Kotły okrętowe* I,II - Wydział Mechaniczny - Gdynia

am.gdynia.pl

Kotły okrętowe* I,II - Wydział Mechaniczny - Gdynia

AKADEMIA MORSKA w GDYNIWYDZIAŁ MECHANICZNYNr 30 Przedmiot: Kotły okrętowe I, IIKierunek/Poziom kształcenia:Forma studiów:Profil kształcenia:Specjalność:MiBM/ studia pierwszego stopniastacjonarnepraktycznyEksploatacja Siłowni Okrętowych i ObiektówOceanotechnicznychSemestrECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzeW C L P S W C L PIV E 3 2 1 30 15VII 1 1 15Razem w czasie studiów: 60Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot.przedmiotu)1. Wiedza i umiejętności z zakresu szkoły średniej2. Program musi być zgodny z programem kursu of. Mechanika okrętowego. Tab.3.1.17Cele przedmiotu1. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i obsługi kotłówokrętowychEfekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) – po zakończeniu cyklu kształcenia:Symbol Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie dokierunkowychefektów kształceniaEKP1 rozróżniać poszczególne rodzaje i typy okrętowych kotłów K_W03; K_W04parowych, opisać poszczególne elementy konstrukcyjne kotłaEKP2 przedstawić sposób uruchamiania i odstawiania kotła,wymienić czynności obsługowe wykonywane w czasiepełnienia wachtyEKP3 przeprowadzić obliczenia podstawowych procesów kotłowych K_W03EKP4 dokonać oceny stanu technicznego kotła, palnika kotłowego,urządzeń sterujących pracą kotła i zaplanować ewentualneprace naprawczeEKP5pracować w grupie przyjmując w niej różne role, rozumiezasady współpracy i dba o bezpieczeństwoK_W04;K_U11;K_K03K_W04;K_W05;K_W07;K_U13;K_U16K_W09,K_U21;K_K07;K_K08K_W03, K_U13; K_K07 – symbole efektów kształcenia dla kierunku (W-wiedza, U-umiejętności, K-kompetencjespołeczne)


Treści programowe:Semestr IVLp.Zagadnienia1. Podstawy budowy i zasada działania pomocniczych opalanychkotłów okrętowych: (5.3.4. p.1)a) systemy obsługujące kocioł,b) automatyka kotła.2. Podstawy budowy i zasada działania kotłów utylizacyjnych:(5.3.4. p.2)a) systemy obsługujące kocioł,b) automatyka kotła.3. Teoretyczne podstawy pracy kotłów okrętowych:a) właściwości termodynamiczne wody i pary,b) cykl przemian termodynamicznych zachodzących wkotle,c) bilans cieplny i sprawność kotłów,d) wielkości charakterystyczne kotłów. (5.3.4. p.5)4. Procesy robocze zachodzące w kotle: (5.2.7. p.2; 5.3.4. p.6)a) spalanie:- wpływ parametrów paliwa i powietrza oraz stanutechnicznego palnika na jakość procesu spalania,- diagnostyka procesu spalania w kotle,b) wymiana ciepła:- promieniowanie,- konwekcja,- rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na wymianęciepła,c) aerodynamika:- wpływ konstrukcji kotła na opory przepływu spalin,- wpływ zanieczyszczeń na opory przepływu spalin,- wentylatory wyciągowe,d) cyrkulacja wody w kotle:- cyrkulacja naturalna i jej zaburzenia,- cyrkulacja wymuszona.5. Bilans cieplny kotła - sprawność i sposoby jej podwyższania:a) bilans cieplny po stronie parowo-wodnej,b) bilans cieplny po stronie paliwowej,c) metody wyznaczania sprawności (bezpośrednia ipośrednia),d) wpływ parametrów eksploatacyjnych na sprawność kotła.6. Główne kotły okrętowe: (5.3.7. p.7)a) opłomkowe,b) stromorurkowe,c) z przymusową cyrkulacją,d) przepływowe,e) specjalne.7. Pomocnicze kotły okrętowe: (5.3.7. p.8)a) pomocnicze opalane,b) płomieniówkowe,c) opłomkowe,d) dwuobiegowe,e) kombinowane,f) pomocnicze utylizacyjne..Liczba godzin OdniesienieW C L/Pdo EKP dlaprzedmiotu2 2 EKP1EKP22 2 EKP1EKP21 EKP1EKP33 4 EKP1EKP32 EKP1EKP3EKP52 EKP1EKP2EKP55 EKP1EKP2EKP58. Systemy paliwowe oleju opałowego, napędowego i 1 EKP1


