KWT 7.70, 8.80, 10.50 - Agromix

agromix.agro.pl

KWT 7.70, 8.80, 10.50 - Agromix

Instrukcja użytkowania150 000 020 00 DEObrotowy roztrząsacz pokosówKWT 7.70/6x7KWT 8.80/8, (ab Masch.-Nr. 516 (od 850) maszyny nr 516 850)KWT 10.50/8x7


Deklaracja zgodnościzgodnie z Wytycznymi WE 98/37 WEMyMaschi nenfabrik Ber nard Krone G m b HHeinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelleoświadczamy na własną odpowiedzialność, iz wyróbtypy::KRONE-obrotowy roztrząsacz pokosówKWT 7.70/6x7; KWT 8.80/8; KWT 10.50/8x7do którego odnosi się niniejsza deklaracja, odpowiada obowiązującym podstawowym wymogom wsprawie bezpieczeństwa i zdrowia wg Wytycznych WE 98/37..Spelle, dnia 02.05.05(dr-inż.. Josef Horstmann, kierownik p-stwa)(ppa. dr-inż.. Klaus Martensen, kier. d/s konstrukcji i rozwoju)Szanowny kliencie,szanowna klientko,otrzymaliście Państwo instrukcję użytkowania dla zakupionegoprzez Was wyrobu firmy KRONE.Instrukcja ta zawiera ważne informacje dla właściwejeksploatacji i bezpiecznego użytkowania maszyny.Gdyby instrukcja ta miała stać się z jakiegokolwiek powodu wcałości lub w części nieużyteczna, wtedy podając podany naodwrocie strony numer, otrzymacie Państwo dla swej maszynyinstrukcję zastępczą.


Spis treściI. Wstęp.....................................................................................................1II. Uwagi ogólne ........................................................................................41. Użycie zgodne z przeznaczeniem ............................................................................... 42. Przepisy dot. bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom............................................ 43. Podczepiony sprzęt.................................................................................................... 54. Użycie wałka czopowego............................................................................................ 55. Układ hydrauliczny...................................................................................................... 56. Ogumienie................................................................................................................... 67. Konserwacja ............................................................................................................... 61. Wstęp ................................................................................................... 71.1 Dane techniczne ......................................................................................................... 71.2 Miejsce oraz objaśnienie piktogramów ostrzegawczych na roztrząsaczu ..................... 81.3 Miejsce usytuowania tablic o treści ogólno informacyjnej ......................................... 102 Uruchomienie .................................................................................... 112.1 Czynności przygotowawcze na ciągniku i roztrząsaczu .............................................. 112.2 Podłączenie do ciągnika ........................................................................................... 122.3 Urządzenia ostrzegawcze......................................................................................... 142.4 Pozycja robocza ....................................................................................................... 142.5 Pozycja transportowa................................................................................................ 162.6 Odłączenie zgarniacza ............................................................................................. 183 Nastawienia.........................................................................................193.1 Nastawienie kąta rozrzutu wirników........................................................................... 193.2 Nastawienie wysokości pazurów wirników ................................................................ 203.3 Dopasowanie wirników do podłoża........................................................................... 213.4 Zespół skrajnego rozrzutu materiału......................................................................... 223.5 Nastawienie pazurów rozrzucających ....................................................................... 224 Pielęgnacja i konserwacja .................................................................234.1 Uwagi ogólne............................................................................................................ 234.2 Hydraulika................................................................................................................. 244.3 Przekładnie...............................................................................................................264.4 Ogumienie ................................................................................................................264.5 Miejsca smarne w rozrzutnikach wirnikowych........................................................... 265 Odstawienie maszyny ....................................................................... 295.1 Uwagi ogólne............................................................................................................ 296 Ponowne uruchomienie .....................................................................306.1 Uwagi ogólne............................................................................................................ 306.2 Sprzęgło przeciwprzeciążeniowe .............................................................................. 30


7 Wyposażenie specjalne .....................................................................317.1 Przekładnia dla koszenia nocnego............................................................................ 317.2 Dodatkowe zabezpieczenie pazurów przed zgubieniem............................................ 327.3 Łańcuch ograniczający prowadnice dolne ................................................................. 32Dodatek do instrukcji...................................................................331. Przygotowania ....................................................................................342. Montaż ramion wirników do tarcz......................................................343. Montaż osi tandemowych i kół bieżnych ...........................................354. Montaż ramy ochronnej i oświetlenia................................................384.1 Montaż na KWT 7.70 / 6 x 7 i KWT 8.80 / 8............................................................... 384.2 Montaż na 10.50/8x7 ............................................................................................ 39


