Červenec - Okno do kraje

oknodokraje.cz
  • No tags were found...

Červenec - Okno do kraje

očník IV• červenec 2008 •5Po cyklostezkáchZlínským krajem7Livia Klausovánavštívila Zlín10Rozhovor s ornitologemMiroslavem Dvorským


STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVAZLÍNSKÝKRAJV KOSTCENovela živnostenského zákonaV dubnu jsme vás informovali o blížící se významné novele živnostenského zákonaa slíbili jsme zveřejnit přehled změn, které přináší. novela byla zveřejněna ve sbírcezákonů pod č. 130/2008 sb., účinnosti nabývá 1. července 2008 a jejím hlavnímcílem je snížení administrativní zátěže živnostenských podnikatelů. Pokud jde o úkony,které směřují od podnikatele k živnostenskému úřadu (ohlášení živnosti, žádosto koncesi, oznamování změn, žádost o zrušení živnostenského oprávnění), ruší sedosavadní pojetí místní příslušnosti podle místa bydliště fyzické osoby nebo sídlaprávnické osoby, a podání tak lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřaduv České republice, a to buď přímo, nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejnésprávy Czech POInT. Využije-li podnikatel podání přes Czech POInT, vedle poplatkustanoveného pro daný typ úkonu zaplatí navíc 50 Kč. Czech POInT podání doručíobecnímu živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí, a tento úřad příslušnouvěc také vyřídí; má-li podání nedostatky, vyzve úřad podnikatele k jejich odstranění.Další významné změnyPočet podnikatelů, pro něž může být jednafyzická osoba ustanovena do funkce odpovědnéhozástupce, se zvyšuje ze 2 na 4.Zůstává zachována povinnost oznámit přerušeníprovozování živnosti na dobu delšínež 6 měsíců, doba, na kterou je možné přerušit,však již není zákonem omezena (dřívemax. na 2 roky). Zrušují se některé povinnostipodnikatele, např. povinnost mít v provozovněpro účely kontroly průkaz živnostenskéhooprávnění. Nadále platí, že podnikatelje povinen oznamovat živnostenskému úřaduvšechny změny a doplnění týkající seúdajů a dokladů, které jsou stanoveny proohlášení živnosti, do 15 dnů ode dne jejichvzniku, to se však netýká změn a doplnění jižzapsaných do obchodního rejstříku.Podnikatelé by se měli se změnami zákona podrobně seznámit.Výpis místo živnostenského listuOd 1. července se jako průkazy živnostenskéhooprávnění vydávají výpisy zeživnostenského rejstříku, a to výpisy dvoutypů: 1. Výpis s náležitostmi obdobnýmijako na živnostenském listu či koncesnílistině – tento typ výpisu vydávají jen obecníživnostenské úřady pouze podnikatelům zapoplatek různý podle okolností. 2. Výpiss údaji evidovanými v živnostenskémrejstříku (vyjma rodných čísel a pokut)– tento typ výpisu může na žádost získatkaždý na živnostenském úřadě nebo naCzech POINTu za 20 Kč za každou stránkus možností výběru, které živnosti, jež danýpodnikatel provozuje, budou na výpisuuvedeny.Dosavadní průkazy, tedy živnostenské listya koncesní listiny, zůstávají v platnosti aždo doby vydání prvního výpisu – ten sepodnikateli vydává na jeho žádost nebopři první oznámené změně po účinnostinovely. Výměna starých průkazů za novétedy nebude probíhat automaticky,ale až při prvním kontaktu podnikateles živnostenským úřadem.Snížení počtu živnostíU řemeslných živností se zrušuje požadavekpraxe v případě vzdělání v oboru, u vzdělánív příbuzném oboru (vyjma vysokoškolského)se stanovuje jednotný požadavek jednoletépraxe, zůstává zachována možnost prokázatfoto: archivodbornou způsobilost pouze šestiletou praxíbez vzdělání. U vázaných živností se v řaděpřípadů rovněž výrazně zkracuje požadovanádélka praxe. Slučováním živností nebojejich převedením do jiného druhu živnostídochází ke snížení počtu řemeslných živnostíz 51 na 41, počtu vázaných živností z 55 na 34a počtu koncesovaných živností z 29 na 20.125 živností volných se soustřeďuje do jedinévolné živnosti vymezené 80 obory činností,přičemž oprávnění k výkonu volné živnostiopravňuje k výkonu všech 80 oborů činností.Má-li tedy podnikatel živnostenskéoprávnění s předmětem podnikání například„Zprostředkování obchodu a služeb“, od 1.července je vedle této činnosti oprávněnk výkonu všech ostatních oborů činnostíživnosti volné, tedy také např. k výroběobuvi nebo k překladatelské činnosti.Snížení správních poplatkůNovela zavádí jednotné poplatky za současnéohlášení i několika živností a podánížádostí o koncesi – při vstupu do podnikání1 000 Kč, při dalším ohlašování 500 Kč.Výpisy typu 1 se v těchto případech vydávajízdarma. 100 Kč vybere živnostenský úřadza vydání výpisu typu 1 při oznámení změnyúdaje, který tento typ výpisu obsahuje(zejména příjmení, bydliště, místo podnikání,obchodní firma, sídlo), oznamování změnprovedených předem v obchodním rejstříkunadále zůstává bez poplatku.Co se neměníNemění se většina povinností podnikatelůtýkající se oznamování provozování živnostiv provozovnách a jejich označování, označováníobjektu, v němž má podnikatel místopodnikání nebo sídlo, identifikace při obchodovánís použitým zbožím a další. Stále jemožné využít obecního živnostenského úřadujako tzv. centrálního registračního místa(CRM) pro podání určená současně živnostenskýmúřadům a finančním úřadům, OSSZ,zdravotním pojišťovnám nebo úřadům práce.Téměř 2 roky jsou živnostenské úřady schopnypořídit si vlastní cestou výpis z evidenceRejstříku trestů. Čeští podnikatelé již tytovýpisy k ohlášení nepřipojují.Novela ovlivňuje i činnost živnostenskýchúřadů, které musí přizpůsobit své postupynové úpravě, objem zákonem požadovanýchčinností se však nezmenšuje. Živnostenskéúřady mají i po novele povinnost evidovatv živnostenském rejstříku všechny stanovenéúdaje a dbát na jejich aktuálnost, musídodržovat lhůty pro zápisy údajů do rejstříku,vydávání výpisů a správních rozhodnutía v neposlední řadě mají za úkol dohlížet naplnění všeobecných a zvláštních podmínekprovozování živnosti a pomocí živnostenskékontroly také na dodržování povinnostíuložených podnikatelům živnostenskýmzákonem a zvláštními právními předpisy.Ing. Lukáš LysoněkKrajský živnostenský úřad6 Okno do kraje / červenec 2008


REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVASetkání hejtmana s dárci kostní dřeně.foto: Jan VandíkNajít vhodného dárcekostní dřeně je obtížnéDárce kostní dřeně za rok 2007 přijal na konci května hejtmanZlínského kraje Libor Lukáš, aby jim poděkoval za humanitárnípomoc touto formou dárcovství a předal jim pamětní medailei symbolickou odměnu v podobě vitamínových balíčků.Zlín – Jmenovitě byli oceněniMUDr. Rudolf Uhlář z Lukova,Libor Slavík z Otrokovic, MarekOvečka z Kroměříže, Jana Trchalíkováz Veselé a Alois Václavíkze Sehradic. Hejtman současněpoděkoval paní Zdeňce Wasserbauerové,která se již řadu letvěnuje náboru potenciálníchdárců na území regionu a letosbyla za tuto svou činnost oceněnai v rámci ankety OsobnostZlínského kraje.„Velmi vítáme každého novéhoobčana, který je ochoten vstoupitdo registru dárců a být k dispozicipro potřebu odběru. V současnédobě máme v databázi naZlínsku tři tisíce dárců, dvacetz nich už podstoupilo odběr,protože právě jejich znaky kmenovýchbuněk byly vytipoványjako vhodné pro konkrétníhopříjemce. Hledání shod je velmináročné a děje se prostřednictvímcelosvětové databanky,“vysvětlila Zdeňka Wasserbauerová,kterou k její charitativnípráci před dvanácti lety přivedlaosudová událost – onemocněnív té době sedmiletého vnoučkaleukémií. „Tehdy jsem si řeklanebreč a něco dělej! “ vzpomínádnešní aktivní spolupracovniceNadace pro transplantaci kostnídřeně, kterou vnuk dávno přerostla přináší jí radost.„Lidé by měli vědět, že léčbaleukémie, krevních onemocněnía některých druhů rakoviny tímtozpůsobem má u nás sedmdesátipěti procentní úspěšnost, čilistejně pozitivní výsledek, jakýmse pyšní nejvyspělejší státy světa.Je zde tedy velká šance, žeposkytnutím své kostní dřenědoslova darují život někomudalšímu. A to je pocit, který stojíza to,“ zamýšlí se organizátorkaa pokračuje: „Jestli to bolí? Všichniříkají: trochu nepříjemné tobylo, ale dá se to vydržet. Šli bychomdo toho znovu!“Věk nově zaregistrovaných dárcůje limitován hranicí pětatřicetilet, samotný odběr kostní dřeněse potom může uskutečnit popřekročení této hranice, v rámciČeské republiky se odběry dřeněodehrávají pouze ve specializovanýchpodmínkách Fakultnínemocnice v Plzni. „Základnívyšetření krve do databáze seve Zlínském kraji provádí natransfuzních stanicích ve zlínskéči uherskohradišťské nemocnicia vzhledem k tomu, že neníhrazeno zdravotními pojišťovnami,ale platí se ze sbírek a sponzorskýchdarů, budeme velmivděčni i za tuto formu podpory,“dodává paní Wasserbauerová.A tak každý, kdo chce být této iniciativěnápomocen (a přitom jižtřeba překonal věkový limit), mámožnost být prospěšný i jinak.Stačí přispět formou dárcovskéSMS ve tvaru DMS KOSTNIDRENna číslo 87777. Konto Nadace protransplantaci kostní dřeně: ČSOBPlzeň, č.ú. 04343043/0300.Helena MráčkováZ KRAJEZdroj: tiskový odbor krajského úřaduZlínský kraj ocenil studentyZlín – Jeden kolektiv a 17 jednotlivcůze středních škol bylooceněno Zlínským krajem zamimořádné úspěchy v mimoškolníčinnosti nebo za mimořádnýčin. Šlo o sedmý ročníkakce, kterou připravuje odborškolství, mládeže a sportu krajskéhoúřadu. Ocenění získali:Václav Nedělka (Tauferovastřední odborná škola veterinárníKroměříž), Vladislav Vacek(Gymnázium Kroměříž), AndreaAdamcová (Střední zdravotnickáškola Kroměříž), KristýnaKrajčovičová (Střední průmyslováškola Uherský Brod), ŠárkaPančochová (Střední průmyslováškola Uherský Brod), ZbyněkHyrák (Střední škola průmyslováa hotelová UherskéHradiště), Jakub Hlůšek (OA,VOŠ a Jazyková škola s právemstátní jazykové zkoušky UherskéHradiště), Tereza Jelénková(Střední škola – COPT UherskýBrod), Silvie Čerešňáková(Gymnázium Uherské Hradiště),Šárka Serafinová a TomášSurý (Střední škola cestovníhoruchu, s. r. o. v Rožnově podRadhoštěm), Michal Sucháček,Lukáš Martinka a Pavel Šipula(Střední odborná škola JosefaSousedíka Vsetín), AlžbětaPechová (SPŠ strojnická Vsetín),Alice Kubešová (SPŠ polytechnická– COP Zlín), VeronikaVašková (Střední škola oděvnía služeb Vizovice) a kolektiv 19žáků ze SOŠ Luhačovice.Střílecký hřbitov je otevřenStřílky – Barokní hřbitov veStřílkách se v sobotu 7. červnadočkal znovuotevření. „K zpřístupněnípamátky došlo poletech práce, shánění peněza mnoha záslužných aktivitách.Zejména je nutné ocenit práciobčanského sdružení a jmenovitěpaní Skřítkové, kterásvým úsilím značně pomohlak obnově hřbitova,“ uvedl statutárnínáměstek hejtmanaVojtěch Jurčík. Jak upřesnil,byly zde osazeny kopie kdysiukradených soch, opravenoschodiště, balustrády i zdi.V dohledné době by mělo ještědojít k opravě hřbitovní kaple.První dáma na zlínském festivalu.První dáma navštívila festival filmůfoto: Petr ZákutnýZlín – Mezi mnoha vzácnými hostyspjatými se světem kinematografiea umění zazářila běhemletošního ročníku mezinárodníhofilmového festivalu pro dětia mládež, který se uskutečnil nazačátku června, také manželkačeského prezidenta Livia Klausová.První dáma navíc nadtouto významnou akcí převzalazáštitu. Do regionu ji pozvala následně také osobně doprovázelhejtman Libor Lukáš.Ten také první dámě věnovaldárek – nedávno vydanou knížkunazvanou „Putování s prezidentempo Zlínském kraji“.Publikace má více než osm desítekstran. Prostřednictvím textů,ukázkami novinových článkůa velkým množstvím barevnýchfotografií podrobně přibližujeharmonogram návštěvy, kteráse uskutečnila ve dnech 13. až15. března 2007 ve všech okresechkraje.Jednalo se o již druhou návštěvuprezidentského páru ve Zlínskémkraji. Ta první se uskutečnilav dubnu 2006.Okno do kraje / červenec 2008