odpadów ropopochodnych. (5.3.4. p.10)9. Palniki kotłowe: (5.3.4. p.11)a) ciśnieniowe z rozpylaniem mechanicznym,b) rotacyjne,c) dwupaliwowe,d) z rozpylaniem parowym,e) z rozpylaniem powietrznym.10. Armatura i osprzęt kotłowy – wymogi techniczne: (5.3.4. p.12;5.2.7. p.4)a) zawory odcinające, bezpieczeństwa, zwrotne,b) wodowskazy,c) zdmuchiwacze sadzy,d) regulatory poziomu pływakowe, sondy pojemnościowe(zasilanie wody ciągłe i okresowe),e) presostaty, termometry, termopary, manometry,f) zdmuchiwacze sadzy,g) instalacje do mycia kotłów wodą po stronie spalinowej,h) instalacje do szumowania kotłów.11. Klasyfikacja kotłów okrętowych, dane charakterystyczne,parametry i wskaźniki współczesnych kotłów głównych ipomocniczych: (5.2.7 p.1)a) kotły płomieniówkowe,b) kotły opłomkowe,c) kotły stromorurkowe,d) kotły dwuobiegowe,e) kotły przepływowe,f) kotły o budowie specjalnej,g) jednostkowa pojemność wodna,h) obciążenie cieplne komory paleniskowej,i) obciążenie cieplne powierzchni wymiany ciepła,j) ciśnienia występujące w kotle,k) temperatury występujące w kotle,l) przegląd konstrukcji kotłów głównych firm:FosterrWheeler, Sunrod,m) przegląd konstrukcji kotłów pomocniczych firm: Alborg,Senior Thermal, Metalport, Unex.2 EKP1EKP2EKP43 4 EKP1EKP25 3 EKP1EKP2EKP3Semestr VIILp. Zagadnienia Liczbagodzin1. Obsługa kotłów okrętowych: (5.3.4. p.3)a) włączanie kotłów do pracy,b) obsługa kotłów podczas pracy (przygotowanie wody wczasie pracy kotłów, kontrola poziomu wody, obsługacodzienna, szumowanie wodowskazów i regulatorówpoziomu),c) obsługa systemu paliwowego, wodnego, parowego(obsługa filtrów i podgrzewaczy, obsługa odwadniaczytermodynamicznych, skrzyni cieplnej, zbiornikaobserwacyjnego skroplin, chłodnicy skroplin, skraplaczanadmiarowego ),d) wygaszanie kotłów,e) odstawienie palnika,f) obniżanie ciśnienia,g) szumowanie kotłów,h) uzupełnianie wody,W Ć LOdniesieniedo EKP dlaprzedmiotu2 EKP2EKP5


i) regulacja wydajności kotła utylizacyjnego,j) współpraca kotła utylizacyjnego i opalanego.2. Bezpieczeństwo obsługi kotłów okrętowych i procedury awaryjne(5.3.4. p.4,13)3. Eksploatacja kotłów okrętowych w czasie normalnej pracy iprzy stanach awaryjnych, odstawianie i konserwacja kotłów:a) nadzór kotła podczas eksploatacji,b) postępowanie w stanach awaryjnych,c) odstawianie kotłów opalanych i pomocniczych,d) konserwacja kotłów niepracujących przez krótki idłuższy czas. (5.2.7 p.6)4. Eksploatacja kotłów okrętowych w czasie normalnej pracy iprzy stanach awaryjnych, odstawianie i konserwacja kotłów:a) nadzór kotła podczas eksploatacji,b) postępowanie w stanach awaryjnych,c) odstawianie kotłów opalanych i pomocniczych,d) konserwacja kotłów niepracujących przez krótki idłuższy czas. (5.2.7 p.6)5. Instalacje kotłowe: (5.2.7 p.5)a) systemy zasilania wodą,b) systemy parowe,c) systemy szumowania i odmulania,d) systemy paliwowe.2 EKP53 EKP2, EKP53 EKP2, EKP53 EKP1, EKP5Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/:SymbolEKPTestEgzaminustnyEgzaminpisemnyKolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja ZaliczeniepraktyczneInneEKP1 X XEKP2 X XEKP3XEKP4XEKP5X


Kryteria zaliczenia przedmiotu:SemestrOcena pozytywna (min. dostateczny)Student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz spełnia wymagania konwencjiSTCW odnośnie zaliczenia przedmiotu. Uczęszczał na wykłady (dopuszczalne 3IVnieobecności) oraz na ćwiczenia(dopuszczalne 3 nieobecności) . Ćwiczenia:kolokwium zaliczeniowe. Wykład : egzamin pisemny i ustny.Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią zotrzymanych z wykładu i ćwiczeń.Student odbył praktykę morską potwierdzoną stosownymi wpisami do KsiążkiVII praktyk. Przedstawił prezentację opracowaną na podstawie wiadomości zdobytychna praktyce i obronił ją. Seminarium: zaliczenie ustneUwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dst., jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymaganeminimum.Nakład pracy studenta:Szacunkowa liczba godzin naForma aktywnościzrealizowanie aktywnościW, C L P SGodziny kontaktowe 45 15Czytanie literatury 10 10Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 10Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 3Udział w konsultacjach 3 2Łącznie godzin 86 47Liczba punktów ECTS 3 1Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15+15 +5+10+10+10+2=67 –Obciążenie studenta na zajęciach wymagającychbezpośredniego udziału nauczycieli akademickich2 ECTS45+15+3+3+2=68 – 2 ECTSLiteratura:Literatura podstawowa1. Górski Z., Perepeczko A., „Okrętowe kotły parowe”, Fundacja Rozwoju Wyższej SzkołyMorskiej w Gdyni, Gdynia 2002.2. Kowalski A., Krzyżanowski J., „Teoria okrętowych kotłów parowych”, WydawnictwoWyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1993.Literatura uzupełniająca1. Kowalski A., Krzyżanowski J., „Okrętowe siłownie parowe ”,Wydawnictwo Wyższejszkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1995.


Prowadzący przedmiot:Tytuł/stopień, imię, nazwisko1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:Dr inż. Jacek Krzyżanowski2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia:Jednostka dydaktycznaKSOObjaśnienie skrótów:W –zajęcia audytoryjne,Ć – ćwiczenia,L – laboratorium,P –projekt,S – seminariumE – egzaminECTS - (ang. European Credit Transfer System) - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktówzaliczanych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształceniaKonwencja STCW – (ang. Standards of Training, Certification and Watchkeeping) - międzynarodowa konwencja o wymaganiachw zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.Data aktualizacji: 16.01.2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines