Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών

observatory.gr
  • No tags were found...

Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών

Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΛίστα ΠινάκωνΠίνακας 1. Πληθυσμιακά Στοιχεία Επιχειρήσεων Μελέτης. ...................................................9Πίνακας 2. Επιχειρήσεις Μελέτης ανά Κλάδο Δραστηριότητας. ........................................... 14Πίνακας 3: Δράσεις Υλοποίησης Στρατηγικής των επιχειρήσεων μελέτης............................. 65Πίνακας 4. Παραδείγματα Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων ΣΕΜ στην Ελλάδα ........................ 71Πίνακας 5. Τμηματοποίηση Ελληνικής Αγοράς .................................................................. 73Πίνακας 6. Δυνατά και Αδύνατα Σημεία της Ελλάδας για την Ανάπτυξη ΣΕΜ ....................... 74Πίνακας 7. Δικτυακοί Τόποι Επιχειρήσεων Μελέτης ........................................................... 80Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 4


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνεμπορίου, όπου παρουσιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ και πως αυτή ενσωματώνεται στηνελληνική νομοθεσία και στη συνέχεια το νομοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφώνόπου παρουσιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ και πως αυτή ενσωματώνεται στην ελληνικήνομοθεσία. Τέλος, αναφέρεται η σχετική νομοθεσία.‣ Στο Κεφάλαιο 5 καταγράφεται και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τηχρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις μελέτης, καθώςκαι οι στρατηγικές τους προτεραιότητες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία πουσυγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του έργου. Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οιάξονες στρατηγικής των επιχειρήσεων μελέτης σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ, σύμφωνα με τααποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύνθεση των κειμένων στρατηγικής. Τέλοςαναφέρονται προβλήματα και εμπόδια που διαπιστώνονται από τις επιχειρήσεις μελέτηςαναφορικά με τη χρήση ΤΠΕ σε επίπεδο επιχειρησιακών περιορισμών και ελλιπούς θεσμικούπλαισίου.‣ Στο Κεφάλαιο 6 καταγράφονται μελέτες που εκπονήθηκαν την τελευταία πενταετία καιαφορούν (έστω και μερικώς) τις προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα της χρήσης ΤΠΕ.‣ Στο Κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται κατά τηνκαταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στιςεπιχειρήσεις μελέτης.‣ Στο Κεφάλαιο 8 υπάρχουν διαθέσιμα χρήσιμα URLs που αφορούν στο παραδοτέο.‣ Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται οι βιβλιογραφικές πηγές.‣ Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται γλωσσάρι όρων.‣ Στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζεται συνοπτική έκθεση αναφοράς (executive summary) στηνελληνική και την αγγλική γλώσσα.Στο τέλος του Παραδοτέου ακολουθεί παράρτημα με το μητρώο του δευτερογενούς υλικού.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 6


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών3 Κατηγοριοποίηση Επιχειρήσεων ΜελέτηςΓια την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σε επίπεδο στρατηγικούσχεδιασμού και υλοποίησης έργων ΤΠΕ βασισθήκαμε στις ακόλουθες κατηγορίες εγχώριωνεπιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιο και ιδιωτικού τομέα (Πίνακας 1 και Πίνακας 2). Συγκεκριμένααφορούν:‣ επιχειρήσεις και οργανισμούς στους κλάδους κοινής ωφέλειας υπό δημόσιο έλεγχο,‣ ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων,στους ακόλουθους κλάδους δραστηριότητας:‣ Τηλεπικοινωνίες.‣ Ενέργεια.‣ Ύδρευση/Αποχέτευση.‣ Ταχυδρομεία.‣ Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες.‣ Μεταφορές:oΜέσα Μαζικής Μεταφοράς,oΒοηθητικές και Συναφείς προς Μεταφορές Δραστηριότητες & ΔραστηριότητεςΤαξιδιωτικών Πρακτορείων,oΕιδική Κατηγορία Επιχειρήσεων Επιβατικών Μεταφορών.Επιχειρήσεις ΜελέτηςΑ/Α Επιχειρήσεις Μελέτης Καθεστώς Πλήθος1α ΔΕΚΟ και Επιχειρήσεις υπό Δημόσιο Εισηγμένες στη Χρηματιστηριακή Αγορά και 61βΈλεγχο στους Κλάδους ΚοινήςΩφέλειαςυπό Δημόσιο ΈλεγχοΜη Εισηγμένες στη Χρηματιστηριακή Αγορά 24και υπό Δημόσιο Έλεγχο2 Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων Ανώνυμες Εταιρείες παροχής Μεταφορικών,Τουριστικών και Εμπορικών Υπηρεσιών(Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων)45Πίνακας 1. Πληθυσμιακά Στοιχεία Επιχειρήσεων Μελέτης.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 9


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΕιδική Κατηγορία Επιχειρήσεων Επιβατικών ΜεταφορώνΕισηγμένη στη Χρηματιστηριακή Αγοράκαι Υπό Δημόσιο ΈλεγχοΑ/Α Οργανισμός Κλάδος δραστηριότητας1 ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)2 ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)3 ΚΤΕΛ Αρκαδίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)4 ΚΤΕΛ Άρτας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)5 ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)6 ΚΤΕΛ Αχαΐας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)7 ΚΤΕΛ Γρεβενών Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)8 ΚΤΕΛ Δράμας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)9 ΚΤΕΛ Έβρου Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)10 ΚΤΕΛ Εύβοιας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)11 ΚΤΕΛ Ευρυτανίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)12 ΚΤΕΛ Ζακύνθου Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)13 ΚΤΕΛ Ηλείας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)14 ΚΤΕΛ Ημαθίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)15 ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)16 ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)17 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 12


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών18 ΚΤΕΛ Θηβών Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)19 ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)20 ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)21 ΚΤΕΛ Καρδίτσας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)22 ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)23 ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)24 ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)25 ΚΤΕΛ Κιλκίς Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)26 ΚΤΕΛ Κοζάνης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)27 ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)28 ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)29 ΚΤΕΛ Λαρίσης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)30 ΚΤΕΛ Λεβαδειάς Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)31 ΚΤΕΛ Λευκάδας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)32 ΚΤΕΛ Μαγνησίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)33 ΚΤΕΛ Μεσσηνίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)34 ΚΤΕΛ Ξάνθης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)35 ΚΤΕΛ Πέλλας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)36 ΚΤΕΛ Πιερίας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 13


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)37 ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)38 ΚΤΕΛ Ροδόπης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)39 ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)40 ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)41 ΚΤΕΛ Φθιώτιδας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)42 ΚΤΕΛ Φλώρινας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)43 ΚΤΕΛ Φωκίδας Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)44 ΚΤΕΛ Χαλκιδικής Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)45 ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΠαροχήςΜεταφορικών, Τουριστικών καιΕμπορικών Υπηρεσιών (ΚΤΕΛ)Πίνακας 2. Επιχειρήσεις Μελέτης ανά Κλάδο Δραστηριότητας.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 14


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών4 Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων ΜελέτηςΗ Ηλεκτρονική Κυβέρνηση (Electronic Government ή e-Government ή EG) επιτρέπει τηχρήση τεχνολογίας υπολογιστών για την πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία και την παροχήδημοσίων υπηρεσιών στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους στη δημόσιαδιοίκηση. Προσφέρει την ευκαιρία για βελτίωση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και τηςαποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Αν και η πιο συχνή εφαρμογή στην ηλεκτρονικήδιακυβέρνηση είναι η παροχή πληροφοριών στους πολίτες, οι πολίτες όλο και περισσότεροχρειάζονται να κάνουν και ηλεκτρονικές δοσοληψίες στους κυβερνητικούς ιστότοπους (web sites).Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις μελέτης μπορούν ναδημιουργήσουν λύσεις που αφενός διευκολύνουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους στιςσυναλλαγές τους με το δημόσιο αλλά και επειδή επιτρέπουν στη δημόσια διοίκηση να λειτουργήσειαποτελεσματικά. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης στο δημόσιο είναι το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει τηναποτελεσματική χρήση και υλοποίηση των τεχνολογιών.Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου(Electronic Commerce ή e-Commerce ή EC) και των Ψηφιακών Υπογραφών (DigitalSignatures) τα οποία εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις μελέτης και επηρεάζουν άμεσα εφαρμογέςΤΠΕ των συναλλαγών τους με τους πολίτες αλλά και ανάμεσα στους εργαζομένους. Παρουσιάζονταιειδικότερες διατάξεις για τη διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο καθώς και πιθανά θέματα που μπορείνα προκύψουν από το παρόν νομοθετικό πλαίσιο.Αρχικά περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπουπαρουσιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ και πως αυτή ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία και στησυνέχεια το νομοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφών όπου παρουσιάζεται η νομοθεσίατης ΕΕ και πως αυτή ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία. Τέλος, αναφέρεται η σχετικήνομοθεσία.4.1 Νομοθετικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού ΕμπορίουΤα θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ΕΕ ρυθμίζονται από την Οδηγία 2000/31/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχέςτων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στη εσωτερικήαγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). Το προεδρικό διάταγμα 131/2003, σύμφωνα με τηνομοθετική εξουσιοδότηση του Ν. 1338/1983, προσαρμόζει το ελληνικό δίκαιο προς την ΟδηγίαΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 15


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις νομικές πτυχές τουηλεκτρονικού εμπορίου.Κοινοτικό Νομοθετικό ΠλαίσιοΗ Οδηγία 2000/31/ΕΚ ρυθμίζει θέματα που αφορούν την εγκατάσταση των φορέων παροχήςυπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, την ευθύνητων μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισμό των διαφορών, τα μέσαέννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης,ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου των ηλεκτρονικώνσυναλλαγών και των φορέων παροχής υπηρεσιών, το οποίο αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις μελέτης.Ηλεκτρονικές ΣυμβάσειςΟι βασικές αρχές της οδηγίας σε θέματα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων είναι οι ακόλουθες:Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το νομικό τους σύστημα να επιτρέπει τη σύναψησυμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και να εξασφαλίζουν ότι οι νομικές προϋποθέσεις διαδικασίαςσύναψης των συμβάσεων δεν εμποδίζουν την χρήση τους. Περαιτέρω ορίζεται ότι οι συμβάσειςαυτές δεν στερούνται ισχύος ή εννόμου αποτελέσματος λόγω του τρόπου σύναψής τους μεηλεκτρονικά μέσα. Ιδιαίτερα τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν περιορισμούς για τη χρήση τωνσυμβάσεων αυτών όσον αφορά τις συμβάσεις για τις οποίες απαιτείται δια νόμου η παρέμβαση τωνδικαστηρίων, δημοσίων αρχών ή επαγγελμάτων που ασκούν δημόσια εξουσία. Η προσαρμογή τηςεθνικής νομοθεσίας του κάθε κράτους μέλους πρέπει να γίνει συστηματικά και να αφορά όλα τααναγκαία στάδια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και τηςαρχειοθέτησής της. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών των κρατών μελών πρέπει με τρόπο σαφή,κατανοητό και αδιαφιλονίκητο να παρέχουν πριν από την ανάθεση της παραγγελίας, τιςπληροφορίες που καθορίζει η οδηγία στον αποδέκτη της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωσηγια τις συμβάσεις που συνάπτουν μέρη τα οποία δεν είναι καταναλωτές. Για να είναι έγκυρη ησύμβαση που συνάπτεται με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει ο φορέας παροχής των υπηρεσιών νααποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας και να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη τηςυπηρεσίας κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα διόρθωσης των λαθών του, πριν τηνανάθεση της παραγγελίας. Το αποδεικτικό παραλαβής μπορεί να συνίσταται στην παροχή σεαπευθείας σύνδεση μιας αμειβόμενης υπηρεσίας. Η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβήςθεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας έχει πρόσβαση σε αυτά.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 16


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΦορείς Παροχής ΥπηρεσιώνΟι βασικές αρχές της οδηγίας σε θέματα Φορέων Παροχής Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε ο φορέας παροχής υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στηνεπικράτειά του να τηρεί τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις του που εμπίπτουν στο συντονισμένοτομέα. Το κράτος μέλος δεν μπορεί να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών τηςκοινωνίας της πληροφορίας που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, εκτός από ορισμένους τομείς(π.χ. πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Δεν απαιτείται προηγούμενηάδεια για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας. Οι φορείς παροχήςυπηρεσιών υποχρεούνται να παρέχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες πουπροσδιορίζονται από την οδηγία όπως την επωνυμία του φορέα, γεωγραφική διεύθυνση, κλπ. Οφορέας παροχής υπηρεσιών δεν υφίσταται ευθύνη για την απλή μετάδοση των πληροφοριών πουπαρέχει εφ’ όσον δεν αποτελεί την αφετηρία τους, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης, καιδεν επιλέγει και τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Επίσης δεν υφίσταται ευθύνη για τηναποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) και για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά απόαίτηση του αποδέκτη της υπηρεσίας (φιλοξενία), κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο φορέαςπαροχής υπηρεσιών δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδει ήαποθηκεύει ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης παράνομων γεγονότων ή περιστάσεων.Ελληνικό Νομοθετικό ΠλαίσιοΤο ΠΔ 131/2003 προσαρμόζει το ελληνικό δίκαιο προς την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας τηςπληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά και ορίζει το ΥπουργείοΑνάπτυξης ως αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής τουπροεδρικού διατάγματος και για την πληροφόρηση και την επικοινωνία με τιςαντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ηλεκτρονικές ΣυμβάσειςΟι διατάξεις του ΠΔ 131/2003 σε εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2000/31/EK για τοηλεκτρονικό εμπόριο, επιτρέπουν την κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. Το ΠΔ131/2003, προσαρμόζοντας το ελληνικό δίκαιο στη οδηγία, αφορά όχι μόνο τη σύναψη τηςσύμβασης αλλά και τη χρήση της, και όλα τα στάδια και διαδικασίες εκτέλεσης της σύμβασης πουσυνάπτεται με ηλεκτρονικά μέσα.Η ελληνική νομοθεσία οφείλει να προσαρμόσει τις διατάξεις της έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν τησύναψη των συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. Η υποχρέωση της ελληνικής νομοθεσίας ναΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 17


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνεξαλείψει τα εμπόδια στη χρήση των συμβάσεων που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα αφορά τανομικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου τόσο του Αστικού όσο και του Δικονομικού δικαίου, και όχιτα πρακτικά εμπόδια που απορρέουν από το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δε μπορούν ναχρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα για τη σύναψη κάποιων συμβάσεων.Οι διατάξεις του ΠΔ 131/2003 συμπληρώνουν τις σχετικές γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικαπου αφορούν τη σύναψη συμβάσεων και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 150/2001, για τησύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα για τις οποίες απαιτείται συστατικός τύπος, οι προηγμένεςηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργούνται απόασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, έχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής (το ΠΔ 150/2001καθορίζει τις έννοιες της προηγμένης ηλεκτρονικής ή ψηφιακής υπογραφής, του αναγνωρισμένουπιστοποιητικού και την ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής).Οι διατάξεις του ΠΔ 131/2003 επιτρέπουν την κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα αλλά δενεφαρμόζονται στις συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επίακινήτων, στις συμβάσεις οι οποίες απαιτούν εκ του νόμου την προσφυγή σε δικαστήρια,δικαστήρια, δημόσιες αρχές ή επαγγέλματα που ασκούν δημόσια εξουσία και στις συμβάσεις τουκληρονομικού και του οικογενειακού δικαίου. Η οδηγία 2000/31/EK προβλέπει και μία ακόμαπερίπτωση μη εφαρμογής, για τις συμβάσεις εγγυοδοσίας και συναφούς ασφαλείας από πρόσωπαπου επιδιώκουν στόχους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής ή επαγγελματικής τουςδραστηριότητας, την οποία δεν ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο η ελληνική νομοθεσία. Στιςσυμβάσεις που δεν επιτρέπεται η κατάρτισή τους με ηλεκτρονικά μέσα δεν ισχύουν οι διατάξεις γιατη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών.Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας πληροφορίες τόσοαυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις όσο και πληροφορίες για τα τεχνικά στάδια έωςτη σύναψη της σύμβασης (π.χ. μέσα, τρόπος κατάρτισης της πρότασης της σύμβασης, τρόποςαποστολής επιβεβαίωσης λήψης της πρότασης, κλπ.), για το εάν σκοπεύει να αρχειοθετήσει τησύμβαση, αν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή, με ποια τεχνικά μέσα θα γίνεται οεντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού πριν από την ανάθεση τηςπαραγγελίας, σε ποιες γλώσσες μπορεί να συναφθεί η σύμβαση, τους σχετικούς κώδικεςδεοντολογίας και τα στοιχεία που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς τους κώδικες μεηλεκτρονικά μέσα. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν ισχύει για τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ισοδύναμου ατομικού μέσου επικοινωνίας. Επίσης, τασυμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι καταναλωτές μπορούν να συμφωνήσουν άλλο πλαίσιο για τιςσυμβάσεις που συνάπτουν με ηλεκτρονικά μέσα. Στις συμβάσεις που συνάπτονται με ηλεκτρονικάμέσα οι ατομικοί όροι της σύμβασης και οι γενικοί όροι των συναλλαγών, πρέπει να εμφανίζονταιστο άλλο μέρος κατά τρόπο που να επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 18


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΠεραιτέρω, το ΠΔ 131/2003 προσδιορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να πληρούν οι συμβάσειςπου καταρτίζονται με ηλεκτρονικά μέσα για να είναι έγκυρες. Καταρχήν, ο φορέας παροχήςυπηρεσιών πρέπει να αποστέλλει χωρίς περιττή καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα αποδεικτικόπαραλαβής. Το αποδεικτικό παραλαβής και η παραγγελία θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν ταμέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η πρόσβαση προσδιορίζεται με βάση τηθεωρία της λήψεως. Επίσης, ο φορέας της παροχής οφείλει να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη τηςυπηρεσίας τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα για να επισημάνει και να διορθώσει ταλάθη του πριν από την ανάθεση της παραγγελίας. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στιςσυμβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άλλωνισοδύναμων ατομικών μέσων επικοινωνίας.Φορείς Παροχής ΥπηρεσιώνΤο ΠΔ 131/2003 περιέχει κανόνες που αφορούν την εσωτερική αγορά, την εγκατάσταση τωνφορέων παροχής υπηρεσιών, τις υποχρεωτικά παρεχόμενες από αυτούς γενικές πληροφορίες, τιςυποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές επικοινωνίες και τις μη ζητηθείσεςεμπορικές επικοινωνίες. Αφορούν επίσης την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών στιςπεριπτώσεις απλής μετάδοσης των πληροφοριών, της αποθήκευσης τους σε κρυφή μνήμη και τηςφιλοξενίας. Περαιτέρω καθορίζεται η απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου των πληροφοριών πουμεταδίδουν ή αποθηκεύουν, την απουσία γενικής υποχρέωσης παράνομων γεγονότων ήπαραστάσεων.4.2 Νομοθετικό Πλαίσιο των Ηλεκτρονικών ΥπογραφώνΣτόχος των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας είναι η αυτοματοποίηση των συναλλαγών με τον πολίτηκαθώς και η αποδοτική διακίνηση της πληροφορίας ανάμεσα στους δημόσιους φορείς. Για τηνυλοποίηση αυτών των στρατηγικών καθοριστικής σημασίας είναι η χρήση των ψηφιακώνυπογραφών και των συναφών υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα απόδειξης τηςγνησιότητας και της μυστικότητας, της διαφύλαξης της ακεραιότητας των δεδομένων, και τηνεξακρίβωση του αποστολέα.Οι ηλεκτρονικές υπογραφές πιστοποιούν την ταυτότητα του άλλου μέρους και χρησιμοποιούνταιστις ηλεκτρονικές συμβάσεις. Υποδηλώνουν τη βούληση του άλλου μέρους και όπουχρησιμοποιούνται δεσμεύουν το αντισυμβαλλόμενο. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες πουυποστηρίζουν ηλεκτρονικές υπογραφές αλλά αυτή που φαίνεται να κυριαρχεί σήμερα είναι ηψηφιακή υπογραφή με τη χρήση δημόσιου κλειδιού. Τα μέλη χρησιμοποιούν ένα ζευγάρι απόκλειδιά (το δημόσιο και το ιδιωτικό) για τις δοσοληψίες, τα οποία κλειδιά τα εκδίδει ένα άλλο μέλοςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 19


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώντο οποίο είναι έμπιστο, σύμφωνα με προϋποθέσεις και μπορεί και επιβεβαιώνει την ταυτότητα τωνπροσώπων που ζητούν τα κλειδιά.Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τιςηλεκτρονικές υπογραφές βασίζεται στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται εν συντομία η οδηγία, η ενσωμάτωσή της στοελληνικό δίκαιο και μερικές ιδιαιτερότητες του θεσμικού πλαισίου που μπορεί να επηρεάσουν τηνυλοποίηση των στρατηγικών των επιχειρήσεων μελέτης.Κοινοτικό Νομοθετικό ΠλαίσιοΗ Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τιςηλεκτρονικές υπογραφές και ορισμένες υπηρεσίες πιστοποίησης.Ηλεκτρονικές ΥπογραφέςΗ οδηγία θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές εντός της Κοινότητας, μεστόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο κατοχυρώνει την ασφάλεια και τηνεμπιστοσύνη στη χρήση των νέων τεχνολογιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Οδηγίααναφέρεται μόνο στη νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και δεν αφορά τον τύποκαι τη σύναψη συμβάσεων ή τη χρήση εγγράφων, τα οποία διέπονται από απαιτήσεις καιπεριορισμούς του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου.Βασικό στοιχείο της οδηγίας είναι ότι διαφοροποιεί τις υπογραφές με ηλεκτρονικά μέσα. Ορίζει σανηλεκτρονική υπογραφή τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα ή λογικάσυσχετιζόμενα με άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα οποία χρησιμεύουν σαν μέθοδος απόδειξηςτης γνησιότητας. Περαιτέρω ορίζει σαν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή αυτή που συνδέεταιμονοσήμαντα με τον γράφοντα, μπορεί να τον ταυτοποιήσει, δημιουργείται με μέσα τα οποία αυτόςπου υπογράφει μπορεί να τα διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και συνδέεται με ταδεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε αλλοίωσητων δεδομένων. Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση η οδηγία καθορίζει δύο επίπεδα εγκυρότηταςτων ηλεκτρονικών υπογραφών και απονέμει μόνο στην προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή τεκμήριοτης εγκυρότητας.Οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές έχουν την ίδια νομική ισχύ με τις ιδιόχειρες, ειδικότεραόπως ορίζει η οδηγία. Οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισμένοπιστοποιητικό και δημιουργούνται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής αναγνωρίζονται σανίσης ισχύος με τις ιδιόχειρες υπογραφές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις ιδιόχειρεςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 20


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνυπογραφές, και μπορούν να γίνουν δεκτές σαν αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες. Δεναπορρίπτεται η νομική ισχύς τους και το παραδεκτό τους σαν αποδεικτικά στοιχεία σε νομικέςδιαδικασίες επειδή είναι σε μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων, ή δεν βασίζονται σε αναγνωρισμένοπιστοποιητικό ή δεν βασίζονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εξεδόθη από διαπιστευμένοπαροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης ή δεν δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίαςυπογραφής.Πάροχοι Υπηρεσιών ΠιστοποίησηςΔεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης αλλά τα κράτη μέληγια τη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης μπορούν να διατηρούνμηχανισμούς εθελοντικής διαπίστευσης και να καθιερώσουν ένα σύστημα επιτήρησης των παρόχωνπιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά στο κοινό. Ειδικά στο δημόσιο τομέα, τακράτη μέλη μπορούν να εξαρτούν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών από πρόσθετεςαντικειμενικές, διαφανείς και ανάλογες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να οδηγούν σεδιακρίσεις, πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή και να μην αποτελούν εμπόδιο στιςδιασυνοριακές υπηρεσίες για τους πολίτες.Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά στο κοινό υπέχειευθύνη για την τυχόν ζημία που υπέστη ο φορέας φυσικού ή νομικού προσώπου που εύλογαβασίστηκε στο εκδοθέν πιστοποιητικό.Ελληνικό Νομοθετικό ΠλαίσιοΤο Π.Δ. 150/2001 ενσωματώνει την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές στο ελληνικό δίκαιο.Ηλεκτρονικές ΥπογραφέςΤο ΠΔ 150/2001 ορίζει τις ηλεκτρονικές υπογραφές με τον ίδιο τρόπο όπως και η οδηγία1999/93/ΕΚ. Αναφέρεται στις αρχές της εσωτερικής αγοράς, στις διεθνείς πτυχές, στην ευθύνη τωνπαρόχων πιστοποίησης, και στην προστασία των δεδομένων του ατόμου. Το ΠΔ ορίζει ότι ηπροηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο καιστο δικονομικό δίκαιο. Η προηγμένη υπογραφή πρέπει να βασίζεται σε αναγνωρισμένοπιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Αναγνωρισμένοπιστοποιητικό είναι το πιστοποιητικό που περιλαμβάνει ένδειξη ότι εκδίδεται σαν αναγνωρισμένοπιστοποιητικό, τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης και το κράτος στοοποίο είναι εγκατεστημένος, το όνομα του υπογράφοντος ή ψευδώνυμο που αναγνωρίζεται σανψευδώνυμο, πρόβλεψη ειδικού χαρακτηριστικού του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί, εφόσονΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 21


