Mieszanka Betonowa - Lafarge

lafarge.pl

Mieszanka Betonowa - Lafarge

improvements and raises the maximum credit limit to a total of $1,500 forimprovements placed in service in 2009 and 2010. Qualifying improvementsinclude the addition of insulation, energy-efficient exterior windows and energyefficientheating and air conditioning systems.Tax Credit for First Four Years of CollegeThe American opportunity credit is designed to help parents and students paypart of the cost of the first four years of college. The new credit modifies theexisting Hope credit for tax years 2009 and 2010, making it available to abroader range of taxpayers, including many with higher incomes and those whoowe no tax. Tuition, related fees, books and other required course materialsgenerally qualify. Many of those eligible will qualify for the maximum annualcredit of $2,500 per student.Certain Computer Technology Purchases Allowed for 529 PlansARRA adds computer technology to the list of college expenses (tuition, books,etc.) that can be paid for by a qualified tuition program (QTP), commonly referredto as a 529 plan. For 2009 and 2010, the law expands the definition of qualifiedhigher education expenses to include expenses for computer technology andequipment or Internet access and related services to be used by the designatedbeneficiary of the QTP while enrolled at an eligible educational institution.Software designed for sports, games or hobbies does not qualify, unless it ispredominantly educational in nature.Making Work Pay and WithholdingThe Making Work Pay Credit lowered tax withholding rates this year for 120million American households. However, particular taxpayers who fall into any ofthe following groups should review their tax withholding rates to ensure enoughtax is withheld, including multiple job holders, families in which both spouseswork, workers who can be claimed as dependents by other taxpayers andpensioners. Failure to adjust your withholding could result in potentially smallerrefunds or in limited instances may cause you to owe tax rather than receive arefund next year. So far in 2009, the average refund amount is $2,675, and 79percent of all returns received a refund.Related InformationFor more on the Recovery provisions that may apply to individual taxpayers, seethe ARRA page on this Web site.


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO__________________________________________________________________________________sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 (Dz.U. nr 11, poz.84) zpóźniejszymi zmianami ,oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007w sprawie karty charakterystyki(Dz. U. nr 215, poz. 158, 2007)11 - 13- Temperatura zapłonuProdukt niepalny.- Granice wybuchowościNie stwarza zagroŜenia wybuchowego- Temperatura samozapłonuBrak danych.- Inne właściwościProdukt stwardniały rozkłada się w temperaturze > 500 0 C.___________________________________________________________________________________________________10. STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆProdukt jest stabilny w normalnych warunkach uŜytkowania i przechowywania- Warunki powodujące niebezpieczne reakcjeNie są znane.- Materiały powodujące niebezpieczne reakcjeW celu zachowania właściwości produktu nie naleŜy zmieniać samowolnie składu preparatu.- Niebezpieczne produkty rozpaduNie są znane.___________________________________________________________________________________________________11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNEBrak informacji o negatywnym oddziaływaniu toksykologicznym.Informacje w sprawie moŜliwości wystąpienia zagroŜenia podano w punkcie 2 karty charakterystyki__________________________________________________________________________________12. INFORMACJE EKOLOGICZNEProdukt nie wykazuje właściwości niebezpiecznych. Preparat nie został przebadany. Na podstawie klasyfikacjikonwencjonalną metodą obliczeniową KMO, nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska__________________________________________________________________________________________________13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI- Sposób usuwania nadwyŜki lub odpaduNie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.Produkt poddaje się recyklingowi przez płukanie i oddzielanie stałych cząstek, unieszkodliwieniu lub odzyskowi.Kod odpadów:Dla produktu:10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy.Dla produktu stwardniałego:17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.BetonStrona 6 / 10


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO__________________________________________________________________________________sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 (Dz.U. nr 11, poz.84) zpóźniejszymi zmianami ,oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007w sprawie karty charakterystyki(Dz. U. nr 215, poz. 158, 2007)- Sposób usuwania zuŜytych opakowańProdukt jest zwykle dostarczany przez betonomieszarki lub wywrotki, produkt nie podlega pakowaniuPodstawa prawna:Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz.628, 2001 z późniejszymi zmianami);Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112, poz. 1206,2001).Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 175, poz. 1458,2005).Produkt: Utylizować zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w specjalnie do tego celu przystosowanychinstalacjach. Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawiekatalogu odpadów(Dz..U. 01.112.1206)__________________________________________________________________________________14. INFORMACJE O TRANSPORCIENie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie___________________________________________________________________________________________________15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCHKlasyfikacja i oznakowanie:Mieszanka BetonowaXiDraŜniącyZwroty wskazującerodzaj zagroŜenia:Zwroty określającewarunki bezpiecznego stosowania:R 36R 38R 41R 43S 24/25S 26S 28S 37/39Działa draŜniącą na oczyDziała draŜniąco na skórę.Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczuMoŜe powodować uczulenie w kontakcie zeskórą.Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu;Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiastduŜą ilością wody i zasięgnąć poradylekarskiej;Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyćduŜą ilością wody;Nosić odpowiednie rękawice ochronne iokulary lub osłonę twarzy;BetonStrona 7 / 10


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO__________________________________________________________________________________sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 (Dz.U. nr 11, poz.84) zpóźniejszymi zmianami ,oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007w sprawie karty charakterystyki(Dz. U. nr 215, poz. 158, 2007)S 46 W razie połknięcia zasięgnij porady lekarza –pokaŜ opakowanie lub etykietęInne przepisy, wykorzystane przy opracowaniu kartyRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ichklasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U nr 201, poz. 1674, z 14 października 2005 r.) ;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji ipreparatów chemicznych (Dz.U nr 171, poz. 1666, 2003 z późniejszymi zmianami);Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochronyindywidualnej (Dz.U. nr 259, 2173, 2005)Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002);Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B UmowyEuropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej wGenewie dnia 30 września 1957 r. (DzU nr 178, poz. 1481, 2005);__________________________________________________________________________________16. INNE INFORMACJEZa właściwe stosowanie preparatu odpowiedzialny jest uŜytkownikKarta charakterystyki przygotowana przez ;Katarzyna Wasilewska; telefon kontaktowy 502786528Andrzej Koton; telefon kontaktowy 502786616, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11stycznia 2001 r. – tekst jednolity oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce, napodstawie danych dostarczonych przez producenta.Inne źródła informacji:IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau);ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).Wersja 1Data sporządzenia 10.03.2010BetonStrona 8 / 10

More magazines by this user
Similar magazines