Stáhnout - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Stáhnout - Buderus

Projekční podkladyProjekční podkladyVydání 01/2008Dimenzování a výběr zásobníkupro ohřev teplé vodyTeplo je náš živel


1Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody1.1 Komfort při zásobování teplou vodou1.1.1 Správný návrhTeplá voda, která je k dispozici prakticky vždy av jakémkoliv množství se stala v současnostisamozřejmostí. Aby bylo možné zabezpečit požadavky na„jakékoliv množství“ teplé vody, je potřeba provéstdůkladný rozbor za účelem zjištění žádaného množství TVa z toho plynoucí velikost zásobníku. Spolehlivost tohotorozboru závisí na množství použitých údajů a jejichpřesnosti. Čím více údajů bude použito, tím větší budespolehlivost provedeného rozboru.Rozsáhlý a moderní sortiment zásobníků Logaluxs příslušnou regulací Buderus dokáže pokrýt všechnypřípady ohřevu teplé vody. V zásadě je vždy k dispozicivolba mezi stojatým a ležatým zásobníkem, která jenezávislá na tom, zda byl v projektu navržen systém prozásobník nebo systém pro nabíjení zásobníku.Tato skutečnost je důležitá, protože určuje druh volby. Jezde nutné brát ohled na:● Jaké je místo pro instalaci?● Jaké rozměry nám dovolují vstupy na místo instalace?● Jak vysoký je prostor instalace?Kromě toho je potřeba mít co nejpřesnější znalosti oprojektovaném typu zařízení, které slouží ohřevu teplévody. Tyto projekční podklady slouží jako pomůcka pronávrh.1.1.2 Práce s projekčními podkladyV kapitole 2 Podklady jsou představovány jednotlivésystémy ohřevu teplé vody a způsoby nahřívání zásobníkůřízené odpovídající regulací.V kapitole 3 Dimenzování zásobníků jsou uvedenépostupy pro určení zásobníku. Postupy výpočtů jsounejprve teoreticky vysvětleny a následně je uvedenpraktický příklad. Díky těmto postupům lze provést výběrzásobníku i v případě rozdílných vstupních dat.Kapitola 4 Výběr zásobníku obsahuje vedle technickýchúdajů jednotlivých typových řad zásobníků také grafys údaji, kde jsou uvedeny výkonové parametry a příkladyhydraulických zapojení.Získání informací, potřebných pro návrh zásobníkuk ohřevu teplé vody, představuje ve většině případůnejvětší problém. Vedle značného počtu tabulek snormovanými hodnotami pro určení potřeby teplé vody aurčení velikosti zásobníku Buderus byl sestaven dotazník,který ulehčuje sbírání těchto dat. Dotazník je na str. 26.V příloze jsou na stranách 148 a 149 jsou přehledněuvedeny nejdůležitější základní vzorce s odpovídajícímipříklady výpočtů.2Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody 11.2 Označení zásobníků Buderus k ohřevu teplé vodyTypzásobníkuVýbavaoznačeníZpůsob předávání tepla(výměník tepla)Topné médiumVýkonObsah zásobníkuod … do litrůOznačení (vždynejmenší zásobník)HC70 …110Logalux HC70 1)S120Logalux S120 1)F300 …1000Logalux SF300L-1300Logalux SL300-1 2)-2300 …500Logalux SL300-2 2)M300 …500Logalux SM300 2)T160 …300Logalux ST160/4U160 …1000Logalux SU160Logalux SU160 W 1)L135 …200Logalux L135/1F400 …3000Logalux LF400T135 …300Logalux LT135/1N400 …3000Logalux LTN400H400 …3000Logalux LTH400D400 …3000Logalux LTD400L2F800 …6000Logalux L2F800TN800 …6000Logalux L2TN800H800 …6000Logalux L2TH800D800 …6000Logalux L2TD800L3F1200 …2250Logalux L3F1200TN1200 …2250Logalux L3TN1200H1200 …2250Logalux L3TH1200D1200 …2250Logalux L3TD1200H závěsnýL ležatýL2 ležatý(2 zásobníky)L3 ležatý(3 zásobníky)S stojatýC klasikF cizí ohřev(nabíjecí systém)L vrstveně nabíjenýzásobníkM multivalentníT top výbavaU univerzální-1 termosifonový výměníktepla-2 termosifonový výměníktepla a výměník teplaz hladkých trubekD páraN normální výkonH vysoký výkon1) zásobník bílý pro nástěnné kotle (odkaz naPP „Plyn. kondenzační kotle GB …“)2) zásobník pro solární techniku (odkaz na PPSolární technika Logasol pro ohřev teplévody a podporu vytápění“)3/1 Přehled zásobníků Buderus k ohřevu TV s označením LogaluxDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/20083


2Podklady2 Podklady2.1 Systémy ohřevu teplé vody2.1.1 Zásobníkový systémZásobníkový systémZásobníkový systém je v praxi označovaný jako„zásobníkový ohřívač vody“. Zásobníkový ohřívač vody jev základu systém jednoho zásobníku. U zásobníkovéhosystému bude ohřátá teplá voda (studená voda) uložena vzásobníku až po dobu odběru. Proto má zásobníkovýohřívač vody nádobu zásobníku s integrovanýmvýměníkem tepla (➔ 4/1).Výměník tepla zásobníkového ohřívače vody je vždyumístěn ve spodní části akumulační nádoby zásobníku,čímž podle principu gravitace ohřátá a tím i z hlediskahustoty „lehčí“ teplá voda, může sama vystoupat ažk odběrnému místu.Zásobníkový systém může s relativně malým topnýmvýkonem ohřívat velké množství vody, která je určena propotřeby udržování zásob a odběrů v době špiček.Nezávisle na instalovaném výkonu kotle je k dispozici celázásoba ohřáté teplé vody v zásobníkovém ohřívači a tobez zpoždění. Po odebrání určité části zásob teplé vody,může zásobníkový ohřívač dodávat jen takové množstvíteplé vody, které odpovídá výkonu výměníku tepla, v něminstalovaném. V případě trvalého ohřevu vody budeproudící studená voda ohřívána principem protiproudus plným topným výkonem.Když nebude v místnosti dostatek místa pro velkýzásobník nebo nebude svým výkonem dostačovat největšítyp zásobníku, je možné provést kombinaci více stojatýcha ležatých zásobníkových ohřívačů TV. Tím je možnédosáhnout větších objemů zásobníku (paralelní zapojení➔ 5/1, sériové zapojení ➔ 5/2).➔ Speciální případ použití je připojení více zásobníkovýchohřívačů TV na centrální zdroj tepla. Zde je možné provéstrealizaci např. pomocí jednoho zdroje tepla, který jesoučasně pro různé úrovně teplot TV. Jako příklad 60°C,pro sprchy v hotelu a 70°C pro kuchyň.VHRH4/1 Princip funkce zásobníkového systému s jednímzásobníkovým ohřívačem TVVysvětlivky k obrázkuAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyRH zpátečka zdroje teplaVH výstup zdroje tepla1 tepelná izolace2 nádrž zásobníku3 zabudovaný výměník teplaZpůsoby ohřevuMožné způsoby ohřevu v zásobníkovém systému jsou:● kotel● dálkové teplo ze zdroje nebo jiný způsob z dálkovéhosystému(centrální zdroj tepla pro více budov)● solární energie(bivalentní způsob ohřevu teplé vody)● elektrická energie(přídavný dotop elektrickou patronou, např. v létě)● páraJaký typ ohřevu v zásobníkovém systému TV bude použit,to záleží na použitém výměníku tepla. Podle typuzásobníkového ohřívače to může např. být výměníkzabudovaný nebo vyměnitelný výměník z hladkých trubek,vyměnitelný výměník ze žebrovaných trubek, elektrickýdotop nebo spalinová trubka jednoho přímoohřívanéhoplynového zásobníku (druhy ohřevů pro zásobníky➔ str. 10 a další).123AWEK4Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Podklady 2Přiřazení regulace pro zásobníkové systémyRegulace pro zásobníkový systém má za cíl, co možnánejpřesněji udržovat žádanou teplotu v zásobníku. Druhregulace závisí na způsobu ohřevu zásobníku a je protopopsán u způsobu ohřevu.Při ohřevu pomocí kotle (➔ str. 10) nebo s pomocísolárního zařízení (➔ str. 14) jsou běžné regulace, kteréjsou řízeny (elektrickou) energií, dodávanou odpovídajícímoběhovým čerpadlům nebo motorovým ventilůmv otopném okruhu. Při přímém ohřevu dálkovým teplem(➔ str. 12) se používají v otopném okruhu tzv. teplotníregulátory bez pomocných energií, které mají ještě funkcipojišťovacího termostatu (STB). Výstupní teplota topnéhomédia je nad 110°C. Pro ohřev teplé vody elektrickouenergií (➔ str. 15) je požadován termostat s teplotnímčidlem. Speciální regulace, která zde má vedle regulaceteploty také pojišťovací termostat (STB), pro případnutného bezpečnostního odpojení.➔ Regulace Buderus Logamatic k ohřevu TV jezrekapitulována tabulce 18/1.Charakteristické znaky zásobníkového systému●●●●●●Snadný provozVhodné pro všechny typy teplé vodyLehká ovladatelnost, přesné udržování teploty, žádnépřehříváníTeplotní regulace v závislosti na čase, umožňujesnížení tepelných ztrátRealizace všech požadavků z hlediska komfortuMožnost realizace zásobníkového systému také jakokombinace několika stojatých nebo ležatých zásobníků(paralelní zapojení ➔ 5/1, sériové zapojení ➔ 5/2)● Možnost připojení více zásobníkových ohřívačůs rozdílnými hladinami teplot (např. 60°C pro oblastsprchy v hotelu a 70°C pro kuchyň), pouze na jedenzdroj tepla● Jednoduchá údržba smaltovaných zásobníků● Zvýšené nároky na prostor➔ U zásobníkového systému se doporučuje provéstpřesný návrh, protože chyba vede k předimenzování nebopoddimenzování a tím k ztrátám nebo snížení komfortu.Zvláštnosti paralelního zapojení●●Optimální přizpůsobení na prostorové podmínkyVelký trvalý výkon● Zásobníkové ohřívače vody mohou mít prováděnyrevize u jednotlivých zásobníků, tj. zásobníkovéohřívače jsou neustále připravené k užití➔ Při připojování dodržujte „systém Tichelmann”!Zvláštnosti sériového zapojení●●●VHRH5/1 Paralelní zapojení dvou zásobníků TV dle TichelmannaOptimální přizpůsobení na speciální podmínkyv prostoruVelký odběr v době špičkyVětší ochlazování otopné vody oproti jednotlivémuzásobníku, tj. ideální pro vytápění pomocíkondenzačních kotlů nebo s použitím dálkového zdrojeteplaVHRH5/2 Sériové zapojení zásobníků TVVysvětlivky k obrázku (➔ 5/1 a 5/2)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyRH zpátečka zdroje teplaVH výstup zdroje teplaAWEKAWEKDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/20085


Podklady 2Způsoby regulace pro nabíjecí systémy zásobníkůProtože způsob funkce u systému nabíjení zásobníku jedán způsobem nabíjení (ohřevem) od shora dolu, kterýje zásadně jiný jak u systému zásobníků, musí regulacedodržovat jednu zvláštnost. Tato zvláštnost je v tom, že uzásobníkového nabíjecího systému „vzniká teplo“ mimozásobník a teplotním čidlem v zásobníku bývá teprverozpoznáno, kdy bude teplota dosažena. Proto nemáteplotní čidlo v zásobníku žádný vliv na teplotu, kterou jezásobník nabíjen.Je možné zabudovat do sekundárního okruhu zavýměníkem tepla škrtící ventil pro množství, který budenastaven na vypočítané průtokové množství, aby byladosažena exaktně žádaná teplota TV. Když budeme znátvýkon výměníku tepla a teplotní poměry, tak je toto možné.Existují dva případy, které mohou vzniknout při zapnutínabíjení:● zásobník je naplněn studenou vodou (např. 10 °C)nebo● nabíjení bude aktivováno, protože to požaduje regulacepodle tvaru hystereze (např. při hysterezi od 5 K ažádané teplotě zásobníku od 60 °C začíná dobíjení při55 °C)V prvním případě je nastaven malý průtok, neboť musí býtpřekonán velký rozdíl teplot z 10 °C na 60 °C. Ve druhémpřípadě je rozdíl teplot 5 K velmi malý, takže při pevněnastaveném malém průtoku při odpovídající výstupníteplotě, může být dosaženo příliš vysoké teploty TV, jejížnásledkem může být eventuální nebezpečí opaření. Přivýpadku regulace musí být zohledněny oba tyto extremnípřípady.Druh regulace nabíjecího systému zásobníku závisí naoznačení a je proto také tam popsán. Způsob fungování jeale v principu stejný.Při ohřevu pomocí kotle (➔ str. 10) jsou používány běžnéregulace, které řídí (elektricky) pomocnou energií,odpovídající oběhová čerpadla nebo motoricky ovládanéventily v otopném okruhu. Projekční podklady pro regulacipři ohřevu pomocí kotle platí stejnou měrou také unepřímého ohřevu pomocí dálkového tepla (pomocípředávacích stanic). Ty jsou případně používané s topnoucentrálou podobnou dálkovému zdroji tepla (➔ str. 12),pro otopný okruh, tzv. teplotní regulátory bez pomocnéenergie, které mají topné médium s výstupní teplotou nad110 °C, spojené ještě s funkcí havarijního termostatu(STB).➔ Buderus regulace Logamatic pro teplotní ovládání TVpomocí nabíjecího systému zásobníku je shrnutav tabulce 19/1.Charakteristické znaky nabíjecího systému zásobníku● rychlá dostupnost teplé vody● úplný ohřev celkového obsahu zásobníku● možnost velkých odběrů v době špiček, protože pospotřebování obsahu zásobníku je okamžitě k dispozicimaximální topný výkon výměníku tepla● velké ochlazování otopné vody a tím dosažení nízkéteploty zpátečky, tj. ideální pro ohřev pomocí dálkovéhotepla a kombinací s kondenzačními kotli● nízká tlaková ztráta● jednoduché čištění zásobníků● pozor na tvrdost vody, aby se předešlo zavápňovánídeskových výměníků tepla● možnost plánování speciálních zařízení s výměníkytepla podle výkonu a velikosti zásobníku● v obytných domech je možné ve srovnání se systémyzásobníků používat často menší zásobníky➔ Při projektování je nutno dávat pozor na to, že systémynabíjení zásobníku musí být regulované nebo potřebujíodpovídající regulaci.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/20087


Podklady 2Systém nabíjení zásobníku s integrovaným výměníkem teplaSystém nabíjení zásobníku s integrovanýmvýměníkem teplaTato varianta systému jednoho nabíjecího zásobníku jerealizovatelná např. u zásobníku Logalux LT … (od 400litrů) a u zásobníků Logalux LF. Kombinace je možná sezásobníky s vnitřním výměníkem tepla, protože výměníktepla nabíjecího systému se nachází uvnitř nádoby, totižv zásobníkovém ohřívači teplé vody Logalux LT … . Tak,jak je to běžné u zásobníkových nabíjecích systémů, jetaké u této kombinace, minimálně jeden zásobník bezintegrovaného výměníku tepla, a sice zásobník LogaluxLF, který má stejný obsah a bude nabíjen teplou vodou(➔ 9/1).➔ U tohoto systému nabíjení zásobníku je možnárealizace ohřevu jak pomocí kotle, tak i využití dálkovéhotepla nebo ohřev pomocí páry. Pro ohřev pomocí páry jepožadována odpovídající kombinace ohřívače vodyLogalux LTD s výměníkem tepla pro parní ohřev azásobníkem vody Logalux LF bez výměníku tepla.PrincipTato kombinace nabíjecího systému zásobníku využívápro ohřev TV integrovaný výměník tepla z hladkých trubekspodního zásobníku teplé vody Logalux LT… . Nabíjecíčerpadlo dopravuje vodu k ohřívání z horního zásobníkuLogalux LF do ohřívaného zásobníku Logalux LT … . Poohřátí bude teplá voda ukládána v zásobníku Logalux LFod shora dolu.Výstup teplé vody je připojen u spodního ohřívače.Protože zde stejnoměrně proudí studená voda do obouzásobníků, bude teplá voda z horního zásobníku TVLogalux LF tlačena do spodního zásobníku teplé vodyLogalux LT … . Studená voda, která bude proudit dospodního zásobníku Logalux LT … bude ohřívána integrovanýmvýměníkem tepla a je trvale k dispozici vevýkonu odpovídajícím výměníku tepla.Zvláštnosti●●Velký odběr po dobu špičkyVhodné pro vodu jakékoliv tvrdosti● Dobré přizpůsobení různé potřebě teplé vody arozdílným průtokům otopné vody● Kromě ohřevu pomocí kolte nebo pomocí dálkovéhotepla je možný i ohřev pomocí páry➔ Nabíjecí čerpadlo je nutné navrhnout podle trvaléhovýkonu zásobníkového ohřívače Logalux LT … .VHRH9/1 Princip funkce nabíjecího systému zásobníku jako kombinacezásobníkového ohřívače Logalux LT … (od 400 litrů) a nadním ležícím zásobníkem Logalux LFVysvětlivky k obrázkuAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyPS2 nabíjecí oběhové čerpadlo (sekundární okruh )RH zpátečka zdroje teplaVH výstup zdroje teplaPS2EKAWDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/20089


2Podklady2.2 Způsoby ohřevu zásobníku2.2.1 Ohřev pomocí kotleNezáleží na druhu primární energie pro kotel. Je jedno,zda se jedná o olej, plyn, elektrickou energii nebo pevnápaliva. Teploty otopné vody jsou pod 110 °C. U teplot nad110 °C je nutno navrhnout přídavný pojišťovací termostat,pro případ přerušení vytápění.➔ Pokyny pro projektování regulace při ohřevu pomocíkotle platí také pro nepřímý ohřev pomocí dálkového tepla(pomocí předávací stanice dálkového tepla).Systém zásobníků při ohřevu pomocí kotleZásobníkZásobníky Buderus, které jsou určeny pro ohřev TV, majívýměník tepla umístěn v dolní části. Velikost tétoteplosměnné plochy je důležitým parametrem.Zásobníky Logalux nabízené značkou Buderus majíintegrovaný výměník tepla nebo mají možnost zabudovatpřídavný výměník, který je optimálně nastaven propříslušný obsah. Systém zásobníků pro ohřívání vodymusí být uspořádán tak, že výkon integrovanéhovýměníku bude odpovídat požadovanému příkonu. Cílemmusí být, aby přerušení vytápění budovy bylo pokudmožno co nejkratší a ohřev TV probíhal bez taktováníkotle.Regulace teploty teplé vodyCílem regulace systému zásobníků TV, je vždy dodržeturčitou žádanou teplotu. Moderní regulace, jako např.regulace Buderus Logamatic, umožňuje smysluplnévyužívání energie a hospodárný provoz zařízení(➔ str. 17).Teplotní regulace zásobníkového systému obvykle přebírá● regulační přístroj kotle Logamatic s funkcí ohřevu TV● oddělená regulace Logamatic pro ohřev TV (➔ 18/1).Nabíjecí oběhové čerpadlo a teplotní čidloRegulace teploty se snímačem teploty ve forměponorného snímače v zásobníku (alternativou je příložnéčidlo) bude řídit nabíjecí čerpadlo nebo regulační ventil tak,aby byla teplota v zásobníku udržována na žádanéteplotě. Dovolené odchylky od žádané teploty jsou dánynastavením hystereze zapnutí a vypnutí. Zpětná klapka vevýstupním vedení za nabíjecím oběhovým čerpadlemzabraňuje nechtěnému ochlazování zásobníku zpětnýmprouděním.VHRHPSLogamaticKRAW10/1 Princip regulace zásobníkového systému s jedním nabíjecímčerpadlem a jedním snímačem teplotyFWEKVysvětlivky k obrázkuLogamatic … – regulace kotle Logamatic nebo oddělená regulaceLogamatic k ohřevu teplé vody (➔ 18/1)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFW teplotní čidlo teplé vodyKR zpětná klapkaPS nabíjecí oběhové čerpadloRH zpátečka zdroje teplaVH výstup zdroje tepla10Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Podklady 2Nabíjecí systém zásobníku při ohřevu pomocí kotlePředřadná regulace výstupní teploty otopné vodyPři použití regulace kotle Logamatic 4000 je možnénastavit na primární straně, pomocí žádané teploty teplévody, konstantní teplotu otopné vody, na výstupu. Tímnemůže vznikat na sekundární straně vyšší teplota teplévody, než je teplota žádaná. Aby bylo možné dodržetomezený přenosový výkon výměníku tepla, není-li toz provozních důvodů možné pomocí předřadné regulace,navrhne se regulace pomocí směšování.Nabíjecí čerpadlo a dvě teplotní čidlaPrincip jednoduché teplotní regulace zobrazujeschéma 11/1, nabíjecího systému zásobníku. Regulacekotle zůstává pro teplotní regulaci teplé vodynezohledněna. Není-li možné provést přizpůsobenívýstupu topné vody pomocí regulace kotle, je možnéalternativně použít regulaci teploty bez pomocných energií(princip ➔ 13/1).U tohoto způsobu jednoduché varianty regulace jeproblematický náběhový stav, kdy např. v létě kotel ještěnemá dostatečnou teplotu, řízení bude časově závislé, tj.průběžné nabíjení nabíjecím čerpadlem během celéhoprocesu fáze ohřevu kotle. V této době se bude smíchávatještě nepříliš ohřátá teplá voda v horní části zásobníkus horkou vodou v horní částí zásobníku. To budezpůsobovat ochlazení pohotovostní části zásobníku.Řešením tohoto problému je teplotně závislé regulovánípomocí spínaní nabíjecího oběhového čerpadla. Řízenínabíjecího čerpadla PS2 (nabíjecí čerpadlo sekundárníhookruhu) s čidlem spínání FW Zapa čidlem odpojování FW Vyppoužívá regulace pro ohřev teplé vody (➔ 19/1).Dvě nabíjecí čerpadla a tři čidlaRegulace teploty teplé vody řídí dvě nabíjecí čerpadlas pomocí tří teplotních čidel (➔ 11/2). Čidlo FW2, které jev polovině výšky zásobníku, předává v momentu, kdynení dosažena hystereze, signál na zapnutí kotle aspuštění obou nabíjecích čerpadel. Čidlo odpojování FW3je umístěno ve spodní části zásobníku. Regulaceporovnává teplotu na referenčním čidle FW1, měřenounabíjecí teplotu s nastavenou žádanou teplotou teplé vodya udržuje konstantní nabíjecí teplotu, řízením taktovánínabíjecího čerpadla.VHRH11/1 Princip jednoduché regulace nabíjecího systému zásobníkus jedním nabíjecím čerpadlem a dvěmi teplotními čidly;výstupní teplota konstantně regulována ze strany primárníhookruhuVHRHPS1KRFW1LogamaticPS2LogamaticPS2FW ZapFW VypFW2FW3AW11/2 Princip regulace zásobníkového nabíjecího systému se dvěminabíjecími čerpadly (primární a sekundární strana) a třemiteplotními čidlyVysvětlivky k obrázku (➔ 11/1 a 11/2)Logamatic … – regulace kotle Logamatic nebo oddělená regulaceLogamatic k ohřevu teplé vody (➔ 19/1)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFW… teplotní čidlo teplé vodyKR zpětná klapkaPS1 nabíjecí čerpadlo (primární strana)PS2 nabíjecí čerpadlo (sekundární strana)RH zpátečka zdroje teplaVH výstup zdroje tepla➔ Regulace se dvěmi nabíjecími čerpadly a třemi čidlyteploty dělá regulaci primární a sekundární stranynadbytečnou, zabraňuje ale v době náběhu kotle sníženíteploty v horní části zásobníku a dále zabraňuje náběhuteplot nad žádanou hodnotu. Při zapojení více zásobníkůdo série může být spínací čidlo stanoveno variabilně.Výstupní čidlo bude u posledního zásobníku umístěnodole.EKAWEKDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200811


2Podklady2.2.2 Ohřev pomocí dálkového teplaDůležitou úlohu v hospodárnosti a provozní bezpečnosti událkových zdrojů tepla hrají zařízení sloužící k odběrutepla. Díky velkému teplotnímu rozdílu mezi výstupem azpátečkou u dálkových teplovodů, tzn. díky výbornémuvychlazení zpátečky u domovních předávacích stanicnebo v zařízeních u budov, je možné dosáhnout nízkýchteplot zpátečky.➔ V této podkapitole jsou znázorněny jen ty zvláštnostiohřevu teplé vody, u kterých je použito přímého ohřevudálkovým teplem. Při nepřímém ohřevu dálkovým teplem(pomocí předávacích stanic), či podobným způsobem,pomocí topných centrál platí v principu stejné projekčnípodklady jako při ohřevu s pomocí kolte (➔ str. 10 a dále).Zásobníkový systém s ohřevem pomocí dálkového tepla (přímé nabíjení)Dimenzování zásobníku➔ Přímé připojení zásobníku pro ohřev TV na síťdálkového tepla přes jeden teplotní regulátor bezpomocné energie s možností vložit do hrdla zásuvnépouzdro (Logalux SF300 až SF1000 se zabudovanýmvýměníkem tepla z žebrovaných trubek nebo LogaluxLTN, či LTH). U zásobníku bez hrdla pro zásuvné pouzdromůže být provedena regulace teploty čidlem a motorickyovládaným ventilem.Podkladem pro dimenzování zásobníkových ohřívačů jeDIN 4708-2 s ohledem na věstník tepláren (AGFW).V tabulkách „dat výkonu TV“ a grafů s výkonyzabudovaných ohřívačů teplé vody Logalux značkyBuderus, jsou udány údaje o výkonech podle DIN 4708(➔ kapitola 4).Při dimenzování zásobníku podle DIN 4708 musí býtzohledněna maximální hodnota výkonového čísla N Lzásobníku (podle příslušné tabulky „výkonová data teplévody“), kdy je nutno nastavit omezovač teploty zpátečky ujednotlivého zásobníku o 5 K více, než je stanovenov technických podmínkách pro připojení k příslušnéteplárně. Omezení teploty zpátečky při trvalém výkonunení tímto zpochybněno. Nebude-li povoleno vyššínastavení, je jako podklad pro dimenzování zohledněnateplota zpátečky o 5 K nižší (např. místo 70/50 °C jen70/45 °C).Regulace teploty teplé vodyU přímého připojení na síť dálkové tepla je dostačující,díky existujícímu tlaku, regulátor bez pomocných energie(pohonů (TRoH) (➔ 12/1)). Jakmile je na čidle FTRoHregulátoru teploty dosažena žádaná hodnota, začneregulační ventil zavírat a tím se odpojuje i výstup otopnévody.Při určování nastavovacího ventilu je nutné, prodimenzování diferenčního tlaku, zohlednit žádané rozsahytermostatů. Diferenční tlak, který je k dispozici, jerozhodující pro to, zda budou použity ventily, které jsounebo nejsou spínány tlakem. Každé znečištění ovlivňujetěsnost a tím také bezporuchovost ventilů. Z tohotodůvodu je doporučeno zabudovat filtr nečistot (SMF).Bezpečnostní zařízeníU výstupních teplot, které jsou nad 110 °C je podleDIN 4753 požadován pojišťovací termostat. Kontrolujeteplotu teplé vody na čidle FSTB v horní části zásobníku.Když bude zabudován omezovač teploty zpátečky jenutno čidlo FR zabudovat bezprostředně na přípojkuzpátečky zásobníku.VHRHSMFTRoHFSTBFTRoHAW12/1 Princip regulace se systémem zásobníku s přímým ohřevempomocí dálkového tepla; např. Logalux SF se zabudovanýmvýměníkem tepla ze žebrované trubkyVysvětlivky k obrázkuTRoH regulační ventil teplotní pro regulace bez pomocné energies STB (požadováno při výstupní teplotě nad 110 °C) aomezovačem výstupní teploty (když je potřeba)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFR čidlo teploty zpátečky (když je potřeba)KR zpětná klapkaFSTB čidlo bezpečnostního omezovače teplotyTRoH čidlo teplotní regulace bez pomocné energieRH zpátečka zdroje teplaSMF filtrVH výstup zdroje teplaFREK12Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Podklady 2Nabíjecí systém zásobníku pro ohřev pomocí dálkového tepla (přímé nabíjení)Přímá regulace průtoku topné vodyPři přímém napojení na dálkové teplo je k dispozici určitýpřetlak. Proto není potřeba žádné primární čerpadlo, nýbržje dostačující teplotní regulace bez pomocné energie(TRoH) (➔ 13/1). Čidlo FTRoH teplotního regulátoru bezpomocné energie by mělo být umístěno co možná nejblížek výstupu teplé vody na sekundární straně výměníku tepla.Je nastavena konstantní teplota na výstupu. Vlastnínastavovací člen regulace objemu topného média senachází na primární straně ve výstupu topného média.Výstupní teplota k systému nabíjení nesmí překročit 75°C.Při vyšší výstupní teplotě je potřeba stanovit omezení.➔ Je potřeba plánovat regulaci množství v sekundárnímokruhu, která se zajistí pomocí Taco Setteru. Tak je možnézajistit teplotní rozpětí dodavatele dálkového tepla.Nabíjecí oběhové čerpadlo a dvě teplotní čidlaNa sekundární straně bude používán regulační přístrojLogamatic 4117, či SPI 1042 pro ohřev teplé vody(➔ 19/1), která řídí pomocí zapínacího čidla a FW Zapavypínacího čidla FW Vypnabíjecí čerpadlo teplé vody PS2,které dopravuje studenou vodu zásobníku přes výměníktepla FTRoH k regulátoru teploty bez pomocné energie.Čidlo otevírá regulační ventil TRoH regulátoru teploty apovoluje ohřev. Maximální průtok topného média jepřenášen výměníkem tepla na maximální výkon a teplotateplé vody na sekundární straně výměníku začíná stoupat.Jakmile je překročena nastavená hodnota teploty teplévody, začíná regulátor pomalu zavírat a blokuje tímobjemový průtok topného média, či výkon přenosu, až jedosaženo hodnoty, která odpovídá teplotě žádané.Dosáhla–li teplota na vypínacím čidle FW Vyprovněžžádané teploty, je ukončen proces nabíjení a regulacevypíná nabíjecí oběhové čerpadlo.VHRHSMF TRoHFRFSTBLogamaticFTRoHPS2 SAFW ZapFW VypAW13/1 Princip regulace nabíjecího systému zásobníku s jednímnabíjecím čerpadlem a dvěmi teplotními čidly při přímémohřevu pomocí dálkového tepla (nabíjení teplotní regulací bezpomocné energie)Vysvětlivky k obrázkuLogamatic … – regulace Logamatic 4117 nebo SPI1042 k ohřevuteplé vody (➔ 19/1)TRoH regulační ventil teplotní pro regulace bez pomocné energies STB (požadováno při výstupní teplotě nad 110 °C) aomezovačem výstupní teploty (když je potřeba)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFR čidlo omezovače teploty zpátečky (když je potřeba)FSTB čidlo bezpečnostního omezovače teploty (pojišť ovacíhotermostatu)TRoH čidlo teplotní regulace bez pomocné energieFW … teplotní čidlo teplé vodyPS2 nabíjecí čerpadlo teplé vody(doba spínaní regulace je v závislosti na teplotěvyhodnocená regulací logamatic 4117 nebo SPI 1042)RH zpátečka zdroje teplaSA nastavovací ventil regulace, např.: TacosetterSMF filtrVH výstup zdroje tepla➔ Regulace pracuje na principu řízení teploty, ne naprincipu řízeného průtoku nabíjecím oběhovýmčerpadlem (➔ str. 8). Pro ohřev teplé vody, který je řízenčasem, tj. průtokem řízeným nabíjecím oběhovýmčerpadlem, nemusí být používána regulace Logamatick ohřevu teplé vody. Nabíjení pomocí průtoku senepoužívá, protože v momentu startu nabíjecího čerpadlateplé vody se musí nejprve ohřát trubky k výměnku tepla avýměník tepla. Potom se teprve ohřívá, ale celý zásobník.Náklady na provoz jsou dražší o cenu, po kterou ječerpadlo v provozu.EKDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200813


2Podklady2.2.3 Ohřev solárním zařízenímBivalentní zásobník k ohřevu teplé vodyK ohřevu teplé vody pomocí solárního zařízení jsou ideálníbivalentní zásobníky, které mají zabudovány dvavýměníky tepla. Kotel je spínán jen v případě, když nenídostatek tepla ze solárního systému. Kotel je vždy zapojenna horní výměník tepla (➔ 14/1).Jiná možnost je použití stojatého zásobníku v kombinacis externím výměníkem tepla (➔ 14/1). Pro tento případ jevhodná sada výměníku tepla Logalux LAP (➔ str. 118 adále). Je možné ji nasadit na zásobník Logalux SUs bivalentní ohřevem pomocí integrovaného výměníkuz hladkých trubek.➔ K využití solárního zařízení k ohřevu teplé vody a propodporu vytápění vyvinul Buderus kombinovaný zásobník,který obsahuje jak nádobu zásobníku k ohřevu teplé vody,tak také akumulační nádobu pro vytápění.Regulace ohřevu pomocí solárního zařízeníProvoz solárního zařízení, tj. spínání oběhového čerpadlasolárního okruhu jen, když je teplota na slunečnímkolektoru vyšší, než teplota v zásobníku. Protože utepelného solárního zařízení nerozhodují exaktně teploty,ale je zde důležitý rozdíl teplot. Tyto elektronické solárníregulace zaznamenávají pomocí teplotních čidel teplotnírozdíl mezi slunečním kolektorem a zásobníkem.Nebude-li dostačovat při požadavku na teplou vodukapacita zásobníku, který solárním způsobem ohřál vodu,bude požadováno dohřátí teplé vody pomocí konvenčníhozdroje tepla.Pro kombinaci kotle se solárním zařízením má Buderusspeciální funkční moduly do osvědčených systémůmodulové regulace Logamatic. Ty mohou být zabudoványjako např. solární modul FM244 do regulace kotleLogamatic 2107, který reguluje solární zařízení s jednímspotřebičem (zásobník). Solární modul FM 443 pro solárnízařízení až se dvěmi spotřebiči je zabudován pomocíkonektorových spojení do regulace Logamatic, řady 4000.➔ U solárního ohřevu zásobníků má smysl ohraničit dobuprovozu nabíjecího čerpadla na minimum.RHVHAWVSFSS1RSVHFWRHEKAWFSS2FSS1VSRSVHFWRHEKVSFSS1RSFWLogalux SM300,SM400, SM500Logalux SL300-2,SL400-2, SL500-2Logalux LAP1.1, LAP2.1, LAP3.1Logalux SU400-100, SU500-100,SU750-100, SU1000-10014/1 Hydraulické přípojky bivalentního solárního zásobníku s horním výměníkem tepla, či nasazenou sadou výměníku tepla Logalux LAP kekonvenčnímu dohřevuVysvětlivky k obrázkuAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFSS1 čidlo teploty zásobníku dole (solární zařízení)FSS2 prahové čidlo nahoře (solární zařízení)FW teplotní čidlo teplé vody (konvekční dohřev)RH zpátečka (konvekční dohřev)RS zpátečka zásobníku (solární zařízení)VH výstup (konvenční dohřev)VS výstup zásobníku (solární zařízení)➔ Podrobný popis solárních systémů naleznetev Projekčních podkladech „Solární technika Logasol proohřev pitné vody a podporu vytápění“.14Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Podklady 22.2.4 Ohřev elektrickou energiíPřídavný elektrický ohřev může zajišť ovat ohřev teplévody, když je primární zdroj tepla mimo provoz.➔ Provoz elektrického přídavného ohřevu je povolen jenpřepínačem přídavného ohřevu / kotle. Při návrhuelektrického ohřevu je nutné dodržovat místní předpisyrozvodných závodů (EVU).Použití elektrického ohřevuPoužití elektrického ohřevu je koncipováno u příslušnéhozásobníku pro spodní výměník tepla. Tím se ohřívá vodapodle principu zemské přitažlivosti nezávisle na zvolenémsystému ohřevu teplé vody.Některé řady zásobníků mají možnost kombinaces elektrickými topnými tyčemi (je možné dodatečnézabudování).➔ Elektrické topné patrony pro řady zásobníků LogaluxSU a SF jsou vybaveny regulací a pojišťovacímtermostatem.Elektrický systém nabíjeníElektrický nabíjecí systém LSE (není nabízen v ČR) neníkoncipován v nádobě zásobníku, nýbrž se nachází mezivýstupem ze zásobníku a zpátečkou zásobníku. Elektrickýnabíjecí systém je proto koncipován pouze pro zásobníkyse zabudovaným výměníkem tepla z hladkých trubek.Protože se u systému elektrického nabíjení nenacházejítopné části ve vodě bohaté na kyslík, nýbrž v otopné vodě,dají se docílit ve srovnání s použitím elektrického dotopu,následující výhody:● žádné zavápňování otopných částí● žádná koroze otopných částí● zvýšená provozní bezpečnost● delší doba životnosti➔ Elektrický nabíjecí systém LSE je kompletně postavena elektrický propojen ve dvou variantách (LSE bezopláštění; LSE_V s opláštěním) a dodávají se tři velikostivýkonů. Vhodné a možné doplnění je ve spojeníms regulačním systémem Logamatic EMS, 2000, 3000,4000 (s Logamatic HS4201, teprve od verze 6.12, avšakne s Logamatic HW 4201), pokud je použitý regulačnípřístroj vybavený teplotní regulací teplé vody přes nabíjecíoběhové čerpadlo zásobníku (v systému zásobníku).PSKRAWKRVSFWLSERSEK15/1 Elektrický systém nabíjení LSE mezi výstupem zásobníku a zpátečkou zásobníku pro ohřev pomocí integrovaného hladkostěnnéhovýměníku tepla zásobníkového ohřívače vody; provoz je možný jenom s vypnutým topným kotlem.Vysvětlivky k obrázkuAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFW teplotní čidlo teplé vodyKR zpětná klapkaLSE elektrický nabíjecí systém LSEPS nabíjecí oběhové čerpadlo zásobníkuRS zpátečka zásobníkuVS výstup zásobníkuDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200815


2Podklady2.2.5 Ohřev parouPožadavkyDimenzování zařízení pro ohřev teplé vody párou. Jenutno dodržovat směrnice VDI 2035 „Vyvarování se škodna zařízeních, která se používají při ohřevu teplé vody“.Technická stránka Buderusu K8 vychází z těchtopodkladů. Zde naleznete upozornění pro přípravu vody,která je použita při výrobě páry.Odvod kondenzátuPři ohřevu párou musí být zaručeno, aby kondenzát mohlvolně odtékat. Je nutné, aby se zabránilo zpětnémuvzdutí kondenzátu ve výměníku tepla.RegulaceRegulace teploty pro ohřev párou je dostačující bezpomocné energie (➔ 16/1, pozice 6). Při volbě typuzásobníku je nutné si dávat pozor, aby byla možnáinstalace teplotního čidla (pozice 7), kterou potřebujeregulace. To je možné u ležatých zásobníků Logalux LTD,L2TD, či L3TD s výměníky tepla z vyměnitelné hladkétrubky.Existuje-li kombinace více zásobníků ohřívaných parou, jenutno regulovat každý zásobník jednotlivě.➔ Nemá-li být zásobník koncipován na trvalý výkon, alejako předzásobování, je u ležatých zásobníkovýchohřívačů Logalux LTD, L2TD, či L3TD potřeba stanovit proúplné prohřátí zásobníků Bypass-vedení s oběhovýmčerpadlem (pozice 4), které je mezi výstupem teplé vody avstupem studené vody. Pro řízení čerpadla vedení-Bypassse používá regulace Logamatic SPI 1022, či SPZ 1022(➔ 18/1).EZAWLogamaticSPI 1022EK1 2 3 42AKO8576ED16/1 Vedení-Bypass (modře) u ležatých zásobníkových ohřívačů Logalux LTD s parním výměníkem tepla; řízení oběhového čerpadla Bypassuje pomocí regulace Logamatic SPI 1022 (předloha ➔ 117/1)Vysvětlivky k obrázkuAW výstup teplé vodyAKO výstup kondenzátuED vstup páryEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulace1 regulační ventil2 uzavírací jednotka3 zpětná klapka4 čerpadlo Bypass5 teplotní čidlo pro regulaci Bypass6 regulace teploty bez pomocné energie7 čidlo teplotní regulace8 plovák svodu kondenzátu s automatickým odvzdušněnímdalší armatury ➔ 117/116Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Podklady 22.3 Teplotní regulace teplé vody regulací Logamatic2.3.1 Funkce teplé vody v kotlových regulacích LogamaticFunkce teplé vodyRegulační přístroje Logamatic EMS, 2107, 4121 a 4211stejně jako funkční modul FM 441 (přídavná výbava prodigitální regulační přístroje Logamatic řady 4000) jsoudimenzovány pro teplotní regulace zásobníkovýchsystémů. Regulační sytém Logamatic k tomu nabízí mimojiné následující funkce.● Doběh nabíjecího čerpadla pro využití zbytkového teplak dalšímu ohřevu teplé vody● Letní úsporné spínání provozu kotle jen pro nabíjenízásobníku (snížení nákladů na pohotovostnípřipravenost)● Časová spínací funkce pro nabíjecí čerpadlo aautomatická termická dezinfekce(➔ str. 22; ne s Logamatic 2107)● Možnost časové volby ohřevu zásobníku (není možnés Logamatic 2107)Časová optimalizace s prioritou k ohřevu teplé vodys regulací Logamatic 4000Funkcí optimalizace času se jen stanoví čas ➌, kdy má býtv místnosti dosaženo požadované teploty. Regulacevychází z tohoto časového bodu a vypočte spínací bodypro vytápění ➋ a pro ohřev teplé vody ➊. Ohřevzásobníkového ohřívače teplé vody je ukončenmomentem zapnutí vytápění ➋.Teplota ϑ [°C]Vysvětlivky k obrázkua teplota teplé vodyb teplota prostoru➊ ➋ ➌Čas t [s]17/1 Optimalizace spínání systému regulace Logamatic 4000 vespojení s optimalizací času při prioritě teplé vody➊ čas zapnutí ohřevu teplé vody➋ čas zapnutí vytápění➌ konečný čas (žádaná teplota teplé vody a prostorové teploty)ab2.3.2 Samostatné regulace Logamatic k ohřevu teplé vodyRegulace ohřevu teplé vody je ve většině případůpřebírána moderními regulacemi kotlů. Užití oddělenýchregulací pro ohřev teplé vody je omezeno jen na několikmálo oblastí.Použití separátní regulace Logamatic k ohřevu teplé vodypřichází k úvahu v následujících případech:● kotel pracuje v konstantním režimu● zásobník je provozován v kombinaci s nabíjecímsystémem a není možné rozšíření digitální regulaceLogamatic řady 4000 o funkční modul FM445.● je připojen elektrický dohřev zásobníku● více zásobníků jednoho zařízení, které mají býtregulovány odděleně (rozdílné teploty zásobníků nebovyužití v průběhu různých časů)● regulace přebírá doplňkové úkoly (např. regulaceLogamatic SPI řídí inertní anodu zásobníku LogaluxLF a LT od 400 litrů)➔ Přehled regulace Logamatic k ohřevu TV, která jeoddělená podle systémů zásobníků a nabíjecích systémůzásobníků je obsažena v tabulkách 18/1 a 19/1.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200817