II. Uwagi ogólne1. Użycie zgodne z przeznaczeniemObrotowy roztrząsacz pokosów jest przeznaczonywyłącznie do normalnego zastosowania w pracachrolnych (użytkowanie zgodne z przeznaczeniem).Każde inne użycie maszyny poza tu wskazanym jesttraktowane jako niezgodne z jej przeznaczeniem. Zawynikające z tego tytułu szkody producent nie odpowiada,a ryzyko ponosi sam użytkownik.Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należyrównież zachowanie zalecanych przez producentawarunków eksploatacyjnych, konserwacyjnych orazutrzymania maszyny.Roztrząsacz mogą użytkować, konserwować inaprawiać jedynie osoby znające maszynę orazpouczone o związanych z nią zagrożeniach.Należy się stosować do obowiązujących przepisówsprawie zapobiegania wypadkom oraz do innych ogólnieprzyjętych zasad techniki bezpieczeństwa, medycynypracy oraz przepisów kodeksu drogowego.Dokonywane samowolnie zamiany w maszyniewykluczają odpowiedzialność producenta z tytułuwynikających stąd szkód.Zasada podstawowa:Przed jazdą po drogach publicznych orazprzed każdym uruchomieniem roztrząsaczasprawdzamy zarówno maszynę jaki ciągnik pod katem bezpiecznej eksploatacji.2. Przepisy dot. bezpieczeństwa izapobiegania wypadkom1. Oprócz wskazań zawartych w niniejszej instrukcji,stosujemy się również ogólnie obowiązującychprzepisów dot. bezpieczeństwa i zapobieganiawypadkom!2. Umieszczone na maszynie tablice ostrzegawcze iinformacyjne dają ważne wskazówki co do bezpiecznejeksploatacji; ich przestrzeganie służyTwemu bezpieczeństwu!3. Jeżdżąc po drogach publicznych stosujemy się doodnośnych wytycznych ruchu drogowego!4. Przed przystąpieniem do pracy zapoznajemy się zwszystkimi urządzeniami oraz z ich funkcjami.W trakcie pracy jest już na to za późno.5. Użyta w pracy odzież winna ściśle przylegać dociała. Unikać należy noszenia luźnej odzieży.6.W celu uniknięcia pożaru należy maszynęutrzymywać w czystości!7.Przy podjeżdżaniu do przeszkód oraz przeduruchomieniem maszyny sprawdzamy najbliższąokolicę! (dzieci!) Zapewnić wystarczającą widoczność!8. Zabrania się zabierania w czasie pracy osób oraztransportowania (np. przedmiotów) na maszynę.9.Sprzęt (maszynę) sprzęgamy z ciągnikiem zgodnieze wskazaniami i przy pomocy zalecanychurządzeń i osprzętu, odpowiednio zabezpieczając !10.Przy podłączaniu i odłączaniu należy we właściwympołożeniu ustawić sprzęt podpierający!11.Przy pod- i odczepianiu sprzętu do i od ciągnikazachowujemy szczególna ostrożność!12.Obciążniki balastowe umieszczamy zawsze wsposób właściwy zgodnie ze wskazaniami wmiejscach, do tego przewidzianych!13.Przestrzegać dopuszczalne naciski na osie, ciężarcałkowity oraz wymiary transportowe maszyny!14.Wyposażenie dla transportu – np. oświetlenie, urządzeniaostrzegawcze i ewtl. ochronne – uprzedniosprawdzić i zamontować !15.Elementy uruchamiające (włączające) (linki,łańcuchy, drążki itd.) należy układać w taki sposób,by we wszystkich położeniach roboczych i transportowychnie powodowały one niezamierzonychruchów.16.Sprzęt (wyposażenie) służący do jazdy po drogachnależy doprowadzić do właściwego stanu i uniedostępnićgo zgodnie ze wskazaniami producenta!17.W czasie jazdy nigdy nie opuszczamy stanowiskakierowcy !18.Prędkość jazdy dostosowujemy zawsze dowarunków otoczenia! Przy jeździe w terniegórzystym i w poprzek skłonów terenu unikaminagłego skręcania!19. Na przebieg jazdy, możliwości kierowania i hamowaniawpływa doczepiony lub podwieszony sprzęt jak równieżciężary balastowe. Dlatego też zwracajmy uwagę naodpowiednią możliwość kierowania i hamowania!20.Przy jeździe na zakrętach uwzględnij znacznewystawanie części maszyny i/lub masę zamachowąsprzętu!21.Sprzęt uruchamiaj dopiero wtedy, gdy wszystkieurządzenia ochronne zostały założone i znajdują sięwe właściwym położeniu!


22.Nie zatrzymywać się w zasięgu pracy maszyny!23.Nie zatrzymywać się w w zasięgu obrotu i wysięgumaszyny!24.Hydrauliczne ramy składane wolno uruchamiaćjedynie wtedy, gdy w obrębie ich ruchu nie znajdująsię osoby!25.Na elementach uruchamianych obcym napędem (np.hydraulicznie) są miejsca, gdzie może nastąpićprzygniecenie lub ucięcie kończyny!26. Przed zejściem z ciągnika osadzamy maszynę naziemię. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy!27.Nie wolno, by ktokolwiek zatrzymywał się międzyciągnikiem i maszyną, bez uprzedniego zabezpieczeniapojazdu przed odtoczeniem się, czy tozaciągając hamulec postojowy, czy podkładając klinypod koła.!3. Podczepiony sprzęt1. Zabezpieczyć sprzęt (maszynę) przedodtoczeniem!2. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalneobciążenie złącza doczepnego, zaczepu lubsprzęgu!3. W przypadku doczepienia przy użyciu dyszlamiejmy na uwadze wystarczającą swobodę ruchu wpunkcie doczepienia!4. Użycie wałka czopowego1. Wolno stosować jedynie walki przegubowezalecane przez producenta!2. Należy nałożyć na wałek rurę i lej ochronny, atakże osłonę wałka czopowego – również od stronymaszyny – przy czym winny się one znajdować wewłaściwym stanie!3. Przy wałkach przegubowych zwracamy uwagę naprzepisowe nakrycia rurowe w pozycjitransportowej oraz robocze!4. Wałki przegubowe zakładamy i zdejmujemy jedynieprzy odłączonym wałku czopowym, zgaszonymsilniku i wyjętym kluczyku zapłonowym!5. Przy zastosowaniu wałków przegubowych zesprzęgłem przeciążeniowym lub sprzęgłem tzw.wolnego koła, nie przekrytych osłonami ochronnymiprzy ciągniku, należy wtedy w/w sprzęgłazamontować po stronie maszyny!6.Zawsze zwracajmy uwagę na prawidłowezamontowanie i zabezpieczenie wałka przegubowego!7.Osłonę wałka przegubowego zabezpieczamy przedwspólnym obracaniem się wraz z wałkiem, zawieszającłańcuchy na zaczepy!8.Przed włączeniem wałka czopowego upewniamy się,czy dobrane obroty wałka czopowego ciągnikazgodne są z obrotami maszyny!9.Przed włączeniem wałka czopowego sprawdzamy,czy nie ma kogoś w obrębie zagrożenia przezmaszynę !10.Nigdy nie włączamy wałka czopowego przyzgaszonym silniku!11 .Przy pracach z użyciem wałka czopowego nikt niemoże się znajdować w pobliżu obracającego sięwałka.12.Wałek czopowy wyłączamy zawsze, gdy występujezbyt duże zgięcie pod kątem, a wałek czopowy jestzbędny!13.Uwaga! Po odłączeniu wałka czopowego nadalistnieje zagrożenie przez będącą na dobiegu masęwirującą! W tym czasie nie wolno podchodzić domaszyny. Dopiero gdy maszyny jest w całkowitymbezruchu a wirująca masa została zahamowana,dopiero wtedy wolno przy niej pracować.14.Czyszczenie, smarowanie lub regulowanie sprzętównapędzanych zxa pomocą wałka czopowego lubprzegubowego prowadzimy tylko przy odłączonymwałku czopowym, zgaszonym silniku i wyjętymkluczyku zapłonowym! Zaciągnąć hamulec masywirującej!15.Odłączony wałek przegubowy odkładamy na przewidzianydo tego uchwyt!16.Po odłączeniu wałka przegubowego tulejkę osłonowąnasuwamy na końcówkę wałka czopowego!17.W przypadku uszkodzeń usuwamy je natychmiast,zanim zaczniemy pracować przy pomocy maszyny!5. Układ hydrauliczny1. Układ hydrauliczny jest pod ciśnieniem!2. Podczas podłączania cylindrów i siłownikówhydraulicznych zwracajmy uwagę na prawidłowepodłączenia węży!3. Przy podłączaniu węży hydraulicznych do hydraulikiciągnika pamiętajmy, by nie hydraulika zarówno postronie ciągnika jak i maszyny nie była podciśnieniem!