ROZHOVOR S RADNÍMPozornost zaměřujeme na onkologicky nemocnéZa zdravotnictví odpovídá v rámci krajskésamosprávy Ing. Bronislav Fuksa, členRady Zlínského kraje. Ptáme se, jak hodnotívývoj ve svěřeném resortu.Pane radní, nedávno jste označil za největšíúspěch v oblasti krajského zdravotnictvíprosazení koncepce moderní léčby onkologickýchonemocnění. Mohl byste vysvětlit,co přesně si pod tím máme představit?Především výstavbu onkologického centra,která byla zahájena v září 2007. Jsme investoremtéto akce, jejíž stavební část si vyžádánáklady ve výši 166 milionů korun. Onkocentrumvznikne rekonstrukcí 21. pavilonuKrajské nemocnice Tomáše Bati a přístavbouradioterapeutického oddělení, které budekrčkem s tímto pavilonem spojeno. Současnězde bude vybudováno i nové energocentruma také dojde k rekonstrukci 17. pavilonu, doněhož je po dobu rekonstrukce 21. pavilonupřesunut provoz dotčených oddělení. Tatopřístavba představuje poměrně složitou technickouzáležitost vzhledem k požadavkům,kladeným na odstínění lineárního urychlovače,kdy je nezbytné použít speciálních betonovýchsměsí o síle až 2,2 metru. Pracovištěby mělo být vybaveno zdravotnickými technologiemiv celkové hodnotě přibližně 155milionů korun; jejich pořízení proběhne v režiiKrajské nemocnice T. Bati. Kromě již zmíněnéholineárního urychlovače budou do provozuuvedeny i další moderní vyšetřovací a léčebnémetody. Onkologické centrum by mělo začítsloužit v listopadu 2008, kdy bude občanůmZlínského kraje poskytována komplexní onkologickápéče srovnatelná s podobnými pracovištiv ostatních krajích České republiky.Proč se vlastně Zlínský kraj tak intenzivnězaměřuje právě na onkologicky nemocnépacienty? Přibývá jich?Péče o onkologicky nemocné má své opodstatnění,protože jak ve Zlínském kraji, takv celé České republice dochází k růstu počtunádorových onemocnění, můžeme bohuželhovořit o dlouhodobě vzestupném trendu.Hlavní problém nespočívá v tom, že by zdebyl počet onkologických pacientů vyšší nežv ostatních krajích, ale v tom, že na rozdílod ostatních regionů České republiky, stáleve Zlínském kraji neexistuje zařízení, kteréby poskytovalo onkologickým pacientůmkomplexní péči bez nutnosti převozu pacientů,často ve vážném zdravotním stavu, dospecializovaných center v Jihomoravském čiOlomouckém kraji. Realizací onkocentra veZlíně, které bude úzce spolupracovat s radiologickýmpracovištěm v Holešově, budetento problém vyřešen a našim nemocnýmklientům bude zajištěno mnohem vyššípohodlí, než je tomu dosud.Co považujete za další úspěchy ve sféřekrajského zdravotnictví?Určitě je to pokračující konsolidace a dovybavenímoderního traumatologického centra,které ošetřuje nejtěžší poranění u pacientůz celého Zlínského kraje. Dále bych uvedlzahájení výstavby nového moderního sídlaZdravotnické záchranné služby Zlínského krajeve Zlíně či dokončení transformace lůžkovýchzdravotnických zařízení Zlínského krajeúspěšným převedením poslední nemocnicefungující dosud v režimu příspěvkové organizacena obchodní společnost, a to konkrétněvytvořením akciové společnosti ze vsetínskénemocnice. Zlínský kraj se tak stal zakladatelemčtyř významných nemocnic v kraji, a toKrajské nemocnice T. Bati a.s., Uherskohradišťskénemocnice a.s., Kroměřížské nemocnicea.s. a Vsetínské nemocnice a.s., některé pracujína společných principech, které chcemev budoucnu prohloubit.Mohl byste přiblížit investice, které sev krajských nemocnicích připravují?Zlínský kraj hodlá v letech 2007 až 2010 investovatv oblasti zdravotnictví ze svých zdrojůcelkem asi 600 milionů korun. Dalšími zdrojibudou také vlastní prostředky nemocnica prostředky z fondů EU. Z těch nejvýznamnějšíchakcí můžeme jmenovat úpravy druhéhonadzemního podlaží východního křídla objektu"A" v areálu kroměřížské nemocnice, stavebníúpravy porodnicko-gynekologickéhooddělení uherskohradišťské nemocnice, centralizacivybraných provozů vsetínské nemocnice,výstavbu krajského střediska zdravotnickézáchranné služby ve Zlíně. V Krajskénemocnici T. Bati to jsou kromě stavby onkologickéhocentra například stavební úpravykožního oddělení, propojení budovy porodnicko-gynekologickéhooddělení a léčebnydlouhodobě nemocných.Jak se osvědčila praxe zpoplatňování pobytuv nemocnicích?Hlavním důvodem zavedení regulačníchpoplatků od prvního ledna 2008 bylo zamezitplýtvání a nadužívání zdravotnických služeb,neboť Česká republika má jeden z nejvyššíchpodílů veřejných výdajů na financovánízdravotnictví na světě. Zavedením poplatkůočekáváme úsporu výdajů systému veřejnéhozdravotního pojištění pro rok 2008 ve výši až 4miliardy korun. Předpokládá se, že tedy zůstanevíce prostředků na kvalitní péči o vážněnemocné. Pacienti by měli být ochráněni přednežádoucími dopady kumulovaných doplatkůza léky. Je počítáno s poklesem předepisovánílevných léků na banální nemoci. Úhrada těchtopoplatků v rámci nemocnic zřizovaných Zlínskýmkrajem probíhá jak formou hotovostníchplateb, tak i prostřednictvím bezhotovostníhoplatebního styku. Krajská nemocnice T. Batia.s. v rámci rozšíření spektra možností svýmklientům nabízí od prvního května letošníhoroku také platbu prostřednictvím SMS.Forma úhrad a struktura platebních místv jednotlivých nemocnicích se odvíjí odspecifických podmínek každé nemocnice,zejména s přihlédnutím k organizačnímučlenění a odlišnému prostorovému řešeníkaždého nemocničního areálu.Lze již nyní vyčíslit konkrétní finanční přínostéto praxe?Příjmy nemocnic založených Zlínským krajemz výběru regulačních poplatků za prvníčtvrtletí 2008 představují celkovou částku16 milionů korun, při nezměněné struktuřeregulačních poplatků lze tedy očekávat celoročnípříjmy ve výši 64 milionů korun. Taktozískané prostředky poslouží ke zlepšeníslužeb pacientům.Mohu říci, že odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkrajského úřadu od počátku letošníhoroku sleduje problematiku regulačníchpoplatků v nemocnicích Zlínského kraje.Z takto zjištěných informací vyplývá, že hlavníúčel regulačních poplatků, tedy zmíněnézamezení nadužívání