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνείναι σημαντικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό, δεδομέναεπαλήθευσης υπογραφής που αντιστοιχούν σε δεδομένα δημιουργίας υπογραφής υπό τον έλεγχοτου υπογράφοντος, ένδειξη της έναρξης και του τέλους της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού,τον κωδικό ταυτοποίησης του απιστοποίητου, την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του παρόχουτων υπηρεσιών πιστοποίησης που το εκδίδει, τυχόν περιορισμούς του πεδίου δράσης τουπιστοποιητικού, και τυχόν όρια στο ύψος των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό μπορεί ναχρησιμοποιηθεί. Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιώνπιστοποίησης ο οποίος. Στο παράρτημα ΙΙ του ΠΔ ορίζονται οι όροι που πρέπει να ισχύουν ώστε οιπάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης να εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.Η ηλεκτρονική υπογραφή πρέπει να δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Τοπαράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ ορίζει τις προϋποθέσεις διασφάλισης αξιοπιστίας της δημιουργίας τηςυπογραφής, τόσο για τα δεδομένα δημιουργίας της υπογραφής όσο και για την ίδια την υπογραφή.Οι διατάξεις του ΠΔ 150/2001 για τις έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών δρουνσυμπληρωματικά με τις διατάξεις του ΠΔ. 131/2003 για τις συμβάσεις που καταρτίζονται μεηλεκτρονικά μέσα. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικαγια τον έγγραφο τύπο και τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις προϋποθέσεις καιτην αποδεικτική δύναμη των ιδιωτικών εγγράφων, προκύπτει ότι όπου προβλέπεται έγγραφοςτύπος, το ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή λαμβάνεται σανιδιωτικό έγγραφο με ιδιόχειρη υπογραφή. Το ΠΔ 150/2001 αναφέρεται στην ισχύ και τηναποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών υπογραφών και δεν αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τοντύπο για τη σύναψη των συμβάσεων ή τον τόπο σύναψης της σύμβασης. Επίσης, το νομοθετικόπλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω δεν αφορά συστήματαπου στηρίζονται σε συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες τα μέρη αποφασίζουν τους όρουςαποδοχής των δεδομένων που είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα, όπως επιτρέπεται από το ελληνικόδίκαιο.Περαιτέρω, το ΠΔ 150/2001 ορίζει ότι η ηλεκτρονική υπογραφή που δεν βασίζεται σεαναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δεν δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής,η ισχύς ή το παραδεκτό της δεν αποκλείεται από αυτό το λόγο. Αυτή η διάταξη αποδίδει ισχύ καιαποδεικτική δύναμη στην ηλεκτρονική υπογραφή που δεν πληροί τους παραπάνω όρους, αλλά αυτήσε καμία περίπτωση δεν εξομοιώνεται με την ψηφιακή υπογραφή η οποία ισοδυναμεί ιδιόχειρηυπογραφή όπου απαιτείται συστατικός τύπος.Παροχή Υπηρεσιών ΠιστοποίησηςΤόσο το κοινοτικό δίκαιο όσο και το ελληνικό προσφέρει στις επιχειρήσεις μελέτης ευκαιρίεςασφαλούς ανταλλαγής ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακόεπίπεδο. Επιτρέπει και ενθαρρύνει την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης μέσω ανοιχτών δικτύων καιΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 22


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνοι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίςπροηγούμενη έγκριση.Σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωποή άλλος φορέας που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες συναφείς με τις ηλεκτρονικέςυπογραφές. Το πιστοποιητικό που εκδίδει ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης, αποτελείηλεκτρονική βεβαίωση η οποία συνδέει τα δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής, τα οποία είναιδεδομένα όπως κώδικες ή δημόσια κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τηνεπαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής, με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του.Σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001, τα διατιθέμενα προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής δηλαδή το υλικό ήτο λογισμικό ή συναφή συστατικά στοιχεία τους, που προορίζονται προς χρήση από τον πάροχουπηρεσιών πιστοποίησης για την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής ή προορίζονται ναχρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ή επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών, μπορεί να αφορούνασφαλείς ή μη ασφαλείς διατάξεις υπογραφής. Αυτό πρέπει να διατυπώνεται με απόλυτα ασφαλήτρόπο για τους τρίτους με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις έννομες συνέπειες τωνηλεκτρονικών υπογραφών. Τα παρεχόμενα πιστοποιητικά επαλήθευσης ορίζουν ρητά αν πρόκειταιγια αναγνωρισμένα ή μη αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, με τρόπο που να είναι κατανοητός στο μηειδικό τρίτο.Στην Ελλάδα η εποπτεία, ο έλεγχος όλων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιώνπιστοποίησης καθώς και η διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις ασφαλείς διατάξειςδημιουργίας υπογραφής (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το ΠΔ 150/2001), έχει ανατεθείστην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιακών Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ, και σε οριζόμενους από αυτήδημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η ΕΕΤΤ καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ορίζονταιαπό αυτή, παρέχουν εθελοντική διαπίστευση στους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοιέχουν υποβάλλει έγγραφη αίτηση.Σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001, η εθελοντική διαπίστευση είναι η άδεια διαπίστευσης τωνηλεκτρονικών δεδομένων με την οποία ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που διέπουν τηνπαροχή πιστοποίησης. Οι μηχανισμοί της εθελοντικής διαπίστευσης αποσκοπούν στη βελτίωση τουεπιπέδου παροχής υπηρεσιών και στη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου που εξασφαλίζειεμπιστοσύνη, ασφάλεια και ποιότητα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι προϋποθέσεις εθελοντικήςδιαπίστευσης πρέπει να είναι αντικειμενικές, διαφανείς, ανάλογες με το σκοπό και να μην οδηγούνσε διακρίσεις. Η ΕΕΤΤ δεν μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων πιστοποίησης πουεπιθυμούν τη διαπίστευσή τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να μεριμνούν για τηντήρηση διατάξεων για την προστασία του ανταγωνισμού, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, για τηνπνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και για την προστασία του καταναλωτή.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 23


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΟ πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, ευθύνεται απέναντιστο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη ζημία που προκλήθηκε σε αυτό επειδή βασίστηκε στο εκδοθένπιστοποιητικό. Συγκεκριμένα, υπέχει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονταιστο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της έκδοσης του, και για την ύπαρξη τωνστοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή του, για τη διαβεβαίωση ότι ο υπογράφων του οποίου ηταυτότητα βεβαιώνεται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της έκδοσής του κατείχεδεδομένα δημιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούσαν σε αυτά που αναφέρονται στο πιστοποιητικόή καθοριζόμενα δεδομένα επαλήθευσης της υπογραφής, για τη διαβεβαίωση ότι τόσο τα δεδομέναδημιουργίας της υπογραφής όσο και επαλήθευσης, τα οποία προέρχονται από τον πάροχουπηρεσιών πιστοποίησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και για την παράλειψηκαταγραφής της ανάκλησης του πιστοποιητικού. Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεταιαν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα.Στο πιστοποιητικό μπορεί να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο, περιορισμοί χρήσης του για τηνυπέρβαση των οποίων δεν υπέχει ευθύνη ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης. Το αναγνωρισμένοπιστοποιητικό μπορεί να αναγράφει όρια για το ύψος των συναλλαγών τις οποίες επιτρέπει.Η προσφορά υπηρεσιών πιστοποίησης από πάροχους υπηρεσιών πιστοποίησης διέπεται από τηνελληνική νομοθεσία και υπηρεσίες που προέρχονται από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσηςσυνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τους παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.Το ΠΔ 150/2001 ορίζει ότι τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από πάροχο υπηρεσιώνπιστοποίησης ο οποίος είναι εγκαταστημένος σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικάισοδύναμα εφόσον, ο πάροχος αυτός πληροί τους όρους του διατάγματος και έχει διαπιστευτείεθελοντικώς σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή έχει εγγυηθεί πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης που είναιεγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πληροί τους όρους του διατάγματος ή το αναγνωρισμένοπιστοποιητικό αναγνωρίζεται βάση πολυμερούς ή διμερούς συμφωνίας.Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής ΥπογραφήςΟ Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (Απόφαση ΕΕΤΤ, Αριθμ.248/71/2002) ρυθμίζει θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικήςυπογραφής, τα ειδικότερα ζητήματα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και την εποπτεία και τονέλεγχο των εγκαταστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικήςυπογραφής, οι οποίοι εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ή παρέχουν άλλες σχετικές με τηνηλεκτρονική υπογραφή υπηρεσίες πιστοποίησης.Ο κανονισμός καθορίζει ότι οι δικαιούχοι αναγνωρισμένων πιστοποιητικών είναι μόνο φυσικάπρόσωπα τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και τα οποία υποχρεούνται να είναι κάτοχοι τωνδεδομένων δημιουργίας υπογραφής που συνδέονται με το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση απώλειαςτων δεδομένων δημιουργίας υπογραφής ο δικαιούχος οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τον πάροχοΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 24


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνυπηρεσιών πιστοποίησης. Περαιτέρω ο κανονισμός ορίζει τις προϋποθέσεις για την ανάκληση τωνπιστοποιητικών και τις υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης σε περίπτωση παύσηςτων υπηρεσιών. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης οφείλει να τηρεί σε έντυπη ή και σεηλεκτρονική μορφή αρχείο με τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και να ενημερώνει τον αποδέκτητης υπηρεσίας σχετικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοση τουπιστοποιητικού. Στη συνέχεια ο κανονισμός ορίζει ότι η ΕΕΤΤ οφείλει να τηρεί μητρώο τωνεγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης σε έντυπη ή και ηλεκτρονικήμορφή, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης υποβάλουν αιτήσεις/εκθέσεις με περιγραφή τωνδραστηριοτήτων τους και ότι η ΕΕΤΤ αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας δύναται να προβαίνεισε έλεγχο της συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης με τις διατάξεις του ΠΔ150/2001, του κανονισμού, Αριθμ.248/71, και του νόμου 2867/2000.Διακίνηση Εγγράφων με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στο ΔημόσιοΗ Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 2672/1998 υιοθέτησε διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρονικήεπικοινωνία στις διοικητικές διαδικασίες. Το άρθρο 14 αυτού του νόμου επιτρέπει τη διακίνησηεγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ανάμεσα σε δημόσιεςυπηρεσίες και οργανισμούς καθώς ανάμεσα σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες. Επίσης ο νόμοςκαθορίζει ειδικά έγγραφα τα οποία εξαιρούνται της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε συνέχειαεκδόθηκε το ΠΔ 342/2002 σχετικά με τη διακίνηση εγγράφων με χρήση του ηλεκτρονικούταχυδρομείου μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ήνομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων. Ο νόμος 3230/2004 γιατην καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξειςσυμπληρώνει ανάμεσα σε άλλα, ότι οι υπηρεσίες του δημοσίου ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ διακινούν μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται η διακίνηση χωρίς ψηφιακή υπογραφή.Το ΠΔ 342/2002 διαχωρίζει ποια έγγραφα διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρέπειυποχρεωτικά να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ποια έγγραφα μπορούν να διακινηθούν μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή.Ειδικότερα ορίζει ότι αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις διακινούνται με ηλεκτρονικόταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ήνομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εφόσον φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Γνωμοδοτήσεις,αντίγραφα πρακτικών, εισηγήσεις και εκθέσεις διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απόυπηρεσίες του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφόσονφέρουν ψηφιακή υπογραφή.Επιτρέπεται και έχει ισχύ η διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακήυπογραφή αν δεν συνδέεται με την παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων ή με την άσκησηδικαιώματος. Η διακίνηση αυτών των εγγράφων επιτρέπεται να γίνεται μεταξύ των υπηρεσιών τουΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 25


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνδημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικούδικαίου και αφορά ιδίως έγγραφα που έχουν σαν περιεχόμενο ερωτήματα, εγκυκλίους, οδηγίες,μελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις.Το ΠΔ 342/2002 ορίζει ότι οι ορισμοί, οι έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών και τασχετικά με των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης καθορίζονται από το ΠΔ 150/2001.Ειδικά Θέματα του Νομοθετικού και Θεσμικού ΠλαισίουΣύμφωνα με τη στρατηγική των επιχειρήσεων μελέτης στα θέματα ΤΠΕ μέρος των συναλλαγώντους με τους πολίτες θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. ΗΕυρωπαϊκή οδηγία καθώς και η αντίστοιχη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας διαχωρίζει δυοτύπους υπογραφών. Η ηλεκτρονική υπογραφή η οποία ευρέως και εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθείαπό τους πολίτες δεν μπορεί αυτή καθ΄ αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Τα μέρη πρέπει να αποδείξουντην εγκυρότητα της υπογραφής και την πρόθεσή τους να δεσμευτούν. Έτσι μια ηλεκτρονικήυπογραφή θα μπορούσε να θεωρηθεί άκυρη ή ότι δεν ισχύει εφόσον αμφισβητηθεί η εγκυρότητάτης από τη στιγμή που ο νόμος δεν θεωρεί δεδομένη την εγκυρότητά της.Σε αντίθεση η χρήση προηγμένων υπογραφών έχει νομικά πλεονεκτήματα καθότι τεκμαίρεται ηεγκυρότητά τους. Η νομοθεσία φαίνεται να δίνει αυτά τα πλεονεκτήματα στην προηγμένηηλεκτρονική υπογραφή γιατί η τεχνολογία που την υποστηρίζει είναι πιο ασφαλής και αξιόπιστη απόάλλες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα η επιλογή ΝΑΙ σε ένα παράθυρο του υπολογιστή.Ταυτόχρονα όμως δεν αναμένεται ότι οι πολίτες στην επικοινωνία τους με τις επιχειρήσεις μελέτηςθα χρησιμοποιούν δημόσια κλειδιά για να αποδεχτούν ή να ζητήσουν επώνυμα έγγραφα ή για τιςσυναλλαγές τους. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η εγκατάσταση και χρήση λογισμικού καθώςκαι οι διαδικασίες για παραλαβή πιστοποιητικών φαίνονται πολύπλοκες ακόμα και σε πολίτες πουέχουν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στοκατά πόσο η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή θα υιοθετηθεί μαζικά από τους πολίτες, τη στιγμήπου η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας φαίνεται να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή/και κατάλληληεκπαίδευση.Ένα δεύτερο θέμα που μπορεί να επηρεάσει την υλοποίηση των στρατηγικών των ΤΠΕ στιςεπιχειρήσεις μελέτης είναι η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν οι προηγμένες ηλεκτρονικέςυπογραφές όσον αφορά το συσχετισμό τους με την τεχνολογία. Στην οδηγία στης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφέςεξαρτώνται από μια συγκεκριμένη τεχνολογία, την τεχνολογία του δημοσίου κλειδιού. Αυτό έχει σαναποτέλεσμα ότι τα συστήματα που θα αναπτυχθούν για την επικοινωνία των οργανισμών θαυλοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Δεδομένου και του γεγονότος ότι η χρήση αυτής τηςτεχνολογίας είναι δυσχερής, και ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο των ΤΠΕ, νέεςτεχνολογίες μπορεί να παρουσιαστούν που να παρέχουν την ίδια ασφάλεια και αξιοπιστία αλλά μεΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 26


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνπιο απλό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι ακριβή και αργή η αλλαγή και η προσαρμογή τωνοργανισμών.Ένα τρίτο θέμα που θέτει θέματα επικοινωνίας και ομοιογένειας θεσμικού πλαισίου σε παγκόσμιοεπίπεδο και μπορεί να επηρεάσει τις επικοινωνίες των επιχειρήσεων μελέτης με επιχειρήσεις καιδημόσιους οργανισμούς εκτός ΕΕ, αφορά τις Αρχές Πιστοποίησης. Η Ελλάδα ενσωματώνοντας τηνοδηγία έχει και αυτή συγκεκριμένους περιορισμούς για τους πάροχους υπηρεσιών πιστοποίησης. ΗΕΕΤΤ για να παρέχει εθελοντική διαπίστευση στους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης προκειμένουαυτοί να χορηγούν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, έχει θέσει ένα σύνολο απαιτήσεων τόσο γιαπαρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ όσο και για παρόχουςπου είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός ΕΕ. Η διαφοροποίηση αυτών των απαιτήσεων ανάμεσαστην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, δυσχεραίνει την επικοινωνία αφού συνήθως τα τρίτα μέληαναγκάζονται να βγάλουν πιστοποιητικά από παρόχους εντός της ΕΕ για να θεωρούνται οιυπογραφές τους έγκυρες. Τέτοια προβλήματα δυσχεραίνουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τωνεπιχειρήσεων μελέτης με τρίτες χώρες αφού τα μέρη αποφεύγουν τον κίνδυνο σύναψηςηλεκτρονικών συμβάσεων οι οποίες μπορεί να μην είναι νομικά έγκυρες και στις δύο έννομες τάξεις.Σε επίπεδο εφαρμογής στα πλαίσια του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα δοθούν 50.000 έξυπνες κάρτες. Κάθεχρήστης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις θα αποκτά έξυπνη κάρτα με τους κωδικούς για τηνέκδοση της ψηφιακής υπογραφής του όπως αυτή ορίζεται στο ΠΔ 150/2001. Οι δημόσιοι υπάλληλοιμε αυτό τον τρόπο αποκτούν αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή και μπορούν να επικοινωνήσουνηλεκτρονικά με ανταλλαγή κρυπτογραφημένων εγγράφων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.Σκοπός είναι η πρόσβαση των δημοσίων υπαλλήλων σε συμβατά και συνδεδεμένα πληροφοριακάσυστήματα.4.3 Νομοθετικό Πλαίσιο της Ηλεκτρονικής ΤιμολόγησηςΗ Οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 αναφέρεται στην απλοποίηση,τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφοράτο φόρο προστιθέμενης αξίας. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ταηλεκτρονικά τιμολόγια και επιτρέπουν τη διασυνοριακή χρήση και αποθήκευση των ηλεκτρονικώντιμολογίων.Η αιτιολογική έκθεση της οδηγίας επισημαίνει την ανάγκη κατάρτισης εναρμονισμένου καταλόγουτων υποχρεωτικών ενδείξεων των τιμολογίων, σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης ηοδηγία προβλέπει ενιαίες ρυθμίσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση τηςηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής αποθήκευσης των τιμολογίων, καθώς και τηναυτοτιμολόγηση και την υπεργολαβική ανάθεση εργασιών τιμολόγησης.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 27


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΜε το νόμο 3193/2003 εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2001/115/ΕΚ με σκοπότόσο την εξάλειψη ανελαστικών κανόνων τιμολόγησης οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο στοηλεκτρονικό εμπόριο όσο και τη μείωση των διοικητικών εξόδων. Ο νόμος βάσει της οδηγίαςεπιτρέπει τη χρησιμοποίηση και την αποθήκευση των ηλεκτρονικών τιμολογίων υπό τον όρο ότι οαποδέκτης του τιμολογίου συναινεί στη χρήση του.Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια γίνονται δεκτά υπό τον όρο ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και ηακεραιότητα του περιεχομένου τους εξασφαλίζεται είτε μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφήςσύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 είτε μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic DataInterchange ή EDI). Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό είτε εντός της κοινότητας είτε με τρίτεςχώρες, απαιτείται επιπλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί με τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων καιτην αξία της συναλλαγής (Αρθ. 6). Αυτό το έγγραφο δεν απαιτείται εφόσον τα αντισυμβαλλόμεναμέρη κρατούν αντίτυπα των τιμολογίων.Ο επιτηδευματίας αποθηκεύει τα αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδει καθώς και τα δεδομέναγνησιότητάς τους είτε σε χαρτί είτε με ηλεκτρονικά μέσα που εξασφαλίζουν την πλήρη καιεπιγραμμική πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. Ο επιτηδευματίας καθορίζει τον τόπο αποθήκευσηςτων αντιγράφων των τιμολογίων και τα θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών έπειτα από αίτησήτους. Όταν τα αποθηκεύει σε άλλο κράτος μέλος η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα πρόσβασης μεηλεκτρονικά μέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης τους.4.4 Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας των Προσωπικών ΔεδομένωνΒασικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των ΕπιχειρήσεωνΜελέτηςΗ οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ρυθμίζει την προστασία τωνπροσωπικών δεδομένων. O Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασίαδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εναρμόνισε την κοινοτική οδηγία στο ελληνικό δίκαιοθεσπίζοντας ένα κανονιστικό πλαίσιο ομαλής λειτουργίας και κατανομής των δεδομένων τόσο στηδιοίκηση όσο και στο ιδιωτικό τομέα.Ο νόμος ορίζει σαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τουποκείμενο των δεδομένων. Δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικήςφύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τα υποκείμενατων δεδομένων. Ευαίσθητα δεδομένα, λογίζονται τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνικήΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 28


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνπροέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχήσε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στασχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρωενώσεις προσώπων. Τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται ο νόμος μπορούν να αποτελούναντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες διαδικασίες καθώς και με μη αυτοματοποιημένεςεπεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούνσε αρχείο.Το νομικό πλαίσιο της προστασίας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρασυμβάλλει και προσδιορίζει τον καθορισμό των αρχών και κατευθύνσεων βάσει των οποίων θα γίνειη επεξεργασία των δεδομένων αυτών από το Δημόσιο, τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ. Το νομικό πλαίσιοκαθορίζει τόσο την ποιότητα των δεδομένων όπως τη συλλογή τους με θεμιτό και νόμιμο τρόποαπό τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, και μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς καινα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. Η συλλογή τωνδεδομένων προϋποθέτει ότι τα δεδομένα είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσακάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας, ότι είναι ακριβή και υποβάλλονται σεενημέρωση, καθώς επίσης ότι διατηρούνται σε τέτοια μορφή που προσδιορίζεται η ταυτότητα τωνυποκειμένων τους και μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπώντης συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουνσυλλεγεί ή υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση αυτών των αρχών ποιότητας καταστρέφονταιμε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται μόνο αν το άτομο έχει κατάτρόπο αναμφισβήτητο δώσει τη συναίνεσή του ή αν η επεξεργασία είναι αναγκαία α) για τηνεκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψημέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο, β) η για την εκπλήρωσηνομικής υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, γ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος τουυποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του, δ) τηνεκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας καιεκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σετρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα, ε) για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντοςπου επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.Περαιτέρω, ο νόμος ορίζει ειδικότερες κατηγορίες επεξεργασίας για τις οποίες απαγορεύεται ηεπεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις επιφυλάξεις πουσυνοδεύουν αυτές τις διατάξεις. Κατόπιν, η νομοθεσία ορίζει τα δικαιώματα του υποκειμένου τωνδεδομένων όπως το δικαίωμα ενημέρωσης με σαφή και πρόσφορο τρόπο σχετικά με την ταυτότητάτου υπευθύνου της επεξεργασίας και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, το σκοπό τηςεπεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, την ύπαρξη τουΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 29


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνδικαιώματος πρόσβασης. Το δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 12) αναφέρεται στο δικαίωμα τουυποκειμένου της επεξεργασίας να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούναποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επίσης, έχει δικαίωμα να λαμβάνει από τονυπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες:σχετικά με την προέλευση και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τους σκοπούςτης επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας, τηλογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τηδέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τιςδιατάξεις του νόμου.Το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει δικαίωμα αντίρρησης του ατόμου στην επεξεργασία τωνδεδομένων του τόσο από Δημόσιο, τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ, όσο καθορίζει αρχές για τηνεμπιστευτικότητα, ασφάλεια της επεξεργασίας και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις ΗλεκτρονικέςΕπικοινωνίες των Επιχειρήσεων ΜελέτηςΗ οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 Ιουλίου του 2002αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικήςζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσαρμόζει τις εξελίξεις των τεχνολογιώντων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προσκειμένου να παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίαςπροσωπικών δεδομένων σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινόανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.Προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη, το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006, τροποποίησαν την οδηγία 2002/58/ΕΚ και εξέδωσαν οδηγίαγια τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με τηνπαροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύωνεπικοινωνιών. Η οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ηςΜαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σεσυνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ήδημοσίων δικτύων επικοινωνιών καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα προκειμένου να διώκονται οιπαραβάσεις. Η οδηγία προσδιορίζει ποια δεδομένα και για πόσο χρόνο πρέπει να διατηρούνταικαθώς και τις προϋποθέσεις αποθήκευσης και ασφάλειας των δεδομένων.Ο Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στοντομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τροποποίησε τον Ν. 2472/1997 και εναρμόνισε την ελληνικήνομοθεσία προς την κοινοτική οδηγία 2002/58/ΕΚ.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 30


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΟ νόμος θέτει ως βασική αρχή ότι το απόρρητο των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσωδημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών προστατεύεται. Ο νόμος απαγορεύει σε κάθε άλλοπρόσωπο εκτός των χρηστών την ακρόαση, την υποκλοπή, την αποθήκευση ή άλλο είδοςπαρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένωνκίνησης και θέσης εκτός αν προβλέπεται άλλως από το νόμο. Ειδικότερα το ΠΔ 47/2005 καθορίζειτις διαδικασίες καθώς και τις τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου τωνεπικοινωνιών και τη διασφάλισή του.Περαιτέρω η νομοθεσία ορίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να περιορίζεται στοαπολύτως αναγκαίο μέτρο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της, τους όρους κάτω από τους οποίουςεπιτρέπεται και τη μη δυνατότητα διαβίβασης σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του χρήστη. Οσυνδρομητής δικαιούται να μη συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ηλεκτρονικό δημόσιο κατάλογο και ηκαταχώρηση σε κατάλογο γίνεται εφόσον ο συνδρομητής μετά την ενημέρωσή του δεν εκφράσειαντίρρηση. Τα δεδομένα του συνδρομητή περιλαμβάνονται στο δημόσιο κατάλογο καιεπεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί.Όσον αφορά τη μη ζητηθείσα επικοινωνία (spamming) ο νόμος ορίζει ότι η χρησιμοποίησηαυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικούταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσοηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικήςπροώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνοαν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς (Αρθρ. 11).Το νομικό πλαίσιο ρυθμίζει την περίπτωση του κατασκοπευτικού λογισμικού ορίζοντας ότιαπαγορεύεται η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριώνή την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητήή χρήστη, ιδίως δε με την εγκατάσταση κατασκοπευτικών λογισμικών, κρυφών αναγνωριστικώνστοιχείων και άλλων παρόμοιων διατάξεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση που έχει σαναποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύουηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Σεαυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και δυνατότητα άρνησης.4.5 Νομοθετικό Πλαίσιο της Ονοματοδοσίας στο ΔιαδίκτυοΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να αυξήσει τη λειτουργικότητα και την ανάπτυξη τουηλεκτρονικού εμπορίου και της κοινωνίας της πληροφορίας, προσπάθησε να δημιουργήσει τηνηλεκτρονική διεύθυνση με κατάληξη .eu με σκοπό όχι να αντικαταστήσει αλλά να συμπληρώσει τιςήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τον Απρίλιο του 2002 υιοθετήθηκε ο κανονισμόςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 31


