WWS 3-2008 - Witkowo

witkowo.pl
  • No tags were found...

WWS 3-2008 - Witkowo

É·»´µ¿²±½²§ Ì«®²·» Õ´¿­ ×ó××× Í¦µ-m б¼­¬¿©±©§½¸É¼²·« 糿®½¿ îððè ®±µ« ©¸¿´· ­°±®¬±©» Ù·³²¿¦«³ ©É·¬µ±©·» ±¼¾§m ­·6 °±®¿¦ °·g¬§ «¾·´»«­¦±©§ É·»´µ¿²±½²§ Ì«®²·» Õ´¿­ ×ó××× ­¦µ-m °±¼­¬¿©±©§½¸ ¦¬»®»²« Ù³·²§ ·Ó·¿­¬¿ò É·³°®»¦·» ©¦·6´· «¼¦·¿m ²¿³m±¼­· «½¦²·±©·» ¦» ­¦µ-m°±¼­¬¿©±©§½¸óÒ®î·Ò®í¦É·¬µ±©¿ôÓ·»´a§²¿·Ù±®¦§µ±©¿ò׳°®»¦¿ ³·¿m¿ ¹±¼²g ±°®¿©6 · ¾§m¿®±¦¹®§©¿²¿ © ®¿³¿½¸ °®±¹®¿³«œÉÇÝØÑÉßÒ×Û ÐÑÐÎÆÛÆ ÍÐÑÎÌ óÛÜËÕßÝÖ{ÖËÌÎߌò׳°®»¦6 ±¬©±®¦§m «®±½¦§„½·» Þ«®³·­¬®¦Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ © É·¬µ±©·» ó Õ®¦§­¦¬±ºÍ¦µ«¼´¿®»µô µ¬-®§ a§½¦§m ­°±®¬±©½±³©­°¿²·¿m» ¦¿¾¿©§ ¿ ®±¼¦·½±³ ²·»­¦½¦6¼¦»²·¿ ±µ´¿­µ-© ¼´¿ ­©±·½¸ °±½·»½¸òͬ©·»®¼¦·môa»·³°®»¦¿®±¦¹®§©¿²¿ «a°± ®¿¦°·g¬§ ½·»­¦§ ­·6 ½±®¿¦ ©·6µ­¦§³¦¿·²¬»®»­±©¿²·»³ ¦» ­¬®±²§ ¼§®»µ¬±®-©­¦µ-mô²¿«½¦§½·»´·¿µ·®±¼¦·½-©òÒ¿«½¦§½·»´» °´«­ «½¦²·±©·» ͦµ±m§Ð±¼­¬¿©±©» Ò® í © É·¬µ±©·» ©®6½¦§´·Þ«®³·­¬®¦±©· Ù³·²§ ·Ó·¿­¬¿ óÕ®¦§­¦¬±º±©·Í¦µ«¼´¿®µ±©· „©·g¬»½¦²§ °®»¦»²¬© °±¼¦·6µ±©¿²·« ¦¿ ±®¹¿²·¦¿½6 ·³°®»¦­°±®¬±©± ó ®»µ®»¿½§²§½¸ ±®¿¦°®±°¿¹±©¿²·» µ«´¬«®§ º·¦§½¦²» ©„®-¼ ¼¦·»½··³m±¼¦·»a§²¿¬»®»²·»Ù³·²§·Ó·¿­¬¿òɦ©·g¦µ« ¦¬§³ô a» ¬«®²·» ±¼¾§©¿m ­·6© °®¦»¼¼¦·»/ ”©·g¬ É·»´µ¿²±½²§½¸ ²·»¦¿¾®¿µm± ¼±¼¿¬µ±©§½¸ ¿¬®¿µ½· © °±­¬¿½·­§³¾±´·½¦²»¹± ÕËÎÝÆßÕß · „©·g¬»½¦²»¹±ÖßÖÕßòɬ«®²·»«®±¦»¹®¿²±°±ëµ±²µ«®»²½·¼´¿µ¿a¼»µ´¿­§ô²·»®§©¿´·¦±©¿²±²¿°«²µ¬§ô¿´»¬®¦»¾¿ ©­°±³²·»: ± ¾¿®¼¦± ¼±¾®§³°®¦§¹±¬±©¿²·«­·6¦¿©±¼²·µ-©¼±·³°®»¦§òз»®©­¦¿µ· ®§©¿´·¦±©¿m§ ©æ ­¿¼¦»²·«¦·»³²·¿µ-©ô ¬±®¦» °®¦»­¦µ-¼ ó°´«­ ®±¼¦·½ô°®¦»²±­¦»²·« °·mµ· µ±­¦§µ±©» © °¿®¿½¸ô°®¦»©®-:ó°±­¬¿©°¿½¸±mµ¿·­¦§¾µ±¾·»¹¿½¦«ó©µ¬-®» ¼±¼¿¬µ±©± ©§­¬6°±©¿m ±°·»µ«²¦»­°±m«ò˽¦²·±©·» µ´¿­ ¼®«¹·½¸ ¾®¿´· «¼¦·¿m©æ ¾·»¹« ©¿¸¿¼m±©§³ ¦ °·mµg ´»µ¿®­µgô©§„½·¹« ¦ î °·mµ¿³· µ±­¦§µ±©§³·ô ¾·»¹«¦µ-mµ·»³®·²¹±ô¬±®¦»°®¦»­¦µ-¼ó°´«­®±¼¦·½·©§„½·¹« ¦°®¦»m±a»²·»³ ­¦¿®º§ 󩵬-®»®-©²·»a ±¾±©·g¦µ±©± ©¦·gm «¼¦·¿m ±°·»µ«²¦»­°±m«ò Æ¿©±¼²·½§ ¬®¦»½·½¸ µ´¿­ ­¬¿®¬±©¿´·©æ ©§„½·¹« °± ­µ¿µ¿²µ6 ó °´«­ ®±¼¦·½ô­´¿´±³·» ¸±µ»±©§³ô­´¿´±³·» ³·6¼¦§ œ¸«´¿ó¸±°Œô ¾·»¹« ¦ °®¦»µm¿¼¿²·»³ µ-mµ¿ œ¸«´¿ó¸±°Œ · µ±¦m±©¿²·« °·mµ· µ±­¦§µ±©» ó °´«­¼±¼¿¬µ±©±©§­¬g°·m±°·»µ«²¼®«a§²§òÕ¿a¼§ ¦ «½¦»­¬²·µ-© ¬«®²·»« ±¬®¦§³¿m¦®gµÕËÎÝÆßÕß­m±¼µg²·»­°±¼¦·¿²µ6òÑ®¹¿²·¦¿¬±®¦§ ¬«®²·»« ó Ë®¦g¼ Ù³·²§·Ó·¿­¬¿ôÑ„®±¼»µÕ«´¬«®§ôÍ°±®¬«·Î»µ®»¿½·ôËÕÍ œ×ÍÕÎߌôËÕÍ œÜÉMÖÕߌôËÕÍ œÑÔ×ÓÐŒôÙ³·²²¿ Õ±³·­¿ Ю±º·´¿µ¬§µ··Î±¦©·g¦§©¿²·¿ Ю±¾´»³-© ß´µ±¸±´±©§½¸· Ù·³²¿¦«³ © É·¬µ±©·» ¼´¿ ©­¦§­¬µ·½¸¼®«a§² °®¦§¹±¬±©¿´· °¿³·g¬µ±©» ¼§°´±³§ô°«½¸¿®§ô³»¼¿´»·²¿¹®±¼§©°±­¬¿½·­°®¦6¬«»¼«µ¿½§²±ó­°±®¬±©»¹±ò Ò¿¹®±¼§ ©®6½¦¿´·æÞ«®³·­¬®¦ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ ó Õ®¦§­¦¬±ºÍ¦µ«¼´¿®»µô»¹± ¦¿­¬6°½¿ Ó¿®·¿² Ù¿¼¦·/­µ·ôЮ¦»©±¼²·½¦g½§ ο¼§ Ó·»­µ·» óÞ±¹«­m¿©Ó±m±¼»½µ· ±®¿¦ ®¿¼²· ο¼§ Ó·»­µ·» ó籬®Ö- ©·µô Ø»²®§µ Ó«½¸¿ô п©»m Ô·­·¿µ·Û«¹»²·«­¦Ý¦¿°´·½µ·òÉ ¬®¿µ½·» ®±¦¹®§©¿²§½¸ µ±²µ«®»²½·µ±³·­¿ µ±²µ«®­±©¿ °±¼ °®¦»©±¼²·½¬©»³Æ¿­¬6°½§ Þ«®³·­¬®¦¿ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ óÓ¿®·¿²¿ Ù¿¼¦·/­µ·»¹± ±½»²·¿m¿ °®¿½»°´¿­¬§½¦²» °¬ò œÉ×ÛÔÕßÒÑÝ óîððèŒô µ¬-®»©§µ±²¿m§ ¼¦·»½· ¦ °±­¦½¦»¹-´²§½¸ ­¦µ-mòɧ®-a²·±²± · ²¿¹®±¼¦±²± „©·g¬»½¦²§³·²·»­°±¼¦·¿²µ¿³· ²¿­¬6°«g½» °®¿½»µ±²µ«®­±©»æ ͦµ±m¿ б¼­¬ò Ò® íóÕ¿¬¿®¦§²¿Ð±µ±®¿ôÉ·µ¬±®·¿Ù³«®ôÉ·µ¬±®·¿Óm§²¿®½¦§µôÕ¿³·´ ͬ¿½¸±©·¿µô Ú·´·° Õ±¬»½µ· · ß¼¿Ù-®»©·½¦å ͦµ±m¿ б¼­¬ò Ò® î ó Ü¿©·¼Ù¿©®±/­µ·ô ͦ§³±² Ö»¼©¿¾²§ô É·µ¬±®·¿ Ô·­ôß´·½¿ Ы­¬»´²·µô Ö¿µ«¾ ܦ·6½·»´¿µ ·Õ±²®¿¼}g½¦²§å ͦµ±m¿ б¼­¬ò ©Ù±®¦§µ±©·» óÖ«´·¿”®«¾¿ô Æ«¦¿²²¿ ”®«¾¿ô }«µ¿­¦ п´«½¸ô Û©¿Ó·²¼·µ±©­µ¿ô Ó·½¸¿m Ò·¿µ · Ó¿®¬§²¿Íµ·¾·/­µ¿å Æ»­°-m ͦµ±´²±óЮ¦»¼­¦µ±´²§© Ó·»´a§²·» ó Ò¿¬¿´·¿ אַ¦»µô Ö«´·¿Ím±©·/­µ¿ô }«µ¿­¦ Õ«¾¿½µ·ô Ó¿®·µ¿Ó·µ±m¿½¦¿µôÔ«·¦¿}¿¦·²µ¿·Ð¿«´·²¿É·g½»µòΧ©¿´·¦¿½6 ­°±®¬±©g «¦«°»m²·±²±©§­¬6°¿³· ¿®¬§­¬§½¦²§³· © ©§µ±²¿²·««½¦²·-© ͦµ±m§ б¼­¬¿©±©» Ò® í© É·¬µ±©·» °±¼ µ·»®«²µ·»³ Ó¿¹¼¿´»²§Õ¿¦»½µ·»ô ß²²§ ͵«®½¦§/­µ·» · Û´·¦§Ð·´·½¸±©­µ·»òÑ®¹¿²·¦¿¬±®¦§¼¦·6µ«g ©­¦§­¬µ·³ô µ¬-®¦§© ¿µ·µ±´©·»µ ­°±­-¾ °®¦§½¦§²·´· ­·6 ¼±°±³±½§ © ¦±®¹¿²·¦±©¿²·« ¬«®²·»«òܦ·6µ«»³§ ³·6¼¦§ ·²²§³· ½¿m» »µ·°·»­6¼¦·±©­µ·» ¦ п©m»³ з²·¿®­µ·³· ݦ»­m¿©»³ Ò±©¿½¦§µ·»³ ²¿ ½¦»´» ¦¿±°®¿½±©¿²·»ô °®¦§¹±¬±©¿²·» · ­°®¿©²§°®¦»¾·»¹ °±­¦½¦»¹-´²§½¸ µ±²µ«®»²½·­°±®¬±©§½¸ò п²·±³ ש±²·» Ò¿¼±©·½¦óÓ®-¦· Ó±²·½» Ѭ¬»²¾«®¹»® ¦¿ ©­°¿²·¿mg¼»µ±®¿½6 °´¿­¬§½¦²gò п²· Ó¿®¦»²·»Æ·»´·/­µ·» ¦¿ ±°·»µ6 ³»¼§½¦²gô ¿ ±­±¾²»°±¼¦·6µ±©¿²·» µ·»®«»³§ ¼± œÕËÎÝÆßÕß· ÖßÖÛÝÆÕߌò ×½¸ ±¾»½²±„: ­°®¿©·m¿ ©·»´»®¿¼±„½· ²¿­¦» ²¿³m±¼­¦» ½¦6„½·­°±m»½¦»/­¬©¿òøÍòßò÷


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowoo działalności w okresie międzysesyjnym od 2 stycznia do 14 lutego 2008 r.▪ uczestniczyłem w noworocznych spotkaniachzorganizowanych przez: Miejsko-Gminny KlubHonorowych Dawców Krwi oraz Polski Związekskiego i wrzesińskiego, podczas którego podpisanoporozumienie międzygminne w sprawie powierzeniaMiastu Gniezna przygotowania i wykonaniazadania pod nazwą „System unieszkodliwianiaodpadów komunalnych dla gmin objętychporozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospo-▪▪▪Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd OddziałuRejonowego w Witkowie. W czasie tego spotkaniaprzekazałem Gminnemu Chórowi „MyMłodzi” akordeon, który wykorzystywany będzierównież do oprawy muzycznej gminnych imprezkulturalnych.wziąłem udział w spotkaniu noworocznym wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zorganizowanymprzez Marszałka Województwa WielkopolskiegoPana Marka Woźniaka.uczestniczyłem w otwarciu Biura SenatorskiegoSenatora Ziemi Gnieźnieńskiej Pana Piotra Gruszczyńskiego.byliśmy współorganizatorem spotkania RadnychSejmiku Województwa Wielkopolskiego z sołtysami,rolnikami i działaczami organizacji rolniczych,które odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta. Spotkanieto miało na celu zasięgnięcie opinii rolnikówz gminy Witkowo o aktualnych problemachw rolnictwie. Zgłoszono kilkanaście wniosków,które mają zostać przekazane MinistrowiRolnictwa na spotkaniu z Komisją Rolnictwa SejmikuWojewództwa Wielkopolskiego.▪ uczestniczyłem w naradzie podsumowującejdziałalność Komendy Powiatowej PaństwowejStraży Pożarnej w Gnieźnie za 2007 r.▪ wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej,Prezesami z poszczególnych jednostek OchotniczychStraży Pożarnych z terenu naszej gminy,uczestniczyliśmy w uroczystym poświęceniu darowania Odpadów w Lulkowie”. Dzięki temui przekazaniu nowo zakupionego samochodu docelów pożarniczych dla jednostki OSP w Ruchocinku.porozumieniu istnieją szanse na zdobycie środkówpomocowych z funduszy zewnętrznych.Projekt ten pomoże w osiągnięciu poziomu segregacjiodpadów, do którego nasz region jest zobowiązanyprzepisami Unii Europejskiej. Dla planowanegoprzedsięwzięcia wykonane zostało jużStudium Wykonalności. Lokalizacja zakładu planowanajest na istniejącym Składowisku OdpadówKomunalnych w Lulkowie.▪ w siedzibie Spółki ENERGA w Kaliszu przeprowadziliśmyrozmowy związane z przekazaniem siecienergo-elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowymw Skorzęcinie. Zdaniem Spółki sieć energoelektrycznajest bezwartościowa, istnieje możliwośćjej przekazania pod warunkiem uregulowaniastanu prawnego oraz po doprowadzeniu doodpowiedniego stanu technicznego.▪ brałem udział w posiedzeniach Zarządu ZwiązkuGmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.▪ zorganizowałem spotkanie z PrzewodniczącymiKomisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówieniatematów sesyjnych oraz bieżących sprawGminy.▪ wypracowano projekty uchwał na sesję RadyMiejskiej,▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioskizgłoszone na posiedzeniach poszczególnychKomisji Rady Miejskiej.▪ wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej ▪ zorganizowano i przeprowadzono XVI Finał WielkiejBogusławem Mołodeckim uczestniczyłemOrkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku tejw uroczystym przekazaniu do eksploatacji KaretkiPogotowia Ratunkowego w Gnieźnie. Karetkazostała zakupiona między innymi ze środkówakcji zebrano 14.574,55 zł. Pieniądze zostałyprzeznaczone na pomoc „dla dzieci ze schorzeniamilaryngologicznymi”. W tym miejscu jeszczefinansowych przekazanych przez samorządypowiatu gnieźnieńskiego. Gmina Witkowo przekazałana ten cel 30.000,00 zł. W czasie tego spotkaniaz rąk Dyrektora Gnieźnieńskiego ZOZWłodzimierza Pilarczyka i Kierownika PododziałuIntensywnej Opieki Kardiologii Szpitala przyul. św. Jana dr Andrzeja Główki, odebraliśmy„Kryształowe Serce”, jako wyraz podziękowaniaza pomoc w zakupie leków dla osób chorychz zawałem serca w powiecie gnieźnieńskim.▪ w obecności Dyrektora Departamentu ŚrodowiskaUrzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyłosię w Gnieźnie w dniu 18 stycznia 2008 r. uroczystespotkanie przedstawicieli powiatów gnieźnień- c.d. str. 4


c.d. ze str. 3▪▪▪wziąłem udział w zebraniach ogólnych mieszkańcówsołectw: Folwark, Mąkownica i Mielżyn.W czasie tych spotkań przedstawiłem sprawyzwiązane z funkcjonowaniem gminy oraz sprawyzwiązane z realizacją dotychczasowych zadań jaki plany na najbliższą przyszłość.przedstawiciele samorządu uczestniczyli w zebraniusprawozdawczo-wyborczym Gminnego KlubuSportowego „Vitcovia”.objąłem Patronat nad VIII Turniejem im. WalentegoOlczaka, który odbył się w hali sportowej.nano analizy i omówiono zagadnienia dotyczącespraw finansowych między innymi ustawyo finansach publicznych.▪ uczestniczyłem w podsumowaniu wizytacji Gimnazjumim. Adama Borysa w Witkowie, którąprzeprowadziło Kuratorium Oświaty w Poznaniu,Oddział Zamiejscowy w Gnieźnie.▪ dla 464 osób sporządzono informację o wysokościwypłaconego stypendium za rok 2007 (PIT8S).Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych:▪ dofinansowano konkurs recytatorski dla uczniówklas IV-VI szkół podstawowych z terenu GminyWitkowo i Gminy Niechanowo.Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:▪▪▪raz pragnę podziękować tym wszystkim, którzyzaangażowali się i przyczynili do zorganizowaniana terenie naszej Gminy XVI Finału Wielkiej OrkiestryŚwiątecznej Pomocy.uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczychjednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naterenie Gminy i Miasta.zorganizowałem spotkanie z opiekunami UczniowskichKlubów Sportowych, dyrektorem OKSiR-u,prezesami organizacji pozarządowych w dziedzinieupowszechniania kultury fizycznej, pod kątemprzygotowania planu zabezpieczenia czasu wolnegodzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.uczestniczyłem w dwóch mszach św. w związkuz tragiczną śmiercią pilotów oraz odsłonięciemZ zakresu obrotu nieruchomościami:▪ wydałem zarządzenie w sprawie podwyższeniaczynszu za dzierżawę gruntów komunalnychi najem lokali użytkowych w oparciu o wskaźnikinflacji.▪ zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntówkomunalnych przeznaczonych dla celów podatkowych.▪ wydano trzy decyzje zatwierdzające podziałynieruchomości położone na terenie gminy i miastaw Witkowie, stanowiące własność osób prywatnych.▪ ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości zabudowanej częściąbudynku poszkolnego położonej w Gorzykowie,cena wywoławcza 25.000,00 zł.▪ przydzielono środki finansowe dla nauczycieliwychowania fizycznego na zabezpieczenie zajęćpozalekcyjnych w ramach prowadzonych sekcjisportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.▪ sfinansowano wyjazd dzieci na baseny kąpielowedo Wrześni , Mogilna i Konina.▪ dofinansowano udział 10 sportowców UKS -„Iskra” przy Gimnazjum w Witkowie w oboziekondycyjnym w Szklarskiej Porębie, w nagrodę zaosiągnięte wyniki sportowe w 2007 roku.▪ dofinansowano VIII Turniej Halowej Piłki NożnejTrampkarzy im. Walentego Olczaka.▪ byliśmy współorganizatorami IV RegionalnegoTurnieju Piłki Siatkowej Old-boyów drużyn mieszanych,który odbył się w dniu 26 stycznia br.▪ zakończono Mistrzostwa Gminy Witkowo w halowejpiłce nożnej,▪ przeprowadzono otwarte mistrzostwa Witkowamodeli halowych wypuszczanych z ręki, któreodbyły się 8 lutego br.▪ zakończono rozgrywki V edycji Mistrzostw So-tablicy pamiątkowej w I rocznicę śmierci byłegoProboszcza Parafii Witkowo - Księdza KanonikaHeliodora Jankiewicza.Ze spraw dot. oświaty:▪ zorganizowałem spotkanie z dyrektorami i księgowymiplacówek oświatowych, na którym doko-c.d. str. 5