zdravotnických služeb,je naplňován.Do jaké míry se náš region potýká s nedostatkempracovní síly v nemocnicích?Obecně můžeme hovořit o nedostatku lékařůi sester a o pokračující migraci odborného personáluz východu na západ. I v našich nemocnicíchje stále častěji slyšet slovenštinu, cožvšak není ke škodě věci. Slovenští lékaři a sestrymají stejné vzdělání a stejnou kvalifikaci,jako ti naši. Jde o trend, na který si musímezvyknout. Personální situaci se však snažímeřešit, a proto všechny nemocnice založenéZlínským krajem spolupracují se střednímizdravotnickými školami a vyšší odbornouškolou zdravotnickou a podílí se na praktickévýuce jejich studentů, kteří pak mohou naléztuplatnění právě v těchto nemocnicích. Jednímz problémů v personální oblasti, s nímž se všakv současné době vážně potýkáme, je zejménanedostatečná legislativní úprava předatestačníhovzdělávání lékařů, v jejímž důsledkudochází ke komplikacím při získávání nezbytnéhovzdělání lékařů pro samostatný výkonjejich povolání.Helena Mráčková Okno do kraje / červenec 2008


INFORMACEZdroj: Krajský úřad Zlínského krajeZlínský kraj a prevence negativních jevů u mládežeV nízkoprahových centrech se mohou děti věnovat různým aktivitám.V minulém čísle jsme se věnovali problematice sociálně škodlivého chování dětí, respektivemožnostem, jak mu předcházet etickou výchovou. Nyní přibližujeme systém prevencetěchto nežádoucích jevů, jaký od roku 2001 praktikuje Krajský úřad Zlínského kraje.Stěžejní činnosti jsou soustředěny do tří odborů, které spolupracují. Jsou jimi odbor školství,mládeže a sportu, odbor kancelář hejtmana a odbor sociálních věcí a zdravotnictví.Pozornost je zaměřena do školOdbor školství, mládeže a sportu je metodickýma koordinačním článkem celého systémuprevence ve školách a školských zařízeních.V každé škole pracuje totiž metodik prevence– učitel, který se mimo své základní pracovnípovinnosti věnuje prevenci sociálně patologickýchjevů. Připravuje pro žáky a kolegytzv. minimální preventivní programy, jejichžzáměrem je realizovat činnosti, které napomáhajíve školách vytvářet příznivé sociálníklima. Spolutvůrci jsou školní psycholog, školníporadenské pracoviště, speciální pedagogi okresní metodik prevence v pedagogicko–psychologické poradně, společně s vedenímškoly a celým pedagogických sborem. „I kdyžfunkce školního psychologa a poradenskéhopracoviště na každé škole je hudbou budoucnosti,přesto se mnohým školám, díky dobréspolupráci vedení školy, pedagogů i rodičů,v prevenci daří. Škola bez šikany, vandalismu čivulgárního vyjadřování není žádný nedostižnýideál. Už teď v kraji takové školy existují,“ říkáJarmila Peterková z oddělení mládeže, sportua rozvoje lidských zdrojů krajského úřadu.Další krajské nástroje prevenceV rámci odboru kancelář hejtmana je zřízenooddělení neziskového sektoru, kterése zabývá koordinací protidrogové politikyprostřednictvím krajského protidrogovéhokoordinátora, jehož činnost je zaměřena nanestátní neziskové organizace zabývajícíse preventivními aktivitami a metodickoupomocí městským a obecním úřadům.Jako poradní orgán volených krajskýchpolitiků byla již v roce 2001 zřízena odbornáKomise Rady Zlínského kraje pro otázkyprevence sociálně patologických jevů, kteráfoto: Ivo Hercíkse skládá jak ze zástupců odborně zaměřenýchorganizací, jako je probační a mediačníslužba, Policie ČR, obecní policie či Krajskáhygienická stanice Zlínského kraje, takspecialistů z oblasti psychologie, medicínya léčby závislostí.„Zlínský kraj klade maximální důraz na prevenci.Podporujeme proto také projektyzaměřené na práci se skupinami dětí, mládežea mladých dospělých, ohroženýmivznikem a rozvojem sociálně nežádoucíhochování, což jsou mimo jiné projekty napodporu činnosti nízkoprahových zařízenípro děti a mládež. Z krajského rozpočtujsou ročně na tyto a další aktivity vyčleněnytři miliony korun," vysvětluje vedoucí odděleníneziskového sektoru kanceláře hejtmanaPavlína Nováková.Situace na drogové scéně v regionuZlínský kraj každoročně mapuje situaci na drogovéscéně a zpracovává výroční zprávu o realizaciprotidrogové politiky. Zde jsou základnífakta za rok 2007. „Spektrum zneužívanýchlátek je téměř neměnné. Problémem regionujsou především drogy vyráběné a pěstovanézde, např. metamfetamin – pervitin, marihuana,extáze. Průměrný věk uživatelů drog je 25let. Svoji první cigaretu zkouší děti už na prvnímstupni základní školy. Nejmladšími uživatelimarihuany byli zaznamenáni žáci šestétřídy, mohou být už ale i mladší. Velký nárůstzaznamenává v poslední době užívání alkoholu.V rámci činnosti městských policií bylov roce 2007 v regionu provedeno 2 164 kontrola zjištěno 987 podnapilých osob mladších18 let,“ uvádí autorka zprávy Pavlína Nováková.Z dokumentu dále vyplývá, že početuživatelů návykových látek v kraji roste, v roce2007 bylo zaznamenáno 1164 uživatelů drog,což oproti roku 2006 představuje zvýšení o 16%. Roste také počet „injekčních“ uživatelů, kdenárůst proti roku 2007 činí 14 %.Kde najít odbornou pomocO snížení zmíněných rizik usilují kontaktnícentra, která provozují terénní výměnné programypro uživatele drog – jde o službu prvníhokontaktu s uživatelem v terénu (výměnajehel) včetně komplexního programu s cílemmotivovat klienta ke změně životního stylu,rizikového chování a k vyhledání příslušnýchodborných zařízení. V současné době v krajifungují čtyři kontaktní centra. Kontaktní centraposkytují služby, poradenství a motivačníprogramy pro klienty. Pro děti a mládež, kteřízažívají nepříznivou sociální situaci, fungujítaké nízkoprahová zařízení, zejména pro dívkya chlapce, kteří se buď ze sociálních důvodůnemohou anebo nechtějí zapojit do standardníchvolnočasových aktivit, vyhýbají se institucionalizovanépéči, upřednostňují pasivnítrávení volného času a mají vyhraněný životnístyl. V kraji funguje deset zařízení.Kontaktní centranázev