HAGS Play For All PL.pdf

catalog.hags.com
  • No tags were found...

HAGS Play For All PL.pdf

Życie dziecka powinno byćproste, wypełnione śmiechemi zabawą, a okres dzieciństwapowinien pozostawić po sobiemiłe wspomnienia i przyjaciół na całe życie.Naszym marzeniem w firmie HAGS jest,aby każdy miał szansę doświadczyć takiejwyjścia dla naszej pracy jest Krąg zabawyHAGS, który wyraźnie pokazuje, że zabawato coś więcej, niż tylko kilka ulotnych chwilrozrywki. Dowodzi, jak aktywność fizycznarozwija inteligencję, empatię i siłę dziecka.W tej broszurze pokażemy, jak stworzyćplac zabaw dostępny dla wszystkich.przyjemności. Dlatego projektowane przeznas place zabaw i parki rozrywki są dostępnedla osób w każdym wieku o dowolnejsprawności fizycznej.Prawo dziecka do wypoczynku i rozrywki,a także do udziału w zabawie i zajęciachrekreacyjnych jest zagwarantowanew Konwencji Narodów Zjednoczonycho Prawach Dziecka. Także dzieci psychicznielub fizycznie niepełnosprawne mająprawo do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa*.Projekty naszych produktów są drobiazgowoprzemyślane i zaplanowane. Chcemyumożliwić zabawę i aktywność fizycznąbez względu na upośledzenie dziecka.Pragniemy, aby zabawa była wzbogacającymi niezatartym przeżyciem. Punktem* Wszystkie dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantującychim godność, ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego,do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych. Artykuły 23 i 31 w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka.


Prawdziwy plac zabawW firmie HAGS zawsze skupiamy się na tym, aby zabawa była pełna wyzwań, ciekawa i pełna frajdy dlawszystkich dzieci, bez względu na ich poziom sprawności fizycznej. Mamy międzynarodowe doświadczeniew budowie placów zabaw, od planowania i projektu po montaż i uroczyste otwarcie. Bez wahania można sięz nami kontaktować – zawsze służymy pomocą. Razem możemy stworzyć plac zabaw, który będzie dostępnyi ekscytujący dla każdego.