2Podklady2.3.3 Regulace pro zásobníkové systémyRegulace Zásobník Zdroj tepla Funkce a vybaveníLogamatic Logalux stacionární a● regulace kotle s obslužnou jednotkou pro otopné okruhy a jeden okruh TVEMS ST, SU,SM, SL,L nebo LT,P, PLnástěnný kotel sesystémem EMS● regulace teploty teplé vody s řízením jednoho nabíjecího čerpadla zásobníku;k tomu vybavené mimo jiné čidlem TV, regulací teploty TV do 80 °C, možnostpřipojení přes nabíjecí čerpadlo, spínačem ručního provozu, přednostním spínánímTV, spínáním doběhu čerpadla● Pozor: čerpadla jen na střídavé napětí a není možné připojit přídavný dohřev!Logamatic2107Logamatic41214211FunkčnímodulFM441LogamaticSPI 1022SPZ 1022LogamaticSPI 1030SPZ 1030LogaluxST, SU,SM, SL,L nebo LT,P, PLLogaluxST, SU,SM, SL,L nebo LT,P, PLLogaluxST, SU,SM, SL,L nebo LT,P, PLLogaluxLT…( 400 l)LogaluxLT…( 400 l)stacionárníkotelnástěnný kotels regulacíLogamatic 4121;stacionární kotels Logamatic 4211nástěnný kotels regulacíLogamatic 4122;nebo 4323stacionární kotels Logamatic 4311,4312, 4323topný kotel pracujev konstantnímrežimu; kotel bezteplotní regulace TV;dálkové teplos nepřímýmnabíjením, kdevýstupní teplotana vstupu dozásobníku jemax. do 110°COhřev jako uLogamatic SP…1022, avšak provýstupní teploty navstupu do zásobníkujsou nad 110 °Cs pojišť ovacímtermostatem (STB)● regulace kotle s obslužnou jednotkou pro otopné okruhy a jeden okruh TV● regulace teploty teplé vody s řízením jednoho nabíjecího čerpadla zásobníku;k tomu vybavené mimo jiné čidlem TV, regulací teploty TV do 60 °C, možnostpřipojení přes nabíjecí čerpadlo, spínačem ručního provozu, přednostním spínánímTV, spínáním doběhu čerpadla● Pozor: čerpadla jen na střídavé napětí a není možné připojit přídavný dohřev!● regulace kotle s obslužnou jednotkou pro otopné okruhy a jeden okruh TV● regulace teploty teplé vody s řízením jednoho nabíjecího čerpadla zásobníku;k tomu vybavené mimo jiné čidlem TV, regulací teploty TV do 90 °C, možnostpřipojení přes nabíjecí čerpadlo, oběhové čerpadlo, spínačem ručního provozu,přednostním spínáním TV, spínáním doběhu čerpadla● funkce termická dezinfekce a chybová hlášení (u obslužné jednotky nebo přessystém dálkového ovládání pomocí textu)● Pozor: teplotní regulace TV pro systém zásobníku nemá využití při rozšířenífunkčním modulem FM445 pro nabíjecí systém zásobníku (➔ 19/1)! Čerpadlajen na střídavé napětí a není možné připojit přídavný dohřev!● Funkční modul jako přídavná výbava nebo doplnění do regulace Logamtic řady 4000pro jeden otopný okruh a jeden okruh TV● Regulace TV s řízením nabíjecího čerpadla, k tomu je vybavena jako Logamatic 4121a 4211● funkce termická dezinfekce a chybová hlášení (u obslužné jednotky nebo přessystém dálkového ovládání pomocí textu)● Pozor: alternativa k funkčnímu modulu FM445 (➔ 19/1)!Jen jeden modul v celé regulaci! Čerpadla jen na střídavé napětí a není možnépřipojit přídavný dohřev!● Řízení nabíjecího čerpadla zásobníku a inertní anody, letní úsporné spínání ateploměr pro Logalux LT … 400 do LT … 1500 (přídavná výbava místo základnívýbavy Logamatic SPI 1010)● Logamatic SPZ 1022 – regulace jako Logamatic SPI 1022, avšak pro řízení dvouinterních anod Logalux LT …2000 do LT 3000 (přídavná výbava místo základnívýbavy Logamatic SPZ 1010)● Pozor: u více zásobníků Logalux L2T… nebo u L3T je požadována jen jednaregulace Logamatic SP…1022, pro ostatní zásobníky stačí základní výbavaLogamatic SP… 1010!●Regulace jako Logamatic SP …1022, avšak přídavně se řízením jednoho motoremřízeného 3cestného ventilu k regulaci žádané výstupní teploty (bez spínače letníúspory)18/1 Možnosti použití a funkce regulací Logamatic - ohřev a regulace TV v zásobníkových systémech18Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Podklady 22.3.4 Regulace pro nabíjecí zásobníkové systémyRegulace Zásobník Druh ohřevu Funkce a vybaveníFunkčnímodulFM445Logamatic4126(nenínabízenavČR)Logamatic4117(nenínabízenavČR)LogamaticSPI 1042Logalux LAPs Logalux SFnebo SU, čiLogalux LSPs Logalux SFnebo LFLogalux LAPs Logalux SFnebo SU, čiLogalux LSPs Logalux SFnebo LFLogaluxLAPs Logalux SFnebo SU či,Logalux LSPs Logalux SFnebo LFLogaluxLSP sLogalux LFstacionární kotels Logamatic 4321,4322 nebo 4323;nástěnné topné kotles Logamatic 4121,4122 nebo 4323stacionárníkotel bez Logamatic4211, 4311, 4312nebo 4323;nástěnné topné kotles Logamatic 4121,4122 nebo 4323;dálkové teplos nepřímýmnabíjenímdálkové teplo nebopodobný zdrojohřevu s přímýmnabíjením při teplotěvýstupu do max.110 °Cdálkové teplo nebopodobný zdrojohřevu s přímýmnabíjením při teplotěvýstupu do max.110 °C● funkční modul jako přídavná výbava nebo pro dovybavení k Logamatic řady 4000● řízení dvou nabíjecích čerpadel (primární a sekundární nabíjecí čerpadlo) a jedenmotorem řízený 3cestný ventil k regulaci přívodu tepla● vybaven třemi teplotními čidly (spínací, vypínací a čidlo výměníku tepla),regulátorem TV do 90 °C, možnost připojení na dvě nabíjecí čerpadla, spínánídvou ručních provozů, jeden výstup bez potenciálu a motorem řízený provoz3cestného ventilu● funkce chránicí proti zavápnění, termická dezinfekce a chybová hlášení(regulace Logamatic, systém dálkového ovládání s jasnými texty)● Pozor: alternativa k funkčnímu modulu FM 441 (➔ 18/1)!Jen jeden modul v regulaci! Čerpadla jen na střídavé napětí!● řízení dvou nabíjecích čerpadel zásobníků (primární a sekundární nabíjecíčerpadlo) a motorem řízený pohon 3cestného ventilu k řízení přívodu tepla● výbava jako u funkčního modulu FM445, avšak přídavně s obslužnou jednotkou● funkce chránicí proti zavápnění, termická dezinfekce a chybová hlášení(regulace Logamatic, systém dálkového ovládání s jasnými texty)● Pozor: čerpadla jen na střídavé napětí a není možné připojit přídavnýdohřev!●●●●●●řízení nabíjecího čerpadla TV ve spojení s regulací teploty bez pomocné energie(u dálkového tepla nebo u podobného zdroje tepla s topným médiem s výstupníteplotou do max. 110 °C)vybavena dvěma teplotními čidly (spínací a vypínací čidlo), regulátorem TV do90 °C, možnost přepínání měřeného místa a jeden výstup bez potenciálumožnost vybavení bezpečnostním termostatem STB (přídavný modul ZM436)pro otopnou výstupní vodu nad 110 °CPozor: není možné připojit přídavný dohřev!Při použití regulace Logamatic 4117 k ohřevu a regulaci TV u více zásobníkůLogalux L2F nebo L3F postačuje pro jeden zásobník jedna regulace SPI 1010(regulace k řízení inertní anody jako základní výbava zásobníku Logalux LF)!Řízení nabíjecího čerpadlo TV ve spojení s teplotní regulací bez pomocnéenergie.Vybavena dvěma teplotními čidly (spínací a vypínací čidlo), regulátorem TV do90 °C, teploměrem, spínáním do léta s možností úspor a regulací k řízení inertníanody pro ochranu proti korozi zásobníku Logalux LF (přídavná výbava místozákladní výbavy Logamatic SPI 1010)Pozor: používejte čerpadla jen na střídavé napětí!U více zásobníků Logalux L2F nebo L3F postačuje pro jeden zásobník jednaregulace SPI 1042, pro ostatní zásobníky postačuje jedna regulace LogamaticSPI 1010 (regulace k řízení inertní anody jako základní výbava zásobníkuLogalux LF)!19/1 Možnosti použití a funkce regulací Logamatic - ohřev a regulace TV v nabíjecích zásobníkový systémechDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200819


3Dimenzování (volba) zásobníků3 Dimenzování (volba) zásobníků3.1 Základní pojmy3.1.1 Předpisy a směrnicePředpis Označení OdkazInstalace a vybavení zařízení k vytápění a ohřevu teplé vodyDIN EN 1717DIN 1988-1Ochrana pitné vody před znečištěním v instalacích TV a všeobecné požadavky na bezpečnost zařízení azamezení znečištění zpětným prouděnímTechnická pravidla instalací pitné vody (TRWI), technická pravidla DVGW – část 1: všeobecněDIN 1988-2 TRWI – díl 2: Plánování a provedení; prefabrikáty, přístroje, výrobní materiály ➔ str. 21DIN 1988-3DIN 4701DIN 4708TRWI – díl 3: Výpočty průměrů trubekPravidla pro výpočet potřeby tepla (tepelná zátěž) budovZařízení pro centrální zásobování teplou vodou (➔ dimenzování zásobníků z hlediska potřeb a výkonových číselstr. 29 a dále)DIN 4747-1Zařízení dálkového tepla – část 1: bezpečnostně-technické způsoby provedení domovních stanic pro připojeník sítím s dálkovým teplemDIN 4751-1Zařízení k ohřevu otopné vody - část 1: otevřené a uzavřené systémy, provozní podmínky domovních instalacízajištěny, teplota výstupu do 120°CDIN 4751-2Zařízení k ohřevu otopné vody- část 2: termostaticky uzavřená zařízení, teplota výstupu do 120°C, zajištěnéprovozní podmínky, (➔ Buderus, pracovní list K12, technický katalog)DIN 4751-3Zařízení k ohřevu otopné vody- část 3: termostaticky uzavřené systémy zařízení k výrobě tepla s jmenovitýmvýkonem do 50 kW, s nuceným oběhem tepla, výstupní teplotou do 95 °C, provozní podmínky zajištěnyDIN 4752Zařízení k ohřevu horké otopné vody s výstupní teplotou vyšší jak 110°C (tlakově zajištěné na více jak 0,5 baru;vybavení a instalaceDIN 4753-1 Ohřívače vody a zařízení k ohřevu vody pro pitnou vodu– část 1: požadavky, označení, vybavení, zkouškaDIN V 4753-8Ohřívače vody a zařízení k ohřevu vody pro pitnou vodu– část 8: tepelná izolace ohřívačů vody do jmenovitéhoobsahu 1000 l- požadavky a zkouškaDIN EN 12897 Dodávka vody – nařízení pro středotlaké ohřívané, nevětrané (uzavřené) zásobníky k ohřevu vody.DIN 18032-1 Dodávka vody – nařízení pro středotlaké ohřívané, nevětrané (uzavřené) zásobníky k ohřevu vody.DIN 18380 VOB 1) ; topná zařízení a zařízení k centrálnímu ohřevu vodyDIN 18381 VOB 1) ; plyn, voda a odpadní vody – instalační práce uvnitř budovDIN 18421 VOB 1) ; tvorby hrází u technických zařízení– AVB 2) ; vodaDVGW W 551Zařízení a vedení sloužící k ohřevu pitné vody; technická opatření bránící vzniku Legionelly v nových zařízení(➔ Buderus, pracovní list K13, technický katalog)➔ str. 24➔ str. 22DVGW W 553 Centrální zařízení k ohřevu teplé vody – výpočty (návrh) oběhových systémů ➔ str. 22EN 806Technická pravidla instalací pitné vodyTRD 701 Technická pravidla pro parní kotle: parní kotlová zařízení vyrábějící páru skupiny II ➔ str. 1997/23/EGVDI 2035VDI 2089VDI 6001VDI 6003VDI 6023AGFW …Evropská směrnice pro tlakové přístroje (DGR)Ochrana před vznikem škod na zařízeních teplé vody (➔ Buderus, pracovní list K8, technický katalog)Teplo, vzduchová technika, zařízení pro dodávky a likvidaci vody v halách, plovárnách a krytých bazénechSanace sanitárních zařízení – zařízení na pitnou voduZařízení k ohřevu pitné vody – kriteria komfortu stupně požadavků k dimenzování, vyhodnocení a použitíInstalace zařízení pitné vody - hygienaLetáky společenství pracovníku v oboru dálkového tepla (teplárenství)20/1 Výběr důležitých předpisů a směrnic k projektování a instalaci zařízení ohřívajících vodu20Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Předpis Označení OdkazElektrická připojeníDIN VDE 0100VDE 0190DIN 18 382Zřizování elektrických zařízení na jmenovité napětí do 1000VVyrovnání hlavního potenciálu elektrických zařízeníVOB 1) ; Elektrická vedení a kabelová zařízení v budovách20/1 Výběr důležitých předpisů a směrnic k projektování a instalaci zařízení ohřívajících vodu1) VOB způsoby propojení ze strany stavby - část C: všeobecné technické smluvní podmínky pro výkony na stavbách (ATV)2) Podklady pro vypisování veřejných soutěží na výškových stavbách se zvláštním zohledněním na stavby bytových jednotek➔ Možnost objednání norem DIN v každém aktuálnímvydání Vám zajistí technické knihkupectví. Informaceohledně objednávek obdržíte od vydavatelství Beuthwww.beuth.de➔ speciální technická pravidla jsou k získání také uodborných svazů, jako např. svazu německý odbornýsvaz pro plyn a vodu pod: www.dvgw.dePřípojky teplé vody podle DIN 1988-2 (TRWI)Pozice Druh připojení Vstup studenévody1 Uzavírací člen (zařízení) ● 1)2 Redukční ventil ● 2)3 Kontrolní ventil ● 3)Výstup teplé vodyVstup cirkulace– ● 1)– –– –4 Zpětná klapka ● – –5Přípojné hrdlo s manometrem (do 1000 litrů) 4)● – –Manometr (nad 1000 litrů) 4) ● – –6 Pojistný ventil ● – –7 Odvzdušňovací ventil – ● –8 Uzavírací a vypouštěcí ventil – ● –9 Nabíjecí čerpadlo s časovou regulací – – ●10 Zpětná klapka – – ●11 T-kus s vypouštěcím kohoutem ● – –21/1 Trubková připojení ohřívače pitné vody na straně teplé vody podle DIN 1988-2 (nařízení ➔ 21/2)Vysvětlení: ● požadováno podle DIN 1988; – není požadováno1) Požadovány dva uzavírací členy (zařízení)2) Požadováno v případě vyššího tlaku ve vedení než je dovolený provozní tlak zásobníku nebo pojišť ovací tlak instalovaného pojistnéhoventilu3) Požadováno v případě, že je zabudován regulátor tlaku4) Do 1000 litrů zásobníku je potřeba navrhnout manometr na připojovací nátrubek; nad 1000 litrů je předepsán manometr podle normyDIN 4753-1AW87EZEK1 9 10 11 2 4 5316AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulacePozice ➔ 21/1Všechny díly ze strany stavby1121/2 Uspořádání trubkových přípojek ze strany ohřívače teplé vody podle DIN 1988-2Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200821


3Dimenzování (volba) zásobníkůCirkulace TVV okruhu teplé vody bude co možná nejblíže k místuodběru instalována odbočka zpět k zásobníkovémuohřívači. Přes tento okruh cirkuluje teplá voda. Při otevřeníodběrního místa je uživateli okamžitě k dispozici teplávoda. U větších budov (bytových domů, hotelů atd.) jezajímavá instalace cirkulace TV také z důvodu ztrát vody.U vzdálenějších míst odběru bez cirkulačního vedení trvádlouho, než se tepla voda dostane k místu odběru, tímdochází k tomu, že odtéká velké množství studené vody.Časové řízeníPodle nařízení úřadu pro úsporu energií (EnEV) jsoucirkulační vedení, která mají vlastní spínací zařízení,vybavena odpojováním oběhového čerpadla. Ty sicemohou podle návodu DVGW W551 pracovat max. 8 hodinv průběhu 24 hodin a podle pravidel regulace a technikymusí být tepelně izolována. Mezi výstupem teplé vody avstupem do oběhu nesmí být rozdíl teplot větší jak 5 K(➔ 22/1). Cirkulace TV je projektována podle DIN 1988 -3, či podle DVGW návodu W553. V zařízeních s obsahemvody > 3 l mezi odběrným místem a odbočkou cirkulačníhovedení a také u velkých zařízení, podle pracovního listuDVGW W551, jsou předepsána cirkulační vedení.➔ U solárních ohřevů zásobníků v malých zařízeníchpodle návodu DVGW W551 musí být nastavena dobaprovozu cirkulačního čerpadla na minimum.Termická dezinfekcePomocí cirkulačního vedení je možné provést ohřev TVv celé síti na vyšší teplotu a tím provést termickoudezinfekci, aby došlo k usmrcení bakterií (např.Legionella). Při provádění termické dezinfekce jedoporučeno pro odběrná místa zabudovat teplotně-řízenáodběrní místa.➔ Oběhové čerpadlo a připojené umělohmotné hadicemusejí být uzpůsobeny na teploty přes 60 °C.AWEKPZKRAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulaceKR zpětná klapkaPZ časově řízené oběhové čerpadloEZArmatury ➔ 21/222/1 Schéma cirkulačního vedeníHygiena při ohřevu teplé vody – snížení růstuLeginonellyNávod DVGW W551 rozlišuje zařízení k ohřevu teplé vodyna:● Malá zařízení– dvougenerační a jednogenerační rodinné domy– zařízení se zásobníky do 400 litrů, pokud bude obsahvedení mezi zásobníkem a místem odběru max.3 litry (➔ 22/2).●Velká zařízení, mezi ta se počítají všechna jinázařízení, jako např.– obytné budovy, hotely– domovy důchodců, nemocnice– sportovní a průmyslová zařízení– místa pro camping, plovárnyPotrubí Cu x tloušťka stěny Délka vedení se třemi litryobsahummm10 1,0 60,012 1,0 38,015 1,0 22,518 1,0 14,922 1,0 9,528 1,0 5,728 1,5 6,135 1,5 3,722/2 Délky trubek se třemi litry obsahu22Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Požadavky na velká zařízení(platí pro malá zařízení jako doporučení)● 60 °C k dispozici všude v zásobníku (udržovací teplota)● u předehřívajícího stupně musí být jedenkrát denně celýzásobník ohřát na 60 °C● zásobníkový ohřívač vody musí mít odpovídající otvorypro čištění● cirkulační vedení se vedou až k místu odběru● maximální ochlazení cirkulační vody 5 K● časová řízení smějí přerušit zařízení na max. 8 hodin➔ U ohřívacích zásobníků Buderus Logalux ST, SU a takéLogalux LT (do 300 litrů), je dosaženo úplné prohřátí. Proležaté zásobníkové ohřívače vody Logalux LT …, L2T …a L3T … (od 400 litrů) je použito oběhové čerpadlo Bypass(➔ 23/1, pozice 4), které se stará o oběh v zásobníku.Vysvětlivky k obrázku (➔ 23/1)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulace1 regulační ventil2 uzavírací zařízení3 zpětná klapka4 oběhové čerpadlo BypassArmatury ➔ 21/223/1 Vedení Bypass (zvýrazněno) pro zásobníkový ohřívač vodyLogalux LT… od 400 litrů (předloha ➔ 114/1)Průtok čerpadlemBypass m BP [l/h]EK 1 2 3 4 2AW20001800160014001200100080060040020000 100 200 300 400 500 600 700EZPřenosový výkon Q [kW]23/2 Návrh oběhového čerpadla Bypass pro termickou dezinfekciNabíjení zásobníkuNabíjení zásobníkuNabíjecí čerpadlo zásobníku bude řízeno z regulace kotlenebo z oddělené regulace k ohřevu zásobníku. Je nutnodávat pozor, protože regulace, která v sobě obsahujetaktní chování oběhového čerpadla (např. BuderusRegulace Logamatic 4000 s modulem FM445 neboregulace Buderus Logamatic 4126 k ohřevu teplé vody),není možné používat třífázová oběhová čerpadla.Pro tzv. „primární oběhová čerpadla“ se použije efektivnívýkon jako podklad pro návrh čerpadla, takže buď výkonkotle, připojovací výkon, nebo výkon přenosu externího, čiinterního výměníku tepla. Celková ztráta se skládádohromady z jednotlivých tlakových ztrát od externích ainterních výměníků tepla, kotlů a vedení trubek a armatur.➔ Oběhové čerpadlo se vždy zabudovává před místonejvětšího odporu. Ve směru průtoku topného média zaoběhovým čerpadlem je nutné v každém případěinstalovat zpětnou klapku.Motorový ventilV jednotlivých případech se může stát, že nebudounaplánována žádná nabíjecí čerpadla, nýbrž je vždy určitýdopravní tlak. V takových případe se instaluje motorovýventil, který v případě požadavku otevírá a v případědosažení zvolené teploty v zásobníku opět zavírá.➔ Řízení motorového ventilu vyžaduje regulaceLogamatic, jejíž regulace teploty disponuje třemi výstupy(ZAP- / VYP-kontakt).Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200823


3Dimenzování (volba) zásobníkůZvýšený výkon kotle k ohřevu teplé vody podle DIN 4708-2Potřebný výkon k vytápění a ohřevu TVPři projektování výkonu zařízení k ohřevu teplé vody jepotřeba překontrolovat, zda má smysl zvětšení výkonukotle.V posledních dvou desetiletích byly pomocí různýchnařízení snižovány povolené specifické hodnoty pro ztrátytepla u novostaveb. Výsledkem jsou velmi nízké tepelnéztráty budov, které vlastně požadují pouze malé výkonykotlů. Nároky na nezměněný komfort teplé vody, ale častopodmiňují větší výkon kotle.Rozhodnutí o velikosti potřebného zvýšeného výkonukotle vychází ze třech požadavků normy DIN 4708-2k návrhu zařízení k ohřevu teplé vody.1. Zjištěné výkonové číslo N Lzvoleného zásobníku musíbýt minimálně tak velké, jako je zjištěná potřeba výkonuN.2. Výkon kolte Q Kmusí být minimálně tak velký, jako jetrvalý výkon Q D, potřebný pro dosažení výkonovéhočísla N L.3. Výkon kolte Q Kmusí být minimálně tak velký, jako jesoučet potřeby tepla pro budovu Q N,Budovya zvýšenývýkon kotle Q TVk ohřevu teplé vody. Jako odhad budepřijata velikost potřebného výkonu N jako zvýšenéhovýkonu kotle (v kW). Vypočítaná hodnota zvýšenévelikosti kotle Q TVvyplývá z grafu 24/1.➔ Větší hodnota Q Kodpovídá instalovanému výkonu kotle.zvýšená hodnota výkonu kotlek ohřevu teplé vody Q TV [kW]605040302520100➌0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5024/1 Zvýšený výkon kotle k ohřevu teplé vody podle výkonovéhočísla N (příklad zobrazen modře)Příkladdáno● Bytový dům s 25 bytovými jednotkami● Potřeba tepla 75 kW ➊● Zjištěné výkonové číslo N = 20 ➋Vyčteno z grafu (➔ 24/1)➌ Hodnota zvýšené velikosti výkonu kotle Q TV=25kWMinimální výkon kotle Q Kse vypočte z potřeby tepla probudovu ➊ a zvýšené velikosti výkonu kotle ➌:➋výkonové číslo NQ K = 75 kW + 25 kW = 100 kW24Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Výkon kotle pro jednogenerační a dvougeneračnírodinné domkyČím, menší jsou budovy, tím větší je relativní podíl potřebytepla k ohřevu teplé vody.Kapacita jednoho 150 litrového zásobníku Sp=60°Cobnáší okolo 9 kWh. V případě krátkého času ohřevut a= 40 min, zvětší korekční faktor x = 0,85 efektivnípřipojovací výkon na cca. 16 kW (➔ str. 57).Protože každý druh delší topné pauzy (např. noční poklesteplot, ohřev zásobníku) vede k většímu nebo minimálněcitelnému poklesu prostorové teploty, mohou být tytoztráty kompenzovány jen větším výkonem kotle.➔ U nízkoenergetického domu je výkon kotle dán časempotřebným k ohřevu (je potřeba počítat s 30 až 45minutami), aby byl dosažen komfort teplé vody.Výkon kotle pro bytový dům do 30 bytůPro porozumění tohoto typu budovy je možné provéstporovnání z grafu obr. 25/1. Zde se nezávisle na soběznázorňuje potřeba výkonu pro budovu a pro ohřev teplévody, v závislosti na počtu bytových jednotek.V oblasti 20 až 30 bytových jednotek převažuje potřebavýkonu pro zásobník, kotel se proto plánuje větší. Zdabude toto zvětšení dostačující, je patrné z grafu 24/1.Výkon kotle bytového domu s více, jak 30 bytovýmijednotkamiV základu je výkon kotle projektován úplně stejně jako uvýkonu do 30 bytových jednotek.● Výkon kotle pro potřebu tepla budovy a oddělený výkonk ohřevu teplé vody odpovídající výkonovému číslu N Lzjištěného zásobníku● Vytvořte rozdíl a ten porovnejte s grafem 24/1Počet bytových jednotek n4030201054321010 20 30 40 50 60 70 80 90Tepelný výkon Q [kW]25/1 Porovnání výkonových požadavků budovy: potřeba teplaa požadavek na ohřev teplé vodyVysvětlivky k obrázkua potřeba výkonu k ohřevu teplé vody, odpovídající výkonovémučíslu N Lb normovaný výkon budovy podle nařízení o úsporách energií(EnEV)ab100 110Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200825


3Dimenzování (volba) zásobníků3.1.2 Postup pro návrh zásobníkuPostupNávrh zásobníku musí být proveden podle následnědaných postupů:● provést analýzu potřebpomoc při rozboru potřeb je možná pomocí dvojdílnéhodotazníku (➔ 26/1 a 26/2).●●●●zohledněte zvláštnosti zdroje teplazohledněte regulaciurčete postup, jak se bude navrhovat zásobníkzvolení velikosti zásobníku Buderus k ohřevu teplévody je možné provést použitím několika různýchpostupů. Způsob, který bude zvolen, je závislý naskutečných okolnostech, daných v praxi.vypracování řešeníVysvětlivky k obrázku (➔ 26/2)Upozornění na postupy při návrhu zásobníku:➊ rodinné domky pro jednu rodinu➔ strana 29 a dále, 34 a 76rodinné domy pro více rodin – bytové domy➔ strany 29 a dále a 37➋ hotel, domov důchodcůjenom jako pomocné doporučení s návrhem DIWA (➔ strana 27)Dotazník ke zjištění potřebPrvní díl dotazníku zahrnuje vedle všeobecných údajů oobjektu, data k místu instalace, k regulaci, ke způsobuohřevu.Druhý díl regulace obsahuje dotazník speciálních datobjektu. Při tom se rozlišuje, zda se jedná o zásobník probudovu k bydlení, pro hotel, pro domov důchodců, proprůmyslový závod, pro bazén nebo pro sportovní zařízení.➔ Z těchto zjištěných údajů se provede výpočet dle dáleuvedených postupů a příkladů.➌ živnosti a průmysl➔ strana 44, 47, 56 a 62➍ sportovní zařízení➔ strana 72➎ plavecké bazény➔ strana 82 a dále.Dotazník ke zjištění velikosti zásobníkového ohřívače vody (část 1/2)objektmístoulicekontaktní osobatelefonzpracovalfaxnové zařízenízměnavýměna zařízenírozšířenípožadovánoje k dispozicikoeficient potřeby Nkoeficient potřeby Ntrvalý výkontrvalý výkonl/ h kWl/ hkWšpičkový odběršpičkový odběrl/minl/minteplota studené vodyteplota studené vody°C°Cteplota zásobníkuteplota zásobníku°C°Cteplota v místě odběruteplota v místě odběru°C°Csystém zásobníku nabíjecí systém zásobníku systém zásobníku nabíjecí systém zásobníkustojatý zásobník ležatý zásobník stojatý zásobník ležatý zásobníkcirkulacecirkulacevstup na místo instalace/instalacejinéotvor vstupu šířkax výškammplocha instalace délka x šířkammvýška prostorummregulaceelektronická regulace z regulace topného kotleoddělená regulace pro ohřev teplé vodys pojišťovacím termostatem (STB)teplotní regulace bez pomocné energie s STB s omezovačem teploty na zpátečceuvažovaný elektrický dotops přípojkou na rozvod elektrokWzdroj tepla kotel dálkové teplo páranízkoteplotní kotelkotel s konstantní teplotoukondenzační kotelcelkový výkonkW kWm 3/hkg/hz toho pro ohřev pitné vodykWkW m 3/hkWteplota na výstupu(v létě)°C°Cteplota na zpátečce(v létě)°C°Ctlaková ztrátambarmbarpřetlak párybarDotazník ke zjištění velikosti zásobníkového ohřívače vody (část 2/2)druh budovy:obytná budovaskupina bytůprůběžnéčíslo1234➊početobytnýchmístnostípočetbytůodběrná místapočet / potřeba teplé vody na uživatele v litrechvana sprcha umyvadlo bidethotel, domov důchodců nebo obdobnépočet místnostípočet místnostípočet místností➋ jen s vanoujen se sprchoujen s umyvadlemvybavení pokojepotřeba teplé vody na uživatele v litrechpotřeba teplé vodyživnost/průmysl➌druh průmyslového podnikupotřeba teplé vodyčištěnípočet osob ve směněstupeň znečištění při práci lehké střední silnépočet míst na sprchování umyvadla řadová mycí místařadová mycí místamožné časy k ohřevuhvýrobarovnoměrná potřebal/ hšpičková potřebal/minsport➍tělocvična sportovní klub jinépočet osob v jednotcepočet sprchodběr teplé vody na sprchuplavecký bazén➎krytý bazénkoupalištěplocha bazénum 2počet sprchdoba používání sprchmin/hodběr teplé vody z jedné sprchy//////////////////kW//////l/minl/min26/1 Dotazník k analýze potřeb pro zjištění velikosti zásobníkovýchohřívačů vody (část 1; kopie z předlohy na ➔ 146/1)26/2 Dotazník k analýze potřeb pro zjištění velikosti zásobníkovýchohřívačů vody (část 2; kopie z předlohy na ➔ 147/1)26Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3RegulacePři výběru regulace je potřeba vyjasnit následující otázky:●●●●●●funguje regulace elektricky (elektronicky) nebo spomocí regulátoru teploty bez pomocných energií?Je navržen pojišť ovací termostat?Je předepsán pojišťovací termostat do zpátečky?Je navržen elektrický dohřev?Je zvolen externí výměník tepla?Jsou pro zvolený zásobník k dispozici všechny nutnémožnosti vestavby?Některé z těchto otázek mají možnost přímého vlivu navolbu velikosti zásobníku. Pojišťovací termostat zpátečkyredukuje zpravidla přenášený výkon, tj. velký obsahzásobníku může být nutností. Také podmínka předepsáníelektrického dohřevu pro letní provoz bude podmiňovatvetší obsah zásobníku, protože zvláště u větších zařízeníje výkon kotle podstatně větší než připojovací výkonelektrického přídavného dohřevu.Elektronický program ke zjištění velikostiZjištění výkonuProgram „DIWA“ pomáhá při výpočtu a optimalizacizásobníku pro rozdílné požadavky na teplou vody. Mohoubýt projektovány zásobníky pro obytné budovy podle DIN4708 (rodinné domy pro jednu a více rodin) rovněž budouvypočítávány speciální požadavky např. pro hotely neboprůmyslové závody. Pomocí programu, sčítáním řadyintegrovaných postupů, je možné zpracovat kolísavéspotřeby mnoha dalších případů použití.Rozsah funkcePomocí programu „DIWA“ je možné●●●zjišťovat údaje zákazníků a zařízenígraficky znázornit vypočítané výsledkyvyužívat databanku pro návrh zásobníků BuderusKategorie potřebCelkem je k dispozici pět kategorií potřeby TV:● normální rozdělení podle DIN 4708ke zjištění spotřeby jednogeneračního avícegeneračního domu.● normální rozdělení volného trvání period(kvůli zvýšenému požadavku v určitých časovýchintervalech) pro dílenské- nebo firemní byty, hotely,bytové domy, campy atd.● rozdělení do blokůpro trvalé požadavky (např. na jatkách) nebo projednotlivé potřeby v době špiček (např. v restauracích)● sériové potřebypro zjištění velikosti zásobníku a trvalého výkonu nasportovištích, či pro pravidelně se opakující požadavkyna teplou vodu● komplexní zadání požadavkůpro zjištění nákladného profilu požadavků na rozdílnámnožství a teploty a taktéž i v rozdílných časech (např.v nemocnicích)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200827


3Dimenzování (volba) zásobníkůPřehled postupů pro návrh zásobníkůObjekt Kritéria k odběru Možné postupy při ručnímvýpočtuZvýšenívýkonukotleDIWA kategorieOdkaz,stranaprojekčníchpodkladůjednogeneračnírodinný důmrodinný dům pro vícerodinslužební nebopodnikový bythotel, bytový dům,campyprůmysl, živnostjatka, řeznictvírestauracetělocvičny, sportovnídomy,kasárny,školkyplavecké stadionysauny, centra fitness,využití ve zdravotnictvísmíšené využitíkomplexní profil potřebysmíšené využitístejné využití, vyšší současnépotřeby jako u rodinnéhodomu pro více rodindlouhé fáze odběru (např.výrobní procesy se stejnýmmnožstvím TV)krátké fáze odběru s velkýmmnožstvím (např. provozsprch po jednotlivýchsměnách)nárazový odběr, většinouteploty nad 65 °Cjednotlivé odběry v doběšpiček, většinou teploty nad65 °CVelké odběry během krátkéhočasu, většinou je na 1 až 2osoby k dispozici jednasprcha, většinou taképoměrně dlouhé časy proohřevprovoz krátkého bazénu,sprchy jsou v provozu mezi 30minutami a 45 minutamirovnoměrné až nárazovéodběry (podle velikostiobjektu)koeficient potřeby podleDIN 4708metoda součtových čar(jenom při doporučenís pomocí DIWA)koeficient potřeby podleDIN 4708budova podobná obytnémudomu, podklady z normyDIN 4708 (jenom přidoporučení s pomocí DIWA)anoanov závislostina velikostibudovyv závislostina velikostibudovynormální rozdělenípodle normyDIN 4708komplexní zadánípotřebnormální rozdělenípodle normyDIN 4708normálnírozdělení, volnádoba periodypoužití grafu trvalého výkonu ano rozdělení do blokůpro trvalou potřebuvytvoření kompletní zásobypro čas odběru ve špičce sdlouhou dobou ohřevu (vícejak 2 hodiny)kombinace vytvoření zásobya trvalého výkonu podlemetody součtových čar(jenom při doporučení spomocí DIWA)trvalý výkon a/nebopředzásobení s použitímkoeficientu „k“ při teplotáchodběru nad 65 °Cúplné předzásobenípolovičkou potřeby v dobějídlavytvoření kompletní zásobypro čas odběru ve špičce sdlouhou dobou ohřevu (do 2hodin) pro skupinu cca 25osob, u kasáren a školekpodle potřeby více),DIN 18032postup podle směrniceVDI 2089kombinace vytváření zásobya trvalého výkonu podlemetody součtových čar(jenom při doporučení spomocí DIWA)➔ str. 29➔ str. 32➔ str. 34➔ str. 27➔ str. 76➔ str. 29➔ str. 37➔ str. 27➔ str. 44➔ str. 47ne sériové potřeby ➔ str. 62anoraději anonekomplexní potřebynebo sériovépotřebyrozdělení do blokůpro trvalou potřebu(jenom proprojektování, nenívýběr zásobníku)rozdělení do blokůpro jednotlivéšpičkové odběry➔ str. 27➔ str. 76➔ str. 51➔ str. 49ne sériové potřeby ➔ str. 72anoanokomplexní potřebynebo sériovépotřebykomplexní potřebynebo sériovépotřeby➔ str. 82➔ str. 83➔ str. 27➔ str. 7628/1 Kritéria výběru při návrhu zásobníku28Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.2 Návrh zásobníku pro obytnou budovu s pomocí koeficientu spotřeby3.2.1 DIN 4708 jako pomoc při výpočtech pro obytné budovyOblast platnosti normy DIN 4708DIN 4708 je základem ke zjišťování čísla koeficientupotřeby N x, u smíšeně obsazené budovy k bydlení, kdevýsledkem je možnost zvolení jednoho zásobníku.Smíšeně obsazení budovy jsou obývány osobami, kterémají rozdílná povolání, každá má jiný průběh dne a z toplynou rozdílné časy na potřebu teplé vody. To má zanásledek dlouhé periody požadavků s relativně malýmišpičkami odběrů.Jinými slovy, základ pro oblast platnosti DIN 4708 je malápravděpodobnost, že někde v budově bude současněobyvateli požadována špičková potřeba. Naproti tomuslužební byty, hotely, domovy důchodců a jiné podobnébudovy nespadají pod účinnost normy DIN 4708.Jednotkový bytNorma DIN 4708 definuje tzv. „jednotkový byt“ a nařizujekoeficient potřeby N = 1. Koeficient potřeby říká, ževypočtená budova odpovídá násobku N jednotkovéhobytu.K jednotkovému bytu patří 4 místnosti, ve kterých bydlíprůměrně 3 až 4 osoby. Jako výpočtové místo odběru mánormální koupelnovou vanu NB 1 (normální vybavení➔ 139/1). Dle normy pro potřebu odběrného místa w V(➔ 140/1) z toho vyplývá potřeba energie k ohřevu teplévody 3,5 5820 Wh = 20370 Wh.Perioda odběruZákladní teorie DIN 4708 vychází z jedné odběrnéperiody, která na začátku pomalu stoupá, zhrubav prostředku dosahuje svého maxima, které je uprostředke konci zase pomalu klesá (Gaussova křivka ve tvaruzvonu). Perioda odběru bude přitom rozdělena na pětobdobí odběru a čtyři období pauzy, přičemž třetí obdobíodběru bude trvat 10 minut. Všechny ostatní období,stejně jako příslušející odběry, jsou pevně stanovenyv DIN 4708-3, jako koeficienty odběru od N =1 doN = 300.Výběr zásobníkuAby bylo možno provést výběr zásobníku pomocíkoeficientu potřeby - nebo výkonu, je potřeba splnit třipožadavky:1. 1.Koeficient výkonu N Lzásobníku musí být minimálnětak velký, jak je velký koeficient potřeby N.2. Výkon kotle musí být minimálně tak velký, jako jespolečně s koeficientem výkonu udaná teplota teplévody, při trvalém výkonu při 10/45 °C.3. Bude-li kotel uvažován jak k vytápění tak i pro ohřevteplé vody, je požadován zvýšený výkon kotle(➔ str. 24).Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200829


Dimenzování (volba) zásobníků 3Směrné hodnoty pro zjištění potřeby teplé vodyPočet místnosti a koeficient obsazenostiKoeficient obsazenosti p udává, kolik osob žije skutečněv bytě a jakou mají potřebu teplé vody. Nejsou-lik dispozici skutečné údaje o obsazenosti bytu, použije seprůměrná hodnota obsazení podle tabulky 138/1. Početmístností r každého bytu odpovídá počtu místnostíjednoho bytu. Vedlejší místnosti jako kuchyň (ne společnýkuchyňský kout), komora, chodba, koupelna a vedlejšíprostory se nezapočítávají. „Jednotkový byt“ podle DIN4708 má čtyři místnosti a tudíž obsazení bytu 3,5 (➔ 31/1,➌).počet místností r25 1)koeficient obsazenosti p31/1 Výtažek z tabulky „dokladovaná čísla obsazenosti bytů“příklad je modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 138/1)1) jako 5 místnosti se počítá obytná předsíň nebo zimnízahrada2,33 2,735 3,14 3,545 3,95 4,3➌Počet odběrných míst a jejich potřebaV DIN 4708 je pevně stanoveno, která odběrná místav bytě jsou pro potřebu teplé vody zohledněna. Přitom semusí rozlišovat mezi normálním vybavením (➔ 139/1) akomfortním vybavením (➔ 139/2). „Jednotkový byt“ májako odběrné místo podle tabulky 139/1 podle normy jenjednu koupací vanu podle DIN 4475-E (1700 mm x 750mm). Podle tabulky 140/1 obsahuje zkratku NB 1 (příklad:➔ 31/2 a 30/1, ➍).Potřeba odběrného místa w Vudává, jak velké množstvítepla bude potřeba, aby byla teplá voda k dispozici naurčitém odběrním místě. Podle tabulky 140/1 je potřebapro normální koupací vanu 5820 Wh (příklad: ➔ 31/2 a30/1, ➎).pořadovéčíslospotřebič zkratka odebíranémnožství V E➍při jednom použití 1)lWh1 koupací vana, DIN 4475-E (1600 mm 700 mm) NB 1 140 5820potřeba w Vna odběr2 koupací vana, DIN 4475-E (1700 mm 750 mm) NB 2 160 65103 vana do malého prostoru a stupňová vana KB 120 489031/2 Výtažek z tabulky „potřeba tepla pro různá zařízení v bytech jako směrná hodnota pro dotazník 141/1“; příklad je modře zvýrazněn(úplná tabulka ➔ 140/1)1) U koupacích van současně užitečný objem (kapacita)➎Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200831


3Dimenzování (volba) zásobníků3.2.3 Výběr zásobníku pomocí koeficientu potřebyKaždý zásobníkový ohřívač vody má výkonové číslo N L,které udává pro kolik jednotkových bytů postačuje jehovýkon. Vycházíme-li z koeficientu potřeby N je nutnonavrhnout zásobníkový ohřívač vody, jehož výkonovéčíslo N Lje větší nebo stejné jako koeficient potřeby N.Buderus nabízí na jedné straně možnost volby zásobníkuv kombinaci s kotlem (použitelné do velikostí zásobníku:300 litrů). Na druhé straně je zde možnost samostatnévolby zásobníku s pomocí technických údajů a rozměrů(velikostí).Výběr zásobníku (do 300 litrů) v kombinaci s kotlemPomoc při výběruTechnický katalog Buderus obsahuje u příslušného kotleodpovídající tabulky, „výkonová data teplé vody“ ke všemvelikostem kotlů v kombinacích s různými typy zásobníkůdo obsahu 300 litrů. Tyto tabulky obsahují mimo jinépožadovaná výkonová čísla N L(příklad: ➔ 32/1, ➊).➔ Výkonová data teplé vody příslušné kombinacezásobníkového ohřívače teplé vody jsou dosažena jenomv kombinaci s příslušným propojovacím vedením aodpovídajícím nabíjecím čerpadlem (➔ 32/1, ➋).Kritéria ke správné volběZ technického katalogu lze získat rozměry pro příslušnoukombinaci kotle a zásobníku, Můžou se tedypřekontrolovat rozměry vůči rozměrům průchodů a místainstalace.Kompletní vybaveníKombinace kotle a zásobníku se skládá z:● kotel,● regulace,● zásobníkový ohřívač teplé vody,● propojovací vedení zásobník a kotel, včetně nabíjecíhočerpadla a zpětné klapky.➔ Další volitelné příslušenství je možné.velikost kotle 17 21 28 34Logalux SU160 1)Logalux SU200 1)Logalux SU300 1)koeficient výkonu(výkonové číslo) N L➊trvalý výkon 4)čas pro opětovné ohřátípři nízkoteplotním provozu 2)při konstantním provozu 3)t 15)t 26)32/1 Výkonová data litinového stacionárního kotle Logano G125 BE Eco / G125 Eco v kombinaci se stojatým zásobníkem TV Logalux SU1) Ke spojení s nabízeným propojovacím vedením kotel-zásobník ➋2) Údaje podle výrobních norem Buderus3) Výstupní teplota kotle V= 80 °C a teplota TV v zásobníku SP=60 °C4) Při ohřevu z 10°C na 45°C a V= 80 °C5) Kotel v teplém stavu, čas k opětovnému nahřátí zásobníku z 10 °C na 60 °C6) Kotel ve studeném stavu, čas k opětovnému nahřátí obsahu zásobníku z 10 °C na 60 °C1,92,3kW 17 21 28 33l/h 418 516 688 757min 35 28 21 18min 44 39 32 28koeficient výkonu při nízkoteplotním provozu 2) 3,1(výkonové číslo) N L při konstantním provozu 3) 3,8trvalý výkon 4) kW 17 21 28 34l/h 418 516 688 835čas pro opětovné ohřátít 15)t 26)min 41 33 25 24min 49 41 35 32koeficient výkonu při nízkoteplotním provozu 2) 5,0(výkonové číslo) N L při konstantním provozu 3) 9,0trvalý výkon 4) kW 17 21 28 34l/h 418 516 688 835čas pro opětovné ohřátít 15)t 26)min 62 50 37 33min 69 57 46 4132Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Separátní (oddělený) výběr zásobníku s pomocí dat výkonu a rozměrůPomoc při výběruV těchto projekčních podkladech jsou obsaženyv kapitole 4 odpovídající tabulky s výkonovými daty teplévody všech zásobníků Buderus pro různé druhy ohřevu.Tyto tabulky obsahuji mimo jiné výkonové číslo N L(příklad ➔ 33/1, ➊).Kritéria pro výběrPomocí odpovídajících opatření k výběru a tabuleks„rozměry“ se překontroluje, zda je možné dopravit namísto instalace vybrané zásobníky. Případně je možnémezi sebou kombinovat malé zásobníky.zásobníkovýohřívačteplé vodyLogaluxSU400SU500výstupní teplotaotopné vodyVýkonové číslo(koeficient) N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vodypři výstupní teplotě teplé vody 2)potřebaotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar50607080905060708090––13,814,515,3––17,017,818,9➊➋31174410811486183844693313241757223012,730,344,060,574,818,238,053,971,590,8––6058141098––70010411372––35,247,363,8––40,760,579,87,00 2504,95 35033/1 Výňatek z tabulky „výkonová data teplé vody“ stojatých zásobníků k ohřevu teplé vody Logalux SU400 až SU1000 při ohřevu pomocíkotle; Příklad je zobrazen modře. (úplná tabulka ➔ 93/1)1) Podle DIN 4708 bude (tučně vytištěno) výkonové číslo (koeficient) ke standardním údajům vztaženým k teplotě V= 80 °Ca teplotě v zásobníku Sp= 60 °C minimální potřeba teplé vody odpovídá výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) Vstupní teplota studené vody 10 °CZařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky●●Pro zařízení se dvěmi nebo se třemi zásobníky se musínásobit odpovídající výkonové číslo N Lz tabulkyzvolené velikosti zásobníku „výkonová data teplé vody“následující hodnotou:– u dvou zásobníků je násobící faktor 2,4– u třech zásobníků je násobící faktor 3,8je nutné zohlednit následující podmínky:– zásobníky musí být stejně veliké– trvalý výkon odpovídá dvojnásobku nebo trojnásobkujednoho zásobníku– připojení je podle „systému Tichelmann“příkladdáno2 zásobníky k ohřevu teplé vody Logalux SU400odečteno1 zásobník: N L= 14,5 (➔ 33/1, ➋)Vypočteno2 zásobníky: N L= 14,5 2,4 = 34,8➔ Pro rozvody dálkového tepla platí jiná výkonová data(koeficienty) a jiné faktory pro násobení.Výkonové parametry, které se odlišují v tabulkách„výkonová data-teplá voda“, kde nejsou uvedeny topnévýkony a průtoky otopné vody, je nutné zjistit pomocíodpovídajících výkonových grafů. Tyto tabulky a grafys výkonovými daty teplé vody, stejně jako další projekčnípodklady pro výběr zásobníku se zvolenými rozměry,výkonovými daty a příklady instalací obsahuje kapitola 4v příslušném odstavci odpovídající řady zásobníků.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200833


