Dohoda - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz
  • No tags were found...

Dohoda - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

DOHODARegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadMírové náměstí 3097/37400 01 Ústí nad Labemzastoupená Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální radyIČ: 750 82 136(dále jen „Regionální rada“)apan ....................., ředitel Úřadu Regionální radyrodné číslo:bytem:(dále jen „ředitel“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 262 odst. 1 a § 269 odst. 2 zákonač. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tutodohodu o svěření osobního automobiludo dlouhodobého užíváníI.1. Regionální rada je vlastníkem osobního automobilu Škoda Superb (VIN .........................),registrační značky ............... (dále jen „osobní automobil“).2. Výbor Regionální rady schválil dne 11. 12. 2009 svým usnesením č. 4/37/2009 pořízeníosobního automobilu a jeho poskytnutí řediteli do dlouhodobého užívání.3. Regionální rada svěřuje osobní automobil do dlouhodobého užívání pro zajištění výkonu funkceředitele Úřadu Regionální rady. Vzhledem k povaze činnosti, k níž je osobní automobilposkytován, dohodly se strany na tom, že osobní automobil lze ředitelem bezplatně užívat i prosoukromé účely. V souvislosti s použitím osobního automobilu ředitel nevyplňuje formulář„Žádanka o přepravu“, ale vede o provozu osobního automobilu „Záznam o provozu vozidla“(knihu jízd).4. Osobní automobil Regionální rada poskytuje řediteli ode dne ...............1. Ředitel je povinen:II. vést o provozu osobního automobilu knihu jízd, ve které je povinen kromě ostatníchpožadovaných údajů vykazovat i způsob použití (pro soukromé nebo pracovní cesty 1 ), prosoukromé účely se v knize jízd uvádí - „soukromá jízda“ bez dalšího vysvětlení; předat správci vozového parku nejpozději 5. kalendářní den následujícího měsíce vyplněnýformulář „Vyhodnocení spotřeby pohonných hmot“ za předchozí kalendářní měsíc, ve kterémbude uveden i celkový počet kilometrů, ujetých pro soukromé účely. 2 Na jeho základěRegionální rada odečte ze mzdy ředitele finanční částku, kterou mu vyúčtuje cenu pohonnýchhmot, spotřebovaných pro soukromé účely, a to podle průměrné spotřeby příslušného měsíceza skutečně dosaženou průměrnou cenu pohonných hmot v témže měsíci. V případěnesplnění povinnosti doložit ve stanoveném termínu potřebné podklady bude řediteli z1 Pracovní cestu a s ní spojené výdaje musí ředitel vždy dokládat řádně schváleným a vyplněným cestovním příkazem.2 Přílohou vyplněného formuláře „Vyhodnocení spotřeby pohonných hmot“ musí být rovněž fotokopie řádně vyplněné knihy jízd zadaný kalendářní měsíc.R e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a dP o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/4 ro z v o j„ V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m ”