provozovatel adresa webKontaktní centrum Zlín o. s. ONYX Gahurova 1563, Zlín www.os-onyx.czKontaktní centrum Klíč o. s. AGARTA Ohrada 1879, Vsetín www.agarta.czKontaktní centrum Plus Oblastní Charita KM Ztracená 63, Kroměříž www.kromeriz.caritas.czKontaktní centrum Charáč o. s. Podané ruce Průmyslová 819, Uh. Hradiště www.podaneruce.czNízkoprahová zařízenínázev provozovatel informaceNZDM TULiP Oblastní Charita Uh. Hradiště www.uhradiste.caritas.czNZDM T-Klub o. s. Unie Kompas www.unko.czNZDM Šlikr o. s. Unie Kompas www.unko.czNZDM Salesiánský klub mládeže o. s. Salesiánský klub mládeže www.zlin.sdb.czNZDM Vítek o. s. Naděje www.nadeje.czNízkoprahový klub pro romské děti a mládež RUBIKON Diakonie ČCE – Vsetín www.diakonievsetin.czNZDM ARCHA o. s. Na Cestě www.centrumarcha.czNZDM JASPIS o. s. Jaspis www.jaspis.infoNZDM Zrnko Charita Vsetín www.vsetin.caritas.czPoradenské centrum R–EGO o. s. R-Ego Slavičín tel. 577 341 446Okno do kraje / červenec 2008


ROZHOVORMiroslav Dvorský, pracovník Českého svazu ochránců přírody.foto: Miroslav JuráňValašskomeziříčští ochránci přírody jsou výskyt je v Evropě výjimečný, i když nám třebapovažováni za specialisty na čápy. Jak jste připadá, že tomu tak není. Jde například o ťuhýkaobecného, lejska malého, datla černéhok tomuto označení přišli?Je pravda, že se na nás v této souvislosti obrací nebo pěnici vlašskou. To jsou všechno druhy,soukromé osoby a podnikatelé ze Zlínského, které v Evropě už moc neuvidíme. Lidé vůbecOlomouckého i Moravskoslezského kraje. netuší, že sem jezdí například Angličani a jsouČápi patří mezi problematické druhy živočichů,protože si staví hnízda na komínech, kde nemají ani toho čápa.u vytržení, jaké druhy ptáků vidí. Oni tam totižucpou průchod, nebo na elektrickém vedení.Vaším původním zaměřením byla ornitologie,od roku 1992 se profesně věnujeteOchraně čápů jsme se začali věnovat už v roce1986, kdy jsme postavili první hnízdo, a od téochraně přírody. Byl příklon k ochranářůmdoby jsme jich udělali přes padesát. Napříkladv okrese Vsetín hnízdilo v loňském rocevývojem vaší ornitologické činnosti?třináct párů čápů, z toho jedenáct hnízd jsme Já jsem pořád hlavně ornitolog, ale čím je člověknějakým způsobem upravovali nebo přemísťovalimy.působení postihnout co nejširší oblast. V příro-starší, tím víc cítí, že je potřeba v ochranářskémdě je všechno provázáno, jedno bez druhéhoJe Zlínský kraj z hlediska ornitologie něčímnebude fungovat. Člověk se stále více roztahujedo krajiny. Populačně sice Česká republikajedinečný?Ve Zlínském kraji se nachází Chráněná krajinnáoblast Beskydy. Ta je sama o sobě ornitolo-přírody. To by ani nevadilo, jenže lidé v příro-neroste, ale lidé stále obsazují víc a víc volnégicky velice zajímavá z hlediska typických horskýchdruhů ptáků, které už jinde nenajdeme. se víc hodí do Beverly Hills, ale ne do valašskédě přestávají hospodařit a staví si domy, kteréMáme tady ale například také silnou populaci krajiny. A v tom by měla tkvět ochrana přírody,chřástala polního. V ornitologické oblasti HorníVsacko je vůbec celá řada druhů, jejichž stanoviště, ale taky krajinný ráz.ne hlídat pouze konkrétní druhy zvěře a jejichINZERCE10 Okno do kraje / červenec 2008Miroslav Dvorský▪ ornitolog a ochránce přírody▪ narozen 6. prosince 1957 v Přerově▪ o přírodu se zajímá od dětství▪▪od roku 1972 je členem Moravskéhoornitologického spolku v Přerově,v roce 1974 vstoupil do Českéspolečnosti ornitologické a v roce1990 do Českého svazu ochráncůpřírodyprofesionálním pracovníkemČeského svazu ochránců přírody sestal v roce 1992▪ ženatý, dvě děti▪kromě ochrany přírody jej bavíturistika, fotografování a cestováníDvorský: Člověk se má v přírodě chovat skromněPokud by chtěli lidé začít s ochranou přírodyu sebe, co by ve svém chování a nakládánís přírodou měli udělat nejdřív?Já jsem propagátorem takzvaných živýchzahrad. Spousta druhů živočichů se vytratilaz blízkosti člověka, protože ten se chová v místěsvého života agresivně. Ono se to třebanezdá, ale anglický trávník a zastřižené keřena zahradě nejsou pro zvířata vůbec příznivé.Živá zahrada je takové místo, kde je jak upravenýtrávník a okolí, tak i třeba jezírko, zídkapro ještěrky a ptačí budky, aby člověk zvířátkazase dostal do své blízkosti. A druhou věcí jeosobní skromnost. Člověk by si měl odpovědětna otázku, jestli potřebuje k životu všechny tyvěci, které mu ukazují v televizi. Měli bysme sezamyslet a říct si, co skutečně potřebujeme.Protože jinak se tady dusíme. Erazim Kohák tvrdí,a já s ním souhlasím, že všechno, co vymyslelčlověk, auta, počítače, mobily, je dobré, alenesmíme se toho stát otroky. Musíme být zodpovědní.A to se může projevovat třeba tak, ženež každé ráno nastartujeme auto, položímesi otázku: Skutečně je nutné jet vozem? Nejdeto dojít pěšky nebo dojet na kole? Jinak setady totiž skutečně udusíme.(mij)


Hrady a zámky: lidé žádají atrakceZlínský kraj – Jak přimět návštěvníkyhradů, zámků a muzeí, aby sedo historických objektů častějivraceli? Ne vždy se podaří změnitnávštěvní trasu a nabídnoutv expozici něco nového. Cestouk zatraktivnění památek se protomnohdy stávají vystoupení herců,skupin historického šermu,hudebníků. Nebo také zpřístupněnív netradiční dobu, s nočnímosvětlením, se strašidly...„Během letošního roku se u násuskuteční deset zvláštních kulturníchakcí. Přesvědčili jsme se,že nám zvyšují návštěvnost,“ konstatovalkastelán státního hraduBuchlov Rostislav Jošek. Na Buchlověse už letos uskutečnil Dětskýden, kdy přišlo až o polovinu vícenávštěvníků než jindy. Velkouatrakcí jsou noční prohlídky. Letosbudou na Buchlově ve dnech24. až 26. července; mají názevBuchlovské noci s černou paní.Baťův mrakodrap30. 6.–15. 8. Canisterapiev obrazechVýstava fotografií přibližujícíčinnost Canisterapeutickéhocentra ve Zlíně, 2. etážDo 18. 7. Dny uměnínevidomých na Moravě 2008Nevidomí a slabozrací umělci,3. etáž22. 