4. W przypadku hydraulicznych połączeniach funkcjonalnychmiedzy ciągnikiem i maszyną należy odpowiedniooznakować mufy połączeniowe i wtyki, bywykluczyć w ten sposób wadliwe funkcjonowanie!Przy połączeniach zamienionych [ wadliwie połączonych]działanie jest odwrotne (np. podnoszenie/opuszczanie)– Zagrożenie wypadkiem!5. Regularnie sprawdzamy węże układu hydraulicznegoi w razie ich uszkodzenia czy oznakzestarzenia wymieniamy je! Wymienione przewodymuszą odpowiadać wymogom technicznymokreślonym przez producenta !6. Przy wyszukiwaniu wycieków stosujemy stosowneśrodki pomocnicze z uwagi na możliwość skaleczenia!7. Ciecze uchodzące pod wysokim ciśnieniem(olej hydrauliczny) mogą przeniknąć przezskórę ciała i spowodować ciężkie skaleczenia!W takim wypadku wzywamy natychmiastlekarza! Obawa zakażenia!8. Przed czynnościami przy instalacjihydraulicznej odłączamy sprzęt (maszynę),spuszczamy ciśnienie z układu i gasimy silnik!4. Przy wymienianiu narzędzi roboczychwyposażonych w ostrza, należy używać w tymcelu stosownych narzędzi i rękawic!5. Oleje, smary oraz filtry usuwamy zgodnie z przepisami!6. Przed pracami nad instalacją elektryczną zawszeodłączamy zasilanie !7.Jeśli urządzenia zabezpieczające ulegają zużyciu,należy je regularnie sprawdzać i wczas wymieniać!8.Przy spawaniu elektrycznym prowadzonym naciągniku oraz na doczepionym sprzęcie, odłączamykabel od alternatora oraz od akumulatora!9.Części zamienne musza odpowiadać co najmniejwymogom określonym przez producenta sprżętu(maszyny)!Zapewniają to oryginalne części zamienneKRONE!10.Pojemniki gazu napełniamy wyłącznie azotem -- Zagrożenie wybuchem!6. Ogumienie1. Podczas prac wykonywanych przy ogumieniupamiętajmy, by maszynę odstawić w sposóbpewny i bezpieczny, zabezpieczając ją przedodtoczeniem (kliny podkładowe).2. Montaż kół i opon wymaga dysponowaniawystarczającymi umiejętnościami i odpowiednimsprzętem do montażu!3. Czynności naprawcze przy oponach i kołachmogą wykonywać jedynie fachowcy sprzętem dotego przewidzianym!4. Regularnie sprawdzamy, czy jest zalecaneciśnienie powietrza w oponach!7. Konserwacja1. Czynności naprawcze, konserwacyjne iczyszczenie jak również usuwanie usterek wfunkcjonowaniu wykonujemy z reguły wyłącznieprzy wyłączonym napędzie i zgaszonym silniku! –Wyjmujemy kluczyk zapłonowy ze stacyjki!Zaciągamy hamulec masy wirującej.2. Nakrętki oraz śruby sprawdzamy regularnie, czysą mocno osadzone i dokręcone i w raziepotrzeby dociągamy!3. Przy zabiegach konserwacyjnych prowadzonychna podniesionej maszynie, zabezpieczamy ja przyużyciu stosownych podpórek.


1. Wstęp1.1 Dane techniczneTyp KWT 7.70/6x7 KWT 8.80/8 KWT 10.50/8x7Szerokość robocza [mm] 7700 8800 10500Ilość wirników 6 8 8Ilość ramion / wirnik 7 6 7wydajność [ok. ha/h] 7,7 8,8 10,5Szer. w pozycji transportowej [mm] 2980 2980 2980Wys. w pozycji transportowej [mm] 3800 3650 3900Zapotrzebowanie mocy [KW/PS] 37/50 37/50 37/50Obroty wałka czopowego [max. 1/min] 540 540 540Ciężar [kg] 1050 1200 1500Ogumienie wszystkie typy 16/ 6.50 x 8Ogumienie podwoziaSystem rozrzutu granicznego [hydr.]20.5x10.00-10wyposażenie seryjnePrzestawienie kąta rozrzutu wszystkie typy 12° -19°Dodatk. zabezp. zgubienia pazurówPrzekładnia nasadowa dla koszenianocnegowyposażenie specjalnewyposażenie specjalneIlości i nazwy środków smarnych do przekładniPrzekładnia główna obrotowego roztrząsacza pokosów jest wyposażona w tzw. smarowaniestałe, stąd nie wymaga smarowania.


Obrotowy roztrząsacz pokosów KRONE jest wyposażony we wszelkie wymagane urządzenia bezpieczeństwa(urządzenia ochronne). Jednak nie można całkowicie zabezpieczyć wszystkich miejsc potencjalnych zagrożeńna maszynie, z uwagi na konieczność zachowania jej sprawnego działania. Stąd znajdziemy na maszynieodpowiednie wskazania zagrożeń , zwracające uwagę na w/w miejsca.Wskazania te podaliśmy w formie tzw. piktogramów ostrzegawczych. Poniżej ważne uwagi tyczące umieszczeniatych tablic oraz znaczenie / uzupełnienie !Zapoznaj się ze znaczeniem piktogramów ostrzegawczych. Podany obok nich tekst jak iwybrane miejsce ich umieszczenia na maszynie dają wskazówkę odnoszącą się dospecjalnych miejsc zagrożeń.1.2 Umieszczenie i objaśnienie piktogramów ostrzegawczych na maszynie