JA – UMIEJĘTNOŚCI PERSONALNEZabawa rozwija poczucie tożsamości, umożliwiająckształtowanie się osobowości dziecka, które uczysię radzić sobie w różnych sytuacjach, obserwujączachowanie innych, marząc, planując i myśląc.MY – UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNEPoprzez wspólną zabawę dzieci rozwijają swojeumiejętności społeczne. Kiedy dzieci spotykają sięna placu zabaw, niemal automatycznie zaczynająodgrywać scenki i pracować zespołowo.LICZBY – UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNEUcząc się wspinaczki, dzieci rozwijają swojąkoordynację fizyczną i umysłową. Ponadto, uczą sięliczyć. Zabawa stanowi także podstawę w uczeniusię rozwiązywania konkretnych, praktycznych i abstrakcyjnychproblemów matematycznych.PRZESTRZEŃ – UMIEJĘTNOŚCI WIZUALNEDzieci rozwijają świadomość przestrzenną poprzezzabawę i aktywność fizyczną, obrazując i wyobrażającsobie rzeczy. Dodatkowo uczą się dostrzegaćperspektywy i zależności między różnymirozmiarami.CIAŁOK r ąG Z A BAW y H AG SSŁOWAJAMYLICZBYPRZESTRZEŃNAUKA o NATURZEZabawy na świeżym powietrzu pozwalają dzieciomzobaczyć i zrozumieć świat przyrody. Dzieci interesujenatura i czują się swobodnie na zewnątrz.Ponadto uczą się obserwować różne zjawiskai odkrywają nowe rzeczy.ŻYCIE – UMIEJĘTNOŚCI EGZYSTENCJALNEZabawa pomaga dzieciom zrozumieć, że wszyscyludzie to jednostki mające prawo do wolnościi wyboru. Odgrywanie scenek rozwija także znajomośćżycia u dziecka.MUZYKAZMYSŁYŻYCIENATURAZMYSŁY – UMIEJĘTNOŚCI INTUICYJNEDzieci rozwijają umiejętność swobodnego myślenia,wykorzystując w zabawie fantazyjne pomysły,sytuacje i historie. W zabawie w udawanie uczą sięufać swoim zdolnościom i instynktowi, jak równieżabstrakcyjnego myślenia.MUZYKA – UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNEMuzyka w formie piosenek i rytmu często towarzyszydzieciom podczas zabawy. Dzieci, którećwiczą rytmy, takty i melodie, w późniejszym życiułatwiej opanowują reguły językowe, gramatycznei matematyczne.CIAŁO – UMIEJĘTNOŚCI FIZYCZNEW okresie dorastania, dziecko poznaje swoje ciałoi możliwości fizyczne, a także sposób wykorzystaniajego poszczególnych części. Aktywność fizycznazwiększa również inteligencję.SŁOWA – UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWEW trakcie wspólnej zabawy dzieci rozwijają umiejętnośćmyślenia, mówienia, używania słów i poznawanianowych języków. Umiejętności językowesą rozwijane przez całe dzieciństwo w kontaktachz dorosłymi i innymi dziećmi w różnych sytuacjach.Coś więcej niżzabawa i gryFirma HAGS stara się stwarzać możliwości do ruchui nieograniczonej zabawy dzieciom na całym świecie. Jednakzabawa to nie tylko gry. To w zasadzie cała nauka.Zabawa to coś więcej, niż chwilowa przyjemność. To także niemal bezkonkurencyjne narzędzieedukacyjne, które uczy dzieci wielu wartościowych rzeczy i dostarcza wiedzę na całe życie.Stworzyliśmy Krąg zabawy HAGS, aby zilustrować umiejętności zdobywane przez dziecipoprzez zabawę. Wykorzystujemy ten model w trakcie opracowywania i prezentacji naszychproduktów zabawowych.Istnieje wyraźny związek między Kręgiem zabawy HAGS i dostępnością. Aby móc siębawić, urządzenia zabawowe muszą być w równym stopniu dostępne dla wszystkich dzieci.Krąg zabawy HAGS składa się z dziesięciu części. Każda ilustruje, jak dzieci uczą siępoprzez zabawę.