3Dimenzování (volba) zásobníků3.2.4 Příklad – jednogenerační rodinný důmZadání úlohyDánoJednogenerační rodinný dům● 4 osoby● 1 koupací vana – velká koupelna● 2 umyvadla● 1 bidet● 1 dřez● teplota zásobníku Sp= 60 °C●●nízkoteplotní kotel s výkonem 15 kWstojatý zásobníkový ohřívač teplé vody (prozjednodušení předvolený)➔ Při použití pomoci při projektování DIWA bude zvolenakategorie potřeb „normální rozdělení podle DIN 4708“.Ke zjištění:➊ koeficient potřeby N➋ typ zásobníku a velikostZpracováníkoeficient potřebyKoeficient potřeby N ➊ se nechá vypočítat z formuláře141/1 „Potřeba teplé vody v centrálně zásobovanýchbytech“ (příklad ➔ 35/2). Počet odběrných míst, kterábudou zohledněna a jejich potřeba odběru se dá zjistitz tabulek 139/2 a 140/1.●Obě umyvadla zůstanou nezohledněna (příklad➔ 34/1, ➌)●Bidet je v tomto případě zohledněn, protože jsouk dispozici více jak dva „malí spotřebitelé“ (příklad➔ 34/1 a 35/2, ➍)● Dřez zůstává rovněž nezohledněn (příklad ➔ 34/1, ➎)●●Potřeba odběrního místa pro vanu GB obnáší 8720 Wh(příklad ➔ 35/1 a 35/2, ➏)Potřeba odběrního místa pro bidet obnáší 810 Wh(příkladl ➔ 35/1 a 35/2, ➐)prostor současné vybavení při zjišť ování potřeby jsou použitykoupací vana 1)tak, jak je uvedeno v tabulce 140/1, průběžné číslo 2–4tak, jak je uvedeno, včetně přídavného eventuálníhokoupelnasprchový kout 1)přídavného zařízení podle tabulky 140/1, průběžné číslo5–7, pokud je zde možné současné použití 2)umyvadlo 1)(nebude zohledňováno) ➌bidet 3) ➍(nebude zohledňováno)kuchyň kuchyňský dřez (nebude zohledňováno) ➎34/1 Výňatek z tabulky „Pravidla pro teplou vodu - zařízení ke spotřebě vody v bytech s komfortní výbavou 4) …“;příklad je zobrazen modře (úplná tabulka ➔ 139/2)1) Velikost je odlišná od normálního vybavení2) Pokud neexistuje vana, tak se použije u normálního vybavení, místo sprchového koutu koupací vany, podle tabulky „potřebaodběrného místa w V“ (➔ 140/1). Je-li v tomto případě použito více rozdílných sprchových koutů, tak se použije pro sprchový kouts největším odběrem koupelnová vana.3) Pokud jsou k dispozici více jak dva „malí spotřebitelé“, je nutno zohlednit bidet ➍.4) Komfortní výbava přichází v úvahu, když bude pro jednotlivý byt zadáno jiné nebo bohatě vybavené odběrné místo (zařízení), kterébude zadáno jako normální vybavení34Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3pořadovéčíslozařízení sloužící k odběru zkratka odebírané množstvíV Epodle použití 1)potřeba odběrníhomísta w Vna jednoodběrné místo3 vana do malého prostoru a stupňovitá vana KB 120 48904 vana do velkého prostoru (1800 mm 750 mm) GB 200 87205 kabina sprchy 2) se směšovací baterií a úspornou sprchouBRS 40 3)… … … … …9 bidet BD 20 81035/1 Výňatek z tabulky „Potřeba tepla pro různá místa odběru teplé vody – zařízení ke spotřebě v bytě jako základní hodnoty doformuláře 141/1“; příklad je modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 140/1)1) u van zároveň užitečný objem2) jenom ke zohlednění, pokud jsou k dispozici vana a kabina sprchy3) odpovídá času používání 6 min.lWh1630➏➐Potřeba tepla, centrálně zásobovaného bytu projekt:list:datum:zpracoval:Zjištění koeficientu potřeby N pro naplánování zásobníkového ohřívače vodyprojektjednogenerační rodinný důmpoznámky1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11odběrná místa (na jeden byt)pořadové čísloskupiny bytůpočet místnostípočet bytůkoeficient obsazenosti(obsazení)počet odběrných místkrátký popispotřeba odběrnýchmíst ve Whpočet odběrných míst xpotřeba odběrných místve WhWhpoznámkar n p n·p z w Vz·w Vn·p·w Vpočetní postup: sloupec 3·4 6·8 5·91 4 4 1 GB 8720➏8720 34880 Sprcha jeintegrovánado vany1 BD 810 810 3240➍ ➐n = 1 n·p·w V) = 38120 WhNn pw V 38120 Wh= ---------------------------------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------- =3,5 · 582020 370 Wh1,9 ➊35/2 Formulář sloužící jako pomoc při výpočtu s příkladem jednogeneračního rodinného domu (předloha pro kopírování ➔ 141/1)Předběžný výsledek➊ koeficient potřeby N =1,9po výpočtu s pomocí formuláře 141/1(příklad ➔ 35/2)➔ Podle tohoto koeficientu potřeby je možné zvolit typzásobníku a jeho velikost (➔ 36/1, ➋).Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200835


3Dimenzování (volba) zásobníkůTyp zásobníku a jeho velikost➔ Je potřeba zvolit zásobník k ohřevu TV jehož výkonovéčíslo (koeficient) N Lbude minimálně tak velké jakokoeficient potřeby N.Pro zjednodušení je zadán stojatý zásobník. Ten musíodpovídat svými rozměry místu, kde bude skutečněinstalován a cestou nehrozí problém s rozměry, kterénedovolí průchod k místu instalace. Zohledněnímzjištěného koeficientu potřeby N = 1,9 se hodí zásobníktypu SU, protože koeficienty výkonu N Ljsou v požadovanéoblasti.Je doporučeno vybrat velikost zásobníku (do 300 litrů),protože odpovídá kombinaci kotel – zásobník (➔ str. 32).Je plánován nízkoteplotní kotel (➔ str. 34), je potřeba sepodívat do řádku „nízkoteplotní provoz“ (příklad ➔ 36/1,➑).velikost kotle 17 21 28 34Logalux SU160 1)Logalux SU200 1) ➋koeficient výkonu N Lu provozu s nízkou teplotou 2)trvalý výkon 4)čas nutný k opětovnémuohřátíu provozu s konstantní teplotou 3)t 15)t 26)1,92,3kW 17 21 28 33l/h 418 516 688 757min 35 28 21 18min 44 39 32 28koeficient výkonu N Lu provozu s nízkou teplotou 2) ➑ 3,1u provozu s konstantní teplotou 3) 3,8trvalý výkon 4) kW 17 21 28 34l/h 418 516 688 835čas nutný k opětovnémuohřátít 15)min 41 33 25 24t 26)min 49 41 35 32Logalux SU300 1) kW 17 21 28 34trvalý výkon 4) l/h 418 516 688 835koeficient výkonu N Lu provozu s konstantní teplotou 3) 9,0u provozu s nízkou teplotou 2) 5,0čas nutný k opětovnémuohřátít 15)min 62 50 37 33t 26)min 69 57 46 41➒➓36/1 Výkonová data ohřevu teplé vody s litinovým kotlem Logano G125 BE Eco/G125 Eco v kombinaci se stojatým zásobníkem TV LogaluxSU; příklad je zvýrazněn modře1) Ke spojení s nabízeným propojovacím vedením kotel-zásobník2) Údaje podle výrobních norem Buderus3) výstupní teplota kotle V= 80 °C a teplota TV v zásobníku SP=60°C4) při ohřevu z 10 °C na 45 °C a V=80°C5) kotel v teplém stavu, čas k opětovnému nahřátí zásobníku z 10 °C na 60 °C6) kotel ve studeném stavu, čas k opětovnému nahřátí obsahu zásobníku z 10 °C na 60 °CVýsledek➊ koeficient potřeby N =1,9po výpočtu pomocí formuláře 141/1(příklad ➔ 35/2)➋ zásobník k ohřevu TV Logalux SU200 s obsahem200 litrů (➔ 36/1)➔ U zásobníku k ohřevu TV Logalux SU160 je koeficientvýkonu N Lzásobníku 1,9 (➔ 36/1, ➒). Teoreticky budetento zásobník dostačovat k ohřevu teplé vody. Praxe aleukazuje, že v oblasti malých čísel výkonů, má být zvolenzásobník tak, že při stejném koeficientu potřeby a výkonubude zvolena následující velikost zásobníku. Ve zvolenémpříkladu se jedná o zásobník Logalux SU200s koeficientem výkonu od N L= 3,1 (➔ 36/1, ➓).36Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.2.5 Příklad obytného domu pro více rodinKomplexním příkladem výběru zásobníku pomocíkoeficientu potřeby je obytný dům pro více rodin. Nejprveje potřeba spočítat „koeficient potřeby N“ centrálníhozásobování teplou vodou obytného domu pro více rodin.Z tohoto výpočtu je možné zjistit typ zásobníku a jehovelikost. Existují čtyři možnosti řešení, které jsou: druhohřevu kotle a dálkového tepla pro příslušné variantysystému zásobníku a nabíjecího systému zásobníku.PostupPodle zadání se zjistí1. koeficient potřeby N2. typ a velikost zásobníku, pro zásobníkový systémv případě ohřevu pomocí kotle3. typ a velikost zásobníku, pro nabíjecí systém zásobníkuv případě ohřevu pomocí kotle4. typ a velikost zásobníku, pro nabíjecí systém zásobníkuv případě ohřevu pomocí dálkového vytápění➔ Speciální údaje jsou uvedeny u příslušného zadání.V praxi je menší potřeba výpočtů, protože je normálně jiždán druh ohřevu. Příklad obsahuje všechny výpočtovéúkoly, také v případě, když se mezitím ukáže variantapřiřazeného zásobníku, jako odpovídající řešení.➔ Při použití navrhovacího programu DIWA bude zvolenakategorie potřeb „normální rozdělení podle DIN 4708“.Zadání úlohy 1DánoBytový dům se třemi skupinami bytů.● 10 dvoupokojových bytů se– 1 sprchovací kabinou s normální sprchou– 1 umyvadlem– 1 dřezem● 2 čtyřpokojové byty s– 1 normální vanou– 1 umyvadlem– 1 dřezem●3 pětipokojové byty s– 1 normální vanou– 1 umyvadlem– 1 dřezemPro zjištění➊ koeficient potřeby NZpracování 1Koeficient potřeby N ➊ ze zjistí z formuláře 141/1„Potřeba teplé vody z centrálního zdroje tepla bytovýchjednotek“.➔ Postup při vyplňování formuláře je uveden v příkladujednogeneračního domu (➔ str. 34 a dále).Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200837


3Dimenzování (volba) zásobníkůPotřeba tepla,centrálně zásobovaného bytuprojekt:list:datum:zpracoval:Zjištění koeficientu potřeby N pro naplánování zásobníkového ohřívače vodyprojektpoznámkybytový dům pro více rodinpříklad k vyplnění formuláře1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11odběrná místa (na jeden byt)pořadové čísloskupiny bytůpočet místnostípočet bytůkoeficient obsazenosti(obsazení)počet odběrných místkrátký popispotřeba odběrnýchmíst ve Whpočet odběrných míst xpotřeba odběrných místve WhWhpoznámkar n p n·p z w Vz·w Vn·p·w Vpočetní postup: sloupec 3·4 6·8 5·91 2 10 2,5 25,0 1 NB 1 5820 5820 145500 NB 1 musíbýt zvoleno2 4 2 3,5 7,0 1 NB 1 5820 5820 407403 5 3 4,3 12,9 1 NB 1 5820 5820 75078n = n·p·w V) =15 261318 WhNn pw V 261318 Wh= ---------------------------------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------- =3,5 · 582020 370 Wh12,8 ➊38/1 Formulář, sloužící jako pomoc při výpočtu s příkladem bytového domu pro více rodin (předloha pro kopírování ➔ 141/1)Výsledek 1➊ koeficient potřeby N = 12,8po výpočtu pomocí formuláře 141/1(příklad ➔ 38/1)➔ Pomocí koeficientu potřeby a zadáním dalšíchhodnot je možné provést následující body zadání 2 až 5(➔ str. 39).38Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Zadání úlohy 2Dáno● Zjištěný koeficient potřeby N = 12,8 (➔ 38/1)●●●●●Litinový kotel Logano G225Výkon kotle Q K= 55 kWVýstupní teplota V=70°CTeplota zásobníku Sp=60°CStojatý zásobník se svařovaným výměníkem teplaz hladkých trubek (pro zjednodušení zadán)Ke zjištění➔ Předpokladem je ohřev pomocí topného kotle.K danému koeficientu potřeby bytového domu pro vícerodin je nutno zjistit odpovídající zásobníkový ohřívač vodyk řešení varianty zásobníkového systému➊ typ a velikost zásobníku➋ trvalý výkon teplé vody Q Dv kW➌ průtok otopné vody V Hv l/h či m 3 /h➍ tlaková ztráta otopné vody p Hv mbarZpracování 2Výběr typu a velikosti zásobníku se zvolí z tabulky„Výkonová data teplé vody“ (➔ kapitola 4). Pro správnývýběr musí být zvolen zásobník jehož koeficient výkonu N Lje minimálně tak velký jako daný koeficient potřeby N. Popředběžné volbě typu zásobníku (stojatý zásobník je dán;zvolen je Logalux SU400 do SU1000), který vyplýváz tabulky 93/1 jako vhodný zásobníkový ohřívač teplévody SU400 (příklad ➔ 39/1, ➊). Tento zásobník má zajmenovaných podmínek koeficient výkonu 13,8(➔ 39/1, ➎) a může tímto splnit vypočítaný koeficientpotřeby 12,8 (➔ 38/1). Plánovaný výkon kotle Q K=55kWje rovněž větší, jak vypočítaný minimální požadovanýtrvalý výkon 44,0 kW (➔ 39/1, ➋). Průtok otopné vody ➌a tlaková ztráta ze strany otopné vody ➍ jsou rovněodečteny z tabulky 39/1.zásobníkovýohřívačLogaluxVýsledek 2výstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkuteplota na výstupupři trvalém výkonu teplé vody 2)60 °C 45 °C 60 °Cprůtokotopné vodytlaková ztráta nastraně otopnévody°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar5060708090––13,814,515,3➎31174410811486183839/1 Výňatek z tabulky „výkonová data teplé vody Logalux SU400 do SU 1000“; Příklad je zvýrazněn modře (úplná tabulka ➔ 93/1)1) Podle DIN 4708 bude koeficient výkonu pro standardní údaje (tištěn tučně) vztažen na V= 80 °C a Sp= 60 °C, minimální potřebatepla odpovídá trvalému výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) Vstupní teplota teplé vody 10 °C12,730,344,060,574,8––6058141098SU400 ➊ ➋ 7,00 ➌ 250 ➍––35,247,363,8➊ zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux SU400 oobsahu 400 litrů➋ Q D=44kW při V=70°C➌ otopná voda – průtok V H=7,0m 3 /h➍ tlaková ztráta na straně otopné vody p H= 250 mbar➔ Pomocí zásobníkového systému je možný zvolenýzpůsob provozu. Tím se ušetří za normálních podmínekzpracování varianty projektu zásobníkového systému(zadání úlohy 3).Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200839


3Dimenzování (volba) zásobníkůZadání úlohy 3Dáno● Zjištěný koeficient potřeby N = 12,8 (➔ 38/1)●●●●Litinový kotel Logano G225Výkon kotle Q K=55kWTeplota zásobníku Sp=60°CStojící zásobník se sadou výměníku tepla Logalux LAP(ke zjednodušení předem zvoleno)Zpracování 3Nabíjecí systém zásobníku a trvalý výkonPomocí výkonového grafu je zvolen zásobník, který mánabíjecí systému zásobníku s koeficientem výkonu N L,který je minimálně tak velký, jako požadovaný koeficientN. Dodatečně k tomuto koeficientu výkonu se zjistí z grafu120/2, (stojatý zásobník je dán) kombinace výměníkutepla, která bude poskytovat dostatečný trvalý výkon60 °C, při výkonu kotle 55 kW.Z grafu 120/2 (příklad ➔ 40/1) je možné vyčíst, žepřicházejí v úvahu u výkonového čísla od 12,8 jakzásobník Logalux SF300 s trvalým výkonem nabíjecíhosystému teplé vody Q D=49kW➋, tak také zásobníkLogalux SF400 s trvalým výkonem nabíjecího systémuQ D= 33 kW. Protože jsou v budovách převážněinstalovány sprchy (➔ str. 37), tj. menší spotřebiče narozdíl od vany, bude zvolen menší typ zásobníku LogaluxSF300 ➊. Požadovaný trvalý výkon nabíjecího systémuzásobníku 49 kW, je krytý výkonem kotle 55 kW.➔ Pro dimenzování nabíjecího systému zásobníku jek dispozici také graf průběhu nabíjecího čerpadla teplévody (➔ 120/3). Pro příklad bytového domu pro více rodinse pokaždé zvolí graf pro neprůtokové nabíjecí čerpadloteplé vody, protože je plánován malý zásobník, jehož časpro ohřev činí 20 minut. Ve srovnání s průtokovýmnabíjecím čerpadlem je možné držet nižší náklady naprovoz.Ke zjištění➔ Předpokladem je ohřev pomocí kotle.Pro dané číslo potřeby vícegeneračního rodinného domuse zjistí odpovídající nabíjecí systém➊ typ a velikost zásobníku➋ trvalý výkon nabíjecího systému teplé vodyQ Dv kW➌ velikost výměníku tepla➍ výstupní teplota Vve °C➔ Neprůtokové nabíjecí čerpadlo teplé vody má optimálnízpůsob provozu s tímto nabíjecím systémem spojenýms regulací Logamatic 4126, 4117 nebo 4… s funkčnímmodulem FM 445.trvalý výkon teplé vody Q D [kW]ϑ sp =45 °C250200150100ϑ sp =50 °C200150100503004000 12,8 30 40 50 60koeficient výkonu N L5007501000ϑ sp =55 °C15010050070 80ϑ sp =60 °C15010049330trvalý výkon teplé vody Q D [kW]40/1 Volba zásobníku Logalux SF300 až SF1000 v nabíjecímsystému zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L,trvalého výkonu a teploty zásobníku, při netrvaleprovozovaném nabíjecím čerpadle teplé vody (…); příklad jemodře zvýrazněn (předloha ➔ 120/2)40Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Velikost výměníku a teplota výstupuKe zjištěnému zásobníku je nutné nyní zvolit odpovídajícínabíjecí sadu výměníku Logalux LAP. Kombinace sezásobníkem vody Logalux SF300 ➊ přicházejí v úvahu sesadou výměníku tepla Logalux LAP1.2, LAP2.2 a LAP3.2(➔ str. 118 a dále).120110100Sada výměníku tepla Logalux LAP1.2 požaduje podlegrafu 121/1 výstupní teplotu 76 °C. Pokud bude vodaobsahovat vápník a mít tvrdost nad 8° dH, může býtmaximální teplota zásobníku 70° C. Proto se bude volitLogalux LAP2.2 ➌. Z grafu trvalého výkonu 121/2vyčteme sadu výměníku tepla Logalux LAP2.2, která jek dispozici při výkonu kotle 55 kW, výstupní teplotě 70 °Ca zadané teplotě zásobníku Sp=60°C (příklad➔ 41/1, ➍).trvalý výkon teplé vody Q D [kW]908070605550403045ϑ WW 10/…°C5055602050 60 70 80 90výstupní teplota otopné vody ϑ V [°C]41/1 Trvalý výkon teplé vody, sada výměníku tepla k LogaluxLAP2.1 a LAP2.2; příklad je modře zvýrazněn(předloha ➔ 121/2)Výsledek 3➊ zásobník teplé vody Logalux SF300 o obsahu 300 litrů➋ trvalý výkon teplé vody s výstupní teplotou zásobníku Sp=60°C (➔ 40/1):Q D= 49 kW pro nabíjecí systém zásobníku➌ sada výměníku tepla Logalux LAP2.2➍ teplota na výstupu při využití výkonu kotle Q K=55kW(➔ 41/1): V=70°C➔ Alternativně k (zadané) sadě výměníku tepla LogaluxLAP, lze také kombinovat se sadou výměníku teplaLogalux LSP (➔ str. 126 a dále) nebo s jinýmodpovídajícím výměníkem tepla kombinovaným sezásobníkem Logalux SF300. Pomocí výrobníhovýpočtového programu pro zvolení výměníku tepla, jetento výměník tepla dimenzován na odpovídající teploty avýkon.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200841


3Dimenzování (volba) zásobníkůZadání úlohy 4Dáno● zjištěný koeficient potřeby N = 12,8 (➔ 38/1)●●●●potřeba tepla budovy (= instalovaný výkon) přibližně55 kWnepřímé připojení dálkového tepla s předávací stanicíteploty otopné vody za předávací stanicí dálkovéhotepla v létě V/ R= 70/40 °Cmaximální povolená tlaková ztráta na straně otopnévody (dáno od dodavatele dálkového tepla)p H= 250 mbar● teplota zásobníku SP= 60 °C●●stojatý zásobník se sadou výměníku tepla Logalux LSP(pro zjednodušení zadána)regulace pomocí Logamatic 4126 (není nabízena v ČR)Zpracování 4Zásobník a trvalý výkon nabíjecího systémuS pomocí výkonového grafu se zvolí zásobník Buderus,který má v nabíjecím systému zásobníku koeficient výkonuN Ljenž je minimálně tak velký, jako daný koeficientpotřeby N. V závislosti na tomto koeficientu výkonu sezvolí podle grafu 131/1 (je již zadán stojatý zásobník)kombinace výměník tepla – zásobník, které budevyhovovat trvalý výkon. Zjištění kombinace, která budevyhovovat trvalému výkonu teplé vody při 60°C, připřipojení na zdroj tepla 55 kW.Z grafu 131/1 (příklad ➔ 42/1) přichází v úvahu přikoeficientu výkonu 12,8 zásobník vody Logalux SF300,který má trvalý výkon nabíjecího systému teplé vodyQ D=49kW ➋ a také přichází v úvahu zásobník LogaluxSF400 s trvalým výkonem nabíjecího systémuQ D= 33 kW. Protože jsou v budovách instaloványpřevážně sprchy (➔ str. 37), tj. menší spotřebiče na rozdílod vany, bude zvolen menší zásobník Logalux SF300 ➊.Požadovaný trvalý výkon nabíjecího systému zásobníkuQ D= 49 kW, je kryt připojovacím výkonem 55 kW.➔ Pro návrh nabíjecího systému zásobníku je k dispozicitaké graf průběhů nabíjecího čerpadla teplé vody(➔ 131/2). Na příkladu obytného domu se pokaždé zvolígraf ne trvale běžícího nabíjecího čerpadla teplé vody,protože se volí menší zásobník, jehož čas k ohřevu je jen20 minut. Ve srovnání s trvale běžícím nabíjecímčerpadlem jsou náklady na provoz nižší.Ke zjištění➔ Předpokladem je ohřev pomocí dálkového tepla.Ze zadaného koeficientu potřeby obytného domu pro vícerodin se zjistí odpovídající nabíjecí systém zásobníku➊ typ a velikost zásobníku➋ trvalý výkon nabíjecího systému teplé vodyQ Din kW➌ velikost výměníku tepla➍ průtok otopné vody V Hv l/h či m 3 /h➎ tlaková ztráta ze strany otopné vody p Hv mbar➔ Optimální způsob provozu tohoto systému s nabíjecímčerpadlem zásobníku je netrvale běžící nabíjecí čerpadlo,kde je systém spojen s regulační přístrojem BuderusLogamatic 4126, 4117 nebo 4… s funkčním modulemFM445.trvalý výkon teplé vody Q D [kW]ϑ sp =45 °C250200150100ϑ sp =50 °C200150100503004000 12,8 30 40 50 60koeficient výkonu N L5007501000ϑ sp =55 °C15010050070 80ϑ sp =60 °C15010049330trvalý výkon teplé vody Q D [kW]42/1 Objem zásobníku Logalux SF300 až SF1000 v nabíjecímsystému zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L,trvalý výkon a teplota zásobníku u ne trvale sepnutéhonabíjecího čerpadla teplé vody (…); Příklad je modřezvýrazněn (předloha ➔ 131/1)42Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Velikost zásobníku a technická data teplé vodyPro zjištění nabíjecího systému zásobníku se nyní zvolíodpovídající systém sady výměníku tepla Logalux LSP.Kombinace se zásobníkem vody Logalux SF300 ➊přicházejí v úvahu podle tabulky 128/2 Logalux LSP1 aLSP2 (příklad ➔ 43/1). K zadanému teplotnímu spádu70/40 °C ➏ vyhovuje jen Logalux LSP2 ➌.Je možno použít nabíjecí systém zásobníku LogaluxSF300 s LSP2, protože má výkonové číslo N L 13,1 ➐které je zjištěno z koeficientu potřeby N = 12,8. Podletabulky 128/2 je odpovídající požadovaný trvalý výkonnabíjecího systému teplé vody 50 kW (příklad ➔ 43/1 ➑),který je krytý dostatečnou velikostí z připojeného kotle.zásobníkovýohřívačSF300➊sadavýměníkuteplaLogaluxvýkonová data teplé vody s teplotním spádem 10/60 °C 1)při výstupu otopné vody a teplotě zpátečky70/50 °C 70/40 °Ckoeficient výkonu N Ltrvalý výkon koeficient výkonu N Ltrvalý výkon43/1 Výňatek z tabulky „Parametry sady výměníku tepla Logalux LSP1 až LSP4 ve spojení se zásobníkem LogaluxSF300 až SF1000; příklad modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 128/2)1) výstupní teplota teplé vody 60 °C, při vstupní teplotě studené vody 10 °CkWLSP1 6,7 20 9,2 30➌ ➐ ➑LSP2 10,0 33 13,1 50➏kWParametry nabíjecího systému zásobníku ze strany otopné vodyPokud jsou daná data zařízení, je doporučeno (➔ str. 42),navrhnout nabíjecí systém zásobníku podle hodnotz tabulky 128/1 „parametry sady výměníku tepla teplévody Logalux LSP“ (příklad ➔ 43/2). Nabíjecí systémzásobníku sice nevyužívá plně výkon připojeného vedení55 kW, ale dimenzování se viditelně zjednoduší.Sekundární průtok 860 l/h ➒, umožňuje zadané rozpětíotopné vody 70/40 °C ➏. Nabíjecí systém zásobníkuLogalux SF300 (➔ 43/1, ➊) s LSP2 (➔ 43/1, ➌) přenášípotom při objemovém proudu otopné vody 1440 l/h(➔ 43/2, ➍) a tlakové ztrátě 250 mbar ➎ trvalý výkonteplé vody okolo 50 kW ➑.sada výměníku teplaLogaluxLSP2➌teplotní spádotopné vody 1)sekundárníprůtoktrvalý výkon teplé vody s teplotou10/60 °C 2)průtok otopnévodytlaková ztrátana straněotopné vody°C l/h kW l/h mbar70/505723370/40860 ➒50➑1440 25070/30114867➏ ➍ ➎43/2 Výňatek z tabulky „Parametry sady výměníku tepla Logalux LSP; příklad modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 128/1)1) udávaná rozpětí jsou výsledkem regulace jmenovaného sekundárního průtoku2) výstupní teplota teplé vody 60 °C, při vstupní teplotě studené vody 10 °CVýsledek 4➊ zásobník Logalux SF300 o obsahu 300 litrů➋ trvalý výkon teplé vodyTeplota zásobníku Sp= 60 °C (➔ 42/1):Q D 49 kW pro nabíjecí systém zásobníku;Hodnota z tabulky: Q D 50 kW (➔ 43/1)➌ sada výměníku tepla Logalux LSP2➍ průtok otopné vody V H= 1440 l/h➎ tlaková ztráta ze strany otopné vody p H= 250 mbar➔ Nabíjecí systém zásobníku nabízí oproti systémuzásobníku výhodu, že po odebrání uložené vody budeokamžitě pro další odběry k dispozici celkový výkonvýměníku tepla. Ke zjištění jiných parametrů při teplotníchspádech slouží graf s daty a trvalými výkony (➔ str. 130 adále), rovněž s interpolací a výpočty. Průtok primární asekundární části se bez předchozího nastavení regulujeautomaticky pomocí Logamatic 4126.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200843


3Dimenzování (volba) zásobníků3.3 Dimenzování zásobníku pomocí trvalého výkonu teplé vody3.3.1 Graf trvalého výkonu jako pomoc při výpočtech (názorné zobrazení)V provozu trvalý výkon bude do zásobníku dodávánopřesně tolik energie, kolik bude na straně odběru teplévody zase odebráno. Zásobník přitom pracuje jakoprůtokový ohřívač. Studená voda vstupuje do zásobníkus teplotou okolo 10 °C a s požadovanou teplotou na straněteplé vody vystupuje. Při provozu na trvalý výkon nehrajeobsah zásobníku žádnou roli; trvalý výkon je závislý nateplosměnné ploše a na teplotních poměrech.➔ Jako pomoc při výpočtu zásobníkového ohřívačeBuderus slouží graf trvalého výkonu.Rozsahy trvalého výkonuV grafu trvalého výkonu je každé výstupní teplotěpřiřazeno šedé pole, které je ohraničeno nahoře a dole(➔ 44/1). Např. je pole V=80°C➊ ohraničeno křivkami WW= 10/45 °C ➋ a WW=10/60°C➌.Toto pole ohraničuje oblast, ve které zásobník přiodpovídajícím topném výkonu s teplotou na výstupu 80 °Ca při teplotě vstupní vody 10 °C, dodává trvale teplou vodumezi 45 °C a 60 °C.Přídavné hodnoty se nechají zjistit pomocí interpolacenebo extrapolace a znázorněny mohou být jako pomocnékřivky.Příklady přídavných hodnot● výstupní teplota teplé vody (➔ 45/1)● tlaková ztráta a průtok otopné vody (➔ 45/2)● teplota na výstupu (➔ 83/1)trvalý výkon teplé vody Q D [kW]605040302010Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /hϑ V /°C7050 604580➊500 400 300—– —– —–7,4 6,6 5,8200—–4,644/1 Oblasti trvalého výkonu zásobníku Logalux SU300(předloha ➔ 97/2)Závislé veličinyQ Dtrvalý výkon teplé vody v kW a v l/hodpři výstupní teplotě teplé vody WW=45°Cp Htlaková ztráta ze strany otopné vody v mbarV Hprůtok otopné vody v m 3 /hod WWvýstupní teplota teplé vody v °C přiteplotě studené vstupní vody KW=10°C Vvýstupní teplota otopné vody v °C Hteplotní spád na straně otopné vody v K Rteplota otopné vody na zpátečce ve °C(vychází ze vzorce R= V– H)60459045➋6045ϑ WW 10/…°C60➌00 2 4 6 8 10 12teplotní spád na straněotopné vody Δϑ H [K]45100—–3,350—–2,314 1644Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Přídavné výstupní teploty teplé vody● křivku rozdělte na tři stejné oblasti mezi teplotami 45 °Ca 60 °C (příklad ➔ 45/1, body pro 50 °C a 55 °C)● pomocnou křivku veďte paralelně k ohraňujícímkřivkám pole (➔ 45/1, křivky 50 °C a 55 °C)● posuňte pomocnou křivku mimo pole o vzdálenostodpovídající 5 °C (➔ 45/1, křivky 40 °C a 65 °C)➔ Další posunutí ke křivkám 35 °C / 70 °C neodpovídáskutečným výkonům!Odečítání hodnotPříklad 1Zásobníkový ohřívač vody Logalux SU300 musí přidodávaném výkonu 38 kW předávat teplou vodu o teplotě45 °C. Výstupní teplota je 80 °C. Jaké podmínky musí býtdodrženy na straně otopné vody?Dané➊ Q D= 38 kW➋ WW= 45 °C ( V=80°C)Odečíst (➔ 45/2)➌ p H= 200 mbar➍ V H= 4,6 m 3 /h➎ H= 7 KPříklad 2Jaký trvalý výkon může přenášet zásobníkový ohřívačvody Logalux SU300, pokud je dán teplotní spád otopnévody 80/70 °C a teplotní spád teplé vody 10/55 °C?Dané➀ H= 80 °C – 70 °C = 10 K➁ WW= 55 °C ( V= 80 °C)Odečíst (➔ 45/2)➂ Q D= 31 kW➃ p H 70 mbar➄ V H 2,6 m 3 /htrvalý výkon teplé vody Q D [kW]60504030201000Δp H/ mbar——–—————V H/ m 3 /hϑ V /°C7050 604580604590500 400 300—– —– —–7,4 6,6 5,84560200—–4,6ϑ WW 10/…°C100—–3,345/1 Graf trvalého výkonu Logalux SU300 s pomocnými křivkamipro přídavné teploty na výstupu teplé vody; příklad jezvýrazněn modře (předloha ➔ 97/2)trvalý výkon teplé vody Q D [kW]605038➊31➂2010004560456555502 4 6 8 10 12teplotní spád na straněotopné vody Δϑ H [K]Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /hϑ V /°C7050 6045802 460459060500 400 300—– —– —–7,4 6,6 5,845➋45➎ϑ WW 10/…°C6045200—–4,655506 7 8 10 12teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]➀➁➌➍4050—–2,314 16100—–3,3➃70—–2,6➄50—–2,314 1645/2 Graf trvalého výkonu Logalux SU300 s pomocnými křivkamipro přídavné hodnoty; příklad je zvýrazněn modře(předloha ➔ 97/2)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200845


3Dimenzování (volba) zásobníků3.3.2 Postup výpočtu podle dimenzování trvalého výkonu teplé vody➔ Pro dimenzování zásobníku podle trvalého výkonu jenutno určit koeficient potřeby k danému typu zásobníku adále velikost a také způsob návrhu nabíjecích čerpadel.Zjištění potřebného výkonuPožadovaný výkon se vypočítá podle základního vzorce148/5:Průtok V se zjistí součtem všech jednotlivých odběrů. Tyse nechají stanovit pomocí●●●Q D = V WW WW cměření v zařízení (v případě existujících zařízení)odhadem pomocí středních statistických hodnotz tabulek nebo pomocí empirických hodnotvýpočtem specifických množství odběru a výpočtůcelkové spotřebyVýběr zásobníkuVýběr zásobníku se provede po zohlednění známých datve spojení s grafem trvalého výkonu. Je-li požadavek nateplotu výstupu teplé vody vyšší jak 65 °C, zvolí se postuptak, jak je uvedený na str. 51 a dále.Při výběru zásobníku je nutno si dávat pozor● pracovat s odpovídajícím grafem pro ležatý nebo stojatýzásobník●●●●zvolit tlakovou ztrátu: ne větší jak 350 mbarzohlednit eventuální minimální zásobukalkulovat pro výměník tepla z hladkých trubek faktorznečištění, zvláště při vyšší teplotě výstupu a/nebo přivyšší teplotě zásobníkuzvolit trvalý výkon teplé vody, který nebude větší jako jesoučasný výkon pro vytápěníVýpočet průtoku otopné vodyPomocí trvalého výkonu teplé vody, zjistíme z grafutrvalého výkonu zásobníku, teplotní spád otopné vody H. Pomocí trvalého výkonu teplé vody, zjistíme z grafutrvalého výkonu zásobníku, teplotní spád otopné vody148/4, je možné vypočítat průtok otopné vody:V HQ eff= ----------------- H cUrčení tlakové ztráty ze strany otopné vodyPro návrh nabíjecího čerpadla otopné vody je nutné určittlakovou ztrátu na straně otopné vody. Standardníhodnoty jsou k nalezení v tabulce zásobníku „Výkonovádata teplé vody“. Pro speciální případy návrhu se zjistíz grafu trvalého výkonu tlaková ztráta (rovněž budeinterpolována, ➔ 45/2), případně bude odečtenav závislosti na průtoku otopné vody tato tlaková ztrátaz grafu trvalého výkonu.46Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.3.3 Příklad pro teploty teplé vody do 65 °CZadání úlohy➔ Návrh zásobníku s výkonem teplé vody v rozmezí teplotna výstupu od 40 °C do 65 °C je možné provést podlegrafu trvalého výkonu. Pomocí extrapolace nebointerpolace (➔ 45/1) je v tomto teplotním rozsahu možnénechat zjistit výkonová data teplé vody pro jiné výstupníteploty, jak 45 °C nebo 65 °C.Dáno● oběr teplé vody V WW= 1600 l/h● výstupní teplota teplé vody WW= 65 °C● výstupní teplota otopné vody V= 90 °C● podíl výkonu kotle na ohřevu teplé vodyQ effokolo 100 kW●●vytvoření rezervy teplé vody okolo 40 % až 50 % zespotřeby teplé vodyležatý zásobníkKe zjištění➊ typ a velikost zásobníku➋ tlaková ztráta ze strany otopné vody p Hv mbar➌ průtok otopné vody V Hv l/hod či m 3 /hod➍ teplotní spád ze strany otopné vody Hv K➎ teplota zpátečky Rv °CZpracováníTrvalý výkon teplé vodyZadaný koeficient odběru teplé vody pomocí danéhoteplotního spádu ( K= 10 °C), se přepočítá podlezákladního vzorce 148/5 na potřebný trvalý výkon:Q D = V WW WW c1600 l/h 65 – 10KkWhQ D = -----------------------------------------------------------------------860 l K= 102 kWQ D➔ Vybere se nejbližší odpovídající zásobník podletrvalého výkonu teplé vody.Typ a velikost zásobníkuVýběr zásobníku, jeho typ a velikost (je zadán ležatýzásobník) se provede pomocí grafu trvalého výkonuzásobníkového ohřívače, když se zvolí jako odpovídajícítyp Logalux LTN750 a LTN950, protože se zásobníkovýohřívač vody Logalux LTN950 ➊, umožňuje provedenípožadovaného 50ti procentního předzásobení (800 l).V grafu trvalého výkonu 112/1 je při zadané výstupníteplotě otopné vody 90 °C zobrazená pomocná křivka proteplotu teplé vody 65 °C (příklad ➔ 47/1). Z grafu trvaléhovýkonu je ale jednoznačně odečitatelný jen příslušnýteplotní spád ze strany otopné vody H=25K➍.trvalý výkon teplé vody Q D [kW]20015010250Δp H/ mbar——–—————V H/ m 3 /h5060ϑ V / °C70554580906045500 400 300 200—– —– —– —–13,011,610,0 8,2100100—–5,847/1 Trvalý výkon teplé vody Logalux LTN750 a LTN950;Příklad je modře zvýrazněn (závislé velikosti ➔ 44/1,předloha ➔ 112/1)604560456045ϑWW 10/…°C00 10 25 30 40teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]45—–4,2?➋➌65 5550 50➔ Pro tento speciální typ návrhu je nejprve nutno spočítatprůtok ➌ otopné vody. Tlaková ztráta ze strany otopnévody ➋ se nechá odečíst z grafu tlakových ztrát zásobníku.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200847


3Dimenzování (volba) zásobníkůPrůtok otopné vodyPrůtok otopné vody se vypočítá podle vzorce 148/4:Q KV H = ----------------- H c102 kW 860 l KV H = ----------------------------------------------25 K kWhV H= 3509 l/h ➌Tlaková ztráta ze strany otopné vodyBudeme-li vycházet z vypočteného průtoku otopné vody➌ nechá se odečíst pro zásobníkový ohřívač vodyLogalux LTN950 ➊ z grafu tlakové ztráty 111/1 tlakováztráta ze strany otopné vody ➍ (příklad ➔ 48/1).tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]60503720105750 … 9501500400 … 55020002500 … 300020,8 0,9 1 1,5 2 3,5 4 5 6 7 8910objemový proud otopné vody V H [m 3 /h]48/1 Tlaková ztráta otopné vody Logalux LTN400 do LTN3000;příklad modře zvýrazněn (předloha ➔ 111/1)Výsledek➊ typ zásobníku Logalux LTN950 o objemu 950 litrů,s kterým je možné provádět 50% předzásobení vodou(800 l)➋ tlaková ztráta otopné vody p H 37 mbar➌ průtok otopné vody V H= 3509 l/h➍ teplotní spád otopné vody H= 25 K➎ teplota zpátečky Rse vypočítá z R= V– H= 70 °C48Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.3.4 Příklad restauraceZadání úlohy➔ V restauraci je provoz zařízení určených k ohřevu teplévody rozložen tak, že jsou pokryty vyskytující se potřebyběhem maximálních odběrů.Dáno● restaurace s průměrem 170 jídel denně, z toho 50v poledne a 120 večer (v průběhu tří hodin)● maximální teplota na výstupu otopné vody V=80°CKe zjištění➊ potřeba teplé vody V TVv litrech➋ typ zásobníku a velikost➌ výkon tepla Q effv kWpotřebný k ohřevu za čas t a 0,5 hod➍ průtok otopné vody V Hv m 3 /h➎ tlaková ztráta ze strany otopné vody p Hv mbar➔ Při využití pomocného dimenzování pomocí DIWA sevolí kategorie potřeb „rozdělení do bloků - jednotlivéodběry v době špiček“.ZpracováníPotřeba teplé vody a topného výkonu➔ Použije se dimenzování zásobníku pro velké denníodběry v kuchyni. Protože převážná část porcí jídelprobíhá večer, je také rozložení požadavku na teplou vodusměřována k tomuto období.K dimenzování zásobníku v objektech k živnostenskémupoužití se používají tabulky, které slouží k určení potřeb TV(➔ 142/2). Pomocí daných potřeb ➏ (příklad ➔ 49/1) sezjišť uje celková potřeba teplé vody:V TV = 120 4 l = 480 lVečer bude třeba 480 litrů ➊ teplé vody o teplotě 60 °C.Požadavek na celkovou potřebu teplé vody ale nepřišel.Vzniká požadavek na podíl teplé vody a ten je hodinověposunut, podle potřeby mytí nádobí.Požadovaných 480 litrů je nutno spočítat● podle základního vzorce 148/2 se zjistí kapacitazásobníku s SP= 1 (protože toto množství budespotřebováno):●Q Sp = V Sp Sp – KW Sp cQ Sp = 480 l 50 K 1,0 --------------------1 kWh860 l KQ Sp=27,9 kWhPodle základního vzorce 148/7 a 148/8 je efektivitapřipojovacího vedení s koeficientem přenosu a korekcex = 0,85 (➔ 137/2, křivka a za 0,5 hod):Q effQ eff==Q Sp---------- xt a-----------------------------27,9 kWh0,5 h 0,85Q eff= 65,6 kW ➐spotřebitelpotřeba teplévodyvztaženo navýstupníteplota teplévodyprůměrnápotřeba teplal °C Whadministrativní budova 10–40 na osobu a den 45 390–1550obchodní domy 10–40 na jednoho zaměstnancea den45 390–1550jídelní restaurace a hostinec– pro přípravu jídla– časově posunuto pro mytí nádobí44na jedno jídlona jedno jídlo60–6560–6549/1 Výňatek z tabulky „Směrnice pro střední potřeby teplé vody a tepla, pro různé druhy použití“, příklad modře zvýrazněn(úplná tabulka ➔ 142/2)➏170–190170–190Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200849