Liczba obrotów wałka czopowego nie możeprzekraczać 540 obr./min. !Ciśnienie robocze układu hydraulicznegonie może przekraczać 200 bar.Przed uruchomieniemmaszyny należyprzeczytać instrukcjęużytkowania i stosowaćsię do wskazówek dot.bezpieczeństwa.nr zamów. 939 100-4 (1x)nr zamów. 939 471-1 (1x)Zagrożenie powodowane przez obracającesię ramiona wirników. Zachowaj odstęp!nr zamów. 939 472-2 (4x)Przy składaniu ramion wysięgnika nie wolnoprzebywać w zasięgu czynnych narzędziroboczych.nr zamów. 939 469-1 (3x)Zbiornik ciśnieniowy jest pod ciśnieniemgazu i oleju. Naprawa jest możliwa tylko wpostaci wymiany kompletnego zestawu.nr zamów. 939 529-0 (3x)Nigdy nie należymanipulować w strefiezagrożenia dopókielementy te są jeszcze wruchu.nr zamów. 942 196-1 (4x)GroźbaprzewróceniaPrzed każdym opuszczeniem lubpodniesieniem wirników zewnętrznychosadzamy maszynę na podwoziutransportowymnr zamów. 939 595-0 D (1x)


1.3 Umieszczenie tablic o treści ogólno informacyjnej


2 UruchomienieSpecjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Przy czynnościach pielęgnacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i montażowychdokonywanych na obrotowym roztrząsaczu pokosów z reguły włączamy wałek czopowy..Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy ze stacyjki. Ciągnik oraz maszynę zabezpieczamyprzed odtoczeniem!• Maksymalne obroty napędu wynoszą 540 obr./min.• Urządzenia włączające, jak linki i cięgła jak również węże układu hydraulicznego i okablowanianależy układać w taki sposób, by wykluczone było ich stykanie się z kołami ciągnika.Zagrożenie wypadkiem!• W trakcie podnoszenia i opuszczania maszyny między ciągnikiem i roztrząsaczem nie możeprzebywać żadna osoba. Wysokie ryzyko zranienia!• Przy włączaniu układu hydraulicznego pamiętajmy, by nikt nie znajdował się w zasięguobrotu zewnętrznych wirników oraz podwozia! Niebezpieczeństwo wypadku!• Przed włączeniem wałka czopowego upewniamy się, czy nie ma kogoś w niebezpiecznejbliskości roztrząsacza. Grozi to wypadkiem!• Zwracajmy uwagę, by w czasie pracy oraz jazdy maszyny po drogach publicznych zostałyprzepisowo umieszczone urządzenia zabezpieczające! Zainstalować oświetlenie i sprawdzićjego działanie.• Węże układu hydrauliki muszą przy montażu zespołu obsługi komfortowej być wystarczającoddalone od kierowcy (operatora).• W trakcie eksploatacji maszyny personelowi obsługującemu nie wolno opuszczać ciągnika!Wskazania dot. bezpieczeństwa układu hydraulicznego• Układ hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem!• Olej hydrauliczny uchodzacy pod wysokim ciśnieniem może spowodować cięzkiezranienia. W takim przypadku natychmiast wzywamy lekarza. Niebezpieczeństwozakażenia!• Przewody hydrauliczne regularnie sprawdzamy i w razie uszkodzenia lub oznak starzeniawymieniamy. Wymienione przewody muszą swymi parametrami odpowiadaćc wymogomtechnicznym producenta sprzętu! (Stosuj oryginalne części zamienne!)• Przy podłączaniu węży hydraulicznych układ hydrauliczny po stronie ciagnika i sprzętu niemoże być pod ciśnieniem.2.1 Przygotowanie ciągnika iroztrząsaczaUchwyt (2) zespołu obsługi (1) na ciągniku zamocować w takisposób, by operator miał do tego zespołu łatwy dostęp.Nie układamy węży hydraulicznych wbezpośredniej bliskości kierowcy. Istniejemożliwość zranienia przez uchodzącyuszkodzonych węży pod ciśnieniem olej.PAMIĘTAJ: Węże hydrauliczne nie mogą się naprężać wtrakcie podnoszenia/opuszczania jak również przy jeździena zakrętach.


PAMIĘTAJ: Dolne prowadnice (2) ciągnika muszą być natej samej wysokości. Należy je zabezpieczyć odciągamilub łańcuchami (1) przed poruszaniem się na boki.Zamontowanie wałka przegubowego do roztrząsaczaWałek przegubowy (3) nasuwamy jego rozszerzeniem (2) nakońcówkę wałka czopowego (1).Uwzględnij oznakowanie (strzałka i ciągnik) nawałku przegubowym.Przed pierwszym uruchomieniem należy zluzowaćsprzęgło przeciążeniowe (p. rozdz. 6.2)2.2 Podczepienie do ciągnikaW trakcie podczepiania nie wolno sięznajdować między ciągnikiem a maszyną.• połączyć prowadnice dolne (3) do roztrząsacza• lekko unieść prowadnice• wyjąć kołek sprężysty (1)• zdjąć uchwyt (2)• podpórkę (4) obrócić nieco w tył• linkę zabezpieczenia transportowego zaczepić dociągnika


Uniesioną podpórkę (3) zabezpieczyć w położeniu „a“ zapomocą uchwytu (1) i kołkiem sprężystym (2).Wałek przegubowyPo podczepieniu roztrząsacza do ciągnikawyłączamy silnik. Wyjmujemy kluczykzapłonowy i zabezpieczamy ciągnik przedodtoczeniem.• uchwyt wałka przegubowego (1) unosimy dogóry• wałek przegubowy (2) nasuwamy na końcówkęwałka czopowego,• osłonę wałka przegubowego z łańcuchemmocującym zabezpieczamy przed wspólnymobracaniem się.Dopasowanie długości wałka przegubowego• Nasadzamy każdą połówkę wałka (1) i (2) od stronyciągnika i maszyny.• Roztrząsacz ustawiamy w pozycje najkrótszą dlawałka przegubowego.• Trzymamy obie połówki wałka przy sobie i mierzymyje.• Dalszy tok postępowania – patrz instrukcja producentawałków przegubowych.HydraulikaPAMIĘTAJ: Przy podłączaniu układu hydraulikinależy z niego spuścić ciśnienie po stronieciągnika i maszyny.• Przewody obsługi maszyny (1) wyjmujemy zzamocowania przy maszynie (4) i wkładamy wzamocowanie na ciągniku.• Wąż hydrauliczny (2) wyjmujemy z zamocowania namaszynie (3) mi podłączamy do zaworu pojedynczegodziałania (KWT 8.80/8 - sterownik podwójnegodziałania).


