Žernovka, MS Mukařov, MS Jirny a MS Tisovecv sobotu dne 21. 9. 2013 od 10.00 na návsi v Klokočné (o. Praha-východ)VI. SVATOHUBERTSKÉ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTIZ PROGRAMU:Myslivecký PRŮVOD, KYNOLOGOVÉ –předvedení jednotlivých plemen loveckýchpsů, Ukázka VÁBENÍ zvěře, SOKOLNÍ-CI – statické i letové ukázky, VYHLÁŠENÍnejlepších čtenářských receptů časopisuMyslivost, vyhodnocení SOUTĚŽE PROFE-SIONÁLNÍCH kuchařů, PASOVÁNÍ novýchmysliveckých knih, LOSOVÁNÍ tombolyPO CELÝ DEN:Ochutnávka zvěřinových specialit a kvalitníchvín, prodej koření, mysliveckýchklobás, prezentace výrobků značky Klasa,nabídka mysliveckých potřeb a doplňků,prodej vábniček, nožů, mysliveckých odznaků,knih, kuchařek a kalendářů, výstavamysliveckých obrazů, soutěže pro děti.V průběhu celého dne bude hrát dechováhudba a zazní tóny lovecké hudby.PŘIVÍTÁME DROBNÉ PRODEJCE A VÝROBCE!PRONÁJEM MÍSTA NA STÁNKY BEZPLATNĚ!OBJEDNÁVKA STÁNKŮ:Dan Poncar, 731 150 981, d.poncar@seznam.czRestaurant U koně 323 641186, hotel@klokocna.czNOVINKA:Prodej ochutnávkových kupónů,na které bude možné ochutnatvíce druhů zvěřinových jídel!8 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 9


Život v krajiA je to tady!Dlouho očekávané volnočasové centrum Na Fialce byloslavnostně otevřeno a hned od září nabízí nabitý programpro každého – pro batolátka, puberťáky i pro seniory.Sestavení nabídky kroužků jsme věnovali velkoupéči,“ říká programová ředitelka Lucie Basíková.„Slíbili jsme, že volnočasové centrum budepatřit především dětem a to také chceme dodržet.Vybrali jsme pro ně takové aktivity, u kterých senejen zabaví a posílí fyzickou kondici, ale také seněco naučí. Vaše děti mohou navštěvovat kroužkyflorbalu, badmintonu, basketbalu, všeobecnésportovní průpravy, gymnastiky, bojových sportů,moderního tance, jógy a další.Hurá všichni do bazénuNejvíce se všichni těší na 25metrovýplavecký bazén, který bude využívat nejenširoká veřejnost, ale zde bude fungovatplavecká škola Na Fialce. Hned vedle bazénuje umístěna parní sauna, jež bude přístupnáv rámci vstupného. V prvním patřepak najdete klasickou finskou saunu, biosaunu s nižšími teplotami a infra saunu.Plavecká škola Na Fialceod září 2013 pořádá:■ Plavecké kurzy dětské (každý den)- plavání pro děti od cca 5 let bez rodičův šestičlenných skupinkách cca 40 minut(výukový blok 8 lekcí za 1990 Kč)■ Kondiční plavání dospělých, 40 minutové lekcekondičního plavání s nabídkou sestavení tréninkuna míru pro každého zájemce s odbornýmvedením, součástí je tréninkový deník a průběžnévyhodnocování dosažených časů. Cena 150 Kč za40 min. s lektorem a 20 min. volného plavání.■ Plavání seniorů, zdravotní plavání, plavání protěhotné – plavání pod vedením lektora v jednédráze bazénu, 60 min. za 100 Kč.■ Aqua-aerobic: 50 minutové lekce, vyhrazencelý bazén, 50 minutový kurz za 100 Kč.To tu ještě nebylo – muzikálový kroužekVedle sportu nabídneme také tvůrčí kurzy. Pokudvaše dítě rádo zpívá a baví ho muzikály – přihlasteho na Hudebně – dramatický kurz s kombinovanouvýukou tance, divadla a zpěvu. Ročníkurz bude zakončen muzikálovým představenímv našem sále. Během roku děti navštíví zákulisíslavných muzikálů, vyslechnou si jejich tvůrcea herce. Kurz doplní semináře o ostatních divadelníchprofesích – kostýmy, maskérství, scéna,režie, produkce. Jde o plnohodnotnou přípravuna přijímací zkoušky na umělecké školy, přípravuna absolvování konkurzů do divadel.Kurzy animace a výtvarný ateliérDěti budou samy pod vedením odborníkův našem ateliéru vytvářet krátké animované filmyrůzných forem dle své vlastní fantazie a rozvíjetNa speciálním povrchu v modernítělocvičně se dokončují poslední„lajny“ a logotak své tvůrčí schopnosti. Výsledek promítnemev kině. Dále u nás vznikne výtvarný ateliér, vekterém bude mít svůj prostor malba, grafika alei sochařství anebo řemeslná dílna. Tvůrčí prostředínabídne prostor nejen výuce či přípravě na talentovézkoušky, ale i cestu k relaxaci a dobrémupocitu z vlastního díla či výrobku.Kino Na Fialce nabídne:Kino nabídne kvalitní zvuk, pohodlné sedačkyi 3D obraz.■ Filmový klub - každé úterý pro vás chystámeprojekce významných snímků světové kinematografie,mezi nimi budou historické skvostyi nové kritiky vysoce ceněné snímky. Na projekcise může přijít podívat každý, ale členovéfilmového klubu budou mít vždy zvýhodněnoucenu lístku. V klubové projekci promítneme napříkladfilmy jako „Všichni dobří rodáci“, „Futurologickýkongres“ nebo „Tenkrát na Západě“.■ Pro děti – nabídneme široký výběr dětskýchi rodinných filmů. Namátkou vás čeká„Čtyřlístek ve službách krále“, „Já, padouch2“, „Letadla“, „Jack a obři“, „Šmoulové 2“,„Univerzita pro příšerky“ nebo „Zambezia“.* Pro studenty – těšte se na studentské slevy. Jednímz nejočekávanějších filmů podzimu je samozřejměfilm o slavné hudební skupině „One Direction:This Is Us“, který budeme hrát ve 3D.■ Dospěláci - zařazujeme například říčanskoupremiéru i s besedou s tvůrci zcela nového dokumentárníhosnímku „Zuzana Michnová - Jsemslavná tak akorát“. Těšit se můžete na české filmy„Revival“, „Líbánky“ či očekávanou novinku„Jako nikdy“. Program doplníme samozřejměi o světové úspěšné filmy.■ Senioři - nezapomínáme ani na starší generacia to ani v rámci ceny vstupenek. Film „Šmejdi“promítneme seniorům zcela zdarma! A na projekceurčené primárně seniorům bude vstupnéskutečně symbolické. V rámci odpoledních projekcípro seniory se můžete těšit například na filmy„Hitchcock“.Divadlo v Říčanech žijeV září se děti mohou těšit na představení „Křemíleka Vochomůrka“ divadla Anfas, nebo „StrakatéBajky“ divadla Láryfáry. Dospělé pobaví„Zajíc v pytli“ ochotnického spolku Boski nebo„Na útěku“ divadelní společnosti Křoví.Už nyní se můžete přihlašovat■ Každý den bude otevřen klub pro předškoláky„Klubík“, který si klade za cíl děti nejen hlídat,ale i něco naučit.■ Na Fialce budou fungovat oblíbené kurzy angličtinypro děti metodou Helen Doron.■ Spolupracujeme s pražským Centrem nadání,které se zaměřuje na nadané děti a jejich rozvoj.Již nyní můžete přihlašovat děti do Klubu malýšikula (pro děti 2 – 6 let). Pro školní děti je určenkroužek Zábavné logiky.Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovína facebookovém profilu anebo na e-mailu:info@nafialce.cz, sledujte také webovéstránky www.nafialce.cz.Život v krajiPorodu, kojení nebo péče o miminkose nemusíte bát!Studio pro ženy je nestátní zdravotnické zařízení,které poskytuje odborné služby v oblasti porodnictví,gynekologie, dietologie, fyzioterapie,a také například speciální metodu léčení funkčníženské sterility L. Mojžíšové. Studio pomáhá ženámvšech věkových kategorií již od roku 1993!Co nabízíme:* Příprava na těhotenství a porod,* školení partnera k porodu,* příprava na péči o dítě, kojení,* dula k porodu,* těhotenské cvičení a cvičení po porodu,* laktační poradna,* břišní tance, pilates, fitness, cvičení proděti* masáže pro dospělé i pro miminka.„Pomáháme ženám a provázíme je po celoudobu těhotenství - nabízíme nejrůznější cvičenía praktické rady, které budoucím maminkámNyní prodejhortenzií všech druhůza akční cenu.Hledáme novou Kvitovou a BerdychaTenisová škola Oáza Říčany (s 10tiletou tradicí) přijímá přihlášky zimní tenisovéškoly (od poloviny října do polovinydubna), která je určená dětem vevěku 4 až 15 let. Můžete se naučit základytohoto „bílého“ sportu nebo se věnovattenisu intenzivněji a zapojit se do našichzávodních mládežnických družstev.Přihlášky přijímáme do 30. září 2013. Víceinformací na www.oazaricany.cz. nebo tel.777 201 510.Tváří Studia pro ženy se stala herečka a moderátorkaTereza Kostková. „Terezce jsem pomáhalajako dula při porodu jejího syna Toníka,“ prozrazujepaní Mikulandová. „Zjistila jsem, že je toskvělý člověk a velmi jsme se sblížily. A protožeTerezka byla s našimi službami spokojená, spolupracujemespolu i nadále.“pomohou příjemně a zdravě projít těhotenstvíma připravit se na bezproblémový porod bez stresu,“vysvětluje zakladatelka Studia MagdalenaMikulandová. „V případě zájmu nabízíme neocenitelnéslužby porodní duly. Pokud máte strach,že po porodu nebudete zvládat kojení a péči o miminko,opět jsme tu pro vás a ochotně poradíme.Naučíte se například vázat miminko do šátkunebo připravovat příkrmy. V našem Studiu jsmepro vás připravili i speciální cvičení a masáže promiminka a také pro vás, abyste se po porodu dostalyznovu do kondice a byly krásné a šťastné.“ZA PŘÍZNIVOU CENUZahradnictví Schuch v Říčanech najdetev ulici Černokostelecká (vchod z parkovištěu obchodu „Lidovka“ vedle Lidlu).Okrasné listnaté a jehličnaté dřevinyz vlastní produkceZahradnictví Schuch nabízí velký výběr listnatýcha jehličnatých dřevin, které pocházejíz vlastní produkce ze školky ve Zdechovicích.„Díky tomu můžeme zákazníkům nabídnout dřeviny,které jsou přizpůsobené naším klimatickýmpodmínkám s velmi dobrou ujímatelností. Vzhledemk tomu, že jsme pěstitelé, je velmi příznivái jejich cena. Připravili jsme širokou nabídku dřevinod malých rostlin až po vzrostlé stromy.Chryzantémy, vřesy, lomikamenyK podzimu určitě patří chryzantémy, kterénabízíme v různých barvách, a také vřesy.Přijďte si vybrat z naší nabídky okrasných travin,a také bylinek a trvalek – některé druhy vás„Pokud vás nabídka Studia pro ženy zaujala,zavolejte nebo napište e-mail a společně provás najdete nejvhodnější kurzy, které probíhajív Říčanech nebo v Praze,“ říká MagdalenaMikulandová. „S námi se porodu, kojení nebopéče o miminko nemusíte bát!