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών733/2002 για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eu. Ο κανονισμός 874/2004 θεσπίζειδημόσιους κανόνες σχετικά με την εφαρμογή και τις λειτουργίες της .eu ηλεκτρονικής διεύθυνσης,τις αρχές εγγραφής και μια πολιτική εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών.Ο Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» ορίζει κάθε δραστηριότηταηλεκτρονικών επικοινωνιών που σχετίζεται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικώνεπικοινωνιών υπάγεται σε Καθεστώς Γενικών Αδειών και τον Κανονισμό Γενικών Αδειών (Φ.Ε.Κ.748/Β/21-6-2006). Ο Ν. 2867/2000 για την οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών ορίζει ότιη ΕΕΤΤ ρυθμίζει τα θέματα του διαδικτύου και εκχωρεί ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. ΟΚανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ351/76/2005) ορίζει τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση και εκχώρηση των ονομάτων χώρου μεκατάληξη .gr. Η απόφαση ΕΕΤΤ 353/185/2005, τροποποιεί τον κανονισμό και υιοθετεί ρυθμίσεις γιατην πληρέστερη προστασία των φορέων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr.Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από τρία στοιχεία, το πρώτο αναφέρεται στο παγκόσμιοδίκτυο, το δεύτερο αποτελεί το όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου και το τρίτο αποτελεί το κωδικόχώρας γενικού επιπέδου. Ο Κανονισμός περιέχει όλες τις διατάξεις σχετικά με τη διαδικασίακαταχώρησης ονομάτων χώρου, καθορίζει τις καταλήξεις ανάλογα με το φορέα π.χ. gov.gr γιακυβερνητικούς οργανισμούς. Η αρχή που ισχύει είναι ότι εξυπηρετείται όποιος έρχεται πρώτος καιπροστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των καταχωρημένων. Σαν ανώτατο επίπεδοχρησιμοποιείται η κατάληξη .eu στην οποία δικαίωμα έχουν οι κοινοτικές επιχειρήσεις, οιεγκατεστημένοι στη ΕΕ οργανισμοί και κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην ΕΕ (ΚανονισμόςΕΚ/733/2002).Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον καταχωρητή αίτηση, που την προωθεί στο μητρώο μετά απότυπικό έλεγχο, την πρωτοκολλεί και χορηγεί αποδεικτικό κατάθεσης . Το μητρώο ελέγχει αν υπάρχειή όχι σχετικό όνομα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του και σε περίπτωση που δεν υπάρχει,δημοσιεύει την αίτηση στην ιστοσελίδα του με την ένδειξη προσωρινή ενεργοποίηση και προωθείτην αίτηση στην ΕΕΤΤ. Εντός δεκαπέντε ημερών η ΕΕΤΤ αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασηστο Μητρώο. Όταν η απόφαση είναι θετική το όνομα χώρου ενεργοποιείται και όταν είναι αρνητικήαπενεργοποιείται.4.6 Νομοθετικό Πλαίσιο της Πνευματικής ΙδιοκτησίαςΗ Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001,αφορά την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικώνδικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 32


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΣτα πλαίσια του WTO (World Trade Organization - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) έχουναναπτυχθεί δύο συνθήκες οι οποίες καθορίζουν διεθνώς τα πνευματικά δικαιώματα, η CopyrightTreaty και η Performances and Phonograms Treaty. Η οδηγία 2001/29/ΕΚ στοχεύει ναενσωματώσει στην κοινότητα τις βασικές υποχρεώσεις που θέτουν αυτές οι συνθήκες σχετικά μετην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.Ο Ν. 2121/1993 απονέμει τόσο περιουσιακό όσο και ηθικό δικαίωμα στο δημιουργό πνευματικήςιδιοκτησίας. Καθορίζει τις εξουσίες βάσει των οποίων επιτρέπει ή απαγορεύει την άσκηση τουπεριουσιακού δικαιώματος του δημιουργού και του απονέμει δικαίωμα παρακολούθησης του έργου.Ο νόμος επιτρέπει στον δημιουργό να καταρτίζει συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης μεαποκλειστικό ή όχι περιεχόμενο. Καθορίζει περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος, στιςσυμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης. Περαιτέρω ο νόμος ρυθμίζει ενσωματώνοντας την οδηγία91/250/ΕΚ, τα θέματα που αφορούν τα προγράμματα υπολογιστών. Ο νόμος ορίζει ότι τοπεριουσιακό δικαίωμα σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που δημιουργήθηκε από μισθωτό σεεκτέλεση σύμβασης εργασίας του μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη. Περαιτέρωπροσδιορίζει το επιτρεπτό ορισμένων πράξεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χρήση τουπρογράμματος εκτός και αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Επιτρέπει εφεδρικό αντίγραφο καθώς καιδοκιμαστική λειτουργία του προγράμματος. Περαιτέρω καθορίζονται οι προϋποθέσειςαποσυμπίλησης (reverse engineering) και η διάρκεια προστασίας του δικαιώματος του δημιουργούπρογράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.4.7 Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας ΚαταναλωτήΟ Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών αναφέρει διατάξεις σχετικά με τους γενικούςόρους των συναλλαγών, τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, τις συμβάσεις απόαπόσταση, εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πώληση καταναλωτικώναγαθών και εγγυήσεις, ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, υγεία και ασφάλεια τωνκαταναλωτών, ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, διαφήμιση, ενώσεις καταναλωτών, φιλικόςδιακανονισμός καταναλωτικών διαφορών, Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, Επιτροπή Προστασίαςτων Καταναλωτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.To ΠΔ 131/2003 αναφέρεται στις συμβάσεις αλλά όταν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναικαταναλωτής σύμφωνα με το Αρ. 1, παρ. 4, στοιχ. α Ν. 2251/1994 και αφορά συμβάσεις πουσυνάπτονται μέσω διαδικτύου παράλληλα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Αρ. 4 του Ν.2251/1994.Στο μέλλον η ΕΕ στα πλαίσια του i2010 στοχεύει σε έναν ενιαίο ευρωπαίο χώρο πληροφορίας πουθα προσφέρει οικονομικά αποδεκτές, αποτελεσματικές και ασφαλείς επικοινωνίες και ψηφιακέςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 33


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνυπηρεσίες, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένα νέοπλαίσιο χρειάζεται για την υποστήριξη της ψηφιακής οικονομίας και νέες πολιτικές θαπαρουσιαστούν που θα επηρεάσουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και των δημοσίων οργανισμώνστην Ελλάδα.4.8 Σχετική ΝομοθεσίαΣτο Κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που αφορά σε θέματα ΤΠΕ γιατις επιχειρήσεις μελέτης. Η σχετική νομοθεσία ακολουθεί:‣ Οδηγία 2000/31/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίωςτου ηλεκτρονικού εμπορίου, στη εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ ΠΔ 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας τηςπληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ116/Α/16.5.2003). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.dsanet.gr.‣ Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ηςΔεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. Διαθέσιμοonline από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ125/Α/25.6.2001). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://nomothesia.ependyseis.gr.‣ Απόφαση ΕΕΤΤ 248/71/2002 «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης ΗλεκτρονικήςΥπογραφής» (ΦΕΚ 603/Β/16.5.2002). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.eett.gr‣ Ν. 2672/1998 «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,Άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικόταχυδρομείο» (ΦΕΚ 290/Α/28.12.1998). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.acci.gr.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 34


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ ΠΔ 342/2002 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίωνυπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπωνιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ 284/Α/22.11.2002). Διαθέσιμοonline από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eett.gr.‣ Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση τηςαποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004). Διαθέσιμο online από τηνηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dsanet.gr.‣ Οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίησητης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και τηνεναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόροπροστιθέμενης αξίας. Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.europa.eu.‣ Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών καιάλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266/Α/20.11.2003). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονικήδιεύθυνση: http://www.dsanet.gr.‣ Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ N. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α/10.4.1997). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.dpa.gr.‣ Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τηνπροστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για τηνπροστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Διαθέσιμο online από τηνηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σεσυνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ήδημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 35


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ N. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στοντομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ133/Α/28.6.2006). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dpa.gr.‣ ΠΔ 47/2005 «Διαδικασίες, καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση τουαπορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ 64/A/10.3.2005). Διαθέσιμοonline από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.adae.gr.‣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου. Διαθέσιμοonline από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπισηκανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .euτομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση. Διαθέσιμο online απότην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α/3.2.2006). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dsanet.gr.‣ Ν. 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α/19.12.2000). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eett.gr.‣ Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76/2005 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου(Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005). Διαθέσιμο online από τηνηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eett.gr.‣ Απόφαση ΕΕΤΤ 353/185/2005 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΕΕΤΤ 351/1976 απόφασης“Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr”» (ΦΕΚ1251/Β/6.9.2005). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eett.gr.‣ Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού καισυγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Διαθέσιμο online από τηνηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ25/Α/4.3.1993). Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aepi.gr.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 36


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική προστασία τωνπρογραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Διαθέσιμο online από την ηλεκτρονικήδιεύθυνση: http://www.europa.eu.‣ Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/16.11.1994). Διαθέσιμο onlineαπό την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nomothesia.ependyseis.gr.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 37


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5 Σύνθεση και παρουσίαση στοιχείων από κείμενα στρατηγικώνπροτεραιοτήτων των επιχειρήσεων μελέτης αναφορικά με τη χρήσηΤΠΕ5.1 Τηλεπικοινωνίες5.1.1 ΟΤΕ Α.Ε.Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Ο Όμιλος επιταχύνει τηνανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα του ADSL, και προωθεί τον εκσυγχρονισμό τωνδικτύων του ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής και ναενδυναμώσει την αφοσίωση των πελατών του.Το επιχειρηματικό περιβάλλον του ΟΤΕ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό καθώς νέες αγορές γιαυπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής τεχνολογίας και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακέςλύσεις, αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ οι παραδοσιακές υπηρεσίες σταθερήςτηλεφωνίας υφίστανται σημαντικές πιέσεις εξαιτίας της απελευθέρωσης των αγορών, τουεντεινόμενου ανταγωνισμού, των τεχνολογικών αλλαγών και των ολοένα και πιο εξειδικευμένωναναγκών των πελατών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Όμιλος ΟΤΕ μετασχηματίζεται από έναν μέχριπρότινος εθνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών, με ισχυρές βάσεις στη σταθερή τηλεφωνία, σε ένανευέλικτο όμιλο με επίκεντρο τον πελάτη, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σταθερής καικινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις.Σύμφωνα με το Ετήσιο Δελτίο 2005 του ΟΤΕ, τα επόμενα χρόνια, η Διοίκηση του ΟΤΕ θα συνεχίσειτην προσπάθεια μετάλλαξης του σε μια επιχείρηση σύγχρονη και ικανή να ανταγωνισθεί στηνελεύθερη αγορά. Κύριες προτεραιότητες είναι η αναβάθμιση, αξιολόγηση και δημιουργία κινήτρωνγια το προσωπικό, με σκοπό την εμπέδωση της αξιοκρατίας, η επαναφορά του ΟΤΕ στην πρώτηγραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης στις τηλεπικοινωνίες, καθώς και η κατάργηση εκείνων τωννομοθετικών διατάξεων που παραπέμπουν σε μονοπωλιακό δημόσιο Οργανισμό.Τα κύρια σημεία της στρατηγικής συγκράτησης εσόδων και πελατών του ΟΤΕ είναι:‣ η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας,‣ η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένωνομάδων πελατών, και‣ η βελτίωση της παρεχόμενης πελατειακής εξυπηρέτησης και υποστήριξης.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 38


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΚύριος στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιώνπροστιθεμένης αξίας, καθώς και η εισαγωγή νέων όπως η CLIP μετά από αίτηση, ο απομακρυσμένοςέλεγχος εκτροπής κλήσης, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του δικτύου και να αυξηθεί τοποσοστό απαντημένων κλήσεων (ASR).Γενικότερα, οι προτεραιότητες του ΟΤΕ για το μέλλον περιλαμβάνουν τον εμπορικό σχεδιασμό, τηνανάπτυξη και εισαγωγή νέων ενοποιημένων υπηρεσιών στο πλαίσιο του σύνθετουτηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος, όπου τα δίκτυα φωνής δεδομένων, σταθερής και κινητήςτηλεφωνίας, οι τεχνολογίες «Έξυπνων Δικτύων» (IN) και ενοποίησης, συγκλίνουν με το ηλεκτρονικόεμπόριο, τις φωνητικές πύλες και τις τεχνολογίες πληροφορικής.Στη διάρκεια του 2005, ο ΟΤΕ, έχοντας ως κύριο στόχο του την ταχεία ανάπτυξη και προώθηση τηςευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, ανέλαβε μια σειρά εμπορικών και τεχνικών πρωτοβουλιών που είχανως αποτέλεσμα την αύξηση των συνδρομητών ADSL κατά περισσότερο από 250%.Για τη συνέχεια, το επιχειρηματικό σχέδιο του ΟΤΕ προέβλεπε την επέκταση του δικτύου με 500νέα POPs (σημεία παρουσίας) και την εγκατάσταση θυρών ADSL με στόχο οι συνδρομητές τουADSL να φτάσουν τις 500.000, την εισαγωγή IP DSLAMS (Digital Subscriber Line AccessMultiplexers) και Μητροπολιτικού Δικτύου Ethernet. Αυτές οι ενέργειες αναμένεται να απλοποιήσουντη δομή του δικτύου και να επιτρέψουν στον ΟΤΕ να αναπτύξει προηγμένες τηλεπικοινωνιακέςυπηρεσίες. Στον εμπορικό τομέα, για το 2006, ο ΟΤΕ στόχευσε στην αύξηση της ζήτησης με νέεςυπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικό πελατειακό κοινό,μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών περιεχομένου και τηλεφωνίας (VoIP), της βελτίωσης τηςεξυπηρέτησης των πελατών, αξιοποιώντας το ισχυρό brand loyalty του προϊόντος CONN-X καιεφαρμόζοντας ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική.Η OTEnet, μέλος του ομίλου ΟΤΕ δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στον τομέα της έρευνας καιανάπτυξης. Η εταιρεία διερευνά νέες τάσεις, τεχνολογίες και εφαρμογές και, παράλληλα,αναπτύσσει νέες υπηρεσίες σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα. Για τα επόμενα χρόνια, ηστρατηγική της OTEnet στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα εστιάσει κυρίως στις παρακάτωκατευθύνσεις:‣ Ευρυζωνική πρόσβαση και υπηρεσίες Internet: αύξηση και τόνωση της αγοράς, με έμφασηστην ανταγωνιστική αποτελεσματικότητα.‣ Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής για επιχειρησιακούς πελάτες,βασισμένες σε τεχνολογίες Internet (IP).‣ Εφαρμογές Πληροφορικής και Υπηρεσίες Φιλοξενίας, βασισμένες σε τεχνολογίες Internet.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 39


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΈμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων βασισμένων σε τεχνολογίες Internet.Πέρα από τις υπηρεσίες πρόσβασης και φιλοξενίας, η OTEnet στοχεύει στο να εδραιώσει τηνπαρουσία της στον τομέα των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και να καταστήσει την πρόσβασηστο Internet ακόμη πιο φιλική προς το χρήστη.5.2 Ενέργεια5.2.1 ΔΕΗ Α.Ε.Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητατη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας στη λειτουργία της, δημιούργησε το ΚέντροΔοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) για να εξασφαλίζει την καλή ποιότητα των υλικών και τουεξοπλισμού της. Ο τομέας Τυποποίησης του ΚΔΕΠ περιλαμβάνει τμήμα Μηχανογράφησης, το οποίοείναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και του λογισμικού τουΚΔΕΠ, καθώς και για τη συνεχή αναβάθμιση και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων.Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το λογισμικό αναβαθμίζονται και ανανεώνονται, παράλληλα με τιςσυνεχείς εξελίξεις της πληροφορικής και σύμφωνα με τις αυξανόμενες ανάγκες του ΚΔΕΠ. Εκτόςαπό την ανάπτυξη και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών, κύριο σκέλος των δραστηριοτήτων τηςΜηχανογράφησης αποτελεί επίσης η εκπαίδευση και η τεχνική υποστήριξη όλων των χρηστών τουΚΔΕΠ.Διαρκής μέριμνα για τη Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΔΕ) αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση του επίσημουδιαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ ώστε το επενδυτικό κοινό και οι πελάτες της εταιρίας ναενημερώνονται έγκαιρα και πληρέστερα για όλα τα θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ.5.2.2 ΔΕΠΑ Α.Ε.Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), με την πραγματοποίηση μιας μεγάλης ενεργειακήςεπένδυσης, εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου είναι υπεύθυνηγια την:‣ Εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση φυσικού αερίου.‣ Κατασκευή και εκμετάλλευση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου.‣ Πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους καταναλωτές, με ετήσια κατανάλωση άνω των 10εκατομ. κυβικών μέτρων (κ.μ.).Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 40


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Πώληση φυσικού αερίου σε Εταιρίες Παροχής Αερίου, στις οποίες συμμετέχουν ιδιώτεςεπενδυτές, κατά 49 %.‣ Διανομή φυσικού αερίου σε περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί Εταιρίες Παροχής Αερίου.Η ΔΕΠΑ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ένα νέο, δυναμικό, πιο σύνθετο ρόλο. Εκτός από τηδημιουργία υποδομής για την εισαγωγή, μεταφορά και διανομή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα,αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό παράγοντα της ευρύτερης περιοχής με την εφαρμογή τηςεθνικής στρατηγικής που αποσκοπεί στην καθιέρωση της Ελλάδας ως «διαύλου φυσικού αερίου»μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Βασική επιδίωξη αποτελεί η απρόσκοπτη «ροή» Φυσικού Αερίου απότις πηγές του στην ευρύτερη περιοχή της Κασπίας, την Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, προςτις κέντρα κατανάλωσης στην Ευρώπη και την Βαλκανική χερσόνησο μέσω Τουρκίας και Ελλάδας.Η ΔΕΠΑ διαθέτει μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης υπολογιστών η οποία καλύπτει μια σειρά απόσημαντικές λειτουργικές ανάγκες της στον τομέα της Πληροφορικής. Οι ανάγκες οι οποίες οδήγησαντην ΔΕΠΑ στην εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης αφορούσαν κυρίως τη δυνατότηταδιαχείρισης των πόρων της εταιρείας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, τόσο από την πλευρά τωνχρηστών όσο και από την πλευρά των εξυπηρετητών.5.3 Ύδρευση/Αποχέτευση5.3.1 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.Τα τελευταία χρόνια, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλουςτομείς πέραν αυτών της διανομής νερού και αποχέτευσης που της ορίζει ο Νόμος ως κύριααπασχόληση. Σκοπός της εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση σε τομείς που προσφέρουν νέεςεπιχειρηματικές ευκαιρίες με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της Εταιρείας. Οικυριότερες άξονες δράσης της εταιρείας είναι:‣ Ενέργεια‣ Τηλεπικοινωνίες‣ Συμβουλευτικές υπηρεσίες‣ Εμπορικές και άλλες δραστηριότητεςΤο Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για την περίοδο 2005-2009 στοχεύει στο διοικητοικονομικόεκσυγχρονισμό της εταιρίας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. H εξυπηρέτηση, ηΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 41


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνικανοποίηση και η πιστότητα του πελάτη αποτελεί κυρίαρχο στόχο της εταιρείας, η οποία θαεπενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου στο άμεσο μέλλον.Η ανάδειξη των περιφερειακών κέντρων σε one stop shop, η αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου1022 για γρηγορότερη και αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, η εκπαίδευση τουπροσωπικού και η αναβάθμιση της εταιρικής ιστοθέσης όπου υπάρχει αλληλεπίδραση πελάτηεταιρείας,είναι τα πρώτα βήματα που ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης τωνπελατών της.Επιπλέον, στρατηγικός στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η υιοθέτηση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίωνδιοίκησης, μέσω εσωτερικής διοικητικής αναδιάρθρωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών καιεφαρμογών πληροφορικής. Η κύρια στρατηγική είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση, όπως και ηεφαρμογή εσωτερικού μάρκετινγκ μέσω επικοινωνίας και παροχής κινήτρων προς τουςεργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ εξετάζει ενεργά την προοπτική εκμετάλλευσης των αγωγώναποχέτευσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τη χρήση οπτικώνινών.5.3.2 ΕΥΑΘ Α.Ε.Οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΕΥΑΘ Α.Ε., είναι να αποτελέσει έναν αξιόπιστο φορέα διαχείρισης τουνερού, όχι μόνον στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον Βόρειο Ελλαδικόχώρο, με παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες τωνπολιτών και του περιβάλλοντος, να χρηματοδοτεί το επενδυτικό της πρόγραμμα και να επιτυγχάνεικέρδη. Για να τα πετύχει αυτά η ΕΥΑΘ Α.Ε., έχει προγραμματίσει να αναπτύξει νέα πεδίαδραστηριοτήτων. Σκοπός της είναι να αυξήσει τα έσοδά της με προσφορά υπηρεσιών υψηλήςτεχνολογίας σε δήμους και συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.Μερικά από τα επόμενα βήματα της εταιρίας είναι:‣ Η πρόσβαση όλων των άμεσα εμπλεκόμενων τμημάτων στα δεδομένα.‣ Η εκπαίδευση των υπαλλήλων λοιπών τμημάτων στο αντικείμενο G.I.S.‣ Η σύνδεση του συστήματος με το σύστημα SCADA.‣ Η διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος G.I.S. με τονκεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας για αμφίδρομη ροή πληροφορίας.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 42


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5.4 Ταχυδρομεία5.4.1 ΕΛΤAΟ ΕΛΤΑ την τρέχουσα περίοδο υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα από την ίδρυσήτου. Ειδικότερα, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις για:‣ Την αυτοματοποίηση της διαλογής.‣ Τη λειτουργική αναδιάρθρωση του δικτύου.‣ Την εφαρμογή της νέας εταιρικής ταυτότητας και την ανακαίνιση των καταστημάτων.‣ Τον εκσυγχρονισμό του στόλου.‣ Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καλύπτει το σύνολο των ενεργειών καιδραστηριοτήτων του ΕΛΤΑ, από την παραγωγή μέχρι τη λογιστική παρακολούθηση και τησυναλλαγή με τους πελάτες. Με βάση το σύστημα αυτό και την προβλεπόμενη επέκτασή του, οΕΛΤΑ θα αναπτύξει δραστηριότητες σε νέους τομείς και θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες πουδημιουργεί η ψηφιακή οικονομία και το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), όπως υπηρεσίεςπροστιθέμενης αξίας, υβριδικό ταχυδρομείο, Logistics, και ηλεκτρονική υποστήριξη συναλλαγών (efulfillment).Παρόλο που οι βασικές αρχές επεξεργασίας και παράδοσης ταχυδρομείου είναι πλήρεις,παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη πληροφοριών διαχείρισης καιδιαδικασιών ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, τον ανεπαρκή έλεγχο ροής κυκλοφορίας, τους μικρούςχρόνους αποστολής και τους μεγάλους χρόνους συλλογής, την ανεπαρκή κατανομή τουπροσωπικού στην κυκλοφορία, την εξάρτηση από χειρωνακτική παράδοση και την ανεπαρκή χρήσητου χώρου. Το Μέτρο 4.4 της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2000-2006: «Ανάπτυξη καιΕκσυγχρονισμός των Ταχυδρομικών Υποδομών και Ανάδειξη Ταχυδρομικών Γραφείωνσε Πολυδύναμα Κέντρα» στοχεύει στην οριστική επίλυση αυτών των προβλημάτων, μέσω τηςμετεγκατάστασης των Κέντρων Διαλογής, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και του εφοδιασμού αυτώνμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό αυτόματης διαλογής ταχυδρομικών αντικειμένωνΌσον αφορά τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, αυτά χαρακτηρίζονται απόαποσπασματικότητα και δεν καλύπτουν όλο το εύρος δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Τα ΕΛΤΑδεν διαθέτουν υποστήριξη ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων για τις χρηματοοικονομικές καιδιοικητικές λειτουργίες τους και ένας από τους βασικούς στόχους τους είναι η ανάπτυξη ενόςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 43


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών, το οποίο θα υποστηρίξει τη νέα εκσυγχρονισμένη δομήδιαχείρισης των ΕΛΤΑ.Μέσω συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που λαμβάνει υπόψη την απελευθέρωση της αγοράς στονχώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα επιδιωχθούν:‣ Η αναβάθμιση καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με στόχο την ανάδειξή τους σε πολυδύναμακέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, μέσω παρεμβάσεων στις υποδομές και ανάληψης δράσεωνγια συνεργασία με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,ασφαλιστικούς φορείς κλπ. Στόχος είναι η δημιουργία Internet κόμβων που θα δίνουν τηδυνατότητα συναλλαγής (government practitioner).‣ Η ενίσχυση και απόκτηση της κατάλληλης υποδομής με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τηςπληροφορικής για την αυτοματοποίηση των κέντρων διαλογής και διανομής, καθώς καιανάπτυξη του συστήματος διανομής.‣ Οι δράσεις ολοκλήρωσης και ανάπτυξης των συστημάτων πληροφορικής που θαυποστηρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την επέκταση σε νέες υπηρεσίες και την επίτευξητων στόχων ποιότητας των ΕΛΤΑ.Με το μέτρο αυτό εξασφαλίζεται η αναδιοργάνωση των λειτουργιών και η αναβάθμιση τουταχυδρομικού δικτύου, που αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες στόχους των ΕΛΤΑ. Οεκσυγχρονισμός τους θα υποβοηθήσει τους βασικούς επιχειρησιακούς τους στόχους και τηνανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών τους.Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές, μέσα από μία σειρά δράσεων και έργωνμε στόχο την ανάδειξη των ταχυδρομικών γραφείων των ΕΛΤΑ σε πολυδύναμα κέντραεξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία θα επιτρέψουν στους κατοίκους των απομακρυσμένων αυτώνπεριοχών την πρόσβαση στις εφαρμογές της ΚτΠ.Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.4 θα υλοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες δράσεων:‣ Υποδομή πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των Κέντρων Διαλογής και Διανομής.Ενίσχυση και απόκτηση της κατάλληλης Υποδομής με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τωντεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των κέντρων διαλογής και διανομήςκαθώς και η ανάπτυξη του συστήματος διανομής.‣ Ανάδειξη των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε πολυδύναμα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.Δημιουργία κατάλληλων υποδομών ώστε να μπορούν τα ΕΛΤΑ να εξυπηρετούν (κυρίωςστην περιφέρεια) τους πολίτες σχετικά με λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης,συμπληρωματικά προς τις αντίστοιχες δράσεις που υπάρχουν από πλευράς τοπικήςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 44