OświetleniePrzed każdą jazdą po drogach publicznychpodłączamy oświetlenie i sprawdzamy jegodziałanie.Roztrząsacz został wyposażony w stałą instalacjęoświetleniową:• z tyłu lampy potrójne (2) na tablicach ostrzegawczych(1)• z przodu białe światła pozycyjne na tablicachostrzegawczych.2.3 Urządzenia ostrzegawczeZwracajmy uwagę, czy urządzeniaostrzegawcze i ochronne są w należytymstanie. Tablice i zabezpieczeniauszkodzone natychmiast usuwamy.• tablice ostrzegawcze przednie (1)• tablice ostrzegawcze tylne (2)2.4 Pozycja roboczaTylko u KWT 7.70/6x7; KWT 8.80/8 oraz 10.50/8x7Koło czynne (2) drugiego wirnika przesuwamy w przód dopozycji roboczej. Zabezpieczamy kołkiem (1) orazzawleczką łamanąPodczas przesuwania do pozycji roboczejnależy zwracać uwagę na pozycjęposzczególnych kół. (p. rozdz. Nastawieniekąta rozrzutu wirników)


Opuszczanie wirników zewnętrznychOtworzyć zawór sterujący (2) zespołu obsługi.PAMIĘTAJ: Przed każdym opuszczaniem lubpodnoszeniem wirników zewnętrznych należy maszynępostawić na podwoziu transportowym.Zablokowanie zabezpieczenia dla celów transportuKWT 7.70/6x7 oraz KWT 10.50/8x7• wprowadzić ciśnienie do cylindrów hydraulicznych abyodciążyć blokadę (1)• pociągnąć za linkę włączającą (2) i przytrzymać ją, byznieść blokadę• powoli spuszczać ciśnienie z cylindrów hydraulicznych• wirniki zewnętrzne opuszczą sięKWT 8.80/8• otworzyć zawór odcinający (1) i uruchomićzawór sterujący podwójny na ciągniku.• powoli opuszczać wirniki zewnętrzne.


Obrócenie kół transportowych do góry• zamknąć zawór sterujący (2)• otworzyć zawór sterujący (1)• uruchomić zawór sterujący po stronie ciągnika, spuścićciśnienie• podwozie obraca się, po włączeniu przez akumula-torciśnienia, w górę• zamknąć zawór sterujący (1)• otworzyć zawór sterujący (2)Pozycja robocza• zawór sterujący (2) otwartyZawór sterujący po stronie ciągnikapozostawić w „pozycji pływającej“.2.5 Pozycja transportowaPAMIĘTAJ: Przed każdym opuszczaniem lubpodnoszeniem wirników zewnętrznych należymaszynę postawić na podwoziu transportowym.Obrócenie kół transportowych w dół• zamknąć zawór sterujący (2)• otworzyć zawór sterujący (1)• uruchomić zawór sterujący po stronie ciągnika,wprowadzając w ten sposób ciśnienie na cylinderhydrauliczny podwozia• wysunąć podwozie aż do oporu• zamknąć zawór sterujący (1).Wyjęcie wirników zewnętrznychKWT 7.70/6x7 oraz KWT 10.50/8x7• otworzyć zawór sterujący (2)• uruchomić zawór sterujący po stronie ciągnika, wefekcie mogą zostać wyjęte wirniki zewnętrzne• zamknąć zawór sterujący (2).W stanie wyjętym zwracać uwagę, byzazębiły się blokady wirników zewnętrznych.Obawa zranienia!


KWT 8.80/8Na tyle unieść wirniki zewnętrzne, aż cylindry zostanącałkowicie wsunięte. Zamknąć zawór odcinający (1).Przy unoszeniu tylnej hydrauliki zwracajmyuwagę, by szyba tylna kabiny ciągnika byłazamknięta. Możliwe są uszkodzenia przez ramyochronne.Zamontować instalację oświetleniową i sprawdzić jej działanie.Wirniki są w pozycji transportowejzabezpieczone za pomocą hydr. zaworówblokujących przy cylindrach hydraulicznych.W czasie transportu zawór odcinający (1) musibyć zamknięty zawór sterujący ciągnikazablokowany.KWT 7.70/6x7; KWT 8.80/8 oraz 1050 / 8 x 7PAMIĘTAJ: Miej na uwadze maksymalną szerokośćmaszyny przy jeździe po drogach publicznych.W celu zredukowania szerokości transportowej (< 3 m):• koło toczne (3) drugiego wirnika obrócić do tyłu, dopozycji transportowej• zabezpieczyć kołkiem (1) i zawleczką łamaną (2).


2.6 Odłączenie roztrząsaczaPAMIĘTAJ: • Roztrząsacz wirnikowy odstawiaj jedyniena równe, umocnione podłoże!• W stanie złożonym podwozie transportowe musi sięznajdować w pozycji transportowej.• wyjąć kołek sprężysty(1)• zdjąć podporę (2)• podpórkę odstawczą (4) ustawić w dół i w pozycji dolnej„a“ podporę (2) ponownie nasadzić na krzywkę.Zabezpieczyć kołkiem sprężystym• opuścić dolne prowadniki (3) i odłączyć od maszyny• linkę manipulacyjną blokady transportowej odłożyć naroztrząsacz.HydraulikaPAMIĘTAJ: Spuść ciśnienie z układu hydraulikipo stronie ciągnika i maszyny.• wyjmij wąż łączący (2) z gniazda ciągnika• zespół węży obsługi (1) zatknij w uchwyt (4)• wąż połączeniowy (2) włóż do uchwytu (3).Wałek przegubowyPo odczepieniu roztrząsaczawyłączamy silnik. Wyjmujemy kluczykze stacyjki, ciągnik zabezpieczamyprzed odtoczeniem.• wyjmujemy wałek przegubowy (2) z wałkaczopowego, składamy jego części iodkładamy do uchwytu (1).


3 NastawySpecjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Wymienione poniżej czynności nastawcze i regulacyjne wolno prowadzićwyłącznie przy nieruchomej maszynie. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczykzapłonowy.• Roztrząsacz oraz ciągnik zabezpieczamy przed odtoczeniem.• Podniesiony hydraulicznie roztrząsacz zabezpieczamy przed niepożądanymopuszczeniem!3.1 Nastawienie kąta rozrzutu wirnikówPAMIĘTAJ: Nastawienie kąta rozrzutuprzez wirniki musi być dostosowane dowłaściwości i warunków rozrzucanegomateriału. Dokonujemy tego na kołachbieżnych roztrząsacza.Warunki podstawowe nastawienia:rozwarty płaski kąt rozrzutu II -> I : ostry kąt rozrzutu I ->II. duża szerokośćpobierania. krótki materiał . ...mat.rozrzucony szeroko. pasza mniej niż 40% wilgotności- wysoki odrzut- długi materiał- przy pokosach lepszeroztrząsanie- kiszonka nadwiędnięta- pasza więcej niż 40%wilgotnościNastawienie:Wyjąć zawleczkę składaną (1) i wyciągnąć kołek (2).Dwuteownik (nośnik) koła (3) umieścić w wybranej pozycjimiędzy poz. I a poz. II. Na powrót wsunąć kołek izabezpieczyć zawleczką.kołek w kierunku I = kąt rozrzutu bardziej ostrykołek w kierunku II = kąt rozrzutu bardziej płaski