Budujmy z głową od początkuSiedem organizacji tworzących „Bygg Klokt” (Buduj z Głową) zajmuje się potrzebami ludzi o ograniczeniachfunkcjonalnych i połączyło swoje starania, aby poprawić dostępność i użyteczność dla osób z upośledzeniemwzroku, słuchu i ruchu. Firma HAGS wykorzystuje cenną pomoc i rady Bygg Klokt przy projektowaniuproduktów, które umożliwiają zabawę każdemu.Praca organizacji jest zawsze zgodna z obowiązującymprawem budowlanym, długofalowąpolityką państwa dotyczącą osób niepełnosprawnychoraz jej własnym rozległym doświadczeniemw zakresie upośledzeń funkcjonalnych.Karin Månsson jest dyrektorem wykonawczymBygg Klokt i architektem.Oto, co nam powiedziała: „Jesteśmyw stałym kontakcie z firmą HAGS, która omawiaz nami swoje pomysły. Wymieniamy się wiedząi doradzamy jej, co jest dobre, a co trzebajeszcze dopracować. Udostępnianie urządzeńzabawowych nieco się różni od udostępnianiainnych rzeczy. Podsuwamy sposoby, jak możnaby projektować urządzenia, aby były bardziejdostępne.”Coś dla każdegoBo Göransson jest menedżerem produktuw firmie HAGS i uczestniczy w inicjatywie współpracyz Bygg Klokt.„Bygg Klokt uczy nas wielu rzeczy na tematsposobu myślenia przy projektowaniu urządzeńzabawowych”.Bo wyjaśnia, że trudno jest znaleźć jednąodpowiedź na wszystkie pytania. Należy pamiętaćo zastosowaniu kontrastowych kolorów,ponieważ to zwiększa dostępność dla dzieciz upośledzeniem wzroku. Żółty i niebieski stanowiądobry kontrastujący zestaw. Jednak dzieciz ADHD mają trudności z koncentracją, kiedywidzą żółty kolor. Aby ułatwić im zabawę, należyużyć spokojniejszych kolorów. To tylko przykład,jak trudno jest znaleźć jedno rozwiązanie, któresprawdzi się we wszystkich przypadkach.„Naszym zdaniem lepiej będzie, kiedy samorządylokalne wprowadzają zmiany na wszystkichswoich placach zabaw, bez względu na ichwielkość, zamiast inwestować wszystko w jedenolbrzymi plac. Byłoby nudno, gdyby każdy mógłrobić wszystko, co zechce. Tak naprawdę każdyzawsze powinien móc znaleźć coś dla siebiena dowolnym placu zabaw.”Przystosowane także dla dziadkówKarin wyjaśnia, że nie tylko dzieci mają upośledzeniafunkcjonalne. Rodzice, dziadkowie czyinni dorośli, którzy muszą być w stanie dostaćsię na plac zabaw, także mogą mieć ograniczonąsprawność fizyczną.„Poprawę dostępności placu zabaw należypostrzegać jako możliwość rozwoju. W końcuw zabawie chodzi o to, aby była pełna wyzwań,ekscytująca i przekraczała granice” – mówi Karin.BEZPIECZNA I RZETELNAWSPÓŁPRACAPlanując modyfikację istniejącegolub budowę nowego placu zabaw, zachęcamydo kontaktu z firmą HAGS. Po 60latach działalności w branży budowy parkówrozrywki, mamy wymagane doświadczenie,aby pomagać w profesjonalnym i solidnymprzystosowaniu placu zabaw. Wspólnieomawiamy potrzeby i warunki lokalne, analizującteren, budżet, wiek i/lub upośledzeniafunkcjonalne dzieci.Bygg Klokt (Buduj z Głową) to organizacjapatronacka, zrzeszająca siedemnastępujących szwedzkich stowarzyszeń:• Szwedzka Federacja Osób z UpośledzeniemRuchowym (DHR)• Szwedzkie Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących(HRF)• Szwedzkie Stowarzyszenie Osób UpośledzonychNeurologicznie (NHR)• Szwedzkie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciomi Młodzieży Niepełnosprawnej (RBU)• Szwedzkie Stowarzyszenie Reumatyczne• Szwedzkie Stowarzyszenie Ofiar WypadkówDrogowych i Polio (RTP)• Szwedzkie Stowarzyszenie Osób Niewidomychi Niedowidzących (SRF)