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώναυτοδιοίκησης λόγω του εκτεταμένου δικτύου και μεγάλου αριθμού σημείων επαφής.Επιπλέον ο ΕΛΤΑ θα εξασφαλίσει κόμβο επαφής των πολιτών/κατοίκων τωναπομακρυσμένων περιοχών με την ΚτΠ, την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία και τησύνδεση τους με το σύστημα πληρωμών/εισπράξεων των Οργανισμών κοινής ωφέλειας τωνασφαλιστικών φορέων, άλλων παροχών υπηρεσιών αλλά και του Υπουργείου Οικονομικώνγια τις πληρωμές των φόρων.‣ Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο πλαίσιο του μέτρου θα ολοκληρωθεί ηδιαδικασία, ανάπτυξης των συστημάτων πληροφορικής που θα υποστηρίζουν τιςπαρεχόμενες υπηρεσίες, την επέκταση σε νέες υπηρεσίες και την επίτευξη των στόχωνποιότητας των ΕΛΤΑ.5.5 Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες5.5.1 ΕΡΤ Α.Ε.Η κύρια στρατηγική προτεραιότητα της ΕΡΤ Α.Ε. όσον αφορά στις ΤΠΕ περιλαμβάνει τη διάδοσητης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί τη νέα τεχνολογία μετάδοσης,που πρόκειται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αναλογική. Κύριο μέλημα της ΕΡΤ είναι ναεξασφαλιστεί, γρήγορα και ομαλά, η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση.Εκτιμάται ότι, από τον περασμένο Μάρτιο, το 65% του πληθυσμού της χώρας έχει τη δυνατότηταλήψης των πιλοτικών ψηφιακών καναλιών της ΕΡΤ. Με αφετηρία τους πρώτους μήνες του 2007,σταδιακά και κατά γεωγραφική περιφέρεια, θα τοποθετηθούν νέοι πομποί και αναμεταδότες σεαστικά κέντρα, ώστε να επεκταθεί το δίκτυο εκπομπής της ψηφιακής τηλεόρασης και να καλυφθείόλη η επικράτεια.Τα πλεονεκτήματα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης είναι:‣ Καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Με τη συμπίεση MPEG2 και το στερεοφωνικό ήπολυκαναλικό ψηφιακό ήχο δεν υπάρχουν θόρυβοι, παράσιτα και θολή εικόνα.‣ Βελτιωμένη λήψη. Τα ανακλώμενα σήματα προστίθενται στο αρχικό και λειτουργούν μεαθροιστικό τρόπο, εξαλείφοντας έτσι το φαινόμενο του «ειδώλου».‣ Πολλά προγράμματα από μία συχνότητα/κανάλι. Λόγω της συμπίεσης του σήματος,στην επίγεια ψηφιακή μετάδοση γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του φάσματοςσυχνοτήτων. Στην αναλογική, μόνο ένα πρόγραμμα μπορεί να εκπέμπεται από κάθε ένακανάλι στην επίγεια ψηφιακή μπορούν περισσότερα. Στο κανάλι 48, όπου μέχρι πρότινοςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 45


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνλαμβάναμε το πρόγραμμα της ΕΤ1, σήμερα βλέπουμε τέσσερα διαφορετικά κανάλια(πρίσμα+, σπορ+, σινέ+ και ΡΙΚ).‣ Αμφίδρομες υπηρεσίες. Η ψηφιακή τηλεόραση δίνει τη δυνατότητα στον τηλεθεατή ναπαρεμβαίνει στη διαμόρφωση του προγράμματος, με κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά τηδιαδραστικότητα και τον ετεροχρονισμό. Σταδιακά, θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε μεαπάντηση σε ερώτηση, ή με ψήφο σε ζωντανή εκπομπή, να επιλέγουμε το πρόγραμμα πουθέλουμε να δούμε την ώρα που θέλουμε να το δούμε, ακόμα και να προγραμματίζουμε τιςαγορές μας.Μία από τις διαδραστικές υπηρεσίες, που σύντομα θα ενεργοποιηθεί, είναι ο ΗλεκτρονικόςΟδηγός Προγράμματος (ΕPG). Πρόκειται για μια εφαρμογή με σκοπό την παροχή πληροφοριώνγια το τηλεοπτικό πρόγραμμα του κάθε ψηφιακού καναλιού. Προσφέρει σύντομη περιγραφή τουπρογράμματος που παρακολουθεί ο τηλεθεατής (τίτλο, είδος εκπομπής, περίληψη, διάρκεια,συντελεστές), αλλά και πληροφορίες για το πρόγραμμα των επόμενων ωρών και ημερών. Επιπλέον,παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού εγγραφής, για εκπομπές που επιθυμεί να παρακολουθήσειο τηλεθεατής σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως επίσης και ενεργοποίησης άλλων υπηρεσιών:υποτιτλισμού, περιορισμού πρόσβασης με βάση το περιεχόμενο εκπομπών, κ.λπ.5.6 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς5.6.1 ΟΑΣΑ Α.Ε.Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων του ΟΑΣΑ, το 2003 πραγματοποιήθηκαν διάφορεςδραστηριότητες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και της οργάνωσης, με στόχο τηβελτίωση της λειτουργικότητας του Οργανισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών,οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:‣ Η αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού.‣ Η αναβάθμιση-προμήθεια λογισμικού.‣ Η ανάπτυξη νέων εφαρμογών.‣ Η υποστήριξη του υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού και των εφαρμογών.Το 2004, σύμφωνα με την αντίστοιχη Έκθεση Πεπραγμένων του Οργανισμού, οι κυριότερεςδραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και τηςοργάνωσης, είναι οι ακόλουθες:Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 46


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού.‣ Προμήθεια 2 εξυπηρετητών, μιας κεντρικής μονάδας δίσκων, μιας μονάδας λήψης back-upκαι η αναβάθμιση των εξυπηρετητών μισθοδοσίας, δρομολόγησης και voice mail.‣ Προμήθεια-αναβάθμιση λογισμικού.‣ Προμήθεια κατάλληλου λογισμικού για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και λογισμικού SafeInternet email για την προστασία από εισερχόμενα μηνύματα. Έγινε αναβάθμιση τουλογισμικού email και στα λειτουργικά συστήματα file & print server και email server καθώςκαι στο λειτουργικό σύστημα εφαρμογής μισθοδοσίας.‣ Ανακαίνιση του computer room, δημιουργήθηκε Ιδιωτικό Ιδεατό Δίκτυο (VPN) για τηδιασύνδεση του ΟΑΣΑ με τους φορείς και δομημένη καλωδίωση στα νέα γραφεία πουενοικίασε ο οργανισμός.Το 2005, σύμφωνα με την αντίστοιχη Έκθεση Πεπραγμένων του Οργανισμού, Ο ΟΑΣΑ στα πλαίσιασχετικού ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το ΕΜΠ, προχώρησε στην αναβάθμιση τουλογισμικού και των εγκαταστάσεων του πληροφοριακού τηλεφωνικού κέντρου (185), και στηνενίσχυση του με νέο προσωπικό, καθώς και στην παροχή συγκοινωνιακών πληροφοριών σε 2 ξένεςγλώσσες.Εντός του 2005 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Οργανισμού στη διεύθυνσηwww.oasa.gr. Στις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνεται και η χρήση της εφαρμογήςtrip-planning «ΑΔΑΜΑΣ», η οποία επιτρέπει την ενημέρωση του πολίτη για τη βέλτιστη(συντομότερη) διαδρομή με τις Αστικές Συγκοινωνίες, μεταξύ 2 σημείων που επιλέγονται από τοχρήστη μέσα στην εξυπηρετούμενη από τον ΟΑΣΑ περιοχή.Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Οργανισμού και την αναβάθμιση της ποιότηταςτων υπηρεσιών οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων είναι οιακόλουθες:‣ Αναβάθμιση-Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. Περιλαμβάνεται η προμήθεια25 Η/Υ Ρentium 4 3.2Mhz και 50 οθονών TFT, 8 εκτυπωτών και 1 firewall, ενός server (AVLserver - παρακολούθηση γερανοφόρων) και η εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμούγια την υπηρεσία «185».‣ Προμήθεια Λογισμικού. Προμήθεια εφαρμογής εντοπισμού και παρακολούθησηςγερανοφόρων οχημάτων (AVL), εγκατάσταση λογισμικού και σύνδεση στο τοπικό δίκτυονέων υπολογιστών για την υπηρεσία «185».Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 47


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Ανάπτυξη & Υποστήριξη Εφαρμογών. Ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη τωνυπηρεσιών του ΟΑΣΑ, και υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (ΠΑΠΥΡΟΣ, HASTUS,MIS, MAGIC TIMER,ΚΕΦΑΛΑΙΟ, COMPASS).‣ Δίκτυα και Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή. Υλοποιήθηκε δομημένη καλωδίωση σε νέαγραφεία που ενοικίασε ο Οργανισμός, δημιουργήθηκε νέος τηλεπικοινωνιακός κόμβος στηΓΑΔΑ για το ΘΕΠΕΚ, αναβαθμίσθηκε η ταχύτητας της γραμμής πρόσβασης στο διαδίκτυοκαι η ταχύτητα του κόμβου ΟΑΣΑ με ΟΤΕΝΕΤ και ΟΑΣΑ με ΗΣΑΠ.Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΑΣΑ έχει σαν στόχο για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσει τοπρόγραμμα αναβάθμισης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Οργανισμού, να προμηθευτεί νέολογισμικό καθώς και να αναπτύξει νέες μηχανογραφικές εφαρμογές. Επιπλέον, έχει προτείνει προςένταξη στο ΕΠ «ΣΑΑΣ» τη μελέτη για την ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Πληροφορικής καιΣχεδιασμού portal. Τέλος και στο πλαίσιο της ενδεχόμενης μεταστέγασης των υπηρεσιών τουΟργανισμού σε νέο κτίριο, η Διεύθυνση Πληροφορικής πρόκειται να εκπονήσει μελέτη για τοσχεδιασμό και την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης με τους Φορείς.5.6.2 Θυγατρικές Εταιρείες ΟΑΣΑΟι θυγατρικές του εταιρείες του ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, και ΗΣΑΠ) διαθέτουν σύγχρονουςδιαδικτυακούς τόπους για την παροχή έγκυρης πληροφόρησης και την επικοινωνία με το επιβατικόκοινό. Επιπλέον συμμετέχουν σε δράσεις της ΚτΠ για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτωνκαι συστημάτων τηλεματικής, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετη χρήση προηγμένου τηλεπικοινωνιακού υλικού και κατάλληλων πληροφοριακών εφαρμογών,όπως συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης.Τα επενδυτικά προγράμματα για τα έτη 2005-2007 όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ περιελάμβαναν:ΕΘΕΛ Α.Ε.‣ Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής.‣ Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού.‣ Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.ΗΛΠΑΠ Α.Ε.‣ Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανακαίνιση αμαξοστασίων.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 48


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Προμήθεια συστήματος ERP.ΗΣΑΠ Α.Ε.‣ Ολοκλήρωση νέου κέντρου ελέγχου λειτουργίας.5.6.3 ΑΜΕΛ Α.Ε.Η ΑΜΕΛ, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους επιβάτες, συμμετέχειστο έργο «Τηλε-πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Επιβατών στους Σταθμούς ΑΜΕΛ» το οποίοαφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος πληροφόρησης του επιβατικούκοινού στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής γιατην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο επιβατικό κοινό της Αθήνας, ενσωματώνονταςπληροφοριακά συστήματα νέων τεχνολογιών στο Μετρό.Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται επιτευχθεί δυναμική ενημέρωση του επιβατικού κοινούσχετικά με την τρέχουσα λειτουργία του Μετρό και των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς, γεγονότακαι έκτακτα μηνύματα, καθώς και πληροφόρηση σε γενικότερα θέματα κοινωνικού και πολιτιστικούπεριεχομένου. Επιπλέον, έμμεσος στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών των ΜέσωνΜαζικής Μεταφοράς καθώς και να βελτιωθεί ο τρόπος επικοινωνίας της ΑΜΕΛ, των άλλων φορέωνλειτουργίας ΜΜΜ και του ΥΜΕ με τον πολίτη και αντίστροφα.5.6.4 ΟΣΕ Α.Ε.Οι στόχοι του ΟΣΕ περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Οργανισμού, με τηνεισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και την προσφορά αναβαθμισμένων ποιοτικά υπηρεσιών και σεανταγωνιστικούς όρους σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς.Οι προοπτικές εκσυγχρονισμού του δικτύου περιλαμβάνουν έργα διπλασιασμού της γραμμής, τηςηλεκτροκίνησης, της ηλεκτρικής σηματοδότησης και τηλε-διοίκησης, όπως επίσης και το πρόγραμμαπρομήθειας νέου και σύγχρονου τροχαίου υλικού, μαζί µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στηνκράτηση των θέσεων και τις επικοινωνίες.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 49


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5.6.5 ΟΑΣΘ Ν.Π.Ι.Δ.Ο Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είναι από τους μεγαλύτερουςοργανισμούς συγκοινωνιών στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώ παράλληλαέχει σαν στόχο τη συνεχή αναβάθμισή τους. Απασχολεί 2.400 περίπου εργαζόμενους οι οποίοικινούν καθημερινά 505 από τα 536 λεωφορεία του Οργανισμού, που εξυπηρετούν 150.000.000επιβάτες το χρόνο, δια 68 λεωφορειακών γραμμών.Πρόσφατα (03-2007), ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε την εγκατάσταση διακοσίων «έξυπνων στάσεων» πουθα εγκατασταθούν στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΘ, μέσω των οποίων θα παρέχονταιπληροφορίες στους πολίτες για τον αναμενόμενο χρόνο διέλευσης των λεωφορείων. Οι «έξυπνεςστάσεις» εγκαθίστανται στα πλαίσια του συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση τωνεπιβατών, το οποίο επιπρόσθετα προβλέπει και την εντός των λεωφορείων πληροφόρηση τωνμετακινούμενων επιβατών, με την ανακοίνωση των στάσεων. Οι διακόσιες (200) «έξυπνες στάσεις»επιμερίζονται σε 50 πινακίδες των τεσσάρων (4) γραμμών πληροφόρησης και 150 πινακίδες τωνδύο (2) γραμμών πληροφόρησης, οι οποίες εγκαθίστανται αναλόγως των γραμμών διέλευσης απόκάθε στάση.Το έργο, προϋπολογισμού 2.525.000,00 Ευρώ, υλοποιείται στα πλαίσια της πολιτικής του ΟΑΣΘ γιατον εκσυγχρονισμό μέσων και υποδομών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενωνυπηρεσιών προς τους πολίτες, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Γ΄ ΚΠΣ και κατά25% από το ΠΔΕ. Το έργο της Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών, αποτελεί το 2ο μέροςτου προγράμματος εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ δια της αξιοποίησης τηςΤηλεματικής, δεδομένου ότι το 1ο μέρος, που αποτελούσε και προϋπόθεση ανάπτυξης τουσυστήματος πληροφόρησης, του εντοπισμού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας των λεωφορείων,έχει ήδη υλοποιηθεί χρηματοδοτούμενο κατά 100% από ίδια κεφάλαια των Μετόχων τουΟργανισμού.5.6.6 Προαστιακός Α.Ε.Η Προαστιακός Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003 για να αναλάβειτη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των αστικών, προαστιακών και περιαστικώνπεριφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών στον Ν. Αττικής και σε γειτονικούς νομούς στα πλαίσιατης προγραμματισμένης αναδιοργάνωσης του Ομίλου.Η Εταιρεία οργανώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκώνεπιχειρήσεων. Αξιοποιώντας τόσο τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της σιδηροδρομικήςμεταφοράς σε θέματα ασφάλειας, ταχύτητας και επίδρασης στο περιβάλλον, όσο και τις ικανότητεςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 50


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώντου κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού της, αναπτύσσει τη λειτουργία της σύμφωνα και με τοπρόγραμμα υλοποίησης των έργων υποδομής του ΟΣΕ και παρέχει υπηρεσίες επικεντρωμένη στηνεξυπηρέτηση του επιβάτη.Στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών και στη γραμμή ΣΚΑ-Κιάτο, προγραμματίζεται ηεγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Οπτικής Πληροφόρησης Επιβατών με πίνακεςανακοινώσεων στις πλατφόρμες και στις εισόδους των Σιδηροδρομικών Σταθμών. Το σύστημα θαελέγχεται κεντρικά και θα προβάλλει πληροφορίες για την κίνηση των συρμών στο δίκτυο (ώραάφιξης, αριθμός δρομολογίου, προορισμός) σε πραγματικό χρόνο σε συνεργασία με το κεντρικόσύστημα που θα ελέγχει την κίνηση των συρμών.O Προαστιακός σιδηρόδρομος συμμετέχει επίσης στο έργο της ΚτΠ «Ενοποιημένο ΣύστημαΠληροφόρησης Συνδυασμένων Μεταφορών», το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών σεπραγματικό χρόνο για τα μέσα μεταφοράς, την κυκλοφοριακή κατάσταση, καθώς και την παροχήπροτάσεων δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους κατά τις μετακινήσεις.5.6.7 ΤΡΑΜ Α.Ε.Η ΤΡΑΜ Α.Ε. θεωρεί το διαδίκτυο ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά κανάλια αμφίδρομηςεπικοινωνίας με το ευρύ κοινό και προς αυτή την κατεύθυνση σκοπεύει στο άμεσο μέλλον ναεμπλουτίσει τον ιστοχώρο της με καινοτομικά στοιχεία, όπως τρισδιάστατες μακέτες τωνπρογραμματιζόμενων επεκτάσεων, animated οδηγίες χρήσης των Αυτόματων Πωλητών Εισιτηρίωνκαι των άλλων μηχανημάτων, e-voting και discussion forum μεταξύ της εταιρίας και των τοπικώνκοινωνιών, κλπ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα της ΤΡΑΜ Α.Ε. ενημερώνεται σεκαθημερινή βάση, έτσι ώστε να φιλοξενεί πάντα την τελευταία πληροφόρηση σε θέματα πουενδιαφέρουν το επιβατικό κοινό.5.6.8 Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές (ΟΑ), ο εθνικός αερομεταφορέας της Ελλάδος, πετούν σε 13 διεθνείς,28 ευρωπαϊκούς προορισμούς και 37 πόλεις του εσωτερικού.Η Μονάδα Πληροφορικής της ΟΑ παρέχει υπηρεσίες, αναπτύσσει, υποστηρίζει και εγκαθιστάεφαρμογές και εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη των αναγκών τηςΟλυμπιακής Αεροπορίας- Υπηρεσίες και των Ολυμπιακών Αερογραμμών στην Ελλάδα και τοεξωτερικό.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 51


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των επιβατών τωνΟλυμπιακών Αερογραμμών οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν ηλεκτρονικά την κράτηση του εισιτηρίουτους. Όπως αναφέρεται, από την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου το Φεβρουάριο 2004,πάνω από 600.000 επιβάτες αξιοποίησαν τις δυνατότητες που τους παρέχει η νέα τεχνολογία καιέκλεισαν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους. Χαρακτηριστικό είναι πως μόνο τον Ιανουάριο του 2007 ταέσοδα από τα εισιτήρια που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας των Ολυμπιακών Αερογραμμών,αυξήθηκαν κατά 80% σε σχέση τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Η ιστοσελίδα της εταιρείαςεμπλουτίζεται συνεχώς με νέες γλώσσες (γαλλική) και χώρες από τις οποίες μπορεί κανείς να κάνειηλεκτρονικά την αγορά εισιτηρίου. Τα εισιτήρια παραδίδονται δωρεάν μέσα σε 48 ώρες, στηνδιεύθυνση της επιλογής του επιβάτη, εφόσον η πτήση αναχωρεί πέρα των 72 ωρών από την ημέρατης ηλεκτρονικής κράτησής.5.7 Βοηθητικές και Συναφείς προς Μεταφορές Δραστηριότητες & ΔραστηριότητεςΤαξιδιωτικών Πρακτορείων5.7.1 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (IT&T) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στοχεύειστην παροχή αξιόπιστων, σύγχρονων, καινοτόμων και αποδοτικών υπηρεσιών προς το σύνολο τηςκοινότητας του αεροδρομίου.Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης ΙΤ&Τ παρέχονται σήμερα σε περίπου 14.000 χρήστες / επαγγελματίεςσυνδεδεμένους στο ενιαίο δίκτυο του αεροδρομίου, το οποίο έχει την συνεχή υποστήριξη του ΔΑΑσε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο.Επιπλέον, το Μάρτιο του 2007, η Επιχειρηματική Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών του αερολιμένα πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000. Ηπιστοποίηση αφορά στην Εγκατάσταση και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε όλο τοφάσμα των δραστηριοτήτων της Μονάδας και συγκεκριμένα:‣ την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων τωνσυστημάτων αεροδρομιακής λειτουργίας, και‣ το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση ολοκληρωμένων έργων και λύσεων πληροφορικήςκαι τηλεπικοινωνιώνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 52


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5.7.2 Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.)Ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις τεχνολογικές ανάγκες και ναβελτιστοποιήσει τις διαδικασίες του χρηματοδοτεί το έργο «Αναβάθμιση-Επέκταση τουπληροφοριακού συστήματος του (P-MIS) Ο.Λ.Π. Α.Ε.». Αντικείμενο του έργου είναι η:‣ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικούσύγχρονης τεχνολογίας σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας για αδιάλειπτη λειτουργία, γιατην κάλυψη των υπαρχουσών αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων του Οργανισμού καιταυτόχρονη εξασφάλιση των κρίσιμων δεδομένων των εφαρμογών από αστοχία τουυλικού.‣ Εφαρμογή νέων σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού, web-based, σε όλες τις εφαρμογές γιαπαροχή Υπηρεσιών (Web services) στις υπηρεσίες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τους πελάτες τουΟΛΠ, σύμφωνα με τα διεθνή standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό(www.ws-i.org, www.w3c.org).‣ Μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. μέσα από ένα σύγχρονοΟλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα ελαχιστοποιήσει τις χειρόγραφεςδιαδικασίες, θα βελτιστοποιήσει την παραγωγή, θα αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινοδυναμικό, θα ελέγχει και θα βοηθά την συντήρηση του εξοπλισμού του.Επιπλέον, ο ΟΛΠ Α.Ε. ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη λειτουργίας του ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Πληρωμών (e-payment), το οποίο σε πρώτη φάση θα καλύπτει τις προκαταβολέςέναντι δικαιωμάτων εκτέλεσης εργασιών φορτοεκφορτώσεων και προσωρινής εναπόθεσης -αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων.5.7.3 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.)Η ΟΛΘ Α.Ε. εκσυγχρονίζει όλους τους τρόπους επικοινωνίας, με την αντικατάσταση τουτηλεφωνικού δικτύου από νέο ψηφιακό, την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών διάχυσηςπληροφοριών μέσω κινητών τηλεφώνων και PDA, την προώθηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής καιδιάχυσης εγγράφων με τη χρήση πληθώρας σύγχρονων τεχνολογιών όπως XML, Email, VMS,Infopoints, Wi-Fi Access Points.Επίσης, μελετάται η δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος (Integrated Port ManagementInformation System) στο πλαίσιο της επέκτασης και ολοκλήρωσης της πληροφοριακής υποδομής γιατην ολοκληρωμένη διαχείριση τόσο των λιμενικών όσο και των υποστηρικτικών διαδικασιών.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 53


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5.7.4 Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ) λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειαςμε σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του ΥπουργούΕμπορικής Ναυτιλίας. Ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τη διοίκηση και την εκμετάλλευση τωνλιμένων δικαιοδοσίας του (δηλαδή Λιμένα Αλεξανδρούπολης και του Αλιευτικού ΚαταφυγίουΜάκρης, 10 χιλιόμετρα δυτικά λιμένα Αλεξανδρούπολης). Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι: α)το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και γ) το Συμβούλιο Διεύθυνσης.5.7.5 Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε.Το λιμάνι του Βόλου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1893. Εξυπηρετεί τόσο την επιβατική κίνησηόσο και την εμπορευματική. Υποδέχεται μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων, έχοντας τις κατάλληλεςυποδομές (επιβατικός σταθμός, C4I κλπ.). Παράλληλα στο μεγαλύτερό του μέρος εξυπηρετεί με τιςυποδομές του την εμπορευματική κίνηση παίζοντας σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές καιέχει τις δυνατότητες να δεχτεί πάσης φύσεως φορτία. Ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ)παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στους χρήστες του Λιμένα (Εμπορικού και Επιβατικού) όσοκαι στους δημότες της πόλης του Βόλου.5.7.6 Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. έχει την ευθύνη του Λιμένα Ελευσίνας, ενός από τους δώδεκαχαρακτηρισμένους Λιμένες Εθνικής και Στρατηγικής σημασίας διαχειρίζεται μία παράκτια ζώνη 50περίπου χιλιομέτρων που βρίσκεται έμπροσθεν από τέσσερις διαφορετικούς Δήμους.5.7.7 Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε.Ο Λιμένας Ηρακλείου αποτελεί την κύρια και πιο σύγχρονη πύλη εισόδου επιβατών καιεμπορευμάτων στο νησί της Κρήτης. Είναι ένα από τα δέκα ελληνικά λιμάνια εθνικής σημασίας μεεξέχουσα γεωστρατηγική θέση καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Νοτιο-Ανατολικής Λεκάνης τηςΜεσογείου, στην συμβολή τριών ηπείρων. Με νέο Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (Ν. 2932/01) και τηνέα επωνυμία του Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. αποτελεί έναν ευέλικτο φορέα και μοχλόανάπτυξης της περιφερειακής - Κρητικής - και εθνικής οικονομίας.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 54


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5.7.8 Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας παρέχει κατά βάση υπηρεσίες σχετικές με τον ελλιμενισμό τωνπλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων. Είναι ακόμη υπεύθυνος για την αισθητικήδιαμόρφωση και την απρόσκοπτη λειτουργία της χερσαίας ζώνης του λιμένα και την αποκομιδήαπορριμμάτων εντός της λιμενικής ζώνης. Παράλληλα εκμισθώνει σε ιδιώτες ακίνητα και υπαίθριουςχώρους που αποτελούν ιδιοκτησία του. Επίσης διαθέτει δωρεάν χώρο στάθμευσης στους κατοίκουςτης πόλης. Ο χώρος βρίσκεται μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας, στη χερσαία ζώνη του λιμένα.Οι ανάγκες του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας σε νέες τεχνολογίες όπως περιγράφονται από τοΚείμενο Οριοθέτησης «Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στην περιφέρεια Ηπείρου», αν ληφθείυπόψη ότι η διακίνηση επιβατών από το λιμάνι Ηγουμενίτσας αφορά κυρίως τουρίστες,περιλαμβάνουν την προώθηση έργων και δράσεων νέων τεχνολογιών που αφορούν σε:‣ Συστήματα ανάδειξης τουριστικών και ιστορικών στοιχείων της περιφέρειας Ηπείρου και τηςΕλλάδας γενικότερα.‣ Ολοκληρωμένα συστήματα έγκυρης και συνεχούς πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο γιατα συστήματα μεταφορών.‣ Ανάπτυξη υπηρεσιών Booking και Teleshiping σε ποικίλα σενάρια και περιβάλλοντα χρήσης.‣ Συστήματα διαχείρισης προορισμών και πληροφόρησης.‣ Συστήματα θαλάσσιας επικοινωνίας, κλπ.5.7.9 Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (ΟΛΚ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001, από την μετατροπή του«Λιμενικού Ταμείου Καβάλας». Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των 4λιμανιών και της παραλιακής χερσαίας ζώνης. Μέσα στις δράσεις του Οργανισμού, εκτός από τηνπαροχή των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών, είναι και η ανάληψη κάθε δραστηριότηταςεμπορικής, επιχειρηματικής, τουριστικής ή πολιτιστικής φύσης.5.7.10 Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας προσανατολίζεταιστη προοπτική εξασφάλισης της βιωσιμότητας του λιμένα με την βελτίωση και την επέκταση τωνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 55