“Kontakt: Studio pro ženy s.r.o., Husova 6,251 01 Říčany, tel.: 725 742 019,e-mail: ricany@studioprozeny.cz,www.studioprozeny.cz.Horká linka, rezervace: 602 471 208.potěší květy i na podzim. Z oblíbených skalničekdoporučujeme například saxifragy nebolilomikameny. Jsou velmi odolné a brzy na jařenabídnou pestrou paletu květů.U nás můžete koupit echinaceuEchinacea purpurea, známá též pod názvemtřapatka nachová, je nejen hezká rostlinka, aletaké velmi léčivá. Zabíjí bakterie a viry, redukujealergie a posiluje náš imunitní systém. Názevmá původ v řeckém slově echinos-ježek prošiškovitý tvar květu s bodlinami. Tento světlefialovýkvět se využíval k medicínským účelůmjiž před 200 lety.Zahradnictví Schuch nabízí projektovánía realizaci zahrad. Tel.602 355 139,e-mail: zita.schuch@centrum.czOtevřeno každý den: Po – Pá: 8 – 18 hod.,So 9 – 18 hod., Ne 8 – 13 hod., mobil Pavel Brzák:+420 606 057 964, e-mail: prodejna@schuch.czVíce informací na webových stránkách www.oazaricany.cz a na tel. 323 601 170, 736 679 097nebo zašleme e-mailem. e-mail: oazaricany@oazaricany.czPřijímáme rezervace do tenisové haly na zimní sezónu – ceny od 330 Kč /h.10 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 11


MAS ŘíčanskoMASka podporuje školy v regionuMAS Říčansko díky své činnosti přináší každoročnědo regionu miliony na investice do obcí. K začátkuškolního roku 2013 se za tyto peníze podaříotevřít hned několik školních projektů:ZŠ T. G. Masaryka z Mnichovic otevírásvým žákům duhové šatny, které vznikly stavebnímiúpravami v prostorách bývalé kotelny.Půlmilionová dotace je schválena k proplacení.Mnichovice dále dětem připravily novou školníbudovu na náměstí (Mnich), kterou z dotace MASŘíčansko vybaví tabulemi, lavicemi a židlemi i nábytkem.Do hlavní budovy pak školáci už budoumoci přijít po zbrusu nové cestičce, kterou si dětisamy vyprojektovaly a na kterou škola získala dalšídotaci z MAS.ZŠ Bezručova z Říčan přes léto také dokončilaprojekt nových šaten pro svůj první stupeň. Letošníprvňáčci tak už uloží své věci do krásných barevnýchskříněk v nově zrekonstruovaném vestibulu.Projekt je dokončen a fotky z jeho realizace můžetevidět na stránkách školy www.2zsricany.czZákladní škola si z letošní dotace MAS Říčanskodále upraví hudebnu a vybaví se novými nástrojia technikou pro výuku hudební výchovy a pro svoukapelu. Na zahradě školy pak z dotace, kterou získaloměsto Říčany, vznikne nové multifunkční hřiště.ZŠ Nerudova z Říčan otevírá svým žákům přírodníučebnu pod širým nebem na své zahradě.Nerudovka je škola praktická se speciálními třídami,jejímž hlavním cílem je výchova a vzdělávánížáků s různými typy a stupni zdravotního postižení.Projekt za 60 tis Kč čeká na proplacení.A jaká vylepšení škol vás a vaše děti v regionuještě čekají?ZŠ Strančice z dotace MASky postaví venkovníučebnu v podobě zastřešeného dřevěného altánus kapacitou jedné běžné třídy. Projekt umožní dětemtrávit maximální možný čas na čerstvém vzduchu,a to jak během výuky, tak i v odpoledních hodináchhlavně v rámci školní družiny.KONTAKTYMÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKOOlivova 224/82, 251 01 Říčanytel: 323 606 881,mobil: 774 780 141www.mas.ricansko.eu12 | ZAPRAZI.EUSPOLUPRÁCELudmila Třeštíkovákoordinator@ricansko.euPROJEKTYPavlína Filková,kancelar@ricansko.euZŠ Psáry rekonstruuje z dotace školní hřiště.Obnoví se povrch hřiště a upraví dětské pískovištěa relaxační zelená zóny na pozemku školního dvora.Projekt připravila obec Psáry ve spolupráci seZákladní školou a Mateřskou školou jako reakci nakatastrofální a zdraví ohrožující aktuální stav školníhodvora.Velké Popovice upraví svou Mateřskou školkua vybaví ji novými interaktivními hračkami v učebnáchpro zvláštní potřeby dětí, k tréninku motoriky,postřehu, zklidňování a soustředění. Základní školapak dostane nový nábytek, židle a lavice, nástěnky,cedulky pro orientaci ve škole a také svou „Tabulicti a slávy“.ZUŠ ve Velkých Popovicích restauruje památnékoncertní křídlo AUGUST FOERSTER opus58905, které je součástí kulturního dědictví VelkýchPopovic. Toto křídlo bylo vyrobeno v roce 1927a do roku 1988 bylo ve vlastnictví Národního divadlav Praze. Památný hudební nástroj je umístěnv knihovně a slouží celoročně pro koncertování.MAS Říčansko ve spolupráci s Asociacíregionálních značek a partnery vyhlašujeIII.výzvu k předkládání žádostí o udělení značky„ZÁPRAŽÍ originální produkt ® “ pro výrobcepůsobící v oblasti jihovýchodně za Prahou.Certifikovat lze originální potravinářské,řemeslné, přírodní a zemědělské produkty jedinečné,nebo tradiční pro region. Podrobnéinformace a reference k certifikaci jsou k dis-PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVAV RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMUROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKYObyvateleŘíčanska nejvíctrápí komunikaceNejvíc bodů v elektronické anketě MAS Říčansko,která byla otevřená od 1.ledna do 31.července 2013na stránkách MASky a jejích partnerů, získala potřebaopravit na Říčansku komunikace – silnice, chodníkya zastávky. Více jak 63% z celkového počtu 88 hlasujícíchsi myslí, že právě jejich opravám a výstavbě jepotřeba se nejvíc v budoucnu věnovat.Dalšími prioritami jsou pro obyvatele mateřské a základníškoly, jejich kapacita i vybavení, o třetí příčku sepak dělí vybavení obcí hřišti a sportovišti a zázemímpro volnočasové aktivity dětí i dospělých. V těsném závěsus 24% pak místní trápí zásobování pitnou vodou(vodovody) a kanalizace. Obce by se v budoucnu mělyvěnovat také budování pěších stezek a cyklostezeka podpoře drobného podnikání. Ankety se zúčastnililidé z 22 obcí z regionu MAS Říčansko, který zahrnujecelkem 39 obcí kolem města Říčany.Vyzýváme veřejnost k účastina jednání pracovních skupin:1. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ2. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPORT,SPOLEČENSKÝ ŽIVOT3. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY,CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICVTÍ,PRIMÁRNÍ PREVENCE5. OBCE – VZHLED, VÝSTAVBA, INFRA-STRUKTURA, PAMÁTKY, ŘÍZENÍ OBCÍA KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ6. DOPRAVA – SILNICE, ZASTÁVKY,DOPRAVNÍ SÍŤ – VLAKY, BUSY,CYKLODOPRAVA, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ,ZELEŇ A KRAJINAPřihlásit do konkrétní skupiny se můžetedo 15. září 2013 telefonicky na čísle 323 606 881 nebomailem kancelar@ricansko.euSkupiny se sejdou 3x do konce roku. Z jejich návrhůvzejdou cíle strategického plánu. Na jeho základě pakbudou moct obce, podnikatelé i neziskové organizacečerpat dotace z Evropské unie v novém plánovacímobdobí 2014 – 2020. Vítáme všechny aktivní lidi se zájmemo své okolí. I malý hlas může znamenat pro vašiobec nebo organizaci v budoucnu peníze!„ZÁPRAŽÍ originální produkt ® “podzimní kolo certifikace pro výrobcepozici na http://www.regionalni-znacky.cz/zaprazi.Přihláška bude vyvěšena na www.mas.ricansko.eu.Poradenství při podávání žádosti jezajišťováno MASkou zdarma.Žádost můžete podávat do 15.října 2013osobně, v pracovních dnech, nebo poštou naadrese MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224,251 01 Říčany.Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastíStránky MAS Říčansko připravuje Ludmila TřeštíkováŽivot v krajiHaló děti! SKC Ondřejov je tu pro vásSportovně kulturní centrumv Ondřejově připravilo odzáří široký program kurzůpro děti od těch nejmenších(4 měsíce) až po juniorya mládež. Sport, tanec, hudba,keramika či výuka správnéřeči jsou obsahem našichkurzů. Rovněž jsme pro dětipřichystali zajímavé novinky,rozšíření stávajících oblíbenýchkurzů a cenově výhodnébalíčky pro více kurzů.Pokud děti chtějí dát přednost sportu,mohou se přihlásit na:● BASKETBAL s bývalou ligovou hráčkouTerezou Kölblovou, který je ve dvou kurzechpro děti od 7 let.● SEBEOBRANU s mistryní Evropy v karateKristinou Bosákovou, od 10 let spolu s dospělými,což poskytuje prostor pro různézpůsoby obrany.● GYMNASTICKOU PŘÍPRAVU (5 – 7 let)a GYMNASTIKU (7 – 10 let) s gymnastkouAdrianou Krenkovou, jako základ pro jakýkolisport i tanec● FLORBAL se zkušených trenéremZdeňkem Fouskem, kde mají kluci 7 – 12 letherní přípravu, hru i příležitostné zápasy.● TAEKWON DO, které je součástí oddíluVladimíra Machoty, vynikajícího reprezentantas mnoha tituly z domácích i světovýchsoutěží.● AEROBIK pod vedením Anny Švarcové,členky úspěšného klubu aerobiku DODOs ambicemi připravit děti na soutěže v pódiovýchskladbách od nejmladších dětí5 – 9 let, 9 – 12 let až po teenagery(NOVINKA).● PARKOUR AND FREERUN povede IvaMráčková z Ant Parkour Deadly Team Říčany.Je to rovněž NOVINKA pro kluky i holkyod 6 let. Získají zde základy sportovní gymnastikya akrobacie, které jsou nezbytné properfektní zvládnutí triků i mimo tělocvičnu,aniž by utrpěli úraz a ohrožovali své okolí.Pokud děti více oslovují různé tanečnísporty, či tanec jako takový, nabízíme:● BALET ve třech kurzech rozdělených podlevěku (3 – 4, 5 – 6, a pokročilejší)s Hanou Zadákovou.● STREET DANCE pro dívky s ředitelkoutanečního klubu FUEGO Říčany a rovněžúspěšnou tanečnicí latinsko americkýchtanců Pavlou Landovou.● ROKENROL, který je přípravkou oddíluTŠ Twist Říčany, jehož tanečníci sbírajíEvropské i světové tituly zejména vetanečních formacích. Trenérka LucieMášová získala titul mistryň světai vedoucí přípravky (5 – 7 let a pokročilejšíchdětí (7 – 11 let).● BREAK DANCE s „breakarem“Pavlem Staňou. Zájem o break majíhlavně „kluci ulice“.Doufáme, že jste si vybrali. Pokudnejste rozhodnuti, zajděte se s dětmi zanámi podívat do našeho rodinného klubuPohoda. Můžete si dát dobrou kávu,zákusek, děti si pohrají a navíc získáteinformace o zápisech do jednotlivýchkurzů. Více informací i o kurzech prodospělé, akcích a službách SKC najdetena www.obecondrejov.cz/skcentrum.Pokud děti i rodiče vidí u dětí spíšeumělecké sklony, mohou je dát na:● HUDEBNÍ ŠKOLU YAMAHA, kterou vedeprofesionální lektorka Radka Škochová.Robátka (4 – 18) měsíců a děti (1,5 – 4 roky)ve 2 kurzech První krůčky k hudbě, zajistépodlehnou spolu s rodiči kouzlu hudby propojenés pohybem.● KERAMIKU pro děti od 5 let učí zajímavouformou Irena Pudíková, jejíž výrobky jsouuznané jako produkty Zápraží (NOVINKA).● KRESBU A MALBU s architektkouVeronikou Třebickou – Tomanovou neboVÝROBU ŠPERKŮ A DEKORACÍ s JanouGaluščákovou (NOVINKA), které se střídajíjednou za 14 dní a jsou spolu s dospělými.● KYTARU pod trpělivým vedením HonzyBeránka, ve 3 kurzech od základů až popokročilejší děti (cca od 6 let).● LOGOPEDII jednak skupinou a jednak individuálnís rodičem zavádí v našem centrulogopedička Eva Hruštincová.Zápisy probíhají již od 2. záříRodiče předškolních dětí mohou využívat mateřskécentrum BERUŠKA, které funguje v příjemnémprostředí s velkou hernou (nově vybavené)a rovněž využívá všechny prostory centra.Pod vedením Ivety Zadákové je připraven pro dětibohatý a netradiční program včetně keramiky,angličtiny, zpívání s basou a kytarou a nově i logopedie.Berušku mohou navštěvovat děti na celýden včetně stravování, ale i od hlídání na hodinu.Těší se na vás celý tým SKCSADBA ČESNEKU, VŘESY A CIBULOVINYNa září pro vás zahradnictví Alfík v Louňovicíchpřipravilo velkou nabídku cibulovin – vybratsi můžete tulipány, narcisky, krokusy, modřencea další kytičky, které vám na jaře krásně vykvetou.Jako každý rok i letos máme sadbu česneku českýpaličák „UNIKÁT“.Podzim je ideálním období na sázení vřesů.U nás si můžete vybrat z nejrůznějších druhů.V září osazujeme truhlíky pro podzimní a zimnívýzdobu. Máme výběr listopadek, macešek nechybíani dýně a zápichy. Osázený truhlík maceškamia vřesem budou zdobit okno ještě na jaře.Ibišky a Komule DavidovaLíbí se vám nápadné ibišky. V Zahradnictví Alfíkje nabízíme v několika barvách a za velmi při-jatelnou cenu. Ačkoliv tento klenot pochází z Havajskýchostrovů, nemusíte se jeho pěstování u násvůbec bát, a to jak v nádobě tak v volné zemi!Rádi poradíme jak na to. Na zahrádkách se krásněvyjímají i Komule Davidovy a u nás v zahradnictvímůžete vidět opravdu parádní exempláře.ALFÍKOVY TIPY NA ZÁŘÍ:● V září věnujte velkou péči hnojení– poradíme vám hnojiva s vyšším obsahemdraslíku, které připraví stromky, keře, trvalkyi trávník na zimu.● Na dobře vyhnojené záhony vysazujemejahody, aby do zimy dobře zakořenily.● Před zimou je potřeba intenzivněpřikrmovat ryby v jezírkách.Zahradnictví Alfík najdetev Louňovicích u silniceKutnohorská (na první hrázi).Otevírací doba: po-so: 9 až 17 hod., ne:9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.ZAPRAZI.EU | 13


Život v krajiSpočítáme vám, kolik každý rok ušetříteTepelná čerpadla a solárnísystémy vám zaručeně ušetří až ¾nákladů za vytápění domu a ohřevvody. Pokud chcete i vy ušetřit,obraťte se na společnost Verdeonz Doubravčic, která na trhuúspěšně působí již 21 let.Je o tepelná čerpadla zájem?Lidé se zajímají o ekonomicky výhodnějšízdroje tepla. Zvláště když zjišťují, že ceny plynua elektřiny neustále stoupají a dodavatele energiísi mohou diktovat podmínky. Díky tepelnýmčerpadlům můžete být nezávislí. Jsme potěšeni,že se na nás obracejí klienti z našeho regionu,kteří oceňují, že jsme spolehlivá firma „od vedle“a že si nedovolíme odvést špatnou práci.Nová MŠ v Doubravčicích je také vybavenaúsporným tepelným čerpadlem.14 | ZAPRAZI.EUNeodrazuje klienty vyšší pořizovací cenatepelných čerpadel?Každému zájemci nezávazně zpracujeme návratnostpočáteční investice. Když zjistíte, kolikkaždý rok ušetříte za topení, už se vám pořizovacícena tepelného čerpadla nebude zdát tak vysoká.Navíc pořízení kvalitního plynového neboelektrického kotle není také levná záležitost.Nejsou tepelná čerpadla poruchová?Vzhledem k tomu, že pracujeme s osvědčenýmitechnologiemi a máme přes dvacet letpraxe, můžeme dát záruku, že klienti budou určitěspokojeni.Hodí se tento typ vytápění do každého domu?Ano! Umíme navrhnout řešení i pro staršíobjekty. Vždy nejdříve ZDARMA provedemeanalýzu tepelných ztrát domu a vypracujemenávrh optimálního řešení. Nezávazně navrh-■ Garantujeme vysokou úsporu energie■ Při realizaci není potřeba měnitstávající topný okruh.■ Nepotřebujete přípojku plynu.■ Jednoduché ovládání a servis.■ Dlouhá životnost a záruka 36 měsíců.V případě poruchy zajištěn servisdo 24 hod.neme kombinaci tepelného čerpadla, solárníchpanelů a dalších komponentů přesně na míruvašemu domu a také dobu návratnosti počátečníinvestice. Celý systém lze kombinovat, případněsi můžete pořídit pouze tepelné čerpadlo,nebo jen solární panely na ohřev vody.Kontakt: Verdeon s. r. o.,Doubravčice, tel.: 776 111 011,info@verdeon.cz, www.verdeon.cz.VÁŠ DŮM VÁS BUDE POSLOUCHATINTELIGENTNÍ BYDLENÍV POPOVIČKÁCHa DOUBRAVČICÍCH(PRAHA VÝCHOD).Romantika, krása a inteligence.To jsou základní atributy nového bydlenív rámci projektu výstavby nízkoenergetických,inteligentních domů v Popovičkách, nedalekoPrůhonic a nově i v Doubravčicích, krásné obciza Mukařovem.Dřevostavby, které společnost Furud a.s.v rámci projektů realizuje, vynikají jak svojiarchitekturou, tak rychlostí výstavby. Ve chvíli,kdy máte připravenou základovou desku, sejedná o pouhý 1 měsíc. Devizou je bezesporui jejich umístění v nádherné lokalitě, co se týkáPopoviček i skvělého spojení autem do centraPrahy. Vybírat lze přitom mezi prostornýmbungalovem, typickým venkovským domemv moderním pojetí a čistými liniemi patrovéhodomu. A v neposlední řadě je významnou devizoui velmi nízká energetická náročnost. Domyjsou koncipovány jako 3+kk až 5+kk.Inteligentní dům = pohoda, bezpečí, úspory.V době, která nás nutí hledat úspory ve všechoblastech života, v době, která volá i po šetrnémvztahu k přírodě a jejím zdrojům, v době,kdy si vážíme volného času a prahneme po ur-Ceny od 3 200 000Kčvč. pozemku a DPHčitém komfortu a pohodě, je projekt výstavbyinteligentních domů logickým důsledkem těchtopožadavků.Inteligentní dům lze definovat jako systémtřetího tisíciletí, který dokáže zabezpečit komfortnía úsporné moderní bydlení včetně řízenétepelné pohody tak, aby spotřeba energie nacelkový provoz domu i topení byla co nejnižšía tedy co nejefektivnější.Inteligentní dům sám řídí nastavení žaluzií,osvětlení, větrání. Převezme i starost o zalévanízahrady.Venku se stmívá? Je na časezatáhnou rolety. Neradi vstáváte? Dům Vámpřipraví šálek kávy a nechá rozpéct čerstvépečivo. A při odchodu z domova se postaráo jeho zabezpečení. Inteligentní dům dokáževšak mnohem víc, jde jen o to, vybrat si.DÍKY SYSTÉMU SE DOSAHUJEENERGETICKÝCH ÚSPOR AŽ 30 %Pohodlí je navíc zajištěno i tak, že všechnyfunkce můžete ovládat dálkově i pomocí mobilníhotelefonu.Čas, který díky koncepci inteligentního domuušetříte, můžete věnovat své rodině, koníčkůma relaxaci, kterou Popovičky i Doubračice v plnémíře nabízejí.Více se o obou projektech můžete dozvědětna www.furud.cz nebo ještě lépe – rovnouzavolat a domluvit si nezávaznou schůzkua prohlídku.Pro více informací či pro sjednání nezávaznéprohlídky vzorového domu volejte kdykolina tel. 774 03 07 07, 603 860 820,popř. pište: infofurud@gmail.com.Život v krajiRouhačiDrzost podnikatelů s nemocnou duší rosteZačal školní rok a s ním spousta starostí.Zdá se mi to podle lidí, se kterými hovořím.Děti, vzdělání, zdraví, peníze, manželství, politika...Život je čím dál tím komplikovanější.A nebo máme větší a větší nároky. Asi obojí.Bývám ale i s lidmi, kteří jsou rádi, že vůbecžijí. Například můj známý, který se doslovarozsekal před rokem na motorce. Lékaři jejdali dohromady. Byl to skutečný zázrak! Samozřejmě,občas něco zabolí. Tentokrát levérameno. Před týdnem se vydal k lékaři a tenjej poslal na rentgen. Rentgenovali mu tam zaten rok snad všechno, ale levé rameno ještěne. Pořídili tedy snímek a paní rentgenoložkamu dává obálku se slovy:„Už si na vás vzpomínám, vy už jste tu někdybyl. Jak jsem vám říkala, že levé ramenoznamená nemocná duše, že jo?“„Ne, kdepak, to si pletete, na shledanou.“„Máte nemocnou duši. Levé rameno je veskutečnosti nemocná duše.“ poslala za nímpaní poslední výzvu. Zastavil se a podíval sejí rovnou do očí: „Já ale nemám nemocnouduši!“ŠKODA Fabia CombiVáš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:BENO Říčany, s.r.o.Říčanská 1818251 01 Říčanywww.benoricany.cz„Máte a ani o tom nevíte.“ stála si na svémpaní.„Nemám. Ne proto, že bych byl tak dobrý,ale protože mám toho nejlepšího lékaře. Nashledanou!“„Počkejte, lékaře? Jakého máte lékaře?“„Ježíše.