7.–15. 8. MaesotoricGraziano CuberliVýstava italského umělce,používajícího pro svá dílazejména předměty denníspotřeby, 3. etážNoční prohlídky budou organizoványod 21:00 do 01:00, vždy popatnácti minutách pro skupinunejvýše 35 osob. Lidé se mohouobjednat předem. Do nočníhoživota na hradě a v jeho okolí sev tuto dobu zapojí na stovku hercůa účinkujících. „Je to vzrušující,noční prohlídky přitahují,“ dodáváJošek. Státní hrad připravil na červenectaké Kovářské dny s ukázkamipráce uměleckých kovářů,srpnové divadelní víkendy, irskývečer a ukázky historických kostýmů.Už loni se osvědčilo takéotevření hradu o svátku svatéhoŠtěpána o Vánocích.Zámek v Buchlovicích se ještěk nočním prohlídkám neodhodlal.Pro své návštěvníky však připravujena 4. až 6. července programRůže na zámku. Místnosti budouvyzdobeny růžemi. Uskuteční sezde také módní přehlídka.Jako osvědčené lákadlo používajínoční prohlídky také na hradě veZlíně-Malenovicích. Letos se uskuteční12. července a 30. srpna. Vednech 4. a 5. července proběhnena malenovickém hradě divadelnífestival Hrandění.Funkční ukázky starých mlýnů,kováren a pil jsou trvalou součástíValašského muzea v příroděv Rožnově pod Radhoštěm. Personálv dobových kostýmech veskanzenu návštěvníkům vyprávípodrobnosti o životě ve starýchchalupách. Kromě toho se zdeuskutečňují i tematické kulturníakce. Během Slovanských dnů5. a 6. července se představínávštěvníkům folklorní skupinyz Polska, Slovenska a Srbska,v sobotu 12. července ožije Dřevěnéměstečko zvukem dlátekaž třiceti řezbářů. Za zmínku stojítaké Pekařská sobota 19. července,což bude oslava prastaréhocechu pekařského. (vc)K dispozici je letní číslo časopisu ZVUK Zlínského krajeZlínský kraj – K procházce po zámeckýchzahradách a parcích Zlínskéhokraje nebo k úvaze nad tím, jakse stavíme k památkám, jsou-lipro nás skutečně hodnotou, kterési dokážeme vážit a správně o nipečovat, vybízí nové, letní dvojčísločasopisu ZVUK Zlínského kraje.Kulturně–společenská revuevycházející od roku 1990 se věnujepředevším kulturnímu životuna Zlínsku, Vsetínsku, Uherskohradišťskua Kroměřížsku (odtudnázev ZVUK) a snaží se zaznamenatpozoruhodné dění v regionuhlubším, nadčasovějším pohledem,než jaký poskytují běžnésdělovací prostředky. Nahlédnoutdo zákulisí redakční práce časopisuZVUK umožní rozhovor s jehodlouholetým šéfredaktorem JaroslavemZapletalem.Časopis dále přibližuje bohatouhistorii spojenou s kostelem svatéhoJana Křtitele v Kroměřížinebo přináší zajímavé vyprávěníKULTURAZačíná Festival Janáček a LuhačoviceZlín – Dvě výročí spojená s životem Leoše Janáčka provázejí letošní 17.ročník Festivalu Janáček a Luhačovice. Festival se uskuteční v největšíchmoravských lázních ve dnech 21. až 25. července. V srpnu 1928,krátce po odjezdu ze svých oblíbených Luhačovic, Janáček v Ostravěumírá. Od jeho úmrtí tedy uplyne rovných 80 let. A letos také uplynepůlkulatých 105 let od Janáčkovy první pravidelné návštěvy v Luhačovicích.Letošní ročník zahájí v Městském domě kultury Elektra v 19:30symfonický koncert se sólisty Františkem Novotným – housle a MichalemKaňkou – violoncello. Zazní na něm ve světové premiéře takéSuita z Janáčkovy operní prvotiny „Šárka“. Z Janáčkovy tvorby budev následujícím týdnu přednesena v Lázeňském divadle ještě celá řadakomorních opusů. Japonská klavírní virtuózka Yuko Fuchimoto uvedena svém samostatném recitalu klavírní cyklus „Po zarostlém chodníčku“a na závěr festivalu společně s Dvořákovým collegiem Janáčkovo„Concertino“. Úterní koncert v 15:30 se uskuteční v prostorách chrámusvaté Rodiny. Festival se koná pod záštitou manželky prezidenta LivieKlausové, prezident Václav Klaus je jeho čestným předsedou. (vc)o tolerančním kostele ve Velké.Kromě toho nabízí množstvídalších zajímavých příspěvků,například reflexi osobnosti JanaAntonína Bati, vzpomínku nanedávno zemřelého archeologaJiřího Kohoutka či příspěvek JiříhoSeverina o historii továrníchkapel. Rubrika Literatura představujenejlepší literární práce mladýchstudentů. Orientaci v nověvydaných regionálních publikacíchusnadní několik recenzí.Informace o časopise najdete nawww.kfbz.cz/zvuk.htm, magazínje možné koupit v oddělení prodospělé čtenáře v budově Krajskéknihovny Františka Bartoše ve Zlíněa u vybraných knihkupců. (red)Kam za kulturou▪V pořadí již šestý ročník oblíbenéhoGulášfestu proběhne ve dnech 10., 11.a 12. července na fobalovém stadionuve Valašském Meziříčí. Pořadateléletos zajistili také zastřešené velkokapacitnístany, aby akci neovlivnilonepříznivé počasí. Kromě vaření gulášůa jejich pojídání se lidé mohou těšittaké na minimálně šest druhů vychlazenéhopiva, nafukovací skákací hrada spoustu soutěží pro malé i velké.Lidé mohou navštívit také nově zrekonstruovanékoupaliště, které senachází jen sto metrů od areálu, kdebude Gulášfest probíhat.▪Na každoroční Týden židovské kulturyzve všechny zájemce o toto etnikumdo Holešova občanské sdružení SpolečnostJudaica Holešov. Letošní festival seuskuteční v termínu od 27. června do2. srpna. Pro 8. ročník festivalu Týdenžidovské kultury bylo zvoleno témaEtika a rodina v židovství. Ze třicetizamýšlených akcí by mělo být 13 koncertů,8 besed a přednášek, 3 filmy,3 taneční vystoupení, 2 bohoslužbya jedno dramatické vystoupení. Projektse koná pod záštitou mnoha osobnostía institucí, festival má čestné předsednictvo,jehož prezidentem je spisovatela pedagog Arnošt Lustig.▪Přibližně tisíc účinkujících z Evropy, Asiei Jižní Ameriky vystoupí na 5. bienálemezinárodního folklorního festivaluVsetínský krpec, který se uskutečnív době od 3. do 6. července ve Vsetíně.Akci připravuje vsetínská radnice vespolupráci s Folklorním sdružením Českérepubliky, soubory valašských písnía tanců Jasénka a Vsacan a Domemkultury. Hlavní program se bude odehrávatna velkém pódiu vedle domukultury, tančit a zpívat se však budetaké na Dolním náměstí, v kině Vatra,v domě kultury, ale také v sokolovně,v místních hospodách i přímo na ulicipři slavnostním průvodu městem.▪Za účasti krajského radního JindřichaOndruše a více než stovky milovníkůumění z celého Zlínského kraje bylana konci května otevřena nová galeriesoučasného umění v Kroměříži. Projektje dílem občanského sdružení GalerieOrlovna města Kroměříže. Galerie, jejížprostory byly pro kulturní účely bezplatnězapůjčeny Národním památkovýmústavem, bude sloužit jako multifunkčníprostor pro mladé a začínajícívýtvarníky z regionu, družebních městKroměříže a měst s Kluby UNESCO.Otevřena bude všem směrům současnéhovýtvarného umění. Nedílnousoučástí projektu občanského sdruženíje oživení a rekonstrukce nádhernéhovýstavního prostoru.Okno do kraje / červenec 200811