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνλιμενικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ώστε ο λιμένας να είναι σε θέση να διαδραματίσει σημαντικόρόλο ως συγκοινωνιακός κόμβος, για την ανάπτυξη της πόλης και του νησιού γενικότερα. Σταπλαίσια του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του λιμένα Κέρκυρας, ως κατεξοχήνεπιβατικός λιμένας που εξυπηρετεί τόσο συνδέσεις εσωτερικού όσο και συνδέσεις με λιμένες τηςΙταλίας, προωθείται μια σημαντική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε πλοία καιεπιβατικό κοινό, παράλληλα με τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.5.7.11 Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε.Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου έχει την ευθύνη του Λιμένα Λαυρίου και τις παρακείμενες ζώνες(Ακρωτήρι Θορικού έως Ακρωτήρι Πέρδικα). Ο χαρακτήρας του λιμένα είναι μικτός. Επικεντρώνεταισε επιβατικές και τουριστικές δραστηριότητες και σε μικρότερο Βαθμό σε εμπορικές.Με το Λαύριο συνδέονται τα νησιά Κέα, Κύθνος, Λήμνος και Αγ. Ευστράτιος. Η διακίνηση κυμαίνεταιετησίως σε 208.500 επιβάτες, εκ των οποίων το 97,8% κατευθύνεται στην Κέα, και 63.000οχήματα.Ο Λιμένας Λαυρίου βρίσκεται σήμερα σε φάση ανάπτυξης με σημαντικά λιμενικά έργα να έχουνπρόσφατα ολοκληρωθεί, ενώ εξίσου σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούνεντός της επόμενης πενταετίας.5.7.12 Οργανισμός Λιμένα Πάτρας Α.Ε.Ο Οργανισμός Λιμένα Πάτρας Α.Ε (ΟΛΠΑ) διαχειρίζεται το Λιμάνι της Πάτρας, το οποίο διαθέτειτέσσερις κύριες προβλήτες και δύο σταθμούς υποδοχής επιβατών. Μεταξύ των στρατηγικώνστόχων του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΟΛΠΑ περιλαμβάνεται ηαναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε πλοία, φορτία και επιβατικό κοινό, ως σημαντικόςεπιβατικός λιμένας που εξυπηρετεί συνδέσεις με λιμένες της Ιταλίας, παράλληλα με την εφαρμογήστρατηγικών προσέλκυσης νέων χρηστών, τη προσφορά νέων πακέτων υπηρεσιών και τηναποδοτικότερη αξιοποίηση των χώρων της ζώνης λιμένα, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνικήσυνοχή και ο περιορισμός της περιβαλλοντικής όχλησης του λιμένα στη πόλη.5.7.13 Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας Α.Ε.Στα πλαίσια του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας,προωθείται η ορθολογική ανάπτυξη του λιμένα σε αλληλεξάρτηση με την τοπική και περιφερειακήΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 56


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνανάπτυξη. Βασική επιδίωξη συνιστά η εδραίωση του ρόλου του λιμένα της Ραφήνας στο σύστημαλιμένων της Αττικής, ως λιμένα ακτοπλοΐας που λειτουργεί συμπληρωματικά και από-συμφορητικάσε σχέση με τη λειτουργία του λιμένα του Πειραιά για συγκεκριμένα νησιά των Β. Κυκλάδων και τηΝ. Εύβοια.Με την εφαρμογή των σχεδίων ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του λιμένα, βάσει στρατηγικώνεκσυγχρονισμού των κύριων δραστηριοτήτων του και όχι βάσει επενδύσεων επέκτασης και αύξησηςτης δυναμικότητας του. Μεταξύ των στρατηγικών στόχων του επενδυτικού και αναπτυξιακούπρογραμματισμού του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. επισημαίνεται η συμβολή του λιμένα στην αειφόρο ανάπτυξη τηςπόλης της Ραφήνας, η προώθηση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας και ελλιμενισμού καθώς και ηπαροχή αναβαθμισμένων λιμενικών υπηρεσιών.5.8 Ειδική Κατηγορία Επιχειρήσεων Επιβατικών ΜεταφορώνΈνα πολύ μικρό ποσοστό των ΚΤΕΛ διαθέτει διαδικτυακό τόπο για την πληροφόρηση του κοινούκαθώς και διαδικτυακή διεύθυνση επικοινωνίας. Πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛδίνονται κυρίως μέσα από τα web sites των πόλεων, των νομών, των Περιφερειών ή από άλλα sitesγενικού ενδιαφέροντος καθώς και πύλες.5.8.1 Αστικές Επιβατικές Μεταφορές (ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ)Η σημερινή οργάνωση και λειτουργία των Αστικών επιβατικών μεταφορών στις Ελληνικές πόλεις,απέχει πολύ από τις απαιτήσεις των πολιτών / επιβατών, σχετικά με την παροχή σύγχρονων,ποιοτικών και κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένων υπηρεσιών. Η έλλειψη πληροφόρησης τουπολίτη σε θέματα καθημερινής χρήσης και ανάγκης, σε σχέση με τα αστικά μαζικής μεταφοράς, σεσυνδυασμό με την δυσκολία στον εφοδιασμό των πολιτών με εισιτήρια, την «άτακτη» τήρηση τωνδρομολογίων από τα Αστικά Λεωφορεία, οδηγούν τους πολίτες στην χρήση ιδιωτικών μέσωνμεταφοράς μέσα στις πόλεις, με τραγικές επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο των συγχρόνωνπόλεων και την προκύπτουσα επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αυτόν.Παράλληλα, παρά την συνεχώς αυξανόμενη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από πλευράςτων πολιτών (όπως χρήση internet,χρήση κινητού τηλεφώνου, sms, κ.τ.λ.), η δυνατότηταπληροφόρησης του πολίτη καθίσταται ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη, σχετικά με τα δρομολόγιατων αστικών συγκοινωνιών, διότι στους εν λόγω φορείς άσκησης του αστικού συγκοινωνιακούέργου, δεν έχουν την προσδοκώμενη και ικανοποιητική διείσδυση και εφαρμογή οι δράσειςΤηλεματικής.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 57


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΗ βέλτιστη λοιπόν χρήση των αστικών συγκοινωνιακών συστημάτων, αποτελεί τον μοναδικό δρόμογια την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών, για μετακίνηση στις Ελληνικές ΑστικέςΠόλεις. Προκειμένου τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν αποδεκτά, σαν εναλλακτικόςτρόπος μετακίνησης, σε σχέση με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, θα πρέπει να παρέχουν υψηλέςυπηρεσίες, όσον αφορά την άνεση, την αξιοπιστία καθώς και την ασφάλεια. Συνεπώς, οι φορείς τωναστικών συγκοινωνιών, πρέπει να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η ανάπτυξη τωννέων τεχνολογιών προσφέρει σήμερα τα απαραίτητα και κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται,ώστε ο στόχος αυτός να είναι πραγματοποιήσιμος.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) σε συνεργασία με τα αστικά ΚΤΕΛπροκήρυξε το έργο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής ΠληροφόρησηςΚοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών». Το έργο αυτό έρχεταινα καλύψει τις πάγιες και διαχρονικές ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών, στην πληροφόρηση γιατα Αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, σε θέματα καθημερινής χρήσης και ανάγκης και ταυτόχροναμεγάλη ζήτηση για πληροφορία που αφορά δρομολόγια μέσων Αστικής μεταφοράς.Στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεματικούσυστήματος διαχείρισης των αστικών μεταφορών, που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικήςπληροφόρησης των πολιτών, καθώς και συστήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, με την χρήσηπροηγμένων τεχνολογικών μέσων. Το σύστημα που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργουαποτελεί καινοτόμο παρέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση και η εφαρμογή του αναμένεται ναεπιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα στον τρόπο λειτουργίας των αστικών μέσων μαζικήςμεταφοράς και εξυπηρέτησης των πολιτών:‣ Χρήση των νέων τεχνολογιών για αυτοματοποίηση λειτουργικών διαδικασιών, την συλλογήπληροφοριών και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.‣ Διείσδυση δράσεων και λειτουργιών πληροφορικής στον κλάδο των Αστικών δημόσιωνμέσων μαζικής μεταφοράς, με απώτερο σκοπό την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιώνπρος τους πολίτες, μέσα από το internet, το κινητό τηλέφωνο κ.ο.κ.‣ Καινοτομία στις μορφές απασχόλησης στον κλάδο των αστικών συγκοινωνιών.‣ Καινοτομία στον τομέα της πληροφορικής, με εφαρμογή καινοτόμων για το χώρο τωναστικών συγκοινωνιών τεχνολογικών προσεγγίσεων (εγκατάσταση συστήματος e-Ticketing,δημιουργία call center κ.ο.κ.)‣ Μελέτη εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων, με έμφασηστην εγκυρότητα και ασφάλεια των συναλλαγών, στον έλεγχο του κόστους και στηνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 58


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνπαροχή έγκαιρων και έγκυρων πληροφοριών προς τα αρμόδια κρατικά όργανα, για τηνχάραξη της πολιτικής των αστικών συγκοινωνιών.Η Πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματοςΤηλεματικής Αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, επιφέρει πολλαπλές θετικές συνέπειες στο κλάδοκόπτοντας, αναχρονιστικές αντιλήψεις, στερεότυπα και άλλες συνθήκες, οι οποίες δυσχεραίνουν τηνεφαρμογή δράσεων πληροφορικής στο κλάδο των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς.‣ άμεση και έγκυρη ενημέρωση προς τους Πολίτες / χρήστες των δημόσιων μέσων μαζικήςμεταφοράς (αστικών συγκοινωνιών, κ.ο.κ.) καθώς με την εγκατάσταση και εφαρμογή τωννέων συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής, παρέχεται άμεση και έγκυρη ενημέρωσηγια τα μέσα μαζικής μεταφοράς.‣ Εξοικονόμηση χρόνου των εργαζόμενων, ειδικότερα των Αστικών και περι- αστικώνπεριοχών, καθώς σημαντικό τμήμα εργαζομένων χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά ταΑστικά Λεωφορεία, για την μετακίνησή του από το σπίτι στο χώρο εργασίας.‣ Φιλικότερη χρήση και εξυπηρέτηση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα Α.Μ.Ε.Α., οιηλικιωμένοι, μέσω της εγκατάστασης πινάκων ανακοινώσεων, φωνητικών πυλών,εκτύπωσης πληροφοριών μέσα από το internet, κ.ο.κ. )‣ Αναβάθμιση της εικόνας προς τους Τουρίστες /επισκέπτες των αστικών πόλεων, καθώςπροβλέπεται η παροχή έγκυρης πληροφόρησης - μέσα από internet, παρουσίαση μεγεωγραφικά υπόβαθρα gis, κ.ο.κ.- των δρομολογίων, με μέσα αστικής μεταφοράς, σεαρχαιολογικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, χώρους αναψυχής, πολιτισμού, κ.ο.κ.5.9 Άξονες Στρατηγικής των επιχειρήσεων μελέτηςΟι στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων μελέτης σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ, σύμφωνα μετα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύνθεση των κειμένων στρατηγικής, μπορούν ναδιακριθούν σε δύο κατηγορίες: α) Προτεραιότητες με στόχο την ίδια την επιχείρηση, και β)Προτεραιότητες με στόχο τους πολίτες.I. Στόχοι για τις επιχειρήσεις μελέτης1. Βελτίωση της παραγωγικότηταςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 59


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΈνας βασικός άξονας στρατηγικής των επιχειρήσεων μελέτης είναι η βελτίωση της παραγωγικότητάςτους. Για την υλοποίηση του άξονα αυτού, απαιτείται αρχικά εσωτερική διοικητική αναδιάρθρωση. Ηοργανωτική δομή πολλών επιχειρήσεων ακολουθεί το «γραφειοκρατικό» μοντέλο του Δημοσίου καισε πολλές περιπτώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων, καθιστώντας τις επιχειρήσεις μηευέλικτες και μη φιλικές προς τους πολίτες. Η διοικητική αναδιάρθρωση πρέπει να στοχεύει στηναπλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών διαμορφώνοντας παράλληλα ευέλικτο διοικητικό σχήμασχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.Επιπρόσθετα απαιτείται εσωτερική μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων και ειδικά των επιμέρουςδιευθύνσεών/ τμημάτων, μέσα από σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, όπωςσυστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, που ελαχιστοποιούν τις χειρόγραφες διαδικασίες,μειώνουν την πολυπλοκότητα των εργασιών και άρα το χρόνο διεκπεραίωσης, και βελτιστοποιούντην παραγωγή.Για την υλοποίηση αυτού του άξονα, απαιτείται ορθότερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση τουανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων και παράλληλα μείωση του κόστους λειτουργίας. Στοπλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις ωθούν το υπάρχον ανθρώπινο προσωπικό σε προγράμματακατάρτισης τόσο στις ΤΠΕ όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές, που σχετίζονται με την καθημερινήτους εργασία. Παράλληλα, διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες (π.χ. εθελούσια έξοδος στηνπερίπτωση του ΟΤΕ), προκειμένου νέοι ανθρώπινοι πόροι, άρτια καταρτισμένοι στις ΤΠΕ, ναενταχθούν στο δυναμικό τους. Η μείωση του κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί τόσο από τηνεσωτερική μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την κατάργηση του «γραφειοκρατικού»μοντέλου λειτουργίας τους,Η εφαρμογή εσωτερικού μάρκετινγκ μέσω επικοινωνίας και παροχής κινήτρων προς τουςεργαζόμενους στις επιχειρήσεις αποτελεί μέτρο/ δράση προκειμένου να τεθεί το ανθρώπινοδυναμικό των επιχειρήσεων σε εγρήγορση.2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας/ανταγωνιστικότηταςΈνας βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας/ανταγωνιστικότητας, μέσα από την εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργεί η ψηφιακήοικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), όπως το online marketing και οι business-tobusinessυπηρεσίες.Η υιοθέτηση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων διοίκησης, μέσω εσωτερικής διοικητικήςαναδιάρθρωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής αποτελεί επίσης στόχοστο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.3. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιώνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 60


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΗ αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό στόχο τωνεπιχειρήσεων μελέτης. Η αναβάθμιση αυτή επιχειρείται να είναι τόσο ως προς την αξιοπιστία τωνυπηρεσιών όσο και ως προς την ακρίβεια και την ενημέρωση. Στον άξονα αυτόν υπάγεται και ηπροσπάθεια αυτοματοποίησης των λειτουργιών και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων.II. Στόχοι για τους πολίτες1. Βελτίωση της ποιότητας ζωήςΟ βασικότερος στρατηγικός άξονας των επιχειρήσεων μελέτης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωήςτων πολιτών/ πελατών τους. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν πελατοκεντρικήπροσέγγιση στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις στοχεύουν στηναυτοματοποίηση των συναλλαγών με τον πολίτη προκειμένου να επιτυγχάνεται γρηγορότερηεξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των υποθέσεών του, Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην ανάπτυξη καιεισαγωγή νέων ενοποιημένων υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, απαλλάσσοντας τον από χρόνοκαι κόστος.Παράλληλα, στόχο αποτελεί η παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης προς τους πολίτες μεαπώτερο στόχο την εξυπηρέτησή τους και τελικά την αύξηση των πελατών των επιχειρήσεων.Στόχο επίσης αποτελεί και η δυναμικότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες σεκαθημερινό επίπεδο.Η βελτίωση της επικοινωνίας των επιχειρήσεων μελέτης με δημόσιους φορείς (πχ. αρμόδια κατάπερίπτωση υπουργεία) και η αποδοτικότερη διακίνηση της πληροφορίας ανάμεσά τους αποτελείστόχο των επιχειρήσεων προκειμένου τόσο οι ίδιες οι επιχειρήσεις αλλά κυρίως οι πολίτες-πελάτεςτους να έχουν καλύτερη πληροφόρηση και καλύτερη εξυπηρέτηση.2. Πρόσβαση για όλουςΗ πρόσβαση για όλους τους πολίτες αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό άξονα των επιχειρήσεων.Επιμέρους στόχος υπό αυτόν τον άξονα αποτελεί η φιλικότερη και εξυπηρέτηση ειδικώνπληθυσμιακών ομάδων, όπως τα Α.Μ.Ε.Α. καθώς και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στηνΚοινωνία της Πληροφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές επιχειρήσεις επιχειρούν να αναδείξουν ταπεριφερειακά τους τμήματα σε one-stop-shop τμήματα ή σε πολυδύναμα κέντρα εξυπηρέτησηςπολιτών.Για την επίτευξη των στόχων αυτών οι επιχειρήσεις υιοθετούν τις εξής κατηγορίες δράσεων:1. Προμήθεια ή/και αναβάθμιση εξοπλισμού‣ Προμήθεια ή/και αναβάθμιση λογισμικούΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 61


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Προμήθεια ή/και αναβάθμιση υλικού/ συστημάτων τηλεματικής/ τηλεπικοινωνιακούεξοπλισμού‣ Ανάπτυξη νέων εφαρμογών‣ Αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων ΤΠΕ‣ Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας / διασύνδεση με άλλους φορείς‣ Εφαρμογή νέων σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού σύμφωνα με τα διεθνήstandards‣ Υιοθέτηση καινοτόμων ΤΠΕ2. Εκπαίδευση προσωπικού‣ Εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση ΤΠΕ‣ Κατάρτιση του προσωπικού στη χρήση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών3. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών‣ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω διαδικτύου και on-site‣ Ηλεκτρονικές συναλλαγές (Web-sites και πληροφορικά συστήματα πουπροσφέρουν στον πολίτη ολοκληρωμένο και πλήρη ηλεκτρονικό χειρισμό τηςυπηρεσίας μέχρι και την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων όπου είναι δυνατό)‣ Πρωτοποριακές Εφαρμογές κυρίως στον τομέα της τηλεματικήςΣτον Πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώθηκαν οι σημαντικότερες δράσεις υλοποίησης τωνστρατηγικών προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων μελέτης.Επιχείρηση ΜελέτηςΔΕΗ Α.ΕΔράση Υλοποίησης ΣτρατηγικήςΠρομήθεια του «Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας»Το 2007 η ΔΕΗ Α.Ε προκήρυξε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για τηνπρομήθεια του «Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας». Ηπρομήθεια περιλαμβάνει:• Υπηρεσίες (παραμετροποίησης, εξατομίκευσης, υποδομής, δοκιμών,θέσης σε λειτουργία, παραγωγικής διαδικασίας, εκπαίδευσηςπροσωπικού).• Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού για έξι (6) έτησυμπεριλαμβανομένης της εγγυητικής περιόδου.• Συμβουλευτικές υπηρεσίες.ΟΣΕΕγκατάσταση Δικτύου Μεταφοράς Δεδομένων Μέσω ΚαλωδίωνΟπτικών ΙνώνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 62


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΣτον κύριο σιδηροδρομικό άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη-Προμαχώνας καθώς και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών,προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου μεταφοράς δεδομένωνμέσω καλωδίων οπτικών ινών. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο καλωδίων,από 60 οπτικές ίνες το καθένα, εκατέρωθεν των γραμμών, τα οποία θατερματίζονται, σε μορφή βρόγχου στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, στοναναγκαίο παθητικό και ενεργό εξοπλισμό. Η διαχείριση του δικτύου θαγίνεται κεντρικά από τα Κέντρα Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), ενώ ηπολυπλεξία και μετάδοση των δεδομένων των τοπικών πληροφοριακώνσυστημάτων των σταθμών (PIS, CCTV, PAECIS, Automatic Fare Collection,Alarm System, Σηματοδότηση, Ηλεκτροκίνηση, Συμβατικά Η/Μ) θα γίνεταιαπό τον τοπικό ενεργό εξοπλισμό.ΟΣΕΡαδιοδίκτυο GSM-RΣτο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου έχειπρογραμματιστεί η εγκατάσταση ενός σύγχρονου ραδιοδικτύου, του GSM-R, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και το οποίουποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών δικτύωνETCS/ERTMS, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΟΣΕΟΛΘΟΛΗΥπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.ΘεσσαλονίκηςΠροαστιακόςΟλοκληρωμένα Συστήματα Παρακολούθησης Μέσων/Φορτίωνστις Συνδυασμένες Μεταφορές – MIRTOΤο έργο αυτό στοχεύει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη λύσεωντηλεματικής με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών για την αυτόματηπαρακολούθηση φορτίων/οχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τουΟργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), του Οργανισμού ΛιμέναΘεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) και οιοποίοι αποτελούν σημαντικούς εκπροσώπους του τομέα τωνεμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.«Ευφυείς Οδικές Μεταφορές»Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, η εγκατάσταση φορητώνυπολογιστών και εκτυπωτών (hp-ipaq) σε όλα τα λεωφορεία για τηνέκδοση εισιτηρίων εντός του λεωφορείου, με άμεση ενημέρωση τωνπληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας μέσω του δικτύου GPRS.Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2007, η εγκατάσταση συστήματοςτηλεεπίβλεψης του στόλου (fleet manager) μέσω του συστήματοςγεωγραφικού εντοπισμού GPS, από την εταιρεία INFOTRIP A.E. Το έργοεντάχθηκε στη δράση «Ευφυείς Οδικές Μεταφορές» της ΚτΠ.Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπτικής Πληροφόρησης ΕπιβατώνΣτον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών και στη γραμμή ΣΚΑ-Κιάτο,προγραμματίζεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματοςΟπτικής Πληροφόρησης Επιβατών με πίνακες ανακοινώσεων στιςπλατφόρμες και στις εισόδους των Σιδηροδρομικών Σταθμών. Το σύστημαθα ελέγχεται κεντρικά και θα προβάλλει πληροφορίες για την κίνηση τωνσυρμών στο δίκτυο (ώρα άφιξης, αριθμός δρομολογίου, προορισμός) σεπραγματικό χρόνο σε συνεργασία με το κεντρικό σύστημα που θα ελέγχειτην κίνηση των συρμώνΠροαστιακόςΟλοκληρωμένο Σύστημα έκδοσης-ακύρωσης εισιτηρίωνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 63


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΣτον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών προγραμματίζεται η εγκατάστασηενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης-ακύρωσης εισιτηρίων. Τοσύστημα θα περιλαμβάνει αυτόματες μηχανές έκδοσης και μηχανέςακύρωσης εισιτηρίων, οι οποίες θα είναι εργονομικές και κατάλληλες γιαχρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες, ανθεκτικές σε καταπονήσεις καικατάλληλα κατασκευασμένες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε όλουςτους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς. Η διαχείριση αυτών θα γίνεται τόσοτοπικά από τον τοπικό εξοπλισμό ελέγχου όσο και κεντρικά στο ΚέντροΕλέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών από τονκεντρικό εξοπλισμό του οποίου θα γίνεται και η διαχείριση του συστήματος.Το σύστημα θα μπορεί να επεκταθεί εύκολα για χρήση έξυπνου εισιτηρίουsmart card.ΠροαστιακόςΕνοποιημένο Σύστημα Πληροφόρησης Συνδυασμένων ΜεταφορώνO Προαστιακός σιδηρόδρομος συμμετέχει στο έργο της ΚτΠ «ΕνοποιημένοΣύστημα Πληροφόρησης Συνδυασμένων Μεταφορών», το οποίο στοχεύειστην ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για τα μέσαμεταφοράς, την κυκλοφοριακή κατάσταση, καθώς και την παροχήπροτάσεων δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους κατά τιςμετακινήσεις.Ο.Λ.Π. Α.Ε.«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(P-MIS) ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων εξοπλισμούκαι λογισμικού σύγχρονης τεχνολογίας σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότηταςγια αδιάλειπτη λειτουργία.Αναβάθμιση-επέκταση-βελτίωση των υπαρχουσών Διοικητικο-Οικονομικώνεφαρμογών, εφαρμογών Τιμολόγησης και της εφαρμογής Συντήρησης καιΕπισκευής Μηχανημάτων και μετάπτωση τους σε νέα αρχιτεκτονική.ΑΜΕΛ Τηλεπληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Επιβατών στουςΣταθμούς ΑΜΕΛΤο έργο «Τηλεπληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Επιβατών στουςΣταθμούς ΑΜΕΛ» συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ αφορά στηνεγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήματος πληροφόρησης τουεπιβατικού κοινού στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας και στοχεύειστην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους επιβάτες. Τοέργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την παροχή υπηρεσιώνυψηλού επιπέδου στο επιβατικό κοινό της Αθήνας, ενσωματώνονταςπληροφοριακά συστήματα νέων τεχνολογιών στο Μετρό.ΟΑΣΘ«έξυπνες στάσεις»-Έργο Τηλεματικής για την Πληροφόρηση τωνΕπιβατώνΑνακοινώθηκαν από τον ΟΑΣΘ οι διακόσιες (200) «έξυπνες στάσεις» πουθα εγκατασταθούν στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΘ, μέσω τωνοποίων θα παρέχονται πληροφορίες στους πολίτες για τον αναμενόμενοχρόνο διέλευσης των λεωφορείων. Οι «έξυπνες στάσεις» εγκαθίστανται σταπλαίσια του συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση των επιβατών,το οποίο επιπρόσθετα προβλέπει και την εντός των λεωφορείωνπληροφόρηση των μετακινούμενων επιβατών, με την ανακοίνωση τωνστάσεων. Οι διακόσιες (200) «έξυπνες στάσεις» επιμερίζονται σε 50πινακίδες των τεσσάρων (4) γραμμών πληροφόρησης και 150 πινακίδεςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 64


