Prezydent Miasta Lublin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ...

lublin.eu

Prezydent Miasta Lublin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ...

Prezydent Miasta Lublin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Lublinie przy Rynku 4, oznaczonej jako działka nr 28 o powierzchni 324 m2(obręb 34 – Stare Miasto, arkusz mapy nr 2)Działka nr 28 powierzchni 324 m2 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną, położonąprzy Rynku 4 w Lublinie. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym o pow.607 m2.Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Kamienica frontowa i oficyna bocznaprzylegająca do kamienicy przy Rynku 5 posiadają cztery kondygnacje nadziemne.Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A/493. Wszelkie prace remontowenależy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim. Teren jest wyposażony w infrastrukturętechniczną z sieci miejskich: instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna sieciowa, elektryczna,gazowa.Nieruchomość jest położona na terenie Starego Miasta. Działka o kształcie nieregularnym.Dojazd do nieruchomości nawierzchnią z kostki brukowej. W kamienicy funkcjonuje lokalużytkowy (Karczma Trybunalska). Umowa najmu jest zawarta na czas nieokreślony. Lokalemieszkalne są wolne od użytkowników. Sąd Rejonowy prowadzi dla nieruchomości księgęwieczystą KW Nr LU 1I/00129857/0. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.Warunki zagospodarowania: Działka jest położona w terenie, dla którego brak jestmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobów zagospodarowanianastępuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.Termin zagospodarowania Rozpoczęcie w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy,zakończenie w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowyPrzetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).Cena wywoławcza wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Bonifikata odceny sprzedaży – 5%.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnychdziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden zuczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 200.000,00 zł(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Lublin w Banku PEKAO S.A. VOddział Lublin nr 69 1240 1503 1111 0010 0125 4407 w terminie do dnia 4 września 2009 r. Dniemdokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Lublin. Dowódwniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu MiastaLublin, ul. Wieniawska 14, pok. 716.Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferentarejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, atakże imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowieniapełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciemprzetargu.Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niżna 3 dni przed zawarciem umowy. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrałzalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, któryprzetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonymterminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.


Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w Wydziale Gospodarowania MieniemUrzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pokój 703 lub telefonicznie pod nr tel. (0-81) 466-27-23.Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

More magazines by this user
Similar magazines