Obroty napęduRozrzut szeroki (roztrząsanie)Zabierać pokosy o ile możności między wirniki.W wypadku paszy ciężkiej jedziemy nawysokich obrotach (540 obr./min.), ale przy nieza dużej prędkości (4 – 6 km/h) (ostry kątrozrzutu).ObracanieIm pasza bardziej sucha, tym niższe dobieramyobroty wałka czopowego (ok. 450 obr./min.) abyuniknąć uszkadzania paszy. Prędkość jazdy (6-8 km/h) dostosowujemy do stanu paszy. Przypaszy wilgotnej dobieramy obroty oraz prędkośćjak przy rozrzucie szerokim (płaski kąt rozrzutu).Powyższe dane są wielkościamiorientacyjnymi i należy je w praktycedostosować do okoliczności.3.2 Nastawienie wysokości pazurówwirnikówPAMIĘTAJ: Wysokość roboczą pazurówwirników dopasowujemy do okoliczności.Podnosząc i opuszczając tylną hydraulikę (1)dopasowujemy wysokość roboczą pazurówwirników (2). Odstęp od podłoża winien wynosićok. a = 2 cm.


3.3 Dopasowanie wirników do podłożaDrugi wirnik przy KWT 10.50/8x7• roztrząsacz ustawiamy w poz. roboczej• odstęp drugiego wirnika od podłoża nastawiamyzderzakiem ograniczającym (1)• nastawa podstawowa przy a = 10 mm• przy większych nierównościach podłoża można wymiarzwiększyć do a = max. 20 mmDrugi wirnik przy KWT 8.80/8Roztrząsacz ustawiamy w pozycji roboczej.Dopasowanie drugiego wirnika do podłoża można przyroztrząsaczu KWT 8.80 nastawiać cięgłem (1). Przynastawie podstawowej śruba na cięgle jest nastawiona zodstępem a = 1 cm . Przy większych nierównościachterenu można wymiar „a“ ewtl. zwiększyć.- cylinder nie może jednak dotykać cięgła- pazury wirników nie mogą dotykać kół transportowych.Wirnik zewnętrzny przy KWT 7.70/6x7• Roztrząsacz ustawiamy w pozycji roboczej.• Lekko unosimy wirniki zewnętrzne. Zderzak (3) niemoże dotykać śruby nastawnej (2).• Luzujemy przeciwnakrętkę (1).• Obracamy śrubę nastawną tak, aż osiągnięta zostanieżądana pozycja (a = minimum 41 mm).• Po nastawieniu na powrót dociągamy przeciwnakrętke.


3.4 Zespół skrajnego rozrzutu materiałuNa wskaźniku (1) możemy odczytać aktualne ustawieniekół. Wskaźnik znajduje się w kierunku jazdy po stronieprawej od belki nośnej.Nastawienie zespołu• opuszczamy podwozie aby odciążyć ośtandemową (p. rozdz. „Pozycja transportowa“)• zamykamy zawór sterujący (2)• otwieramy zawór sterujący (3)• uruchamiamy zawór sterujący po stronieciągnika• odczytujemy nastawę na wskaźniku• zamykamy zawór sterujący (3)• otwieramy zawór sterujący (2)3.5 Nastawienie pazurów roztrząsającychPazury (3) należy ustawić pionowo dopodłoża. Aby nastawić luzujemy śrubęmocującą (1), mimośród (2) obracamy o jedenstopień dalej. Śrubę mocującą dociągamymomentem 95 Nm.


4 Pielęgnacja i konserwacjaSpecjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Czynności naprawcze, pielęgnacyjne oraz czyszczenie wolno wykonywaćwyłącznie przy nieczynnej maszynie. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zestacyjki.• Roztrząsacz oraz ciągnik zabezpieczamy przed odtoczeniem.• Uniesiony roztrząsacz zabezpieczamy przed opuszczeniem.• Po zakończeniu czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych ponownieprawidłowo zakładamy wszystkie osłony ochronne.• Unikamy styku skóry ciała z olejami i smarami.• W razie skaleczeń spowodowanych przez uchodzące oleje, natychmiast wzywamylekarza.• Przestrzegamy również wszelkie dalsze wskazówki dot. bezpieczeństwa, abyuniknąć skaleczeń i wypadków.4.1 Uwagi ogólnePamiętaj: Aby zapewnić niezawodną pracęroztrząsacza i zmniejszyć jego zużycie należystosować się do określonych interwałówkonserwacji i pielęgnacji maszyny. Należą do nichm.inn.: czyszczenie, oliwienie, smarowanie inatłuszczanie elementów konstrukcyjnych orazakcesoriów, jak również sprawdzanie i dociąganieśrub. Śruby przy wszystkich pazurachroztrząsających należy po pierwszych godzinacheksploatacji, poza tym codziennie sprawdzać czysą dobrze osadzone i ewtl. je dociągać (95 Nm).Dalsze momenty dociągające – patrz tabelka. Pokażdej dłuższej przerwie w eksploatacji luzujemysprzęgło cierne przy wałku przegubowym.Odmiennie w stosunku do tabelki obok,obowiązują nast. momenty dociągająceM A [Nm]:śruby/nakretkiM A [Nm]pazury 95ułożysk. wirników 42Płyta zawiasowa przy 85przegubach belkiA = wymiar gwintu (klasa wytrzymałościpodana na główce śruby)A 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9ØM (Nm)M4 2,2 3,0 4,4 5,1M5 4,5 5,9 8,7 10M6 7,6 10 15 18M8 18 25 36 43M 10 29 37 49 72 84M 12 42 64 85 125 145M14 100 135 200 235M 14x1,5 145 215 255M16 160 210 310 365M 16x1,5 225 330 390M20 425 610 710M24 730 1050 1220M 24x1,5 350M24x2 800 1150 1350M27 1100 1550 1800M27x2 1150 1650 1950M30 1450 2100 2450