3Dimenzování (volba) zásobníkůTyp a velikost zásobníkuOdpovídající zásobník musí svojí velkostí splňovatpožadavek na teplou vodu. Proto přicházejí v úvahu jen tyzásobníky, které mají minimální obsah 480 litrů. Kromětoho musí být zásobník schopen přenášet trvalý výkon ominimálně 65,6 kW ➐, aby byl zásobník opět během1 hodiny nahřát.Výběr je proveden na základě tabulky 93/1 „LogaluxSU400 až SU1000“ a sice srovnáním zásobníků podlemožností trvalého výkonu ➌ , když bude zohledněna danávýstupní teplota maximálně 80 °C ➑ (příklad ➔ 50/1).Objemový průtok otopné vody ➍ a tlaková ztráta ze stranyotopné vody ➎ se dají rovněž z této tabulky odečíst.Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux SU500 potřebujes Q eff= 60,5 kW ➌ podle vzorce pro převod ze stranystr. 49 odpovídající čas pro ohřev:t at aQ SpQ eff = ---------------x27,9 kWh= -----------------------------------------60,5 kWh 0,85t a = 0,54 h = 32,5 min➔ Následující velikost zásobníku Logalux SU750 ➒ siceúplně pokrývá s Q eff= 73,7 kW ➓ trvalý výkon teplé vody65,6 kW ➐, musí se ale přídavně (není to potřeba) ohřát250 litrů teplé vody.zásobníkovýohřívačteplévodyLogaluxSU400SU500SU750➋➒výstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vodypři výstupní teplotě teplé vody 2)60 °C 45 °C 60 °Cprůtokotopné vodytlaková ztráta°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar506070809050607080905060708090➑––13,814,515,3––17,017,818,9––24,927,432,2311744108114861838446933132417572230554116318382176281112,730,344,060,574,818,238,053,971,590,822,647,374,888,6114,4––6058141098––70010411372––89912671740––35,247,363,8––40,760,579,8––52,373,7101,2➌➓7,00 250➍4,95 3504,30 350➎50/1 Výňatek z tabulky „Koeficient výkonu teplé vody Logalux SU400 až SU1000“; příklad modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 93/1)1) podle DIN 4708 bude koeficient výkonu pro standardní údaje (tučně vytištěn), vztažen na V= 80 °C a Sp= 60 °C minimální potřebutepla, odpovídající trvalému výkonu teplé vody v 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °CVýsledek➊ potřeba teplé vody 2 480 litrů o 60 °C➋ zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux SU500o obsahu 500 litrů splňuje požadavky➌ trvalého výkonu teplé vody Q eff= 60,5 kWpři výstupní teplotě V= 80 °C, čas potřebný k ohřevut a= 32,5 minut➍ průtok teplé vody V H=4,95m 3 /h➎ tlaková ztráta ze strany otopné vody p H= 350 mbar➔ Aby nedocházelo ke ztrátě komfortu teplé vody, nesmípřekročit čas ohřevu zásobníku, dobu půl hodiny ➌,protože by mohlo být přerušeno vytápění. Zásobníkovýohřívač vody Logalux SU500 s dobou ohřevu 32,5 minutje přesto v pořádku, protože reálný čas ohřevu budekratší, pokud nebude pokrývána kalkulovaná špičkovápotřeba teplé vody. Následující velikost zásobníkuLogalux SU750 o obsahu 750 litrů by byla pro tento příkladhospodárnosti již nepoužitelná.50Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.3.5 Příklad jatka (teplota teplé vody nad 65 °C)Zadání ulohy➔ Je-li teplota teplé vody nad 65 °C, není možné získatextrapolací příslušné koeficienty výkonu z grafu trvaléhovýkonu. V tomto případě se vypočítá logaritmická teplotnídiference (rozdíl teplot) a provede se porovnánís koeficientem průchodu tepla (k-číslem).Dáno● efektivní připojovací výkon Q eff= 280 kW● výstupní teplota otopné vody V= 100 °C● výstupní teplota teplé vody WW=80°C● z důvodů místa je navržen ležatý zásobník;předpokládaný zásobníkový ohřívač Logalux LT...2500až LT...3000➔ Při využití pomoci pro návrh DIWA je zvolena kategoriepotřeb „Bloková rozdělení – trvalé potřeby“.Ke zjištění➊ typ a velikost zásobníku➋ průtok otopné vody V Hv l/hod či m 3 /hod➌ tlaková ztráta ze strany otopné vody p Hv mbar➍ teplotní spád ze strany otopné vody HvK➎ teplota otopné vody ve zpátečce Rv°CZpracování➔ Z grafu trvalého výkonu se dají odečíst jenom výstupnídata trvalého výkonu teplé vody do maximálně 65 °C(➔ 45/1).600Δp H/ mbar——–—————V H/ m 3 /h500 400 300—– —– —–30,0 27,023,2200—–19,0100—–13,8Pracovní oblasti ohraničené bodyÚčelem je, dopředu vypočítat z údajů, které jsouk dispozici, k-koeficient reálného pracovního bodu,s výkonem pro daný přenos. K tomu se zvolí typzásobníku Logalux LTN ➊. S příslušným grafem trvaléhovýkonu 113/3 se nechá přijmout jako odpovídající ztrátakřivky trvalého výkonu při p H= 300 mbar (příklad➔ 51/1, ➌). Toto se ponechá pro další výpočty. Je tímstanovena konstantní rychlost proudění ve výměníkutepla.Z grafu trvalého výkonu se odečtou výkonová datapracovní oblasti bodů ➏. Při zamýšlené teplotě výstupu V= 100 °C k ohřevu z KW= 10 °C na WW= 60 °C, dávávýkon Q D 480 kW a teplotní spád otopné vody H 17 K.Bod pracovní oblasti ➐ má při zadaném připojovacímvýkonu Q eff= 280 kW teplotní spád ze strany otopné vody H= 10 K. Na té samé křivce tlakové ztráty platí tentobod jako spuštění ohřevu KW= 10 °C na WW=80°C přidané teplotě na výstupu V= 100 °C.trvalý výkon teplé vody Q D [kW]550500480450400350300280250200150100505060ϑ V / °C7055458090604510000 10 17 20 30teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]51/1 trvalý výkon teplé vody Logalux LTN2500 a LTN3000;Příklad modře zvýrazněn (závislosti velikostí ➔ 44/1,předloha ➔ 113/3)456060456045ϑWW 10/…°C4550—–9,640Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200851


3Dimenzování (volba) zásobníkůk-koeficient reálného pracovního boduNejprve se podle vzorce 148/10 spočítá skutečný teplotníspád mlnvýměníku tepla z hladkých trubek pro pracovníbod ➏: groß – kleinmln = ----------------------------------------------ln ( groß klein )Teplotní spád großje největší teplotní spád, kleinjenejmenší teplotní spád, který vzniká mezi otopnou vodoua teplou vodou na začátku, či na konci výměníku tepla.Tyto teplotní spády se vypočítají z teplot zjištěných napříložných čidlech, ze strany otopné vody ( H) či zestrany teplé vody ( WW). H: 100 °C ➔ 83 °C WW: 60 °C 10 °C——————————————— klein= 40 K groß= 73 K➔73 K – 40 Kmln = ------------------------------------ = 54,9 Kln73 K/40 KPřeměnou základního vzorce 148/11 je možné zjistitkoeficient -k. S pomocí otopné plochy výměníku tepla A od11,5 m 2 pro typ zásobníku Logalux LTN2500 a LTN3000(➔ 105/2) se získá:k altk altQ= ---------------------A mln480 kW= ------------------------------------------11,5 m 2 54,9 Kk alt = 0,760 ---------------kWm 2 K➑Koeficient –k, předpokládaný bod provozuProtože v tomto příkladu je dán potřebný výkon 280 kW ake zjištění provozního bodu ➐ je nutno poznat rovněžlogaritmické teplotní spády mln, aby bylo možnézprostředkovat odpovídající koeficient -k. H: 100 °C ➔ 90 °C WW: 80 °C 10 °C——————————————— klein= 20 K groß= 80 K➔80 K – 20 Kmln = ------------------------------------- = 43,3 Kln80 K 20 KS pomocí této hodnoty je možné zjistit nový koeficient -k:k neuk neu280 kW= ------------------------------------------11,5 m 2 43,3 K= 0,563---------------kW ➒m 2 KPorovnání koeficientů -kOba dva koeficienty přestupu tepla k alt(starý) ➑ a k neu(nový) ➒ je možné porovnat. Všeobecně platí, žekoeficient přestupu tepla se zvětšuje zvyšováním teplot,při stejném průtoku otopné vody a při konstantní tlakovéztrátě otopné vody. Všechny výkony jejichž koeficientpřestupu tepla k neu(nový) je menší jak k alt(starý), mohoubýt tímto způsobem přenášeny.➔ Budete-li hledat maximální výkon jednoho zásobníkupři vyšších teplotách na výstupu, musíte tento výpočet pokaždéopakovat s jinou křivkou tlakové ztráty, v případěpotřeby i několikrát.Výsledek➊ je vhodný zásobníkový ohřívač Logalux LTN2500 neboLTN3000➋ průtok otopné vody pro Q = 280 kW a H= 10 K podlezákladního vzorce 148/4:➌ tlaková ztráta ze strany otopné vody p H= 300 mbar➍ teplotní spád ze strany otopné vody H= 10 K➎ teplota zpátečky R= V– H= 90 °CV H=280 kW------------------- 860-----------lK10 K kWhV H = 24080 l/h 24,1 m 3 /h52Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.3.6 Příklad zásobníku ohřívaného parouZadání úlohy➔ V příkladu vysokotlakého parního zařízení s tlakem nad1,0 bar bude navržen zásobníkový ohřívač pro průmyslovépotřeby, který bude znázorněn s plynulým, velkýmobděrem teplé vody. Vysokotlaká parní zařízenínepřicházejí v úvahu pro ohřev obytných prostor.Dáno● průmyslový provoz s plynulým odběrem teplé vody3700 l/hod● výstupní teplota teplé vody WW=60°C●●●teplota studené vody KW=10°Ctopné médium: pára o přetlaku 2,5 baruteplota nasycené páry má 133 °C při 2,0 barechpřetlakuKe zjištění➊ typ a velikost zásobníku➋ množství proudící páry m Dav kg/hod➌ množství odtékajícího kondenzátu m Kov kg/hodZpracováníVýběr zásobníku podle trvalého výkonu teplé vodyNejprve je nutno spočítat podle základního vzorce 148/5požadovaný výkon při hodinovém odběru teplé vody 3700litrů o teplotě 60 °C:Q D = V WW WW cQ D = 3700 l h --Q D= 215 kW ➍---------1 kW h --------------- 50 K860 lK➔ Z pohledu plynulého odběru vody je předpokládánodběr teplé vody s trvalým výkonem. V tomto případě hrajevelikost zásobníku jen podřadnou roli. Použije se jenmalý zásobník, který dává požadovaný trvalý výkon.V tabulce 109/1 se nyní překontroluje, který zásobník jeschopen tento výkon podat (příklad ➔ 53/1). Musí seprovést odhad, protože pro zadaný provozní tlak 2,5 barunejsou uvedeny žádné údaje o přetlaku pro trvalý výkonteplé vody. Pro oblast výkonu s přetlakem mezi 2,0 baryaž 3,0 bary ➎ bude zvolen zásobník Logalux LTD400.zásobníkovýohřívač vodyLogaluxLTD400LTD550teplota teplévodytrvalý výkon teplé vody v kW 1) a požadovaný jmenovitý průměr (světlost)vedení odvádějící kondenzát při přetlaku pár°C 0,1 bar 0,3 bar 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar4560456081818181105105105105122122122122163163163163233209233209➏279256279256➎32630232630237234937234953/1 Výňatek z tabulky „Koeficienty výkonu (výkonová data teplé vody)Logalux LTD ve spojení s plovákovým odvaděčem kondenzátu“; příkladje modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 109/1)Požadovaný jmenovitý průměr (světlost) vedení, DN15odvádějícího kondenzát:1) Všechny výkony dávají jenom omezené rychlosti proudění páry na připojovací přírubu výměníku tepla z hladké trubky a při volnémvýstupu kondenzátu bez zpětných tlakůDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200853


3Dimenzování (volba) zásobníkůTrvalý výkon teplé vody při chybějící tabulkové hodnotěNyní se přezkouší, zda zásobníkový ohřívač teplé vodyLogalux LTD400, při přetlaku páry 2,5 barů, může dodávattrvalý výkon 215 kW. Budeme-li vycházet z údajů v tabulcezásobníku pro trvalý výkon teplé vody Logalux LTD400 připřetlaku páry 2,0 bary.Trvalý výkon teplé vody 209 kW při odběrní teplotě 60 °Cteploty (➔ 53/1, ➏), teplota syté páry 133 °C a přetlak 2,0bary. Kondenzace proti atmosférickému tlaku při 100 °Cdávají následující poměry teplot: H: 133 °C ➔ 100 °C WW: 60 °C 10 °C——————————————— klein= 73 K groß= 90 K➔Logaritmický teplotní spád platí podle základníhovzorce 148/10:90 K – 73 Kmln = ------------------------------------- = 81,2 Kln90 K 73 KZměnou tvaru základního vzorce 148/11 je možnévyhledat koeficient –k. S teplosměnnou plochouvýměníku tepla A 2,6 m 2 pro zásobník Logalux LTD400(➔ 105/2) je dáno:k = ---------------------QA mln209 kWk = ---------------------------------------2,6 m 2 81,2 Kk= 0,990---------------kWm 2 KS tímto koeficientem –k se nyní spočítá trvalý výkon teplévody při přetlaku 2,5 baru, protože tím se zlepší tepelnýpřechod a vypočtený koeficient –k znázorňuje spodníhranici znázornění. Aby bylo možné spočítat koeficient –kje nutné nejprve určit logaritmický teplotní spád mlndaného příkladu. H: 138 °C ➔ 100 °C WW: 60 °C 10 °C——————————————— klein= 78 K groß= 90 K➔90 K – 78 Kmln = ------------------------------------- = 83,9 Kln90 K 78 KZe základního vzorce 148/11 je tímto dáno:Q = Ak mlnQ = 2,6 m 2 0,990--------------- kW 83,9 Km 2 KQ=216 kWZvolený zásobník může přenášet požadovaný výkon215 kW ➍ při přetlaku 2,5 baru.54Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Výsledek➊ zásobníkový ohřívač vody Logalux LTD400 o obsahu400 litrů➋ hmotnostní průtok páry se určí z poměru výkonu ➍ aentalpie páry (příklad ➔ 55/1, ➐):m Da = ----- Qhm Da =215 kW kg-------------------------------0,7568 kWh= 284 kg/h➌ hmotnostní průtok kondenzátu se vypočte z poměruvýkonu ➍ a výparného tepla (➔ 55/1, ➑):m Ko=Q---r215 kW kgm Ko = ------------------------------- = 360 kg/h0,5965 kWhpřetlak páry teplota syté páry entalpie páry h“ výparné teplo rbar °C kWh/kg kWh/kg0,1 102,3 0,7444 0,62530,2 104,8 0,7453 0,62330,3 107,1 0,7464 0,62170,4 109,3 0,7472 0,62000,5 111,4 0,7481 0,61840,6 113,3 0,7489 0,61690,7 115,2 0,7497 0,61560,8 116,9 0,7506 0,61420,9 118,6 0,7511 0,61281,0 120,2 0,7518 0,61161,5 127,4 0,7546 0,60582,0 133,5 0,7568 ➐ 0,60092,5 138,9 0,7588 g0,5965 ➑3,0 143,6 0,7604 0,59253,5 147,9 0,7619 0,58884,0 151,8 0,7632 0,58545,0 158,8 0,7654 0,579255/1 Parametry páry; příklad je zvýrazněn modřehDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200855


3Dimenzování (volba) zásobníků3.4 Dimenzování zásobníku pro potřeby teplé vody v době špiček3.4.1 Výpočet potřebného výkonu k ohřevu teplé vodyReakce během ohřevuNa rozdíl od trvalého výkonu teplé vody při ohřevuzásobníku, nedochází k odběru teplé vody. Následkemohřevu stoupá plynule teplota teplé vody v zásobníku.V závislosti na objemu, jak se ohřívá teplá voda, sesnižuje výkon přenosu výměníku tepla. Předpokladem jekonstantní výstupní teplota.Bude-li obsah zásobníku ohřátý v čase t xna žádanouteplotu, musí teoreticky přijmout teplo Q Dx· t x. Totomnožství tepla odpovídá ploše pod rovinou Q Dx(➔ 56/2,křivka a). Na rozdíl od provozu s trvalým výkonem, ukterého je v každém okamžiku přenášen stejný výkon,klesá teoreticky s pokračujícím časem přenášenýpřipojovací výkon Q theor.(výkon výměníku tepla).Přenesené množství tepla (➔ 56/2, vyčárkovaná plochapod křivkou b) je tak menší, jako při provozu na trvalývýkon. Toto znamená, že obsah zásobníku po čase t xnedosáhne žádané teploty.Aby bylo možné dosáhnout žádanou teplotu v čase t xjetak potřeba teoreticky zvednout připojovací výkon Q theor.protože plocha pod křivkou Q effodpovídá, chybějícímumnožství tepla, tj. je stejně velká jako plocha pod křivkouQ Dx(➔ 56/3). Efektivní připojovací výkon Q effzprostředkovává požadovanou velikost kotle a množstvíotopné vody (pro návrh čerpadla). Teoretický připojovacívýkon Q theor.slouží ke zjištění požadovaného časuk ohřevu.Legenda k obrázku (➔ 56/1)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyRH zpátečka zdroje teplaVH výstup zdroje teplaVHRHϑ VV HΔϑ Hϑ R56/1 Reakce během ohřevu: není odběr, pouze přívod tepla, Hse stále měnítrvalý výkon teplévody Q D [kW]čas t [h]56/2 Reakce během ohřevu a trvalého výkonut xAWEKQ DxaQ theor.bLegenda k obrázku (➔ 56/2 a 56/3)a přenosový výkon při provozu, trvalý výkonb výkon přenosu při předehřívací fázic navýšený výkon přenosu při předehřívací fázijednotky ve výpočtech ➔ strana 149trvalý výkon teplévody Q D [kW]čas t [h]t xQ DxaQc effQ theor.b56/3 Teoretický a efektivní připojovací výkon (výkon výměníkutepla)56Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Korekční faktor přenosu xGraf 137/2 zobrazuje korekční faktor přenosu xv závislosti na času pro ohřev (příklad ➔ 57/1). Teplotazpátečky je vyšší, než žádaná teplota. Platí křivka a (pro60 °C), či křivka b (pro žádanou teplotu zásobníku 45 °C).Leží-li teplota zpátečky pod žádanou teplotou zásobníku,je platná tomu odpovídající křivka c nebo d.PříkladDáno● čas ohřevu t a= 1 h● teplota zásobníku Sp= 60 °C● teplota zpátečky R< 60 °CKorekce výkonu výměníku tepla● platí křivka c (➔ 57/1):korekční faktor přenosu x =0,85●výpočet efektivního připojovacího vedení Q eff(výkonvýměníku tepla) se základním vzorcem 148/8:➔ Pro odečet teoretického připojovacího výkonu Q theor.V grafu trvalého výkonu zásobníku se zvolí křivka výstupníteploty teplé vody, která odpovídá žádané teplotězásobníku.Korekční faktor objemu yPři vytváření zásoby teplé vody v jednom zásobníkus výměníkem tepla z hladkých trubek je nutno vždyzohledňovat, že požadovaná teplota není možná. Aby bylomožné vypočítat využitelný obsah zásobníku, je nutnézohlednit objemový faktor korekce y podle tabulky 137/1(příklad ➔ 57/2).PříkladDáno● vypočtený obsah zásobníku V Sp= 160 l●použitá velikost zásobníku Logalux SU160Korekce objemu zásobníku● Korekční faktor objemu y = 0,94 (➔ 57/2)●Q eff=Q------------- theor.xvyužitelný obsah zásobníkukorekční faktor přenosu x1,000,900,850,8057/1 Faktor korekce přenosu x; příklad je modře zvýrazněn(předloha ➔ 137/2)Legenda k obrázkua teplota zpátečky ze strany otopné vodyvyšší jak teplota zásobníku od např. 60 °C, při jednom trvalémvýkonu vztaženém na stranu teplé vody 10/60 °Cb jako a, avšak vztaženo na 10/45 °Cc teplota zpátečky ze strany otopné vodynižší jak teplota zásobníku např. 60 °C při trvalém výkonu,vztaženo na stranu teplé vody 10/60 °Cd jako c, trvalý výkon, avšak vztaženo na 10/45 °Czásobníkový ohřívač vodyLogaluxa b c d0,700,5 1 1,5čas ohřevu t a [h]Korekční faktorobjemu ySU(stojatý) 0,94STLT (ležatý) 0,96LT > 400 (ležatý) 0,9057/2 Korekční faktor objemu y pro čas odběru 15 až 20 minut; přikratším čase odběru se koeficient korekce redukuje o 0,05;příklad modře zvýrazněn (předloha ➔ 137/1)2V Sp = 160 l 0,94 =150,40 l➔ Zvolí se následující velikost zásobníku Logalux SU200o obsahu 200 litrů, z čehož je využitelných jenom 188 litrů.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200857


3Dimenzování (volba) zásobníků3.4.2 Špičková spotřeba s dlouhou dobou ohřevu (přes dvě hodiny)Příklad použitíPod pojmem špičková spotřeba se rozumí odběr velkéhomnožství teplé vody v průběhu velmi krátkého období.Typický příklad je průmyslový provoz, ve kterém teplávoda slouží pouze pro potřebu očisty těla pracovníků,která je potřeba provést v okamžiku ukončení směnnéhoprovozu. Bude-li žádána potřeba tohoto druhu, takmůžeme vycházet z dlouhých časů (až hodin), které jsouk dispozici pro ohřev TV.➔ Pro stanovení velikosti zásobníku je potřeba provéstrozhodnutí mezi oběma variantami systému zásobníku anabíjecího systému.Výběr systémuVarianty zásobníkových systémůPro celkovou potřebu se vytváří zásoba. Výkon ohřevu protuto variantu je obecně velmi malý a postačuje po dobučasu, který je k dispozici. Musíte-li se rozhodnout prosystém zásobníku, tj. pro zásobník se zabudovanýmvýměníkem tepla, je nutno v každém případě zohlednitkorekční faktor objemu y, str. 57.➔ Musí být provedeno předzásobení na celkovou potřebuteplé vody, protože systém zásobníku nedovoluje běhemkrátké doby špičkového odběru, žádný velký trvalý výkonpro nabíjení.Varianta systému nabíjení zásobníkuV zásobníku se bude vytvářet jenom částečná zásobaz celkového objemu, zbytek bude ohříván pomocí trvaléhovýkonu, přenášeného přes výměník tepla. Taková zařízeníjsou upřednostňována v nabíjecím systému, takže budoukoncipována s externě přiřazenými výměníky tepla,protože v nabíjecím systému zásobníku je možnélibovolné přiřazení obsahu zásobníku a k němupožadovanému výkonu výměníku tepla. Pro výběrvýměníku tepla k ohřevu teplé vody je určující typ kotle,který je k dispozici nebo výkon dálkového tepla.➔ Při provozu nabíjecího systému zásobníku je nutno přihledání odpovídající regulace dávat pozor, protože již přispuštění odběru je sepnut ohřev výměníku tepla. Proto sepoužívá nejmenší velikost výměníku tepla.58Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.4.3 Postup výpočtu pro dlouhé časy ohřevuZpůsob výpočtu a jeho jednotlivé kroky jsou zvýrazněnyv obou předešlých variantách systému zásobníku, činabíjecího systému zásobníku.➔ Porovnání mezi oběma variantami ukazuje, co jespolečné a kde jsou rozdíly ve výpočtech.Zjištění spotřebySystém zásobníku a nabíjecí systém zásobníku (obě varianty jsou stejné)q m = V t c 59/1 Vzorec pro střední specifickou spotřebu teplé vody k odběruStanovení součtu všech jednotlivých odběrů pomocí●●●měření v zařízení(u stávajícího zařízení)odhad pomocí statistických středních hodnot z tabuleknebo podle hodnot ze zkušenostívýpočet střední specifické spotřeby pro odběrVeličiny ve vzorci (➔ 59/1)q mstřední specifická spotřeba na odběr v kWhV objemový průtok vody v l/hodt doba běhu v hodináchc specifická kapacita tepla v kWh/(860 · l · K) teplotní spád v K (➔ str. 149)Výpočet kapacity zásobníkuSystém zásobníku a systém nabíjení zásobníku (obě varianty stejné)Q Sp = q m n59/2 Vzorec pro kapacitu zásobníkuKapacita zásobníku se určí z předběžného výpočtustředních specifických spotřeb z odběru k celkovéspotřebě.Veličiny ve vzorci (➔ 59/2)Q SPkapacita zásobníku v kWhn počet odběrůdalší veličiny ve vzorci ➔ 59/1Výpočet objemu zásobníkuVarianta systému zásobníkuVarianta nabíjecího systému zásobníkuV Sp=Q Sp----------------------------y WW cV SpQ Sp= --------------------- c WW59/3 Vzorec pro výpočet obsahu zásobníku při použití systémuzásobníku59/4 Vzorec pro výpočet obsahu zásobníku při použití nabíjecíhosystému zásobníku➔ U systému zásobníku je nutné zohlednit, že 100%ohřev celkového obsahu zásobníku na žádanou teplotunení možný. Obsah zásobníku je nutno vypočítat pomocíkorekční faktor objemu y pro stupeň využití zásobníku(➔ str. 57). Při 100% předzásobení odpovídá vypočtenýobsah zásobníku, hledané velikosti zásobníku.Veličiny ve vzorci (➔ 59/3 und 59/4)V Spobsah zásobníku v litrechy korekční faktor objemuDalší veličiny ➔ 59/1➔ Při 100% předzásobení odpovídá vypočtený obsahzásobníku hledané velikosti zásobníku.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200859


3Dimenzování (volba) zásobníkůVýpočet efektivního připojovacího výkonuVarianta systému zásobníkuVarianta nabíjecího systému zásobníkuQ effQ theor.= ------------- =xQ Sp---------- xt aQQ eff = Q Sptheor. = --------t a60/1 Vzorec pro efektivní připojovací výkon k systému zásobníku(základní vzorec 148/7 převedený a použitý v 148/8)➔ Chování zásobníkového systému v době ohřevu se vzákladu rozlišuje podle nabíjecího systému zásobníku, cožale nemá význam u delších časů pro ohřev (čas potřebnýpro ohřev je delší jak 2 hodiny). Teprve, když je časpotřebný k ohřevu kratší jak 2 hodiny, bude při výpočtechefektivního připojovacího výkonu zásobníku, zohledňovánkorekční faktor přenosu x (➔ str. 57).60/2 Vzorec pro efektivní připojovací výkon u nabíjecího systémuzásobníku (základní vzorec 148/7 převedený)➔ U systému nabíjení je efektivní připojovací výkon stejnýjako teoretický připojovací výkon.Veličiny ve vzorci (➔ 60/1 a 60/2)Q effEfektivní připojovací výkon (výkon výměníku tepla) v kWQ theor.Teoretický připojovací výkon (výkon výměníku tepla) v kWQ SPKapacita zásobníku v kWht aČas potřebný k ohřevu v hodx korekční faktor přenosuPři času, který je potřeba pro ohřev, větším jak dvě hodiny jex =1Volba zásobníku nebo výměníku teplaVarianta systému zásobníkuZásobníkový ohřívač vody se zvolí podle výše zjištěnéhoobsahu a odpovídajícího trvalého výkonu v provedeníležící nebo stojící. Bude zohledněn efektivní připojovacívýkon Q effa odpovídající teplota.➔ Při variantě systém zásobníku, může být na rozdíl odvarianty nabíjecí systém zásobníku, při které nemusíbýt zohledňován podíl trvalého výkonu během odběru,protože zdroj tepla běžně spíná teprve, až je polovinamnožství tepla určeného k odebrání, odebrána. Připřipojení kotle již uplynula polovina času k odebránímnožství teplé vody. V nepříznivém případě musímevycházet z toho, že kotel při spínání je vychlazen až napokojovou teplotu. Během fáze ohřevu kotle bude dáleodebíráno teplo ze zásobníku. To znamená, že neždosáhne teplota kotle potřebné teploty, aby mohlo býtpředáváno teplo na teplou vodu, je již velká část obsahuzásobníku nad výměníkem tepla z hladkých trubek,rovněž chladná. Ve zbývajícím krátkém čase, který trvá dokonce odběru, již kotel není schopen ohřát obsahzásobníku na žádanou teplotu.Varianta nabíjecí systém zásobníkuRozlišují se dvě možnosti● Celkový obsah pohotovostní zásoby zásobníku se zvolípodle výše zjištěného obsahu v ležatém nebo stojatémprovedení. Výměník tepla se zvolí podle vypočítanéhoefektivního připojovacího výkonu při zohledněníodpovídajících teplot.● Potřebná (pohotovostní) část zásobníkuPodle toho, jaký je k dispozici efektivní výkon, je možnépodle výše vypočteného, snížit obsah zásobníku.Rozdíl, který vznikne musí být vyrovnán typemvýměníku tepla.➔ Efektivní připojený výkon Q effvýměníku tepla musí býtvztažen na skutečné časy odběru. Pokud budev okamžiku odběru dodáván výkon do výměníku tepla,bude vycházet nejmenší velikost výměníku tepla.60Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Zjištění parametrů oběhových čerpadelZásobníkový systém a systém nabíjení zásobníku (obě dvě varianty jsou stejné)V H=Q eff----------------- H c61/1 Vzorec pro průtok otopné vody u systému zásobníku a pro průtok otopné vody (z primární strany) u nabíjecího systému zásobníku(odvozeno ze základního vzorce 148/4)Veličiny ve vzorci ➔ 61/2Z grafu trvalého výkonu zjištěného zásobníkovéhoohřívače vody (➔ kapitola 4), se zjistí teplotní spád prosystém nabíjení zásobníku ze strany otopné vody avypočte se průtok.U nabíjecího systému zásobníku se vypočítá průtokotopné vody, při zohlednění efektivity připojovacíhovedení a teplot otopné vody.Zjištění tlakové ztráty ze strany otopné vody (pro návrh čerpadla)Varianta systém zásobníkuTlaková ztráta výměníku tepla z hladkých trubek při výševypočteném průtoku otopné vody V Hse zjistí z příslušnéhografu tlakových ztrát ke zvolenému zásobníkovémuohřívači teplé vody (➔ kapitola 4). Při návrhu čerpadla semusí dále zohlednit ostatní odpory na zařízení.Varianta nabíjecího systému zásobníkuTlaková ztráta výměníku tepla u výše vypočtenéhoprůtoku otopné vody V Hse zjistí z údajů od výrobce.Ostatní odpory na zařízení musí být zohledněny při návrhuprimárního oběhového čerpadla.Určení tlakové ztráty ze strany teplé vody (návrh oběhového čerpadla sekundární části)Varianta systém zásobníku➔ Odpadá!Varianta nabíjecí systém zásobníkuVýpočet koeficientu odběru výměníku tepla.Veličiny ve vzorci (➔ 61/2)V Hprůtok otopné vody v l/hodV WWodběr teplé vody v l/hodQ effefektivní připojovací výkon (výkon výměníku tepla) v kWc specifická teplotní kapacita v kWh/(860 · l · K) teplotní spád na straně otopné vody v Kteplotní spád teplé vody v K WWV WWQ eff WW= --------------------- c61/2 Vzorec k výpočtu odběru teplé vody (ze sekundární strany) usystému nabíjení zásobníkuTlaková ztráta výměníku tepla při V WWse zjistí z údajů odvýrobce. Ostatní odpory zařízení je nutné zohlednit přinávrhu sekundárního oběhového čerpadla.Ohřev pomocí páry nebo dálkového zdroje teplaSystém zásobníku a nabíjecí systém zásobníku (obě varianty jsou stejné)Při ohřevu párou je nutno zohlednit trvalý výkon propříslušný přetlak páry.Při ohřevu pomocí dálkového tepla je nutné zohlednitodpovídající teploty v době letního provozu a pokaždézohlednit maximální povolenou tlakovou ztrátu.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200861


3Dimenzování (volba) zásobníků3.4.4 Příklad průmyslového provozu (schématické zobrazení)Zadání úlohy➔ U budov k živnostenskému a průmyslovému použití seorientuje počet odběrných míst podle druhu provozu nebopodle odvětví závodu a podle počtu zaměstnanců unejvětší směny.Dáno● stávající sprchové zařízení pro 90 osob● vytvoření zásoby v celkovém objemu potřeby či. jednéredukované potřeby● jsou možné dlouhé časy ohřevu (více hodin)● odběrné množství 8 l/min na odběrní místo● teplota zásobníku Sp=60°C●●●●doba sprchování 6 min, to dává v průměru 1,675 kWhspecifická spotřeba na odběr při WW=40°C (➔ 142/1)výstupní teplota otopné vody V= 80 °C;provedení ležatý zásobník (z důvodu místa)18 sprch pro 90 osob, přiměřeně špinavých, podle typučinnosti (směrnice ➔ 145/1)celkový čas sprchování okolo 30 minPro zjištění➊ kapacita zásobníku Q Spv kWh➋ obsah zásobníku V Spv litrech➌ efektivní připojovací výkon Q effv kW➍ doba ohřevu t av hod➎ průtok otopné vody V Hv l/hod➏ tlaková ztráta p Hv mbar➐ teplota zpátečky Rv °C➔ Pokud bude použita pro navrhování DIWA, zvolí se jakokategorie potřeb „Sériové potřeby“.ZpracováníKapacita zásobníkuNejprve je nutno zjistit celkovou potřebu (při 100 %předzásobení rovnající se kapacitě zásobníku) podlevzorce 59/2 pro 90 odběrů:Q Sp = 90 1,675 kWhQ Sp= 151 kWh ➊Objem zásobníkuS kapacitou zásobníku ➊ se vypočítá objem zásobníkuV Sppo převedení základního vzorce 148/2:V151 kWh 860 l KSp = ---------------------------------------------------------60 – 10KkWh0,9Varianty řešeníPro další zpracování tohoto zadání bude provedenozobrazení v následujících třech variantách řešení.● Varianta ASystém zásobníku se zásobníkovým ohřívačem vodyLogalux LTN3000 (➔ str. 63)● Varianta BNabíjecí systém zásobníku (pro 100 % předzásobení)s externím výměníkem tepla a zásobníkem na voduLogalux LF3000 (➔ str. 64)● Varianta CNabíjecí systém zásobníku (pro předzásobení na 50 %)s externím výměníkem tepla a zásobníkem na voduLogalux LF1500 (➔ str. 65)V Sp = 2885 l 3000 l ➋62Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Zpracování (varianta A)➔ U varianty A (➔ str. 62) bude proveden výpočet objemuzásobníku ➋, systém zásobníku se zásobníkovýmohřívačem Logalux LTN3000.Efektivní připojovací výkonEfektivní připojovací výkon ➌ se vypočte ze vzorce 60/1ze zjištěné kapacity zásobníku ➊ a při zohledněníkorekčního faktoru přenosu x. Zvolí se doba ohřevut a=1h➍, aby bylo možné pracovat s grafem trvaléhovýkonu. Korekční faktor přenosu x je tímto 0,85 (➔ 57/1).Q effQ eff=Q---------- Spt a x151 kWh= ------------------------ = 178 kW1 h 0,85Parametry pro dimenzování čerpadelZ grafu trvalého výkonu 113/3 pro zásobníkový ohřívačvody Logalux LTN2500 a LTN3000 je k vyčtení efektivnípřipojovací výkon ➌, který při teplotním spádu otopnévody H=28K➑ (příklad ➔ 63/1).➔ Pokud nebude průtok otopné vody k odečtení z grafutrvalého výkonu, platí pro výpočet vzorec 61/1.Pomocí teplotního spádu otopné vody ➑ je možné zjistitprůtok otopné vody ➎:trvalý výkon teplé vody Q D [kW]60055050045040035030025017815010050Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /hϑ V / °C6070554580604590500 400 300 200—– —– —– —–30,0 27,023,219,01006045100—–13,863/1 Trvalý výkon teplé vody Logalux LTN2500 a LTN3000;příklad je modře zvýrazněn (předloha ➔ 113/3)60456045ϑ WW 10/…°C00 10 20 28teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]454050—–9,6178 kW 860 l KV H = ---------------------------------------------28 K kWhV H=5467 l/h➎Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200863


3Dimenzování (volba) zásobníkůZ grafu tlakové ztráty 111/1 zásobníkového ohřívače teplévody Logalux LTN400 až LTN3000 je možné spolus průtokem otopné vody ➎ odečíst tlakovou ztrátu zestrany otopné vody ➏. Tlaková ztráta ze strany otopnévody p Hpro průtok otopné vody V H 5,5 m 3 /h ➎ je kodečtení na křivce zvoleného zásobníkového ohřívačevody Logalux LTN3000 s 18 mbar ➏ (příklad ➔ 64/1).Předběžný výsledek (varianta A)➊ kapacita zásobníku Q Sp= 151 kW➋ obsah zásobníku V Sp= 3000 l➌ obsah zásobníku Q eff= 178 kW➍ čas ohřevu t a=1h➎ průtok otopné vody V H= 5467 l/h➏ tlaková ztráta p H= 18 mbar➐ teplota zpátečky se vypočte z R= V– H=52°Ctlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]6050403018105750 … 9501500400 … 5502500 … 300020,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5,5 8910objemový proud otopné vody V H [m 3 /h]200064/1 Tlaková ztráta ze strany otopné vody Logalux LTN400 ažLTN3000; příklad modře zvýrazněn (předloha ➔ 111/1)Zpracování (varianta B)➔ U varianty B (➔ str. 62) bude zvolen nabíjecí systémzásobníku s externím výměníkem tepla a zásobníkemvody Logalux LF3000 (pro 100 % předzásobení). Protožes externím výměníkem tepla je možná dlouhá dobaohřevu, mohou v tomto příkladě být použity až tři hodiny.To umožňuje menší výkon výměníku tepla, což se projevína ceně výměníku.Efektivní připojovací výkonEfektivní připojovací výkon výměníku tepla je možnévypočítat podle vzorce 60/1 s kapacitou zásobníkuQ Sp= 151 kWh (➔ str. 62, ➊), a časem t a=3h➍. Vložíse korekční faktor přenosu x = 0,85 nabíjecího systémus externím výměníkem tepla.Předběžný výsledek (varianta B)➊ kapacita zásobníku Q Sp= 151 kW➋ obsah zásobníku V Sp= 3000 l➌ efektivní výkon připojení Q eff= 50,3 kW➍ čas ohřevu t a=3hHodnoty průtoku otopné vody V H, tlaková ztráta p Hateplota zpátečky R, udávají podle typu výměníku tepla,odpovídající teplotní spád ze strany teplé vody 10/60 °C(➔ str. 128).Q effQ effQ Sp= ---------- xt a151 kWh= ------------------------ = 50,3 kWh3 h 0,85➌64Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Zpracování (varianta C)➔ U varianty C je na rozdíl od varianty B předpokládáno(➔ str. 64) jen 50 % předzásobení, což je zásobník vodyLogalux LF1500 o obsahu V Sp= 1500 l ➋.Kapacita zásobníkuPomocí základního vzorce 148/2 je potřeba zjistit propoloviční obsah zásobníku, jeho kapacitu ➒. U nabíjecíhosystému zásobníku bude přijat stupeň účinnosti zásobníku Sp=1.Q Sp = V Sp Sp – KW Sp ckWhQ Sp = 1500 l 50 K 1 ------------------------860 (l·K)Q Sp= 87,2 kWh ➒Na rozdíl od celkové potřeby (➔ str. 62, ➊) a kapacityzásobníku ➒ je navržen výměník tepla:Q Rest = 151 kWh – 87 kWhQ Rest=64 kWh➓Efektivní připojovací výkonCelková doba sprchování je 30 minut (➔ str. 62). Běhemtohoto času musí pracovat výměník tepla. Protože seudávaný výkon výměníku tepla vztahuje na hodiny, musíbýt přepočítán:Protože u nabíjecího systému je možný přenos teplas konstantním výkonem, který odpovídá:Q WT = Q eff = Q theorPomocí efektivního výkonu tepla se určí skutečný časohřevu ➍, převedením vzorce 60/2:t aQ--------- SpQ WT= =87-------------------kWh128 kWt a = 0,68 h = 40 min ➍Předběžný výsledek (varianta C)➊ Varianta C požaduje ze zjištěné kapacity zásobníku –celková kapacita Q Sp= 151 kWh , jen zbytkovoupotřebu Q Rest= 64 kWh , pro navržení výměníku teplapři předzásobení 50 %➋ obsah zásobníku V Sp= 1500 l při 50 % předzásobení➌ efektivní připojovací výkon Q eff= 128 kW➍ doba ohřevu t a=40minHodnoty pro průtok otopné vody V H, pro tlakovou ztrátup Ha teplotu zpátečky Rjsou dány podle typu výměníkutepla pro odpovídající teplotní spád ze strany teplé vody10/60 °C(➔ str. 128).Q WTQ---------- Restt eff= =64 kWh-------------------0,5 hQ WTVýsledek= 128 kW➌Srovnáním nákladů na zařízení u těchto tří variant řešeníje dáno, že varianta C je nejúspornější. Předpokladempro realizaci je regulace, která ohřev výměníku teplasepne co nejrychleji po začátku odběru teplé vody. To jemožné optimalizovat pomocí pozice spínacího čidla. Dálemusí zdroj tepla mít možnost okamžitě poskytovatdostatečnou teplotu a výkon. Zvláště u deskovýchvýměníků tepla v tvrdé vodě dochází ke vznikuzavápňování, je nutné dávat pozor na kvalitu vody.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200865


3Dimenzování (volba) zásobníků3.4.5 Příklad zásobníku, který je ohříván parouZadání úlohy➔ Návrh parou ohřívaného zásobníku bude znázorněn napříkladu průmyslového podniku, který požaduje úplnépředzásobení velkým množstvím teplé vody běhemrelativně krátkého času.Dáno● požadavek na teplou vodu v množství okolo 2,1 m 3 za20 min● teplota při odběru 60 °C při KW=10°C●topné médium pára s přetlakem 2,0 bary● požadovaný čas ohřevu t a=1h●úplné předzásobeníke zjištění➊ typ zásobníku a velikost➋ žádaná teplota zásobníkuZpracování➔ Z pohledu velkých odběrů v relativně krátké době, musíbýt upřednostňováno celkově odebírané množství.Bude zvolen zásobník na vodu Logalux LTD2000 ➊.Protože není možný 100% ohřev na žádanou teplotu, musíbýt zohledněn korekční faktor objemu y, podletabulky 57/2. Pro zvolený zásobník platí y = 0,9.Využitelný obsah zásobníku ➌ se tímto redukuje naV Sp= 1800 l.Aby přesto bylo možné tuto velikost zásobníku použít,bude nutné nastavit vyšší teplotu zásobníku.Pro zjištění žádané teploty zásobníku ➋ je nutné provéstvýpočet potřebného množství tepla k odběru 2100 litrů,podle základního vzorce 148/2:Q Sp = V Sp Sp – KW c2100 l 60 – 10KkWhQ Sp = -----------------------------------------------------------------860 l KQ Sp = 122 kWh ➍Teplota pro předzásobení se nyní vypočítá podlezákladního vzorce 148/2 s kapacitou zásobníku ➍: = Sp – QKW = ----------V c Sp = ----------Q+ KWV c Sp = -------------------------------------------------122 kWh 860 l K+ 10 °C1800 l kWh Sp = 68 °C ➋Pro celkové předzásobení teplou vodou musí být žádanáteplota zásobníku nastavena na 68 °C ➋.➔ Pozor nebezpečí opaření!Je třeba bezpodmínečně navrhnout termostatickésměšovače teplé vody!Trvalý výkon teplé vody (➔ 66/1, ➎) zvolenéhozásobníku teplé vody Logalux LTD2000 je při žádanéteplotě zásobníku 68 °C sice něco pod 419 kW, ale přestodaleko nad nutnými 122 kW ➍. Tím lze lehce splnitpožadavek na čas ohřátí během jedné hodiny.Zásobníkovýohřívačteplé vodyLogaluxLTD1500LTD2000Teplotateplé vodyTrvalý výkon teplé vody v kW 1) a požadované jmenovitésvětlosti odvodu kondenzátu při přetlaku páry°C 0,1 bar 0,3 bar 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar4560456012212216316315715720920918618624424466/1 Výtažek z tabulky „Výkonová data teplé vody Logalux LTD ve spojení s plovákovým svedením kondenzace“;příklad je zvýrazněn modře (úplná tabulka ➔ 109/1)Požadované jmenovité světlosti svodukondenzačního vedení:DN15 DN20 DN251) Veškerá vedení jsou omezena ohraničením rychlosti proudění páry v místě připojovacích přírub výměníku tepla z hladkých trubek apři volném výstupu kondenzátu bez zpětného proudění.244244326326349314465419➎41938455851248845465160555852374469866Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Výsledek➊ zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LTD2000o objemu 2000 litrů➋ žádaná teplota zásobníku Sp=68°C➔ Pozor nebezpečí opaření!Je bezpodmínečně nutné navrhnout termostatickýsměšovač teplé vody (➔ 67/2)!Bude postačovat obsah zásobníku 2000 litrů, protožežádaná teplota zásobníku je vyšší než odebíraná teplota(teplota odběrného místa). Protože žádaná teplotazásobníku nesmí překročit 60 °C, je nutno zvolit většízásobník nebo více zásobníků, tak že bude ponechánaefektivní zásoba minimálně 2,1 m 3 .➔ V případě potřeby vytvoření větší zásoby je nutné dávatpozor, aby bylo funkční Bypass-vedení mezi výstupemteplé vody a vstupem studené vody (➔ 67/2).EZAWLogamaticSPZ 1022AKO odvod kondenzátuEKAW výstup teplé vodyED vstup studené vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulace1 regulační ventil2 uzavírací jednotka3 zpětná klapka4 oběhové čerpadlo Bypass5 teplotní čidlo pro regulaci Bypass6 termostatický směšovač teplé vodyAKO1 2 3 4256EDdalší armatury ➔ 117/167/2 Hydraulické připojení zásobníkového ohřívače teplé vody Logalux LTD2000 s termostatickým směšovačem teplé vody (modřezvýrazněno) k ochraně před opařením rovněž s regulačním přístrojem Logamatic SPZ 1022 a vedením Bypass (modře zvýrazněno)k úplnému ohřátí pro větší předzásobení; musí být zajištěn volný odvod kondenzátu! (předloha ➔ 117/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200867