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώντων δύο (2) γραμμών πληροφόρησης, οι οποίες εγκαθίστανται αναλόγωςτων γραμμών διέλευσης από κάθε στάση.ΟΑΣΘΣύστημα Ηχητικής ΠροειδοποίησηςΣύστημα ηχητικής προειδοποίησης, προτίθεται να εγκαταστήσει ο ΟΑΣΘ σεόλα τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Η ηχητική προειδοποίησηαποτελεί προέκταση της εφαρμογής της τηλεματικής, μέσω δορυφόρου,που ήδη λειτουργεί σε όλα τα λεωφορεία του Οργανισμού και θα γίνεταιστην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Από τα μεγάφωνα τωνλεωφορείων, θα ανακοινώνεται η επόμενη στάση κατά την αναχώρηση, θαγίνεται υπενθύμιση στη μέση της διαδρομής και τέλος κατά την άφιξη στησυγκεκριμένη στάση.Πανελλήνια ΟμοσπονδίαΑστικών Συγκοινωνιών(Π.Ο.Α.Σ.) & αστικά ΚΤΕΛτων Νομών Ηρακλείου,Λάρισας, Βόλου, Καβάλας,Βέροιας, Κατερίνης, Σερρών,Κοζάνης, Λαμίας, Χαλκίδας,Κομοτηνής, Χανίων,Αγρίνιου, Αλεξανδρούπολης,Άρτας.Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής ΠληροφόρησηςΚοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών ΣυγκοινωνιώνΤο έργο έρχεται να καλύψει πάγιες και διαχρονικές ανάγκες και απαιτήσειςτων πολιτών, στην πληροφόρηση για τα Αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς,σε θέματα καθημερινής χρήσης και ανάγκης και ταυτόχρονα μεγάλη ζήτησηγια πληροφορία που αφορά δρομολόγια μέσων Αστικής μεταφοράς. Ηυλοποίηση του συστήματος θα προσφέρει στα Αστικά ΚΤΕΛ των πόλεων τηδυνατότητα της συνολικής και ενοποιημένης τηλεματικής διαχείρισης τουσυνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών,σύμφωνα με τα πρότυπα καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκές πόλειςαντίστοιχου μεγέθους. Μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενόςενοποιημένου και πλήρους συστήματος τηλεματικής - ευφυών μεταφορών,η επιχειρησιακή λειτουργία κάθε οργανισμού θα εμπλουτιστεί με μία σειράδυνατοτήτων, όπως την εποπτεία, επιχειρησιακό έλεγχο και διαχείριση τουστόλου οχημάτων, τη συλλογή στοιχείων με ταυτόχρονη παρακολούθησητων κινήσεων εισιτηρίων, την τήρηση δεδομένων που προέρχονται από τηδιαχείριση οχημάτων, την παρακολούθηση των εισιτηρίων και τηστατιστική ανάλυση αυτών, την πληροφόρηση των επιβατών μέσα απόκανάλια διαδικτύου, SMS, τηλεφώνου (ivr), πινακίδων εντός του οχήματοςκαι στις στάσεις οπτικά και ηχητικά, την εποπτεία και τον έλεγχο τωνωραρίων οδηγών και λοιπών ανθρώπινων πόρων, την αυτοματοποίησηδιαδικασιών έκδοσης εισιτηρίων εντός και εκτός λεωφορείων, κλπ.Πίνακας 3: Δράσεις Υλοποίησης Στρατηγικής των επιχειρήσεων μελέτηςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 65


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών5.10 Προβλήματα και εμπόδια αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ στις επιχειρήσειςμελέτηςΟι επιχειρήσεις μελέτης, σύμφωνα με τα κείμενα στρατηγικής τους, στοχεύουν στην διείσδυση τηςχρήσης των ΤΠΕ τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις καιτους εργαζομένους σε αυτές. Δυστυχώς όμως, κατά την προσπάθεια υλοποίησης των στρατηγικώνστόχων των επιχειρήσεων μελέτης, παρουσιάζονται προβλήματα τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακώνπεριορισμών όσο και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου που την δυσχεραίνουν και την καθυστερούν.Ένα από τα βασικά προβληματικά σημεία είναι η οργανωτική δομή των επιχειρήσεων μελέτης,πρόβλημα που εντοπίζεται και κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη ανώτατης διοίκησηςτων επιχειρήσεων. Το οργανόγραμμα και οι εσωτερικές διαδικασίες τους έχουν διαμορφωθεί πολύπριν προκύψει η αναγκαιότητα χρήσης των ΤΠΕ και έχουν αφομοιωθεί από το προσωπικό τους εδώκαι πολλά χρόνια με «γραφειοκρατική» προσέγγιση. Η οργανωτική δομή των περισσοτέρωνεπιχειρήσεων δεν είχε σχεδιαστεί με στόχο να εξυπηρετεί τους πολίτες οπότε να έχειπροσανατολιστεί στην παροχή υπηρεσιών (process-oriented), γεγονός που δυσχεραίνει τηναξιοποίηση των ΤΠΕ ώστε να παρέχονται ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτεςκαι τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, η παροχή ολοκληρωμένωνηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών συνεπάγεται μερική ή ολικήαναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών ή αλλαγή οργανογράμματος, με αποτέλεσμα νακαθυστερεί ή να αποτρέπεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις. Για αυτόντο λόγο, αρκετές επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί ως σήμερα σε έναν απλό διαδικτυακό κόμβοπληροφόρησης, που αποτελεί την ελάχιστη μορφή εξωστρεφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προςτους πολίτες.Απόρροια της «λανθασμένης» οργανωτικής δομής είναι η έλλειψη τμήματος ή διεύθυνσηςπληροφορικής ή η ανεπαρκής στελέχωσή του. Σε πολλές επιχειρήσεις δημιουργήθηκε τμήμαπληροφορικής που να μπορεί να συντονίζει και να υποστηρίζει την χρήση ΤΠΕ αλλά δεν έχουνστελεχωθεί επαρκώς όλα τα τμήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αποσπασματική και όχιστοχευμένη προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ τόσο για την εύρωστη λειτουργία της επιχείρησηςόσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η έλλειψη προσωπικού πληροφορικήςδυσχεραίνει την επικαιροποίηση και τη συντήρηση έργων ΤΠΕ που έχουν υλοποιηθεί γιαλογαριασμό των επιχειρήσεων από τρίτους, καθώς ούτε η απαιτούμενη τεχνογνωσία μεταφέρεταιεσωτερικά στις επιχειρήσεις ούτε εκπαιδεύεται το απαιτούμενο προσωπικό για την αδιάλειπτηλειτουργία των εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων.Η έλλειψη εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας του προσωπικού των επιχειρήσεων μελέτης είναι άλλο ένασημαντικό πρόβλημα στην υιοθέτηση και χρήση των ΤΠΕ, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από τιςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 66


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνπροσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων. Καθώς οι περισσότερεςδιαδικασίες των επιχειρήσεων εκτελούνται «χειρόγραφα» και η διείσδυση των ΤΠΕ είναιπεριορισμένη, δεν διαφαινόταν η αναγκαιότητα εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού στηχρήση των ΤΠΕ ούτε η αναγκαιότητα πρόσληψης νέου προσωπικού με την απαιτούμενητεχνογνωσία προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ. Ένα μεγάλο ποσοστότου ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων μελέτης είναι αρκετά μεγάλο ηλικιακά καιδυσκολεύεται ή αρνείται να εξοικειωθεί με τη χρήση των ΤΠΕ, γεγονός που όχι μόνο καθυστερείαλλά και συχνά εμποδίζει τη χρήση των ΤΠΕ. Οι ανθρώπινοι αυτοί πόροι, σε πολλές περιπτώσεις,νομίζουν, λανθασμένα, ότι θα καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις και η μέχρι σήμερααναγκαιότητά τους θα αντικατασταθεί με κάποιο πληροφοριακό σύστημα ή κάποιο «έξυπνο»μηχάνημα.Η έλλειψη ανταγωνισμού σε μονοπωλιακούς τομείς των επιχειρήσεων μελέτης (π.χ. ενέργειας,ύδρευσης/ αποχέτευσης) οδηγεί σε ολιγωρία στη χρήση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικόείναι το παράδειγμα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου έχουν εμφανιστεί πολλοί ιδιωτικοίπάροχοι σταθερής τηλεφωνίας που παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Για τολόγο αυτό ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται ιδιαίτερα ενεργά τα τελευταία χρόνια καθώς επιταχύνει τηνανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα του ADSL, και προωθεί τον εκσυγχρονισμό τωνδικτύων του ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής και ναενδυναμώσει την αφοσίωση των πελατών του.Η υιοθέτηση και η χρήση των ΤΠΕ και κατ’ επέκταση η υλοποίηση των στρατηγικώνπροτεραιοτήτων, ειδικά των πιο φιλόδοξων, από τις επιχειρήσεις μελέτης απαιτεί σημαντικούςπόρους, οι οποίοι είναι δύσκολο να ανεβρεθούν και σε πολλές περιπτώσεις η δυνατότηταχρηματοδότησης δεν γνωστοποιείται επαρκώς στους πιθανούς δικαιούχους. Το Γ΄ ΚΠΣ έδωσε μιααξιοσημείωτη ώθηση σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς όχι σε όλες καθώς είτε δεν υπήρξαν οικατάλληλες προσκλήσεις είτε δεν ήταν οι ίδιες οι επιχειρήσεις δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είτε δενυπήρξαν οι κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να διατυπωθεί άρτια και τεκμηριωμένα ηαναγκαιότητα χρηματοδότησης έργων ΤΠΕ από το Γ΄ΚΠΣ. Κάποιες επιχειρήσεις μελέτης αξιοποιούνπόρους που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα προκειμένου ναυλοποιήσουν μέρος της στρατηγικής τους ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Συνήθως όμως, για τηνεπιτυχή ολοκλήρωση ενός ερευνητικού έργου σε πλήρως παραγωγικό απαιτούνται πρόσθετοι πόροιπου επιβραδύνουν ή αποθαρρύνουν τελικά την επιτυχή αξιοποίησή του.Ως απόρροια της δυσκολίας ανεύρεσης πόρων, κάποιες επιχειρήσεις προδιαγράφουν τα έργα ΤΠΕβάσει των απαιτήσεών τους αλλά τα σχεδιάζουν και τελικά τα υλοποιούν βάσει της δυνατότηταςχρηματοδότησής τους και των περιορισμών που αυτή θέτει, αγνοώντας σε πολλές περιπτώσεις ταυφιστάμενά τους έργα. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η δυσκολία ή η τελικά η αδυναμίαΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 67


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνδιαλειτουργικότητας υφισταμένων και νέων έργων ΤΠΕ λόγω ασυμβατότητας τωνχρησιμοποιούμενων τεχνολογιών ή της υλοποιημένης αρχιτεκτονικής τους.Η απουσία διαλειτουργικότητας, πρόβλημα το οποίο επισημαίνεται και κατά τις προσωπικέςσυνεντεύξεις με στελέχη ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων, επεκτείνεται και εκτός των ορίωντων επιχειρήσεων, καθώς η μακροσκοπική χάραξη στρατηγικής από τις επιχειρήσεις μελέτης,παραβλέποντας έργα ΤΠΕ που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν επιχειρήσεις που εντάσσονται στον ίδιοτομέα, δυσχεραίνει και αποτρέπει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας έργων ΤΠΕ διαφορετικώνεπιχειρήσεων. Μια άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος είναι και η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεέργα ΤΠΕ των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργείων, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τηδυνατότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων μελέτης.Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μελέτης δεν περιορίζονται από τον Κανονισμό ΠρομηθειώνΔημοσίου για την ανάθεση των απαιτούμενων προμηθειών ή της απαιτούμενης παροχής υπηρεσιώνκαι θεωρούνται πιο ευέλικτες από το Δημόσιο Τομέα ως προς τη λήψη αποφάσεων και τιςεσωτερικές διαδικασίες περί ανάθεσης έργων, οι διαδικασίες προκήρυξης και συμβασιοποίησηςέργων ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, γεγονός που εντοπίζεται και κατά τις προσωπικέςσυνεντεύξεις με στελέχη ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι από τηνκαταγραφή των αναγκών και τη στοχοθέτηση έργου ΤΠΕ στην επιχείρηση μέχρι την υλοποίηση καιτην οριστική παραλαβή του έργου μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υπάρχουνραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, το τελικόπροϊόν να είναι τεχνολογικά ανεπαρκές και να απαιτείται από την επιχείρηση να αναζητήσειπρόσθετους πόρους προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στα πρόσφατατεχνολογικά δεδομένα.Το νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο και όπως αυτό προσαρμόζεταιστην ελληνική νομοθεσία είναι ελλιπές και αφήνει πολλά κενά. Η πληροφορία της νομοθεσίας είναιδιάσπαρτη καθώς σχεδόν κάθε σχετικός νόμος και προεδρικό διάταγμα ορίζει διαφορετικό φορέα ως«αρμόδιο». Ενδεικτικά αναφέρουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης ως αρμόδιο για το ηλεκτρονικόεμπόριο, την ΕΕΤΤ ως αρμόδιο φορέα για τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, την ΑΔΑΕ (ΑρχήΔιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) για τη διασφάλιση του απορρήτου τωνεπικοινωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις οι αρμοδιότητές τους τέμνονται και δημιουργούνται ελλείψειςκαι νομικά ή διαδικαστικά κενά.Στόχος των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας είναι η αυτοματοποίηση των συναλλαγών με τον πολίτηκαθώς και η αποδοτική διακίνηση της πληροφορίας ανάμεσα στους δημόσιους φορείς. Για τηνυλοποίηση αυτών των στρατηγικών καθοριστικής σημασίας είναι η χρήση των ψηφιακώνυπογραφών και των συναφών υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα απόδειξης τηςγνησιότητας και της μυστικότητας, της διαφύλαξης της ακεραιότητας των δεδομένων, και τηνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 68


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνεξακρίβωση του αποστολέα. Δυστυχώς όμως τόσο η κοινοτική όσο και η εθνική νομοθεσία στοντομέα των ΤΠΕ είναι ελλιπής σε κάποια καίρια σημεία, αφήνοντας σημαντικά νομικά κενά και στηνουσία καθιστώντας ανέφικτη την αυτοματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.Ένα από τα κενά που παρατηρείται στη νομοθεσία είναι στη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών,απαιτούμενων για διεκπεραίωση μέρος των συναλλαγών των επιχειρήσεων μελέτης με τους πολίτες.Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία καθώς και η αντίστοιχη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίαςδιαχωρίζει δυο τύπους υπογραφών. Η ηλεκτρονική υπογραφή η οποία ευρέως και εύκολα μπορεί ναχρησιμοποιηθεί από τους πολίτες δεν μπορεί αυτή καθ΄ αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Τα μέρη πρέπεινα αποδείξουν την εγκυρότητα της υπογραφής και την πρόθεσή τους να δεσμευτούν. Έτσι μιαηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να θεωρηθεί άκυρη ή ότι δεν ισχύει εφόσον αμφισβητηθεί ηεγκυρότητά της από τη στιγμή που ο νόμος δεν θεωρεί δεδομένη την εγκυρότητά της.Επιπρόσθετα στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφέςεξαρτώνται από μια συγκεκριμένη τεχνολογία, την τεχνολογία του δημοσίου κλειδιού. Αυτό έχει σαναποτέλεσμα ότι τα συστήματα που θα αναπτυχθούν για την επικοινωνία των επιχειρήσεων θαυλοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Δεδομένου και του γεγονότος ότι η χρήση αυτής τηςτεχνολογίας είναι δυσχερής, και ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο των ΤΠΕ, νέεςτεχνολογίες μπορεί να παρουσιαστούν που να παρέχουν την ίδια ασφάλεια και αξιοπιστία αλλά μεπιο απλό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι ακριβή και αργή η αλλαγή και η προσαρμογή τωνεπιχειρήσεων.Ένα προβληματικό προς το παρόν σημείο που θέτει θέματα επικοινωνίας και ομοιογένειας θεσμικούπλαισίου σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να επηρεάσει τις επικοινωνίες των επιχειρήσεων μελέτηςμε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς εκτός ΕΕ, αφορά τις Αρχές Πιστοποίησης. Η Ελλάδαενσωματώνοντας την σχετική κοινοτική οδηγία έχει και αυτή συγκεκριμένους περιορισμούς για τουςπάροχους υπηρεσιών πιστοποίησης. Η ΕΕΤΤ για να παρέχει εθελοντική διαπίστευση στους παρόχουςυπηρεσιών πιστοποίησης προκειμένου αυτοί να χορηγούν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, έχει θέσειένα σύνολο απαιτήσεων τόσο για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που προέρχονται από άλλεςχώρες της ΕΕ όσο και για παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός ΕΕ. Η διαφοροποίησηαυτών των απαιτήσεων ανάμεσα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, δυσχεραίνει την επικοινωνία αφούσυνήθως τα τρίτα μέλη αναγκάζονται να βγάλουν πιστοποιητικά από παρόχους εντός της ΕΕ για ναθεωρούνται οι υπογραφές τους έγκυρες. Τέτοια προβλήματα δυσχεραίνουν τις ηλεκτρονικέςεπικοινωνίες των επιχειρήσεων μελέτης με τρίτες χώρες αφού τα μέρη αποφεύγουν τον κίνδυνοσύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων οι οποίες μπορεί να μην είναι νομικά έγκυρες και στις δύοέννομες τάξεις.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 69


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών6 Μελέτες που εκπονήθηκαν την τελευταία πενταετία και αφορούν τιςπροτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα της χρήσης ΤΠΕ6.1 e-Business Forum – Ομάδα Εργασία Θ3: «Ευφυείς Μεταφορές»Σύμφωνα με την έρευνα της Ομάδας Εργασίας Θ3: «Ευφυείς Μεταφορές», του e-businessforum (http://www.ebusinessforum.gr), η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει μια σειρά από μεγάλαενδεικτικά έργα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ), τα οποία όμως κυρίωςεπικεντρώνονται στις μεγάλες αστικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή στους μεγάλουςαυτοκινητόδρομους, ενώ παρατηρείται έλλειψη αντίστοιχων έργων στην Περιφέρεια. Ο ακόλουθοςπίνακας παρουσιάζει μια μη-εξαντλητική λίστα από ορισμένα σημαντικά παραδείγματα υφισταμένωνεγκαταστάσεων στην Ελλάδα ανά κατηγορία ΣΕΜ.Κατηγορία ΣΕΜ Σύστημα Παράδειγμα υφιστάμενηςεγκατάστασηςΣΕΜ για Ι.Χ.ΣΕΜ για Δημόσια ΜέσαΜεταφοράςΠληροφοριακά συστήματαπλοήγησηςΑυτόματος εντοπισμόςοχήματος (automaticvehicle location – AVL)Ελληνικά συστήματα πλοήγησης σεστόλους ταξίΣύστημα διαχείρισης στόλου (AVL) ΟΑΣΘΣύστημα προσδιορισμού θέσης οχήματοςστο δίκτυο του τροχιοδρόμου (AVL)ΤΡΑΜΣΕΜ για Εμπορικά ΟχήματαΣΕΜ για ΥποδομήΥπηρεσίες πληροφόρησηςταξιδιώτηΕφαρμογές κράτησηςθέσης (e-booking)Διαχείριση στόλουΔιαχείριση φορτίουΣυστήματα διαχείρισηςκυκλοφορίας (TMS)Συστήματα διαχείρισηςσηράγγων (τούνελ)Ηλεκτρονικά διόδιαΣυστήματα πληροφόρησηςκυκλοφορίας (TIS)Σύστημα παροχής προτεραιότητας στιςσε κόμβους οδικής κυκλοφορίας, ΤΡΑΜΠληροφόρηση (οπτική- ηχητική)επιβατών, ΤΡΑΜΠληροφόρηση επιβατών με ηλεκτρονικέςπινακίδες, Αττικό ΜετρόΠληροφόρηση επιβατών με ηλεκτρονικέςπινακίδες, ΠροαστιακόςΚράτηση θέσεων για ακτοπλοϊκά καιαεροπορικά εισιτήρια (μελλοντικά και γιαΟΣΕ)Συστήματα προσδιορισμού θέσηςοχήματος σε πλήθος ελληνικών εταιρειώνμεταφορών και διανομώνΑπόδειξη διανομής (Proof Of Delivery)από την ΠΡΟΟΔΟΚέντρο διαχείρισης φωτεινήςσηματοδότησης και κυκλοφορίας ΑθήναςΔιαχείριση φωτεινών σηματοδοτώνΘεσσαλονίκηΤηλεματική Αττικής ΟδούΤηλεματική Εγνατίας Οδούe-pass, Αττική ΟδόςΠληροφόρηση για κυκλοφορία με VMSστην ΑθήναΠληροφόρηση με VMS στη ΘεσσαλονίκηΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 70


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΚατηγορία ΣΕΜ Σύστημα Παράδειγμα υφιστάμενηςεγκατάστασηςΣυστήματα αστυνόμευσης Κάμερες για αστυνόμευσηλεωφορειολωρίδων σε Αθήνα &Θεσσαλονίκη (μελλοντικά: αστυνόμευσηπαραβάσεων σε Εθνική οδό)Συστήματα διαχείρισηςτερματικών σταθμώνΔιαχείριση container terminal σε ΟΛΘ &ΟΛΠ(«container terminals»)Ναυτιλιακά συστήματα VTMIS, YENΔιατροπικά ΣυστήματαΣυστήματα σχεδιασμούταξιδιού και δρομολόγησηςγια επιβατικά καιεμπορευματικάΕφαρμογές car routing στο internet καιαπό εταιρείες κινητής τηλεφωνίαςΠίνακας 4. Παραδείγματα Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων ΣΕΜ στην ΕλλάδαΚαταγραφή Αγοράς: Ζήτηση ΣΕΜΤο γενικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μια σχετικά μικρή αγορά σύμφωνα τουλάχιστονμε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, και με κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με τηγεωγραφική της θέση, όπως επίσης με τη μικρή πυκνότητα και μέγεθος των μεταφορικών δικτύων.Η αγορά των ΣΕΜ από τη μεριά της ζήτησης φαίνεται να είναι αρκετά ώριμη σε επίπεδοτουλάχιστον Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων τους στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καιμεγάλους φορείς διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ για παράδειγμα ήδη παρακολουθείενεργά τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πρωτοστατεί στην εφαρμογή σχετικών Κοινοτικώνοδηγιών.Παρατηρείται όμως, επί του παρόντος μια σχετική υστέρηση στην Περιφέρεια που είναι εμφανήςαπό την έλλειψη έργων και πρωτοβουλιών ΣΕΜ. Η κινητήρια δύναμη είναι κυρίως η χρηματοδότησηαπό το Γ’ ΚΠΣ, και ειδικότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ).Η υλοποίηση των ΣΕΜ υπάγεται κυρίως στα Μέτρα 2.8 («Ευφυείς Μεταφορές») και 2.4(«Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες») της ΚτΠ. Στοπλαίσιο αυτών των χρηματοδοτήσεων δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τηνανάπτυξη ΣΕΜ και στην Περιφέρεια, μέσα από πρωτοβουλίες των τοπικών αυτοδιοικήσεων όπωςείναι για παράδειγμα τα e-Τρίκαλα.Ένα άλλο παράδειγμα της επίδρασης της χρηματοδότησης από το Γ ΚΠΣ στην ανάπτυξη των ΣΕΜείναι η πρόσφατη διαβούλευση πρόσκλησης χρηματοδότησης ΜΜΕ από την ΚτΠ Α.Ε. για την«Ανάπτυξη Καινοτόμων Τηλεματικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Χρηστών ΟδικούΔικτύου», που αποσκοπεί στην αξιοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα των δεδομένων κυκλοφορίας τουΥΠΕΧΩΔΕ στην Αθήνα.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 71


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΕιδικά όσον αφορά τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στις Μεταφορές, η τάση για την υλοποίησημέσα από συμβάσεις παραχώρησης έχει αλλάξει το τοπίο της αγοράς. Το κέντρο βάρους τηςζήτησης για ΣΕΜ έχει μεταφερθεί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στους παραχωρησιούχους, πουαποτελούν αυτή τη στιγμή τον κύριο στόχο για ευρεία χρήση ΣΕΜ στο πλαίσιο της εύρυθμηςλειτουργίας των υποδομών. Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές αποτελούν ένα καλόπαράδειγμα.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ναυτιλία και οι ακτοπλοϊκές μεταφορές από την άλλη μεριά αποτελούνπρωτοπόρες στην εφαρμογή καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση, όπως είναι τοεθνικό σύστημα VTMIS του ΥΕΝ.Σε γενικές γραμμές παρατηρείται η παρακάτω τμηματοποίηση της αγοράς ΣΕΜ.Κατηγορία ΣΕΜ Γεωγραφική θέση Πιθανοί φορείς χρήστεςΣΕΜ για Δημόσια ΜέσαΜεταφοράςΕλλάδαΑθήναΥπουργείο Μεταφορών &ΕπικοινωνιώνΟΣΕΟΑΣΑ,ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠΤραμ Α.Ε.Αττικό ΜετρόΘεσσαλονίκηΠροαστιακόςΣΑΣΘ, ΟΑΣΘΣΕΜ για ΥποδομήΠεριφέρειαΕλλάδαΜετρό Θεσσαλονίκης(μελλοντικά)ΚΤΕΛΤοπική αυτοδιοίκησηΥ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕΤΕΟ-ΠΑΘΕΑθήναΥπουργείο ΕμπορικήςΝαυτιλίαςΑττικές ΔιαδρομέςΘεσσαλονίκηΟργανισμός Λιμένος ΠειραιάΥποθαλάσσια αρτηρία(μελλοντικά)ΠεριφέρειαΟργανισμός ΛιμένοςΘεσσαλονίκηςΔΕΣΕ ΠεριφερειώνΤοπική αυτοδιοίκησηΕγνατία ΟδόςΓέφυρα Ρίο-ΑντιρρίουΙόνια Οδός (μελλοντικά)ΣΕΜ για Εμπορικά ΟχήματαΠαραχωρησιούχοιΥπουργείο Μεταφορών &ΕπικοινωνιώνΥπουργείο ΕμπορικήςΝαυτιλίαςΕμπορικοί στόλοιΔιαμεταφορείς – ΥπηρεσίεςlogisticsΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 72


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΠίνακας 5. Τμηματοποίηση Ελληνικής ΑγοράςΗ επιθυμία χρήσης και πληρωμής εφαρμογών πληροφόρησης ΣΕΜ από τους τελικούς χρήστεςαποτελεί ένα καίριο ερώτημα για την επιτυχία τους. Η Ελλάδα παρουσιάζει από τους χαμηλότερουςδείκτες υιοθέτησης ψηφιακής οικονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο το 20% μόνο των Ελλήνωνφαίνεται να χρησιμοποιεί το Internet, για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat για το2005. Το ποσοστό αυτό μας καταχωρεί στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής λίστας. Η Ελλάδακαταλαμβάνει επίσης την τελευταία θέση από άποψη συναλλαγών m-commerce στην Ευρώπη των15 (πριν τη διεύρυνση).Καταγραφή Αγοράς: Προσφορά ΣΕΜΗ Ελλάδα δεν διαθέτει αυτοκινητοβιομηχανία, που παραδοσιακά αποτελεί τον μοχλό ώθησης τωνΣΕΜ. Από την άλλη μεριά διαθέτει σχετικά ισχυρές αλλά και μικρο-μεσαίες εγχώριεςτηλεπικοινωνιακές βιομηχανίες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του καταλύτη για την προώθησηανάπτυξης των ΣΕΜ. Επίσης διαθέτει την κρίσιμη μάζα μικρο-μεσαίων εξειδικευμένων και δυναμικώνεγχώριων επιχειρήσεων ΣΕΜ, που δραστηριοποιούνται όμως σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς,όπως είναι ΣΕΜ για εμπορικά οχήματα ή εφαρμογές πληροφόρησης. Τέλος, υπάρχουν εγχώριεςεταιρείες με γενική τεχνογνωσία σε εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών, που μπορούν νααναλάβουν ρόλο system integrator.Σε γενικές γραμμές, όμως δεν υπάρχουν εγχώριες μεγάλες εταιρείες με μακρά εξειδίκευση σε ΣΕΜ,γεγονός που οφείλεται στην εθνική καθυστέρηση στην ανάπτυξη ΣΕΜ, οπότε και αναγνωρίζεται μιασχετική βιομηχανική υστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες. Η βιομηχανική υστέρηση καλύπτεταικυρίως από ξένες ομίλους και εταιρείες ΣΕΜ που δραστηριοποιούνται πολύ δυναμικά στην Ελλάδα.Ιδιομορφία της Ελληνικής αγοράς είναι η ιδιαίτερα ισχυρή Κατασκευαστική βιομηχανία, η οποίαμπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στην διαμόρφωση της αγοράς των ΣΕΜ ιδιαίτερα μέσα από ταπλαίσια συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).Ανάλυση Ευκαιριών-Απειλών της Ελληνικής Υφιστάμενης Κατάστασης για ΣΕΜΑδύνατα Σημεία/Απειλές‣ Η Ελλάδα δεν έχειαυτοκινητοβιομηχανία.‣ Η Ελλάδα είναι «μικρή» αγορά.‣ Λίγοι πόροι για δημιουργίακαινοτομίας.Δυνατά Σημεία/Ευκαιρίες‣ Χρηματοδότηση/Δ’ ΚΠΣ.‣ Βαλκανική. Ευκαιρία για εξαγωγήτεχνογνωσίας και σύμπραξη σε θέματαδιαλειτουργικότητας.‣ Sea motorways. ΔιατροπικότηταΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 73