“„Jo, tak to jo... To já uznávám. Já taky věřímv tyhlety energie a něco tam nahoře. Občasjsem sice sprostá, jako když mi včera někdopoškrábal auto, ale taky se někdy modlím: “Panebožecos to udělal?!” Tak to nebudu zdržovata na shledanou!“„Na shledanou.“ končil pozdravem můj známýpříběh, který mi za chvíli věrně převyprávěl.Spasitelů je s tou rostoucí bolestí taky vícea více. Ten první bude hýbat energiemi, jiní budouvykládat andělské karty a někdo zase prodákameny, které si musíte nabít pod vodopádem.Drzost podnikatelů s nemocnou duší, kteří sivždycky nechají dobře zaplatit podle předem vystavenéhoceníku, však roste. Sami jsou vydíránisvými lektory, kteří zpoplatňují, co jen mohou.Byznys s bolavou duší tak nemá meze. NedalekoProdej vozů: 323 666 129beno@benoricany.czIlustrační fotoOdtah. služba: 723 850 333Autopůjčovna: 323 666 130ode mne během půl roku rozbila certifikovanávědma zcela diletantsky manželství sousedům,protože vysvětlila labilní mladé paní, že je třebase osvobodit k pravému já. Všechno domluvilas nebem. Samozřejmě za peníze.Dovolím si proto napsat několik pravidel propřežití: Opravdový odborník vám dlouho nasloucháa moc neradí, spíše vás navede, abystesi odpověděli sami. Rozumný poradce je velmipřízemní, neslibuje rychlou pomoc, spíše posilujev těžkostech a doprovází. Nebojí se rozumua věří v zázraky. Nemá ceníky na duchovnípomoc. Je přece navýsost hloupé říkat si o penízeza rady, modlitbu, položení rukou, svatbu,pohřeb a křest. Dáváme přece to, co jsme samidostali. Uvědomuji si, že mne podle tohoto metrubudete měřit taky. Jasně! Jen měřte, jsem rádpod kontrolou. Neslibuji nic víc, než může farářslibovat. Jsem vám k dispozici, volejte, pište:dkvasnicka@gmail.com, telefon: 604 947 739.Daniel Kvasnička,farářŠKODA Fabia CombiPředjede VašeočekáváníTěšte se na každou přehlednou rovinku, prudké stoupání i chvíle předjíždění. Díky přeplňovaným čtyřválcovým motorům TSIs vynikající akcelerací nabízí totiž ŠKODA Fabia Combi dynamickou a úspornou jízdu. Okouzlí Vás jistě nejen svou vyspělou technikoua dospělejším vzhledem, ale také moderními prvky výbav. Například díky nadstandardní navigaci Amundsen s barevným dotykovýmdisplejem vždy najdete tu správnou cestu. ŠKODA Fabia Combi GLX. Nyní může být Vaše již od 239 900 Kč. Při úvěru slevu 30 000 Kč naKombinovaná spotřeba a emise CO 2modelu Fabia Combi: 3,4–6,2 l/100 km, 89–148 g/kmServis: 323 666 132Prodej náhradních dílůa příslušenství: 323 666 133ZAPRAZI.EU | 15


Kalendář akcí6. září■ Louňovice – Koncert Jan SpálenýASPM a Jiří Holoubek trioRestaurace U Henců – Louňovice– Letní scéna. Začátek v 19:00 hod.Vstupné 160 Kč.9. září■ Ondřejov – SKCENTRUMzve na PILATES s B. Valuchovouod 19 do 20 hod.11. září■ Říčany – Řemeslné odpolednev Muzeu Říčany od 14:00 - 17:00hod. Chceme vám ukázat, ale takédát možnost vyzkoušet si tkanía výrobu dřevěných šperků pod vedenímuměleckého truhláře. Akceje zdarma a je určena pro dospěléi děti. Dílny budou začínat vždyv celou hodinu. V rámci řemeslnéhoodpoledne je vstup zdarma také navýstavu „Za stromy roku“.15. září■ Kunice – Hotel zámek Berchtold– Svatební veletrhChcete načerpat inspiraci, aby vášsvatební den byl dokonalý?! Přijďtese podívat na 1. ročník svatebníhoveletrhu, který se bude konat od 11do 22 hod. Vstupné dobrovolné!15. září– Kostelec nad Černými lesy,Salon kotlů,Kutnohorská 678.Od 9.00 do 13.00 hod. zvemevšechny zájemce o modernívytápění biomasou na Denotevřených dveří v luxusní kotelněna pelety a dřevo a prohlídkuSalonu kotlů Guntamatic. Dalšíinformace na www.SalonKotlu.cz16. září■ Ondřejov – SKCENTRUM zvena ZUMBA BODY s KarolinouKučerovou, pondělí od 19 do20 hod. NOVINKA. A dálena POWER JÓGU s Ditou Fuchsovouod 20 do 21, 10 hod.18. září■ Ondřejov – SKCENTRUM zvena FITNESS LATINU s PavlouLandovou od 19 do 20 hod.21. záříPo stopách kocoura Mikeše– 9. ročník turistického pochoduPořádá město Mnichovice vespolupráci s obcemi Hrusice,Mirošovice, Senohraby a Ondřejov,ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích,Oblastním muzeem Praha- východ, Sportovním areálemŠibeniční vrch, KČT a Astronomickýmústavem Ondřejov.Start pochodu: od 8.00 do 11.00hod. v turistickém informačnímcentru v Mnichovicích, Masarykovonáměstí 83. Každé dítě dostanena startu malou hračku a každýpejsek pamlsek. Cíl pochodu do19.00 hod. opět v Mnichovicích.Startovné 25 Kč a děti 10 Kč.Na výběr jsou čtyři trasy:Trasa Mikešova – 9 km, Mnichovice– Hrusice – MnichoviceTrasa Bobešova – 18 km, Mnichovice– Hrusice – Ondřejov – Třemblaty– MnichoviceTrasa Pašikova – 25 km, – Nově – Mnichovice– Hrusice – Zlenice (Hláska)– Poddubí – Ondřejov – Třemblaty– MnichoviceTrasa Hastrmanova – 32 km, Mnichovice– Hrusice – Zlenice (Hláska) – Čtyřkoly– Lštění – Dubsko – Hvězdonice– Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice.Více informaci na www.mnichovice.info,tel.: 323 666 311, e-mail:infocentrum@mnichovice.czNovinkami k letošnímu pochodubude nová výroční turistická známkaa turistická vizitka. Dále budevydáno nové razítko – stará pečeťměsta Mnichovice. Nově buderozdávána jubilejní karta s motivemk pochodu od místního malíře a rodákapana Antonína Marečka.28. září■ Velké Popovice – Obecníúřad zve na 5. setkání občanův knihovně od 14 hod. Program:povídání o historii Velkých Popovic,tentokrát na téma církevnísvátky a na závěr písničky s harmonikou.Vstup zdarma.30. září■ Kamenice – Kulturní dům Kamenice– Ringhofferovo nám 434.Divadelní představení NA MĚLČI-NĚ – Divadlo Kalich. Originální ažtrochu absurdní komedie. Hrají:Iva Janžurová, Miroslav Vladykaa další. Začátek 19.30 hod.Mateřské centrum lodičkaa MAS Říčansko zvou v sobotu5. 10. 2013 od 9.30 do 17.00 hod.všechny rodiny s dětmi hnedna tři akce najednou.Nejprve začneme Drakiádouod 9:30 na poli nad minigolfemmezi Strančicemi a Všestary.Kromě pouštění draků se můžetetěšit na soutěže. Majitelé vlastnoručněvyrobených draků budou odměněni.Organizaci na poli zajišťujíSDH Všestary a sdružení Volba proVšestary. Odměny a výsledky budouvyhlášeny na pódiu při festivalu.Každé dítě čeká odměna v podoběbalónku s héliem.Současně bude probíhat veStrančicích v areálu minigolfu třetíročník Jablečných slavností. Těšitse můžete na soutěže o nejlepšíjablečný moučník přinesený oddomácích kuchařek a cukrářů. I vymůžete přijít ochutnat a ohodnotit.Během odpoledne bude probíhatNENECHTE SIUJÍTDRAKIÁDA A JABLEČNÉSLAVNOSTI 5. říjnaochutnávka a hodnocení jablečnýchodrůd ze sadů Ing. Jana Janovskéhoz Otic, Ovocnářského centra Nedbalve Všechromech a Ovocnářskéhodružstva Otice.V areálu minigolfu se odehrajetaké Festival řemesel, kde budoupřipraveny ukázky tradičních řemesela jarmark za účasti více než 50řemeslníků z celých Čech (kovářství,hrnčířství, řezbářství, košíkářstvíatd.), výtvarné dílny pro děti (keramická,jablíčková atd.), zábava proděti – staročeský kolotoč a střelnice.Na pódiu se představí řada sdruženía škol ze Strančic a okolí, kteří předvedoupěvecká, taneční a sportovnívystoupení. Děti se mohou těšit naloutková představení.Akce se koná za každého počasí,občerstvení zajištěno, vstup zdarma.Více informací naleznete na:www.mas.ricansko.eua http://www.mclodicka.cz/.Olivova dětská léčebna Říčany připravila pro širokouveřejnost na letošní podzim tyto programy■ Potřebujete si něco zařídit, či si jen odpočinout?Olivovna nabízí VÍKENDOVÉ HLÍDÁNÍŠKOLNÍCH DĚTÍ od 1h až po celý víkend.■ Od 16. 9. zahajujeme nové programy cvičenípro děti, dospělé i seniory.Více informací na: www.olivovna.czObec Sulice Vás zve naSULICKÉ BURČÁKOVÁNÍsobota 28. 9. 2013 od 11,00na sulické návsivíno – burčák – grilování – medovníčkyklobásy – cimbálovka – cukrová vataaktivity pro děti aj.Soutěž o nejlepší posvícenský koláč!!(více informací na www.obecsulice.cz)„Naše“ kapela Spirituál kvintetOndřejov – Spirituál kvintet,nejstarší a dnes již legendárníčeská folková skupina, zahraje11. října v Ondřejově. Kapelapřijede do Ondřejova představitnejen aktuální CD s názvem Čerstvývítr, ale také novou sestavu.Hned tři aktéři žijí u nás na Zápražía Spirituál kvintet tak můžemepovažovat za „naši místní kapelu“– v Tehově žije Jiří Cerha, v SrbíněJiří Holoubek a v Srbíně se usadili kontrabasista Pavel Peroutka,který je od roku 2012 nejnovějšíposila skupiny.Do Ondřejova přijede Spirituálkvintet představit nový koncertnímprogram, ve kterém ale nechybějíani ohlédnutí za časy dávnominulými. Budete mít možnostposlechnout si znovu písně již téměřzlidovělé, jako například Širýproud, Mlýny, Twelve Gates ToThe City nebo Trudova žena vedlenovinek, které ovšem nezapřoudobře známý a charakteristickýzvuk Spirituál kvintetu.Jiří Tichota, Dušan Vančura,Zdena Tichotová, Jiří Cerha, VeronikaSoučková, Jiří Holoubek a PavelPeroutka - to je Spirituál kvintetroku 2013. Čerstvý vítr v jeho podánízavane 11. října i v Ondřejově.A vy si to nenechte ujít!Muzeum ŘíčanyVýstava„Za stromy roku“Uvidíte velkoformátovéfotografie a příběhystromů. Dozvíte se,která z říčanských alejíje nominována na Alejroku 2013 a vy ji svýmhlasováním můžetepodpořit. Výstavazahrnuje interaktivníprvky pro děti i dospěléa poznávání přírodninv přírodovědném kvízu.Fotografujte stromy!Fotografujte stromy naŘíčansku, během Dnestromů 20. 10. 2013bude vyhlášen nejzdařilejšíříčanský snímek.Fotografie ve formátumin. 13x18 cm nostedo Muzea Říčany!16 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 17