4.2 Hydraulika• Prace przy układzie hydraulicznymmogą wykonywać jedynie autoryzowani fachowcy.• Zbiorniki hydrauliczne są podciśnieniem. Przy demontażu cylindrówhydraulicznych istnieje obawa skaleczenia!Cylindry (2) oraz zbiorniki (1) hydrauliczne nie wymagająkonserwacji. W razie wadliwego działania konieczna jestwymiana kompletnych jednostek.Schemat hydrauliczny KWT 7.70/6x7 i KWT 10.50/8x7I cylinder hydrauliczny podwoziaII cylinder hydrauliczny wirników zewnętrznychIII cylinder hydrauliczny zespołu skrajnego rozrzutu materiału


Schemat hydrauliczny KWT 8.80/8I cylinder hydrauliczny podwoziaII cylinder hydrauliczny wirników zewnętrznychIII cylinder hydrauliczny zespołu skrajnego rozrzutu materiału


4.3 PrzekładniaPrzekładnia główna obrotowego roztrząsacza pokosówposiada stały zapas smaru i nie wymaga konserwacji.Nazwa/markaIlość/litrówSmar przekładniowy płynny GFO35 0,5l4.4 Ogumienie• Czynności naprawcze przy ogumieniu mogą wykonywać jedynie fachowcy,dysponujący odpowiednim sprzętem montażowym.• Przed rozpoczęciem prac roztrząsacz należy unieruchomić, silnik wyłączyć iwyjąć kluczyk zapłonowy ze stacyjki.• Maszynę odstawiamy na równe i trwałe podłoże. Klinami podkładowymizabezpieczamy przed niespodziewanym odtoczeniem.• Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza w oponach.koła roboczekoła transportoweciśnienie1,5 bar2,0 bar4.5 Miejsca smarne w roztrząsaczachWałek przegubowyWałki przegubowe maszyny należy smarować w pokazanychtu pozycjach i w interwałach czasowych podanych na rysunkuobok, stosując się przy tym do wskazań podanych w instrukcjiużytkowania od producenta wałków przegubowych.


Punkty smarne roztrząsacza KWT 7.70 / 6 x 7Dla lepszej przejrzystości miejsca smarne pokazujemy zawsze jedynie w jednej pozycji roztrząsacza.Odpowiedniej z drugiej strony też są miejsca smarne w tym samym miejscu (w odbiciu lustrzanym).


Miejsca smarne roztrząsaczy KWT 8.80 / 8 i 10.50 / 8 x 7Dla lepszej przejrzystości miejsca smarne pokazujemy zawsze jedynie w jednej pozycjiroztrząsacza. Odpowiedniej z drugiej strony też są miejsca smarne w tym samym miejscu (wodbiciu lustrzanym).


5 Odstawienie maszynyWskazówki dot. bezpieczeństwa• Czynności naprawcze, pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz czyszczenie wolnowykonywać wyłącznie przy nieruchomej maszynie.• Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy.• Po zakończeni czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych zakładamy napowrót prawidłowo wszystkie urządzenia ochronne.• Unikamy kontaktu skóry ciała z olejami, smarami, preparatami czyszczącymi irozpuszczalnikami.• W razie skaleczeń lub oparzeń spowodowanych przez oleje, środki czyszcząceczy rozpuszczalniki, natychmiast wzywamy lekarza.5.1 Uwagi ogólnePrzed przezimowaniem gruntownie czyścimy roztrząsacz, używając w tym celu sprzętu działającegopod wysokim ciśnieniem (kärcher). Strumienia wody nie kierujemy wprost na ułożyskowaniamaszyny. Po wyczyszczeniu smarujemy wszystkie smarowniczki. Nie wycieramy wytłaczanego znich smaru. Otoczka smaru stanowi dodatkową ochronę przed wilgocią.Sprawdzamy wszystkie części ruchome, czy lekko się poruszają. W razie potrzeby demontujemy je,czyścimy i smarujemy po czym ponownie montujemy. Stosujemy wyłącznie oryginalne częścizamienne KRONE.Rozkładamy wałek przegubowy. Rury wewnętrzne oraz rurę osłonową smarujemy. Zaopatrujemy teżw smar smarowniczki na przegubie krzyżowym oraz pierścienie łożysk.Odstawiamy roztrząsacz na suche miejsce, lecz nie w pobliżu nawozów sztucznych lub pomieszczeńinwentarskich.Wykonujemy wyprawki miejsc lakierowanych, miejsca pozbawione powłoki lakieru gruntownie konserwujemyśrodkiem przeciwrdzewnym.Ustawienie roztrząsacza na koziołkach jedynie przy użyciu odpowiedniego podnośnika.Zwracajmy uwagę na stabilne położenie roztrząsacza.Aby odciążyć ogumienie (przy dłuższym czasie stania roztrząsacza na tym samym miejscu mogą oponyzostać uszkodzone) , ustawiamy roztrząsacz na koziołkach. Opony chronimy przed działaniem czynnikówzewnętrznych, jak oleje, nasłonecznienie itp.Wykonanie koniecznych napraw należy zlecić bezpośrednio po sezonie zbioru. Należy sporządzić listęwszystkich potrzebnych części zamiennych. Taka lista ułatwi dealerowi firmy KRONE opracowanieTwych zleceń , Ty zaś masz pewność, że będziesz miał Twą maszynę sprawną z początkiem nowegosezonu.


6 Ponowne uruchomienieSpecjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa Czynności naprawcze, konserwacyjne, dozór oraz czyszczenie maszyny wolnowykonywać wyłącznie przy nieczynnej maszynie. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy. Po zakończeniu czynności związanych z dozorem i konserwacją na powrótzakładamy wszystkie osłony i urządzenia ochronne. Unikamy stykania się skóry z olejami i smarami. W wypadku obrażeń lub oparzeń spowodowanych przez oleje, środki czyszczące irozpuszczające należy natychmiast wezwać lekarza.6.1 Uwagi ogólne• usunąć olej i smary użyte do zakonserwowaniamaszyny• wykonać czynności wymienione w rozdz.„Konserwacja”• poluźnić sprzęgło przeciążeniowe• ponownie szczegółowo zapoznać się z instrukcjąużytkowania6.2 Sprzęgło przeciążeniowePo okresach dłuższych przestojów okładziny sprzęgłaprzeciążeniowego mogą ulec sklejeniu z powierzchniamitarcia. Przed użyciem należy sprzęgło poluźnić. Sprzęgłoprzeciążeniowe (1) znajduje się przy wałku przegubowym(2). Należy je nasunąć na przekładnię główną.• dociągnąć cztery nakrętki (3)• zablokować maszynę• ręką obracać wałek przegubowy• nakrętki poluzowaćPatrz także wskazówki producenta wałkówdot. konserwacji, umieszczone na wałkuprzegubowym.