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΑδύνατα Σημεία/Απειλές‣ Η Ελλάδα υστερεί συνολικά σεόλους τους δείκτες ψηφιακήςοικονομίας.‣ Γεωγραφικά η Ελλάδα βρίσκεταιστην περιφέρεια της ΕΕ. Μεγάλομέρος της πρόσβασης από και προςΕυρώπη πραγματοποιείται απόΘαλάσσιες οδούς.Δυνατά Σημεία/Ευκαιρίες‣ Πλαίσιο για συμπράξεις δημόσίου &ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).‣ Συνεργασία με εφαρμογές τουρισμού‣ Στρατηγικός στόχος: εστιασμένη συμμετοχήσε Διευρωπαϊκά έργα (π.χ. 7ο πλαίσιο,INTERREEG κλπ.).Πίνακας 6. Δυνατά και Αδύνατα Σημεία της Ελλάδας για την Ανάπτυξη ΣΕΜΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 74


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών7 Συμπεράσματα ΠαραδοτέουΚατά την εκπόνηση της μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με τη χρήσητων ΤΠΕ από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα από τις επιχειρήσεις μελέτης,διαπιστώθηκε δυσκολία συγκέντρωσης κειμένων στρατηγικής των επιχειρήσεων μελέτης σχετικά μετη χρήση ΤΠΕ. Η δυσκολία αυτή οφείλεται είτε στην απουσία σχετικών συγκροτημένων κειμένωνείτε στην μη δημοσιοποίηση αναλυτικών κειμένων στρατηγικής. Στην τελευταία περίπτωση, ηάντληση πληροφοριών περιορίστηκε στα διαθέσιμα μέσω των διαδικτυακών τόπων τωνεπιχειρήσεων συνοπτικά κείμενα. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ίδιος ο κλάδος δραστηριότητας τωνεπιχειρήσεων, δεν ωθεί τις επιχειρήσεις στην ανάγκη δημοσιοποίησης της στρατηγικής τους ως προςτη χρήση ΤΠΕ, καθώς δεν είναι αμιγώς συνδεδεμένος με τις ΤΠΕ (π.χ. Μεταφορές - ΕιδικήΚατηγορία Επιχειρήσεων Επιβατικών Μεταφορών).Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα υλοποιημένα έργα και τα υπό υλοποίηση έργα ΤΠΕ, οιεπιχειρήσεις μελέτης μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:‣ Επιχειρήσεις που έχουν στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με τις ΤΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτέςείχαν διαθέσιμες πληροφορίες τόσο ως προς τα ήδη υλοποιημένα έργα ΤΠΕ όσο και για ταυπό υλοποίηση έργα. Διαφαίνεται ότι η χρήση ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμόωρίμανσης, χωρίς όμως όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής να έχουν τον ίδιουπόβαθρο ΤΠΕ, την ίδια ετοιμότητα υλοποίησης έργων ΤΠΕ και τις ίδιες ευκαιρίεςχρηματοδότησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:ooooooooΟΤΕ Α.Ε.ΔΕΗ Α.Ε.ΕΛΤΑ Α.Ε.ΕΡΤ Α.Ε.ΟΑΣΑ Α.Ε.ΟΣΕ Α.Ε.Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Α.Ε.ΟΛΠ Α.Ε.‣ Επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με τις ΤΠΕ. Οιεπιχειρήσεις αυτές διέθεσαν πληροφορίες για τα ήδη υλοποιημένα έργα ΤΠΕ, ταπερισσότερα από τα οποία είναι σε πιο αρχικό στάδιο από αυτά των επιχειρήσεων τηςπροηγούμενης κατηγορίας (διασφάλιση απαιτούμενης υποδομής, δημιουργία ιστοτόπων). Οιεπιχειρήσεις αυτές έχουν υπό υλοποίηση έργα ΤΠΕ, που στην πλειοψηφία τους είναι αρκετάπροηγμένα. Κατά συνέπεια η χρήση ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτήςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 75


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνχαρακτηρίζεται από μέτριο βαθμό ωρίμανσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ακόλουθεςεπιχειρήσεις:oooooooooooooΔΕΠΑ Α.Ε.ΕΥΔΑΠ Α.Ε.ΕΥΑΘ Α.Ε.ΕΘΕΛ Α.Ε.ΗΛΠΑΠ Α.Ε.ΗΣΑΠ Α.Ε.ΑΜΕΛ Α.Ε.ΟΑΣΘ Ν.Π.Ι.Δ.Προαστιακός Α.Ε.ΤΡΑΜ Α.Ε.Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.ΟΛΘ Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε.‣ Επιχειρήσεις που φαίνεται να μην έχουν στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με τις ΤΠΕ. Οιεπιχειρήσεις αυτές είτε δεν είχαν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες είτε βρίσκονται ακόμαστην προσπάθεια δημιουργίας απαιτούμενης υποδομής και περιορίζονται στη διάθεσηπληροφοριακού υλικού μέσω ενός διαδικτυακού τόπου. Κατά συνέπεια η χρήση ΤΠΕ για τιςεπιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζεται από μικρό βαθμό ωρίμανσης. Στηνκατηγορία αυτή ανήκουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:oooooooooΟργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Πάτρας Α.Ε.Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας Α.Ε.Ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΚΤΕΛ διαθέτει διαδικτυακό τόπο για την πληροφόρηση τουκοινού καθώς και διαδικτυακή διεύθυνση επικοινωνίας. Τα ΚΤΕΛ που έχουν διαδικτυακότόπο είναι τα ακόλουθα:ooΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε.ΚΤΕΛ Αρκαδίας Α.Ε.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 76


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνoooooooooΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε.ΚΤΕΛ Ζακύνθου Α.Ε.ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε.ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.ΚΤΕΛ Κοζάνης Α.Ε.ΚΤΕΛ Λαρίσης Α.Ε.ΚΤΕΛ Μαγνησίας Α.Ε.ΚΤΕΛ Χαλκιδικής Α.Ε.ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε.Για τα υπόλοιπα ΚΤΕΛ μελέτης δεν υπάρχει επίσημος διαδικτυακός τόπος. Πληροφορίες σχετικά μετα δρομολόγια τους δίνονται κυρίως μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους των πόλεων, των νομών,των Περιφερειών ή από άλλους διαδικτυακούς τόπους γενικού ενδιαφέροντος καθώς και πύλες.Ιδιαίτερη δυσκολία όμως παρατηρήθηκε και στη συγκέντρωση μελετών που εκπονήθηκαν τηντελευταία πενταετία και αφορούν (έστω και μερικώς) τις προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέατης χρήσης ΤΠΕ όσον αφορά στις επιχειρήσεις μελέτης. Η έλλειψη σχετικών μελετών μπορεί ναοφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Πολλές από τις επιχειρήσεις μελέτης μπορεί να έχουν εκπονήσειμελέτες προκειμένου να διαμορφώσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό τους. Οι μελέτες αυτές είναιπιθανόν να έγιναν είτε εσωτερικά είτε με εξωτερικούς συνεργάτες, να ήταν επικεντρωμένες στονκατά περίπτωση κλάδο δραστηριότητας οπότε να εκτιμήθηκαν ως μελέτες εσωτερικής χρήσης (απότις επιχειρήσεις) και όχι μελέτες δημοσιοποιήσιμες προς το ευρύ κοινό.Η δυνατότητα χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό αίτιο έλλειψης σχετικών μελετών. Τηντελευταία πενταετία, υπήρξαν πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης αλλά τα κριτήρια επιλεξιμότηταςέργων προς χρηματοδότηση δύναται να εμπόδισαν ή να δυσκόλεψαν την προδιαγραφή και τελικάτην εκπόνηση σχετικών μελετών. Υπάρχει πληθώρα αρμόδιων φορέων και οργανισμών για ναεκπονήσουν σχετικές μελέτες αλλά πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να λάβουν χρηματοδότησημέσω Γ΄ΚΠΣ καθώς δεν συμπεριλαμβανόντουσαν στους τελικούς δικαιούχους. Ακόμα και οιεπιχειρήσεις μελέτης σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν δικαίωμα χρηματοδότησης και οι προσκλήσειςγια εκπόνηση μελετών ήταν περιορισμένες.Η απουσία εθνικής στρατηγικής όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ είναι άλλος ένας σημαντικόςπαράγοντας απουσίας σχετικών μελετών. Η Επιτροπή Πληροφορικής συγκροτήθηκε μόλις τονΙούνιο 2004 (ΦΕΚ 116/Α/29.06.2004) και πρώτο της μέλημα ήταν η διαμόρφωση της ΨηφιακήςΣτρατηγικής 2006-2013 μέσω της οποίας διατυπώνονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας στη χρήσηΤΠΕ. Κατά την υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής θα προκύψουν ανάγκες εκπόνησης μελετώνπου θα αφορούν τις προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα της χρήσης ΤΠΕ.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 77


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΑπό το σύνολο της έρευνας στις επιχειρήσεις μελέτης καταλήγουμε ότι οι επιχειρήσεις μελέτηςέχουν στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ τόσο με στόχο την ίδια την επιχείρησημελέτης όσο και με στόχο τους ίδιους τους πολίτες. Για την επίτευξη των στόχων αυτών οιεπιχειρήσεις έχουν δρομολογίσει σημαντικά έργα που θα τις οδηγήσουν στην καλύτερη διείσδυσητης χρήσης ΤΠΕ σε αυτές και τελικά στην σημαντική υλοποίηση των στόχων τους.Δυστυχώς όμως, κατά την προσπάθεια υλοποίησης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεωνμελέτης, παρουσιάζονται προβλήματα τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακών περιορισμών όσο και σεεπίπεδο θεσμικού πλαισίου που την δυσχεραίνουν και την καθυστερούν.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 78


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών8 Χρήσιμα URLsΑ/Α Οργανισμός Δικτυακός Τόπος (web site)ΗλεκτρονικήΔιεύθυνση (email)1 OTE A.E. http://www.ote.gr Φόρμα επικοινωνίας2 ΔΕΗ Α.Ε.: http://www.dei.gr info@dei.com.gr3 ΔΕΠΑ Α.Ε. http://www.depa.gr/gr/main.html pr@depa.gr4 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.http://www.eydap.grgr_d_epanalsx@eydap.gr5 ΕΥΑΘ Α.Ε. http://www.eyath.gr info@eyath.gr6 ΕΛΤΑ Α.Ε. http://www.elta.gr Φόρμα επικοινωνίας7 ΕΡΤ Α.Ε. http://www.ert.gr Φόρμα επικοινωνίας8 ΕΘΕΛ Α.Ε. http://www.ethel.gr ethel@ethel.gr9 ΗΛΠΑΠ Α.Ε. http://www.athens-trolley.gr -10 ΗΣΑΠ Α.Ε. http://www.isap.gr Φόρμα επικοινωνίας11 ΑΜΕΛ Α.Ε. http://www.ametro.gr Φόρμα επικοινωνίας12 ΟΣΕ Α.Ε. http://www.ose.gr press@osenet.gr13 Προαστιακός Α.Ε.:http://www.proastiakos.gr info@proastiakos.com.gr14 ΟΑΣΘ Ν.Π.Ι.Δ. http://www.oasth.gr oasth@oasth.gr15 ΤΡΑΜ Α.Ε. http://www.tramsa.gr info@tramsa.gr16 Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Εhttp://www.olympicairlines.com telsales@olympicairways.gr17 ΟΛΘ Α.Ε. http://www.thpa.gr info@thpa.gr18 ΟΛΠ Α.Ε. http://www.olp.gr prolp@olp.gr19Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών http://www.aia.grairport_info@aia.grΑ.Ε.20Οργανισμός Λιμένα Βόλου http://www.port-volos.gradmin@port-volos.grΑ.Ε.21Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου http://www.portheraklion.gr/olh.p info@portheraklion.grΑ.Ε.hp22Οργανισμός Λιμέναhttp://www.portofigoumenitsa.gr info@olig.grΗγουμενίτσας Α.Ε.http://www.olig.gr23Οργανισμός Λιμένα Καβάλας http://www.portkavala.grolkavala@otenet.grΑ.Ε.24Οργανισμός Λιμένα Πάτρας http://www.patrasport.grinfo@patrasport.grΑ.Ε.25Οργανισμός Λιμένα Λαυρίουhttp://www.oll.grcontact@oll.grΑ.Ε.Φόρμα επικοινωνίας26Οργανισμός Λιμέναhttp://www.ola-sa.grola@otenet.grΑλεξανδρούπολης Α.Ε.27Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας http://www.rafinaport.grinfo@rafinaport.grΑ.Ε.28 ΚΤΕΛ Ζακύνθου Α.Ε. http://www.ktel-zakynthos.gr info@ktel-zakynthos.gr29 ΚΤΕΛ Χαλκιδικής Α.Ε. http://www.in-ktel.gr admin@in-ktel.gr30 ΚΤΕΛ Αργολίδας http://www.ktel-argolis.gr -31 ΚΤΕΛ Αρκαδίας http://www.ktelarkadias.gr -32 ΚΤΕΛ Αττικής http://www.ktelattikis.gr info@ktelattikis.grtickets@ktelattikis.gr33 ΚΤΕΛ Ηρακλείου http://www.ktel-herakliolassithi.grinfo@crete-buses.grΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 79


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνhttp://www.crete-buses.grhttp://www.kreta-buses.gr34 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης http://www.ktel-thes.gr Φόρμα επικοινωνίας35 ΚΤΕΛ Κοζάνης http://www.ktelkozanis.gr -36 ΚΤΕΛ Λαρίσης http://www.ktellarisas.gr Φόρμα επικοινωνίας37 ΚΤΕΛ Μαγνησίας http://www.ktelvolou.gr info@ktelvolou.gr38 ΚΤΕΛ Χανίων http://www.bus-service-cretektel.com/profilegr.htmlpost@bus-servicecrete-ktel.comΠίνακας 7. Δικτυακοί Τόποι Επιχειρήσεων ΜελέτηςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 80


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών9 Βιβλιογραφία[1] “Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και τηναπασχόληση», COM(2005)229[2] eEurope 2005: an Information Society for all. COM(2002) 263[3] Information Society Benchmarking Report[4] Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική ΥπηρεσίαΔιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος « Κοινωνία της Πληροφορίας»[5] «Προτάσεις & Καλές Πρακτικές για την παροχή Υπηρεσιών του Κράτους προς τις Επιχειρήσεις»,E-Business Forum, Νοέμβριος 2004[6] Το παρόν και το μέλλον των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Κράτους προς τις Επιχειρήσεις(Government to Business) στην Ελλάδα, ebusiness forum, ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ-5[7] Μελέτη των κλάδων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: Κατάσταση καιπροοπτικές, Συνοπτική Έκθεση Συμπερασμάτων, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την κοινωνία τηςπληροφορίας[8] Μελέτη των κλάδων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: Κατάσταση καιΠροοπτικές, Μελέτες Περίπτωσης, Μελέτες Περίπτωσης, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την κοινωνία τηςπληροφορίας[9] ONLINE AVAILABILITY OF PUBLIC SERVICES: HOW IS EUROPE PROGRESSING? WEB BASEDSURVEY ON ELECTRONIC PUBLIC SERVICES, March 2005[10] Networked Readiness Index (NRI) (2005-2006), ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την κοινωνία τηςπληροφορίας[11] Οι επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ελληνικήοικονομία.DOC, Πλούταρχος Σακελλάρης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και EΜΟΠ[12] EBUSINESS-WATCH, ICT AND eBUSINESS IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY, SectorReport (2006) in the Telecommunications Industry[13] Βέλτιστες Πρακτικές χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο(eGovernment), Παρατηρητήριο για την ΚτΠ[14] Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ΟΛΒΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 81


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών[15] ΟΤΕ Ετήσιος Απολογισμός 2005[16] ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.4: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομώνκαι ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα»[17] Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.8: Ευφυείς μεταφορές[18] ΟΑΣΑ, Έκθεση Πεπραγμένων 2005[19] ΔΕΗ Ετήσιο Δελτίο 2006[20] Τριμηνιαία Έκδοση των Δημοσίων Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ, Τεύχος 44 (2006)[21] Στρατηγικός Σχεδιασμός ΟΛΘ[22] Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση- επέκταση τουΠληροφοριακού Συστήματος του ΟΛΠ»[23] Ιστοτόπος ΟΤΕ- Στρατηγική, http://www.ote.gr/inside.asp?id=3[24] Ιστοτόπος ΔΕΗ- Ετήσια Δελτία, http://www.dei.gr/ecportal.asp?id=34&nt=19&lang=1[25] Ιστοτόπος ΔΕΠΑ- Δραστηριότητα, http://www.depa.gr/default.asp?pid=18&la=1[26] Ιστοτόπος Ομίλου ΕΛΤΑ, http://www.elta.gr/index.asp[27] Ιστοτόπος ΕΘΕΛ-Τηλεματική, http://www.ethel.gr/tilematiki.htm[28] Ιστοτόπος ΗΣΑΠ- Γ’ ΚΠΣ, http://www.isap.gr/kps.asp[29] Ιστοτόπος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, http://www.ametro.gr[30] Ιστοτόπος ΟΣΕ, http://www.ose.gr[31] Ιστοτόπος Προαστιακού, http://www.proastiakos.grΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 82


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών10 Γλωσσάρι όρων‣ ΑνταγωνιστικότηταΤο Λευκό Βιβλίο του 1994 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα καιτην απασχόληση περιλαμβάνει προσανατολισμούς για μια σφαιρική πολιτική ανταγωνιστικότηταςπου περικλείει τέσσερις στόχους: ·διευκόλυνση της ένταξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ένασφαιρικό και αλληλεξαρτώμενο ανταγωνιστικό πλαίσιο ·εκμετάλλευση των ανταγωνιστικώνπλεονεκτημάτων τα οποία συνδέονται με την εξαΰλωση της οικονομίας ·προαγωγή της αειφόρουβιομηχανικής ανάπτυξης ·μείωση της απόκλισης μεταξύ των ρυθμών εξέλιξης της προσφοράς καιτης ζήτησης.[Πηγή: ΓΛΩΣΣAPIO «Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΥπηρεσίαΕπισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 2000]‣ Άξονες του Γ KΠΣΚατηγορίες παρεμβάσεων που εξειδικεύουν τις βασικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικήςτης χώρας, μέσω της οποίας το KΠΣ θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη σύγκλιση της ελληνικήςοικονομίας. Το Γ΄ KΠΣ περιλαμβάνει επτά άξονες προτεραιότητας. Άξονας 1: Ανάπτυξη τωνΑνθρωπίνων Πόρων. Άξονας 2: Μεταφορές. Άξονας 3: Ανταγωνιστικότητα. Άξονας 4:Ανάπτυξη τηςΥπαίθρου και Αλιεία. Άξονας 5: Ποιότητα Ζωής. Άξονας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας. Άξονας 7:Περιφερειακή Ανάπτυξη.[Πηγή : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 Ελλάδα]‣ Γεωγραφικό Σύστημα ΠληροφοριώνΣύστημα λογισμικού για τη διαχείριση και ανάλυση χαρτογραφικής πληροφορίας. Το σύστημα αυτόχρησιμοποιεί χάρτες σε ψηφιακή μορφή και βρίσκει εφαρμογή σε τομείς όπως: κτηματολόγιο,αστικός / περιφερειακός σχεδιασμός, δίκτυα κοινής ωφέλειας και λοιπές αστικές εξυπηρετήσεις.‣ ΔείκτηςΌρος με τον οποίο εννοείται συνήθως η ποσοστιαία σύγκριση ενός μεγέθους με κάποιο άλλοαντίστοιχο μέγεθος. Η χρησιμοποίηση δεικτών ως μέσων συγκριτικής παρουσίασης στοιχείων, σεσυνδυασμό με τη γραφική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξής τους, διευκολύνει τη συγκριτικήαξιολόγηση μεγάλου όγκου στοιχείων. Διακρίνονται διάφορες κατηγορίες δεικτών, όπως:προγραμματικοί δείκτες, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, κλπ.‣ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και ΤεχνολογίαςΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 83


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΤο EΔET είναι ένα δίκτυο κορμού (backbone network) που αφενός συνδέεται με το Διαδίκτυο(Internet) και αφετέρου μέσω σημείων πρόσβασης (access points) εξασφαλίζει σύνδεση με τοΔιαδίκτυο σε διάφορα επιμέρους δίκτυα χρηστών που είναι Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα καιΤεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το EΔET μετεξελίχθηκε πρόσφατα σε A.E. με αποκλειστικούςμετόχους το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα A.E.I., T.E.I., και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Το EΔETθα προχωρήσει σε δικτυακές συνδέσεις με χώρες της Βαλκανικής, του Εύξεινου Πόντου και τηςΑνατολικής Μεσογείου και προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχουν δρομολογηθεί συνδέσεις μεΒουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές άλλες.‣ Ηλεκτρονική διοίκησηΠρόκειται για την παροχή της δυνατότητας ευρείας προσβασιμότητας σε πληροφορίες της ΔημόσιαςΔιοίκησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και το Διαδίκτυο (Internet). Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικήςδιοίκησης μπορούν να διακριθούν σε 4 επίπεδα: 1) Υπηρεσίες πληροφόρησης (παροχήταξινομημένων πληροφοριών), 2)·Υπηρεσίες επικοινωνίας (π.χ. διάθεση εντύπων), 3)·Υπηρεσίεςαμφίδρομης επικοινωνίας (π.χ. υποβολή δικαιολογητικών), 4) Υπηρεσίες διεκπεραίωσης(ολοκληρωμένες συναλλαγές). Στόχος της ηλεκτρονικής διοίκησης είναι η μεταρρύθμιση τηςδημόσιας διοίκησης με τρόπο ώστε να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη στα πλαίσιατης νέας οικονομίας.‣ Κοινοτική ΝομοθεσίαΤο σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες για τη λήψηαποφάσεων από μέρους των Κοινοτικών Οργάνων, ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και τιςσχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τους πολίτες των κρατών μελών. Η Κοινοτική Νομοθεσίααποτελείται αφενός από τους κανόνες που περιλαμβάνονται στις ιδρυτικές Συνθήκες, τις μετέπειτασυμπληρώσεις και τροποποιήσεις τους και τις Συνθήκες ένταξης και αφετέρου από τις νομοθετικέςπράξεις (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες) που διαμορφώνονται από ταΚοινοτικά Όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.[Πηγή :«Ευρωπαϊκά Κείμενα: Το Αλφάβητο του Κοινοτικού Δικαίου»]‣ Κοινωνία της Πληροφορίας A.E.Εταιρεία μη κερδοσκοπική με μετόχους το YΠEΣΔΔA και το YΠEΘO. Σκοποί της εταιρείας είναι: 1)·Ηυποστήριξη χωρίς αντάλλαγμα των τελικών δικαιούχων του EΠ Kοινωνία της Πληροφορίας, 2) Ηανάληψη της υλοποίησης πράξεων του EΠ, 3) Η διαχείριση συστημάτων πληροφορικής καιεπικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατάτους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Υπάγεταιστην εποπτεία του Υπουργού EΣΔΔA.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 84


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών[Πηγή :N. 2860/2000]‣ ΕυρυζωνικότηταΜε τον όρο Ευρυζωνικότητα εννοούμε ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον, από κοινωνική καιτεχνολογική άποψη, το οποίο αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις με το Διαδίκτυο και κατάλληλεςδικτυακές υποδομές για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών.‣ ΠληροφορικήΗ Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία καιμετάδοση πληροφοριών. Γενικά μελετά τα φαινόμενα που συνδέονται με την πληροφορία. ΗΠληροφορική ασχολείται με την αυτόματη διαχείριση συμβόλων. Ως τεχνολογία μελετά τηνανάπτυξη αυτόνομων συσκευών και συστημάτων διαχείρισης και διασυνδεδεμένων συσκευών καισυστημάτων που επικοινωνούν και ανταλλάσσουν τα σύμβολα που διαχειρίζονται.‣ Δίκτυο ΥπολογιστώνΈνα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από αυτόνομους ή μη αυτόνομους διασυνδεδεμένουςυπολογιστές. Οι υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι όταν είναι σε θέση να ανταλλάξουνπληροφορίες μεταξύ τους και αυτόνομοι όταν δεν είναι δυνατό κάποιος υπολογιστής να ελέγξει τηλειτουργία (π.χ. εκκίνηση ή τερματισμό) κάποιου άλλου. Τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστώνφέρουν τους εξής χαρακτηρισμούς, που καθορίζουν και την κατηγορία τους:1. Ανάλογα με το φυσικό μέσο διασύνδεσής τους χαρακτηρίζονται ως Ενσύρματα ή Ασύρματα.2. Ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά χαρακτηρίζονται ως Δημόσια ή Ιδιωτικά δίκτυα.3. Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου χαρακτηρίζονται ως ΤοπικάΜητροπολιτικά Ευρείας κάλυψης και Προσωπικά.‣ ΤηλεπικοινωνίεςΜε τον όρο τηλεπικοινωνίες περιγράφεται η μετάδοση σημάτων σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις μεσκοπό την επικοινωνία. Στους σύγχρονους καιρούς, αυτή η διαδικασία σχεδόν πάντα περιλαμβάνειτην αποστολή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ηλεκτρονικές συσκευές αποστολής σημάτων, όπωςτο τηλέφωνο ή ο ασύρματος, αλλά παλαιότερα περιελάμβανε τη χρήση ακουστικών σημάτων, όπωςτυμπάνων, ή οπτικών, όπως ο σηματοφόρος καπνός ή η λάμψη της φωτιάς.Σήμερα, οι τηλεπικοινωνίες είναι διαδεδομένες και οι συσκευές που βοηθούν τη διαδικασία, όπως ητηλεόραση, το ραδιόφωνο και το τηλέφωνο, είναι κοινές σε πολλά μέρη του κόσμου. Ακόμα,τηλεπικοινωνίες θεωρούνται η επικοινωνία υπολογιστών σε ολόκληρο το Διαδίκτυο, όπως τοηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και το μήνυμα SMS.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 85