Život v krajiMezi pouťové stánky se vracítradiceMukařov – Mukařovská pouť nasvátek Nanebevstoupení Panny Mariemá dlouholetou tradici (dochovalyse fotografie a pohlednice z poutí,které se konaly za 1. republiky).Doba se ale mění, atrakce modernizujía i když na pouti můžete stálevystřelit papírovou růži a ulepit secukrovou vatou, nabídka stánků lemujícíchpřilehlé komunikace připomínáčím dál více tržnici se zbožímpochybného původu i kvality.Letos poprvé přišlo občanskésdružení Mukařov-sko s nápadem,jak vrátit mezi pouťové stránky tradici.Ve spolupráci s obcí Mukařovuspořádalo jarmark, na němž se představilimístní i „přespolní“ výrobci.Národní koordinátorka Asociaceregionálních značek Kateřina Čadilovási první vlaštovku na Zápražípochvaluje: „Dvoudenního jarmarkuv Mukařově se zúčastnilo dvanáct držitelůregionálních značek - výrobcůze Zápraží, Polabí, Kraje blanickýchrytířů, Podkrkonoší a Prácheňska.Převládala textilní tvorba a kerami-18 | ZAPRAZI.EUka, ale měli jsme zde i perníkářkunebo výrobce preclíků. V krásnémletním počasí si návštěvníci jarmarkužili. Pro mnohé bylo překvapením,že tentokrát si z pouti odnášejí zaručeněoriginální český suvenýr.“Občanské sdružení Mukařov-skochystá i další akce, už 15. září chcedětem i rodičům zpříjemnit začátekškolního roku mukařovskou koloběžkiádou.Sekaná a řízečky smaženéna sádleV Říčanech v Olivově uliciu Masarykova náměstí začalofungovat nové Řeznictví a uzenářstvíDavid Syrový.Majitel David Syrový se „řezničině“věnuje již třicet let a řemesloho stále baví. Zastává názor, žemalá řeznictví mají ke svým zákazníkůmvětší odpovědnost, nežvelké obchodní řetězce. „Já za svézboží ručím svým jménem. Pokudprodám špatné zboží, zákazník seuž nevrátí, a to si nemohu dovolit,“říká pan Syrový. „Zákazníkůmnabízím kvalitní maso a masné výrobkyod spolehlivých dodavatelů.Díky své dlouholeté praxi vím, kterýdodavatel je zárukou jakosti.“V nabídce najdete hovězí, kuřecí,vepřové maso, vnitřnosti, alei široký výběr uzenin, paštik, klobásek,a také sýrů. „Zákazníkůmdoporučuji ochutnat naši šunkuod kosti, lahůdkové pečené paštiky,uzenou paštiku z Úval, libovoutlačenku, sulc, nebo výtečnou sekanou,kterou prodáváme teplou.Ochutnejte také naše pečená kuřecístehna nebo řízečky smažené napánvi na sádle, žádný friťák.“TIPY OD ŘEZNÍKADAVIDA SYROVÉHO:■ Nezapomínejte na hovězímaso, které je nejzdravější.Výtečná je například pečenákvětová špička. Maso na pečínkuvám na požádání prošpikuji.■ Doporučím, jaké maso na copoužít a uříznu vám perfektníplátky.■ Nezříkejte se sádla. V malémmnožství je pro náš organismusprospěšné.■ Ochutnejte naše domácí máslo!Kontakt: Olivova 116 (bývaléřeznictví Chejn), Říčany,tel.: 323 608 458,otevírací doba: Po 7.30–12 hod.,Út – Pa 7.30-17 hod.,So 7.30-11 hod.Výběrovéřízenína zatepleníškolkyKostelec n.Č.l. – Město Kostelecn.Č.l. vyhlašuje výběrové řízení nazateplení místní mateřské školy. Stavebnípráce kromě zateplení fasádyzahrnují i zateplení střešního pláštěobjektu a výměnu oken a vchodovýchdveří. Nabídky, které budouposuzovány ve zjednodušenémpodlimitním řízení, lze na obecníúřad doručit do 6. září. Zahájenístavebních prací se předpokládá 15.9. Bližší info a podmínky řízení nawww.kostelecncl.cz, nebo starostaJan Svatoš, tel.: 602 527 324.Kamenice pečujeo své stromyKamenice – V alejích a parcíchobce se nachází přes 1000vzrostlých dřevin, značná částz nich je na hranici své životnosti.Mnohé stromy prosychají,jsou napadeny hniloboua mnohé mají vlivem špatnéhozapěstování nevhodná větvení,které strom destabilizujea může způsobovat rozlamováníhlavních větví v korunách.Proto v současné době docházína území Kamenice k rozsáhléinventarizaci dřevin – to znamenák odbornému posuzováníjednotlivých stromů z hlediskajejich zdravotního stavu, sadovnickéhodnoty a provozníbezpečnosti.Péče o takovéto množstvídřevin vyžaduje poměrně znač-né finanční prostředky. Propředstavu – pokácení vzrostlédřeviny se pohybuje od 3 do 9tisíc Kč, výsadba kvalitního zapěstovanéhostromu včetně povýsadbovépéče od 5 tisíc výše.Vlastní finanční zdroje obce byna tak rozsáhlé obnovování alejísamozřejmě nestačily, snažímese tedy využívat různých dotací.V letošním roce byla Ministerstvemživotního prostředí akceptovánanaše žádost o obnovukaštanové aleje a ošetření stromův Jednosměrné ulici. V tomtoroce bude podána žádost naobnovu alejí v centru obce.Šárka Valášková, ReferentkaOdboru stavebního úřadua životního prostředíOÚ KameniceŽivot v krajiDen otevřených dveří – každýsi odnese rostlinkuLéto pomalu končí a připravuje sedalší krásné období, a to podzim.Babí léto a chladná rána dokáží zázraky.Vycházející slunce se každé ránotřpytí v tisících kapkách ranní rosyna pavučinách a barvících se listech,které dřeviny vyměnily za své květy.Přijďte se pokochat kvetoucímirůžemi, hortenziemi, mochnami,vajgéliemi a šeříkyVětšina dřevin již odkvetla, pouzeibišky, růže a někteří opozdilciještě kvetou. Díky pozdějšímu sázenía zpětnému řezu ještě v našíokrasné školce kvetou růže, hortenzie,žluté mochny, růžové a červenévajgélie nebo fialový, krásně vonícídrobný šeřík „Palibin“. Velmi dekorativníjsou vřesovištní rostliny,různobarevné vřesy, vřesovce a dabécievčetně okrasných travin.Příprava řízků na zakořenění.Ve sklenících je práce po celý rok.Sazenice borůvek i jahodníkůjsou pro vás připravenyV tomto období se dřevinychlubí také krásnými a chutnýmiplody. Okrasné jabloně upoutajíbarevnými jablíčky, nebo pozdníodrůdy kanadských borůvek„Spartan“ svými modrými bobulemi,na kterých si můžete pochutnat.Pro milovníky ovocnýchrostlin a dřevin připomínáme, žesazenice jahodníků jsou již k dispozicia je nejvhodnější doba projejich sázení.Sázecí stroj ulehčuje práci.Velká nabídka ovocných stromkůOvocné stromky pak budou připravenék prodeji kolem polovinyměsíce října - první jádroviny(jabloně a hrušně), následovat jebudou peckoviny (třešně, višně,slivoně) a koncem října pak meruňky,broskvoně a ořešáky.Thuje, cypřišky a kultivarysmrků, borovic a jedlíKoncem léta začínáme nabízetširoký sortiment jehličnatých dřevins balem (thuje, cypřišky, různékultivary smrků, borovic a jedlí).NÁŠ TIP:Vánoce jsou zatím daleko, aleuž teď je dobré se zamyslet,jaký vánoční stromekbudeme chtít. Živý smrček,borovičku nebo jedličkus balem, si můžete zasaditdo květináče, během tepléhopodzimu zakoření a o Vánocíchvám udělá radost a navícsi ho na jaře můžete zasaditna zahrádce, nebo si honecháte na příští rok. Pokudnemáte tuto možnost nebozapomenete, můžete si jekoupit před Vánocemi u nás.Den otevřenýchdveříAreál střediska okrasnýcha lesních školek Jevanypátek20. 9. 2013 (9-17 hod)sobota21. 9. 2013 (9-17 hod)PROGRAM:■ Volný vstup do areálu okrasnýchškolek (do skleníků,fóliáků a pěstebních ploch).■ Prohlídky provozu s odbornýmvýkladem každou hodinu,nebo dle potřeby a zájmu.■ Individuální prohlídkypracovišť (ukázky řízkování,roubování, přesazování,vyzvedávání rostlin, ukázkystrojů pro přípravu substrátů,sázení a přesazování, strojůpro vyzvedávání dřevin,včetně strojů používanýchpro lesní školky).■ Po celou dobu akce budeotevřena naše prodejnaokrasných rostlin, veškerýsortiment bude cenovězvýhodněn o 10%!■ Nikdo neodejde s prázdnou,kdo si přesadí rostlinku – vezmesi ji jako dárek domů.■ V místě parkoviště, pro dětije k dispozici dětský koutek,možnost občerstvení.■ Na vaši návštěvu se těšícelý kolektiv Střediskaokrasných a lesních školekKde nás najdete?Areál okrasných školek – Prodejna okrasných rostlin,V Lánech 214, 281 66 Jevany, tel.: 321 677 649, tel.prodejna: 321 610 377, www.slp.cz,GPS: 49°58´41´´ N, 14°49´45´´ EProdejní doba:zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15 hod.letní období (duben – říjen) po-pá 8-17, so 9-12 hod.Česká zemědělská univerzita v PrazeŠkolní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesyStředisko okrasných a lesních školekZAPRAZI.EU | 19