TIP NA VÝLETAkCE V SRPNUKROMĚŘÍŽSKO1. – 31. červenceKroměřížArcibiskupský zámek – Poznejsvětové kulturní dědictvíUNESCO2. července1308 - 2008KroměřížAtrium Základníumělecké školy – HudbaMěsto Vsetínz kroměřížského archivuslaví 700 letv odlesku žesťových nástrojůod prvníwww.unesco–klub.cz5. červencepísemné zmínkyHolešovMsto Vsetín v roce 2008oslaví 700 let od první písemnézmínky o Vsetín. Vnávaznosti na toto významnéČS Bikemaraton Drásal 2008– 15. ročník závodu horskýchkol Hostýnskými vrchyinfo@drasal.czvýroí se v letošním roce12. červencekoná spousta akcí vztahujícíchse k tomuto jubileu.HolešovZámecká zahrada – SetkáníJedna z nejvýznamnjšíchautomobilových veteránůakcí je Mezinárodní folklornífestival Vsetínský krpec,který se koná ve dnech3. – 6. 7. 2008. Jedná se obienále této kulturn spole-enské akce zamené nejenna prezentaci folklóru eské15. červenceKroměřížSněmovní sál Arcibiskupskéhozámku – Vivaldi tour GabrielyDemeterovéwww.hudba–kromeriz.cz5. červencerepubliky, ale pedevším na19. červenceprezentaci lidového umníMorkoviceEvropy i celého svta. ProMorkovské chlap – 10. ročníkpítomné budou pipravena„papírového“ triatlonudv pódia, na kterých budouwww.morkovice–slizany.czv prbhu ty festivalových6. červencedn probíhat paraleln programy.26. červencePehlídka vyvrcholív nedli 6. 7. galakoncertem,na kterém se pedstavíHulínHulmen – 5. ročník amatérskéhotriatlonuvšechny zúastnné soubory,ale ješt ped ním je pro6. červencewww.aspot.wz.cz27. července – 2. srpnaletošní návštvníky pipravenamalá lahdka ve formHolešovTýden židovské kulturyjízdy historického parníhowww.olam.czvlaku na trati Vsetín – Bylnice.Radnice msta Vsetínavšechny srden zve natuto velkou kulturní událost.http://www.mestovsetin.cz/,www.krpec.info.Uherskohradišťsko1. – 5. červenceVelehradDny lidí dobré vůle – pouťpři příležitosti oslav svátkuvěrozvěstů Cyrila a Metodějewww.velehrad.cz4. – 6. červenceHlukDolňácké slavnostis Jízdou králůwww.mestohluk.cz17. – 19. červenceUherské HradištěCZ – SK Hello Jazz Weekend– jazzové koncerty v Hradištiwww.jdp.czINZERCE26. červenceBuchloviceVII. Ročník festivalu česneku– svátek česneku v areálubuchlovického zámkuwww.buchlovice.cz27. červenceVelká JavořinaSlavnosti Čechů a Slovákůna Javořiněwww.javorina.com29. července – 3. srpnaUherské HradištěXXXIV. Letní filmová školawww.lfs.czVsetínsko3. – 6. červenceVsetín5. Mezinárodní folklornífestival Vsetínský krpecwww.krpec.info4. – 13.červenceRožnov pod RadhoštěmKrásné lilie z celého světa– celostátní výstava liliíwww.vmp.czJavorníkySetkání lidí dobré vůle,slavnostní mše svatá na místěbývalého světelného kříže,kulturní program u chatyKohútkawww.novyhrozenkov.czVsetínJízda historického parníhovlaku – vlak pojede na tratiVsetín – Brumov–BylniceLidečkoAreál u motorestu – 19.Mezinárodní festival dechovéhudby10. – 12. červenceValašské MeziříčíGuláš fest – kulinářský festival,vystoupí například kapelyAbraxas, Burma Jones, neboKanonwww.gulasfest.cz12. červenceRožnov pod RadhoštěmHejův nožík – 12. ročník mezinárodníhosetkání řezbářůwww.vmp.cz12. – 13. červenceBystřičkaValašská 24 – závod kolemBystřičky na horských kolechwww.mtbmaraton.cz12. – 19. červenceVsetín18. Mezinárodní týdenturistiky na Valašskumttv.unas.cz21. červenceBystřičkaIV. Bystřičská ratatashow– festival historického šermu,ukázky sokolnictví, tancůa žonglování25. – 26. červenceHrachovec u ValašskéhoMeziříčíHrachovka 2008 – hudebníopen air festivalwww.hrachovka.com26. červenceKarolinkaBeskyd rallye – závodhistorických vozidelwww.karolinka.cz26. červenceRožnov pod RadhoštěmRomská píseň – 14. ročníkmezinárodního hudebníhofestivaluwww.vmp.cz26. červenceVsetínXIII. Amfolkfest – malýhudební festival na koncisvětaZlínsko5. červenceLuhačoviceLázeňské divadlo – zahajovacíkoncert mistrovských kurzůG. Beňačkové13. čevenceLuhačoviceLuhačovická pouť –mše,atrakce pro děti, jarmark,šermíři a koncerty10. – 13. červenceVizoviceMasters of rock 2008www.mastersofrock.cz21. – 25. červenceLuhačoviceJanáček a Luhačovice– hudební festival25. červenceBrumov-BylniceHrad Brumov – koncertznámé brněnské folkovéskupiny Poutníci29. července – 8. srpnaLuhačoviceAkademie Václava Hudečka


největší terasys výhledemCSOB PR Zlin 210x147_5 10.6.2008 13:27 Stránka 1stavbazahájenaREFIMA s.r.o.Zarámí 89760 00 Zlínkriby@refima.czwww.refima.cz577 018 365 | | 775 305 212 | | 606 716 327Peníze našly svůj cílProgram podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny zná své vítěze. Na základě rozhodnutínezávislé komise, která se skládala ze zástupců krajů, Fóra dárců a samozřejměČSOB a Poštovní spořitelny, byly z mnoha projektů, které se nakonec doprogramu v daném regionu přihlásily, vybrány ty nejlepší a nejzajímavější. Ze Zlínskéhokraje získalo podporu celkem 11 projektů.Na dotaci 30 tisíc korun se může připravit Odborné sociální poradenství v rámci Centrapro zdravotně postižené Zlínského kraje. Cílem tohoto projektu je poskytování širocedostupných služeb sociální intervence pro rozsáhlou klientelu a to na profesionální úrovni.Podporu ve výši 100 tisíc korun získal projekt