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών‣ Αποθήκη δεδομένωνΜια βάση δεδομένων φτιαγμένη για την υποστήριξη αποφάσεων. Ενημερώνεται τακτικά και είναιδομημένη, ώστε να υποστηρίζει γρήγορα καθημερινές ανάγκες για πληροφορία και διευθυντικέςαναφορές. Οι αποθήκες δεδομένων εμπεριέχουν μεγάλη ποσότητα δεδομένων. Μία αποθήκηδεδομένων είναι μία ευμετάβλητη, αντικειμενοστραφής, ολοκληρωμένη συλλογή γνώσης προςυποστήριξη της λήψης μίας διοικητικής απόφασης.‣ Decision Support System (DSS)Τα συστήματα υποστήριξης της απόφασης είναι αλληλεπιδραστικά συστήματα, βασισμένα σε Η/Υ,που σκοπεύουν στην υποβοήθηση των αποφασιζόντων να αξιοποιήσουν δεδομένα και μοντέλα,προκειμένου να αναγνωρίσουν και να λύσουν προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις.‣ ΔιαλειτουργικότηταΟρίζεται ως η ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ένα ομοιογενές καιαποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σε επίπεδο συστημάτων πληροφορικής. ΗΔιαλειτουργικότητα παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και τηνευρύτερη οικονομία μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business).[Πηγή: Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-ΠΔΗΔ, ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ]Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 86


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών11 Συνοπτική Έκθεση Αναφοράς (Executive Summary)Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η καταγραφή και η ανάλυση της υφιστάμενηςκατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών (ΤΠΕ) από τον Ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσα από τησυγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών. Για την επίτευξη των στόχων τηςμελέτης με όσο το δυνατό πληρέστερο τρόπο πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα (deskresearch) ενώ διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη ανώτατης διοίκησης (opinionleaders), προκειμένου να καλυφθεί κενό πληροφόρησης, όπου αυτό υπήρχε.Οι 75 επιχειρήσεις που μελετήθηκαν αφορούν α) επιχειρήσεις και οργανισμούς στους κλάδουςκοινής ωφέλειας υπό δημόσιο έλεγχο (συνολικά 30) και β) ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων(συνολικά 45), στους ακόλουθους κλάδους δραστηριότητας:‣ Τηλεπικοινωνίες.‣ Ενέργεια.‣ Ύδρευση/Αποχέτευση.‣ Ταχυδρομεία.‣ Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες.‣ Μεταφορές (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Βοηθητικές και Συναφείς προς ΜεταφορέςΔραστηριότητες & Δραστηριότητες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και Ειδική ΚατηγορίαΕπιχειρήσεων Επιβατικών Μεταφορών).Οι στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων μελέτης σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ, σύμφωνα μετα αποτελέσματα που προκύπτουν από την καταγραφή και τη σύνθεση των κειμένων στρατηγικήςτους, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: α) Προτεραιότητες με στόχο την ίδια τηνεπιχείρηση (βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας/ανταγωνιστικότητας, αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών) και β)Προτεραιότητες με στόχο τους πολίτες (βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, πρόσβαση γιαόλους τους πολίτες).Οι επιχειρήσεις μελέτης, σύμφωνα με τα κείμενα στρατηγικής τους, στοχεύουν στην διείσδυση τηςχρήσης των ΤΠΕ τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις καιτους εργαζομένους σε αυτές. Δυστυχώς όμως, κατά την προσπάθεια υλοποίησης των στρατηγικώνστόχων των επιχειρήσεων μελέτης, παρουσιάζονται προβλήματα τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακώνπεριορισμών όσο και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου που την δυσχεραίνουν και την καθυστερούν.Ενδεικτικά προβληματικά σημεία είναι: α) η οργανωτική δομή των επιχειρήσεων μελέτης, β) ηέλλειψη εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας του προσωπικού των επιχειρήσεων μελέτης και γ) τοΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 87


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώννομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο και όπως αυτό προσαρμόζεται στηνελληνική νομοθεσία, καθώς είναι ελλιπές και αφήνει πολλά κενά, όπως άλλωστε φαίνεται και απότην παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των ΨηφιακώνΥπογραφών.Κατά την εκπόνηση της μελέτης διαπιστώθηκε δυσκολία συγκέντρωσης κειμένων στρατηγικής τωνεπιχειρήσεων μελέτης σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ. Η δυσκολία αυτή οφείλεται είτε στην απουσίασχετικών συγκροτημένων κειμένων είτε στην μη δημοσιοποίηση αναλυτικών κειμένων στρατηγικής.Ιδιαίτερη δυσκολία όμως παρατηρήθηκε και στη συγκέντρωση μελετών που εκπονήθηκαν τηντελευταία πενταετία και αφορούν (έστω και μερικώς) τις προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέατης χρήσης ΤΠΕ όσον αφορά στις επιχειρήσεις μελέτης, καθώς παρουσιάζεται μόλις μία μελέτη τηςΟμάδας Εργασίας Θ3 του e-Business Forum σχετικά με έργα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών(ΣΕΜ).Executive Summary in EnglishThe objective of this study is to record and analyze the current status in Greece with regard to theuse of Information and Communications Technologies (ICT) in the Broad Public andPrivate Sector through the collection of strategy reports and relative studies. For the achievementof these objectives, a desk research was conducted, while personal interviews with opinionleaders were held in order to cover probable information gaps.The 75 enterprises that were studied include a) public enterprises and organisms of the commonutility sectors (in total 30) and b) special categories of enterprises (in total 45), in the followingsectors of activity:‣ Telecommunications.‣ Energy.‣ Water supply/Sewerage‣ Posts.‣ Radio-television Services.‣ Transportation (Means of Public Transportation, Auxiliary and Relevant to TransportsActivities and Activities of Traveling Agencies, Special Category of Enterprises of PassengerTransportation).Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 88


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνThe strategic priorities of the enterprises of study with regard to the use of ICT, according to theoutcome that results from the recording and the composition of their strategy reports, can bedistinguished in two categories: a) Priorities aiming at the enterprise itself (improvement ofproductivity, enhancement of competitiveness, quality upgrade of provided services) and b)Priorities aiming at the citizens (improvement of the citizens’ quality of life, access for all thecitizens).The enterprises of study, according to their strategy reports, aim at the infiltration of ICT use notonly for the service of citizens but also for their employees as well. Unfortunately however, duringthe effort of realization of the strategic objectives of the enterprises of study, several problemswere presented in level of operational restrictions and also in level of institutional framework, whichincommode and delay it.Indicative problems are: a) the organizational structure of enterprises of study, b) the lack ofeducation and know-how of the personnel of the enterprises of study, and c) the legislative frameas it is determined by the European Community and adapted by the Greek law, since it isinsufficient, as it can be shown from the presentation of the relative legislation of ElectronicCommerce and Digital Signatures.During the carrying out of this study, a difficulty of gathering strategy reports concerning the use ofICT by the enterprises of study was detected. This difficulty is due to either the absence or to thenon announcement of relative papers.Particular difficulty however was also observed in the collection of studies that were created in thelast five-year period and concern (even partially) the priorities of Greece in the sector of ICT use bythe enterprises of study, as there is presented only one study from the Working Group C3 of the e-Business Forum with regard to the projects of Smart Transportation Systems.Έκδοση 3Οκτώβριος 2007 89


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών12 Παράρτημα Ι – Μητρώο Δευτερογενούς ΥλικούΠεριγραφήΌνομα ΑρχείουA/AΤίτλος Αρχείου12“Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκήκοινωνία της πληροφορίας για τηνανάπτυξη και την απασχόληση»,COM(2005)229eEurope 2005: an InformationSociety for all. COM(2002) 263Δρομολογώντας την εταιρική συνεργασία για την ανάπτυξη και τηναπασχόληση ως νέα εκκίνηση για τη στρατηγική της Λισαβόνας, το εαρινόΕυρωπαϊκό Συμβούλιο του 2005 χαρακτήρισε τη γνώση και την καινοτομίακινητήρες της αειφόρου ανάπτυξης και δήλωσε ότι είναι απαραίτητη ηοικοδόμηση μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς,βασισμένη στην ευρεία χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών(ΤΠΕ) στις δημόσιες υπηρεσίες, τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά. Στα πλαίσιααυτά, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρότεινε το στρατηγικόπλαίσιο «i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 2010»,καθορίζοντας τους γενικούς προσανατολισμούς πολιτικής, στο οποίοπροωθείται η ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία καιυπογραμμίζονται οι ΤΠΕ ως κινητήρες κοινωνικής ένταξης και ποιότηταςζωής.Στο κείμενο αυτό σκιαγραφούνται οι στόχοι της στρατηγικής i2010καθώς και οι βασικές δράσεις που είναι πλήρως ενταγμένες και συμβατέςμε τον νέο κύκλο διακυβέρνησης της Λισαβόνας.Ο στόχος του σχεδίου δράσης «eEurope 2005» είναι να παράσχει έναευνοϊκό περιβάλλον για την ιδιωτική επένδυση και για τη δημιουργία νέωνθέσεων εργασίας, να ωθηθεί η παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οιδημόσιες υπηρεσίες, και να δοθεί στην καθεμία η ευκαιρία να συμμετέχειστη σφαιρική κοινωνία των πληροφοριών. Το «eEurope 2005» στοχεύεινα υποκινήσει τις ασφαλείς υπηρεσίες, τις εφαρμογές και το περιεχόμενομε βάση μια ευρέως διαθέσιμη ευρυζωνική υποδομή.[1] Η στρατηγική i2010 .pdf[2] eeurope2005.pdfΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 90


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών345Information Society BenchmarkingReportΨηφιακή Στρατηγική 2006-2013,Υπουργείο Οικονομίας καιΟικονομικών, Ειδική ΥπηρεσίαΔιαχείρισης ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος « Κοινωνία τηςΠληροφορίας»«Προτάσεις & Καλές Πρακτικές γιατην παροχή Υπηρεσιών τουΚράτους προς τις Επιχειρήσεις»,E-Business Forum, Νοέμβριος2004Τον Ιούνιο 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε ένα νέο στρατηγικόπλαίσιο για την κοινωνία της πληροφορίας, το «i2010 - Ευρωπαϊκήκοινωνία της πληροφορίας» για την αύξηση και την απασχόληση. Ηπαρούσα έκθεση παρέχει την πρώτη επισκόπηση της κατάστασης τηςΚοινωνίας της πληροφορίας δεδομένου ότι υιοθετήθηκε το πλαίσιο i2010και επίσης έναν έλεγχο στην πρόοδο από την έναρξη του «eEurope 2005»το 2003. Παρέχει επιπλέον την πρώτη ανάλυση της Κοινωνίας τηςπληροφορίας στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004. Ηέκθεση είναι κατά ένα μεγάλο μέρος βασισμένη στις έρευνες του 2004 γιατις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν από τη EUROSTATκαι τα εθνικά στατιστικά ιδρύματα κρατών μελών της ΕΕ. Αυτές οι έρευνεςσυμπληρώνονται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία, παραδείγματος χάριν, τοe-Business Watch για το 2005 και τα στοιχεία ευρυζωνικών συνδρομητώναπό τον Ιούλιο 2005 και ανεξάρτητες μελέτες για μια περιεκτικήαναθεώρηση των θεμάτων κοινωνίας της πληροφορίας.Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 αποσκοπεί στο να θέσει τιςτεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως ένα επωφελές αγαθό στηνκαθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες πολιτών και επιχειρήσεων. ΗΨηφιακή Στρατηγική 2006-2013 κατανοώντας σε βάθος τις δυνατότητεςτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αξιοποιώντας αυτέςμε δυναμικό τρόπο, επιθυμεί να δώσει τη σκυτάλη της κοινωνικής καιοικονομικής ανάπτυξης σε αυτούς που έχουν τη δύναμη και τηδυνατότητα να ωθήσουν την Ελλάδα μπροστά σε κάθε πολίτη και σε κάθεεπιχείρηση.Βασικοί στόχοι της παρούσας μελέτης E-Business Forum είναι α) ναπεριγράψει και να αναλύσει ένα μοντέλο με βάση το οποίο, το Κράτος θαμπορεί παρέχει προς τις επιχειρήσεις τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πουαναπτύσσει, β) να εντάξει την ανάπτυξη & τη διάθεση των ηλεκτρονικώνυπηρεσιών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις σε ένα ευρύτερο, γενικάαποδεκτό, σύστημα «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», γ) να τεκμηριώσειτην πρωτεύουσα σημασία των «Κυβερνητικών Δικτυακών Πυλών» σε κάθεσύστημα «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», δ) να αναλύσει τις ουσιώδειςδιαφορές μεταξύ μίας «Κυβερνητικής Δικτυακής Πύλης» και τωνσημερινών «Δικτυακών Τόπων» & «Διαδικτυακών Εφαρμογών» πουπαρέχονται σήμερα προς τις επιχειρήσεις, και ε) να προτείνει βέλτιστες[3] Information SocietyBenchmarking Report.pdf[4] Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013.pdf[5] «Προτάσεις & Καλές Πρακτικέςγια την παροχή Υπηρεσιών τουΚράτους προς τις Επιχειρήσεις».docΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 91


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνπρακτικές για την ανάπτυξη «Κυβερνητικών Δικτυακών Πυλών» μέσω τωνοποίων θα διατίθενται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κράτους προς τιςεπιχειρήσεις, με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησηςκαι την ωριμότητά της σε τεχνολογίες ΤΠΕ.678Το παρόν και το μέλλον τωνΗλεκτρονικών Υπηρεσιών τουΚράτους προς τις Επιχειρήσεις(Government to Business) στηνΕλλάδα, ebusiness forum, ΟΜΑΔΑΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ-5Μελέτη των κλάδωνπληροφορικήςκαιτηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα:Κατάσταση και προοπτικές,ΣυνοπτικήΈκθεσηΣυμπερασμάτων,ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για τηνκοινωνία της πληροφορίαςΜελέτη των κλάδωνΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα:Κατάσταση και Προοπτικές,Μελέτες Περίπτωσης, ΜελέτεςΠερίπτωσης, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ γιατην κοινωνία της πληροφορίαςΣτόχοι της παρούσας έκθεσης του E-Business Forum είναι ναπαρουσιάσει τις εργασίες της ομάδας εργασίας ΣΤ-5, που αφορούν: α) Τηνκαταγραφή και αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του κράτουςπρος τις επιχειρήσεις (Government to Business) στην Ελλάδα, β) Τηνάποψη των άμεσα ενδιαφερόμενων (στελεχών επιχειρήσεων, λογιστών,κλπ) για την υφιστάμενη κατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τηςαποδοχής τους από τις επιχειρήσεις, όπως καταγράφηκε μέσωσυζητήσεων, ερωτηματολογίων και διαβουλεύσεων, γ) Την υφιστάμενηκατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δ) Τις οδηγίες καιτις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πλήρη εφαρμογήτης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι το 2006.Η παρούσα μελέτη συνοψίζει τα βασικά ευρήματα που ανέδειξε ηυλοποίηση της «Μελέτης των κλάδων πληροφορικής και επικοινωνιώνστην Ελλάδα: κατάσταση προοπτικές». Το έργο είχε ως γενικούς στόχους:α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα ΤεχνολογιώνΠληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα και στο διεθνέςπεριβάλλον, β) την ανάλυση των προοπτικών εξέλιξης του τομέα ΤΠΕστην Ελλάδα, γ)τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που υποστηρίζουντην ανάπτυξή του.Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο του έργου «Μελέτη των κλάδωνπληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: Κατάσταση καιπροοπτικές» και περιλαμβάνει τέσσερις Μελέτες Περίπτωσης ΒέλτιστωνΠρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Για τηνπραγματοποίηση των μελετών προγραμματίστηκαν καιπραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με το αρμόδιο στέλεχος τηςεπιχείρησης, το οποίο ερωτήθηκε σε μία σειρά θεμάτων, προκειμένου ναΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 92[6]Τελικό Πόρισμα Ομάδας ΣΤ5 e-Business Forum (G2B).doc[7] μελετη κλάδων ΠΤ στηνΕλλάδα- κατάσταση κ προοπτικέςσυνοπτικήέκθεσησυμπερασμάτων.pdf[8] μελετη κλάδων ΠΤ στηνΕλλάδα- κατάσταση κ προοπτικέςμελέτεςπερίπτωσης.pdf


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετώνυπάρχει μια σφαιρική εικόνα τόσο της επιχείρησης και του κλάδου, όσο καιτης επένδυσης για την υλοποίηση μιας εφαρμογής νέων τεχνολογιών.91011ONLINE AVAILABILITY OF PUBLICSERVICES: HOW IS EUROPEPROGRESSING- WEB BASEDSURVEY ON ELECTRONIC PUBLICSERVICES, March 2005Networked Readiness Index (NRI)(2005-2006), ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟγια την κοινωνία της πληροφορίαςΟι επιπτώσεις των ΤεχνολογιώνΠληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στην ελληνικήοικονομία.DOC, ΠλούταρχοςΣακελλάρης, ΟικονομικόΠανεπιστήμιο Αθηνών και EΜΟΠΑυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πέμπτης άσκησηςαξιολόγησης στην πρόοδο των online δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη.Εκτός από τη μέτρηση του ποσοστού της εξέλιξης των online βασικώνδημόσιων υπηρεσιών διαθέσιμων στο διαδίκτυο, αυτή η μελέτη μετράεπίσης το ποσοστό των πλήρως απευθείας προσβάσιμων δημόσιωνυπηρεσιών στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, συν την Ισλανδία, τη Νορβηγία καιΕλβετία. Η έρευνα εκτελέστηκε τον Οκτώβριο του 2004. Η Γενικήδιεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,ενέταξε την έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος «eEurope». Ο κύριοςστόχος της συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων είναι να επιτρέψει στιςσυμμετέχουσες χώρες να αναλύσουν την πρόοδο τους στον τομέα τηςηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και για να συγκρίνει την απόδοσηανάμεσα στις χώρες.Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ΔείκτηΕτοιμότητας Νέων Τεχνολογιών (NRI) για την περίοδο 2005-2006. Οσυγκεκριμένος δείκτης εκτιμά τη δυνατότητα κάθε χώρας να επωφεληθείαπό την ανάπτυξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών (ΤΠΕ). Απαρτίζεται από τρεις συνιστώσες: α) Ευρύτεροπεριβάλλον, β) Ετοιμότητα σε ΤΠΕ από πολίτες, επιχειρήσεις και κράτος,γ) Χρήση των ΤΠΕ από τις παραπάνω ομάδες.Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους στηνπαραγωγή και τις υπηρεσίες έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες γιατους χειριστές της οικονομικής πολιτικής. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουνείναι: 1) να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσα διαδραματίζονται μέσωτης συλλογής κατάλληλων στατιστικών στοιχείων, και 2) μέσω οικονομικήςανάλυσης να προτείνουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές που θαοδηγήσουν στη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία. Στην μελέτη αυτήπεριγράφονται οι στατιστικές ανάγκες και τα μεθοδολογικά εργαλεία πουαπαιτούνται για την επιτυχή επίτευξη των παραπάνω στόχων. Επίσηςχαρτογραφείται η ύπαρξη (ή μη) των απαιτουμένων στοιχείων για τηνΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 93[9] ONLINE AVAILABILITY OFPUBLIC SERVICES.pdf[10] Networked Readiness Index(NRI) (2005-2006.pdf[11] Οι επιπτώσεις των ΤεχνολογιώνΠληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία.DOC


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών ΜελετώνΕλληνική οικονομία και προτείνονται απαραίτητες αλλαγές.121314EBUSINESS-WATCH, ICT ANDeBUSINESS IN THETELECOMUNICATIONSINDUSTRY, Sector Report (2006)in the TelecommunicationsIndustryΒέλτιστες Πρακτικές χρήσηςΤεχνολογιών Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών στο Δημόσιο(eGovernment), Παρατηρητήριογια την ΚτΠΣτρατηγικός και επιχειρησιακόςσχεδιασμός ΟΛΒΗ Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσηςέθεσε σε λειτουργία το e-Business W@tch για να παρατηρεί την αύξησηστην ωριμότητα των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς τηςοικονομίας στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Ιανουάριο του2002, το e-Business W@tch έχει αναλύσει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικούεμπορίου και την επίδραση του στη βιομηχανική κατασκευή, τονοικονομικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών. Όλα τα αποτελέσματαείναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το έγγραφο αυτό είναι μια μελέτη τομέατου e-Business W@tch, με εστίαση στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών.Ο στόχος του είναι να περιγράψει τον τρόπο που χρησιμοποιούν οιεπιχειρήσεις τις ΤΠΕ για τη διενέργεια εργασιών, να εκτιμήσει τηνεπίδραση της ανάπτυξης αυτής για τη βιομηχανία συνολικά, και ναυποδείξει πιθανές επιπτώσεις πολιτικής.Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η καταγραφή και αξιολόγηση«Βέλτιστων Πρακτικών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».Κύριος στόχος της είναι η αποτύπωση των εξελίξεων αιχμής σε Ευρωπαϊκόκαι Διεθνές επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα, η κριτική τους αποτίμηση,και η εξέταση των δυνατοτήτων, αλλά και της προσφορότερης μεθόδουγια την αξιοποίησή τους από τη χώρα μας.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΒΟΛΟΥ Α.Ε. για τα έτη 2005-2007[12] ICT AND eBUSINESS IN THETELECOMUNICATIONS INDUSTRY.pdf[13] Βέλτιστες Πρακτικές χρήσηςΤεχνολογιών Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών στο Δημόσιο.pdf[14] Στρατηγικός και επιχειρησιακόςσχεδιασμός ΟΛΒ.pdf15 ΟΤΕ Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ετήσιος Απολογισμός του ΟΤΕ για το έτος 2005[15] ΟΤΕ Ετήσιος Απολογισμός2005.pdfΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 94


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών1617ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.4:«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμόςτων ταχυδρομικών υποδομών καιανάδειξη ταχυδρομικών γραφείωνσε πολυδύναμα κέντρα»Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.8:Ευφυείς μεταφορές18 ΟΑΣΑ, Έκθεση Πεπραγμένων 2005ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.4: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός τωνταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σεπολυδύναμα κέντρα». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία τηςΠληροφορίας. Άξονας Προτεραιότητας: «Επικοινωνίες». ΦορέαςΥπεύθυνος για την άσκηση πολιτικής: Υπουργείο Μεταφορών &Επικοινωνιών και Ελληνικά Ταχυδρομεία. Πεδίο παρέμβασης: ΒασικήΥποδομή - Τεχνολογία Πληροφοριών και ΕπικοινωνίαςΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.8: «Ευφυείς» μεταφορές». ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας. Άξονας Προτεραιότητας:«Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». ΦορείςΥπεύθυνοι για την άσκηση πολιτικής: α)Υπουργείο Μεταφορών &Επικοινωνιών, β)Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γ) ΥπουργείοΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων. Πεδίο παρέμβασης:Νοήμονα Μεταφορικά Συστήματα-Τεχνολογία Πληροφοριών καιΕπικοινωνίαςΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΚΘΕΣΗΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου 1.1.2005-31.12.2005[16] ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ4.4.doc[17] Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.8Ευφυείς μεταφορές.doc[18] ΟΑΣΑ Έκθεση Πεπραγμένων2005_GR.pdf19 ΔΕΗ Ετήσιο Δελτίο 2006 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. -Ετήσιο Δελτίο 2006 [19] ΔΕΗ Ετήσιο Δελτίο 2006.pdf20Τριμηνιαία Έκδοση των ΔημοσίωνΣχέσεων της ΕΥΔΑΠ, Τεύχος 44(2006)21 Στρατηγικός Σχεδιασμός ΟΛΘΤριμηνιαία Έκδοση των Δημοσίων Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ, Τεύχος 44 (2006),Αφιέρωμα: ΕΥΔΑΠ και ΠληροφορικήΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.-ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ[20] Τριμηνιαία Έκδοση τωνΔημοσίων Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ,Τεύχος 44 (2006).pdf[21] Στρατηγικός ΣχεδιασμόςΟΛΘ.pptΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 95


Αναφορά για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων Στρατηγικής και Σχετικών Μελετών22Διακήρυξη Ανοιχτού ΔιεθνούςΔιαγωνισμού με τίτλο«Αναβάθμιση- επέκταση τουΠληροφοριακού Συστήματος τουΟΛΠ»Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου τουΈργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(P-MIS) ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.». Ημερομηνία Διενέργειας – 2007. Το Έργοχρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Αντικείμενοδιακήρυξης: α) Η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίησησυστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού σύγχρονης τεχνολογίας σεδιατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας για αδιάλειπτη λειτουργία, β)Ευθυγράμμιση των συστημάτων Πληροφορικής με την προβλεπόμενηανάπτυξη του ρόλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε όγκους και επέκταση υπηρεσιών,με την αξιοποίηση διαθέσιμων τεχνολογιών βασισμένων στα διεθνήπρότυπα, γ) Αναβάθμιση των επιχειρησιακών εφαρμογών SPARCS καιEXPRESS στις τελευταίες παραγωγικές εκδόσεις ή αντικατάστασή τους μεάλλες ισοδύναμες της διεθνούς αγοράς, αντίστοιχης λειτουργικότητας καιεπεκτασιμότητας, οι οποίες αποδεδειγμένα, θα έχουν λειτουργήσειεπιτυχώς σε λιμάνια άλλων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο και μετάπτωσητων παραγωγικών και ιστορικών δεδομένων στις αναβαθμισμένες ή νέεςεφαρμογές, κατά περίπτωση. Προμήθεια, παραμετροποίηση καιεγκατάσταση νέων υποσυστημάτων (modules) για αναβάθμιση-βελτίωσητων υπαρχουσών υπηρεσιών, δ) Αναβάθμιση-επέκταση-βελτίωση τωνυπαρχουσών Διοικητικο-Οικονομικών εφαρμογών και μετάπτωση τους σενέα αρχιτεκτονική (Web Based).[22] Διακήρυξη ΑΔΔ Αναβάθμισηεπέκτασητου ΟΠΣ του ΟΛΠ.pdfΈκδοση 3Οκτώβριος 2007 96

More magazines by this user
Similar magazines