Typy projektów wraz ze wskazaniem kryteriów horyzontalnych ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Typy projektów wraz ze wskazaniem kryteriów horyzontalnych ...

TYPY PROJEKTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEMKRYTERIÓW HORYZONTALNYCH, KRYTERIÓWDOSTĘPU, KRYTERIÓW STRATEGICZNYCHKRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna) (1/3)Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektuw ramach danego konkursuKryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowaniadanego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to,że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiotwystępuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskachzłożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadkuzłożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę InstytucjaOrganizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurswnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu.W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowaneprojektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioskiRafał RybakDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego28.05.2013 r.Gdańsk5

More magazines by this user
Similar magazines