Konserwacjaplacu zabaw


Dobrze konserwowany i zadbany plac zabaw będzie służyć znaczniedłużej. Firma HAGS stosuje najwyższej jakości materiały do produkcjiswoich wyrobów. Oprócz odpowiedniej konserwacji placu zabaw, równieważne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W raziepytań prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy HAGS.Zespół montażowy firmy HAGS podróżuje poświecie, składając jej urządzenia na placachzabaw. Nie ma dla nas rzeczy zbyt dużych anizbyt małych, bez względu na rozmiary zamówionychprzez klienta urządzeń.MontażNasze zespoły montażowe instalują wszystko,począwszy od parkowych mebli czy huśtawek,poprzez układy UniMini, po tory przeszkód,duże układy Agito i UniPlay. Największym montowanymprzez nas standardowym produktemjest arena sportowa. Czasami wykonujemyduże instalacje, jeśli klient zamówi specjalniezaprojektowany układ zabawowy.Montażyści firmy HAGS opracowali i wykonalispecjalne narzędzia ułatwiające procesmontażu. Dzięki temu praca składania placuzabaw jest prostsza i trwa krócej, co oznaczaoszczędności finansowe dla klientów.Wszystkie nasze produkty są sprawdzanei certyfikowane przez TÜV. Montażyści z HAGSwiedzą, jak ważne jest przestrzeganie instrukcjimontażu i normy europejskiej SS-EN 1176,na której opiera się certyfikacja. Mają oni czterygłówne cechy, które pozwalają im profesjonalniei wydajnie pracować; precyzję, zręczność,lata praktyki i bardzo dużą wiedzę techniczną.Konserwacja• To bardzo ważne, aby urządzenia zabawowebyły instalowane zgodnie z instrukcją firmyHAGS, a także regularnie serwisowane, konserwowanei sprawdzane, w celu zapewnieniabezpieczeństwa użytkowników i prawidłowegodziałania.• Sprzęt powinien być montowany przezwykwalifikowanych pracowników, zgodniez zaleceniami producenta.• Urządzenia muszą być serwisowane, konserwowanei sprawdzane przez wykwalifikowanychpracowników, mających odpowiedniąwiedzę i doświadczenie w tym zakresie,zgodnie z zaleceniami producenta orazw podanych odstępach czasu lub częściej. Terminyprzeglądów kontrolnych są uzależnioneod takich czynników, jak stopień użytkowania,wandalizm, bliskość morza, wiek urządzeń itp.Obsługa i odpowiedzialność właścicieli• Właściciele lub osoby odpowiedzialne za działanieurządzeń zabawowych muszą zadbaćo odpowiedni harmonogram i proceduryserwisowania, konserwacji i przeglądówkontrolnych.• Osoba odpowiedzialna za działanie urządzeńmusi także zadbać o odpowiednie przeszkoleniepracowników w zakresie wykonywanychzadań, a także poinformować pracownikówo ich obowiązkach.• Osoba odpowiedzialna za działanie urządzeńmusi zadbać o prowadzenie książki serwisowej,w której zapisywane będą szczegółoweinformacje dotyczące serwisowania, konserwacjii przeglądów kontrolnych, jak równieżo prowadzenie, przechowywanie i udostępnianiezwiązanej z nimi dokumentacji.• Jeśli w urządzeniach zostaną stwierdzonewady, które grożą obrażeniami użytkowników,należy je wycofać z użytku do czasu usunięciaproblemu.


HAGS UniMiniUniMini to kompletna seria urządzeń zabawowych,przeznaczona dla młodszych dzieci.Ten wyjątkowy i uniwersalny system umożliwiałączenie poszczególnych części na wielesposobów. Niewielki obszar można wypełnićmnóstwem elementów, stwarzając wyzwaniedla dzieci w każdym wieku na różnych etapachrozwoju.Dobrze jest zaplanować większą dostępność,instalując stoły do piasku, lady sklepowe,wagony na piasek i inne gry na zewnątrz układówzabawowych, na wysokości odpowiedniejdla dzieci na wózkach inwalidzkich. Ścianki, balkony,wieże widokowe z peryskopami, które sączęścią systemu UniMini, umożliwiają dzieciomodkrywanie i zabawę razem lub osobno.Przykładowe produkty UniMini zaprojektowanespecjalnie z myślą o większejdostępności:• Ściany do wspinaczki z kolorowymi uchwytamiw kształcie owoców zachęcają dziecido wyboru łatwiejszych i trudniejszych trasna szczyt. To także wspaniały sposób naukikolorów i kształtów!• Clav oferuje tunel do raczkowania, którywymaga równowagi i koordynacji.• Omber posiada kładkę, na której dzieci ćwicząrównowagę.• Bexy zawiera tubę, przez którą dzieci mogą zesobą rozmawiać. Zjeżdżalnie zostały umieszczonenisko, aby zapewnić większą dostępnośćdla dzieci o słabych nogach.• Zelles ma ladę sklepową i gry, które są łatwodostępne z zewnątrz i dla dzieci na wózkach.• Vindra oferuje zabawki z piaskiem i łopatki,które pomogą poprawić koordynację ruchuramion. Dzieci na wózkach są w stanie dosięgnąćzabawek i urządzeń umieszczonychna zewnątrz innych układów.Winda do piaskuOdtwarzanie scenek/ rozwój mięśniŚcianka z przejściemRaczkowanie/ wyzwanieKuchenkaOdtwarzanie scenek/spotkaniaStół do piaskuSpotkania/ tworzenieLada sklepowaSpotkania/odtwarzanie scenek608 277 V i n dr aPowierzchnia 6,2 x 6,1 mKładkaKoordynacja/ równowagaMostek do wspinaczkiWspinaczka/ równowagaParyKoncentracja/ dotykanieTelefon tubowySłuchanie/ mówieniePrzedstawiamy wybrane produkty z naszej oferty. Odwiedź witrynę hags.com, aby zobaczyć całą ofertę w katalogu produktów HAGS.


608 280 C l avPowierzchnia 6,2 x 4,9 m608 256 R D B e x yPowierzchnia 6,0 x 5,4 m608 299 R D Om b e rPowierzchnia 5,9 x 4,1 m608 309 O gr i pPowierzchnia 7,8 x 5,5 m608 466 Py r a l l iPowierzchnia 6,2 x 6,0 m608 284 R D+L A pi staPowierzchnia 8,3 x 5,1 m608 278 A b byPowierzchnia 4,9 x 4,8 m608 307 R D Z e l l e sPowierzchnia 4,7 x 4,7 m608 279 R D Ba l l e roPowierzchnia 4,7 x 4,3 m


HAGS UniPlayUniPlay zachęca dzieci do aktywności i zabawy.Urządzenia z tej serii można łatwo łączyćw ekscytujące układy zabawowe, które dzieciuwielbiają odkrywać. Co więcej, system możnadostosować do określonego budżetu, lokalizacjii potrzeb dzieci! UniPlay potrafi niezwyklezainteresować kolorami i kształtami.Dostosowaliśmy głębokość stopnii dodaliśmy przejścia, aby umożliwić dzieciomo słabych nogach dostęp i poruszanie się pourządzeniu, chodząc lub zjeżdżając.Podłogę układu zabawowego na poziomiegruntu można usunąć, aby zwiększyćdostępność standardowego zestawu. Dobrzejest również umieścić gry i zabawki z piaskiemna zewnątrz ścianki.Przykładowe produkty UniPlay zaprojektowanespecjalnie z myślą o większejdostępności:• Wiele produktów posiada przejścia i/lubrampy, które mają ułatwić poruszanie siędzieciom na wózkach inwalidzkich. Urządzeniema dużo miejsca na podłodze, a zabawkiz piaskiem, samochodowa deska rozdzielczai labirynt zapewnią wiele godzin wspólnejzabawy. Można je dosięgnąć od wewnątrzi od zewnątrz. Gry i układanki na zewnątrzurządzenia mają różnokolorowe postacie.W tunelu siatkowym dzieci mogą ćwiczyćsiłę i koordynację, natomiast na siatce mogąodpoczywać lub bawić się.SortowanieLiczenie/ logikaUkładankaKoncentracja/ logikaSamochodowa deska rozdzielczaOdtwarzanie scenek/ spotkaniaLabiryntKoordynacja/ koncentracjaKuchenkaOdtwarzanie scenek/ spotkaniaPrzejścieŁatwy dostępPeryskopPatrzenie/odtwarzanie scenekDużo miejsca na podłodzeŁatwy dostęp na wózkuTunel siatkowyRaczkowanie/ równowagaRampaŁatwy dostępTeleskopPatrzenie/ odtwarzanie scenek400 592 Z a pataPowierzchnia 11,1 x 10,1 mZjeżdżalniaZabawa/ równowagaPrzedstawiamy wybrane produkty z naszej oferty. Odwiedź witrynę hags.com, aby zobaczyć całą ofertę w katalogu produktów HAGS.