3Dimenzování (volba) zásobníků3.4.6 Špičkové potřeby s krátkými časy ohřevu (do dvou hodin)Případ použitíŠpičkovou potřebou se rozumí odběr velkého množstvíteplé vody v průběhu velmi krátkého času. Relativně velmikrátký čas ohřevu je možné docílit, pokud bude uvažovánov určitých odstupech času během dne, s většímmnožstvím špičkových odběrů. Nehledě na několikzvláštností platí stejné podmínky, jako jsou platné ušpičkových odběrů s dlouhými časy pro ohřev.➔ Pro určení velikosti zásobníku je nutné volit mezi dvěmavariantami, systému zásobníku a nabíjecího systému zásobníku.Volba systému ohřevuVarianta systému zásobníkuU systému zásobníku nemůže být zohledněn po dobuodběru žádný podíl trvalého výkonu, tj. celková potřebamusí být dopředu předzásobena (➔ také str. 58).Varianta nabíjecího systému zásobníkuU nabíjecího systému zásobníku je požadovaná částpřipojovaného výkonu, pokud je tento připojovaný výkonk dispozici, dodávána přes externí výměník tepla (➔ takéstr. 58).3.4.7 Postup výpočtu při krátkých časech ohřevuPostup výpočtu zdůrazňuje po krocích postup v obouvariantách, tj. systému zásobníku, tak i nabíjecíhosystému zásobníku.➔ Srovnání mezi oběma variantami ukazuje na to, co jespolečné pro oba dva způsoby a na to, kde jsou rozdíly vevýpočtu.Zjištění spotřebySystém zásobníku a nabíjecí systém zásobníku (obě varianty stejně)Střední specifická spotřeba teplé vody na odběr sevypočítá analogicky ke špičkové spotřebě s dlouhými časyohřevu podle vzorce 59/1:q m = V t c Veličiny ve vzorci ➔ 59/1Stanoví se součet jednotlivých odběrů pomocí●●●měření v zařízení (u stávajícího zařízení)odhadem pomocí statistických středních hodnotz tabulek nebo podle zkušenostívýpočtem střední specifické spotřeby podle odběru68Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Výpočet kapacity zásobníkuSystém zásobníku a nabíjecí systém zásobníku (obě varianty stejné)Kapacita zásobníku se dá zjistit výpočtem středníspecifické spotřeby po dobu odběru, se zohledněnímcelkového odběru, ze vzorce 59/2:Q Sp = q m n➔ Při 100% předzásobení je kapacita zásobníku stejná,jako celková spotřeba, lépe řečeno potřeba.Veličiny ve vzorci ➔ 59/2Výpočet obsahu zásobníkuVarianta systému zásobníku➔ U systému zásobníku musíme zohlednit, že není možný100% ohřev celkového obsahu zásobníku na žádanouteplotu. Nutný obsah zásobníku se vypočítá pomocíkorekčního faktoru objemu y pro stupeň využití zásobníku(➔ str. 57) podle vzorce 59/3:V SpQ Sp= ----------------------------y WW cVeličiny ve vzorci ➔ 59/3Varianta nabíjecí systém zásobníkuObsah zásobníku se u této varianty vypočítá podle vzorce59/4:V SpQ Sp= --------------------- c WWVeličiny ve vzorci ➔ 59/4➔ Při 100% předzásobení odpovídá vypočtený obsahzásobníku hledané velikosti zásobníku.➔ Při 100% předzásobení odpovídá vypočtený obsahzásobníku, hledané velikosti zásobníku.Výpočet efektivního připojovacího výkonuVarianta zásobníkového systémuPro efektivní připojovací výkon u systému zásobníku platívzorec 60/1:Q effQ theor.= ------------- =xQ Sp---------- xt aVeličiny ve vzorci ➔ 60/1➔ Při časech ohřevu pod dvě hodiny je nutno zohlednitkorekční faktor přenosu x (➔ str. 57).Varianta nabíjecí systém zásobníkuU nabíjecího systému zásobníku se efektivní připojovacívýkon rovná teoretickému připojovacímu výkonu a počításe podle vzorce 60/2:QQ eff = Q Sptheor. = --------t aVeličiny ve vzorci ➔ 60/2Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200869


3Dimenzování (volba) zásobníkůVýběr zásobníku nebo výměníku teplaVarianta systému zásobníkuVolba zásobníkového ohřívače vody bude provedenaz dříve zjištěného obsahu a tomu odpovídajímu trvalémuvýkonu. Varianta provedení je stojatý nebo ležatýzásobník, přičemž je nutno zohlednit efektivní připojovacívýkon Q effa zvolit odpovídající teploty.➔ U varianty "systém zásobníku" nemůže být na rozdíl odvarianty "nabíjecí systém zásobníku", zohledněný podíltrvalého výkonu během odběru, protože zdroj tepla budeběžně připojován teprve tehdy, až bude odebránapolovina uloženého množství tepla. V momentu připojeníkotle již uběhla polovina času, určeného k odběru.V nepříznivém případě musíme vycházet z toho, že v doběpřipojení je kotel již vychlazen až na pokojovou teplotu.Během doby ohřevu kotle bude ale dále odebírána teplávoda. To znamená, že v momentu, kdy teplota kotle je jiždost vysoká, aby byla schopna předávat teplo teplé vodě,je již z velké části chladná TV v zásobníku, který je nadvýměníkem tepla z hladkých trubek. Ve zbývající krátkédobě, která je do konce odběru teplé vody, není již kotelschopen dodat tolik tepla, aby bylo možné, ohřát teplouvodu na žádanou teplotu.Varianta nabíjecí systém zásobníkuRozlišují se dvě možnosti● celkový objem bude předzásobenZásobník se zvolí v souladu se zjištěným objemu TVv provedení, ležatý nebo stojatý. Zvolí se výměník teplapodle vypočteného efektivního připojovacího výkonu přizohlednění odpovídajících teplot.● část potřeby bude předzásobenaPodle toho, jaký je k dispozici připojovací výkon, můžebýt zredukován vypočtený objem zásobníku.➔ Efektivní připojovací výkon Q effvýměníku tepla musí býtvztažen na skutečné časy odběrů. Když budouokamžitě na začátku odběru připojeny výměník tepla azdroj tepla, tak bude vycházet nejmenší rozměr výměníkutepla.Zjištění parametrů pro návrh oběhových čerpadelSystém zásobníku a nabíjecí systém zásobníku (obě varianty stejné)Z grafu trvalého výkonu (➔ kapitola 4), ze kterého jezjištěn zásobníkový ohřívač vody, je nyní potřeba zjistitrozdíl teplot ze strany otopné vody pro systém zásobníkua vypočítat průtok podle vzorce 61/1:U nabíjecího systému zásobníku se vypočítá průtokotopné vody, při zohlednění efektivního připojovacíhovýkonu a při zohlednění teplot ze strany otopné vody.V HQ eff= ----------------- H cVeličiny ve vzorci ➔ 61/170Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Určení tlakové ztráty ze strany otopné vody (pro návrh oběhových čerpadel)Varianta systém zásobníkuTlaková ztráta výměníku tepla z hladkých trubek přidopředu vypočteném průtoku otopné vody V Hse odečtez příslušného grafu tlakových ztrát (➔ kapitola 4), proodpovídající zásobníkový ohřívač teplé vody Buderus. Přivýběru oběhového čerpadla se musí zohlednit také ostatníhydraulické odpory v zařízení.Varianta nabíjecí systém zásobníkuTlaková ztráta výměníku tepla se při dopředu vypočtenémprůtoku otopné vody zjistí podle údajů výrobce. Ostatníhydraulické odpory v zařízení je nutno zohlednit, přinávrhu primárního oběhového čerpadla.Určení tlakové ztráty ze strany teplé vody (pro návrh sekundárního oběhového čerpadla)Varianta systém zásobníku➔ Odpadá!Varianta nabíjecí systém zásobníkuOdběr teplé vody se vypočte podle vzorce 61/2:V WWQ eff= --------------------- c WWVeličiny ve vzorci ➔ 61/2Tlaková ztráta ze strany teplé vody na výměníku tepla uV WWse zjistí z údaje výrobce. Při návrhu sekundárníhooběhového čerpadla je nutné zohlednit ostatní odpory nazařízení.Ohřev pomocí páry nebo dálkového teplaSystém zásobníku a nabíjecí systém zásobníku (obě varianty stejné)Při ohřevu pomocí páry je nutno zohlednit trvalý výkonpro příslušný přetlak páry.Při ohřevu pomocí dálkového tepla je nutno zohlednitodpovídající teploty v letním provozu a příslušnémaximální dovolené tlakové ztráty.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200871


3Dimenzování (volba) zásobníků3.4.8 Příklad budovy sportovního klubuZadání úlohy➔ Na příkladu budovy sportovního klubu je zobrazentypický návrh zásobníků se špičkovými odběry s krátkoudobou ohřevu. Doba ohřevu nesmí být delší jak skutečnádoba fotbalového zápasu. Základy pro plánování a stavbusportovních hal jsou upraveny v DIN 18032-1.Dáno● Sprchovací zařízení s 2 10 sprchami●●●Předpokládaný výkon kotle Q eff=45kWTeplota zásobníku Sp=60°CVýstupní teplota V=70°C● Z důvodu místa je navržen stojatý zásobník, který musízohledňovat potřeby min. 28 osob● 2 fotbalová mužstva● 3 hráči na střídání● 3 rozhodčíKe zjištění➊ Střední specifická spotřeba na jednu sprchu q mv kWh➋ Kapacita zásobníku Q Spv kW➌ Typ a velikost zásobníku➍ Teoretický připojovací výkon Q theor.v kW➎ Doba ohřevu t av min➏ Průtok otopné vody V Hv l/h➐ Teplota zpátečky Rv °C➑ Tlaková ztráta ze strany otopné vody p Hv mbar➔ Při použití pomoci pro dimenzování DIWA se zvolí jakokategorie potřeb „Sériové potřeby“.ZpracováníSpecifická potřeba teplaPro zajištění sportovních hal bude doporučena teplotateplé vody 40 °C při odběru 8 litrů za minutu. Směrnice propotřebu tepla jsou k nalezení v kapitole 5 „Pomoc přinávrhu“. Podle tabulky 142/1 obnáší doba na sprchován 6minut, výkon 1675 Wh na jednu osobu a jedno sprchování(příklad ➔ 72/1, ➊).Kapacita zásobníkuStřední specifická spotřeba ➊ se zjistí podle vzorce 59/2,celková potřeba (při 100 % předzásobení je rovnakapacitě zásobníku) pro 28 odběrů:Q Sp = 28 1,675 kWhQ Sp= 46,9 kWh ➋odběr teplévodyvýstupní teplota teplévodystřední hodnota potřeby tepla na jednosprchování, které trvá4 min 5 min 6 min 7 min 10 minl/min °C Wh Wh Wh Wh Wh8103540453540459301155130511651395163072/1 Výtažek z tabulky „střední potřeba tepla na jedno sprchování při rozdílných časech použití a různých podmínkách pro teplou vody“;příklad je modře zvýrazněn (úplná tabulka ➔ 142/1)116513951630145517452035139516751955174520952440➊16301955228020352440285023252790325529103490407072Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Typ a velikost zásobníkuProveďte výběr typu zásobníku ➌ pomocí tabulek„Výkonová data teplé vody“ (➔ kapitola 4). Na základěvypočtené kapacity zásobníku ➋ bude zvolen jedenzásobníkový ohřívač vody Logalux SU400 až SU1000.Požadovaný obsah zásobníku ➌ se vypočítá pomocízákladního vzorce 148/2. 100% ohřev celého obsahuzásobníku na žádanou teplotu není možný. Tutoskutečnost upravuje korekční faktor objemu y podletabulky 137/1 (příklad ➔ 73/1).zásobníkový ohřívač teplévody LogaluxKorekční faktorobjemu ySU(stojatý) 0,94STLT (ležatý) 0,96korekční faktor přenosu x1,000,900,850,80a b c dLT > 400 (ležatý) 0,9073/1 Korekční faktor objemu y pro dobu odběru 15 až 20 minut; přizkrácené době odběru redukujte faktor o 0,05; příklad jemodře zvýrazněn (předloha ➔ 137/1)Podle tabulky 137/1 platí pro zásobníkový ohřívač teplévody Logalux SU korekční faktror objemu y =0,94(➔ 73/1). Při době odběru pod 15 minut se tento faktorzmenší o 0,05:y = 0,94 – 0,05 = 0,89Tím je dáno přizpůsobení ze základní vzorce 148/2:V SpV Sp46,9 kWh= -------------------------------------------- 860 -----------lK(60 - 10) K 0,89 kWh= 906 l ➌Odpovídající zásobníkový ohřívač vody je tímto LogaluxSU1000 o obsahu 1000 litrů ➌.Přenosový výkon výměníku tepla➔ Přenosový výkon výměníku tepla zásobníku klesás přibývající teplotou zásobníku (➔ str. 56). Aby bylomožné přenášet dostatečný výkon, je nutné mít možnostteoreticky zvednout nutný výkon přenosu. Toto budezohledněno pomocí korekčního faktoru přenosu x podlegrafu 137/2 (příklad ➔ 73/2).0,700,5 1 1,5čas ohřevu t a [h]73/2 Korekční faktor přenosu x; příklad je zobrazen modře(předloha ➔ 137/2)Vysvětlivky k obrázkua teplota zpátečky na otopné vodě je vyšší než teplota zásobníku,příklad 60 °C při trvalém výkonu, který je vztažen ze strany teplévody na 10/60 °Cb jako a, avšak vztaženo na 10/45 °Cc teplota zpátečky ze strany otopné vody je nižší než teplotazásobníku, např. 60 °C, při trvalém výkonu, který je vztažen zestrany teplé vody 10/60 °Cd jako c, avšak trvalý výkon je vztažen na 10/45 °COdhadnutá efektivní doba ohřevu obnáší jednu hodinu.Podle křivky c se dá vypočítat korekční faktor přenosux = 0,85 (➔ 73/2). Teoretický výkon přenosu je možnépřepočítat podle základního vzorce 148/8:Q theor. = Q eff x = 45 kW 0,85Q theor.= 38,25 kW ➍2Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200873


3Dimenzování (volba) zásobníkůDoba ohřevuZe základní vzorce 148/7 je možné zjistit dobu ohřevut a➎ pro teoretický připojovací výkon Q theor.:Δp H/ mbar——–—————V H/ m 3 /h500 400 350 300—– —– —– —–4,5 4,0 3,8 3,5t aQ------------ SpQ theor= =46,9------------------------kWh38,25 kW150100200—–2,9t aQ Sp= -------------- = 1,23 h = 74 min ➎Q theorParametry pro návrh oběhových čerpadelPro výpočet průtoku otopné vody ➏ se odečte teplotníspád otopné vody H=28K➒ z grafu trvalého výkonuzásobníkového ohřívače teplé vody Logalux SU1000(➔ 98/2) při daném topném výkonu kotle Q eff=45kW,teplotě na výstupu v= 70 °C a teplotě zásobníku Sp= 60 °C (příklad ➔ 74/1).➔ Když průtok otopné vody ➏ a tlaková ztráta ze stranyotopné vody ➑ nejsou k odečtení z grafu trvalého výkonu,je možné zanést přídavnou křivku tlakové ztráty (příklad➔ 45/2). Protože se hodnoty díky interpolaci nechají zjistitpouze přibližně, je možné alternativně provést výpočetprůtoku otopné vody ➏, který je uveden na straně 70.S pomocí teplotního spádu otopné vody ➒ se vypočítáprůtok otopné vody ➏ podle vzorce 61/1:trvalý výkon teplé vody Q D [kW]10045506045ϑ V / °C705580604500 10 20 28 40teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]74/1 Trvalý výkon teplé vody Logalux SU1000; příklad je modřezvýrazněn (předloha ➔ 98/2)90604545606045ϑ WW 10/…°C45100—–2,050—–1,425—–1,050V H45 kW 860 l KV H = ------------------------------------------28 K kWhV H=Q eff= ----------------- H c1382 l/h➏Teplota zpátečky ➐ se vypočítá z teploty na výstupu ateplotního spádu otopné vody ➒: R = V – H = 42°C ➐74Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Tlaková ztráta ze strany otopné vodyS vypočteným průtokem ze strany otopné vody ➏ jemožné odečíst z grafu tlakových ztrát pro zásobníkovýohřívač vody Logalux SU400 až SU1000 (➔ 96/2)tlakovou ztráta ze strany otopné vody ➑ pro zásobníkovýohřívač vody Logalux SU1000 (příklad ➔ 75/1).tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]300200100655040302010SU 1000750 500 40050,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11,4ST 300 200 1502 3průtok otopné vody V H [m 3 /h]75/1 Tlaková ztráta ze strany otopné vody Logalux SU400 ažSU1000; příklad je zvýrazněn modře (předloha ➔ 96/2)Výsledek➊ Specifická spotřeba pro jednu sprchu q m= 1,675 kWh➋ Kapacita zásobníku Q Sp= 46,9 kWh➌ Zásobník Logalux SU1000 o objemu 1000 litrů➍ Teoretický připojovací výkon Q theor.= 38,25 kW➎ Doba ohřevu t a=74min➏ Průtok otopné vody V H= 1382 l/h➐ Teplota zpátečky R=42°C➑ Tlaková ztráta ze strany otopné vody p H= 65 mbarDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200875


3Dimenzování (volba) zásobníků3.5 Návrh zásobníku pomocí grafického teplotního zobrazení3.5.1 Metoda součtových čarGrafické zobrazení energie, potřebné k ohřevu teplé vody,je především používáné u komplexního profilu požadavků.Zobrazená konstrukce teplotního grafu se bude takéoznačovat jako metoda součtových čar.➔ Aby se předešlo nepřesnostem při konstrukci grafu anepřesnostem při možných teplotních zobrazeních, je přinávrhu metodou součtových čar doporučeno využitípomoci DIWA (➔ 28/1).Potřeba energie k ohřevu teplé vodyTopný výkon a kapacita zásobníkuPředpokládejme, jednu koupací vanu, která budenaplněna za 10 minut 150 litry 40 °C teplé vody. Tepelnákapacita naplněné vany je podle vzorce 148/3:65,2➊Q NB = m NB WW c150 l 40 – 10KkWhQ NB = --------------------------------------------------------------860 l K= 5,2 kWhQ NBJe-li k dipozici, k ohřevu teplé vody, např. topný výkonQ H=14 kW, bude podle základního vzorce 148/1přenášené množství tepla za 10 minut:množství tepla Q [kWh]43Q NB2,3Q H10Q NB = 31,2 kWQ H = 14 kWQ Sp➋Q H = Q H t14 kW 10 min hQ H = -----------------------------------------------60 min= 2,3 kWhQ HDeficit na konci fáze odběru může krýt zásobníks kapacitou Q Sp 2,9 kWh.Znázornění grafického teplotního zobrazeníGraf 76/1 znázorňuje použití teplotního zobrazení.Budeme-li vycházet z kapacity tepla Q NBnaplněné vany az doby pro naplnění vany - 10 minut, docházíme k bodupotřeby ➊ pro koupací vanu. Stoupající křivka mezi nuloua bodem ➊ odpovídá po převedení základního vzorce148/1, nutnému výkonu pro ohřátí:5,2 kWh 60 minQ NB = --------------------------------------------10 min hQ NB=31,2 kW76/1 Plnění koupací vany při trvalém výkonu a kapacitě zásobníkuVysvětlivky k obrázkuQ HTeoretický topný výkon zdroje tepla pro ohřev teplé vodyQ HDodané množství tepla (-kapacita) pro ohřev teplé vodyQ NBPožadobvaný topný výkon, nutný pro naplnění koupací vanyQ NBKapacita tepla koupací vanyTeoreticky požadovaná kapacita zásobníku (deficit potřeby)Q SpDalší výpočty ➔ str. 1490Analogicky k tomu odpovídá stoupání topné křivky mezinulou a bodem ➋ výkonem ohřevu Q H=14 kW. Je tobezprostředně z pohledu, kdy s větším výkonem stoupátopná křivka a tím bude menší i teoreticky požadovanákapacita zásobníku Q Sp(deficit potřeby).Při požadovaném topném výkonu odQ H = Q NB = 31,2 kWčas t [min]nebude požadován žádný zásobník. V případě opakování,ale není zdroj tepla schopen disponovat k průtokovémuohřevu vody krátkodobě špičkovými výkony.1076Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Teoretická kapacita zásobníkuOdečtení teoretické kapacity zásobníkuV grafu tepelného zobrazení je topná křivka Q H=14kWparalelně posunuta do bodu ➊ (➔ 77/1). V průsečíku ➌s osou souřadnic je možné odečíst teoretickou kapacitazásobníku Q Sp= 2,9 kWh. Z teoretické kapacity zásobníkuse dá zjistit odpovídající objem zásobníku.Výpočet objemu zásobníkuS výkonem topného kotle Q H= 14 kW a časem, pro plněnívany 10 minut, bude kapacita tepla Q H= 2,3 kWhpřenášena jako trvalý výkon (➔ 76/1). Tomu odpovídá,podle přepočtu základního vzorce 148/3 při 40 °C,množství teplé vody:V WWQ WW WW – KW= -------------------------------------- cV WW =2,3 kWh 860 l K--------------------------------------------------40 – 10KkWhV WW=67 lNa rozdíl oproti plnění vany o obsahu 150 litrů, teplotěvody 40 °C, je možné teoreticky výkon o teplotě Sp= 40 °C předat i do obsahu zásobníku:V Sp = 150 l – 67 l = 83 l77/1 Zjištění teoretické kapacity zásobníku při daném topnémvýkonuVysvětlivky k obrázkuQ HTeoretický topný výkon zdroje tepla k ohřevu teplé vodyQ HDodávané množství tepla (-kapacita) k ohřevu teplé vodyQ NBPožadovaný topný výkon, nutný pro naplnění koupací vanyQ NBKapacita tepla plnění koupelnové vanyTeoreticky požadovaná kapacita zásobníku (deficit potřeby)Q Spmnožství tepla Q [kWh]Q NBQ HQ Sp65,242,92100➌Q H = 14 kWQ NB = 31,2 kWQ H = 14 kWčas t [min]10➊Další výpočty ➔ str. 149Praktické vlivyTeploty zásobníkuTeoreticky přijatý výkon zásobníku o teplotě 40 °C nebudemít prakticky žádné použití, neboť nejsou vyloučenytepelné ztráty až k místu odběru. Kromě toho dostačuje přivyšší teplotě menší zásobník.Při teplotě zásobníku Sp= 55 °C, byl po převedenízákladního vzorce 148/2 požadovaný objem zásobníku:Korekční faktor objemu yJe běžné, že se bude korigovat velikost zásobníkufaktorem y, který zohledňuje úplné nabití zásobníku(➔ str. 57). U moderních zásobníků se tento faktor můževypustit. To z toho důvodu, že vypočtený potřebný objemzásobníku se vždy zaokrouhluje na vyráběné velikostizásobníků.V SpQ Sp Sp – KW= ----------------------------------- cV2,9 kWh 860 l KSp = -----------------------------------------------55 – 10KkWhV Sp= 55 lDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200877


3Dimenzování (volba) zásobníkůPlný topný výkon u nabíjecího systému zásobníkuTeplotní zobrazení – graf 77/1 předpokládá při výkonuQ H= 14 kW, odběr 83 litrů ze zásobníku a průběžný ohřevvody 67 litrů.➔ To bude předpokládat princip funkce ohřevu TV, kterýv praxi odpovídá nabíjecímu systému zásobníku.40 °Cprincip funkceAW40 °CSnížené výkony ohřevu u zásobníkového systémuNa začátku odběru z plně nabitého zásobníku ležívýměník tepla v temperované vodě a proto nemůžepředávat plný výkon (➔ 78/2, pozice A). Běhemvyprazdňování (pozice B) dochází ke zvětšovánípřenášeného výkonu. Na konci odběru (pozice C) jezásobník temperován40 °CV Sp = 8,3 l/minEKΣ V = 15 l/minQ H = 14 kW10 °CV WW = 6,7 l/min Sp=Q H-------------- cV Spnabíjecí systém zásobníkuPřeneseme-li tuto situaci na graf teplotního zobrazení, jevidět deficit potřeby (– Q Sp), který musí být vyrovnán díkyodpovídajícímu zvětšení Q Sp. V grafu tepelného zobrazeníje k tomuto účelu paralelně posunuta topná křivka Q‘ Htak,že se potkává s bodem potřeby ➊ (➔ 78/2).V průsečíku ➍ se souřadnicovou osou je možné odečístkorigovanou kapacitu zásobníku Q‘ Sp.AWEK78/1 Princip funkce nabíjecího systému zásobníku:odběr obsahu zásobníku a trvalý výkonAAWEKBAWEKCtAWEKmnožství tepla Q [kWh]Q NBQ Sp Q‘Sp65,243,221➍Q H = 14 kWQ NB = 31,2 kW➊Q‘ H–Q Sp00 5 10A B Cčas t [min]78/2 Princip funkce systému zásobníku: odběr a ohřev s deficitem potřeby v grafu teplotního zobrazeníVysvětlivky k obrázku (➔ 78/1 a 78/2)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyV Spvelikost odběru ze zásobníkuV WWvelikost odběru teplé vody (přes externí výměník tepla)V celková velikost odběru pro plnění vanyQ Hteoretický topný výkon zdroje teplapro ohřev teplé vodyQ‘ Hreálný topný výkon zdroje tepla k ohřevu teplé vodyQ NBpožadovaný výkon ohřevu pro naplnění koupací vanyQ NBQ Spkapacita tepla plnění vanyteoreticky požadovaná kapacita zásobníku (deficit potřeby)–Q Sppřídavný deficit potřebyQ‘ Spminimální kapacita zásobníku (deficit potřeby)Další výpočty ➔ str. 14978Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 3Zpoždění spínání u zásobníkového systémuSituace se zhoršuje, pokud bude požadavek na topnývýkon teprve až při určitém vyprázdnění zásobníku. Zdrojtepla musí dobíjet na žádanou teplotu se zpožděním. Přizpožděném zapnutí zdroje tepla dojde ke vzniku mrtvýchčasů, které jsou dány pozicí teplotních čidel a způsobemprovozu zásobníkového systému. Přitom se rozlišuje mezimrtvým časem t 1až do doby, kdy je aktivováno čidlo teplévody FW v zásobníku a mrtvým časem t 2až do doby, kdyje zdroj tepla uveden na teplotu nabíjení (➔ 79/1). Mrtvéčasy t 1a t 2mohou být v součtu souběhů určitýchprovozních podmínek delší, než je časová potřeba.AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyFK teplotní čidlo kotleFW teplotní čidlo teplé vody (zásobník)KR zpětná klapkaPS nabíjecí čerpadlo zásobníkut 1mrtvý čas zásobníkmrtvý čas kotelt 2armatury ➔ 21/2AWt 155 ˚C t 1 + t 2t 1 + t FW2t 2FKPS KREK79/1 Mrtvé časy u zásobníkového systémuÚplné předzásobení špičkové potřeby➔ Pokud dojde k tomu, že budou uplatněny všechnypraktické vlivy, je vhodné úplné předzásobení špičkovépotřeby teplé vody.Pro případ koupací vany je po vzoru základníhovzorce 148/2, při teplotě zásobníku 55 °C, požadovánnásledující obsah zásobníku:V SpV SpV SpQ Sp Sp – KW= ----------------------------------- c=5-------------------------------------------------, 2 kWh 860 l K55 – 10KkWh= 100 lPřitom je požadavek, že začátku špičkové potřeby je plněnabitý zásobník. V nepříznivém stavu může být zásobníkvyprázdněn skoro až na pozici teplotního čidla, kteráodpovídá místu na křivce. Mrtvý čas t 1je potom sice velmikrátký, ale je pak k dispozici jen asi 50 % kapacityzásobníku (➔ 80/1). To je důvodem, proč se standardněpoužívá velikost zásobníků až do 200 litrů, pro případpokrytí potřeb jednogeneračního rodinného domu.➔ Zásobníky by mohly být při návrhu a při stejnémkomfortním výkonu menší, pokud by ale regulacezásobníku přesně zohledňovala prakticky popsané vlivy.Protože krátkodobá špičková potřeba je plnězabezpečena, jsou v grafu na delší časová obdobíkomplexní profily potřeb, použitím vlastní oblasti teplotníhozobrazení. Je nutno také zohlednit mrtvý čas zásobníku t 1(➔ 80/1). Mrtvý čas kotle t 2nemá většinou žádný význam,protože během období topné sezóny, je stálá teplotnípřipravenost.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200879


3Dimenzování (volba) zásobníků3.5.2 Konstrukce jednoduchého grafu tepelného zobrazeníKrátkodobá špičková potřebaBudeme-li vycházet z potřeby koupací vany (➔ str. 76) az nutnosti úplného předzásobení, je možné vytvořittepelné zobrazení 80/1. Z toho je možné odvodit, žezásobník může být po cca. 28 minutách od začátkuodběru ➎ se svoji plnou kapacitou, opět k dispozici. Tím jemožné v těchto časových intervalech libovolně častoopakovat stejně velkou potřebu teplé vody. Pokaždé jetřeba plný výkon kotle.Proto, v případě pokrývání špičkových odběrů Q Sp➊,vychází jako požadavek z většiny praktických případů,předpokládaná křivka potřeb, a ne využití určovanétopnou křivkou.množství tepla Q [kWh]12108642Q NB➊AQ HQ Sp20 3050 % Q SpBQ Sp➎50 % Q SpPoužitelná kapacita zásobníkuV časovém bodě A (➔ 80/1) existuje pozitivní kapacitazásobníku, přičemž ale není rozpoznatelné, zda se takéjedná o použitelnou teplotu. Ze spodu vstupující studenávoda odebírá velkou část odevzdávaného topného výkonua přitom se ohřívá „systémem průtokového ohřevu“ podle: WWQ H V Sp= --------------cOdběr (průtočné množství) zásobníkem V Spje dánporovnáním směšování:V Sp=V WW Sp – WW WW – KW-------------------------------------------------------------- + 1Při daném odběru teplé vody k plnění koupací vanyV WW= 15 l/min s teplotou WW= 40 °C a přijatou teplotouzásobníku Sp=55°C (➔ str. 77), udává výpočet:V SpV Sp= ---------------------------------------------15 l/min55-----------------------------------°C – 40 °C+ 140 °C – 10 °C= 10 l/minPři 100 litrech objemu je zásobník po 10 minutách úplněvyprázdněn. Nyní, v případě že byl okamžitě při začátkuodebírání teplé vody k dispozici topný výkon, má vytékajícíteplá voda, teplotu 30 °C. Pokud je aktivní mrtvý čas t 1(➔ 80/1), je teplota odpovídajícím způsobem nižší.80/1 Zjištění teoretické kapacity zásobníku při daném topnémvýkonuVysvětlivky k obrázkuQ Hteoretický topný výkon zdroje tepla pro ohřev teplé vodyQ NBtepelná kapacita plnění koupací vanyQ Spteoreticky požadovaná kapacita zásobníku (deficit potřeby)mrtvý čas zásobníkut 10Další výpočty ➔ str. 1490 10t 1 t 1čas t [min]40 50Minimální kapacita zásobníkuPozitivní kapacita asi 1,2 kWh v čase A (➔ 80/1),odpovídá zvýšení teploty o WW= 10 K a tím teplotěodběru WW= 20 °C. V optimálním případě beznepříznivých vlivů bude zásobník opět nabit, protože pošpičkovém odběru není předpokládána žádná spotřeba.Ve všech ostatních případech nesmí nikdy v zásobníkupoklesnout minimální kapacita pod Q’ Sp. Podle základníhovzorce 148/2 bude výpočet vypadat v daném případětakto (➔ 80/1):Q’ Sp = V Sp Sp – KW c100 l 40 – 10KkWhQ’ Sp = --------------------------------------------------------------860 l KQ’ Sp = 3,5 kWh80Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.5.3 Komplexní teoretický profil potřebKapacita zásobníkuKapacita zásobníku Q Spodpovídá krátkodobé špičkovépotřebě mezi body ➏ a ➐, které jsou zvoleny v grafuteplotní potřeby 81/1 a je:Q Sp = 35 kWh – 15 kWh = 20 kWhMinimální kapacita zásobníkuPři zvolené teplotě zásobníku SP= 60 °C a teplotěodběru WW= 40 °C nesmí kapacita zásobníku spadnoutpod Q’ Sp= 12 kWh. Tím jsou pevně dány body A a B(➔ 81/1).Výkon potřebný k ohřevuPotřebný topný výkon k ohřevu zásobníku (trvalý výkon)se spočte pomocí základního vzorce 148/1 z kapacitníchhodnot celkové potřeby (➔ 81/1, bod C) a úplnéhovyprázdnění zásobníku (bod A), stejně jak se provedevýpočet příslušných časů:QQ 2 – Q 1H = ------------------t 2 – t 1Q60 kWh – 35 kWhH = ----------------------------------------------8 h – 6 h= 12,5 kWQ HVelikost zásobníku a začátek ohřevuVelikost zásobníku je podle vzorce 148/2:V Sp20 kWh 860 l KV Sp = ---------------------------------------------60 – 10KkWh= 344 lV SpQ Sp Sp – KW= ----------------------------------- cV tomto případě je 400 litrů nejbližší objem zásobníku,který je na trhu. Na grafu teplotní potřeby 81/1 je možnévidět, že při využití topného výkonu při dohřevu, teprve při50% procentním vyprázdnění ➑ ,dochází k deficitu. Lepší,než zvětšení korektury možné kapacity zásobníku(v předloženém případě to odpovídá celkovémupředzásobení), je zkrácení mrtvého času t 1a tím včasnépřipojení topného výkonu ➒.množství tepla Q [kWh]Q Sp656055504540353025201510500181/1 Konstrukce topné křivky v grafu teplotní potřebyVysvětlivky k obrázkuQ HTeoretický topný výkon zdroje tepla k ohřevu teplé vodyQ SpTeoreticky požadovaná kapacita zásobníku (deficit potřeby)Q‘ SpMinimální kapacita zásobníku (deficit potřeby)t 1Mrtvý čas zásobníkuDalší výpočty ➔ str. 149t 1➒➔ V případě možných nepřesností při konstrukci grafuteplotní potřeby je při použití metody součtových čardoporučeno využití návrhu s pomocí DIWA (➔ 28/1).Ačas t [h]Q HQ Sp➑B➏CQ' Sp➐50 % Q SpQ Sp2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200881


3Dimenzování (volba) zásobníků3.6 Návrh zásobníku pro plavecký bazén3.6.1 Směrnice VDI 2089 jako pomoc při výpočtuNormované hodnotySe směrnicí VDI - 2089 obsahující tabulkové hodnoty, jemožné navrhnout zásobník a porovnatelné údaje proohřev teplé vody v bazénech (➔ str. 144).Pro návrh zásobníku s pomocí nomogramu (➔ 82/1) musíbýt známa následující výchozí data nebo musí být tatodata odhadnuta● Plocha povrchu bazénu v m 2●●●Efektivní výkon vody na jednu sprchu v l/minOdhadnutý celkový čas používání sprch v min/hodPodíl v % pro celkovou potřebu, která je nutno zajistittNomogram k návrhu zásobníku pro bazén807012 l/minefektivní výkon vody na jednu sprchu10 l/min8 l/min6 l/minpožadovanýpočet sprch605040302010700 600 500 400 300 200 100 150 300 450 600 750 900 1050celkový výkon vody [l/min] povrchová plocha bazénu [m 2 ]311262239335 33025 min/h30 min/h35 min/h40 min/h45 min/h50 min/hčas používání sprchycelkový odběr o teplotě42 °C [m 3 /h]1215182124273044755867078189310051116trvalý výkon při10/42 °C [kW]20 % z celkové potřeby33 % z celkové potřebypředzásobení o 40%z celkové potřeby2000 3000 4000 5000 60001800předzásobení při 60 °C [l]700082/1 Nomogram pro návrh zásobníku k bazénu (podle VDI-listu 2089, vydání duben 1993); příklad krytého bazénu je modře zvýrazněn(➔ str. 83)82Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Dimenzování (volba) zásobníků 33.6.2 Příklad krytého bazénuZadání úlohy➔ Na příkladu krytého bazénu bude znázorněno rozloženízařízení k ohřevu teplé vody. Jsou použity relativně velkéobjemy zásobníků, které se mohou kombinovat.Dáno● Krytý bazén s plochou 600 m 2● Výkon vody na jednu sprchu 8 l/min s časovačem naukončení provozu● Čas používání sprch 40 min/h● Předzásobení celkové potřeby 33 % (ležící zásobník)● Výstupní teplota V= 85 °C●Teplota teplé vody WW=60°CKe zjištění➊ Požadovaný počet sprch➋ Požadovaný počet sprch Q Dv kWk ohřevu se spádem 10/42 °C➌ Obsah zásobníku V Spv l➍ Typ a velikost zásobníku➎ Teplotní spád ze strany otopné vody Hv K➏ Průtok otopné vody V Hv m 3 /h➐ Tlaková ztráta ze strany otopné vody p Hv mbar➔ Při použití pomoci při projektování DIWA se zvolí jakokategorie potřeb „Komplexní zadání potřeb“.ZpracováníOdečíst hodnoty v nomogramu● Budeme-li vycházet z plochy bazénu projdemenomogram (➔ 82/1):➊ Počet sprch 30 kusů➋ Trvalý výkon teplé vody Q D= 330 kW➌ Obsah zásobníku V Sp 1800 lParametry pro návrh čerpadelPodle zjištěného obsahu zásobníku ➌ bude zvolenzásobníkový ohřívač vody Logalux L2TH1900 ➍. Tentodvojitý zásobník se skládá ze dvou zásobníkovýchohřívačů Logalux LTH950. Pro požadovaný výstupnívýkon 85 °C se tím zanese do grafu trvalého výkonuzásobníkového ohřívače vody Logalux LTH950 (➔ 112/2),jako pomocná křivka výstupní teploty teplé vody 60 °C.Tato pomocná křivka je dána jako zprostředkovaná křivkamezi křivkou ww= 10/60 °C, pole V= 80 °C a křivkou ww= 10/60 °C, pole V= 90 °C (příklad ➔ 83/1). Teplotníspád ze strany otopné vody ➎ je při trvalém výkonu teplévody Q D= 165 kW ➑. Průtok topné vody ➏ a tlakováztráta ze strany otopné vody ➐ nejsou exaktně určitelné zgrafu trvalého výkonu. Podle vzorce 148/4 je průtokotopné vody ➏:165 kW 860 l KV H = ---------------------------------------------30 K kWhtrvalý výkon teplé vody Q D [kW]300250200165150100500050Δp H/ mbar————————V H/ m 3 /h60455570ϑ V / °C60458085500—–400—–9,2 8,3300—–7,1200—–5,883/1 Trvalý výkon teplé vody Logalux LTH750 a LTH950; příklad jezvýrazněn modře (předloha ➔ 112/2)904510060456010 20 30teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]60ϑ WW 10/…°C456045?➐➏40100—–4,150—–2,8V H=4730 l/h➏Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200883


3Dimenzování (volba) zásobníkůTlaková ztráta otopné vodyS vypočteným průtokem ze strany otopné vody ➏ jetlaková ztráta ze strany otopné vody ➐ k odečtení prozásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LTH950, z grafutlakových ztrát zásobníkového ohřívače teplé vodyLogalux LTH400 až LTH3000 (příklad ➔ 84/1).tlaková ztráta ze strany topné vody Δp H [mbar]60050040030020014010050750 … 950400 … 550150020003 4 4,7102500 … 300020 30průtok topné vody V H [m 3 /h]84/1 Tlaková ztráta ze strany otopné vody Logalux LTH400 ažLTH3000; příklad je zvýrazněn modřeVýsledek➊ Počet sprch 30 kusů➋ Trvalý výkon teplé vody Q eff= 330 kW➌ Obsah zásobníku V Sp= 2000 l➍ Typ a velikost zásobníku Logalux L2TH1900➎ Teplotní spád ze strany otopné vody H=30K➏ Celkový průtok dvojitého zásobníku V H=9,4m 3 /h➐ Tlaková ztráta ze strany otopné vody p H= 140 mbar(při připojení dle Tichelmanna)Alternativa k dvojitému zásobníku Logalux L2TH1900 setaké používá zásobníkový ohřívač teplé vody LogaluxLTH2000.84Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44 Výběr zásobníku4.1 Ohřev teplé vody pomocí zásobníků Buderus4.1.1 Zásobník pro každou situaciZásobníkové ohřívače teplé vody Buderus jsou použitelnéa kombinovatelé podle provedení pro systémy zásobníkunebo pro nabíjecí zásobníkové systémy. Mají účinnouizolaci bez použití polyuretanu z FCKW. Zásobníky do 300litrů obsahu jsou z výroby opatřeny izolací s tvrdé pěny.Od 400 litrů obsahu zásobníku je tepelná izolace z měkképěny nebo ze segmentů z tvrdé pěny, čímž je možnáintalace izolace až po montáži. Uvnitř zásobníků, kdedochází ke kontaktu s teplou vodou, je použitatermoglazura DUOCLEAN MTK. Tím je dosaženo vysokéhygienické ochrany. Před korozí chrání katodový systémz thermoglazury DUOCLEAN MKT a magneziové anody,případně bezúdržbové inertní anody. Všechnyzásobníkové ohřívače vody Buderus se zabudovanýmvýměníkem tepla jsou certifikovány podle směrnice EUpro tlakové přístroje 97/23/EG. Existují zásobníky prospeciální druhy ohřevu (např. zdroj dálkového tepla nebopára) a taktéž i pro vodu, která vykazuje speciálnívlastnosti (např. v provedení pro mořskou vodu).Stojatý zásobníkStojatý zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux ST neboSU stejně jako zásobník vody Logalux SF je možné umístitvedle kotle. Stojaté zásobníky teplé vody Logalux ST (do300 litrů), jsou svým designem sladěny se stacionárnímikotli. K tomu jsou odpovídající propojovací vedení mezikotlem a zásobníkem včetně nabíjecího čerpadla a zpětnéklapky.Pokud je v kotelně dostatek místa, je kombinace kotle avedle stojícího zásobníku zvláště zajímavá. Spojením vícestojatých zásobníků, které mají celkově obsah do 1000litrů, je možné získat každý typ požadovaného obsahuzásobníku. Podle druhu systému (systém zásobníku nebonabíjecí systém zásobníku), varianty spínání (sériově neboparalelně), je třeba dávat pozor na speciální požadavkyz hlediska propojení, ze strany vytápění a teplé vody.Servisní otvor u zásobníku je dostatečně velký, takže sevšechny stojící zásobníky dají velice lehce čistit audržovat.Ležatý zásobníkLežaté zásobníkové ohřívače teplé vody Logalux L a LT(do 300 litrů) je možné získat v různých kombinacích s kotlive sladěném designu a kompletním propojovacímvedením mezi kotlem a zásobníkem. Tyto zásobníky jsouzatížitelné maximálně do 500 kg a tvoří komplet s nahořeumístěným kotlem. Přes servisní kryt zásobníku jeumožněno lehce provádět servis a inspekce.Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT s obsahemvětším jak 400 litrů a zásobník Logalux LF nabízejíkombinace více ležatých zásobníků. Pro pravidelný servisa údržbu je k dispozici velký servisní otvor, který umožnívstup.Zásobník pro speciální případy použití➔ Zásobník pro speciální případy použití není v tétokapitole uváděn. Váš výběr umožňují kritéria, která seodlišují od běžných podkladů pro projektování.Zásobník pro nástěnný kotelModerní nástěnné kotle Buderus jsou kompaktní a spořímísto. Zásobníky mají sladěny rozměry a desing s danýmkotlem. Zásobníky jdou umístit pod kotel nebo vedlenástěnného kotle.➔ Projekční podklady ke zvolenému nástěnnému kotliobsahují podstatné informace pro ohřev teplé vody.Solární zásobníkVýběr solárního zásobníku musí být v souladu s návrhemsolárního systému a s zajištěným počtem solárníchkolektorů.➔ Projekční podklady „Solární technika Logasol pro ohřevpitné vody a podporu vytápění“, pojednávají jak ozásobnících k ohřevu teplé vody, tak také o kombinacíchohřevu teplé vody se solární podporou vytápění.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200885


4Výběr zásobníku4.1.2 Zvolené znaky a zvláštnosti zásobníkových ohřívačů teplé vodyzásobníkLogaluxST160/4ažST300/4SU160 (W)ažSU300 (W)SU400ažSU1000L135/1ažL200/1LT135/1ažLT300/1LT…od 400 lSF300ažSF1000SU400ažSU1000LFod 400 lvýměníkteplaintegrovanýintegrovanýbezvýměníku(možnoexterníLogaluxLAP aLSP)bezvýměníku(možnoexterníLogaluxLAP)bezvýměníku(možnoexterníLogaluxLSP)provedenísystémusystémzásobníkustojatýsystémzásobníkustojatýnabíjecísystémzásobníkustojatýnabíjecísystémzásobníkustojatýnabíjecísystémzásobníkuležatýVlastnosti● zásobníkový ohřívač se zabudovaným výměníkem tepla z hladkých trubek● ochrana proti korozi pomocí magnéziové anody, pomocí bezúdržbové inertní anody, s regulací jakopříslušenstvím● design je sladěn s kotlem Logano G125 a G124● výměník tepla z žebrováné trubky (příslušenství), pro bivalentní ohřev s pomocí solárního zařízenínebo pro alternativní zdroj elektrický dotop (příslušenství) na zabudování do předního krytu pro údržbu● další příslušenství: regulace (➔ 18/1), teploměr, elektrický nabíjecí systém LSE (připojení k výměníkutepla z hladkých trubek)● zásobníkový ohřívač vody se zabudovaným výměníkem tepla z hladkých trubek● ochrana proti korozi pomocí magnéziové anody● výměník z žebrovaných trubek (příslušenství) pro bivalentní ohřev s pomocí solárního zařízení neboalternativně elektrický dotop (příslušenství), který se zabudovává přes přední otvor pro údržbu● další příslušenství: regulace (➔ 18/1), teploměr, elektrický nabíjecí systém LSE (připojení na výměníktepla z hladkých trubek)● zásobníkový ohřívač vody se zabudovaným výměníkem tepla z hladkých trubek● ochrana proti korozi pomocí magnéziové anody, bezúdržbová inertní anoda regulací jakopříslušenstvím● výměník tepla z žebrovaných trubek (příslušenství) pro bivalentní ohřev zabudovatelná do předníhokrytu pro údržbu; dodatečné vybavení, sada výměníku tepla Logalux LAP● další příslušenství: regulace (➔ 18/1), elektrický dotop (alternativně k žebrovanému výměníku tepla) aelektrickému nabíjecímu systému LSE (připojení k výměníku tepla z hladkých trubek)● také v provedení pro mořskou vodu (s přídavnou krycí vrstvou)● zásobníkový ohřívač se zabudovaným výměníkem tepla z hladkých trubek● ochrana proti korozi pomocí magnéziové anody, inertní anoda nepotřebující servis s regulací jakopříslušenstvím● Logalux L v designu ke kotli Logano G124● Logalux LT v designu ke kotli Logano G125● další příslušenství: regulace (➔ 18/1), teploměr a elektrický nabíjecí systém LSE (připojení na výměníktepla z hladkých trubek)● zásobníkový ohřívač vody s vyměnitelným výměníkem tepla z hladkých trubek● výměník tepla v provedení normální- (LTN), vysoce výkonný- (LTH) nebo v parním provedení (LTD)● Logalux LT … jako jednotlivý zásobník, dvojitý zásobník (L2T…) nebo trojitý zásobník (L3T…)● ochrana proti korozi pomocí bezúdržbové inertní anody včetně regulace Logamatic SPI 1010 (odobsahu 2000 litrů jednotlivého zásobníku, 2 inertních anod s regulací Logamatic SPZ 1010)● možno obdržet regulaci (➔ 18/1) a elektrický dotop jako příslušenství● také možnost dodání provedení přezkoušeného státní zkušebnou „TÜV“ nebo jako v provedení promořskou vodu (s přídavnou krycí vrstvou)● zásobník na vodu (bez výměníku tepla) a sadou výměníku tepla Logalux LAP (nasazena) nebo LSP(ze strany) s deskovým výměníkem tepla z nerezu pro velké přenosové výkony při malých rozměrech● Logalux LAP kompletně na horním krytu pro údržbu montovaném s odpovídající tepelnou izolací● Logalux LSP se instaluje vedle zásobníku, kompletně montovaný s odpovídající tepelnou izolací; jakopříslušenství sada pro připojení k zásobníku a propojovací vedení mezi výměníkem tepla azásobníkem● další příslušenství: regulace (➔ 19/1), výměník tepla ze žebrovaných trubek nebo alternativně elektrodotop, (obě dvě možnosti je možné zabudovat do předního krytu pro údržbu)● možnost dodání také v provedení pro mořskou vodu (s přídavnou krycí vrstvou)● zásobníkový ohřívač a sada výměníku tepla Logalux LAP (k nasazení)● Logalux LAP kompletně na horním krytu pro údržbu montovaném s odpovídající tepelnou ochranou● bivalentní ohřev se solárním zařízením, možné přes navařený výměník tepla z hladkých trubek● příslušenství: regulace (➔ 19/1) a elektrický dotop (zabudován do krytu pro údržbu)● také v provedení na slanou vodu (s přídavnou krycí vrstvou)➔ Logalux SU400 až SU1000 (zásobníkový systém)● zásobníkový ohřívač bez výměníku tepla a sada výměníku tepla Logalux LSP (ze strany) s výměníkemtepla z nerezu, který má malé rozměry a velkou schopnost přenášet teplo● vedle zásobníku instalovaný Logalux LSP, kompletně montovaný s odpovídající tepelnou izolací; jakopříslušenství, sada pro připojení mezi zásobníkem a výměníkem tepla● Logalux LF jako jednotlivý zásobník, dvojitý zásobník (L2F) nebo trojitý zásobník (L3F)● ochrana proti korozi pomocí bezúdržbové intertní anody, včetně regulace Logamatic SPI 1010● jako příslušenství je regulace (➔ 19/1); na dotaz je možný elektrický dotop s regulací● k dostání v provedení pro mořskou vodu (s přídavnou krycí vrstvou)86/1 Vlastnosti zásobníkových ohřívačů teplé vody Logalux pro systémy zásobníků a nabíjecí systémy zásobníků86Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.1.3 Pomoc při výběru zásobníku na teplou vodu Logaluxobsahzásobníkuvýměník tepla (WT)z hladkých trubek 1)zásobníkový ohřívač vody Logaluxzásobníkový ohřívač vody Logaluxpro systém zásobníkupro nabíjecí systém zásobníkus integrovaným výměníkem tepla (WT)se sadou externího výměníku teplastojatý ležatý stojatý ležatývýměníktepla (WT)z žebrovanétrubky 2)výměník tepla (WT)z hladkých trubek 1)výměníktepla (WT)z hladkýchtrubek 3)LogaluxLAP 4)LogaluxLSP 4)l zabudovaný vyměnitelný zabudovaný vyměnitelný nasazený vedlestojící135 L135/1 LT135/1160 ST160/4 SU160 5)L160/1 LT160/1200 ST200/4 SU200 5) L200/1 LT200/1300 ST300/4 SU300 5) SF300 LT300/1 SF300 SF300400 SU400 SF400 LT…400 SF400 SU400 6)SF400500 SU500 SF500 SF500 SU500 6) SF50087/1 Pomoc při výběru zásobníku na teplou vodu Logalux k použití v zásobníkovém systému a nabíjecím systému zásobníku1) Ohřev pomocí kotle, dálkového tepla a nebo topné centrály (podobné dálkovému teplu)2) Ohřev pomocí kotle, dálkové teplo přes zabudovaný výměník tepla z žebrovaných trubek (příslušenství)3) Logalux LTN a LTH ohřívaný kotlem nebo dálkovým teplem (přímo či nepřímo); Logalux LTD ohřívaný pomocí páry4) Ohřev pomocí kotle nebo dálkovým teplem (přímo nebo nepřímo)5) Možno objednat také s bílým opláštěním jako Logalux SU… W pro nástěnný kotel6) Uzpůsobeno pro Logalux LAP s Logalux SU, bivalentní ohřev pomocí solárního zařízení7) Logalux L2… - dvojitý zásobník (ležící nad sebou)8) Logalux L3… - trojitý zásobník (ležící nad sebou)LogaluxLSP 4)vedle stojící550 LT…550 LF550750 SU750 LT…750 SF750 SU750 6) SF750 LF750800 L2T…800 7)LF400L2F800 7)950 LT…950 LF9501000 SU1000 SF1000 SU1000 6) SF10001100 L2T…1100 7) L2F1100 7)1200 L3T…1200 8)L3F1200 8)1500 LT…1500 LF15001500 L2T…1500 7) L2F1500 7)1650 L3T…1650 8) L3F1650 8)1900 L2T…1900 L2F1900 7)2000 LT…2000 LF20002250 L3T…2250 8) L3F2250 8)2500 LT…2500 LF25003000 LT…3000 LF30003000 L2T…3000 7) L2F3000 7)4000 L2T…4000 7) L2F4000 7)5000 L2T…5000 7) L2F5000 7)6000 LT2…6000 L2F6000 7)techn.data➔ str.88➔ str.90, 92➔ str.94➔ str.101➔ str.103➔ str.105➔ str.118➔ str.118➔ str.123, 126➔ str.124, 126Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200887


4Výběr zásobníku4.2 Stojatý zásobníkový ohřívač vody Logalux ST, SU a SF(se zabudovaným výměníkem tepla)4.2.1 Rozměry a technická data Logalux ST160/4 až ST300/4TAWR1EZR6H AWH EZpohled ze shoraDVSR1Měřicí místoH VSHRSR1EKR14H RSH EK88/1 Rozměry stojatého zásobníkového ohřívače teplé vody Logalux ST160/4 až ST300/4zásobníkový ohřívač vody Logalux ST160/4 ST200/4 ST300/4obsah zásobníku l 160 200 300průměrDF Dhloubka T mm 583 583 708výška bez instalovaných nožiček H mm 1250 1510 1515výška prostoru instalace 1)mm 1600 1800 1950výstup zásobníku H VSmm 644 644 682zpátečka zásobníku H RSmm 238 238 297vstup studené vodyEK palec R1R1R14H EKmm575760vstup cirkulace H EZmm 724 724 762výstup teplé vody H AWmm 1111 1371 1326teplosměnná plocha výměníku z hladkých trubek m 2 0,9 0,9 1,21objem otopné vody l 4,5 4,5 8,0pohotovostní ztráta zásobníku 2)hmotnost 3) (netto)88/2 Rozměry a technická data stojících zásobníkových ohřívačů TV Logalux ST160/4 až ST300/41) minimální výška prostoru pro výměnu magneziové anody2) při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C (podle DIN V 4753-8)3) hmotnost i s obalem o 5 % vyššímmmm557495557495674610kWh/24 h 1,9 2,1 2,3kg 98 110 145maximální provozní přetlak bar 16 topná voda/ 10 teplá vodamaximální provozní teplota °C 160 otopná voda/ 95 teplá vodač. certifikátu podle směrnice 97/23/EU Z-DDK-MUC-02-318302-1588Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.2.2 Technické údaje Logalux ST160/4 až ST300/4Ohřev s kotlem při velké potřebě teplé vodyzásobníkovýohřívač teplévodyLogaluxST300/4výstupní teplotaotopné vodyvýkonové číslo N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar5060708090––9,310,010,7295520710945122012,021,228,838,549,6––360545760––20,931,744,25,0 22389/1 Technické údaje zásobníku teplé vody Logalux ST300/41) Podle DIN 4708 bude výkonové číslo vztaženo pro standardní údaje (tištěno tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C minimální potřebaodpovídá trvalému výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) Vstupní teplota studené vody 10 °COhřev s kotlem při redukované potřebě teplé vody (standard při návrhu)zásobníkovýohřívačvodyLogaluxST160/4ST200/4ST300/4výstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vodypři výstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar506070809050607080905060708090––2,42,63,0––4,14,24,6––9,19,710,126544062580510002654406258051000285510695875104010,717,925,432,840,710,717,925,432,840,711,620,728,235,642,4––335475635––335475635––355500645––19,427,536,9––19,427,536,9––20,729,237,62,0 1902,0 1902,6 6389/2 Výkonová data teplé vody Logalux ST160/4 až ST300/41) Podle DIN 4708 bude výkonové číslo vztaženo pro standardní údaje (tučně vytištěné) na V= 80 °C a Sp= 60 °C minimální potřebatepla odpovídá trvalému výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °CZařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky●Koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●●●Zásobník o stejném objemuTrvalý výkon TV odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníkuPřipojení podle „Systému Tichelmann“Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200889


4Výběr zásobníku4.2.3 Rozměry a technická data Logalux SU160 (W) až SU300 (W)DAWR1HH AWpohled ze shoraLogalux SU160 (W)Logalux SU200 (W)pohled ze shoraLogalux SU300 (W)A 1A 2EZR6VSR1M 1)Ø19H VSH EZA 1A 2H H2)RSR1EKH RSH EK15–251) navařená ponorná jímka2) možnost zabudování elektrického dotopu (příslušenství) nebo alternativně výměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství)bivalentnímu ohřevu90/1 Rozměry stojatého zásobníkového ohřívače teplé vody Logalux SU160 (W) do SU300 (W)zásobníkový ohřívač vody Logalux SU160 (W) SU200 (W) SU300 (W)obsah zásobníku l 160 200 300průměr D mm 556 556 672výška H mm 1188 1448 1465výška prostoru instalace 1)mm 1600 1800 1950výstup ze zásobníku H VSmm 644 644 682zátečka zásobníku H RSmm 238 238 297výstup/zpátečka žebrovaná trubka-VT (výměníktepla) uspořádání, přední otvor pro údržbu 2)výškavýška otvoru pro údržbu 2) H Hmm 309 309 397vstup studené vodyEKH EKpalecmmR157R157R1460vstup cirkulace H EZmm 724 724 762výstup teplé vody H AWmm 1111 1371 1326odstup nohou A 1A 2teplosměnná plocha výměníku tepla z hladkétrubkypalecmm90/2 Rozměry a technická data stojících zásobníkových ohřívačů teplé vody Logalux SU160 (W) až SU300 (W)1) minimální prostor pro možnost výměny magnéziové anody2) možnost zabudování elektrického dotopu (příslušenství) nebo alternativně výměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství) probivalentní ohřev3) při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C (podle DIN V 4753-8)4) hmotnost s obalem cca o 5 % vyššímmmmR5294289333R5294289333R5382400408m 2 0,9 0,9 1,21objem otopné vody l 4,5 4,5 8,0objem otopné vody (žebrované trubky 2)l 0,5 0,5 0,5– přídavný výměník)pohotovostní ztráta zásobníku 3)hmotnost 4) (netto)kWh/24 h 1,8 2,0 2,1kg 98 110 145maximální provozní přetlak bar 16 topná voda/10 teplá vodamaximální provozní teplota °C 160 topná voda/95 teplá vodačíslo certifikátupodle směrnice 97/23/EUZ-DDK-MUC-02-318302-1590Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.2.4 Data o výkonech Logalux SU160 (W) až SU300 (W)Ohřev s kotlem při velké potřebě teplé vodyzásobníkovýohřívačvodyLogaluxSU300SU300 Wvýstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar5060708090––9,310,010,7295520710945122012,021,228,838,549,6––360545760––20,931,744,25,0 22391/1 Výkonová data teplé vody Logalux SU300 (W)1) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °COhřev kotlem s redukovanou potřebou teplé vody (standard při návrhu)zásobníkovýohřívačvodyLogaluxSU160SU160 WSU200SU200 WSU300SU300 Wvýstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar506070809050607080905060708090––2,42,63,0––4,14,24,6––9,19,710,126544062580510002654406258051000285510695875104010,717,925,432,840,710,717,925,432,840,711,620,728,235,642,4––335475635––335475635––355500645––19,427,536,9––19,427,536,9––20,729,237,62,0 1902,0 1902,6 6391/2 Výkonová data teplé vody Logalux SU160 (W) až SU300 (W)1) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °CZařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky●koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●●●Zásobníky o stejném objemuTrvalý výkon teplé vody odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníkuPřipojení podle "Systému Tichelmann"Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200891


4Výběr zásobníku4.2.5 Rozměry a technická data Logalux SU400 až SU1000D SPDHAWH AWpohled ze shoraEZR6VSR14H EZH VSA 1A 2H H2)M 1)Ø19RSR14EKH RSH EK1) ponorná jímka navařena2) možnost zabudování elektrického dotopu (příslušenství) nebo alternativně výměník tepla ze žebrovanétrubky (příslušenství) pro bivalentní ohřev92/1 Rozměry stojatého zásobníku Logalux SU400 až SU1000Zásobníkový ohřívač vody Logalux SU400 SU500 SU750 SU1000obsah zásobníku l 400 490 750 1000průměrDD Sp92/2 Rozměry a technická data stojících zásobníkových ohřívačů teplé vody Logalux SU400 až SU10001) u Logalux SU…-80 s tepelnou izolací (opláštěním) z 80 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny2) u Logalux SU…-100 s tepelnou izolací (opláštěním) z 100 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny3) možnost zabudování elektrického dotopu (příslušenství) nebo alternativně výměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství) probivalentní ohřev4) při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C podle DIN V 4753-8)5) hmotnost s obalem je asi o 5 % vyšší6) povoleno jenom ve spojení se sadou tepelné izolacemmmmmm810 1)850 2)650810 1)850 2)650960 1)1000 2)800výška H mm 1550 1850 1850 1920výška prostoru instalace mm 1880 2150 2150 2220šířka pro uložení mm 660 660 810 910výstup ze zásobníku H VSmm 790 940 973 1033zátečka zásobníku H RSmm 303 303 283 326výstup/zpátečka žebrovaná trubka-VT (výměník tepla)uspořádání, přední otvor pro údržbu 3)výškavýška otvoru pro údržbu 3) H Hmm 408 408 388 401vstup studené vodyEKH EKpalecmmR14148R14148R15133R15121vstup cirkulace H EZmm 912 1062 1065 1126výstup teplé vodyAWH AWodstup nohou A 1A 2palecmmpalecmmmmmmR5393R141343483419R5393R141643483419R5373R1416486285461060 1)1100 2)900R5386R151721711615teplosměnná plocha výměníku tepla m 2 1,63 2,2 3,0 3,7objem otopné vody l 12 16 23 28objem otopné vody (žebrované trubky 3) – přídavný výměník) l 0,5 0,5 0,5 0,5pohotovostní ztráta zásobníku 4)kWh/24 h 3,42 1) 4,04 1) 5,13 1) 5,55 1)kWh/24 h 2,87 2) 2,94 2) 3,94 2) 4,31 2)hmotnost 5) (netto)kg 195 238 319 406maximální provozní přetlak bar 16 otopná voda/10 teplá vodamaximální provozní teplota °C 160 6) otopná voda/10 teplá vodačíslo certifikátu podle směrnice 97/23/EUZ-DDK-MUC-02-318302-1592Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.2.6 Výkonová data Logalux SU400 až SU1000Ohřev kotlem s velkou potřebou teplé vodyZásobníkovýohřívačvodyLogaluxSU400SU500SU750SU1000výstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar5060708090506070809050607080905060708090––13,814,515,3––17,017,818,9––24,927,432,2––30,834,839,33117441081148618384469331324175722305541163183821762811757141919872487306812,730,344,060,574,818,238,053,971,590,822,647,363,088,6114,430,857,880,9101,2124,9––6058141098––70010411372––89912671740––109815511968––35,247,363,8––40,760,579,8––52,373,7101,2––63,890,2114,47,00 2504,95 3504,30 3503,80 35093/1 Výkonová data teplé vody Logalux SU400 až SU1000 (zařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky ➔ str. 33)1) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °COhřev s pomocí kotle při redukované potřebě teplé vody (standard při návrhu)ZásobníkovýohřívačvodyLogaluxSU400SU500SU750SU1000výstupní teplotaotopné vodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar5060708090506070809050607080905060708090––13,614,114,7––16,717,217,9––21,724,329,3––27,830,634,527166295913111636392757113514861595473974129718252365595113515811961250011,027,039,153,466,616,030,846,260,575,919,339,652,874,396,324,246,264,479,8101,8––520728993––6058701145––75710591456––88912201551––30,342,457,8––35,250,666,6––44,061,684,7––51,771,090,23,5 752,58 902,2 1001,9 9093/2 Výkonová data teplé vody Logalux SU400 až SU1000 (zařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky ➔ str. 33)1) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °CDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200893


4Výběr zásobníku4.2.7 Rozměry a technická data Logalux SF300 až SF500(se zabudovaným výměníkem tepla)D SPDAWALR14EZR6M1 1)Rp6HH AWH ALpohled ze shoraA 1H EZH HRH 3)VH 3)AM2 2)2H VH,RHVH/RH 3) EKHR14 EK1) příruba2) u Logalux SF300 je navařena ponorná jímka, vnitřní 19 mm; od Logalux SF400 je příložné čidlo3) výměník tepla z žebrované trubky je možné obdržet jako příslušenství94/1 Rozměry stojatého zásobníku na vodu Logalux SF300 až SF500; pro použití jako zásobníkového ohřívače vody, je možné objednatvýměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství), které se zabudovává ze předu do servisního otvoruzásobník na vodu Logalux SF300 SF400 SF500obsah zásobníku l 300 400 500průměrDD Sp94/2 Rozměry a technická data stojícího zásobníku na vodu Logalux SF300 až SF500; pro použití jako zásobníkového ohřívače vody jepotřeba objednat a zabudovat výměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství)1) Tepelná izolace - ochraný plášť není odjímatelný a je z 50 mm silné tvrdé pěny z polyuretanu2) U Logalux SF…-80 s izolační opáštění z 80 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny3) U Logalux SF…-100 s izolačním opláštěním ze 100 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny4) Přídavně 15 mm až 20 mm pro instalaci nastavovacích nohou5) Minimální výška pro výměnu magnéziové anody6) Jako příslušenství je možné obdržet výměník tepla z žebrovaných trubek7) Se zabudovaným výměníkem tepla (příslušenství); při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C (podle DIN V 4753-8)8) hmotnost s obalem je asi o 5 % vyššímmmmmmvýška H mm 1465 4)672– 1)– 1)810 2)850 3)650810 2)850 3)6501550 1850šířka pro uložení mm 680 660 660výška prostoru instalace 5)výstup/zpátečka žebrovaná trubka-VT (výměník tepla) 6)(zabudování do předního servisního otvoru)VH/RHH VH/RHmm 1845 – –palecmmR5R5382 4) 393výška otvoru pro údržbu H Hmm 397 4) 408 408vstup studené vody H EKmm 60 4) 148 148vstup cirkulace H EZmm 762 4) 912 1062výstup teplé vodyAWH AWpalecmmR11326 4) R141343R141643nabíjecí hrdlo (nátrubek) H ALmm 1077 4) 1102 1252odstup nohou A 1A 2objem otopné vody žebrované trubky 6) l 0,5 0,5 0,5pohotovostní ztráta zásobníku 7)kWh/24 h 2,20 1)2)3,32 2)3,94 2)kWh/24 h 2,20 1) 2,77 3) 2,84 3)hmotnost 8) (netto)mmmm400408419483R5393419483kg 110 153 186maximální provozní přetlak bar 10maximální provozní teplota °C 9594Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.2.8 Data výkonů Logalux SF300 až SF500 (s zabudovaným výměníkem tepla)Trvalý výkon teplé vody při zabudovaném výměníku tepla ze žebrované trubky, způsob ohřevu dálkové teplozásobníknavoduLogaluxSF300SF400SF500výstupníteplotaotopné vodykoeficientvýkonu N Lpři teplotězásobníkuprůtok 300 l/h (p = 110 mbar)trvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 1)koeficientvýkonu N Lpřiteplotězásobníkuprůtok 600 l/h (p = 365 mbar)trvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody60 °C 45 °C 60 °C 60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW6065708060657080606570802,4 2)3,13,55,13,5 2)4,35,47,64,6 2)5,66,910,01902352803851902352803851902352803857,89,611,315,67,89,611,315,67,89,611,315,6––100185––100185––100185––5,710,7––5,710,7––5,710,73,3 2)4,65,77,55,2 2)6,47,911,16,8 2)8,410,512,929537043555029537043555029537043555012,015,017,722,512,015,017,722,512,015,017,722,5––170300––170300––170300––10,017,5––10,017,5––10,017,595/1 Výkonová data teplé vody Logalux SF300 až SF500 se zabudovaným výměníkem tepla ze žebrované trubky (příslušenství);výkonová data teplé vody Logalux SF300 až SF500 (bez zabudovaného výměníku tepla) ve spojení s sadou výměníku teplaLogalux LAP (nabíjecí systém zásobníku s nasazeným deskovým výměníkem tepla) ➔ 119/1 případně ve spojení se sadou výměníkutepla LSP (nabíjecí systém zásobníku se stranově přiřazeným deskovým výměníkem tepla) ➔ 128/21) vstupní teplota studené vody 10 °C2) teplota vody v zásobníku 55 °CZařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky●koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●●●Zásobníky o stejném objemuTrvalý výkon teplé vody odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníkuPřipojení podle "Systému Tichelmann"Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200895


4Výběr zásobníku4.2.9 Grafy výkonů Logalux ST a SU➔ Standardní hodnoty pro návrh zásobníku jsou dányv příslušných tabulkách. Pro speciální případy návrhu semusí zjistit odpovídající hodnoty z grafu.Postup pro návrh zásobníku➔ str. 28Ohřev pomocí kotleLogalux ST160/4 až ST300/4a SU160 (W) až SU300 (W)500Vysvětlení znaků vzorců➔ str. 148tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]40030020010001SU160, SU200ST160/4, ST200/42 3 4SU300ST300/45průtok otopné vody V H [m 3 /h]96/1 Tlaková ztráta ze strany otopné vody (standardní hodnoty ➔tabulky 89/1 a 89/2 jakož i 91/1 a 91/2)Logalux SU400 až SU1000 - ohřev s malým průtokemotopné vodyOhřev s pomocí kotleLogalux SU400 až SU1000tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]3002001005040302010SU 1000750 500 40050,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11,52 3tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]5004003002001009080SU 1000 750 500 400703 4 5 6 78 9průtok otopné vody V H [m 3 /h]průtok otopné vody V H [m 3 /h]96/2 Tlaková ztráta otopné vody (standardní hodnoty ➔ tabulka93/2)96/3 Tlaková ztráta otopné vody (standardní hodnoty ➔ tabulka93/1)96Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí kotleLogalux SU160, SU200 a ST160/4, ST200/4Ohřev pomocí kotleLogalux SU300 a ST300/450500—–3,4400—–3,0300—–2,6200 Δp—– H/ mbar——–—————2,2 V H / m 3 /h100—–1,560Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h500 400 300—– —– —–7,4 6,6 5,8200—–4,6100—–3,34090ϑ WW 10/…°C4550—–1,055090ϑ WW 10/…°C4550—–2,3trvalý výkon teplé vody Q D [kW]3020105060ϑ V / °C704580604545604560trvalý výkon teplé vody Q D [kW]40302010ϑ V /°C50 604570806045456045600010 20teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]30002 46 8 10 12teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]14 1697/1 Trvalý výkon teplé vody (standardní hodnoty ➔ tabulky 89/2taktéž i 91/1 a 91/2)Ohřev pomocí kotleLogalux SU40097/2 Trvalý výkon teplé vody (standardní hodnoty ➔ tabulky 89/1taktéž i 91/1 a 91/2)Ohřev pomocí kotleLogalux SU500Δp H/ mbar 400300250200——–————— —– —– —– —–V H / m 3 /h 9,3 8,0 7,0 6,2110100—–4,250—–2,8110Δp H/ mbar——–—————V H/ m 3 /h500 400350300—– —– —– —–5,9 5,34,954,6200—–2,8100—–2,661009010025—–1,851009090 100ϑ WW 10/…°C4590—–2,5trvalý výkon teplé vody Q D [kW]8070605040302010ϑ V / °C6070804590556045604560456045ϑ WW 10/…°C45trvalý výkon teplé vody Q D [kW]8070605040302010ϑ V / °C4560455550 60 708060456045604550—–1,8525—–1,30010 20 30teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]400010 20 30teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]4097/3 Trvalý výkon teplé vody (standardní hodnoty ➔ tabulky 93/1 a93/2)97/4 Trvalý výkon teplé vody (standardní hodnoty ➔ tabulky 93/1 a93/2)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200897


4Výběr zásobníkuOhřev pomocí kotleLogalux SU750Ohřev pomocí kotleLogalux SU1000140Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h500400350300—– —– —– —–5,0 4,5 4,3 3,9200—–3,2200Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h500 400 350 300—– —– —– —–4,5 4,0 3,8 3,5130100ϑ WW 10/…°Ctrvalý výkon teplé vody Q D [kW]120110100908070605040302010506045ϑ V / °C55706045804590604560604545100—–2,250—–1,5525—–1,07trvalý výkon teplé vody Q D [kW]15010050506045ϑ V / °C705580604590100604545606045ϑ WW 10/…°C45200—–2,9100—–2,050—–1,425—–1,00010 20 30teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]400010 20 30 40teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]5098/1 Trvalý výkon teplé vody (standardní hodnoty ➔ tabulky 93/1 a93/2)98/2 Trvalý výkon teplé vody (standardní hodnoty ➔ tabulky 93/1 a93/2)98Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.2.10 Příklady instalace Logalux ST, SU a SF (se zabudovaným výměníkem tepla)➔ V příkladech instalací jsou uvedena doporučení beznároku na úplnost s upozorněním na hydraulická napojení.Při praktických provedení platí jednorázové regulace.Ohřev pomocí kotleJednotlivý zásobníkAW45AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyE vstup cirkulaceRS zpátečka zásobníkuVS výstup zásobníku1 uzavírací člen2 oběhové čerpadlo s časovým řízením3 zpětná klapka4 uzavírací ventil s ventilem na vypouštení5 odvzdušňovací ventil6 membránový pojistný ventil, zkouška díluprovedena podle DIN 4753-1 (1 kus na jedenzásobník, pokud jsou jednotlivě uzaviratelné).7 redukce tlaku, když bude tlak ve vedení vyššíjak 80 % tlaku z reakčního tlakubezpečnostního ventilu8 zkušební ventil9 zamezovač zpětného proudění10 manometr-připojovací hrdlo podle DIN 4753-1,do 1000 litrů obsahu zásobníku; manometrpodle DIN 4753-1nad 1000 litrů obsahuzásobníku11 T-kus a vypouštěcí kohout (důležité pro rychlépropláchnutí/vyprázdnění)12 nabíjecí čerpadlo zásobníku13 membránový bezpečnostní ventil; zkouška díluprovedena podle DIN 4753-1, požadováno připoužití elektrického přídavného dotopu prozabezpečení v případě zablokování výměníkutepla z hladkých trubek, pojistný tlak jako ubezpečnostního ventilu topného kotle14 vypouštěcí ventilVšechny díly ze strany stavbyEZEKAWEZEKVSRS1 2 3 117 91081 2 3 11 7 9 1081 12 3161113114Paralelní spojení(zásobník jednotlivě odpojitelný)3 12 16 1 1 6 1 1 6 1 1111 1 1413 13 131 1 114 11 14 11 1451VSRS99/1 Hydraulické napojení zásobníkového ohřívače vody Logalux SU… (paralelní spojení)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/200899


4Výběr zásobníkuOhřev pomocí dálkového tepla (princip zobrazení)Ohřev pomocí dálkového tepla (přímé napájení)Logalux SF… se zabudovaným výměníkem tepla ze žebrovaných trubekAW54EZEK1 2 3 161 7 9 108 112131711151161411918 1191VHFRHFAW výstup teplé vodyEK vstup teplé vodyEZ vstup cirkulaceRHF zpátečka topné médium, dálkové teploVHF výstup topné médium, dálkové teplo1 uzavírací člen2 oběhové čerpadlo s časovým spínáním3 zpětná klapka4 odvzdušňovací ventil5 uzavírací a vypouštěcí ventil6 membránový pojistný ventil; zkouškadílu provedena podle DIN 4753-1,jmenovitý průměr DN20 při zohledněnív tabulce 95/1 provedených výkonů(výkon ohřevu max. 150 kW). Připoužití jiného topného média,popřípadě jiné teploty teplé vody jenutné dávat si pozor na, k tomuodpovídající maximální topný výkon apodle toho zvolit odpovídající pojistnýventil!7 regulátor tlaku, pokud bude tlak vevedení vyšší jak 80 % z reakčního tlakubezpečnostního ventilu8 zkušební ventil9 zamezavač zpětného proudění10 manometr- připojovací hrdlo podleDIN 4753-1 do 1000 litrů obsahuzásobníku; připojovací hrdlo podleDIN 4753-1 nad 1000 litrů obsahuzásobníku11 T-kus a vypouštěcí kohout (důležitý prorychlé propláchnutí/vyprázdnění)12 čidlo bezpečnostního omezovačeteploty, pojišť ovacíhotermostatu nad110 °C teplota na výstupu13 čidlo regulátoru teploty14 čidlo bezpečnostního omezovačeteploty, pojišť ovacího termostatuzpátečky (pokud je potřeba)15 vypouštěcí ventil16 regulátor teploty bez pomocné energies pojišť ovacím termostatem nad110 °C výstupní teploty a teplotníomezovač zpátečky17 filtr na nečistoty18 nastavovací člen19 teploměrVšechny díly ze strany stavby100/1 Hydraulické připojení zásobníku na vodu Logalux SF…schématické zobtrazení100Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.3 Ležatý zásobníkový ohřívač vody Logalux L a LT4.3.1 Rozměry a technická data Logalux L135/1 až L200/1380659AW310650L H AWHRSRSVSH VSHEZEZH EK / EK/ELH ELF L 262101/1 Rozměry ležatého zásobníkového ohřívače vody Logalux L135/1 až L200/1zásobníkový ohřívač vody Logalux L135/1 L160/1 L200/1obsah zásobníku l 135 160 200délka L mm 843 953 1108odstup šroubů pro nohy F Lmm 390 500 655výstup ze zásobníkuzátečka zásobníkuvstup cirkulacevstup studené vodyvypouštěnívýstup teplé vodyVSH VSRSH RSEZH EZEKH EKELH ELAWH AWpalecmmpalecmmpalecmmpalecmmpalecmmpalecmmobsah otopné vody l 5 6 7teplosměnná plocha výměníku tepla m 2 0,58 0,81 0,93pohotovostní ztráta zásobníku 1)kWh/24 h 1,2 1,3 1,4maximální zatížení hmotností kg 500 500 500hmotnost 2) (netto)kg 90 104 116R1378R1378R6328R1483R1483101/2 Rozměry a technická data ležatého zásobníkového ohřívače vody Logalux L135/1 až L200/11) při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C (podle DIN V 4753-8)2) hmotnost s obalem je asi o 5 % vyššíR1578R1378R1378R6328R1483R1483R1578maximální provozní přetlak bar 16 topná voda/10 teplá vodamaximální provozní teplota °C 110 topná voda/95 teplá vodacetrfikát číslo podle směrnice 97/23/EUZ-DDK-MUC-318302-16R1378R1378R6328R1483R1483R1578Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008101


4Výběr zásobníku4.3.2 Výkonová data Logalux L135/1 až L200/1Ohřev kotlem při velké potřebě teplé vodyzásobníkovýohřívač vodyLogaluxvýstupníteplota otopnévodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vody102/1 Výkonová data teplé vody Logalux L135/1 až L200/11) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °Ctlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbarL135/1 80 2,4 556 22,7 308 18,0 3,5 77L160/1 80 3,7 721 29,4 396 23,1 3,5 92L200/1 80 4,9 814 33,1 468 27,1 4,0 133Ohřev kotlem při redukované potřebě teplé vodyzásobníkovýohřívač vodyLogaluxvýstupníteplota otopnévodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vody102/2 Výkonová data teplé vody Logalux L135/1 až L200/11) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °Ctlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbarL135/1 80 2,3 528 21,6 297 17,3 2,8 50L160/1 80 3,5 699 28,4 385 22,2 2,8 60L200/1 80 4,6 759 30,8 424 24,8 2,8 68Zařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky●koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●●●Zásobníky o stejném objemuTrvalý výkon teplé vody odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníkuPřipojení podle "Systému Tichelmann"102Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.3.3 Rozměry a technická data Logalux LT135/1 až LT300/1659LAWR1H AW380656H VSVSR1RSR1EZR6H RSH EZEK/ELR16H EK /H EL15–2515–25310 F L 192103/1 Rozměry ležatého zásobníkového ohřívače vody Logalux LT135/1 až LT300/1zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT135/1 LT160/1 LT200/1 LT300/1obsah zásobníku l 135 160 200 300délka zásobníku L mm 882 992 1147 1537odstup šroubů noh F Lmm 390 500 655 1045výstup ze zásobníku H VSmm 378 378 378 378zpátečka zásobníku H RSmm 378 378 378 378vstup cirkulace H EZmm 328 328 328 328vstup studené vody H EKmm 83 83 83 83vypouštění H ELmm 83 83 83 83výstup teplé vody H AWmm 578 578 578 578objem otopné vody l 5 6 7 11teplosměnná plocha výměníku tepla m 2 0,58 0,81 0,93 1,50pohotovostní ztráta zásobníku 1)kWh/24 h 1,1 1,2 1,4 1,7maximální zatížení hmotností kg 500 500 500 500hmotnost 2) (netto)kg 86 100 112 165maximální provozní přetlak bar 16 otopná voda/10 teplá vodamaximální provozní teplota °C 110 otopná voda/95 teplá vodacetrfikát číslo podle směrnice 97/23/EUZ-DDK-MUC-318302-16103/2 Rozměry a technická data ležatých zásobníkových ohřívačů vody Logalux LT135/1 až LT300/11) při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C (podle DIN V 4753-8)2) hmotnost s obalem je asi o 5 % vyššíDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008103


4Výběr zásobníku4.3.4 Výkonová data Logalux LT135/1 až LT300/1Ohřev pomocí kotle při velké potřebě teplé vodyzásobníkovýohřívač vodyLogaluxvýstupníteplota otopnévodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vody104/1 Výkonová data teplé vody Logalux LT135/1 až LT300/11) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °Ctlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbarLT135/1 80 2,4 556 22,7 308 18,0 3,5 77LT160/1 80 3,7 721 29,4 396 23,1 3,5 92LT200/1 80 4,9 814 33,1 468 27,1 4,0 133LT300/1 80 9,6 1202 49,0 689 40,0 5,0 240Ohřev kotlem při redukované potřebě otopné vodyzásobníkovýohřívač vodyLogaluxvýstupníteplota otopnévodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vody104/2 Výkonová data teplé vody Logalux LT135/1 až LT300/11) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °Ctlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbarLT135/1 80 2,3 528 21,6 297 17,3 2,8 50LT160/1 80 3,5 699 28,4 385 22,2 2,8 60LT200/1 80 4,6 759 30,8 424 24,8 2,8 68LT300/1 80 9,2 1070 43,6 605 35,2 2,8 80Zařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky●koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●●●zásobníky o stejném objemutrvalý výkon teplé vody odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníkupřipojení podle "Systému Tichelmann"104Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


4Výběr zásobníkuzásobníkový ohřívač vody Logaluxvstup studené vodyvstup cirkulacevýstup teplé vodyobjem topné vodyteplosměnná plochahmotnost (netto)EKH EKH2 EKH3 EKEZH EZH2 EZH3 EZAWH AWH2 AWH3 AWLTNLTHLTDL2TNL2THL2TDL3TNL3THL3TDLTNLTHLTDL2TNL2THL2TDL3TNL3THL3TDLTNLTHLTDL2TNL2THL2TDL3TNL3THL3TDpalecmmmmmmpalecmmmmmmpalecmmmmmmlllllllllm 2m 2R151459951845R1447013102160R15705155524052 102 92 102/2 102/2 92/2 103/2 103/2 93/2 102,64,2m 2 2,6m 2 5,2m 2 8,4m 2 5,2m 2 7,8m 2 12,6m 2 7,8kgkgkgkgkgkgkgkgkgLT...400330363330682748682103411331034R1516011802200R1457015902610R15860188029002 102 92 102/2 102/2 92/2 103/2 103/2 93/2 102,64,22,65,28,45,27,812,67,8367400367762828762115712561157R1516011802200R1457015902610R15860188029002 142 122 102/2 142/2 122/2 103/2 143/2 123/2 103,65,62,67,211,25,210,816,87,84705204399681068906146616161373R151601280–R146201740–R159602080–2 142 122 102/2 142/2 122/2 10–––3,65,62,67,211,25,2–––517567486106611561004–––R21651385–R156901910–R210552275–3 183 143 102/3 182/3 142/3 10–––6,99,753,913,819,57,8–––875957819178419481672max. provozní přetlak bar 16 otopná voda/10 teplá vodamax. provozní teplota °C 160 otopná voda/95 teplá vodacertifikováno podlesměrnice pro tlakovépřístrojeP-DDK-MUC-02-318302-71LT...550objem zásobníku l 400 550 750 950 1500 2000 2500 3000zásobníkový ohřívač vody LogaluxL2T...800L2T...1100L2T...1500L2T...1900L2T...3000L2T...4000L2T...5000L2T...6000objem zásobníku l 2 400 2 550 2 750 2 950 2 1500 2 2000 2 2500 2 3000zásobníkový ohřívač vody LogaluxL3T...1200L3T...1650LT...750L3T...2250LT...950LT...1500–––LT...2000R21651635–R158352305–R213002770–4 94 144 102/4 92/4 142/4 10–––8,411,25,216,822,410,4–––114512541068233125492177–––LT...2500R251751645–R28352305–R2512952765–5 185 145 102/5 182/5 142/5 10–––11,516,256,52332,513–––130014361204264129132449–––LT...3000– – – – –objem zásobníku l 3 400 3 550 3 750 – – – – –105/2 Rozměry technická data ležatého zásobníkového ohřívače Logalux LT..., L2T..., L3T... (od.. 400 litrů)R251751645–R28352305–R2512952765–5 185 145 102/5 182/5 142/5 10–––11,516,256,52332,513–––146015961364296132332769–––106Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.3.6 Výkonová data Logalux LT…, L2T… a L3T… (od 400 litrů)Ohřev kotlem, zásobníkový ohřívač vody Logalux LTN (normální provedení)zásobníkovýohřívač vodyLogaluxLTN400LTN550LTN750LTN950LTN1500LTN2000LTN2500LTN3000výstupníteplota otopnévodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar50607080905060708090506070809050607080905060708090506070809050607080905060708090––172226––212630––374959––415368––7094113––101134160––148199242––1562102557261254189224533014726125418922453301410341826279436414400103418262794364144001573270641145533672120793553543473158899273947197128959211627273947197128959211627305177100123305177100123427411414817942741141481796411016822527485144221298362111191290390473111191290390473––112214521892––112214521892––149621342706––149621342706––222232124070––292642245368––380655006930––380655006930––6585110––6585110––87124157––87124157––129187237––170246312––221320403––22132040312,0 35012,0 35011,0 35011,0 35015,5 35020,5 35026,0 35026,0 350107/1 Výkonová data teplé vody Logalux LTN400 až LTN3000 (normální provedení)1) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °CZařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky(např. Logalux L2TN nebo L3TN)● koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●Zásobníky o stejném objemu● Trvalý výkon teplé vody odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníku● Připojení podle "Systému Tichelmann"➔ Pro dálkové teplo platí jiná výkonová data a jinénásobitele.Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008107


4Výběr zásobníkuOhřev kotlem, zásobníkovým ohřívačem vody, Logalux LTH (vysokovýkonný výměník tepla)zásobníkovýohřívač vodyLogaluxLTH400LTH550LTH750LTH950LTH1500LTH2000LTH2500LTH3000výstupníteplota otopnévodykoeficient výkonu N L1)při teplotě zásobníkutrvalý výkon teplé vody přivýstupní teplotě teplé vody 2)průtokotopné vodytlaková ztráta60 °C 45 °C 60 °C°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar50607080905060708090506070809050607080905060708090506070809050607080905060708090––263442––293946––465874––557086––95126147––125184226––195270332––20528134497918812794367445879791881279436744587128725193806496159401287251938064961594018813641553374479086242047747315984511990314662269548128811562031466226954812881156204077114150187407711415018752102155202241521021552022417714822530337098194298400487128252389525636128252389525636––140822663058––140822663058––184829483828––184829483828––292643345654––389456767370––501677009944––501677009944––82132178––82132178––108171223––108171223––170252319––227330426––292448578––2924485788,7 3508,7 3507,8 3507,8 35011,1 35015,0 35019,8 35019,8 350108/1 Výkonová data teplé vody Logalux LTH400 až LTH3000 (vysoce výkonný výměnník tepla)1) podle DIN 4708 bude vztažen koeficient výkonu pro standardní údaje (vytištěné tučně) na V= 80 °C a Sp= 60 °C;minimální potřebu trvalého výkonu teplé vody v kW při 45 °C2) vstupní teplota studené vody 10 °CZařízení se dvěmi nebo třemi zásobníky(např. Logalux L2TN nebo L3TN)● koeficient výkonu N Lnásobte– u dvou zásobníků je násobitel 2,4– u třech zásobníků je násobitel 3,8Příklad (➔ str. 33)Podmínky●Zásobníky o stejném objemu● Trvalý výkon teplé vody odpovídá dvojnásobku nebotrojnásobku jednotlivého zásobníku● Připojení podle "Systému Tichelmann"➔ Pro dálkové teplo platí jiná výkonová data a jinénásobitele.108Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí páry, zásobníkový ohřívač vody Logalux LTDzásobníkovýohřívač vodyLogaluxLTD400LTD550LTD750LTD950LTD1500LTD2000LTD2500LTD3000teplota teplévodytrvalý výkon teplé vody v kW 1) a požadované jmenovité průměry svodůvedení kondenzátu při přetlaku páry°C 0,1 bar 0,3 bar 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar456045604560456045604560456045608181818181818181122122163163204204204204105105105105105105105105157157209209262262262262122122122122122122122122186186244244308308308308163163163163163163163163244244326326407407407407233209233209233209233209349314465419582523582523279256279256279256279256419384558512698640698640326302326302326302326302488454651605814756814745372349372349372349372349558523744698930872930872109/1 Výkonová data teplé vody Logalux LTD400 až LTD3000 (parní výměník tepla) ve spojení s plovákovým svodem kondenzacePožadované jmenovité průměry svoduDN15 DN20 DN25kondenzace:1) Veškeré výkony je možné získat jen při ohraničených rychlostech proudění páry v připojovacích hrdlech výměníku tepla z hladkétrubky a při volném výstupu kondenzátu bez zpětného vzdutíDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008109