Život v krajiPřejete si krbová kamna a nemáte komín?Žádný problém!Kominictví Pechlát, kterémá svou stálou provozovnuv Říčanech nedaleko ragbyovéhohřiště, si získalo důvěrumnoha zákazníků, kteří oceniliprofesionální práci, příjemnévystupování a ochotu vyřešitjakýkoliv problém.„Letošní topná sezóna bylaopravdu dlouhá a možná jste začaliuvažovat o tom, jaký způsob vytápěnízvolit, abyste ušetřili. Mámepro vás dobrý tip – pořiďte si krbovákamna,“ radí jednatel firmy MichalPechlát. „Děsí vás, že to bude spoustapráce, bourání a stavění? Naopak!Pokud nás kontaktujete, přijede zavámi náš technik, který navrhne nejoptimálnějšívariantu pro umístěníkamen a venkovního nerezovéhokomína. Jestliže se vám naše nabídkazalíbí, můžeme do 14 dnů začítstavět. Za jeden pouhý den postavímekomín, vybouráme potřebné zdivo,instalujeme kamna, a zase všeuvedeme do pořádku. Jde o „čistoupráci“ a klienti se nemusejí obávatnepořádku. Ráno přijedeme a již večersi můžete vychutnat kávu u novýchrozehřátých kamen. Lehké,odizolované, dokonale konstrukčněpropracované, nerezové komínymůžeme použít prakticky kdekoliv.A navíc jsou velice elegantní a dodávámei různé povrchové úpravy.Poradí firma KominictvíPechlát i s výběrem kamen?Samozřejmě vám doporučímea dodáme vhodný typ kamen, abysplňoval vaše požadavky a hodilse do daného prostoru.Proč je dobré mít doma kamnaa topit dřevem?Protože je to ekonomicky velmivýhodné. Chladné dny mohou přijíti v létě a zapínat plynové neboelektrické topení je velice nákladné.Pokud budete mít kamna, stačípřiložit pár polínek a je teplo.Kamna oceníte i při výpadcíchproudu – nejenže vám bude teplo,ale také na kamnech ohřejete voduna kávu, což na plynovém kotli nejde.A v neposlední řadě navozujehořící oheň příjemnou, romantickou,neopakovatelnou atmosféru.Vsaďte na profesionályKominictví Pechlát nabízíkompletní služby v oblasti komínovýchsystémů a veškeré kominickéčinnosti s tím související.Provádíme vložkování komínů,frézování komínů, servis a revizekomínů. V naší nabídce najdetenapř. zděné komíny, průmyslovékomíny, plastové komíny, krbovékomíny, komínové nástavce, atypickékomíny, hubo a napoleony.Nabízíme optimální řešení a vhodnýkomín pro váš rodinný domek,rekreační objekt, chatu i chalupu.Kominictví Pechlát, s. r. o.,Široká 214, Říčany,tel.: 777 212 321,e-mail: info@pechlat.cz,www.pechlat.cz.Život v krajiPřijďte si zacvičit – těšíme se na vásOblíbené říčanské studio FITladyzaměřené výhradně na ženyzměnilo majitelku. Pavla Filipováchce rozšířit služby, zachovatrodinnou atmosféru a snížit ceny!„Všechny oblíbené kurzy jako alpinning,zumba, fat burning, pilates, slim gym, fit box,power jóga, jóga a další budou od září pokračovat,ale za nižší ceny,“ prozrazuje Pavla Filipová.„Nově se můžete těšit na kondiční thai box,piloxing nebo jumpboxing (trampolínky) s novýmilektorkami. Pro naše stálé klientky jsmepřichystaly další příjemné překvapení.Výhodný kreditní systém má od červenceprodlouženou platnost, je přenosný, a tak nacvičení můžete pozvat i kamarádku a po cvičenísi poklábosit v naší kavárně, kde jsme zcelazměnily a rozšířily sortiment.Studentkám a seniorkám od 60-ti let nabízímepři zakoupení kreditu 30% slevy na alpinninga všechna skupinová cvičení!Nově také nabízíme čtvrtletní, pololetnía roční VIP členství s řadou výhod.Novinkou je zcela nové minifitness, které jevybaveno rotopedem, eliptickým trenažérem,veslovacím trenažérem, multifunkčí posilovacílavicí a činkami.“Pokud tedy nemáte ráda přeplněné posilovny,je pro vás minifitness ideálním řešením.Skupinové lekce již od 85 KčAlpinning od 100 KčTanec a gymnastika pro dětiPokračovat budou i oblíbené dětské kurzy– taneční škola Alice Bardové, cvičení s angličtinou,zumba pro slečny či základy modernígymnastiky.A samozřejmě nebude chybět hlídání dětís „tetou“ Milenou a Veronikou, které si vašeděti zamilují.Těšte se na saunu a pedikúruZačátkem příštího roku se studio FIT lady rozšířío wellnes zónu s finskou a infra saunou a vířivkou.Klientky se již nyní mohou objednat namasáž a nově i pedikúru, manikúru a kosmetiku.Kontakt:Fit Lady,U Mostu 1867/2,Říčany,NOVÝ KONTAKT:601 50 50 61, e-mail: info@fitladyricany.cz,www.fitladyricany.cz.DYS-KLUBProgram pro děti se specifickými poruchami učení(dyslexií, dysgrafií atd.) Malá skupina – individuálnípřístup, děti z 6. až 9. tříd s různým typem obtíží,prevence před sociálně-patologickými jevy.Náplň programu: nápravy a tréninky, návody pro domácípřípravu, práce s pomůckami, téma spolupráce a komunikacerodiny a školy, rozvoj jemné motoriky, popř. pomocse zpracováním individuálního vzdělávacího programu.Prevencí předcházíme následkům – výchovným problémům,potížím se začleněním do skupiny vrstevníků,pocitům méněcennosti, odporu ke škole atd.Kroužek otevíráme od začátku října 2013, 1x týdněodpoledne, 90 minut. Předběžný zájem pišteči volejte na následující kontakty.Kurz sociálních dovednostíPro děti a dospívající s potížemi autistického spektra.Nácvik sociálních dovedností dle individuálních potřebv malé skupině, řešení problémů, trénink pozornostia soustředění, nácvik spolupráce a komunikace.Náplň programu: komunikační dovednosti, porozuměnísociálním situacím, porozumění vlastním pocitům a pocitůmdruhých, sdělování a adekvátní prosazování svých potřeba požadavků. Bude probíhat formou hraní rolí či práce s pracovnímilisty, v malé skupině pod vedením psychologa.Kurz otevíráme v září 2013, bude probíhat 1-2 krát týdněpo dobu 60 minut v odpoledních hodinách. V případězájmu či potřeby bližších informací volejte či pište:KONTAKTY a INFO: www.modredvere.cz,modredvere@modredvere.cz, tel.: 321 678 473.Abidea s.r.o.,Zelený pruh 95/97, Praha 4Tel: 605 299 199, 734 244 981abidea@abidea.czwww.lomnice-pozemky.czLadův kraj15 minut od PrahyČistý vzduch a klid v příroděSystémové zabezpečení lokalityKompletní inženýrské sítěOptická datová síťpartneři projektu:


Život v krajiAnglicky mluvíme, zpívámea také si hrajemeJste úplný začátečníknebo patříte k věčnýmzačátečníkům? Máteděti a chcete, aby začalymluvit anglicky? Chcete sevzdělávat i ve zralejším věku?Pak právě pro Vás je tuMortimer English Clubv Říčanech, jazykové centrumnabízející výuku angličtinyod batolat po seniory.Na informace a radyjsme se zeptali KateřinyDřízhalové, majitelky říčanskéhoklubu.Kdy je nejlepší s angličtinouzačít?S výukou cizího jazyka je nejlepšízačít v útlém věku. Děti secizí jazyk učí stejně snadno a přirozenějako jazyk mateřský. Začítlze ovšem kdykoli. Proto pořádámei kurzy pro dospělé i seniorya máme výborné výsledky.Od kolika let mohou děti začítvaše kurzy navštěvovat?V současné době máme kurzy pro děti od2 let, ale v blízké době plánujeme přidat takékurzy pro roční děti. O kurzy pro předškolníděti je velký zájem. Děti se u nás naučí nejenspoustu slovíček a písniček, ale zábavnoua nenásilnou formou se naučí mluvit v jednoduchýchvětách a reagovat na pokyny a otázky.Kurzy pro školní děti jsou také plné. Nabízímerozšíření školní angličtiny a i v těchto kurzechse soustředíme především na mluvení, na cožnebývá obvykle ve školách dostatek prostoru.Na co klade metoda výuky Mortimer EnglishClub největší důraz?Rozhodně na mluvení. Děti a do jisté míryi dospělé se snažíme rozmluvit formou hry,zábavně, bez stresu. Snažíme se, aby studentivnímali jazyk všemi smysly – neustále s nimianglicky mluvíme, motivujeme je k odpově-4. září se můžete přijít podívatna ukázkové hodiny do učebenv Říčanech. Pokud se vám tentotermín nehodí, není problém po domluvěnavštívit jakoukoliv vyučovací hodinu.dím, výrazy vysvětlujeme názorně, k čemužpoužíváme obrázky, předměty, hry. Napříkladvysvětlujeme-li pojmy sladký a slaný, ochutnávámerůzné pochutiny. Je to velmi interaktivnía zábavná výuka.Kolik je v kurzu maximálně studentů?Kurzy máme maximálně po šesti studentech.K mluvení tak mají všichni dostatečnýprostor.Kolik je Vašemu nejstaršímustudentovi nebostudentce?Naší nejstarší studentce je75 let. Začala s angličtinouúplně od nuly. Po roce výukyumí základní fráze, dokážemluvit o sobě, objednat siv restauraci, zamluvit si pokojv hotelu atd.Jakou má motivaci? Mávůbec smysl učit se cizí jazyk, když vím, žeho nebudu mít kde pravidelně používat?Motivaci? Prostě jen to, že chce sama prosebe něco udělat. Jsem přesvědčená, že učit secizí řeč má smysl vždy. Jazyk člověk nestudujeodděleně od kultury, která k němu patří.A to je naším dalším cílem – seznamovat dětii dospělé s kulturou anglicky hovořících národů.Věřím, že čím víc toho člověk ví o jinýchkulturách, tím se stává tolerantnější a chápavější.U starších lidí je studium cizího jazykanavíc skvělý způsob, jak si uchovat duševnísvěžest a používat části mozku, které nejsouv běžném životě již tolik využívané.Kdo jsou Vaši lektoři?Naši lektoři jsou rodilí mluvčí nebo Češi,kteří v anglicky mluvících zemích dlouhodoběžili, studovali či pracovali. Všichni naši lektořijsou pravidelně proškolováni v metodě MortimerEnglish Clubu.Plánujete pro nadcházející školní rok nějakénovinky, kromě kurzů pro děti, dospěléa seniory?V novém školním roce začínáme také s kurzemobchodní angličtiny. Kurz budeme učitv našich učebnách i dojíždět na výuku do firem,které mají zájem o vzdělávání svých zaměstnanců.Letos opět nabídneme kurz promaminky na mateřské dovolenése zajištěním hlídání dětí.Pro děti připravujeme anglickýdramaťáček, ve kterémbudeme v angličtině s dětmihrát jednoduché pohádky. Poslednímpřipravovaným projektemjsou internetové kurzy,u kterých zatím zjišťujemezájem.Více informací o námi pořádanýchkurzech a akcích naleznetena našich webových stránkáchwww.anglictina-ricany.cz nebona našem facebookovém profiluwww.facebook.com/anglictinaricany,případně nám napište na emailricany@mortimer-anglictina.cz.Naše učebny se nacházejína adrese Jiráskova 1519, Říčany.