408 694 igm aPowierzchnia 13,7 x 11,4 m408 690 C u l l e r m aPowierzchnia 8,5 x 8,1 m408 693 O cc yPowierzchnia 13,5 x 8,2 m408 689 M u r k a lPowierzchnia 7,2 x 6,2 m


408 664 Or i e n k ePowierzchnia 8,5 x 7,0 m408 678 Gi z z oPowierzchnia 10,8 x 10,5 m408 691 E p t i xPowierzchnia 13,2 x 9,9 m408 670 P ot ePowierzchnia 9,1 x 7,1 m408 692 L eva n de rPowierzchnia 9,8 x 9,5 m


408 695 Bu r i d osPowierzchnia 19,5 x 17,5 m408 656 I ba xPowierzchnia 7,8 x 5,2 m408 181 Ta r r a l iPowierzchnia 6,9 x 5,2 m400 553 Pe c kPowierzchnia 6,5 x 6,2 m


HAGS AgitoSeria Agito powstała z myślą o naturalnymukładzie ruchu człowieka. System zachęcadzieci do poruszania się i zabawy, treninguich umiejętności motorycznych i równowagi,a także siły mięśni i wytrzymałości. ZestawAgito jest przeznaczony dla nieco starszychdzieci, pozwalając im ćwiczyć siłę, sprawność,koordynację i gimnastykę.• System Agito stwarza wiele możliwości doćwiczenia równowagi na takich urządzeniach,jak Hopper, Pirouette, Rodeo, Skater, Starter,Tournament i Tornado• Równoważnia Wiggler jest elastyczna i lekkosię kołysze, wymagając zachowania dużejkoncentracji i równowagi. To kołysanie dajejeszcze więcej frajdy, kiedy na równoważni sądwie osoby.• Sail i Cliffhanger pozwalają dzieciom nawspinaczkę w bok lub w górę, co wymagakoncentracji i koordynacji.• Worek Punch znajduje się na wysokości, któraumożliwia dzieciom trening ramion w pozycjisiedzącej lub stojącej.TornadoRównowaga/ obrotyPunchRozwój mięśni/ koordynacjaWebWspinaczka/ rozwój mięśniWigglerKoncentracja/ równowaga144 410 A z orPowierzchnia 13,1 x 10,8 mHopperSkoki/ równowagaPirouetteObroty/ rozwój mięśniPrzedstawiamy wybrane produkty z naszej oferty. Odwiedź witrynę hags.com, aby zobaczyć całą ofertę w katalogu produktów HAGS.


HAGS SoloFirma HAGS posiada bogatą ofertę oddzielnychproduktów zabawowych. Produkty tewystępują pod wspólną nazwą Solo i obejmująprzedszkolne urządzenia zabawowe,huśtawki i siedziska do huśtawek, zabawki nasprężynach, huśtawki poziome, karuzele i gry,zjeżdżalnie, tory sprawnościowe, równoważnie,nadziemne przejścia linowe, ścianki i siatki dowspinaczki.Te popularne produkty na deptaki i placezabaw doskonale sprawdzają się jako samodzielneelementy oraz uzupełnienie większychukładów zabawowych. Wiele z nich zostałozaprojektowanych z myślą o większej dostępnościi możliwościach zabawy dla wszystkich.Przykładowe produkty Solo zaprojektowanespecjalnie z myślą o większejdostępności:• Bobby ma oparcie, które zapewnia stabilnąpozycję siedzącą dzieciom o słabych mięśniach.Dziecko wygodnie siedzi w huśtawcena niewielkiej wysokości.• Bruno, Pandy, Milton i Rocky zostały takzaprojektowane, aby wiele dzieci mogłocieszyć się uczuciem łagodnego kołysaniaw przód i w tył w rytmicznym i stałym ruchu.• Siedzisko huśtawki Mirage pasuje do wszystkichzestawów huśtawek i jest odpowiedniedla dzieci w każdym wieku. Opcjonalniemożna założyć pasy.• Sandy oferuje wszystkim całe godzinyzabawy przy stole do wody, stołach dobabek z piasku i stołach do piasku.• Stratus zawsze jest popularnym elementemz powodu dużego siedziska huśtawki, którepozwala na zabawę wielu dzieci jednocześnie.Zestaw można rozbudować o kolejnehuśtawki.• Dzieci nigdy nie są same, kiedy bawią sięw pojeździe Willy i na bujanej łodzi Mayflower.Im więcej dzieci na pokładzie, tymwiększe bujanie.• Basket Point doskonale nadaje się do zabawyz piłką na stojąco lub na siedząco. Jego wysokośćmożna regulować.124 801 Si e dz i sko h uśtaw k iM i r age124 802 Pa sy d o si e dz i sk aM i r agePrzedstawiamy wybrane produkty z naszej oferty. Odwiedź witrynę hags.com, aby zobaczyć całą ofertę w katalogu produktów HAGS.