poskytované mzdy odečtena paušální částka ve výši 5.000 Kč. Tato korekce nemá vliv nasplnění povinností dle tohoto článku; veškeré náklady spojené s provozem osobního automobilu (to je především spotřeba všechpohonných hmot, olejů, ostatních provozních kapalin, opravy a udržování), hradit přednostněbezhotovostní úhradou prostřednictvím přidělené karty CCS, kterou má ředitel k dispozici; nejpozději 5. kalendářní den následujícího měsíce tyto náklady vyúčtovat. 3 Vyúčtovánínepodléhají pouze vedlejší výdaje při soukromých cestách (například parkovné), které siředitel hradí z vlastních prostředků; používat svěřenou CCS kartu výhradně na úhradu nákladů spojených s provozem svěřenéhoosobního automobilu; užívat osobní automobil obvyklým způsobem s přihlédnutím k jeho povaze s důrazem na péčio vozidlo tak, aby na něm nevznikla škoda; zajistit osobní automobil před poškozením, odcizením nebo zneužitím. Za tím účelem musízejména používat přiměřená parkovací místa a bezpečnostní zařízení (uzamčení převodovkyapod.). Osobní automobil musí být řádně uzavřen a uzamčen. Na viditelných místech nesmíbýt ponechávány předměty provokující k vykradení osobního automobilu; dodržovat návod k obsluze a údržbě stanovený výrobcem; přistavovat osobní automobil k pravidelným technickým a servisním prohlídkám v termínechstanovených zaměstnancem Regionální rady pověřeným správou vozového parku (správcevozového parku); bez zbytečného průtahu hlásit zjištěné závady a případná poškození nebo dopravní nehodysprávci vozového parku; dodržovat povinnosti vyplývající z pojistných smluv uzavřených ohledně osobního automobilu; hradit veškeré finanční postihy za dopravní přestupky jím způsobené při užívání osobníhoautomobilu z vlastních prostředků.2. Ředitel prohlašuje, že je seznámen se způsobem vyúčtování nákladů na osobní automobil a předkládání dokladů oužívání osobního automobilu dle odst. 1 tohoto článku; je seznámen s návodem k obsluze a údržbě stanoveným výrobcem; je seznámen s obsahem pojistných smluv ohledně osobního automobilu, včetně povinností přivzniku pojistné události.3. Ředitel odpovídá za škody, které vzniknou Regionální radě nedodržením povinností dle odst. 1tohoto článku, příp. dalších povinností stanovených právními předpisy.4. Ředitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., odaních z příjmů, ustanovením § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotnípojištění a ustanovením § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení apříspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, bude jeho mzdazvýšena pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob o 1 % vstupní ceny osobníhoautomobilu za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí osobního automobilu, bez ohleduna jeho faktické užívání. Vstupní cena osobního automobilu činí v souladu s ustanovením § 29zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ................ Kč.5. Ředitel souhlasí s tím, aby mu Regionální rada veškeré peněžní plnění vyplývající pro nějz této dohody srážela z jeho mzdy.3 Tyto náklady budou vyúčtovány a uhrazeny ředitelem resp. Regionální radou ve stejném poměru jako cena spotřebovanýchpohonných hmot.2/4


6. Ředitel je oprávněn výjimečně přenechat řízení osobního automobilu jiné osobě, kterou všakmůže být pouze člen jeho domácnosti dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, zaměstnanec Regionální rady, popř. člen Výboru Regionální rady. V krajnínouzi (např. ohrožení zdraví nebo života) může být umožněno řízení osobního automobilu třetíosobě.7. Povinnosti Regionální rady: předat řediteli osobní automobil ve stavu odpovídajícímu účelu používání; z důvodu bezplatného užívání hradit veškeré náklady, spojené s provozem osobníhoautomobilu (to je především spotřeba pohonných hmot, olejů, ostatních provozních kapalin,opravy a udržování), vyjma nákladů spojených s užíváním osobního automobilu k soukromýmúčelům.III.1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do dne skončení výkonu funkce ředitele ÚřaduRegionální rady regionu soudržnosti Severozápad.2. Regionální rada a ředitel se dohodli na tom, že od této dohody může kterákoliv ze smluvníchstran odstoupit během platnosti dohody bez udání důvodu, a to na základě písemného projevuvůle doručeného druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. Odstoupením se nazákladě dohody ujednání ruší nikoliv od počátku, ale ke dni účinků odstoupení.3. Po skončení platnosti této dohody je ředitel povinen nejpozději do 3 dnů předat osobníautomobil, dokumentaci k osobnímu automobilu i vyúčtování spotřeby pohonných hmot správcivozového parku.IV.1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Regionální rada je povinna poskytovatinformace vztahující se k její působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tétodohodě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství. Ředitel prohlašuje, že:a) Regionální rada je oprávněna, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této dohodě a ojiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této dohodě uvedeny(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech),b) veškeré údaje uvedené v této dohodě jsou použity v rámci tohoto závazkového právníhovztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebojinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotoveníobdrží Regionální rada a jedno vyhotovení ředitel. Veškeré změny a doplňky této dohody lzečinit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.3. Kontaktní osoby:a) ředitel: ............................., tel: ...........................; ..........................mail: .........................@nuts2severozapad.czb) správce vozového parku: Mgr. Jitka Tomšíková, tel: 477 011 725,mail: jitka.tomsikova@nuts2severozapad.cz3/4


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu řádně přečetly a svůj souhlas vyjadřují svýmpodpisem na této dohodě.5. Tato dohoda byla projednána Výborem Regionální rady dne 11. 12. 2009 na jeho 37. zasedání aschválena usnesením č. 4/37/2009.6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem …… …Přílohy: příloha č. 1 - předávací protokolpříloha č. 2 - vzor Záznamu o provozu vozidlapříloha č. 3 - formulář cestovního příkazuV.V ......................... dne ...........................................................za Regionální raduIng. Jiří Šulc,předseda Regionální rady..................................................................ředitel Úřadu Regionální rady4/4

More magazines by this user
Similar magazines