4Výběr zásobníku4.3.7 Výkonový graf Logalux L a LT➔ Standardní hodnoty pro návrh zásobníku jsou udányv příslušných tabulkách. Pro speciální případy návrhu sezjistí odpovídající hodnoty z grafu.Postup při návrhu zásobníku➔ str. 28Ohřev pomocí kotleLogalux L135/1 až L300/1 a LT135/1 až LT300/1240220Vysvětlení znaků ve vzorcích200➔ str. 148Tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]18016014012010080604020L160/1, LT160/1L135/1, LT135/1LT300/1L200/1, LT200/1012 345Průtok otopné vody V H [m 3 /h]110/1 Tlaková ztráta ze strany otopné vody (standardní hodnoty➔ tabulky 102/1 a 102/2 taktéž i 104/1 a 104/2)Ohřev pomocí kotleLogalux LTN a LTH301,520Tlaková ztráta ze strany teplé vody Δp WW [mbar]105432400…950 (R1 1 /2)1500…2000 (R 2)2500…3000 (R2 1 /2)10,5 1 2 3 4 5 1020 3010,5Rychlost poudění v [m/s]Odběr teplé vody V WW [m 3 /h]110/2 Tlaková ztráta ze strany teplé vody a rychlost proudění napřipojovací přírubě110Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí kotleLogalux LTN400 až LTN3000Ohřev pomocí kotleLogalux LTH400 až LTH3000600600500500400400Tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]30020010050750 … 950400 … 550150020002500 … 30004 5102030Tlaková ztráta ze strany otopné vody Δp H [mbar]30020010050750 … 950400 … 550150020003 4 5102500 … 300020 30Průtok otopné vody V H [m 3 /h]Průtok otopné vody V H [m 3 /h]111/1 Tlaková ztráta za strany otopné vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 107/1)Ohřev pomocí kotleLogalux LTN400 až LTN550111/2 Tlaková ztráta za strany otopné vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 108/1)Ohřev pomocí kotleLogalux LTH400 až LTH550Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]1501401301201101009080706050403020Δp H/ mbar 500 400 300 200——–————— —– —– —– —–V H / m 3 /h 14,212,811,19,0ϑ V / °C607080554590100604560456045100—–6,445604550—–4,5ϑWW 10/…°C10—–2,0Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]20015010050Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h60554570809060ϑ V / °C 100604545500 400 300—– —– —–10,5 9,5 8,145604560200—–6,7ϑ WW 10/…°C45100—–4,750—–3,3100010 20Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]300010 20 30Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]40111/3 Tlaková ztráta za strany otopné vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 107/1)111/4 Tlaková ztráta za strany otopné vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 108/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008111


4Výběr zásobníkuOhřev pomocí kotleLogalux LTN750 až LTN950Ohřev pomocí kotleLogalux LTH750 až LTH950200Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h500 400 300 200—– —– —– —–13,011,610,0 8,2100100—–5,8300Δp H/ mbar————————V H/ m 3 /h100500—–400—–9,2 8,3300—–7,1200—–5,8Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]150100505060ϑ V / °C70554580906045604560456045ϑWW 10/…°C4550—–4,2Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]250200150100505060455570ϑ V / °C6045809045604560ϑ WW 10/…°C456045100—–4,150—–2,80010 20 30Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]400010 20 30Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]40112/1 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 107/1)Ohřev pomocí kotleLogalux LTN1500112/2 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 108/1)Ohřev pomocí kotleLogalux LTH1500350Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h100500 400 300—– —– —–18,016,214,2200—–11,8100—–8,2450Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h100500—–12,9400—–11,6300—–10,2200—–8,4300400Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]2502001501005060ϑ V / °C70554580906045604560456045ϑWW 10/…°C4550—–5,8Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]3503002502001501005050605545ϑ V / °C7060458090456060454560ϑWW 10/…°C45100—–5,950—–4,100 10 20 30Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]400010 20 30 40Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]50112/3 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 107/1)112/4 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 108/1)112Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí kotleLogalux LTN2000Ohřev pomocí kotleLogalux LTH2000Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h500 400 300 200—– —– —– —–24,0 22,019,015,5100—–5,9650Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h500 400—– —–18,0 16,0300—–14,0200—–11,5Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]450400350300250200150100505060ϑ V / °C70554580906045100604560456045ϑWW 10/…°C4550—–4,1Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]6005505004504003503002502001501005050605545ϑ V / °C7060458090604510060456045ϑWW 10/…°C45100—–8,150—–4,70010 20 30Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]400010 20 30 40Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]50113/1 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 107/1)Ohřev pomocí kotleLogalux LTN2500 až LTN3000113/2 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 108/1)Ohřev pomocí kotleLogalux LTH2500 až LTH3000Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]6005505004504003503002502001501005000Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h5060ϑ V / °C70554580906045500 400 300 200—– —– —– —–30,0 27,023,219,0100604560456045ϑWW 10/…°C4510 20 30Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]100—–13,84050—–9,6Trvalý výkon teplé vody Q D [kW]7507507006506005505004504003503002502001501005000Δp H/ mbar——–—————V H / m 3 /h50605545ϑ V / °C70604580904510060500—–23,245400—–21,060300—–18,410 20 30 40Teplotní spád ze stranyotopné vody Δϑ H [K]456045200—–15,0ϑWW 10/…°C100—–10,75050—–7,4113/3 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 107/1)113/4 Trvalý výkon teplé vody(standardní hodnoty ➔ tabulka 108/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008113


4Výběr zásobníku4.3.8 Příklady instalace Logalux LT… a L2T… (od 400 litrů)➔ V příkladech instalací jsou uvedena doporučení beznároku na úplnost s upozorněním na hydraulická napojení.Při praktických provedení platí jednorázové regulace.Ohřev pomocí kotleLogalux LT…AW výstup teplé vodyEK vstup teplé vodyEZ vstup cirkulaceRS zpátečka zásobníkuVS výstup zásobníku1 membránový pojistný ventil;technická zkouška podle DIN 4753-1,odstavec 6.3 (1 kus na zásobník,pokud jsou tyto jednotlivé k uzavření).Při topném výkonu max. 150 kWprůměr DN20 pro LogaluxLTN400 až LTN950,LTH400L2TN800 až L2TN1900,L2TH800L3TN1200 až L3TN2250 aL3TH1200.Při topném výkonu max. 250 kWprůměr DN25 pro LogaluxLTN1500,LTH550 do LTH950,L2TN3000 aL2TH1100 až L2TH1900.Při topném výkonu max. 1000 kWprůměr DN32 pro LogaluxLTN2000 až LTN3000,LTH1500 do LTH3000,L2TN4000 do L2TN600 aL2TH3000 do L2TH6000.Údaje o průměru při zohledněníVýkonu podle DIN 4708při výstupní teplotě 80 °C.Při jiných výstupních teplotách jenutno dodržovat k tomu odpovídajícímaximální topný výkon!2 vypouštěcí ventil3 uzavírací člen4 odvzdušňovací ventil5 uzavírací ventil s vypouštěním6 oběhové čerpadlo se spínacími hodinami7 zpětná klapka8 nabíjecí čerpadlo zásobníku9 regulátor tlaku, pokud bude tlak ve vedenívyšší, jak 80 % reakčního tlakupojišť ovacího ventilu10 zkušební ventil11 zamezovač zpětného proudění12 manometr-připojovací příruba podle DIN4753-1 do 1000 litrů obsahu zásobníku;manometr podle DIN 4753-1při obsahu zásobníku nad 1000 litrů13 T-kus a vypouštěcí ventil(důležité pro rychléproplachování/vyprazdňování)14 membránový pojistný ventil;EKEK339 11 12109 11 12103113EZ31 67313EZ3Logalux L2T…(paralelní spojení)3673zkouška dílu podle DIN 4753-1,požadováno při použití elektrickéhodotopu pro zajištění, když dojdek zablokování topného okruhu provýměník tepla z hladké trubky, reakčnítlak jako u pojišť ovacího ventilu topnéhokotlevšechny díly ze strany stavby5454AW2AW23314147 87 83333VSRSVSRS114/1 Hydraulické připojení zásobníkového ohřívače vody Logalux LT… a L2T… (paralelní zapojení)114Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí dálkového teplaAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulaceRHF zpátečka topné médium dálkové teploVHF výstup topné médium dálkové teplo1 membránový pojistný ventil,technická zkouška podle DIN 4753-1,(1 kus na zásobník, pokud jsou tytojednotlivé k uzavření).Při topném výkonu max. 150 kWEKprůměr DN20 pro LogaluxLTN400 až LTN950 aLTH400 až LTH950.Při topném výkonu max. 250 kWprůměr DN25 pro LogaluxLTN1500 až LTN3000 aLTH1500 až LTH3000.Údaje o průměru při zohlednění vedenípodle DIN 4708 při výstupní teplotě 80 °C.Při jiných teplotách na výstupu je potřebadávat pozor na tomu odpovídajícímaximální topný výkon!2 vypouštěcí ventil3 uzavírací člen4 odvzdušňovací ventil5 uzavírací ventil s vypouštěním6 oběhové čerpadlo se časovým spínáním7 zpětná klapka8 ventil, snižující tlak, pokud bude tlak vevedení vyšší jak 80 % z reakčního tlakupojistného ventilu9 zkušební ventil10 zamezovač zpětného proudění11 manometr-připojovací přírubapodle DIN 4753-1 do 1000 litrůobsahu zásobníku;manometr podle DIN 4753-1EKpřes 1000 litrů obsahu zásobníku12 T-kus a vyprazdňovaní kohout(důlěžitý pro rychlé propláchnutí avypouštění)13 čidlo bezpečnostního omezovače teploty/pojišť ovacího termostatu nad 110 °C,výstupní teploty14 čidlo teplotní regulace15 čidlo pojišť ovacího termostatu zpátečky(pokud je potřeba)Pozor! Čidlo termostatu při připojovánívložit do připojovací příruby v kolenu trubkypřipojovacího vedení16 regulace teploty bez pomocné energies pojistným termostatemnad 110 °C teploty na výstupua omezovačem teploty zpátečky17 filtr nečistot18 nastavovací člen19 teploměr3318 10 11931218 10 119312EZ15EZ15Logalux LT…367314AW131623Logalux L2T…(paralelní zapojení)367314254AW17318191316 17354183193333VHFRHFVHFRHF115/1 Hydraulické připojení zásobníkového ohřívače vody Logalux LT… a L2T… (paralalení zapojení)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008115


4Výběr zásobníkuOhřev pomocí dálkového teplaAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulaceRHF zpátečka topné médium dálkové teploVHF výstup topné médium, dálkové teplo1 membránový pojišť ovací ventil,díl přezkoušen podle DIN 4753-1(1 kus na zásobník, pokud jsou tytojednotlivě uzavíratelné).Při topném výkonu max.150 kWEKprůměr DN20 pro LogaluxLTN400 až LTN950 aLTH400 do LTH950.Při topném výkonu max. 250 kWPrůměr DN25 pro LogaluxLTN1500 až LTN3000 aLTH1500 až LTH3000.Údaje o průměru při zohlednění výkonupodleDIN 4708 při výstupní teplotě 80 °C.Při jiných výstupních teplotách je nutnodávat si pozor na k tomuodpovídajícímaximální výkon ohřevu!2 vypoštěcí ventil3 uzavírací člen4 plnící a odvzdušňovací ventil5 uzavírací ventil s vypouštěním6 oběhové čerpadlo s časovým hodinovýmspínáním7 zpětná klapka8 regulátor tlaku, pokud bude tlak ve vedenívyšší, jak 80 % reakčního tlakupojišť ovacího ventilu9 zkušební ventil10 zamezovač zpětného toku11 manometr-připojovací přírubapodle DIN 4753-1 do 1000 litrů obsahuzásobníku;manometr podle DIN 4753-1pro zásobník nad 1000 litrů obsahu12 T-kus a vypouštěcí kohout (důležité prorychlé propláchnutí/vypouštění)13 čidlo pojišť ovacího termostatunad 110 °C tepla na výstupu14 čidlo regulace teploty15 čidlo omezovače teploty zpátečky(pokud je potřeba)Pozor! Čidlo termostatu v zapojení propojittak, že připojovací hrdlo bude zapojeno dokolena trubky připojovacího vedení16 regulace teploty bez pomocné energies pojistným termostatemnad 110 °C výstupní teplotya pojistným termostatem zpátečky17 filtr nečitot18 nastavovací člen19 teploměr20 odvzdušňovač3EK8 10 11931123158 10 11931212 Logalux LT…(sériové spojení)20153673EZEZAWAWLogalux L2T…(sériové spojení)367354541314 161314 16232317318173181919333VHFRHF3VHFRHFVšechny díly jsou ze strany stavby116/1 Hydraulické připojení zásobníkového ohřívače vody Logalux LT… a L2T… (sériové spojení)116Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí páryLogalux LTDEZAWEK27 9 108AKO212562431514 1213ED11AW výstup teplé vodyAKO výstup kondenzátuED vstup páryEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulace1 membranový-pojistný ventil,Díl přezkoušen podle DIN 4753-1.Topný výkon max. 150 kW,průměr DN20 pro LogaluxLTN400 až LTN950 aLTH400 až LTH950.Při topném výkonu max. 250 kWprůměr DN25 pro LogaluxLTN1500 do LTN3000 aLTH1500 do LTH3000.Údaje k průměru musí být zohledněnypodle výkonu DIN 4708 při teplotěna výstupu 80 °C.Pokud bude jiná výstupní teplota,je nutno dávat pozor na odpovídajícímaximální topný výkon!2 uzavírací člen3 odvzdušňovací ventil4 uzavírací a vypouštěcí ventil5 oběhové čerpadlo s časovým spínáním6 zpětná klapka7 ventil snižující tlak, pokud bude tlak vevedení vyšší, jak 80 % reakčního tlakupojistného ventilu8 zkušební ventil9 zamezovač zpětného proudění10 manometr-připojovací přírubapodle DIN 4753-1 do 1000 litrůobsahu zásobníku;manometr podle DIN 4753-1nad 1000 litrů obsah zásobníku11 T-kus a vyprazdňovaní kohout(důležité pro rychlépropláchnutí/vyprázdnění)12 čidlo tepotní regulace13 teplotní regulace bez pomocné energie14 odvod kondenzátu pomocíplovákového systému(bez řízení teploty) s automatickýmodvzdušněním15 čidlo pojišť ovacího termostatunad 110 °C výstupní teplotyvšechny díly ze strany stavby117/1 Hydraulické připojení zásobníkového ohřívače vody Logalux LTD (nutno zabezpečit volný odtok kondenzátu)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008117


4Výběr zásobníku4.4 Nabíjecí systémy zásobníku: sada - WT Logalux LAP se zásobníkem Logalux SF a SU4.4.1 Rozměry a technická data Logalux LAP s Logalux SF a SURS zpátečka zásobníku(solární zařízení)VS výstup ze zásobníku(solární zařízení)1 sada výměníku teplaLogalux LAP (propojení trubekna horním servisním krytu)2 zásobník Logalux SF3 zásobník Logalux SU1) příruba pro ponornou jímku, ze strany stavby2) ponorná jímka navařená, vnitřní 19 mm3) u Logalux SF300 je navařena ponorná jímka, vnitřní 19 mm; od Logalux SF400 upevňovací lišta pro dotykový termostat4) možnosti zabudování pro elektrický dotop (příslušenství); u Logalux SF alternativně výměník tepla ze žebrované trubky pro bivalentníohřev (➔ 123/1)5) připojovací trubka ze strany vytápění patří jen do dodávky k Logalux LAP1.2, 2.2 a 3.2118/1 Rozměry sady výměníku tepla Logalux LAP montované na zásobník vody Logalux SF nebo zásobníkový ohřívač vody Logalux SUsada výměníku tepla LogaluxLAP1.2, LAP2.2,LAP1.1, LAP2.1, LAP3.1LAP3.2se zásobníkem na vodu Logalux SF300 SF400 SF500 SF750 SF1000se zásobníkovým ohřívačem vody Logalux – SU400 SU500 SU750 SU1000obsah zásobníku l 300 400 500 750 1000průměrDD Spmmmmvýška H mm 1645 1730 2030 2030 2100šířka pro uložení mm 680 660 660 810 910118/2 Rozměry sady vyměníku tepla Logalux LAP v kombinaci se zásobníkem vody Logalux SF a zásobníkovým ohřívačem vody SU1) plášť pro tepelnou izolaci je z 50 mm silného polyuretanu z tvrdé pěny, který není možné sundat2) u Logalux SF…-100 a SU…-100 s pláštěm pro tepelnou izolaci ze100 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny3) pro montáž sady výměníku tepla Logalux LAP4) včetně nastavovacích noh 15 až 20 mm672– 1)výška prostoru instalace mm 2005 3)výstup/zpátečkasada výměníku tepla Logalux LAPvstup studené vodyH LAPEKH EKpalecmmpalecmmR11565R1460 4)850 2)650850 2)6501000 2)8001100 2)9002090 2390 2390 2460R11650R14148R11950R14148R11950R15133vstup cirkulace H EZmm 762 4) 912 1062 1065 1126výstup teplé vodyAW palecR1R14 R14 R14 R15H AWmm1326 4) 1343 1643 1648 1721odstup nohou A 1A 2mmmmsada výměníku tepla Logalux LAP1.1 LAP1.2 LAP2.1 LAP2.2 LAP3.1 LAP3.2hmotnost 1) (netto)12H H4)D SPHVL/RLH LAP1AWH AW400408výměník tepla zabudované Alfa Laval CB 27-18H(V22, V22)118/3 Technická data sady výměníku tepla Logalux LAP1) hmotnost s balením o asi 5 % vyšší2) u tvrdosti vody od 8° dH je ohraničena maximální teplota na výstupu na 70 °CEZR6M 1)Rp6M2 3)EKR14419483419483546628kg 16,4 17,0 18,0Alfa Laval CB 27-24H(V22, V22)R12020R15121615711Alfa Laval CB 27-34H(V22, V22)nabíjecí oběhové čerpadlo zabudované Grundfos UP 20-45 Nmaximální průtok na sekundární straně l/h 1400 1650 1800max. provozní přetlak bar 30 otopná voda/10 teplá vodamax. provozní teplota °C 75 2) otopná voda/70 teplá vodaH EZH EK3D SPVL/RLAWEZR6VSR14M 1)2)RSR14EKHH LAPH AWH EZH VSH RSH EK12/3DA 2RL 5) VL 5) A 1118Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.4.2 Výkonová data Logalux LAP s Logalux SF a SUOhřev pomocí kotle, sada výměníku tepla Logalux LAP s Logalux SF a SU400 až SU1000zásobník navodu LogaluxSFpřípadněohřívač vodyLogalux SU 1)SF300SF400SU400SF500SU500SF750SU750SF1000SU1000sadavýměníkuteplaLogaluxvýkonová data teplé vody s teplotami teplé vody 10/60 °C 2)při výtupu topné vody a teplotě zpátečky70/50 °C 75/50 °C 3)průtokotopnévodyminimálnívýkonkotletlakováztrátavýkonové číslo trvalý výkon výkonové číslo trvalý výkonN LN LkW kW m 3 /h kW mbarLAP1.2 11,3 42,6 13,2 53,5 1,86 20 210LAP2.2 14,4 57,6 16,4 71,5 2,45 35 210LAP3.2 20,5 81,8 23,7 101,4 3,40 60 210LAP1.1 14,9 42,6 17,0 53,5 1,86 20 210LAP2.1 18,5 57,6 21,2 71,5 2,45 35 210LAP3.1 25,1 81,8 29,6 101,4 3,40 60 210LAP1.1 17,4 42,6 20,5 53,5 1,86 20 210LAP2.1 21,4 57,6 24,6 71,5 2,45 35 210LAP3.1 27,8 81,8 33,0 101,4 3,40 60 210LAP1.1 23,8 42,6 27,2 53,5 1,86 20 210LAP2.1 28,8 57,6 32,4 71,5 2,45 35 210LAP3.1 36,2 81,8 42,5 101,4 3,40 60 210LAP1.1 29,7 42,6 33,3 53,5 1,86 20 210LAP2.1 35,3 57,6 38,7 71,5 2,45 35 210LAP3.1 43,7 81,8 50,3 101,4 3,40 60 210119/1 Výkonová data teplé vody, sada Logalux LAP ve spojení se zásobníkem vody Logalux SF300 až SF1000 a zásobníkový ohřívač vodyLogalux SU400 až SU10001) u zásobníkového ohřívače vody platí jenom hodnoty pro trvalý výkon, ne pro koeficient výkonu2) výstupní teplota teplé vody 60 °C při teplotě na vstupu studené vody 10 °C3) při tvrdosti vody od 8° dH je maximální teplota na výstupu omezena na 70 °CDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008119


4Výběr zásobníku4.4.3 Graf Logalux LAP s Logalux SF a SU➔ Grafy výkonu Logalux LAP platí pro všechny druhyohřevu. Standardardní hodnoty k návrhu zásobníku jsouudány v příslušných tabulkách. Pro speciální případynávrhu je možné zjistit odpovídající hodnoty z grafů.Postup pro návrh zásobníku➔ str. 28Vysvětlení pojmů ze vzorců➔ str. 148Logalux SF300 až SF100030tlaková ztráta ze strany teplé vody Δp WW [mbar]2010543210,5 1 2 3 4 5 10300…750 (R1 1 /4)1000 (R1 1 /2)20 301,510,5rychlost proudění v [m/s]odběr teplé vody V WW [m 3 /h]120/1 Tlaková ztráta ze strany teplé vody a rychlost proudění napřipojovací příruběNabíjecí systém zásobníku s Logalux SF300 ažSF1000Nabíjecí systém zásobníku s Logalux SF300 ažSF1000ϑ sp =45 °C250ϑ sp =50 °C2003004005007501000ϑ sp =55 °Cϑ sp =60 °Cϑ sp =45 °C250ϑ sp =50 °C200ϑ sp =55 °Cϑ sp =60 °Ctrvalý výkon teplé vody Q D [kW]200150100150100501501005015010050trvalý výkon teplé vody Q D [kW]trvalý výkon teplé vody Q D [kW]2001501001501005030040050075010001501005015010050trvalý výkon teplé vody Q D [kW]00 10 20 30 40 50 6070080000 10 20 30 40 50 60 70 8000koeficient výkonu N Lkoeficient výkonu N L120/2 Objem zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L,trvalého výkonu teplé vody a teploty zásobníku při neprůtokovém nabíjecím čerpadle teplé vody (např. vespojení s regulací Logamatic 4116, 4117 nebo Logamatic 4…s funkčním modulem FM445)120/3 Objem zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L,trvalém výkonu teplé vody a teploty zásobníku připrůtokovém nabíjecím čerpadle TV (např. připojeném načasové řízené spínání, instalované stavbou)120Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Logalux LAP1.1 a LAP1.2Logalux LAP2.1 a LAP2.29080120110100trvalý výkon teplé vody Q D [kW]706050403045ϑ WW 10/…°C505560trvalý výkon teplé vody Q D [kW]9080706050403045ϑ WW 10/…°C5055602050 60 70 80výstupní teplota otopné vody ϑ V [°C]902050 60 70 80 90výstupní teplota otopné vody ϑ V [°C]121/1 Trvalý výkon teplé vody (podklady ➔ tabulka 119/1)121/2 Trvalý výkon teplé vody (podklady ➔ tabulka 119/1)Logalux LAP3.1 a LAP3.2120110100trvalý výkon teplé vody Q D [kW]9080706050403045ϑ WW 10/…°C5055602050 60 70 80výstupní teplota otopné vody ϑ V [°C]90121/3 Trvalý výkon teplé vody (podklady ➔ tabulka 119/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008121


4Výběr zásobníku4.4.4 Příklady instalace Logalux LAP s Logalux SF a SU➔ V příkladech instalací jsou uvedena doporučení beznároku na úplnost s upozorněním na hydraulická napojení.Při praktických realizacích platí příslušné technicképřepisy.Ohřev Logalux LAP s kotlem nebo pomocí dálkového teplaLogalux LAP s Logalux SF3AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulaceRH zpátečka otopná vodaRS zpátečka zásobníku (solární zařízení)2VH výstup topné vodyVS výstup zásobníku (solární zařízení)151 sada výměníku tepla Logalux LAP2 zásobník na vodu Logalux SF16nebo zásobníkový ohřívač vody LogaluxSU3 membránový pojistný ventil,díl přezkoušen podle DIN 4753-1(1 kus na zásobník, pokud budoutyto jednotlivě uzavíratelné). Solární zařízení4 zpětná klapka (ze strany stavby) Logasol5 nabíjecí čerpadlo zásobníku (ze stranystavby)6 uzavírací člen (ze strany stavby)7 odvzdušňovací ventil8 uzavírací ventil s vypouštěcím ventilem9 oběhové čerpadlo s časovým spínáním10 manometr-připojovací příruba podleDIN 4753-1do 1000 litrů obsahu zásobníku;manometr podle DIN 4753-1nad 1000 litrů obsahu zásobníku11 omezovač zpětného proudění12 zkušební ventil13 ventil snižující tlak, pokud bude tlak vevedení vyšší jak 80 % z reakčního tlakupojistného ventilu14 T-kus a vypouštěcí kohout(důležité pro rychlé propláchnutí/vyprázdnění)15 čidlo spínací teploty16 čidlo vypínací teploty17 čidlo solárního zásobníku dole18 oběhové čerpadlo pro denní převrstvenípodle DVGW W5511VSRS11521617144 5 667 846 10 11 13 631296RHVHAWLogalux LAP a Logalux SU(alternativně s Logalux SF a zabudovanýmvýměníkem tepla ze žebrovaných trubek)61846EZEK4 5 667 846 10 11 13 61296RHVHAWEZEK14122/1 Hydraulické připojení sady výměníku tepla Logalux LAP ve spojení se zásobníkovým ohřívačem vody Logalux SU nebo zásobníkem navodu Logalux SF v nabíjecím systému zásobníku, přípojky k zásobníku ➔ str. 92 a str. 94122Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 44.5 Nabíjecí systémy zásobníku: sada výměníku tepla Logalux LSP s Logalux SF a LF4.5.1 Rozměry a technická data Logalux SF300 až SF1000D SPDHAWALH AWH ALEZR6M1 1)Rp6A 1H EZRH 3)VH 3)3)H A H M2 2)2EKR14123/1 Rozměry stojícího zásobníku vody Logalux SF300 až SF1000H EK1) připojovací příruba pro ponornou jímku ze strany stavby2) u Logalux SF300, ponorná jímka je navařena, vnitřní 19 mm; od Logalux SF400 svěrná spona pro příložné čidlo3) možnost zabudování elektrického dotopu (příslušenství) nebo alternativně výměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství)pro bivalentní ohřevzásobník vody Logalux SF300 SF400 SF500 SF750 SF1000obsah zásobníku l 300 400 500 750 1000průměrDD Spmmmmmm123/2 Rozměry a technická data stojatého zásobníku Logalux SF300 až SF10001) tepelná izolace z 50 mm tlusté, polyuretanové, tvrdé pěny, není snímatelný2) u Logalux SF…-80 s tepelnou izolací z 80 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny3) u Logalux SF…-100 s tepelnou izolací ze 100 mm tlustého polyuretanu-měkké pěny4) včetně 15 mm až 20 mm pro nastavovací nohy5) minimální výška prostoru pro výměnu magnéziové anody6) možnost zabudování elektrického dotopu (příslušenství) nebo alternativně výměník tepla ze žebrované trubky (příslušenství) probivalentní ohřev7) při teplotě zásobníku 65 °C a teplotě prostoru 20 °C (podle DIN V 4753-8)8) hmotnost s balením cca o 5 % větší672– 1)– 1)výška H mm 1465 4)810 2)850 3)650810 2)850 3)650960 2)1000 3)8001060 2)1100 3)9001550 1850 1850 1920šířka pro uložení mm 680 660 660 810 910výška prostoru instalace mm 1845 5)výměník tepla ze žebrované trubkyvýstup/zpátečka uspořádání v přednímservisním otvoru 6)VH/RHH VH/RHpalecmmR5 R5382 4) 3931880 2150 2150 2220výška otvoru pro údržbu 6) H Hmm 397 4) 408 408 388 401vstup studené vodyEKH EKpalecmmR1460 4) R14148R14148R15133R15121vstup cirkulace H EZmm 762 4) 912 1062 1065 1126výstup teplé vodynabíjecí hrdlo (nátrubek)AWH AWALH ALodstup nohou A 1A 2palecmmpalecmmmmmmR1 R141326 4) 1343R14 R141077 4) 1102400408419483R5393R141643R141252419483R5373R141648R151448546628objem otopné vody žebrované trubky 6) l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5pohotovostní ztráta zásobníku 7)kWh/24 h 2,20 1) 2,77 3) 2,84 3) 3,84 3) 4,21 3)hmotnost 8) (netto)kg 110 153 186 244 348maximální provozní přetlak bar 10maximální provozní teplota °C 95R5386R151721R151496615711Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008123


4Výběr zásobníku4.5.2 Rozměry a technická data Logalux LF, L2F, L3FBD SpLL Sp1)AWALEZH3H3 AWH3 ALH3 EZ2)1)EKAWALEZH3 EKH2H2 AWH2 ALH2 EZ2)1)EKAWALEZH EKHH AWH ALH EZ2)EKH EKA A 2 A 3A 21) příruba R14 (např. pro regulaci bez pomocné energie)2) ponorná jímka R6 a další příruba R6 v krytu pro vstup do zásobníku124/1 Rozměry ležatého zásobníku na vodu Logalux LF, L2F, L3Fzásobník na vodu Logalux LF400 LF550 LF750 LF950 LF1500 LF2000 LF2500 LF3000obsah zásobníku l 400 550 750 950 1500 2000 2500 3000zásobník na vodu Logalux L2F800 L2F1100 L2F1500 L2F1900 L2F3000 L2F4000 L2F5000 L2F6000obsah zásobníku l 2 400 2 550 2 750 2 950 2 1500 2 2000 2 2500 2 3000zásobník na vodu Logalux L3F1200 L3F1650 L3F2250 – – – – –obsah zásobníku l 3 400 3 550 3 750 – – – – –průměr D Spmm 650 800 800 900 1000 1250 1250 1250šířka B mm 810 1000 1000 1100 1200 1450 1450 1450délkavýškanohy pro instalacinabíjecí přírubyvstup studené vodyvstup cirkulaceLL SPHH 2H 3A(LF/L2F)A(L3F)A 2A 3ALH ALH2 ALH3 ALEKH EKH2 EKH3 EKEZH EZH2 EZH3 EZmmmmmmmmmmmmmmmmmmpalecmmmmmmpalecmmmmmmpalecmmmmmm1600135583016802530400600410535R1560514552305R151459951845R14470950143015101265101020303050470700400470R1576017802800R1516011802200R145701150173019101665101020303050470700400865R1576017802800R1516011802200R1457011501730124/2 Rozměry a technická data ležatého zásobníku na vodu Logalux LF, L2F, L3F1910166511102230–520–420820R158601980–R151601280–R146201250–2405216012102430–560–4451270R29352155–R21651385–R156901390–2150190514602930–680–505890R211802650–R21651635–R158351680–2570232514602930–680–5051310R2511452615–R251751645–R28351680–2970272514602930–680–5051710R2511452615–R251751645–R28351680–124Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4zásobník na vodu Logalux LF400 LF550 LF750 LF950 LF1500 LF2000 LF2500 LF3000obsah zásobníku l 400 550 750 950 1500 2000 2500 3000zásobník na vodu Logalux L2F800 L2F1100 L2F1500 L2F1900 L2F3000 L2F4000 L2F5000 L2F6000obsah zásobníku l 2 400 2 550 2 750 2 950 2 1500 2 2000 2 2500 2 3000zásobník na vodu Logalux L3F1200 L3F1650 L3F2250 – – – – –obsah zásobníku l 3 400 3 550 3 750 – – – – –výstup teplé vodyhmotnostAWH AWH2 AWH3 AWLFL2FL3FpalecmmmmmmkgkgkgR1570515552405290602914R15860188029003276851040R15860188029003677621157R159602080–414860–max. provozní přetlak bar 10max. provozní teplota °C 95R210552275–7081450–R213002770–9231887–R2512952765–10222085–R2512952765–11822405–124/2 Rozměry a technická data ležatého zásobníku na vodu Logalux LF, L2F, L3FDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008125


4Výběr zásobníku4.5.3 Rozměry a technická data Logalux LSP s Logalux SF a LFAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyRH zpátečka otopná voda (výměník tepla)VH výstup otopná voda (výměník tepla)1 deskový výměník tepla2 vypouštěcí a odvzdušňovací kohout (pročištění výměníku tepla)3 teploměr4 pojistný ventil5 místo pro měření, pojistný omezovač teploty6 místo pro měření, regulace teploty7 uzavírací kohout teplé vody8 uzavírací kohout studené vody9 Tacosetter (k regulaci sekundárníhoprůtoku při ohřevu dálkovým teplem)10 nabíjecí čerpadlo teplé vody11 typový štítek12 tepelná izolace775VH1 2 3 2 45 671212305RH980AW9EK725103863511234061512B1215-25126/1 Rozměry sady výměníku tepla Logalux LSPsada výměníku tepla Logalux LSP1 LSP2 LSP3 LSP4 LSP5výška mm 980 980 980 980 980šířka B mm 660 690 720 830 860hloubka mm 340 340 340 340 340přípojky teplé vodyhmotnost 1) (netto)strana vytápěnívýměníku teplapalecpalecRp1G14nabíjecí čerpadlo teplé vody zabudované GrundfosUPS 25-60 BRp1G14126/2 Rozměry a technická data sada výměníku tepa Logalux LSP1) hmotnost s obalem je asi o cca 10 % vyšší2) při tvrdosti vody od 8° dH je omezena maximální teplota na výstupu na 70 °CRp1G14Rp14G14Rp14G14kg 23 25 28 41 47GrundfosUPS 25-60 BGrundfosUPS 25-60 Bmax. provozní přetlak bar 30 otopná voda/10 teplá vodamax. provozní teplota °C 75 2) otopná voda/70 teplá vodaGrundfosUPS 32-80 BGrundfosUPS 32-80 B126Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Připojovací sada zásobníkuPro připojení sady výměníku tepla Logalux LSPk zásobníku Logalux SF nebo LF je možné obdržet (jakopříslušenství) sadu pro připojení k zásobníku. Obsahujejedno koleno 90° pro připojení na výstup (nahoře) a jedenspeciální křížový díl pro připojení na zpátečku (dole), kterýse bude optimalizovat při zkoušce (➔ 127/3). V křížovémdílu je integrován vstup studené vody, jedna výpust vedek sadě výměníku tepla Logalux LSP a jedna přípojka vedek vypouštění zásobníku a taktéž i ke zpětné klapce, kteráblokuje špatnou cirkulaci.zásobník na vodu LogaluxSF300 až SF500SF750 až SF1000LF400 až LF950LF1500 a LF2000LF2500 a LF3000127/1 Sada připojení k zásobníkuvelikost závituna připojeníR14R15R15R2R25Propojovací vedení mezi výměníkem tepla azásobníkemPro propojení mezi připojovací sadou k zásobníku a sadouvýměníku tepla Logalux LSP jsou k dostání (jakopříslušenství) odpovídající propojovací vedení z nerezovéoceli ve tvaru vlnovce s izolací tepla (➔ 127/3; pomoc přivýběru ➔ 128/4).Typ velikost závitu na jmenovitá délkapřipojenísvětlostmmA R1 / Rp14 DN25 620B R1 / Rp14 DN25 820C R1 / Rp14 DN25 920D R1 / Rp14 DN25 1020E R14 / Rp14 DN32 670F R14 / Rp14 DN32 1020127/2 Propojovací vedení mezi výměník tepla a zásobníkem123Legenda k obrázkuEK vstup studené vodyEL vypouštění1 uzavírací kohout teplé vody (Logalux LSP)2 výměník tepla-zásobník-propojovací vedení3 koleno 90° (od sady pro připojení k zásobníku )4 křížový díl (od sady pro připojení k zásobníku )5 uzavírací kohout studené vody (Logalux LSP)6 typový štítek65 2127/3 Připojovací sada k zásobníku, sada vedení mezi zásobník avýměník tepla a sada výměníku tepla Logalux LSPEK4ELzásobníknavodu-Logaluxpříslušné propojovací vedení 1) mezi výměník tepla a zásobník, při použití sady - výměník tepla LogaluxLSP1 LSP2 LSP3 LSP4 LSP5nahoře dole nahoře dole nahoře dole nahoře dole nahoře doleSF300 C A C A C A – – – –SF400 B B B B B B – – – –SF500 B B B B B B – – – –SF750 C C C C C C F F F FSF1000 D D D D D D F F F FLF400 C A C A C A – – – –LF550 C A C A C A – – – –LF750 C A C A C A F E F ELF950 C A C A C A F E F ELF1500 – – C B C B F E F ELF2000 – – – – D C F F F FLF2500 – – – – D D F F F FLF3000 – – – – – – F F F F128/4 Tabulka s přiřazením při výběru a nalezení správného propojovacího vedení mezi výměník tepla-zásobník pro připojení na sadu výměníkuLogalux LSP1) požadován odpovídající typ propojovacího vedení pro připojení na výstup (nahoře) a na připojení zpátečky (dole)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008127


4Výběr zásobníku4.5.4 Výkonová data Logalux LSP s Logalux SF a LFVýkonová data Logalux LSP s Logalux SF a LFsada výměníku teplaLogaluxLSP1LSP2LSP3LSP4LSP5teplotní spádtopné vody 1)sekundárníprůtok 2)sekundárníprůtok 2)trvalý výkon teplé vodys teplotami 10/60 °C 3)4)průtok otopnévodytlakováztráta°C l/h l/min kW l/h mbar70/5070/4070/3070/5070/4070/3070/5070/4070/5070/4070/5070/403465186915728601148114817242758413635605342691210152020294670608920304033506767100160240207310865 2501440 2502880 2506900 2508900 250128/1 Trvalý výkon sady výměníku tepla Logalux LSP1) udané teplotní spády jsou výsledkem regulace jmenovaného sekundárního průtoku2) sekundární průtoky při zohlednění tlakové ztráty zpětné klapky (křížový díl) a propojovací vedení3) trvalý výkon teplé vody při zohlednění tlakové ztráty zpětné klapky (křížový díl) a propojovací vedení4) výstupní teplota teplé vody 60 °C, při vstupní tepotě 10 °C studené vodyVýkonová data teplé vody u sady výměníku tepla Logalux LSP s Logalux SFzásobníkvodyLogaluxSF300SF400SF500SF750SF1000sadavýměníkuteplaLogaluxvýkonová data teplé vody s teplotou teplé vody 10/60 °C 1)při výstupu otopné vody a teplotách zpátečky70/50 °C 70/40 °Ckoeficient výkonu N Ltrvalý výkon koeficient výkonu N Ltrvalý výkonkWLSP1 6,7 20 9,2 30LSP2 10,0 33 13,1 50LSP3 15,0 67 22,0 100LSP1 9,2 20 12,1 30LSP2 13,3 33 16,2 50LSP3 19,0 67 28,0 100LSP1 10,5 20 14,7 30LSP2 15,7 33 21,5 50LSP3 25,4 67 35,4 100LSP1 17,5 20 20,0 30LSP2 21,0 33 26,9 50LSP3 31,5 67 43,1 100LSP4 62,0 168 88,0 240LSP5 76,0 207 111,0 310LSP1 21,7 20 26,0 30LSP2 27,0 33 32,3 50LSP3 37,7 67 50,0 100LSP4 72,0 160 102,0 240LSP5 88,0 207 125,0 310kW128/2 Výkonová data teplé vody u sady výměníku tepla Logalux LSP1 až LSP5 ve spojení se zásobníkem vody Logalux SF300 až SF10001) výstupní teplota teplé vody 60 °C při vstupní tepotě studené vody 10 °C128Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Výkonová data teplé vody u sady výměníku tepla Logalux LSP s Logalux LFzásobníkvodyLogaluxLF400LF550LF750LF950LF1500LF2000LF2500LF3000sadavýměníkuteplaLogaluxvýkonová data teplé vody s teplotami teplé vody 10/60 °C 1)při výstupních teplotách a teplotách zpátečky otopné vody70/50 °C 70/40 °Ckoeficient výkonu N Ltrvalý výkon koeficient výkonu N Ltrvalý výkonkWLSP1 9,2 20 12,3 30LSP2 13,5 33 16,9 50LSP3 19,0 67 22,0 100LSP1 11,6 20 15,3 30LSP2 17,0 33 23,1 50LSP3 26,5 67 36,4 100LSP1 17,5 20 20,2 30LSP2 21,7 33 27,5 50LSP3 31,6 67 42,3 100LSP4 62,0 160 88,0 240LSP5 76,0 207 111,0 310LSP1 21,0 20 25,0 30LSP2 26,0 33 31,3 50LSP3 36,0 67 48,2 100LSP4 69,0 160 99,0 240LSP5 87,0 207 124,0 310LSP2 32,1 33 39,8 50LSP3 43,0 67 56,0 100LSP4 83,0 160 117,0 240LSP5 104,0 207 144,0 310LSP3 49,0 67 63,0 100LSP4 94,0 160 130,0 240LSP5 114,0 207 160,0 310LSP3 56,0 67 70,0 100LSP4 103,0 160 139,0 240LSP5 122,0 207 174,0 310LSP4 111,0 160 147,0 240LSP5 131,0 207 181,0 310kW129/1 Výkonová data teplé vody u sady výměníku tepla Logalux LSP1 až LSP5 ve spojení se zásobníkem vody Logalux LF400 až LF30001) výstupní teplota teplé vody 60 °C, při vstupní teplotě studené vody 10 °CDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008129


4Výběr zásobníku4.5.5 Graf Logalux LSP s Logalux SF a LF➔ Standardní hodnoty pro návrh zásobníku jsou dányv příslušných tabulkách. Pro speciální případy návrhu jsoupro zjištění odpovídající hodnoty z grafů.Logalux SF300 až SF1000Postupy pro návrh zásobníku➔ str. 28Vysvětlení pojmů že vzorců➔ str. 148tlaková ztráta ze strany teplé vody Δp WW [mbar]302010543210,5 1 2 3 4 5 10300…750 (R1 1 /4)1000 (R1 1 /2)20 301,510,5rychlost proudění v [m/s]odběr teplé vody V WW [m 3 /h]131/1 Tlaková ztráta ze strany teplé vody a rychlost proudění napřipojovací příruběLogalux LF400 až LF3000301,5tlaková ztráta ze strany teplé vody Δp WW [mbar]2010543210,5 1 2 3 4 5 10odběr teplé vody V WW [m 3 /h]400…950 (R1 1 /2)1500…2000 (R 2)2500…3000 (R 2 1 /2)20 3010,5rychlost proudění v [m/s]130/2 Tlaková ztráta ze strany teplé vody a rychlost proudění napřipojovacích přírubách130Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Nabíjecí systém zásobníku s Logalux SF300 ažSF1000Nabíjecí systém zásobníku s Logalux SF300 ažSF1000ϑ sp =45 °C250ϑ sp =50 °C2003004005007501000ϑ sp =55 °Cϑ sp =60 °Cϑ sp =45 °C250ϑ sp =50 °C200ϑ sp =55 °Cϑ sp =60 °Ctrvalý výkon teplé vody Q D [kW]200150100150100501501005015010050trvalý výkon teplé vody Q D [kW]trvalý výkon teplé vody Q D [kW]2001501001501005030040050075010001501005015010050trvalý výkon teplé vody Q D [kW]00 10 20 30 40 50 6070080000 10 20 30 40 50 60 70 8000koeficient výkonu N Lkoeficient výkonu N L131/1 Objem zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L,trvalém výkonu teplé vody a teplotě zásobníku při neprůtočném nabíjecím oběhovém čerpadle (např. vespojení s regulací Logamatic 4117, 4126 nebo Logamatic 4…s funkčním modulem FM445)131/2 Objem zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L,trvalém výkonu teplé vody a teplotě zásobníku připrůtokovém nabíjecím čerpadle teplé vody (např. připojenína časové spínání – ze strany stavby)Nabíjecí systém zásobníku s Logalux LF a L2FNabíjecí systém zásobníku s Logalux LF a L2Ftrvalý výkon teplé vody Q D [kW]ϑ sp =45 °C450400350300250200150100ϑ sp =50 °C40035030025020015010040004005505000750950600080001500200025003000ϑ sp =55 °C40035030025020015010070ϑ sp =60 °C400350300250200150100trvalý výkon teplé vody Q D [kW]trvalý výkon teplé vody Q D [kW]ϑ sp =45 °C450400350300250200150100ϑ sp =50 °C4003503002502001501004005504000500075095060008000150020002500 3000ϑ sp =55 °C40035030025020015010070ϑ sp =60 °C400350300250200150100trvalý výkon teplé vody Q D [kW]0 50 100 150 200 2503000 50 100 150 200 250300koeficient výkonu N Lkoeficient výkonu N L131/3 Objem zásobníku v závislosti na koeficinetu výkonu N L,trvalém výkonu teplé vody a teplotě zásobníku při neprůtokovém nabíjecím oběhovém čerpadle (např. vespojení s regulací Logamatic 4117, 4126 nebo Logamatic 4…s funkčním modulem FM445)131/4 Objem zásobníku v závislosti na koeficientu výkonu N L, trvalývýkon teplé vody a teplota zásobníku při průběžně běžícímnabíjecím čerpadle teplé vody (např. připojení časovéhořízení ze strany stavby)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008131