Život v krajiTenisová a golfová školapro začátečníky a pokročiléOd září začíná ve sportovním centru HoteluZámek Berchtold nová sezóna. Tenisovoua golfovou výuku vedou profesionální trenéři.Minitenis pro děti začátečníkyMinitenis umožňuje, aby se tomuto sportumohly naplno věnovat i malé děti (od šesti letpopř. i mladší). Minikurt je menší a má nižší síť.Míče na minitenis jsou lehčí a měkčí, ke hraníjsou velikostně uzpůsobené i dětské rakety. Minitenisumožňuje dětem tréninky prakticky všechúderů a herních činností.Obrovskou výhodou je, že děti mají ze svétělesné výšky podobnou perspektivu pohleduna minitenisový dvorec jako dospělí na dvorcinormálním. Většina dětí je po několika měsíčníchtréninku schopna hrát cvičné minitenisovézápasy. To je pro děti velkou motivační pobídkoua zvětšuje se tím pravděpodobnost, že si děti tenisoblíbí a najdou si i nové kamrády. Zároveň si tímautomaticky začínají vštěpovat základní taktickénávyky. Sportovní pomůcky pro děti zapůjčímeZDARMA. Pravidelně pořádáme cvičné minitenisové(6-7 let) a babytenisové (7-8 let) turnaje.Skvělé podmínky pro tenis i golfTenisové zázemí obsahuje 3 kurty, povrchNurteks 13, což je umělý trávník s pískem. K dispozicije přes letní sezónu tenisová zeď, uměléosvětlení, sítě na minitenis, půjčovna raketINTERIÉR ŘÍČANYPODLAHY – DVEŘEZajímá vás, co je nového v největším interiérovém studiu v regionu?Rozhodně vás zveme na prohlídku nové kolekce dřevěných podlah,které jsou v těchto dnech prodávány za zaváděcí ceny. Např. dub medový889 Kč/m 2 vč. DPH, běžná cena 1380Kč, jasan Saimaa 801Kč/m 2vč. DPH, běžná cena 1250Kč a mnoho dalších dekorů.Všechny podlahy mají clic zámek a jejich montáž zvládne každýkutil, pokud si na ni však netroufnete, nabízíme kompletní servisvčetně montáže a úpravy podkladu.Novinkou v naší nabídce jsou vinylové plovoucí podlahy Eternadesign Prestige německé produkce. Jde o kombinaci osvědčenýchmateriálů, vysoce odolné dřevovláknité desky HDF a ušlechtilé vinylovénášlapné vrstvy, u které oceníte zejména příjemný a tichý povrch.Rozhodně stojí za zmínku i to, že na tyto podlahy poskytujemezáruku 25 let!!Rovněž u nás najdete novinky i v nabídce stále oblíbených laminátovýchplovoucích podlah. Jde o exkluzivní podlahy nové generace s vysoceodolným povrchem a abnormální hustotou nosné desky. PodlahyROOMS mají věrnou strukturu povrchu dokonale imitující dřevo a německývýrobce na tyto podlahy poskytuje záruku 30 let!!Takže sečteno a podtrženo, v PK-PODLAHÁCH pro vás mámenové kolekce osvědčených materiálů. Máme pro vás mnoho užitečnýchrad a informací o produktech, které se výrobcům jaksi nepovedly,uděláme si na vás dostatek času k zodpovězení všech vašichdotazů a v neposlední řadě k tomu všemu i dobrou kávu.Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahynajdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany(ve výškové budově bývaléhoInteriéru vedle Billy)a míčků, prodejna míčů a tenisových doplňků.Od října do dubna je vytápěná hala na dva kurtys krytým průchodem a tři šatny. Tenisová výukanejen pro děti, ale i pro dospělé. Na Indoor Golfus novým kobercem najdete 9 jamkový green, odpalištěa golfový simulátor USA Golf Blaster 3Ds lepší grafikou, minigolfem pro nejmenší a dalšímizajímavými novinky pro děti i dospělé.Pohádková svatba na zámkuHotel zámek Berchtold zajistí VÁŠ svatebníden na klíč. Nabízíme kompletní servis od obřadu,hostiny, ubytování až po dopravu. SvatebníHOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6, 251 63 Strančice, tel:313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz, www.zamekberchtold.czAKCE V PK-PODLAHÁCH,akční cena na 4 dekoryznačkových plovoucíchpodlah balterio dolce,vysoká zátěž AC4/32,záruka 10 let,běžná MO cena 559Kč/m 2 ,nyní pouze u nás 389Kč/m 2 ,PODLAHY JSOU U NÁSSKLADEM – IHNEDK ODBĚRU. POUZEDO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.747/ 748 / 753 / 754AKČNÍ DEKORY15. září - Svatební veletrhChcete načerpat inspiraci, aby váš svatebníden byl dokonalý?! Přijďte se podívatna 1. ročník svatebního veletrhu, kterýse bude konat od 11 do 22 hod. v prostoráchareálu HOTEL zámek BERCHTOLD.Vstupné dobrovolné!hostinu připravíme dle vašeho přání spolu se zámeckourestaurací „Kouzelná zahrada“, která jesoučástí hotelu. Vaši první společnou noc v manželstvímůžete strávit v zámeckých svatebníchpokojích. Dále si u nás můžete užít novomanželskoujízdu veteránem nebo projížďku v kočáře,vypouštění bílých holubic, svatební vizážistkua další služby.KrytinyPodlahovéOtevřeno Po-Pá 9.00 - 18.00 hod.(po dohodě dle vaší potřeby)tel.: 604 941 123, e-mail: pk-podlahy@seznam.czwww.pk-podlahy.cz22 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 23


Život v krajiZÁŘÍ ve Světě dětí na dlaniJe tady nový školní roka opět se můžete těšitna oblíbené kurzyplavání a další aktivityve Světě dětí na dlani.Od září na vás čeká hned několik novinek:■ Vymalovali jsme celý interiér a snad se námjej podařilo ještě o něco více zútulnit. ☺■ Nachystali jsme pro vás zcela novou koncepciplavání rodičů s miminky do 6 měsíců.Nyní pro vás bude připravena speciální vanaa při společné koupeli se pod vedením lektorkyVýsuvná lůžkaTandem jsou nejnovějšímhitem, pro každodenní i příležitostnéspaní. Rozložíte si třeba jen část lůžkaa můžete zvolit různé typy matrací.Lůžko je 90x200 a po plném rozložení180x200 !!! Je to i ideální řešenído malých místností, nabízí i velkýúložný prostor. Design je moderní,čistý a nově je možnost provedeníi se zaoblenými rohy.Vyrábí se z masivního bukového dřevanebo z lamina, momentálně se nabízí10 druhů odstínů barev, postel mámevystavenou na prodejně.Nábytek Praktik - ŘíčanyČernokostelecká 555tel.: 323 602 684e-mail: nabytek@nabytekpraktik.czwww.NabytekPraktik.cznaučíte správnou manipulaci s dítětem ve voděa jeho následné reflexní zanoření pod hladinu.■ Otevřeli jsme plaveckou školu Na Fialce. Zdeprobíhají kurzy pro děti bez rodičů, přípravnékurzy pro budoucí malé závodníky, kurzy prodospělé - a to výukové, zdokonalovací i kondiční,plavání pro seniory a těhotné a také cvičeníve vodě. Více info na www.nafialce.cz■ Nově si u nás můžete vychutnat kávu té nejlepšíjakosti z profesionálního kávovaru.Plavání pro miminka, výtvarkaa pilates pro maminkyMáme radost, že se vám i vašim dětem našekurzy líbily. Od září se opět můžete těšit na oblíbenécvičení s Petrou pro děti (skupiny rozdělenépodle věku od lezoucích mrňousků až počtyřleté, které mohou cvičit samy bez rodičů),hudební kurzy YAMAHA a Ostrov objevů.Dále pokračují výtvarné kroužky pro malé dětis doprovodem rodičů nebo pro samostatné maléšikuly. Maminky si mohou dopřát lekce pilatess hlídáním dětí.Opět rozbíháme kurzy plavání pro děti od 6měsíců. Kurzy mají osm lekcí a v rámci běžícíhokurzu je možnost nahrazení všech omluvenýchlekcí. Na základě objednání zabezpečujemev dopoledních hodinách hlídání sourozencůnašich plaváčků.Oslava narozenin v bazénuVe Světě dětí na dlani si můžete objednatnezapomenutelnou narozeninovou oslavu. Dětia rodiče mohou využít atraktivní prostory klubu,včetně bazénu! V případě zájmu se o vašeděti postará zkušený lektor – připraví nejrůznějšíhry, hádanky, malování a zábavu v bazénu.Rodiče si zatím mohou popovídat u kávy.„Také si u nás můžete objednat úžasné dortya zákusky, které připravuje osvědčený pan cukrář.Pravidelně pro naši kavárničku peče čerstvékoláče,“ prozradila paní Lipovská.Kontakt: „Svět dětí na dlani“,Černokostelecká 2205,251 01 Říčany u Prahy(parkoviště vedle obchodu LIDL),Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115,www.svetdetinadlani.czŽivot v krajiVítejte v SALONU MONA v Mukařově„Používáme jen moderní a osvědčené přípravkya technologie pro špičkové ošetření vašípleti i celého těla. Od nás vždy odejdete spokojenya načerpáte novou energii,“ říká majitelkaSalonu Mona paní Soukupová, která se můžepochlubit více než dvacetiletou praxí v oborukosmetiky a modeláže nehtů.Klasické kosmetické ošetřeníPoužíváme osvědčenou značku SKEYNDOR.Tato firma vyrábí přípravky speciálně pro profesionálya proto obsahují silnější přísady, díky čemužjsou velmi účinné. Aktuální ceny klasickéhokosmetického ošetření se pohybují od 590 Kč.Modeláž nechtů, p-shine a klasická manikůraK modeláži gelových nehtů používáme pouzekvalitní materiály. Našim zákaznicím splnímejakékoliv přání – od přirozené francouzské manikúryaž po extravagantní vzory a barvy. A conyní nejvíce „letí“? Sytě růžová barva, neónovéAKČNÍ CENY na září:Permanentní make-up a chemický pealing. Chystámepro vás novou péči o řasy. Objednejte se již nyní.barvy, tónování jedné barvy do různých odstínůa červený lak s černými detaily. Cena od 550 Kč.MasážeProvádíme masáže lávovými kameny, baňkovánía samozřejmě i klasické masáže.KadeřnictvíNabízíme kompletní kadeřnické služby, pohodlí,komfort a práci s profesionální vlasovoukosmetikou MATRIX.Kontakt: Salon Mona, Choceradská 300,Mukařov, tel.: 774 803 721.Rozšiřujeme kolektiv a do našeho týmupřijmeme novou kadeřnici, kosmetičkua manikérku.OZDOBTE DŮM A ZAHRADU PODZIMNÍMI BARVAMINavštivte naše nové zahradnictví ve Ždánicíchč.p. 160. Čeká vás velká prodejníplocha, velmi zajímavé ceny, profesionálníobsluha a spousta zajímavé inspirace.Přijďte si k nám vybrat vřesy, dýně a chryzantémyVhodnou kombinací vřesů, dýní a chryzantém,které můžete doplnit například travinamia trvalkami si můžete vyzdobit terasu, zahradui ostatní místa okolo domu. Poradíme Vám, jakna to. Můžete se u nás inspirovat našimi sesazovanýmimísami, které vyhoví vkusu každéhozákazníka.Trvalky, ovocné stromyTěšit se můžete na široký sortiment trvalek,bylinek, keřů, konifer, listnatých okrasnýchnebo ovocných stromů a jehličnanů. V sortimentutaké máme rostliny v balu, vzrostlé stromyz vlastní produkce za velmi výhodné ceny.„Naše firma Barevná zahrada se specializujena návrhy a realizace zahrad,“ říká MiroslavKempa. „Poskytujeme komplexní služby v zahradníarchitektuře od projektu až po samotnourealizaci zahrady. Zajišťujeme terénní úpravy,usazování kamenů, drobné dokončovací stavby,ploty, automatické závlahové systémy a pokládkutravních koberců. Těší nás, že naši klienti jsous naší prací spokojeni a doporučují nás dále.