26015610 F igu r a d o z a baw yC a lv i nPowierzchnia 5,1 x 4,3 m26015611 F igu r a d o z a baw yH a r ryPowierzchnia 4,9 x 4,4 m121 444 Z a baw k a naSPr ę ż y n i e B ob byPowierzchnia 2,8 x 2,4 m121 585 Ko ły sz ąc a si ęz a baw k a B ru noPowierzchnia 3,1 x 2,3 m121 432 Z a baw k a naspr ę ż y n i e B obPowierzchnia 2,8 x 2,4 m121 580 Ko ły sz ąc a si ęz a baw k a Ro c k yPowierzchnia 3,1 x 2,3 m620 838 Stó ł d o pi a sku Da n n yPowierzchnia 1,4 x 1,4 m121 550 Ko ły sz ąc a si ęz a baw k a Pa n dyPowierzchnia 3,1 x 2,3 m121 560 Ko ły sz ąc a si ęz a baw k a M i ltonPowierzchnia 3,1 x 2,3 m


159 610 Stó ł d o pi a skuF l ow e rPowierzchnia 0,6 x 0,7 m121 14 5 W i l lyPowierzchnia 5,6 x 4,5 m159 611 F l ow e r + 1 Pe ta lPowierzchnia 1,2 x 0,7 m151 135 K A RUZ E L A PE DA LPowierzchnia 6,6 x 6,6 m120 080 St r at usPowierzchnia 8,7 x 2,6 m151 155 K a ruz e l a M e r ryPowierzchnia 5,5 x 5,5 m408 967 U r z ą dz e n i ez a bawow e E paPowierzchnia 4,3 x 4,3 m159 621 J e dno - lu b dw uos ob ow y stó łd o ba b e k z pi a skuPowierzchnia 4,3 x 4,1 m156 205 GR A C h e s s


098 351 Ba sk e t P oi n tPowierzchnia 3,66 m121 161 M ay f l ow e rPowierzchnia 6,0 x 4,5 m628 835 Stó ł d o wody Sa n dyPowierzchnia 4,1 x 3,4 m420 91215 T e l e fon t u b ow y Spe a k420 91211 Wą ż t e l e fon ut u b ow e g oPowierzchnia 0,4 m608 911 R D+LU r z ą dz e n i e z a bawow e L a byPowierzchnia 4,6 x 4,6 m408 003 Gr a Vaga b on dPowierzchnia 0,6 x 0,6 m593 713 F u nc t ionPowierzchnia 6,0 x 6,0 m593 551 Se a sw e l lPowierzchnia 8,4 x 3,2 m400 002 Gr a L a by r i n t hPowierzchnia 0,5 x 0,5 m