c.d. ze str. 4łectw i Zarządów Osiedli w Halowej Piłce Nożnej.W ramach współpracy samorządu gminnegoz organizacjami pozarządowymi działającymina terenie gminy i miasta dofinansowano międzyinnymi:▪ Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie -w postaci nieodpłatnego użyczenia hali sportowejna organizację IX Regionalnych Zawodów Radnych,Wójtów, Burmistrzów, Prezydentówi Starostów Miast w tenisie stołowym.▪ zwolniono z opłat Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne„Promyk” Gniezno - OddziałWitkowo za korzystanie z sali rehabilitacyjnejw hali sportowej w Witkowie za 2007 r.▪ dofinansowano wyjazd gminnej reprezentacjiw piłkę siatkową oraz użyczono halę sportową narozgrywki VIII edycji Powiatowej Ligi Siatkowej.Z zakresu inwestycji:Ogłoszono przetarg nieograniczony na:▪ opracowanie zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Witkowo obejmujące obszar całej gminy -18.440 ha. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuroProjektów i Usług Technicznych AKANT - BISz Przeźmierowa, za cenę 58.560,00 zł.▪ przygotowano zapytanie o cenę na dostawęmateriałów - kostki brukowej, krawężnikówi obrzeży. Termin otwarcia ofert 18.02.2008 r.Dokonano zapytania ofertowego:▪ na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjio warunkach zabudowy wraz z analizą funkcjioraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.Ofertę złożyły 2 firmy, wybrano ofertę STUDIOKOCZOROWSKI z Poznania, za cenę 250,00zł.brutto za jedną decyzję.▪ na sprzedaż papieru do kserokopiarek na bieżącepotrzeby tut. Urzędu, wpłynęły 3 oferty, wybranoofertę firmy TYPOGRAF z Wrześni za cenę5.000,00zł.▪ na sprzedaż materiałów biurowych z przeznaczeniemna bieżące potrzeby tut. Urzędu, wpłynęły 3oferty, wybrano ofertę Sklep Branży PrzemysłowejMarek Szuba z Gniezna, za cenę 1.599,50zł.▪ na remont domków letniskowych w Skorzęcinie.Ofertę złożyło 5 firm, wybrano ofertę Firmybudowlanej ze Strzałkowa, za cenę 47.132,35 zł.▪ na remont pomieszczeń w budynku ośrodkazdrowia. Ofertę złożyły 4 firmy. Wybrano ofertęFirmy Budowlanej ze Strzałkowa za cenę22.207,20 zł.▪ na pobudowanie sanitariatu wolnostojącego,ogólnodostępnego. Ofertę złożyły 2 firmy - trwasprawdzanie ofert.Inne ważniejsze prace i dostawy:▪ zamówiono szyby do wiat przystankowych celemwymiany wybitych.▪ wykonano inwentaryzację drzew oraz projektzagospodarowania „Strzelnicy”.Krzysztof SzkudlarekWręczono najwyższe odznaczenie strażackiePrezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RPWaldemar Pawlak, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP prezydiumZarządu Głównego nadał druhowi Izydorowi Kobielskiemu, strażakowiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruchocinku, Medal Honorowy im.Bolesława Chomicza „W uznaniu szczególnych zasług dla rozwojui umacnianie Związku” .Odznaczenie wręczył poseł TadeuszTomaszewski i komendant PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej, WojciechMazur. Ponadto podczas spotkaniaEugeniusz Zawieja odebrał Brązowy„Medal za zasługi dla pożarnictwa”przyznany przez Zarząd OddziałuWojewództwa Wielkopolskiego ZO-SPRP.Wręczenie medali poprzedziło przekazanie,kluczyków do samochoduosobowego Volkswagen T-4 do celówpożarniczych przez Krzysztofa SzkudlarkaBurmistrza Gminy i MiastaWitkowo na ręce prezesa OSP HenrykaKrause. Poświęcenia samochodu dokonałks. dziekan Alfred Lewicz. Burmistrzw swoim wystąpieniu podkreśliłznaczącą rolę ruchocińskich strażakóww promowaniu gminy Witkowo. Podziękowałza aktywność i podtrzymywanietradycji strażackich przez młodzież.- Jednostka w Ruchocinku jestjednostką bardzo dobrze wyszkoloną,biorącą udział w działalności kulturalno-sportowejgminy poprzez uczestnictwow zawodach pożarniczych, gdziezdobywa bardzo dobre lokaty. Możnapowiedzieć, że samochód jest pewnympodziękowaniem za osiągane sukcesy.Jednostka w Ruchocinku nie należy dotych, które często biorą udział w akcjachbojowych, ale działania prewencyjne,które podejmują mają takżeogromne znaczenie. Na uwagę zasługujetakże praca z młodzieżą, u którejwyrabia się nawyk udzielania pomocyinnym - powiedział K. Szkudlarek.Do OSP w Ruchocinku należy 38strażaków seniorów, natomiast wMłodzieżowych Drużynach Pożarniczychudziela się 26 osób, w tym 12dziewczyn. W poprzednim roku strażacyseniorzy i młodsi strażacy z Ruchocinkazajęli pierwsze miejsca biorącudział w Międzygminnych ZawodachOSP w Czerniejewie.(N.A.)


Z życia Szkoły Podstawowej w GorzykowieW dniu 11 marca br. z głębokim żalempożegnaliśmyśp. Czesława Starczewskiego,długoletniego Sołtysa Sołectwa Sokołowo.Z wielkim zaangażowaniem wykonywał obowiązkiSołtysa, a w latach 1998-2002 był aktywnymRadnym Rady Miejskiej. Udzielał się w KółkuRolniczym i Gminnej Spółce Wodnej.Będziemy o nim zawsze pamiętać.Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i MiastaBogusław MołodeckiKrzysztof SzkudlarekHDK Witkowo - order za zasługiNa wniosek Ministra Zdrowia zazasługi w działalności na rzecz honorowegokrwiodawstwa Prezydent RzeczypospolitejPolskiej odznaczył:Mariana SKORY s. Edmunda zamieszkałegow Witkowie.Aktu dekoracji na uroczystym spotkaniuw Wielkopolskim Urzędzie WojewódzkimZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI Panaw Poznaniu dokonał Woje-woda Wielkopolski pan Piotr FLOREK.Pan Marian SKORY jest członkiemKlubu Honorowych Dawców Krwi przyUrzędzie Gminy i Miasta w Witkowieod początku jego istnienia tj. od 1979-r. Oddając od 1966 r. do chwili obecnejponad 46 litrów krwi uratowałw ten sposób bezinteresownie niejedno życie i zdrowie człowieka.Karol Staszak▪ I już po feriach ,jak zwykle trwałyzbyt krótko. W trakcie ferii udaliśmysię na basen do Wrześni. Było wesoło,głośno i mokro. Kto nie był,niech żałuje. Za rok znów pojedziemy.Po feriach Samorząd Uczniowskiz panią Ewą Popek przygotował„Aleje Gwiazd”. Zdjęcia najlepszychuczniów z każdej klasy wraz z ciekawostkamio nich umieszczono nawystawie. Rodzice czuli się zaszczyceni.▪ „Bądź wesoła i radosna - bo w sercuwiosna”. Może nie dosłownie ale 14lutego wszystko jest możliwe. A toza sprawą Św. Walentego-patronazakochanych. W tym dniu nie mogłosię obyć bez serc walentynkowychz piernika, przygotowanych przezpanią Ćwiklińską-mamę jednejz uczennic i panią Ewę Popekopiekunkęsamorządu. Rozwiązanokonkurs na „ Serce walentynkowe”-wyróżniono: Remika Swata z „0”,Mikołaja Miechowicza z kl.3, DominikęPaluch z kl.4, Julitę Michalskąz kl.4, Kasię Rzepkę z kl.2, KarolinęJasińską z kl.6▪ A listonosz Walenty wręczał walentynkowepocztówki.▪ „Ortograficzni geniusze na start”.Dnia 20 lutego 2008r. uczniowie kl.2i 3 wzięli udział konkursie ortograficznymw Szkole Podstawowej nr 3w Witkowie. Panie Ewa Popek i EwaBartczak wytypowały z kl.2 : KatarzynęRzepkę i Mateusza Łuczaka,a z kl .3: Łukasza Palucha, ZuzannęŚrubę i Michała Nijaka.Z kl.2 MateuszŁuczak zdobył 44 pkt./64,a z kl.3 Zuzanna Śruba 74/80. Gratulujemy.▪ Komenda Policji w Gnieźnie ogłosiłaPowiatowy konkurs pod hasłem„Bezpieczne zabawy zimowe.”Uczniowie naszej szkoły wrazz Panią Ewą Popek przygotowaliprace plastyczne i zostali wyróżnieni.Po nagrody do kina „Helios”w Gnieźnie pojechali: Mikołaj Miechowiczz kl.3 ,oraz Monika Krzyżanowskaz kl.5. Gratulacje.▪ Jak co roku uczniowie naszej szkoływzięli udział w MiędzynarodowymKonkursie „Oxford plus”. To konkursmatematyczny ,którego organizatoremw naszej szkole jest od kilku latPan Antoni Ziobrowski oraz nauczycielematematyki klas 3-6.Na zdjęciulaureaci ubiegłych lat: Kamila Kubasiak,Julita Kozłowska, TomaszKubasiak, Daniel Michalski.▪ Trwa IV edycja konkursu „Zbieramypuszki”. W tej chwili prowadzi uczeńklasy IV- Karol Baszyński majączebranych 1250 szt. Nad przebiegiemkonkursu czuwa opiekun SKOPani Ewa Bartczak.▪ A na zakończenie karnawału raczyliśmysię smacznym pączkiem.▪ „Matma na wesoło” to konkurs klas1-3 organizowany przez Panią EwęPopek. Tutaj walczą ze sobą mądregłowy matematyczne. Okazało się,że dla Mikołaja Miechowicza, ŁukaszaPalucha, Zuzanny Śruby z klasyIII matematyka nie stanowi zagrożenia.▪ „Gala Mistrzów Sportu”- to uroczystośćwszystkich sportowców. Nasali OSP w Witkowie nastąpiłoGminne Podsumowanie Roku Sportowego2007. Statuetki sportowcówroku otrzymali: trener zespołu-Zdzisław Bosacki oraz Paweł Skibiński-kl.VI,Jakub Bartczak-kl.VI,Patryk Nowaczyk-kl.VI, Jakub Jankowski-kl.VI,Tomasz Kubasiakkl.VI,Maciej Woźniak-kl.V, ŁukaszBiałas-kl. VI, Życzymy dalszychsukcesów sportowych.Ewa Bartczak