7 Wyposażenie specjalne7.1 Przekładnia dla koszenia nocnegoRoztrząsacz może zostać wyposażony w przekładnię dokoszenia nocnego.Zakres dostawy składa się z:• przekładni(4) [nie wymagającej konserwacji dzięki tzw.trwałemu nasmarowaniu]• dwu płaskowników montażowych (3)• nakrywki ochronnej (1)• ścisku taśmowego (2)• czterech śrub z nakrętkami i podkładkamiMontaż przekładni• wymontować wałek przegubowy pośredni (2)• zdemontować nakrywkę ochronną (1)• przymocować nakrywkę (3) ściskiem taśmowym (2)• śrubami (1) przykręcić płaskownik (4) do ramy• przekładnię koszenia nocnego (5) nasunąć na końcówkęwałka czopowego i przykręcić do płaskownika• śruby mocno dokręcić• końcówka wałka czopowego (1) zostałaprzewidziana do rozrzucania wzgl. roztrząsania• aby móc układać nocne pokosy, należy wałekprzegubowy nasunąć na końcówkę (2)Na wolną końcówkę wałka czopowegokoniecznie zakładamy kapturek ochronny.


7.2 Dodatkowe zabezpieczenie pazurów roztrząsacza• Przy czynnościach pielęgnacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych imontażowych prowadzonych na roztrząsaczu, z reguły włączamy wałekczopowy.• Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy.• Ciągnik oraz roztrząsacz zabezpieczamy przed odtoczeniem.Zabezpieczenie pazurów składa się z:• linki• dwu zacisków linki, każdy mający• po dwie śruby z łbem okrągłym płaskim, podkładki inakrętki zabezpieczające• Linki (4) z zaciskami (3) mocujemy do pazurówwirników (1). Z uwagi na kierunek obrotu linka musisię znajdować za pazurem wirnika. Nakrętki (2)zacisków linki winny być skierowane na zewnątrz.7.3 Łańcuch ograniczania głębokościprowadnic dolnych• łańcuchy (4) przymocowujemy drążonymkołkiem sprężystym (3) z podkładką (2) douchwytu prowadnicy dolnej• haczyk łańcucha (1) zawieszamy na ciągniku• długość łańcucha dobieramy odpowiednio dożądanej maks. głębokości opuszczania


Dodatek do instrukcji użytkowaniaInstrukcja montażuKWT 7.70 / 6 x 7, KWT 8.80 / 8 oraz KWT 10.50 / 8 x 7Pamiętaj: Opisane poniżej prace mogą wykonywać jedynie autoryzowani specjalistycznidealerzy !


Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Roztrząsacz odstawiamy na twardym i równym podłożu.• Przed uruchomieniem maszyny zakładamy wszystkie osłony i urządzeniaochronne.• Przy opuszczaniu wirników zewnętrznych w położenie robocze zwracaćuwagę, by w zasięgu obrotu wirników nie było żadnej osoby.• Szczególna ostrożność jest wskazana przy montażu dostarczonych zmaszyną elementów konstrukcyjnych.1. Przygotowania• zdejmujemy ramy ochronne roztrząsaczy• ramiona pazurów wraz z pazurami odkręcamy od rurysterującej ogranicznika• roztrząsacz ustawiamy w pozycji roboczej2. Zamontowanie ramion wirnikówdo tarcz wirnikówPamiętaj: Ramiona wirnika z założonymipazurami należy montować zgodnie zkierunkiem obrotów. Zwracać uwagę nanaklejki umieszczone na roztrząsaczu.• pazury beżowe = wirniki lewoobrotowe• pazury zielone = wirniki prawoobrotoweRamiona pazurów (2) mocujemy od spodu śrubami M16(5) z podkładkami [z zadziorami blokującymi] do tarczwiników. Śrub nie dociągamy. Następnie wkładamy odgóry śruby M12 (1) z podkładkami i wprowadzamy jeprzez otwór w ramieniu pazurów. Nasuwamy podkładkępółokrągłą (3), jak na rysunku,. Gdy już wszystkie ramionapazurów zostały zmontowane w opisany sposób, na śrubynakładamy pierścień wzmacniający i zabezpieczamy śrubyprzy pomocy nakrętek i podkładek. Momenty dociągające– patrz rozdz. „Pielęgnacja i konserwacja“.


3. Montaż osi tandemowych i kół obrotowychKWT 7.70 / 6 x 7


KWT 8.80 / 8


KWT 10.50/8x7


4. Montaż ramy ochronnej i oświetlenia4.1 Montaż na KWT 7.70 / 6 x 7 i KWT 8.80 / 8• Ramy ochronne (2) i (3) są zamontowane fabrycznie.• Przednia i tylna ramę ochronną (1) i (4) montujemy zgodnie z istniejącymi otworami w ramiepodwozia.• Pozycja zamontowania tylnej i przedniej ramy ochronnej jest określona z góry przezzróżnicowane rozmieszczenie otworów.• Oświetlenie zostało zamontowane na tablicach ostrzegawczych umieszczonych na ramieochronnej.• Po zakończeniu montażu wykonujemy połączenie elektryczne instalacji oświetlenia z kablempołączeniowym roztrząsacza. Sprawdzamy funkcjonowanie oświetlenia.


4.2 Montaż na 10.50 / 8 x 7• Rama ochronna (2) jest zamontowana w pozycji (a) maszyny. Luzujemy śruby. Osłonę obracamyo 180 o ,tak, by stroną otwartą skierowana była na zewnątrz. W tej pozycji zamontowujemy.• Obejmami przymocowujemy ramę ochronną (3) w pozycji (b).• Przednia i tylną ramę ochronną (1) i (4) zamontowujemy zgodnie z istniejącymi otworami w ramiepodwozia.• Oświetlenie zostało zamontowane na tablicach ostrzegawczych umieszczonych na ramieochronnej.• Po zakończeniu montażu wykonujemy połączenie elektryczne instalacji oświetlenia z kablempołączeniowym roztrząsacza. Sprawdzamy funkcjonowanie oświetlenia.


... konsekwentnie, kompetentnieMaschinenfabrikBernard Krone GmbHHeinrich-Krone-Straße 10, D-48480 SpellePOB 11 63, D-48478 Spelletel.: +049 (0) 59 77/935-0faks +049 (0) 59 77/935-339Internet: http://www.krone.deeMail: info.ldm@krone.de

More magazines by this user
Similar magazines