Vzdělávání s Vitkem, který předložilostředisko Naděje o.s. na pobočce ve Zlíně. Za cíl si tento projekt klade posílit možnostipřístupu ke vzdělání u skupiny dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickýmijevy v regionu Vizovicko. Konkrétně se bude jednat o pomoc s přípravou na vyučováníu dětí ze sociálně slabších rodin, rozšíření přístupu k internetu, zvýšení vzdělávánív oblasti ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu.Finanční částku 54 tisíc korun získal projekt Revitalizace zalesněné zemědělsképůdy ve prospěch veřejnosti a biodervizity krajiny. Cílem projektu je zvýšení druhovépestrosti nově zalesněné lokality a to úpravou její zamokřené části způsobem,který bude přínosný pro volně žijící živočichy, krajinu a také pro člověka.Nejsme lhostejní, tak se jmenuje projekt Mateřského centra Klubíčko, který získalpodporu ve výši 68 tisíc korun. Cíle tohoto projektu jsou dva. Jednak zvýšit kvalituposkytovaných služeb návštěvníkům Mateřského centra a jednak usnadnit vzděláváníznevýhodněných skupin - matek s malými dětmi, žen ohrožených nezaměstnaností,mužů, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.Postarám se o sebe je projekt zaměřený na zajištění celoživotního vzdělávání osobohrožených sociálním vyloučením, zejména však osob s mentálním postižením a psychiatrickýmonemocněním. Projekt získal dotaci 50 tisíc korun.Druhý ročník Divadelního festivalu Ludmily Čapkové získal podporu 30 tisíc korun.Divadelní spolek Kroměříž hodlá tímto festivalem přispět k znovuobnovení tradicepořádání divadelních festivalů ochotnických souborů.Filmový klub ve Vsetíně získal podporu 17 tisíc korun na projekt Filmového dědictví.Projekce Filmového dědictví jsou součástí existujícího projektu Film a škola, strategickéhoprogramu Asociace českých filmových klubů, který si klade za cíl zvýšit estetickoua filmovou výchovu středoškolské mládeže.Soutěž Superman Kelč, která získala 11 tisíc korun, je pořádána v rámci Dne dětí.Akci pořádá Občanské sdružení Anděl. V rámci soutěže porovnají své síly, znalosti, vědomostia dovednosti chlapci dané věkové kategorie.Deset tisíc korun získal projekt Poznejte naši cestu, který formou dne otevřenýchdveří umožní nahlédnout veřejnost do světa postižených lidí a současně propojí světzdravých a nemocných společnou akcí.Pro získání většího počtu dobrovolníků a vzniku nových týmů, které by poskytovalyv rámci Canisterapie ve Zlíně pomoc všem, kteří ji potřebují, jsou určeny finančníprostředky ve výši 40 tisíc korun. Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivníhopůsobení psa na zdraví člověka.Sociální centrum denních aktivit Iskérka získalo finanční dotaci ve výši 40 tisíc korunna projekt Hlavičko, pracuj! Projekt se snaží aktivizovat občany s duševním onemocněním,kterým by poskytl stejné možnosti vlastního rozvoje jako široké populaci.Jedná se především o získání základní počítačové gramotnosti.Připomeňme, že program podpory regionu ČSOB a Poštovní spořitelny, byl vyhlášenv březnu tohoto roku již podruhé. Počet regionů se oproti loňsku výrazně zvýšil. Doprogramu bylo tentokráte zahrnuto sedm regionů (jsou to kraje: Plzeňský, Karlovarský,Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a kraj Vysočina). Projekt podporyregionu si kladl za cíl podpořit takové regionální aktivity, které svou podstatou přispějíke zlepšení života v dané oblasti s důrazem na amatérskou kulturu a umění,vzdělávání a ochranu životního prostředí.VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍDo programu se může zapojit také veřejnost. Kromě již rozdělených finančníchprostředků má jeden z vybraných projektů možnost získat speciální prémii ve výšidalších 50 tisíc korun. A o tom již rozhodne veřejnost sama. Připojit se k tzv.„ceně veřejnosti“ se může každý. Stačí dát svůj hlas projektu, který si to podle vašehonázoru nejvíce zaslouží. Hlasování probíhá prostřednictvím internetu od28. května do 25. června na webových stránkách ČSOB a Poštovní spořitelny.www.csob.czwww.postovnisporitelna.cz


Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová,Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk,Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov,Chvalnov–Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelanynad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, NedašovaLhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, PodhradníLhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, UherskýBrod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, ŽlutavaINZERCE■ bilanční suma přes 2,7 miliardy korun■ více než 4 000 klientů■ 12 let kvalitních služeb■ spořící produkty, vkladní knížkyKorunové vkladové účty s výpovědní lhůtousazby v % p.a.Výše vkladu(v tisícich Kč)Výpovědní lhůta1 3 6 12 18Od 3. března 2008 opět hrajeme o třetí a poslední vůz Nová Škoda Fábia. Předání výhry bude spojeno s oslavou 12-ti letpůsobení MPU na českém trhu. Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na pobočkách MPU a www.mpu.cz.100 - 400 3,3 3,7 4,0 4,4 4,6400 - 1000 3,5 4,1 4,5 4,8 4,91000 a více (3,7 - 5,3 % p.a.)Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, náměstí Míru 186, 760 01 Zlín | www.mpu.cz, T: 577 211 317Pokladní hodiny: PO - PÁ 8.00 - 18.00 hodin, SO 8.00 - 13.00 hodinVšechny vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů,tedy stejně jako vklady u bank. Stejná je i výše pojištění vkladů,a to na 90 %, do výše ekvivalentu 25.000 EUR.Máte zájem doplnit náš pracovní tým?Nabízíme uplatnní v dlnické profesiguma divize výrobaPracovní režim: podle harmonogramu rozvrženéhona celý kalendání týdenRegistrace uchazeo dlnickou profesi probíhá každý pátekKDE:AS:hlavní vrátnice v administrativní budov7.00 - 10.00 hodinUchazei o zamstnánísi pinesou strukturovaný životopisZamstnavatel regionu 2008

More magazines by this user
Similar magazines