Narada sołtysów i przewodniczących zarządów osiedliW dniu 29 lutego 2008 r. w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta odbyła sięnarada sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. W czasie spotkaniazebrani zapoznali się z informacją Kierownika Biura PowiatowegoAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie na tematbieżącego funkcjonowania Agencji.wsi, opracowany zostanie Plan OdnowyWsi w celu stworzenia możliwościzłożenia wniosku o dofinansowanieremontu świetlic wiejskich . Prowadzonajest renowacja parku „Strzelnicy”przy ul. Wrzesińskiej, trwają pracepielęgnacyjne polegające na profilowaniuterenu, urządzaniu zieleni orazzostaną wytyczone ścieżki żwirowe.W 2008 r. planuje się rozbudowaćPlanuje się również opracowanie projektumodernizacji stacji uzdatnianiawody oraz skorzystanie z możliwościdofinansowania do zadań z zakresuturystyki na terenie Gminy. Zaplanowanomalowanie klatek schodowychi korytarzy oraz wymianę drzwi do klasw Gimnazjum im. Adama Borysaw Witkowie. W związku z możliwościąuzyskania w przyszłym roku budżeto-W trakcie narady Pani Beata Tamiołazaprezentowała nowe zasady wypełnianiawniosku o przyznanie płatnościobszarowych na 2008 r. w związkuz wprowadzonymi zmianami w wypełnianiuwniosku w stosunku do rokuubiegłego.Pan Krzysztof Tamioła omówiłdziałalność Ośrodka Doradztwa Rolniczegow Witkowie za 2007 r. Ponadtopoinformował o możliwości otrzymywaniadopłat do kwalifikowanego materiałusiewnego oraz o organizowanychkursach i szkoleniach, które odbędą sięz najbliższym czasie.Przedstawiciel TUW ConcordiaPolska omówił sprawy związanez ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowychdotowanych przez Skarb Państwadotyczących upraw rolnychi zwierząt gospodarskich. Ubezpieczeniate zaczną obwiązywać prawdopodobnieod 2009 roku. PrzedstawicielTUW Concordia omówił zakres ubezpieczeń,czas ich trwania i odpowiedzialności,okres ubezpieczenia. Zapoznanozebranych z różnymi pakietamiubezpieczeń rolniczych.Pan Burmistrz poinformowało planowanych inwestycjach, którebędą realizowane w 2008 r. W 2008roku zaplanowano środki na wykonaniechodników w mieście, budowędróg asfaltowych na terenach wiejskichi ulic w mieście, budowę toaletymiejskiej, budowę oświetlenia ulicznego- wymienione zostanie ok. 170opraw oświetleniowych w mieście i namonitoring w centrum miasta - StaryRynek, Park Kościuszki i teren przyprzystanku PKS. Gmina stara się pozyskaćśrodki pomocowe na budowękanalizacji sanitarnej na wsiach , naremont świetlic wiejskich oraz nabudowę obiektu sportowego (halai basen). Zaplanowano również inwestycjęw cyklu dwuletnim wykonanieprojektu kanalizacji południowej częścimiasta. Na tę budowę gmina będziekorzystać ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska orazz pożyczki - częściowo umarzalnej.wym dofinansowania na termomodernizacjęSzkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3w Witkowie, zadanie to zostanie przesuniętena rok 2009, natomiast przeznaczonew tym roku środki na tencel , postanowiono przeznaczyć nabudowę nowych ulic w mieście.Zebrani na naradzie sołtysi zgłosilikilka wniosków do realizacji przezUrząd Gminy i Miasta. Wnioski dotyczyłypotrzeby równania dróg dojazdowychdo pól oraz usunięcia przy nichzakrzaczeń.(A.K.)Komunikat w sprawie programu "Uczeń na wsi"Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, żeGmina Witkowo przygotowuje się do realizacjiprogramu "UCZEŃ NA WSI" w Obszarze A.Program "UCZEŃ NA WSI" ma na celu pomoc wzdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawnezamieszkujące tereny wiejskie GminyWitkowo.O dofinansowanie kosztów naukiw ramach programu może ubiegać sięosoba niepełnosprawna, która:1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawnościlub orzeczenie o stopniuniepełnosprawności,2. pobiera naukę w szkole podstawowej,gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej(z wyłączeniem szkoły policealnej),3. posiada stałe zameldowanie na tereniewiejskim Gminy Witkowo,4. posiada miesięczne dochody brutto nieprzekraczające 120% najniższego wynagrodzeniaprzypadającego na jednegoczłonka rodziny tj. 1.123,20 zł brutto.Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowadla Wnioskodawcy, w ramach programu, możeobejmować następujące koszty:▪ zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiającychnaukę,▪ uczestnictwa w zajęciach mających na celupodniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),▪ związane z dostępem do Internetu (instalacjai abonament),Uwaga! w ramach programu wykluczonazostała możliwość zakupu sprzętu komputerowego!▪ kursów doszkalających w zakresie programunauczania oraz kursów językowych (w przypadkukursów organizowanych poza miejscemzamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogąpodlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania,wyżywienia),▪ wyjazdów organizowanych w ramach zajęćszkolnych.W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnychprzyznana pomoc finansowa może obejmowaćdodatkowo następujące koszty:▪ opłaty za naukę (czesne),▪ zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukępoza miejscem stałego zamieszkania),▪ dojazdów do szkoły.Wnioski można składać w Urzędzie Gminyi Miasta Witkowie pok. nr 10 do dnia31.03.2008r.Szczegółowe informacje oraz dokumentypotrzebne do uzyskania dofinansowaniamożna uzyskać w UrzędzieGminy i Miasta w Witkowie, pokójnr 10, tel. 0614778194 wew. 34.


IX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie stołowymW dniu 16 lutego 2008 roku w hali sportowej Gimnazjum im. AdamaBorysa w Witkowie odbyły się IX Wielkopolskie Zawody Radnych, Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Gmin, Powiatów i SejmikówWojewódzkich w Tenisie StołowymZ-ca Wójta Gminy Skulskw kategorii radnych powiatowych:I miejsce - Mieczysław KowalczykRadny Powiatu LeszczyńskiegoII miejsce - Wojciech PedrochRadny Powiatu PoznańskiegoIII miejsce - Grzegorz FinkeRadny Powiatu OstrowskiegoW klasyfikacji końcowej - wśród gmin:I miejsce - gmina NiechanowoPuchar Posła na Sejm RP TadeuszaTomaszewskiegoII miejsce - gmina SkulskPuchar Burmistrza Gminy i Miastaw Witkowie Krzysztofa SzkudlarkaIII miejsce - gmina KórnikPuchar Przewodniczącego Rady Miejskiejw Witkowie Bogusława Mołodeckiegoradny z Gminy Witkowo, który otrzymałpamiątkowy puchar oraz upominekod tygodnika „Przemiany na SzlakuPiastowskim”.Zwycięzcy poszczególnych kategoriiotrzymali pamiątkowe medale orazdyplomy. Dla reprezentacji najlepszychgmin i powiatów przygotowano i wręczonopuchary oraz dyplomy.W trakcie trwania mistrzostw rozegranorównież konkurencje towarzyszącedla wszystkich uczestnikówimprezy takie jak: rzut lotką do tarczyelektronicznej, rzut piłką do koszai król strzelców w piłce nożnej, którecieszyły się dużym powodzeniemwśród zawodników i sympatykówtenisa stołowego.Zawody z roku na rok cieszą sięcoraz większym zainteresowaniemOrganizatorami imprezy byli: UrządMarszałkowski w Poznaniu, StowarzyszenieMłodych Wielkopolan w Poznaniu- Oddział w Gnieźnie, WZ LZSw Poznaniu, WZTS w Poznaniu, UrządGminy i Miasta w Witkowie, OśrodekKultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie,Klub Sportowy „Stella” w Gnieźniei Gimnazjum w Witkowie. Patronatmedialny sprawowały: Redakcja RadiaGniezno, Redakcja „Przemiany naSzlaku Piastowskim” i „Głos Wielkopolski”.Wyniki mistrzostw:w kategorii radnych - mężczyźniI miejsce Leszek Dobrzykowskiradny Gminy NiechanowoII miejsce Andrzej Lemieszkaradny Gminy Krzyż Wlkp.III miejsce Paweł Barczakradny Gminy Odolanóww kategorii radnych - kobietyI miejsce Katarzyna Szklankoradna Powiatu TureckiegoII miejsce Arleta Wieczorek-Stolarskaradna Rady Miejskiej w GolinieW klasyfikacji końcowej - wśród powiatów:Puchary ufundował StarostaGnieźnieński - Krzysztof OstrowskiI miejsce - powiat konińskiII miejsce - powiat gnieźnieńskigdzie obok spraw gospodarczych,oświatowych czy inwestycyjnych,integracja środowisk samorządowychw obszarze sportu jest także ważnądziedziną życia.Głównym celem imprezy było wyrabianienawyku do aktywnego wypoczynkuw różnych formach współzawodnictwaindywidualnego i zespołowego,popularyzacja tenisa stołowegowśród radnych gmin, powiatów i SejmikuWojewódzkiego, Wójtów, Burmistrzów,Prezydentów i Starostów orazintegracja sportowa środowisk samorządowych.III miejsce Barbara Ratajczakradna Gminy Niechanowow kategorii burmistrzów, wójtów,starostów i prezydentówI miejsce - Jerzy PrzygodaWójt Gminy Kobyla GóraII miejsce Antoni KlonowskiWójt Gminy SkulskIII miejsce Jarosław GoińskiIII miejsce - powiat poznański.Łącznie w imprezie udział wzięło 95uczestników, z czego 79 samorządowcówbiorących udział w rozgrywkachtenisa stołowego z 24 gmin z terenu10 powiatów Wielkopolski.Najsympatyczniejszym zawodnikiemmistrzostw był Pan Henryk MuchaSamorządowcy oprócz gry w tenisai udziału w konkurencjach towarzyszącychmieli okazję poznać się, porozmawiaćze sobą, wymienić doświadczeniaw zakresie sportu, innych dziedzin orazmile i rekreacyjnie spędzić wolny czas.(S.A.)