4Výběr zásobníku4.5.6 Příklady instalace Logalux LSP s Logalux SF a LFdruh ohřevu hydraulika regulace příkladkotel s teplotou na výstupu V 75 °C– funkční modul FM445(pro regulaci Logamatic 4121, 4112, 4211,4321, 4322 nebo 4323)(funkce regulace ➔ 19/1)➔ 133/1➔ 134/1➔ 135/1kotel s teplotou na výstupu V 75 °C– funkční modul FM445(pro regulaci Logamatic 4121, 4122, 4211,4321, 4322 nebo 4323)(funkce regulace ➔ 19/1)– primární konstantní čerpadlo– směšovač pro regulaci výkonu➔ 133/1➔ 134/1➔ 135/1předávací stanice dálkovéhotepla s teplotou na výstupu V 75 °C,nepřímé nabíjeníϑ V– funkční modul FM445(pro regulaci Logamatic 4121, 4122, 4211,4321, 4322 nebo 4323)(funkce regulace ➔ 19/1)➔ 133/1➔ 134/1➔ 135/1předávací stanice dálkovéhotepla s teplotou na výstupu V 75 °C,nepřímé nabíjeníϑ V– funkční modul FM445(pro regulaci Logamatic 4121, 4122,4321, 4322 nebo 4323)(funkce regulace ➔ 19/1)– primární konstantní čerpadlo– směšovač pro regulaci výkonu➔ 133/1➔ 134/1➔ 135/11 na systém nabíjení zásobníku:topná centrála pro více budov(podobné dálkovému teplu)s teplotou na výstupu V 75 °C– regulace teploty bez pomocné energie(jako průchozí ventil)– nabíjecí čerpadlo teplé vodys Tacosetterem– regulace Logamatic SPI 1042(funkce regulace ➔ 19/1)–předávací stanice dálkovéhotepla s teplotou na výstupu V 75 °C,přímé nabíjení– regulace teploty bez pomocné energie(jako 3cestný směšovač)– nabíjecí čerpadlo teplé vodys Tacosetterem– regulace Logamatic SPI 1042(funkce regulace ➔ 19/1)➔ 136/1132/1 Přehled možných hydraulik pro nabíjecí systémy se sadou výměníku tepla Logalux LSP a zásobníkem Logalux SF nebo LF➔ V příkladech instalací jsou uvedena doporučení beznároku na úplnost s upozorněním na hydraulická napojení.Při praktických provedení platí odpovídající regulace.132Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev s topným kotlem nebo dálkovým teplem (nepřímé nabíjení)AW výstup teplé vodyEK vstup studné vodyEZ vstup cirkulaceR regulace Logamatic (➔ 132/1)RH zpátečka otopná vodaVH výstup otopná voda1 sada výměníku tepla Logalux LSP2 zásobník na vodu Logalux SF neboLogalux LF(➔ 135/1)3 deskový výměník tepla4 čidlo s měřícím místem pro regulaci5 teploměr6 uzavírací člen (ze strany stavby)7 kulový kohout (obsah dodávky Logalux LSP)8 membránový pojistný ventil(obsah dodávky Logalux LSP)9 membránový pojistný ventil (ze strany stavby),díl přezkoušen podle DIN 4753-1.při výkonu ohřevu ohřevu max. 150 kWprůměr DN20 pro Logalux SF300 do SF400(případně LF400).při výkonu ohřevu max. 250 kWprůměr DN25 pro LogaluxSF500 do SF1000 (případně LF500 do LF950).při výkonu ohřevu max. 1000 kWprůměr DN32 pro Logalux LF1500 do LF3000).při zohlednění výkonů uvedenýchv tabulkách 128/1 až 129/1 (dávat pozor přijiném druhu topného médiana teploty teplé vody, aby bylo vždy dosaženomaximálního topného výkonu!)10 plnící a vypouštěcí ventil11 jemný regulační ventil (Tacosetter)12 zpětná klapka13 měřící místo pro spínací čidlo teploty14 měřící místo pro odpojovací čidlo teploty15 křížový kus z připojovací sady zásobníku(➔ 127/3) s integrovaným zpětným ventilemstejně jako s vypouštěcím ventilem16 regulátor tlaku, pokud bude tlak ve vedenívyšší jak 80 % z reakčního tlaku pojišťovacíhoventilu17 zkušební ventil18 zamezovač zpětného proudění19 manometr-připojovací příruba podleDIN 4753-1 přes 1000 litrů obsahu zásobníku20 primární oběhové čerpadlo(oběhové čerpadlo otopného okruhu)21 sekundární oběhové čerpadlonabíjecí čerpadlo teplé vody22 cirkulační čerpadlo(u regulace Logamatic SPI 1041s časovým spínáním ze strany stavby)23 3cestný směšovací ventil(elektricky řízený)24 plnící a odvzdušňovací ventil25 uzavírací ventil s vypouštěcím ventilemDíly mimo Logalux LSP včetně šroubení k výměníkutepla z primární strany – ze strany stavbyEZVHRHEZVHRHTeploty na výstupu maximalně 75 °C (do 8° dH)případně. 70 °C (od 8° dH)666 236M20 1220 12101031315410521105216 22 12 68111177alternativně541010EK6 22 12 6877EKR6 16R6 161717AW2524213141518 19 6AW2524213141518 19 699133/1 Hydraulické připojení sady výměníku tepla Logalux LSP ve spojení se zásobníkem vody Logalux SF v nabíjecím systému zásobníku;zobrazení principu je v základu platné také pro ležící zásobník Logalux LF (➔ 135/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008133


4Výběr zásobníkuOhřev pomocí kotle nebo dálkového tepla (nepřímé nabíjení)AW výstup teplé vodyTeploty na výstupu maximálně 75 °C (do 8° dH)EK vstup studené vodypřípadně 70 °C (od 8° dH), spínaní zásobníků do řadyEZ vstup cirkulace(pozor na zvýšené tlakové ztráty oproti paralelnímu spojení!)R regulace Logamatic (➔ 132/1)RH zpátečka otopná vodaVH výstup otopná voda1 sada výměníku tepla Logalux LSPAW2 zásobník na vodu Logalux SF nebo6 22 12 6 24Logalux LF (➔ 135/1)EZ93 deskový výměník tepla234 čidlo s měřícím místem pro regulaci5 teploměrR82 26 uzavírací člen (ze strany stavby)7 kulový kohout (v obsahu dodávky Logalux LSP)568 membranový pojistný ventil37VH4(v obsahu dodávky Logalux LSP)9 membranový pojistný ventil (ze strany stavby),20 1210díl přezkoušen podle DIN 4753-17(1 kus na zásobník, pokud jsou tyto jednotlivě51113 13uzavíratelné).21při výkonu ohřevu max. 150 kWRH13 14průměr DN20 pro Logalux10 10SF300 až SF400 (případně LF400).Při výkonu ohřevu max. 250 kWprůměr DN25 pro Logalux110 15SF500 do SF1000 (případně LF500 do LF950).Při výkonu ohřevu max. 1000 kW6 16 18 19 6průměr DN32 pro LogaluxEKLF1500 až LF3000).Při zohlednění výkonů uvedených17v tabulkách 128/1 až 129/1 (při použití jinéhotopného média je nutné dávatpozor na maximální využití topného výkonu!)10 plnící a vypouštěcí ventilZásobníky v paralelním zapojení11 jemný regulační ventil (Tacosetter)12 zpětná klapkaAW13 měřící místo pro spínací teplotní čidlo(další možné pozice jsou škrtnuty)6 22 12 6 2414 měřící místo pro vypínací teplotní čidlo EZ 915 křížový díl ze připojovací sady zásobníku23(➔ 127/3) se dvěma integrovanými zpětnýmiRklapkami, taktéž s vypouštěcím ventilem82 216 regulátor tlaku, pokud bude tlak ve vedení větší5jak 80 % reakčního tlaku pojistného ventilu 617 zkušební ventil37VH418 zamezovač zpětného proudění20 1219 manometr-připojovací příruba podle DIN 4753-1107nad 1000 litrů obsahu zásobníku520 primární oběhové čerpadlo1113(oběhové čerpadlo – topný okruh)21RH21 sekundární oběhové čerpadlo14nabíjecí čerpadlo teplé vody10 1022 cirkulační čerpadlo23 plnící a odvzdušňovací ventil24 uzavírací ventil s vypouštěcím ventilem115Díly, které nespadají do dodávky Logalux LSP včetněšroubení z primární strany výměníku tepla budouprovedeny ze strany stavby.EK6 161718 19 6134/1 Hydraulické připojení sady výměníku tepla Logalux LSP ve spojení se dvěmi zásobníky na vodu Logalux SF v nabíjecím systémuzásobníku;zobrazení principu platí v základu také pro ležaté zásobníky na vodu, Logalux LF (➔ 135/1)134Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Výběr zásobníku 4Ohřev pomocí kotle nebo dálkového tepla (nepřímé nabíjení)AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirklulaceR regulace Logamatic (➔ 132/1)RH zpátečka topné médiumVH výstup topné médium1 sada výměníku tepla Logalux LSP2 zásobník na vodu Logalux LF neboLogalux SF (➔ 133/1 u. 135/1)3 deskový výměník tepla4 čidlo s měřícím místem pro regulaci5 teploměrVH6 uzavírací člen (ze strany stavby)7 kulový kohout (obsah dodávky Logalux LSP)8 mebránový pojistný ventil (jako pozice 8)9 membranový pojistný ventil (ze stran stavby),Díl překoušen podle DIN 4753-1RH(1 kus na zásobník, pokud bude tento jednotlivěuzaviratelný). Při topném výkonu max. 150 kWprůměr DN20 pro LogaluxLF400 (případně SF300 do SF400).Při topném výkonu max. 250 kWPrůměr DN25 pro LogaluxLF500 do LF950 (případně SF500 do SF1000).Při topném výkonu max. 1000 kWPrůměr DN32 pro LogaluxLF1500 do LF3000).Při zohlednění výkonů uvedených vtabulkách 128/1 až 129/1 (u jiného topnéhomédia případněteplotách teplé vody je potřrbadávat pozor na k tomu odpovídající maximálnítopný výkon!)10 plnící a vypouštěcí ventil11 jemný regulační ventil (Tacosetter)12 zpětná klapka13 měřící místo pro čidlo spínání teploty(naproti ležící strana zásobníku)14 měřící místo vypínací teplotní čidlo(naproti ležící strana zásobníku)15 křížový díl z připojovací sady zásobníku(➔ 127/3) s integrovaným zpětným ventilemstejně jako s vypouštěcím ventilemVH16 ventil snižující tlak, pokud bude tlak ve vedenívyšší jak 80 % reakčního tlaku pojistného ventilu17 zkušební ventil18 zabraňovač zpětného proudění19 manometr-připojovací příruba podleRHDIN 4753-1 nad 1000 litrů obsahu zásobníku20 primární oběhové čerpadlo(oběhové čerpadlo topného okruhu)21 sekundární oběhové čerpadlonabíjecí čerpadlo teplé vody22 cirkulační čerpadlo23 plnící a vypouštěcí ventil24 uzavírací ventil s vypouštěcím ventilemDíly mimo Logalux LSP včetně šroubení z primárnístrany výměníku tepla budou ze strany stavby.66Teploty na výstupu maximálně 75 °C (do 8° dH)případně u 70 °C (od 8° dH)20 1220 121010313155215410105211081111777RREZEKEKEZ13146221266 16zásobníky zapojené paralelně8410762212613146 162172171518 19 6151518 19 6AWAW2423924239135/1 Hydraulické připojení sady výměníku tepla Logalux LSP ve spojení s jedním nebo dvěmi zásobníky na vodu Logalux LF v systémunabíjení zásobníku; zobrazení principu platí v základu také pro stojaté zásobník na vodu Logalux SF (➔ 133/1 a 134/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008135


4Výběr zásobníkuOhřev pomocí dálkového tepla (přímé nabíjení)Výstupní teploty maximálně 75 °C (do 8° dH) případně 70 °C (od 8° dH)(z primární strany platí také pro paralelní a sériové připojení)EZ6 23 14 6AW25VHRH669 81231105412513221277R24215161711EK6 181920 21 6AW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyEZ vstup cirkulaceR regulace Logamatic (➔ 132/1)RH zpátečka topné médiumVH výstup topné médium1 sada výměníku tepla Logalux LSP2 zásobník na vodu Logalux SF případněalternativně Logalux LF3 deskový výměník tepla4 čidlo s měřícím místem pro pojišť ovacítermostat (STB)(nad 110 °C) a proregulaci teplotybez pomocné energie5 teploměr6 uzavírací člen (ze strany stavby)7 kulový kohout (obsah dodávky LogaluxLSP)8 filtr9 regulace teploty bez pomocné energiejako průběžný ventil s omezovačemzpětné teploty10 membranový pojistný ventil(obsah dodávky Logalux LSP)11 membranový pojistný ventil (ze stranystavby),Díl přezkoušen podle DIN 4753-1.Při výkonu ohřevu max. 150 kWPrůměr DN20 pro LogaluxSF300 do SF400 (případně LF400).Při výkonu ohřevu max. 250 kWprůměr DN25 für LogaluxSF500 do SF1000(případně LF500 do LF950).Při výkonu ohřevu max. 1000 kWprůměr DN32 proLogalux LF1500 do LF3000).Při zohlednění v tabulkách 128/1 až129/1 uvedených výkonů dávejte pozorna maximální teploty teplé vodypro odpovídají topné výkony!)12 plnící a vypouštěcí ventil13 jemný regulační ventil (Tacosetter)14 zpětná klapka15 měřící místo, spínací teplotní čidlo16 měřící místo, vypínací teplotní čidlo17 křížový díl z připojovací sadyk zásobníku (➔ 127/3) s integrovanýmventilem se zpětnou klapkoustejně jako s vypouštěcím ventilem18 ventil snižující tlak, pokud bude tlak vevedení vyšší jak 80 % z reakčního tlakupojistného ventilu19 zkušební ventil20 omezovač zpětného proudění21 manometr-připojovací přírubapodle DIN 4753-1 nad 1000 litrůobsahu zásobníku22 sekundární oběhové čerpadlonabíjecí čerpadlo teplé vody23 cirkulační čerpadlo (u regulaceLogamatic SPI 1042 se zabudovanýčasovým spínáním – ze strany stavby)24 plnící a vypouštěcí ventil25 uzavírací a vypouštěcí ventilDíly mimo Logalux LSP včetně šroubeníprimární strany výměníku tepla – ze stranystavby.136/1 Hydraulické připojení sady výměníku tepla Logalux LSP ve spojení se zásobníkem vody Logalux SF v systému nabíjení zásobníku;zobrazení principu platí v základu také pro ležatý zásobník na vodu Logalux LF136Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Pomoc při návrhu 55 Pomoc při návrhu5.1 Faktor korekce pro návrh zásobníku➔ Určení velikosti zásobníkových ohřívačů vody Buderusmůže být provedeno z různých druhů pohledu.Směrodatné jsou podmínky použití.Mimo jiné musí být zohledněno, aby byl stále požadovántrvalý výkon teplé vody do zásobníku a ten probíhal jenv co nejkratších intervalech a tvorba zásob teplé vody bylajen v nezbytně nutné míře, která je potřeba pro oblastšpičkových odběrů.5.1.1 Pokrytí potřeby trvalým výkonemNávrh zásobníkového ohřívače teplé vody je uskutečněnpomocí grafů trvalého výkonu (➔ str. 44), pokud budepožadován stále nebo krátkodobě maximální trvalý výkonteplé vody. Z následujících údajů musí být minimálně třiznámé:●●●●●Trvalý výkon teplé vodyVýstupní teplota otopné vodyTeplotní spád otopné vodyVýstupní teplota teplé vody (40 °C až 65 °C při vstupníteplotě studené vody 10 °C)Tlaková ztráta ze strany otopné vody5.1.2 Pokrytí potřeby vytvořením zásoby pro špičkové odběryKorekční faktor objemu yJmenovitý obsah zásobníkového ohřívače vody musí býtvětší jak požadovaná kapacita zásobníku. 100% ohřevcelého obsahu zásobníku na žádanou teplotu není možný(➔ str. 57). Z tabulky 137/1 lze zjistit podíl ohřátí zásobníkuna žádanou teplotu.zásobníkový ohřívač vodyLogaluxSUSTkorekční faktor objemu y(stojatý) 0,94LT (ležatý) 0,96LT > 400 (ležatý) 0,90137/1 Korekční faktor objemu y pro dobu odběru 15 minut až 20minut; při kratší době odběru redukujte faktor o 0,05Korekční faktor přenosu x➔ Při odběrech ve špičkách, které se opakují v určitýchčasových intervalech, je měřítkem pro ohřev vodyv zásobníku efektivní trvalý výkon Q eff(= připojovacívýkon).1,00Platí korekční faktor přenosu x (➔ str. 57) pro systémyzásobníku, který umožňuje nalezení optimálního trvaléhovýkonu Q effpři zohlednění času pro ohřev, za podmínkydoby ohřevu bez současného odběru teplé vody.Vysvětlivky k obrázkua teplota zpátečky ze strany otopné vody vyšší jak teplotazásobníku např. 60 °C, při trvalém výkonu vztaženém na stranuteplé vody 10/60 °Cb jako a, avšak vztažené na 10/45 °Cc teplota zpátečky ze strany otopné vody je nižší jak teplotazásobníku např. 60 °C při trvalém výkonu vztaženém na stranuteplé vody 10/60 °Cd jako c, trvalý výkon avšak vztažen na 10/45 °Ckorekční faktor přenosu x0,900,80a b c d0,700,5 1 1,5doba ohřevu t a [h]2137/2 Přenosoý faktor korekce xDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008137


5Pomoc při návrhu5.2 Koeficient potřeby pro obytné budovyKoeficient potřeby N udává, kolik „bytových jednotek“obsahuje jedna budova. Váš výpočet proběhne podlevzoru v DIN 4708-2. Jedna z nejdůležitějších pomůcek provýpočet je formulář „Potřeba teplé vody u centrálnězaopatřených bytů“. Koeficient potřeby je možné oděčístz tabulky výkonových dat velikost zásobníku aodpovídající trvalý výkon.5.2.1 Směrnice pro zjištění potřeby teplé vody pro obytnou budovuPočet místností a jejich obsazenostPočet místností r každého bytu odpovídá počtu obytnýchmístností, které slouží k obývání, spaní a k určenémupobytu. Vedlejší místnosti jako kuchyň (ne obytnákuchyň), předsíň, chodba, koupelna a odkládací místnostizůstávají nezohledněny. Číslo znázorňující obsazenost pudává, kolik osob skutečně žije v jednom bytu a tím takéjakou mají potřebu teplé vody. Nejsou-li údaje oskutečném obsazení bytu k dispozici, je možné použítúdaje z tabulky 138/1 o průměrném obsazení bytu.počet místností rkoeficient obsazenosti p1 2,0 1)15 2)2,02 2,025 2,33 2,735 3,14 3,545 3,95 4,355 4,66 5,065 5,47 5,6Zohlednění odběrných míst, které jsou k dispoziciPodle DIN 4708 se bude pro návrh zásobníkovéhoohřívače teplé vody všeobecně zohledňovat jenomnejvětší spotřebič, který bude používán. Pokud budek dispozici jenom jedna sprchová kabina, bude se i přestobrát v potaz hodnota pro vanu.Spotřebiče, jako umyvadla, bidety, kuchyňské dřezy sevšeobecně nebudou zohledňovat. Při sanitárnívybavenosti bytu se v principu rozlišují dva druhyvybavenosti: normální vybavenost (➔ 139/1) a komfortnívybavenost (➔ 139/2).➔ Pro odběrná místa u koupelnových van a jinýchzařízení, jejiž odebírané množství se odlišuje od hodnotv tabulce 140/1 1, je nutné separátně vypočíst potřebu TVa zanést ji do formuláře 141/1.Platí základní vzorec 148/3. Se symboly z formuláře atabulky 140/1 znamená:w V = V E cJako teplotní spád bude použito 35 K.138/1 Čísla obsazenosti bytu jako směrné hodnoty proformulář 141/11) koeficient obsazenosti p = 2,5, pokud jsou k dispozicipřevážně byty o 1- a/nebo 2-místnostech2) jako 5 prostor se počítájí obývané chodby nebo zimnízahrady138Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Pomoc při návrhu 5Odběrná místa teplé vody v bytech s normální výbavouprostor stávající vybavení při zjisť ování potřeb se používajíkoupelnakoupací vana, DIN 4475-E (1600 mm 700 mm),140 lnebosprchová kabina se směšovací baterií a normálnísprchou1 umyvadlo (zůstává nezohledněno)kuchyň 1 dřez pro kuchyň (zůstává nezohledněn)koupací vana, DIN 4475-E (1600 mm 700 mm), 140 lkoupací vana, DIN 4475-E (1600 mm 700 mm), 140 l139/1 Zohlednění zařízení sloužících ke spotřebě teplé vody v bytech s normálním vybavením pro zjistění počtu odběrů z (➔ 141/1) apotřeby w V(➔ 140/1)Oběrná místa teplé vody v bytech s komfortní výbavou 1)prostor stávající vybavení při zjišť ování potřeb jsou použitykoupelnakoupací vana 2)sprchová kabinaumyvadlobidet 4)jak je k dispozici, podle tabulky 140/1, průběžné číslo 2–4jak je k dispozici, včetně eventuálních přídavných zařízenípodle tabulky 140/1, průběžné číslo 5–7pokud zde bude možné přiřazení k současnému použití 3)(zůstává nezohledněno)(zůstává nezohledněn)kuchyň kuchyňský dřez (zůstává nezohledněn)pokoj pro hostykoupací vananebosprchová kabinana pokoj pro hosty tak, jak je k dispozicipodle tabulky 140/1, průběžné číslo 1–4s 50 % potřebou na odběr w Vjak je k dispozici, včetně přídavného zařízenípodle tabulky 140/1, průběžné číslo 5–7se 100 % potřebou na odběr w Vumyvadlo se 100 % potřebou odběru podle tabulky 140/1 5)bidet se 100 % potřebou odběru podle tabulky 140/1139/2 Zohlednení zařízení pro spotřebu teplé vody v bytech s komforní výbavou pro zjištění počtu odběrných míst z (➔ 141/1) apotřeb w V(➔ 140/1)1) komfortní vybavenost je zamýšlena v případě, když budou daná ve větším množství jiná zařízení, jak pro normální vybavenost(➔ 139/1) do jednoho bytu2) odlišují se velikosti od normálního vybavení (➔ 139/1)3) pokud nebude k dispozici žádná koupací vana, bude jako při normální vybavenosti místo jedné sprchové kabiny, koupací vana podletabulky „Potřeba odběru w V“ (➔ 140/1). Je-li k dispozici v takovém případě více rozdílných sprchových kabin, bude použito místosprchové kabiny s největším odběrem, koupací vana.4) bidet zohlednit, pokud budou k dispozici více jak dva „malé spotřebiče“5) pokud nebude pro pokoj pro hosty přiřazena žádná koupací vana nebo sprchovácí kabinaDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008139


5Pomoc při návrhuPotřeba odběru w Vprůběžnéčíslospotřebitelské zařízení zkratka odebíranémnožství V Ena použití 1)lWh1 koupací vana, DIN 4475-E (1600 mm 700 mm) NB 1 140 5820potřeba odběru w Vna odběrné místo2 koupací vana, DIN 4475-E (1700 mm 750 mm) NB 2 160 65103 vana do malého prostoru a vana se stupínky KB 120 48904 velkoprostorová vana (1800 mm 750 mm) GB 200 87205 sprchovací kabina se směšovací baterií a úspornou sprchou BRS 40 2)6 sprchovací kabina se směšovací baterii a normální sprcha BRN 90 36607 sprchovací kabina se směšovací baterií a luxusní sprcha BRL 180 73208 umyvadlo WT 17 7009 bidet BD 20 81010 umyvadlo na ruce HT 9 35011 dřez v kuchyni SP 30 11601630140/1 Potřeba tepla u různých zařízení spotřebovávajících teplou vodu v bytech podle směrnice pro formulář 141/11) u koupacích van současně i využitelný obsah2) odpovídá času využití 6 minut5.2.2 Potřeba teplé vody centrálně zajištěných bytů (formulář podle DIN 4708 – Předlohapro kopírování)➔ Pro návrh s koeficientem potřeby N je možné zanéstzjištené velikosti výpočtů do ve formuláře „potřeba teplévody centrálně zásobovaných bytů“ (➔ 141/1). Příkladvyplnění formuláře je na str. 30.140Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Pomoc při návrhu 5potřeba teplé vodycentrálně zásobovaných bytůProjekt č.:List:Datum:Zpracoval:Zjištění koeficientu potřeby N pro nalezení velikosti zásobníkového ohřívače vodyProjektPoznámky1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11odběrná místa (na byt)průběžné čísloskupiny bytůpočet místnostípočet bytůčíslo obsazenostipočet oděrných místkrátký popispotřeba odběrných místv Whpotřeba odběrných míst xpotřeba odběrných míst v WhWhpoznámkar n p n·p z w Vz·w Vn·p·w Vpostup výpočtu: sloupec 3·4 6·8 5·9n = n ·p·w V) =n · p · wNV = ------------------------------------ = ------------------------------------------------------------------------------------------------ =3,5 · 582020 370 Wh141/1 Formulář pro zjištění koeficientu potřeby N, pro obytnou budovu podle DIN 4708-2 (směrnice ➔ str. 138 a dále)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008141


5Pomoc při návrhu5.3 Střední hodnoty pro teplou vodu- a potřebu teplaPotřeba tepla na jedno použití sprchy podle času a podmínek odběruvelikost odběruteplé vodyvýstupní teplotateplé vody 1)střední potřeba tepla 2)na jedno použití sprchy, které trvá4 min 5 min 6 min 7 min 10 minl/min °C Wh Wh Wh Wh Wh8101235404535404535404593011151305116513951630139516751955116513951630145517452035174520952440139516751955174520952440209525102930142/1 Střední potřeba tepla na jedno použití sprchy při rozdílných časech a rozdílných podmínkách odběru1) předpoklad: teplota vstupní studené vody 10 °C2) údaje jsou zaokrouhleny na 5 Wh163019552280203524402850244029303420232527903255291034904070349041854885Střední potřeba teplé vody a potřeba tepla pro různé druhy použitívyužití teplé vodysprchování– spotrovec– lehce špinící práce v továrně– silně špinící práce v továrněkoupání– normální vana– velká vana– vana používaná pro vodní terapii– velkoprostorová vanajednogenerační rodinný dům– jednoduchý standard– střední standard– zvýšený standardbytový dům– sociální byty– všeobecné byty– byty se zvýšenými nárokyhotely, apartmány– jednduché– 2. kategorie– 1. kategorieživnost/průmysl– při delším špičkovém odběru– při kratším špičkovém odběru– přibližná hodnota pro libovolné místo čištění 3)školy– bez sprch– se sprchamipotřeba teplévodyvztažená velikost výstupníteploty teplé vodyvýstupníteplotateplé vody 1)potřebamnožství tepla 2)l °C Wh35405512020030030030405025354530507036–4230–3650305–1530–50na sprchuna sprchuna sprchuna koupelna koupelna koupelna koupelna osobu a denna osobu a denna osobu a denna osobu a denna osobu a denna osobu a denna postel a denna postel a denna postel a denna sprchuna sprchuna osobu a denna osobu a denna žáka a denna žáka a den404040454545456060606060606060604545406045451220139519204885814012210122101745232529101455203526201745291040701465–17101220–146517451745205–6101220–2035kasárny 30–50 na osobu a den 45 1220–2035142/2 Směrnice pro střední potřebu teplé vody a tepla pro různé druhy použití142Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Pomoc při návrhu 5využití teplé vodykryté bazény– veřejné– soukromésauny– veřejné– soukromé603010050na uživatelena uživatelena uživatelena uživatelesportovní centra 25–40 na sprchu 40 875–1395studia fitness 40 na uživatele 60 2325zdravotní bazény 200–400 na postel a den 45 8140–16280nemocnice– s jednoduchým zdravotnickým vybavením– s průměrným zdravotnickým vybavením– obsáhlé zdravotnické vybavení507090na postel a denna postel a denna postel a denkancelářská budova 10–40 na osobu a den 45 410–1630obchodní domy 10–40 na zaměstnance a den 45 410–1630jídelny, restaurace– na přípravu– časová rezerva na oplachpekárny– čištění strojů a zařízení– číštění provozu– péče o tělo (sprchování a mytí rukou)řeznictví, uzenářství– kuchyně, čištění strojů a zařízení– čištění provozu– péče o tělo (sprchování a mytí rukou)jatka– kádě na vnitřnosti (obsah 100 l)– kádě na tepelnou přípravu (obsah 500 l)– kádě na tepelnou přípravu vepřového masa (obsah200 l)44401406024040050200na jídlona jídlona m 2 a denna m 2 provozního prostoruna zaměstnance a denna jedno prase a týdenna m 2 provozního prostoruna zaměstnance a denna hodinuna hodinuna hodinu4040404060606060–6560–656060606060606060602095105034901745291040705235235–255235–25523256023253490120232523255291011630pivovary 250–300 na 100 litrů piva 60 14535–17440mlékárny 1–1,5 na 1 litr mléka 75 75–115prádelny 250–300 na 100 kg prádla 75 18900–22680kadeřnictví– salon pro pány– salon pro dámy– čistící provozypotřeba teplévody55–90150–2001vztažená velikost výstupníteploty teplé vodyna jedno pracovní místo a denna jedno pracovní místo a denna m 2 provozního prostoruvýstupníteplotateplé vody 1)454545potřebamnožství tepla 2)l °C Wh2240–36606100–814040142/2 Směrnice pro střední potřebu teplé vody a tepla pro různé druhy použití1) předpoklad: vstupní teplota studené vody 10 °C2) údaje zaokrouhleny na 5 Wh3) včetně kuchyně a potřeby uklízeníDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008143


5Pomoc při návrhu5.4 Plavecké stadióny/ kryté bazényHodnoty z praxePři ohřevu teplé vody pomocí zásobníkového systému jepotřeba zohlednit skutečný čas použití sprchy (podlefrekvence uživatelů) jen 25 minut až 45 minut za hodinu.Pomocí tabulek 144/1 a 144/2 je možné získat hodnotyudávající spotřebu a z nich navrhnout odpovídajícízásobník.➔ Směrnice zařízení pro ohřev teplé vody v plaveckýchhalách a krytých bazénech jsou zjistitelné z předpisu VDI2089 „Vytápění, technika vzduchu v prostoru a přípravateplé vody v plaveckých halách“.Pro odlišné hodnoty je k dispozici nomogram. Příkladnávrhu zásobníku pomocí nomogramu pro krytý bazén jevysvětlen na str. 83.Údaje pro návrh teplé vody pro velikosti bazénůvodní plochaplaveckéhobazénupočetsprchodběr teplé vodyna sprchuspotřeba teplé vodyna osobuvýstupní teplota teplévodynormální maximálním 2 l/s l/min l l °Cdo 150151 do 45010200,20–0,27 12–16 50–80 150 max. 42 1)na dalších 15010 přídavně144/1 Data pro návrh plaveckých hal/krytých bazénů v závislosti na velikosti bazénu1) Pro návrh zásobníku bude jako doporučená teplota pro výpočet 60 °C (ochrana proti Legionelle)Porovnání dat pro použití sprchyčas použití sprch 1)odběr teplé vodyna sprchudoba trvání sprchovánína jednu osobu při spotřebě 80 litrůmin/h l/min min35–45 8 6,25–10,0030–40 10 5,00–8,0025–35 12 4,20–6,75144/2 Srovnatelné údaje pro použití sprchy v plaveckých halách1) u hospodárně provozovaných sprch s regulovanými bateriemi od sprch pro jednorázové nastavení množství a automatické ukončeníprovozu je možné vždy vycházet z nejmenších časů použití5.5 Sportovní halyDoporučeníPro sportovní haly jsou doporučena následující data pronávrh:● Teplota teplé vody 40 °C● Odběr na sprchu 8 l/min● Doba sprchování jedné osoby 4 min● 25 osob v jedné cvičební jednotce● Teplota zásobníku 60 °C (ochrana proti Legionelle)● Doba ohřevu 50 min➔ Základy a upozornění pro návrh zařízení k ohřevu teplévody ve sportovních halách jsou obsaženy v norměDIN 18032-1.Při návrhu zásobníku se používá postup pro špičkovoupotřebu s krátkou dobou ohřevu (příklad ➔ str. 72).144Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Pomoc při návrhu 55.6 Objekty využívané pro živnost a průmysl➔ U živnostenských a průmyslových staveb se orientujepočet a vybavenost prostor podle druhu čištění na základěDIN 18228-3. Záleží na druhu provozu a na odvětví stejnějako na počtu zaměstnanců v nejsilnější směně. Rozdělenímíst pro čištění a pro sprchování je nutné provést uměrněke druhu užití.Počet míst podle druhu čištění na 100 osobstupeň znečištěníběhem prácebežné pracovnípodmínkymimořádnépracovnípodmínky 1)lehké 15 –střední 20 2)silné 25 3)–25145/1 Směrnice pro počet míst na čištění a na sprchování podlepracovních podmínek v živnostenském a průmyslovémprovozu1) nebezpečné pracovní podmínky nebo pokud je potřebasplnit speciální hygienické podmínky2) 2 čistící místa odpovídají jedné sprše3) 1 čistící místo odpovídá jedné spršeStřední potřeba na místo čištění a použitíodběrní místo se zařízením, kde sespotřebovává teplá vodavelikostoběru teplévodydobapoužívání145/2 Směrná hodnota na čisticí místo v živnosti a průmyslu1) střední potřeba tepla na počet zaměstnanců a den ➔ 142/22) doba sprchování bez převlékání3) se všemi vedlejšími časy, přičemž čistý čas sprchování bude okolo 8 minut4) se všemi vedlejšími časyspotřeba teplévodypro použitívýstupníteplota teplévodypotřeba množství teplapro použití 1)l/min min l °C Whumyvadla 6 5 30 35 870mycí řada s výtokovým ventilem 6–10 3–5 30 35 870mycí řada s výtokem ze sprchy 3–5 3–5 15 35 435kulatá mycí fontánapro šest osob20 3–5 60 35 1740kulatá mycí fontánapro deset osobsprchovací zařízení bez místnosti propřevlekánísprchovací zařízení bez místnosti propřevlekání25 3–5 75 35 21758 6 2)10 15 3)koupací vana 25 30 4)50 35 145080 35 2320250 35 72505.7 Dotazník pro zjištění velikosti zásobníkového ohřívače vody (předloha prokopírování)Nalezení velikosti zásobníkového ohřívače vody Buderusje možné provést pomocí několika postupů (➔ str. 26).Volba druhu postupu je určena podle skutečností z praxe.➔ Jako pomoc při zjištění potřeb je zde k dispozicidvoustránkový dotazník (➔ str. 146 a další).Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008145


5Pomoc při návrhuDotazník ke zjištění velikosti zásobníkového ohřívače vody (část 1/2)objektmístokontaktní osobazpracovalnové zařízenívýměna zařízeníulicetelefonfaxzměnarozšířenípožadovánoje k dispozicikoeficient potřeby Nkoeficient potřeby Ntrvalý výkonl/ h kW trvalý výkonl/ hkWšpičkový odběrl/min špičkový odběrl/minteplota studené vody°C teplota studené vody°Cteplota zásobníku°C teplota zásobníku°Cteplota v místě odběru°C teplota v místě odběru°Csystém zásobníku nabíjecí systém zásobníku systém zásobníku nabíjecí systém zásobníkustojatý zásobník ležatý zásobník stojatý zásobník ležatý zásobníkcirkulacecirkulacevstup na místo instalace/instalaceotvor vstupu šířkax výškaplocha instalace délka x šířkavýška prostoruregulaceelektronická regulace z regulace kotlemmmmmmjinéoddělená regulace pro ohřev teplé vodys pojišťovacím termostatem (STB)teplotní regulace bez pomocné energie s STB s omezovačem teploty na zpátečceuvažovaný elektrický dotops přípojkou na rozvod elektrokWzdroj tepla kotel dálkové teplo páranízkoteplotní kotelkotel s konstantní teplotoukondenzační kotelcelkový výkonkWkW m 3 /hkg/hz toho pro ohřev teplé vodykWkW m 3 /hkWteplota na výstupu°C°C(v létě)teplota na zpátečce°C°C(v létě)tlaková ztrátambarmbarpřetlak párybar146/1 Dotazník pro analýzu potřeb při zjišť ování velikosti zásobníku k ohřevu teplé vody (část 1 – předloha pro kopírování; část 2 ➔ 147/1)146Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Pomoc při návrhu 5Dotazník ke zjištění velikosti zásobníkového ohřívače vody (část 2/2)druh budovy:obytná budovaskupina bytůprůběžnéčíslo1početobytnýchmístnostípočetbytůodběrná místapočet / potřeba teplé vody na uživatele v litrechvana sprcha umyvadlo bidet////2////3////4////////////hotel, domov důchodců nebo obdobnévybavení pokojepotřeba teplé vodyživnost/průmysldruh průmyslového podnikupotřeba teplé vodypočet místnostíjen s vanoupočet místnostíjen se sprchoupotřeba teplé vody na uživatele v litrechpočet místnostíjen s umyvadlemčištěnípočet osob ve směněstupeň znečištění při práci lehké střední silnépočet míst na sprchování umyvadla řadová mycí místařadová mycí místamožné časy k ohřevuhvýrobarovnoměrná potřebal/ hkWšpičková potřebal/minsporttělocvična sportovní klub jinépočet osob v jednotcepočet sprchodběr teplé vody na sprchul/minplavecký bazénkrytý bazénkoupalištěplocha bazénum 2počet sprchdoba používání sprchmin/hodběr teplé vody z jedné sprchyl/min147/1 Dotazník pro analýzu potřeb při zjišť ování velikosti zásobníku k ohřevu teplé vody (část 2 – předloha pro kopírování; část 1 ➔ 146/1)Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008147


6Příloha6 PřílohaZákladní vzorceMnožství tepla Qv kWhEfektivní připojovací výkon Q effv kWQ = Q tkW hQ effQ theor.= -------------kWx148/1 Základní vzorec a rovnice pro množství tepla a případnětepelná kapacita148/8 Základní vzorec a rovnice pro efektivní připojovací výkon(výkon výměníku tepla)Kapacita zásobníku Q SPv kWhVelikost odběru ze zásobníku V Spv l/hQ Sp = V Sp Sp – KW Sp c-------------------------lKkWhlKV Sp=Q eff--------------------------------------- – KW c WWkW--------------------- l KK kWh148/2 Základní vzorec a rovnice pro kapacitu zásobníku148/9 Základní vzorec a rovnice pro velikost odběru přes zásobníkKapacita teplé vody Q WWv kWhLogaritmický teplotní spád mlnv KQ WW = V WW WW – KW clKkWh-------------------------lK groß – kleinmln = ----------------------------------------------ln ( groß klein )----------KKK148/3 Základní vzorec a rovnice pro kapacitu teplé vody148/10 Základní vzorec a rovnice pro logaritmický teplotní spádPrůtok otopné vody V Hv l/hPřenos tepla Qv kWV H=Q K----------------- H ckW--------------------- l KKkWhQ = A k mlnm 2 kW K---------------------------m 2 K148/4 Základní vzorec a rovnice pro průtok otopné vodyTrvalý výkon teplé vody Q Dv kWlKkWhQ D = V WW WW c-------------------------h lK148/5 Základní vzorec a rovnice trvalého výkonu teplé vodyMnožství teplé vody m WWv lV WW = V SpSp --------------------------– WW KW--------lKK148/6 Základní vzorec a rovnice pro množství teplé vodyDoba ohřevu t av ht aQ------------- Sp V Sp Sp Sp c= = -------------------------------------------Q theor.Q theor.lKkWh-------------------------l KkW148/11 Základní vzorec a rovnice pro přenos teplaHodnoty měření pro velikost výpočtu ➔ str. 150Vypočtená hodnota ➔ str. 149indicieA ohřevD trvalý výkoneff efektivníH otopná vodaK kotelKW studená vodaln logaritmickym středníR zpátečkaSp zásobníktheor. teoretickyV výstupWT výměník teplaWW teplá vodaProtože objem jednoho litru vody odpovídá hmotnosti1 kg, bude udáván odpovídající vzorec pro objem V a nepro hmotnost m.148/7 Základní vzorec a rovnice pro dobu ohřevu;(Q theor.pro systém zásobníku ➔ 148/8)148Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Příloha 6Jednotky ve výpočtechvelikost označení jednotkatepelný výkon– výkon kotle– trvalý výkon teplé vody– výkon výměníku tepla (trvalý výkon)– teoretický připojovací výkon– efektivní připojovací výkonmnožství tepla– kapacita zásobníku– kapacita teplé vodyprůtok vody– průtok studené vody– odběr skrz zásobník– oběr teplé vody– průtok teplé vodymnožství vody– obsah zásobníku– množství teplé vody (smíchané množství vody)teplota– teplota studené vody 1)– teplota zásobníku– výstupní teplota teplé vody (teplota smíchané vody)– topné médium - výstupní teplota– topné médium - teplota zpátečkyteplotní spád– teplotní spád na straně topného média– ohřátí obsahu zásobníku– rozpětí teplé vodyčas– čas k ohřevutlaková ztráta– tlaková ztráta ze strany topného média– tlaková ztráta ze strany teplé vody 2)rychlost proudění 3)QQ KQ DQ WTQ theor.Q effQQ SpQ WWVV KWV SpV WWV HVV SpV WWkWkWkWkWkWkWkWhkWhkWhl/hl/hl/hl/hl/hlll°C KW°C Sp°C WW°C V°C R°C H= V– R Sp= Sp– KW WW= WW– KWtt app Hp WWKKKKh, minh, minvm/sspecifická kapacita tepla vody c kWh/(l · K)c =1 kWh--------- -----------860 l Kmbarmbarmbarteplosměnná plocha (výměníku tepla) A m 2součinitel prostupu tepla k kW/(m 2 ·K)korekční faktor přenosukorekční faktor objemustupeň využití zásobníkukoeficient výkonukoeficient potřeby– průběžný koeficient potřeby149/1 Jednotky ve výpočtech pro návrh systému zásobníku a nabíjecího systému zásobníku pro ohřev teplé vody(místa měření ➔ str. 150; základní vzorce ➔ str. 148)1) zpravidla je teplota studené vody KW= 10 °C; jiné hodnoty jsou možné, pokud budou např. zásobníky zapojeny do série2) zásobník, případně zásobník a externí výměník tepla u nabíjecího systému3) měřeno na připojovací přírubě zásobníkuxy SpN LNN VDimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008149


6PřílohaMísta měření pro výpočtyQ WWV WWV WWϑ WWQ SpV SpV Spϑ SpV Hϑ VQ KΔp SpΔϑ spΔϑ WWΔp HΔϑ HQ WTϑ Rϑ KWV KW150/1 Přehled míst měření pro výpočty u systému zásobníku(základní vzorce ➔ str. 148; jednotky ve výpočtech ➔ str. 149)Q WWV WWV WWϑ WWϑ VQ SpV SpV Spϑ SpV HV WWϑ KWΔp WWΔϑ WWΔp HΔϑ HQ WTΔϑ WWϑ RV KW150/2 Přehled míst měření pro výpočty u nabíjecího systému zásobníku(základní vzorce ➔ str. 148; jednotky ve výpočtech ➔ str. 149)150Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody – 01/2008


Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Značka Buderusproto dodává kompletní sortiment exkluzivně přes odborné topenářské firmy, poskytujevšem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře.Váš kompetentní partner ve všech otázkách vytápění:Bosch Termotechnika s.r.o.obchodní divize BuderusPrůmyslová 372/1108 00 Praha 10Tel : (+420) 272 191 111, Fax : (+420) 272 700 618E-mail: info@buderus.cz; www.buderus.czObrazový materiál Bosch Termotechnika GmbH, Technické změny vyhrazeny

More magazines by this user
Similar magazines