“AKČNÍ NABÍDKA NA ZÁŘÍJen u nás nakoupíte podzimní hnojiva zanejlepší ceny v širokém okolí. Podzimníhnojivo obsahuje vyšší poměr draslíkuna úkor dusíku, což způsobuje zastavenírůstu rostlin. Rostlinám mnohem lépevyzrávají pletiva, čímž dojde k celkovémuzesílení rostliny, která je tím pádemvýrazně odolnější vůči chladnému počasí,chorobám a škůdcům.Těšíme se na vaši návštěvu:Zahradnictví KempaŽdánice 160 (přímo vpravo u silnice I. třídysměr Kutná Hora – křižovatkaKutná Hora/Kouřim)281 63 Ždánice,tel. zahradnictví: 602 377 716,www.barevnazahrada.cz,mirek@barevnazahrada.czotevírací doba: Po–Pá: 9 – 18h, So: 8 – 18h,Ne: 8 – 12h (dle počasí i déle).Burčáková sezóna v PohodičceVinotéka Pohodička pro vás připravilana září vybrané lahůdky – nové ročníkynejlepších moravských vín, sýry,domácí paštiky a především BURČÁK.„Těšit se můžete na pravý moravský burčák,a to z bílých i modrých hroznů,“ říká majitelkaZuzka Vávrová. „Burčák je skvělý nápoj, kterýnejen příjemně osvěží, ale navíc je i velice zdravý.Burčák obsahuje významné množství vitamínů,minerálních látek, stopových prvků, antioxidantů,přírodní hroznový a ovocný cukr. Zákazníkůmnabízím jen „pravý a neupravovaný“ burčák, kterými každý druhý den vozí čerstvý z vinařstvíNěmčičky. Výhodou je, že než koupíte, dostaneteochutnat. Přijďte se přesvědčit o opravdové kvalitěmoravského burčáku a také si popovídat o víně,“srdečně zve Zuzka Vávrová.PROČ KUPOVAT BURČÁKV POHODIČCE A NE U SILNICE■ Pokud se burčák neuchovává v chladu,znehodnocuje se. Jestliže nápoj stojí celé dnyv pet láhvi na slunci, nemůže být dobrý.■ V Pohodičce dostanete technologicky správněupravený, lahodný burčák z vinařství Němčičky– „u silnice“ nemáte jistotu odkud nápojpochází. Hrozí velké riziko, že koupíte nekvalitní,neodkalený mošt znečištěný chemikáliemi,který nemá s burčákem nic společného.■ Vinotéka Pohodička nabízí profesionální obsluhuse znalostmi v oboru, příjemné prostředíprodeje, skladovací podmínky odpovídajíhygienickým normám.TIP OD POHODIČKY:Dopřejte si podzimní zdravotní kůru. Vinaři praví, žepro uchování zdraví musí člověk vypít tolik burčáku,kolik krve koluje v jeho žilách. Zkuste to jednou také ☺.Vyhrajte POUKAZna 1000 KčPro stálé zákazníky jsme přichystalibonusový program. Výherce semůže těšit na poukaz v hodnotě1000 Kč do vinotéky Pohodička.Kontakt:Kutnohorská 98, Louňovice,otevřeno: Po-Čt 13-20 hod.,Pa 10-20 hod., So 10-18 hod.,Ne 10-17 hod.,tel.: 776 669 961, více nawww.vinoteka-pohodicka.cz24 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 25


Řádková inzerce■ VODA - TOPENÍ,INSTALATÉRSKÉ PRÁCETel: 604 835 260, inhe@seznam.cz■ Soukromé lekce angličtinya němčiny. T. 733 363 404PEDAGOGICKÁ PORADNA– rozvíjení dovedností předškoláků,zejména pak dětí s odloženouškolní docházkou – výrazněusnadňuje učení čtení,psaní a počítání v první třídě.Program nápravných cvičenípro školáky, kterým se nedařípsaní, čtení a počítání a prohyperaktivní děti (dyslexie, dysgrafie,dysortografie, ADHD).www.MojeChytreDite.COM,Praha 10 - Dubeč,702 302 302.■ LOGOPED – speciálnípedagog – nabízí individuálnílogopedickou péči a doučovánípro žáky se specifickýmiporuchami učení.Možnost i dojíždění do rodiny.Tel. 603 173 414logopedjevany@seznam.czHledámespolehlivou hospodyni– společnici (chůvu)pro naše dětiPožadujeme lásku k dětema samostatnost, zručnostv domácích pracích, časovouflexibilitu, příjemné vystupování,nejlépe vlastní vozidlonebo alespoň řidičskýprůkaz skupiny B.Jedná se o práci na 4 dny v týdnuv rodině s třemi dětmi a psem.Vyzvedávání dětí v Říčanecha vedení domácnostiv Černých Voděradech.Kontakt:Ourpack@seznam.czKURZ ANGLIČTINYKurz je určen pokročilýmstudentům a bude zaměřenhlavně na procvičování.Konverzace bude od 19,30do 21,00 hod. Lektor tohotokurzu působil v USA přes 15 let,pracoval v různých oborecha má zkušenosti s výukouanglického jazyka.Kurz bude zaměřen hlavněna komunikační schopnosti.Počet bude omezenna 3-5 studentů.Zájemci se mohou hlásitlektorovi (ing. Běhal)602 285 962nebo vjb@seznam.cz.Více informací naanglictina.atspace.com26 | ZAPRAZI.EU OPRAVY CHLADNIČEK,MRAZNIČEKAB SERVISJaroslav Kubíček,tel. 603 464 367Pod Jiřím 205, MirošoviceKurz základní ovladatelnostipsů všech plemen začínána Strašíně od 15. 9. Informace:pí. Kosanová tel. 733676172■ ČENDA ÚKLID – úklid oken,zimních zahrad, koberců, sedačekči pravidelné úklidy kanceláří,domů, zahrad. Tel. 603 874 107.www.cenda-uklid.wbs.cz,cendauklid@seznam.czCFH Group a.s. se sídlem v Říčanech, výhradní distributorkvalitních italských matrací Magniflex, HLEDÁ pracovníky na pozice:● regionální obchodní zástupce pro ČR● asistent generálního ředitele/regionální obchodní zástupce pro ČRPožadujeme:● Minimálně SŠ s maturitou● Aktivního obchodníka, dynamickou a čestnou osobnost● Schopnost získávat nové obchodní partnery ke spolupráci● Péče o stávající obchodní partnery● Výborné prezentační schopnosti, základy projektového řízení● Časová flexibilita a schopnost se učit● Řidičský průkaz B, bydliště ideálně Říčany a okolíNabízíme:● Odměňování založené na obchodních výsledcích● Kvalitní produkty● Týmovou atmosféru● Možnost práce na IČO příp. pracovní poměrNástup: září-říjen 2013. Nabídky na: lenka.hlavacova@cfhg.cz Botanický ústav AV ČR, v.v.i.se sídlem v Průhonicíchpřijme:Pokladnído prodejny vstupenekdo Průhonického parkuPožadujeme: znalost prácena PC, komunikativnost,částečná znalost anglickéhonebo německého jazykaNástup 1. 10. 2013Písemné nabídky zasílejtena e-mailovou adresu:pr@ibot.cas.cz,nebo na adresuBotanický ústav AV ČR, v.v.i.Správa Průhonického parkuZámek 1, 252 43 PrůhoniceBližší informace na tel.:602 305 616271 015 153PRODEJ TŘÍDĚNÉKOMPOSTOVANÉZEMINYAKCE330 Kč + DPHza m³+ DOPRAVAPro velkoodběratele slevaKONTAKT:777 322 135• lanka, páčky• plasty, filtry• oblečení, helmy• vše pro enduroa motokrosŠípková 279 , Mukařov - Srbín+ 420 736 452 405www.mefo.czPři výměně čelníhoskla finanční příspěvekna pohonné hmoty


PROJEKTOVÁ ČINNOSTZATEPLENÍ RDNOVÁ ZELENÁÚSPORÁM 2013Kompletnízateplovací systémyStavby RD na klíčRekonstrukce bytůPo-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00BETON Strančice s. r. o.Výroba a čerpání betonuProdej písků, drtí, kačírkuVýstavba základových desekSvojšovice 27251 63 StránčiceTel: 323 640 900Fax: 323 640 966betonstrancice@cmail.czwww.betonstrancice.czbetonárkaSUCHÉ PALIVOVÉA KRBOVÉ DŘEVOPELETY A BRIKETYŠtěpkování větví do průměru 10 cmSklady-odběrná místa:Prusice (tel.608 302 917)Všestary (tel.777 280 341)Otevírací doba: Po-Pá: 7-17 So:7-13Ceník: www.broukal.czAUTOSERVIS VOSÁTKACHOCERADY 321po-pá: 8 až 17 hod.so: dle dohodytel.: 602 338 840ONDŘEJOV 18po-pá: 8 až 17 hod.tel.: 777 338 840e-mail: autovosa@email.czwww.autovosa.czVáclav Slámastavební, tesařské,pokrývačskéa klempířské práceSosnová 221,251 62 Mukařove-mail: vaslama@seznam.cztel: 739 544 665


OTEVŘENODENNĚMožnostpořádánífiremníchakcí a večírků,rauty, turnajeBowling Vojkov, TehovecČernokostelecká ul.,251 62 MukařovLETNÍ SLEVYSLEVA SLEVA SLEVA SLEVA SLEVA290,-do 15.00 h Po-Pá170,-do 18.00 h Po-Pá250,-360,-140,-190,-od 18.00 hPo-Pá+ So+Newww.bowling-vojkov.cz Rezervace: 323 660 231ZAVA & COMPIng. Jiří ZavadilHARDWARE - SOFTWARE● POČÍTAČE● PRODEJ A SERVIS● MODERNIZACE PC● PŘIPOJENÍ NA INTERNETLipanská 769, 251 01 Říčanytel: 323 604 238, mobil: 603 486 362info@zavacomp.czwww.zavacomp.czVÝROBA NÁBYTKURomanovský LubošVŠE PRO VÁŠ INTERIÉRkuchyňské linky, ložnice, dětsképokoje, obývací pokoje, šatny,pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostoryHrusice 164, 251 66, 603 204 203mail: info@romanovsky.czwww.romanovsky.czVÝKUP LESŮA LESNÍCH POZEMKŮZALESŇOVÁNÍVYKÁCENÝCH PLOCHTEL.: 602238849www.broukal.czČIŠTĚNÍ KOMÍNŮve vaší obci■ Vysoká kvalita■ Rozumná cena■ Zpráva o kontrole a čištěníspalinové cesty pro pojišťovny■ Objednávky: 323 603 444Feel the differencePELETY Ø 6mmDřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistéhosuchého smrkového dřeva (piliny a hobliny)– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135– vyrobené v ČR. Aktuální ceny nawww.espedi.cz nebo telefonickyna tel. 777 283 009, 321 770 400.Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesyv bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích.Na paletě 1050 kg.ZEMNÍ PRÁCE,autodoprava, kontejneryZakládání zahradProdej: Písky, drtě, recykláty,zemina tříděná, zahradní substráty737 651 630www.zemniprace-bartoska.ic.czVančuraINSTALKLUBTel.: 603 525 617Email:vancura.m@quick.czwww.instalklub.praha-cz.comAUTO-STAIGER CZ a.s.Ústřední 14/21, 102 00 Praha 10 – ŠterboholyTel.: +420 272 088 617, E-mail: servis.ford@auto-staiger.czwww.auto-staiger.cz


RapidFreshDenim 210x147 TUKAS.indd 1 20.2.13 14:09CORSA se slevou až99 000 KMERIVA se slevou až91 000 KOPEL 500POSPŠTE SI, MIZÍ RYCHLE!Slevy až 250 000 korun na všechny vozy Opel. Jen 16. – 21. záí 2013.■ originální stešní nosi Opel zdarma■ Opel pojištní s 0% spoluúastí■ CCS karta až na 15 000 K pi nancování s Opel FinanceASTRA se slevou až107 000 Kwww.opel.cz infolinka: 800 101 101AUTO-STAIGER CZ a. s.autorizovaný dealer Opel, ernokostelecká 621/122, 100 00 Praha 10Tel.: +420 271 009 111, prodej.opel@auto-staiger.cz, www.auto-staiger.cz

More magazines by this user
Similar magazines