„Patriotyzm to żywe poczucie zbiorowej odpowiedzialności”Dnia 22 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie, odbyła się uroczystaakademia z okazji Dnia Patrona-Powstańców Wielkopolskich. Na szkolną uroczystośćprzybyli: zastępca burmistrza G i M Witkowo M. Gadziński , ks. proboszczS. Łątka, radni Rady Miejskiej - P. Jóźwik, K. Bykowski, dyrektorzy szkół -M. Łukowski i Z. Bosacki, sołtysi wsi - S. Przybylski, B. Malawko oraz przedstawicieleRady Rodziców.Dyrektor szkoły U. Potaś podczasrozpoczęcia szkolnej uroczystościprzywitała zaproszonych gości, zgromadzonychuczniów i pracownikówszkoły słowami piosenki zespołu T-Love „…Ojczyznę kochać trzeba, niedeptać flagi i nie pluć na godło. Należyteż w coś wierzyć i ufać. Ojczyznękochać trzeba i nie pluć na godło…”,przypomniała ideę walk narodowowyzwoleńczych, czym był i jest dlaPolaków patriotyzm i z czym należy goutożsamiać. Jak w naszej szkole reali-zajął Wojciech Ziółkiewicz z kl. II G.,III - Sandra Krause z kl. III G.2. Konkursie plastycznym na projektPomnika Powstańczego. Komisja przyznałaI miejsce uczniowi kl. VI WojciechowiGadzińskiemu, II m. zajęłyuczennice kl. V Patrycja Majchrzaki Afrodyta Grabowska, III m. przyznanoRafałowi Błaszczyk z kl. VI.3. Konkursie plastycznym ph. „Udziałmieszkańców naszej okolicy w PowstaniuWielkopolskim”. Komisja konkursowapod przewodnictwem Małgorzatyna ręce pani dyrektor U. Potaś zastępcaburmistrza G i M Witkowo MarianGadziński. Delegacja najmłodszychuczniów z p. Henryką Gadzińską złożyłakwiaty i znicze w Kąciku Patrona.i dzieci, dała odczuć klimat dawnychdni, pamięć chlubnej przeszłości orazdowody patriotyzmu i bohaterstwa.Przy akompaniamencie p. MichałaBocheńskiego uczennice zaśpiewałyCzęść artystyczną przygotowałz uczniami kl. III G p. Roman Organiściak.Celem montażu słowno - muzycznegobyło przypomnienie genezyi okoliczności jedynego w naszej historiizwycięskiego zrywu niepodległościowego„…Za dzień jeden, za moment,piękne powstańcze pieśni. Zespółludowy Mielżyniacy prowadzony przezp. Elżbietę Kowalską i Dorotę Feręczaprezentował oprócz poloneza, tańcewielkopolskie i polkę. Scenografięprzygotowali: Roman Organiściaki Grażyna Grzybowska.zowane jest wychowanie patriotycznei obywatelskie.Święto Patrona stało się równieżokazją do wręczenia nagród i wyróżnień.Szczególne przyznano uczennicomkl. IIIG. Patrycji Gurzędzie i SandrzeKrause, które otrzymały stypendianaukowe Burmistrza G i M Witkowaw obecności rodzica Jolanty Krausei Beaty Bil - Gurzędy.Uczniowie Zespołu jak podkreśliładyrektor szkoły, brali udział w licznychkonkursach:1. Konkursie literackim ph. „Czym dlaCiebie jest patriotyzm? W swojej pracyuwzględnij patrona szkoły”. Komisja wskładzie polonistów M. Czarneckiej i H.Gulińskiej, I miejsce przyznała uczennicykl. IIIG. Alicji Gadzińskiej, II miejsceGadzińskiej w składzie H. Lisiak,E. Malawko, E. Kowalska, przyznałaspośród 34 prac I miejsce PiotrowiPietrydze z kl. VI. Drugie miejsce zajęliuczniowie Rafał Błaszczyk i Filip Kowalski.4. Konkursie wiedzy dotyczącej historiiMielżyna i szkoły.W konkursie wzięło udział 10uczniów, spośród których I miejscezajęła Agnieszka Olejniczak z kl. V, IImiejsce Roksana Dobrychłop z kl. V,III miejsce Klaudia Nowak z kl. V.Przewodnicząca Rady RodzicówGabriela Szeszycka wręczyła laureatomnagrody książkowe i okolicznościowedyplomy.Życzenia dla całej społecznościuczniowskiej, wiązankę kwiatów złożyłza chwilę. Coś się stanie, coś w gruzysię zwali. Może ziemia się żarem rozpali.Może słońce rozpadnie się w pyle…”.Piękna recytacja gimnazjalistówchwyciła za serca dorosłych, młodzieżPo oficjalnej części szkolnej uroczystościdyrektor szkoły zaprosiła wszystkichgości na obiad do szkolnej świetlicy.(G.G.)


Szkoła Podstawowa Nr 3 „Zostań mistrzem ortografii”Samorząd Uczniowski, przychodzącz pomocą nauczycielom języka polskiego,ogłosił Konkurs Pięknego Pisania.Chętnych było nadspodziewaniedużo i na wyniki trzeba jeszcze poczekać,bowiem zmagania trwają. Z okazji14 lutego (Święto Zakochanych) SUogłosił konkurs na serduszko walentynkowe.Każdy, kto wykonałpracę, otrzymał słodki upominek.Serduszka były eksponowane przezkilka dni, by cała społeczność szkołymogła podziwiać pomysłowość i precyzjęwykonania.W Powiatowym Konkursie Plastycznym„Bezpieczne zimowe zabawy”organizowanym przez Zespół PrewencjiKryminalnej Nieletnich i PatologiiKomendy Policji Powiatowej w Gnieźnienasi uczniowie: Z. Rachut,M. Balcerek, A. Nowicka i D. Mruk zaswoje prace otrzymali wyróżnienie -słodki upominek i możliwość obejrzeniafilmu „Asterix na olimpiadzie”.Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionymgratulujemy!(B.R.) (A.J.)Tegoroczne zmagania ortograficznemiały na celu kształtowanie u dziecipoczucia konieczności nauki ortografiioraz wyłonienie najlepiej piszącychuczniów. W konkursie, który otworzyłapani dyr. A. Pawluk brali udział uczniowieze wszystkich szkół podstawowychnaszej gminy. Zadania dla poszczególnychklas były zróżnicowane podwzględem stopnia trudności. W składkomisji sprawdzającej prace weszli„Co ważniejsze dla sukcesu:talent czy pracowitość?A co ważniejsze w rowerze:dla uczniów klas IV - VI. Odbył się26 lutego, a zmagali się uczniowiewszystkich szkół w gminie. Tradycyjniedołączyli do nich uczniowie ze Szkołyprzednie czy tylne koło?”Podstawowej w Niechanowie. Członkowiekomisji oceniającej stwierdzili, żeG.B. Shawpoziom recytacji jest z roku na rokwyższy. Mieli nie lada zadanie, abywybrać najlepszych. Jurorzy przyznali 4nagrody i 3 wyróżnienia. Najbardziejpodobała się recytacja Zofii Rachut,uczennicy kl.Vb SP nr 3. Konkurs był wtym roku wzbogacony o prezentacjęwierszy autorskich propagującychzdrowy styl życia bez nałogów. Uczestnicykonkursu wykonali dwa wspaniałeplakaty będące ilustracją do tych wierszy.Młode autorki otrzymały skromneupominki. Organizatorzy konkursuskładają serdeczne podziękowaniasponsorom, dzięki hojności którychmogli zakupić książki na nagrodyi wyróżnienia, a także zapewnićwszystkim uczestnikom słodki poczęstunek.Sponsorami byli: Urząd Gminyi Miasta w Witkowie, DyrektorW styczniu i lutym nasi uczniowie nauczyciele reprezentujący każdąBanku Spółdzielczego w Witkowie,mieli wiele okazji wypróbowania swoichplacówkę: A. Woś, B. Nowak, E. Pili-Prezes GS Samopomocmożliwości i talentów w licznych chowska, H. Gadzińska, B. Szymańska,Chłopska w Witkowie.konkursach, do których ich zaprosiliśmy.E. Bartczak. Laureaci konkursu otrzy-I tak już po raz trzeci Szkoła mali nagrody książkowe, a wszyscyPodstawowa nr 3 im. LP w Witkowie uczestnicy pamiątkowe dyplomy,była organizatorem Gminnego Konkursudługopisy i słodycze. Wśród trzecio-Ortograficznego dla klasistów mistrzami zostali Micha-uczniów klas II i III pod hasłem lina Roszak - SP nr 2 i Piotr Jędraszczyk„Zostań mistrzem ortografii”, który- SP nr 2, II-miejsce: Nataliaodbył się 20 lutego.Patrzek - ZSP w Mielżynie, IIImiejsce:Jagoda Zaremba - SP nr 3.Wśród drugoklasistów: KatarzynaPokora - SP nr 3, II-miejsce: WeronikaKowalska - SP nr 3, III-miejsce:Michaela Walczak - SP nr 2, SzymonSłowiński - ZSP w Mielżynie. Sponsoremimprezy była Rada Rodzicówdziałająca przy Szkole Podstawowejnr 3 w Witkowie.Już po raz czwarty zorganizowaliśmyGminny Konkurs Recytatorski


Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”28 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w świetlicy przy Ochotniczej Straży tryk Sobczyk, Mateusz Wojdyło,Pożarnej w Witkowie odbył się na szczeblu miejsko-gminnym Turniej uczniowie Szkoły Podstawowejw Gorzykowie: Jakub Bartczak, MarcinWiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Do eliminacjiAntczak, Tomasz Kubasiak oraz z MDPprzystąpili przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnejz terenu miasta i gminy Witkowo oraz Młodzieżowej Dru-Witkowo: Wojciech Knast którzy prezentowaliwyrównany i wysoki poziom.żyny Pożarniczej z Witkowa.W II grupie - I miejsce zajął Mar-wo oraz III miejsce Krystian Kalinowski- przedstawiciel Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Witkowie,któremu towarzyszył PrzemysławAndrzejewski i Marcin Zawada.Wszyscy uczestnicy otrzymali drobneupominki, a zwycięzcy nagrody rzeczo-Turniej otworzył prezes ZarząduMiejsko-Gminnego Związku OSP RPw Witkowie - dh. Marian Łukowski.Nad poprawnym przebiegiem turniejuczuwała komisja w składzie: kpt. BartoszKlich - autor pytań, dowódcajednostki gaśniczej PSP Gniezno, kpt.Krzysztof Kapczyński - z-ca dowódcygrupy, którzy uzyskali najwyższą liczbępunktów w eliminacjach pisemnych.W części ustnej zawodnicy odpowiadalina pytania z wylosowanego zestawu.Za najlepszego zawodnika w grupieI uznano Dariusza Lewandowskiegoucznia Szkoły Podstawowej Nr 2w Witkowie, II miejsce wywalczyłacin Zamiar - Gimnazjum w Witkowie,II miejsce Marta Chmielewska -MDP Witkowo, III miejsce MagdalenaFilipiak- Gimnazjum w Mielżynie.W tej grupie brali także udział ucznio-we ufundowane przez Urząd Gminyi Miasta w Witkowie. Nagrody wręczyłKrzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminyi Miasta w Witkowie życząc zwycięzcomdalszych sukcesów na szcze-jednostki gaśniczej PSP w Gnieźnie,Stanisław Olas - naczelnik OSP Witkowo.Turniej składał się z 2 części: testupisemnego i finału ustnego. Test pisemnyzawierał 20 pytań. Do finałuwchodziło po 3 zawodników z każdejJulita Tyczka uczennica Szkoły PodstawowejNr 2 w Witkowie, a na IIImiejscu Marcin Kaptur - MDP Witkowo.W grupie tej brali także udziałuczniowie Szkoły Podstawowej nr 3w Witkowie: Paulina Owczarzak, Pa-wie Gimnazjum z Mielżyna: SandraKrause, Mariusz Kobielski , Gimnazjumz Witkowa: Rafał Szczepański i TomaszMakowski, z MDP Witkowo: AgnieszkaRybacka, Adrian Zawistowski, MDPGorzykowo: Kamila Kubasiak, PatrycjaRzepka.W III grupie - I miejsce zajął TomaszKuliński, II miejsce - MarekMarciniak, reprezentanci MDP Witko-blu powiatowym. Burmistrz stwierdziłtakże, że obecnie stawia się na młodzież,bo w niej przyszłość strażypożarnej. Podziękowania otrzymalirównież opiekunowie uczestników,którzy przygotowywali dzieci i młodzieżdo turnieju.Kolejny etap TWP odbędzie sięw dniu 14 marca 2008 r. w Czerniejewie.(J.B.)


XI sesja Rady Miejskiej w WitkowieW dniu 15 lutego odbyła się XIsesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchałainformacji Burmistrza Gminy i Miastao działalności międzysesyjnej orazSesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od odegraniemHejnału Witkowa przez Kazimierza LesiakaRada Miejska podjęła następująceuchwały:- uchwałę Nr XI/105/08 dot. taryfy zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków (cenawody - 2,09zł brutto, ścieków - 3,89złbrutto);- uchwałę Nr XI/106/08 dot. górnychstawek opłat ponoszonych przez właścicielinieruchomości za usługiw zakresie odbierania odpadów komunalnychoraz opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystościciekłych (odpowiednio 75,-zł za1m3 i 15,-zł za 1m3);- uchwałę Nr XI/107/08 w sprawieokreślenia warunków i trybu wspierania,w tym finansowego rozwoju sportukwalifikowanego na terenie gminyi miasta;- uchwałę Nr XI/108/08 dot. zmianw budżecie gminy i miasta na 2008r.Rada nie podjęła uchwały o nadaniunazwy ulicy w rejonie ul. Osiedlowejw Witkowie, stanowiącej drogęZ prac Rady Miejskiejktóre wpłynęły do Urzędu Gminyi Miasta w 2007r., przedstawiła p.Elżbieta Kiełpińska - Sekretarz Gminyi Miasta. Z działaniami podejmowanymiprzez Szkołę Podstawową Nr 3w Witkowie w zakresie przeciwdziałanianarkomanii i alkoholizmowi zapoznałaKomisję p. Marlena Webner -psycholog szkolny. Następnie KomisjaPosiedzenie Komisji RewizyjnejW dniach od 11 do 13 lutegoodbyły się przedsesyjne posiedzeniaKomisji Rady. Głównym tematemposiedzeń było zaopiniowanie spraw,mających być przedmiotem obradsesji.W kontekście proponowanych zmianw budżecie gminy i miasta na 2008r.Komisja Finansów analizowała planowanedo realizacji inwestycje. PonadtoKomisje rozpatrywały inne tematy,z zakresu swojej działalności. I tak:Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportui Opieki Społecznej zapoznała sięz przedstawionym przez p. ElżbietęJagielską - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,funkcjonowaniem tego Ośrodkai przedstawioną przez p. Marzenę Polakinformacją o sytuacji finansowejinformacji Dyrektora Biblioteki PublicznejMiasta i Gminy - p. Wiesławy Gąsiorowskiejo działalności Bibliotekiw 2007r. Ponadto Przewodniczącyczterech stałych Komisji Rady Miejskiejprzedstawili sprawozdania z działalnościKomisji w 2007r.prywatną, ponieważ nie wszyscy właścicielewyrazili zgodę na proponowanąnazwę (Stanisława Gaworzewskiego).Kolejna sesja Rady Miejskiej planowanajest na dzień 28 marca 2008r.(B.R.M)Wspólne posiedzenie Komisji Szkolnictwa oraz Komisji Finansóww oświacie. Komisja Finansów i RozwojuSpołeczno-Gospodarczego zapoznałasię z wydanymi przez Burmistrzadecyzjami o warunkach zabudowy,a Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiskai Przestrzegania Porządku Publicznego- z przedstawioną przez p. PiotraCejmana - Komendanta KomisariatuPolicji informacją o stanie bezpieczeństwapublicznego w 2007r.W dniu 22 lutego odbyło siękolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Sposób rozpatrzenia dwóch skarg,kontrolowała dożywianie ucznióww Szkole Podstawowej Nr 3 i w PrzedszkoluMiejskim - w budynku przyul. Jasnej. Kontrolowano równieżkompleks obiektów komunalnychw Ruchocinku po JW., pod względemstanu mieszkań i budynków oraz porządkuna terenie tego kompleksu.W dniu 26 lutego odbyło sięwspólne posiedzenie Komisji Szkolnictwa,Kultury, Sportu i Opieki Społecznejoraz Komisji Finansów i RozwojuSpołeczno-Gospodarczego. Posiedzeniepoświęcone było sprawom związanymz funkcjonowaniem OśrodkaKultury, Sportu i Rekreacji. Opróczczłonków Komisji, w posiedzeniuuczestniczył p. Krzysztof Szkudlarek -Burmistrz Gminy i Miasta, p. HalinaRzepecka - Skarbnik Gminy i Miastaoraz p. Alicja Wentland - DyrektorOśrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.(B.R.M.)


Katalog FirmZakład Usługowy Robert SzczepańskiAdres ul. Kwiatowa 25, 62-230 WitkowoTelefon: 508-198-554E-mail: zaklad_uslugowy@interia.euStrona www: http://rszczepanski.ovh.orgOpis: Prace brukarskieSalon Kosmetyczny FantasjaAdres ul. Wierzbowa 1, 62-230 WitkowoTelefon: 698-011-263Opis: Salon kosmetycznyOto kilka naszych prac


Terminarz posiedzeńmarzec 2008r.1. Komisja Rewizyjna 10 marca (poniedz.) godz. 9 302. Komisja Rolnictwa... 11 marca (wtorek) godz. 9 003. Komisja Rolnictwa... 21 marca (piątek) godz. 9 004. Komisja Szkolnictwa... 25 marca (wtorek) godz. 10 005. Komisja Finansów... 26 marca (środa) godz. 9 006. Sesja 28 marca (piątek) godz. 12 00Urząd Skarbowy w Gnieźnie od 8 lutego 2008 r. do 25kwietnia 2008 r. w każdy piątek w godz. od 09:00 do13:00 uruchamia punkt informacyjny w Urzędzie Gminyi Miasta w Witkowie. W pokoju nr 12, gdzie można będziezłożyć zeznanie podatkowe za 2007 r.KOMUNIKATMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, żetermin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływaz dniem 31 marca 2008 r. Jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumentyte nie uprawniają do przekraczania granic RzeczypospolitejPolskiej.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadzićpolityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007r. nie złożyływniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć,że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadaniaważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008r. zostanązastosowane sankcje karne.Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawoa nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę,tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździedo kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, niesą upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydaniadowodów osobistych.Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowiemarzec 2008r.▪ 3 marca Paweł Lisiak▪ 10 marca Krzysztof Bykowski▪ 17 marca Piotr Jóźwik▪ 31 marca Roman PopekPrzewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodeckipełni dyżury w każdy poniedziałek.Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych odbywaćsię będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie -pokój nr 23, w godz. od 14:00 do godz. 15:00.„Podziel się życiem ”Akcja poboru krwi organizowana przez KlubHonorowych Dawców Krwi PCK przy UrzędzieGminy i Miasta odbędzie się 05.04.2008r.w godz. 8 30 -12 30 w sali Ochotniczej StrażyPożarnej.Zapraszamy wszystkich chętnychw wieku od 18 do 65 lat.DAWCO!!!- poznasz swoją grupę krwi,- zostaniesz przebadany przez lekarza,- uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku,- otrzymasz legitymację HDK,- możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych w siedzibie RCKiK.www.hdkwitkowo.republika.plBiuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatnyAdres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska 1Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel.Skład Graficzny: Krzysztof Dziel Druk: Drukarnia Majorczyk.Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.tel. (061) 477 81 94 (wew. 31)fax: (061) 477 88 55e-mail: promocja@witkowo.plwww.witkowo.plwww.bip.witkowo.pl


