Promotivni letak - IDA

ida.hr
  • No tags were found...

Promotivni letak - IDA

PotpicanISTARSKA ZUPANIJAOPCINA PICANCEROVLJEPAZINSV.LOVRE»TINJAN15 kmGRA»I©ΔE od istarskog“Y”PIΔANKR©ANKANFANARÆMINJSVETA NEDELJASVETVIN»ENATBARBANPODUZETNI»KA ZONAPOTPIΔANProstorna regulacijaProstornim planom ureappleenja iz 2005. godinePovrπina zone120 haPrometna povezanost istarski “Y”15 kmDræavna prometnica PotpiÊan - Pazin 500 mPomorska luka Plomin10 kmMeappleunarodna zraËna luka Pula65 kmPlanirani zavrπetak potpunog opremanja zone 2011.LEGENDA:ZPODUZETNI»KA ZONA POTPIΔANKORIDOR ÆUPANIJSKIH CESTA U ISTRAÆIVANJUDRÆAVNA PROMETNICAÆUPANIJSKA PROMETNICAÆELJEZNI»KA PRUGAKONTAKT:Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.MletaËka 12/IV, 52100 Pula, HrvatskaTel: +385 52 38 19 00 Fax. +385 52 38 19 05http:/www.ida.hr e-mail: ida-uprava@ida.hr


INFRASTRUKTURAstruja djelomiËnovodadjelomiËnoodvodnjaneplindjelomiËnotelefon daceste djelomiËnoNEIZGRA–ENE PARCELEGRANICA INDUSTRIJSKE ZONEFEKALNA KANALIZACIJAFEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANOVODOVODNA MREÆAVODOVODNA MREÆA - PLANIRANONISKONAPONSKA MREÆANISKONAPONSKA MREÆA - PLANIRANOPOSLOVNI SUBJEKTI U ZONIRockwool Adriatic d.o.o.TiplastVernifer d.o.o.Proizvodnja kamene vuneObrt za proizvodnju plastiËnih proizvodaObrada i prevlaËenje metalaKONTAKT:OPΔINA PIΔANPiÊan 40Tel: +385 52 88 70 48 Fax: +385 52 88 70 58Kontakt osoba: Anton Baæonopcina.pican@pu.t-com.hrPIΔANSrednjovjekovni gradiÊ PiÊan smjeπten je 12 km jugoistoËno od Pazina, nabreæuljku zapadno od »epiÊkog polja, uz dræavnu cestu Pazin-Krπan. Srediπteje istoimene opÊine, a u krajoliku se istiËe svojim 48 metara visokimzvonikom, treÊim po visini u Istri. Kako je od 7.st. PiÊan bio sjediπtembiskupije, u crkvi i æupnom muzeju pohranjeno je mnogo vrijednih sakralnihpredmeta i slika. Prema popisu stanovniπtva iz 2001. godine, OpÊina PiÊanbroji 360 stanovnika.

More magazines by this user
Similar magazines