HAGS PlanetHAGS Planet to seria przeznaczona dla niecostarszych dzieci i młodzieży, którzy czują sięza duzi na zabawę na placu, a zarazem dośćmłodzi na ruch i zabawę. HAGS Gym wyraźniepokazuje, jak można korzystać z różnychelementów. Ruchy wykonuje się według określonegoschematu i sprawności użytkownika.Mając dużo miejsca wokół każdego elementu,użytkownicy mogą ćwiczyć samodzielniewłasnym tempem. Produkty sportowe firmyHAGS do zabawy z piłką doskonale nadają siędo promowania gier zespołowych na szkolnymplacu zabaw lub parku.Przykładowe produkty Planet zaprojektowanespecjalnie z myślą o większejdostępności:• Arena jest dostosowana do wielu czynnościi posiada wjazd dla wózków inwalidzkich.Płotek zapobiega wydostaniu się piłki z boiska.• Bramki do piłki nożnej i ręcznej doskonalezachęcają dzieci o dowolnej sprawnościfizycznej do wspólnych gier i zabaw. Gry grupowei praca zespołowa stanowią podstawęw rozwoju umiejętności fizycznych i społecznych.• Tenis stołowy to dobry sposób rozwijaniaumiejętności koncentracji, a ten stół jestdostępny dla wszystkich.• Basket można umieścić wysoko lub niskona wymaganej wysokości na ścianielub słupie.PunchRozwój mięśni/ koordynacjaLeg PressRozwój mięśni193 011 Se r r aPowierzchnia 5,3 x 4,9 mBalanceRównowaga/ koordynacjaPrzedstawiamy wybrane produkty z naszej oferty. Odwiedź witrynę hags.com, aby zobaczyć całą ofertę w katalogu produktów HAGS.


193 010 B iCoPowierzchnia 5,5 x 4,9 m193 012 F l e xoPowierzchnia 5,6 x 4,9 m158 956 Stó ł D o t e n i SA Z Si At K ąPowierzchnia 2,7 x 1,5 m193 013 t i BA SPowierzchnia 5,4 x 4,8 m198 228 B r A M K i D o Pi ł K i noŻ n e Ji r ę C Z n e JPowierzchnia 2,0 x 3,0 m098 332 BA SK e tPowierzchnia 1,2 x 1,7 m098 276 S łU PK i D o Si At KóW K i098 277 Si At K ADługość 10,5 m


HAGS PlazaHAGS Plaza to seria elementów mocującychi urządzeń do miejsc publicznych i centrówhandlowych – ławki, meble i inne produktywykorzystywane do wypoczynku i kontaktówtowarzyskich. Nasze wyroby są zaprojektowanei przystosowane, aby zapewnić dostępnośćosobom w każdym wieku. W równym stopniuuwzględniamy potrzeby dzieci i dorosłych.Wiemy, że rodzice i dziadkowie pełno- i niepełnosprawniw każdym wieku uwielbiają towarzyszyćswoim dzieciom na placu zabaw.Przykładowe produkty Plaza zaprojektowanespecjalnie z myślą o większejdostępności:• Skagen to duży stół z miejscem na wózekinwalidzki po jednej stronie.• Stworzyliśmy miejsca dostępne dla wózkówinwalidzkich obok ławek parkowych,aby każdy poczuł się zaproszony.• Ławki powinny mieć podłokietniki, aby umożliwićpodjechanie osobom na wózkach.157 401 SK AGe nPowierzchnia 1,7 x 1,7 m157 079 olVonPowierzchnia 2,2 x 1,6 m521 460/461/462 rÖr K rÖK e n n BPowierzchnia ławki 1,6 x 0,5 m, stół 1,5 x 0,4 m, ławka 1,2 x 0,6 m057 701 e l l i P SePowierzchnia 0,5 x 0,4 mPrzedstawiamy wybrane produkty z naszej oferty. Odwiedź witrynę hags.com, aby zobaczyć całą ofertę w katalogu produktów HAGS.


Ny reklam. 09-0431.www.hags.comHAGS Aneby AB. Box 133, SE-578 23 Aneby, Szwecja. Telefon: +46 380-473 00. Faks: +46 380-451 26. E-mail: hags@hags.com

More magazines by this user
Similar magazines