б¼­«³±©¿²·» Ù³·²²»¹± ᵫ Í°±®¬±©»¹± îððéÆ·²·½¿¬§©§ ©m¿¼¦ ­¿³±®¦g¼±©§½¸ Ù³·²§ ·Ó·¿­¬¿ îð ´«¬»¹± îððè ®±µ« ©­¿´·Ñ½¸±¬²·½¦» ͬ®¿a§ бa¿®²» ©É·¬µ±©·» ±¼¾§m± ­·6 «®±½¦§­¬» °±¼­«³±©¿²·»¹³·²²»¹± ®±µ« ­°±®¬±©»¹± îððéô µ¬-®§ ±¾º·¬±©¿m ©©·»´» ­«µ½»­-© ²¿­¦§½¸­°±®¬±©½-©²¿¿®»²¿½¸¹³·²§ô°±©·¿¬«ô©·»´µ±°±´­µ·ô¿²¿©»¬µ®¿«òÉ«®±½¦§­¬±„½· ©¦·6´· «¼¦·¿mæÍ»²¿¬±® ÎÐó籬® Ù®«­¦½¦§/­µ·ô б­»m ²¿ Í»³ ÎÐ óÌ¿¼»«­¦ ̱³¿­¦»©­µ·ô ®¿¼²· °±©·¿¬«¹²·» ²·»/­µ·»¹± ó Ì»´»­º±® Ù±„½·²·¿µ· Õ®§­¬§²¿ q±µô Ю¦»©±¼²·½¦g½§ ο¼§Ó·»­µ·» © É·¬µ±©·» ó Þ±¹«­m¿©Ó±m±¼»½µ·ô®¿¼²·Î¿¼§Ó·»­µ·»ô¼§®»µ¬±®¦§°´¿½-©»µ ±„©·¿¬±©§½¸ô °®»¦»­· µ´«¾-©­°±®¬±©§½¸ · ±®¹¿²·¦¿½· °±¦¿®¦g¼±©§½¸¦ ¬»®»²« Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ ±®¿¦ ¹±„:¸±²±®±©§ óοº¿m É·»®«­¦»©­µ· 󽦱m±©§¦¿©±¼²·µ ó °±´­µ· ´»µµ±¿¬´»¬¿®»°®»¦»²¬«g½§ ¾¿®©§ ËÕÍ œÑÎÕßÒŒ ”®±¼¿É´µ°òò Ñ´·³°·½¦§µ ¦ ߬»²ô ­®»¾®²§³»¼¿´·­¬¿ ¸¿´±©§½¸ Ó·­¬®¦±­¬© ”©·¿¬¿óîððê ®±µ ©­¦¬¿º»½·» ì¨ìðð ³ô ¾®g¦±©§³»¼¿´·­¬¿ Ó·­¬®¦±­¬© Û«®±°§ ©îððê ®±µ«·Ó·­¬®¦±­¬© ”©·¿¬¿ ©îððé ®±µ«ò λµ±®¼a§½·±©§ ²¿ ìðð ³ © ¸¿´· · ²¿ ­¬¿¼·±²·»¦îððê®±µ«óìëôëê­òÒ¿­¦¹±„:¦¿­«µ½»­§­°±®¬±©» © ®±µ« îððê ¦±­¬¿m ©§¾®¿²§²¿´»°­¦§³ ­°±®¬±©½»³ ©·»´µ±°±´­µ· © ìçд»¾·­½§½·»œÙm±­«É·»´µ±°±´­µ·»¹±ŒòË®±½¦§­¬±„: «„©·»¬²·m§ ©§­¬6°§¿®¬§­¬§½¦²» «½¦²·-© ¦ Ù·³²¿¦«³·³òß¼¿³¿ Þ±®§­¿ © É·¬µ±©·»ô µ¬-®¦§°®¦»¼­¬¿©·´· ¸·­¬±®·6 ±´·³°·­µg ±¼­¬¿®±a§¬²»Ù®»½·¿a°±¼¦·»/¼¦·­·»­¦§òÞ«®³·­¬®¦ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ ó Õ®¦§­¦¬±ºÍ¦µ«¼´¿®»µ «®±½¦§„½·» ±¬©±®¦§m ¹³·²²»°±¼­«³±©¿²·» ®±µ« ­°±®¬±©»¹± îððéô°±¼¦·6µ±©¿m ¦¿°®±­¦±²§³ ¹±„½·±³¦¿ °®¦§¾§½·»ô ¿©§®-a²·±²§³ ­°±®¬±©½±³· ¼¦·¿m¿½¦±³ µ«´¬«®§ º·¦§½¦²» ¦m±a§m¹®¿¬«´¿½» ¦¿ ±­·g¹²·6¬» ©§²·µ· ­°±®¬±©»òͬ©·»®¼¦·mô a» ¹³·²¿ °®¦»¦²¿½¦¿ ©­©±·³¾«¼a»½·» ¦²¿½¦²» µ©±¬§ ²¿ ®±¦©- ­°±®¬«·µ«´¬«®§ º·¦§½¦²» ©„®-¼ ¼¦·»½· · ³m±¼¦·»a§±®¿¦ ±­-¾ ¼±®±­m§½¸ô ©îððé ®±µ« ¾§m¿ ¬±µ©±¬¿ °®¦»­¦m± îð𠬧­ò ¦mòò б·²º±®³±©¿m®-©²·»aô a» ¹³·²¿ ·²©»­¬«» © ±¾·»µ¬§­°±®¬±©» ½¦»¹± ¼±©±¼»³ »­¬³±¼»®²·¦¿½¿ ¾±·­µ ·¸¿´ ­°±®¬±©§½¸ ±®¿¦°´¿²±©¿²·» ²±©§½¸ô ²°òæ ©§µ±²¿²±¼±µ«³»²¬¿½6 ¬»½¸²·½¦²g ²¿ ¾«¼±©6 ¸¿´·­°±®¬±©» · ¾¿­»²« ©®¿¦ ¦ «¦§­µ¿²·»³°±¦©±´»²·¿ ²¿ ¾«¼±©6ô ©§µ±²¿²±¼±µ«³»²¬¿½6¬»½¸²·½¦²±óµ±­¦¬±®§­±©g²¿©§µ±²¿²·» ¾±·­µ¿ ­°±®¬±©»¹± ¦» ­¦¬«½¦²g²¿©·»®¦½¸²·g ²¿ ­¬¿¼·±²·» ³·»­µ·³ô¦¿µ«°·±²± · ¦¿³±²¬±©¿²± µ±´»²»«®¦g¼¦»²·» ø³·²· ®¿³°¿ ©®¿¦¦ ¹®·²¼¾±¨»³÷ ¼± ¿¦¼§ ²¿ ®±´µ¿½¸ °®¦§«´òݦ»®²·»»©­µ·»òÆ¿°®±­¦±²§ ¹±„: °± «¸±²±®±©¿²·« ¹±°®¦»¦ Þ«®³·­¬®¦¿ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿°¿³·g¬µ±©§³ ¹®¿©»®¬±²»³ô °±¼¦·6µ±©¿m¦¿ ¦¿°®±­¦»²·» · °±¼¦·»´·m ­·6 ­©±·³·±­·g¹²·6½·¿³· ­°±®¬±©§³·ò ˽¦«´·m ³m±¼§½¸­°±®¬±©½-©ô¿¾§²·»¦²·»½¸6½¿´·­·6³¿m§³·­«µ½»­¿³·ô ¾± ¼®±¹¿ ¼± ¬§½¸ ¼«a§½¸­«µ½»­-© »­¬ ¾¿®¼¦± ¬®«¼²¿ · ©§³¿¹¿©·»´« ©§®¦»½¦»/ ±®¿¦ °±¬« ©§´¿²»¹±°±¼½¦¿­¬®»²·²¹-©òÒ¿­¬6°²·» ©§®-a²·±²± °¿³·g¬µ±©§³·­¬¿¬«»¬µ¿³· ïðë ­°±®¬±©½-© ¦¿ ±­·g¹²·6¬»©§²·µ· ­°±®¬±©» ·®»°®»¦»²¬±©¿²·» Ù³·²§É·¬µ±©± ©îððé ®±µ« ó®»°®»¦»²¬«g½§½¸®-a²» ¼§­½§°´·²§ · µ´«¾§ ­°±®¬±©»¼¦·¿m¿g½» ²¿ ¬»®»²·» ¹³·²§ ·³·¿­¬¿æ ËÕÍœ×ÍÕÎߌ ô ËÕÍ œÜÉMÖÕߌô ËÕÍ œÑÔ×ÓÐŒôËÕÍ œÍÑÕÑ}ÇŒôËÕÍ œÑÎ}ÇŒôËÕÍ œÞ}ÇÍÕŒôÙÕÍ œÊ×ÌÝÑÊ×ߌô ËÕÍ œÑÎÙßÒ×ÆßÌÑÎŒ ó­»µ½¿ ³±¼»´¿®­¬©¿ œÍÑÕM}Œô ­»µ½¿­¦¿½¸±©¿ œÖËÎßÒÜŒ · ­¬®¦»´½-© ¦ Ô·¹·Ñ¾®±²§ Õ®¿«ò Ю¿½«g½§ © ¬§½¸ µ´«¾¿½¸¬®»²»®¦§ · ·²­¬®«µ¬±®¦§ ±¬®¦§³¿´·°¿³·g¬µ±©» °±¼¦·6µ±©¿²·¿ ¦¿°®±°¿¹±©¿²·» ·­¦»®¦»²·» µ«´¬«®§ º·¦§½¦²»©„®-¼¼¦·»½··³m±¼¦·»a§òÍ»²¿¬±® ÎÐ ó 籬® Ù®«­¦½¦§/­µ·°±¼¦·6µ±©¿m ¦¿ ¦¿°®±­¦»²·» ²¿ «®±½¦§­¬»°±¼­«³±©¿²·» ¹³·²²»¹± ®±µ«­°±®¬±©»¹±ò É ­©§³ ©§­¬g°·»²·«­¬©·»®¼¦·mô a» ¬¿µg «®±½¦§­¬±„: ©°±©·»½·»¹²·» ²·»/­µ·³ ±®¹¿²·¦«g ²·»´·½¦²» ¹³·²§òÌ»a «°®¿©·¿m ­°±®¬ ©§½¦§²±©§ ó¾·»¹· ·©·»·´» ¬®¦»¾¿ °±¬« ©§´¿: ²¿ ¬®»²·²¹«ô ¿¾§±­·g¹¿: ¬¿µ·» ©§²·µ· ­°±®¬±©» ¿µ ¹±„:¸±²±®±©§ò б­»m ²¿ Í»³ ÎÐ ó Ì¿¼»«­¦Ì±³¿­¦»©­µ· ®-©²·»a ¦¿¾·»®¿g½ ¹m±­°±¼¦·6µ±©¿m ¦¿ µ±´»²» ¦¿°®±­¦»²·» ²¿°±¼­«³±©¿²·» ®±µ« ­°±®¬±©»¹±òͬ©·»®¼¦·mô a» ©m¿¼¦» ­¿³±®¦g¼±©» Ù³·²§· Ó·¿­¬¿ ®±¾·g ¾¿®¼¦± ¼«a±ô ¾§ µ«´¬«®¿º·¦§½¦²¿ ©„®-¼ ¼¦·»½· · ³m±¼¦·»a§ô ½¦§ ±­-¾¼±®±­m§½¸ ®±¦©·¿m¿ ­·6 ½±®¿¦ ´»°·»ò Ù³·²¿²·» a¿m«» „®±¼µ-© ²¿ ­°±®¬ ½± ©·¼¿: °±»º»µ¬¿½¸ô °±²·»©¿a ¦©§½·6a¿g ²¿·³°®»¦¿½¸ ­°±®¬±©§½¸ ±®¹¿²·¦±©¿²§½¸©°±©·»½·»·²·»¬§´µ±òÒ¿ ¦¿µ±/½¦»²·» Þ«®³·­¬®¦ Ù³·²§· Ó·¿­¬¿ °±¼¦·6µ±©¿m ²¿«½¦§½·»´±³·³m±¼¦·»a§ ¹·³²¿¦¿´²» ¦¿ °®±©¿¼¦»²·»· °®¦§¹±¬±©¿²·» ±°®¿©§ ³«¦§½¦²»ô©­¦§­¬µ·³ ¦¿°®±­¦±²§³ ¦¿ °®¦§¾§½·»· ¦¿µ±/½¦§m ¹³·²²» °±¼­«³±©¿²·» ®±µ«­°±®¬±©»¹±¦¿®±µîððéòøÍòßò÷


Æ¿µ±/½¦»²·» ®±¦¹®§©»µ Ê «¾·´»«­¦±©» »¼§½· Ó·­¬®¦±­¬© Ó·¿­¬¿ É·¬µ±©± © Ø¿´±©» зm½» Ò±a²»É¼²·« îì ´«¬»¹± îððè ®±µ« ©¸¿´· ­°±®¬±©» Ù·³²¿¦«³ ©É·¬µ±©·» ±¼¾§m± ­·6¦¿µ±/½¦»²·» ®±¦¹®§©»µ Ê«¾·´»«­¦±©» »¼§½· Ó·­¬®¦±­¬© ͱm»½¬© Ù³·²§ ·Æ¿®¦g¼-©Ñ­·»¼´·Ó·¿­¬¿É·¬µ±©±©Ø¿´±©»Ð·m½»Ò±a²»òɦ¿µ±/½¦»²·««¼¦·¿m©¦·6´·æÞ«®³·­¬®¦Ù³·²§ ·Ó·¿­¬¿ óÕ®¦§­¦¬±º ͦµ«¼´¿®»µô »¹± ¦¿­¬6°½¿ óÓ¿®·¿² Ù¿¼¦·/­µ·ô ܧ®»µ¬±®ÑÕÍ·Îó«óß´·½¿É»²¬´¿²¼·°®¦»©±¼²·½¦g½§Õ±³·­·Í¦µ±´²·½¬©¿ôÕ«´¬«®§ôÍ°±®¬«·Ñ°·»µ·Í°±m»½¦²»Î¿¼§Ó·»­µ·»©É·¬µ±©·»ó籬®Ö- ©·µòÖ¿½»µ Ù±„½·²·¿µ ¦ ­±m»½¬©¿ Ó·»´a§²ô œµ®-´»³­¬®¦»´½-©Œ ¦ ïç ­¬®¦»´±²§³· ¾®¿³µ¿³· ¦±­¬¿mÜ¿³·¿² Þ¿²¿­¦¿µ ¦ ­±m»½¬©¿ Ö¿©±®±©±ô¿ ²¿©­¦»½¸­¬®±²²·»­¦§³ ¦¿©±¼²·µ·»³Í»¾¿­¬·¿²Ó¿­m±©­µ·¦Æ¿®¦g¼«Ñ­·»¼´¿Ò®ïóßÝóçéò Ò¿¹®±¼§ ©®6½¦¿´·æ Þ«®³·­¬®¦ Ù³·²§· Ó·¿­¬¿ ó Õ®¦§­¦¬±º ͦµ«¼´¿®»µ ±®¿¦ »¹±¦¿­¬6°½¿óÓ¿®·¿²Ù¿¼¦·/­µ·òË®±½¦§­¬»¹± °±¼­«³±©¿²·¿ ³·­¬®¦±­¬©¼±µ±²¿m Þ«®³·­¬®¦ Ù³·²§ ·Ó·¿­¬¿ óÕ®¦§­¦¬±ºÍ¦µ«¼´¿®»µò ͬ©·»®¼¦·mô a» ³·­¬®¦±­¬©¿½·»­¦§m§ ­·6 ¼«a§³ ¦¿·²¬»®»­±©¿²·»³°«¾´·½¦²±„½·ô ®±¦¹®§©¿²» ¾§m§ °®¦»¦ ¬®¦§³·»­·g½»ô ¿ ©·6½ ­§³°¿¬§½§ ¬» ¼§­½§°´·²§­°±®¬±©» ³·»´· ½¦§³ ­·6 »³±½±²±©¿: ¼±±­¬¿¬²·»¹± ³»½¦«ò Ʊ®¹¿²·¦±©¿²»³·­¬®¦±­¬©¿ °®¦§½¦§²·m§ ­·6 ¼± »­¦½¦»©·6µ­¦» °±°«´¿®§¦¿½· ¸¿´±©» °·mµ· ²±a²»ô¿µ¬§©²»¹± ­°6¼¦»²·¿ ©±´²»¹± ½¦¿­« ±®¿¦·²¬»¹®¿½· „®±¼±©·­µò Þ«®³·­¬®¦ Ù³·²§· Ó·¿­¬¿ °±¼¦·6µ±©¿m ©­¦§­¬µ·³±®¹¿²·¦¿¬±®±³ ¦¿ ­°®¿©²» °®¦»°®±©¿¼¦»²·»³·­¬®¦±­¬©ô ¿©­¦§­¬µ·» ¦»­°±m§ ¦¿°®±­·m ²¿²¿­¬6°²»¬«®²·»»ôµ¬-®»¾6¼g±®¹¿²·¦±©¿²»ô³·6¼¦§ ·²²§³· © ®¿³¿½¸ ܲ· É·¬µ±©¿·Ù³·²²§½¸Ü±a§²»µòÉ­¦§­¬µ·»³»½¦»­6¼¦·±©¿´·Ð¿²±©·»óÖ¿²Í¦¬«®±³­µ· · Ö-¦»º Ù®±¾»´²§ô ¿ ±°·»µ6³»¼§½¦²g ­°®¿©±©¿m§ п²·»æ Ó¿®¦»²¿Æ·»´·/­µ¿ ·Ö±´¿²¬¿ 绬®±©­µ¿ò Í»µ®»¬¿®¦»³· ­6¼¦·g ¬»½¸²·½¦²§³ ¾§m ͬ¿²·­m¿©ß²¬±­¦½¦§­¦§²òøÍòßò÷Ì¿¾»´¿ ©§²·µ-© ­»¦±² îððéñîððèÉ ®±¦¹®§©µ¿½¸ ¾®¿m± «¼¦·¿m é ¼®«a§²ô© ¬§³ ë ­±m»½¬©æ Ó·»´a§²ô Z©·»®¼¦·²ôÖ¿©±®±©±ô Õ¿³·±²µ¿ · ݸmg¼±©±ô Æ¿®¦g¼Ñ­·»¼´¿ Ò® ïóßÝóçé ±®¿¦ ¼®«a§²¿É·¬µ±©­µ·»¹± ͬ±©¿®¦§­¦»²·¿ ß¾­¬§²»²¬-©œÌVÝÆߌ©É·¬µ±©·»òÙm-©²§³ ½»´»³ ¬§½¸ ³·­¬®¦±­¬© ¾§m±µ®¦»©·»²·» µ«´¬«®§ º·¦§½¦²» °±°®¦»¦°±°«´¿®§¦¿½6 ¹®§ © ¸¿´±©g °·mµ6 ²±a²gô°®±°¿¹±©¿²·» ¿µ¬§©²»¹± ­°6¼¦¿²·¿ ½¦¿­«©±´²»¹±··²¬»¹®¿½¿„®±¼±©·­µ©³§„´¸¿­m¿æœÒ×ÛÔ×ÝÆÇÍ×VÉÇÒ×ÕóÔ×ÝÆÇÍ×VËÜÆ×ß}ŒòÙm-©²§³· ±®¹¿²·¦¿¬±®¿³· ®±¦¹®§©»µ ¾§´·æË®¦g¼ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ô Ñ„®±¼»µ Õ«´¬«®§ôÍ°±®¬« · λµ®»¿½·ô ­±m¬§­· ¹³·²§ ±®¿¦°®¦»©±¼²·½¦g½§ ¦¿®¦g¼-© ±­·»¼´·òÉ ³·­¬®¦±­¬©¿½¸ ®±¦»¹®¿²± ìî ³»½¦»ô­¬®¦»´±²± îïè ¾®¿³»µô ¿®±¦¹®§©µ· ¬®©¿m§ ±¼îë´·­¬±°¿¼¿îððé¼±îì´«¬»¹±îððè®±µ«òÌ®¦§ ²¿´»°­¦» ¦»­°±m§ ±¼ ©m¿¼¦­¿³±®¦g¼±©§½¸ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ ±¬®¦§³¿m§°¿³·g¬µ±©»¼§°´±³§ô°«½¸¿®§±®¿¦µ±³°´»¬§­¬®±-© °·mµ¿®­µ·½¸ øµ±­¦«´µ· · ­°±¼»²µ·÷òÆ»­°±m§ ¦³·»­½ ìóé ±¬®¦§³¿m§æ °¿³·g¬µ±©»¼§°´±³§ô°«½¸¿®§ ·°·mµ6 ²±a²gò Ò¿´»°­¦§³¾®¿³µ¿®¦»³ ³·­¬®¦±­¬© ¦±­¬¿m ©§¾®¿²§Ó·»­½»Ü®«a§²¿Î±¦»¹®¿²»³»½¦»Ð«²µ¬§Þ®¿³µ·Í¬®¦»´±²»Þ®¿³µ·Í¬®¿½±²»ï Ñ­·»¼´» Ò ® ï ßÝ óçé ïî îí ëî îìî Ó·»´a§² ïî îî îç ïèí Z©·»®¼¦·² ïî ïè îë îïì Õ¿³·±²µ¿ ïî ïé îç íèë Ö¿©±®±©± ïî ïë íë íèê ݸmg¼±©± ïî ïì îî îîé ÉÍß þÌ6½¦¿þ ïî ïð îê ëé

More magazines by this user
Similar magazines