Na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 7 mar- ca 2007 r ... - KSOW

ksow.pl

Na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 7 mar- ca 2007 r ... - KSOW

Dziennik Ustaw Nr 53 — 4745 — Poz. 436436ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 18 marca 2009 r.w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskichNa podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 7 marca2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskichz udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnegona rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,poz. 427, z póên. zm. 1) ) zarzàdza si´, co nast´puje:§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:1) szczegó∏owy zakres zadaƒ Sekretariatu Centralnegoi sekretariatów regionalnych w ramach krajowejsieci obszarów wiejskich (KSOW) oraz sposóbich wykonywania;2) zakres i sposób przygotowywania planu dzia∏ania,o którym mowa w art. 68 ust. 2 lit. b rozporzàdzeniaRady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarówwiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz.UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z póên. zm.), zwanegodalej „planem dzia∏ania”.§ 2. Do zadaƒ Sekretariatu Centralnego, oprócz zadaƒwymienionych w art. 37a ust. 3 ustawy z dnia7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskichz udzia∏em Êrodków Europejskiego FunduszuRolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanejdalej „ustawà”, nale˝y w szczególnoÊci:1) identyfikacja podmiotów o ogólnokrajowym zasi´gudzia∏ania, z którymi wspó∏pracuje si´ w ramachKSOW;2) zapewnienie w ramach KSOW wymiany informacjii doÊwiadczeƒ na temat rozwoju obszarówwiejskich;3) sporzàdzenie planu dzia∏ania i jego realizacja wewspó∏pracy z sekretariatami regionalnymi;4) wspó∏praca z komitetem koordynacyjnym EuropejskiejSieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Komisji2008/168/WE z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiajàcejstruktur´ organizacyjnà Europejskiej Siecina rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz.UE L 56 z 29.02.2008, str. 31), oraz wspó∏pracami´dzynarodowa z krajowymi sieciami rozwojuobszarów wiejskich funkcjonujàcymi w innychpaƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskieji wspó∏praca mi´dzynarodowa z innymi podmiotami;5) zapewnienie obs∏ugi administracyjnej i technicznejorganu opiniodawczo-doradczego, o którymmowa w art. 37a ust. 6 ustawy, zwanego dalej„grupà roboczà”;———————1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237,poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.6) koordynowanie przygotowania rocznego sprawozdaniaz realizacji planu dzia∏ania w zakresiedotyczàcym poszczególnych województw orazsporzàdzenie rocznego sprawozdania z realizacjiplanu dzia∏ania;7) wspó∏udzia∏ w kontroli dzia∏aƒ realizowanychw planie dzia∏ania w województwie.§ 3. Do zadaƒ sekretariatu regionalnego, opróczzadaƒ wymienionych w art. 37a ust. 3 ustawy, nale˝yw szczególnoÊci:1) identyfikacja podmiotów, z którymi wspó∏pracujesi´ w ramach KSOW w województwie;2) zapewnienie w ramach KSOW w województwiewymiany informacji i doÊwiadczeƒ na temat rozwojuobszarów wiejskich;3) wspó∏praca z Sekretariatem Centralnym i innymisekretariatami regionalnymi w zakresie realizacjiplanu dzia∏ania;4) wspó∏praca z jednostkami odpowiadajàcymi sekretariatomregionalnym KSOW w innych paƒstwachcz∏onkowskich Unii Europejskiej i innymipodmiotami;5) przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacjiplanu dzia∏ania w zakresie dotyczàcym poszczególnychwojewództw.§ 4. Realizacj´ zadaƒ:1) Sekretariatu Centralnego — zapewnia komórkaorganizacyjna wchodzàca w sk∏ad urz´du obs∏ugujàcegoministra w∏aÊciwego do spraw rozwojuwsi;2) sekretariatu regionalnego — zapewnia komórkaorganizacyjna wchodzàca w sk∏ad urz´du marsza∏kowskiegolub innej wojewódzkiej samorzàdowejjednostki organizacyjnej.§ 5. 1. Sekretariat Centralny oraz sekretariaty regionalnezapewniajà wymian´ informacji i doÊwiadczeƒna temat rozwoju obszarów wiejskich w ramachKSOW w szczególnoÊci przez:1) dzia∏ania edukacyjne, szkoleniowe lub promocyjne;2) opracowanie i publikacj´ materia∏ów informacyjnychlub promocyjnych;3) przygotowanie i udost´pnienie ekspertyz lub analiz.2. Rozpowszechnianie informacji na temat rozwojuobszarów wiejskich w ramach KSOW odbywa si´równie˝ przez ich umieszczanie na stronie internetowejutworzonej w tym celu przez Sekretariat Centralnywe wspó∏pracy z sekretariatami regionalnymi.


Dziennik Ustaw Nr 53 — 4746 — Poz. 436§ 6. 1. Sekretariat Centralny sporzàdza, we wspó∏pracyz sekretariatami regionalnymi, list´ zidentyfikowanychpodmiotów, z którymi wspó∏pracuje si´ w ramachKSOW.2. List´, o której mowa w ust. 1, umieszcza si´ nastronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2, i aktualizuje.§ 7. Plan dzia∏ania zawiera w szczególnoÊci:1) wskazanie obejmujàcego dwa lata okresu, przezjaki b´dzie realizowany;2) okreÊlenie celów i opis nast´pujàcych dzia∏aƒprzewidzianych w art. 68 ust. 2 lit. b rozporzàdzeniaRady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarówwiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i ProgramieRozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007—2013:a) identyfikacja i analiza mo˝liwych do przeniesieniadobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarówwiejskich oraz przekazanie informacji naich temat,b) przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnychoraz organizacja wymiany doÊwiadczeƒi know-how,c) przygotowanie programów szkoleniowych dlalokalnych grup dzia∏ania w procesie tworzenia,w tym wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzy lokalnymigrupami dzia∏ania,d) zarzàdzanie siecià:— uruchomienie i zarzàdzanie strukturamiKSOW,— dzia∏ania informacyjno-promocyjne KSOW,— monitorowanie i ocena KSOW,e) pomoc techniczna dla wspó∏pracy mi´dzyterytorialneji transnarodowej,f) wspieranie wspó∏pracy mi´dzyinstytucjonalnej,w tym mi´dzynarodowej,g) wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresierozwoju obszarów wiejskich;3) harmonogram realizacji dzia∏aƒ obj´tych planemdzia∏ania w uj´ciu kwartalnym;4) plan finansowy z podzia∏em na poszczególne dzia-∏ania obj´te planem dzia∏ania, w tym wskazanieszacunkowych kwot i ∏àcznej wartoÊci realizacjiwszystkich zadaƒ zaplanowanych w ramach poszczególnychdzia∏aƒ oraz êród∏a ich finansowania.§ 8. 1. Sekretariat regionalny przygotowuje projektplanu dzia∏ania w zakresie dotyczàcym województwa,okreÊlajàc zadania, jakie b´dà realizowane w ramachposzczególnych dzia∏aƒ obj´tych planem dzia∏ania,i uwzgl´dniajàc zalecenia Sekretariatu Centralnego.2. Zalecenia, o których mowa w ust. 1, SekretariatCentralny przekazuje sekretariatom regionalnymw terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzajàcegorok realizacji planu dzia∏ania.3. Sekretariat regionalny zasi´ga opinii podmiotówdzia∏ajàcych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,z którymi wspó∏pracuje si´ w ramach KSOW, natemat projektu planu dzia∏ania w zakresie dotyczàcymwojewództwa, podajàc go do publicznej wiadomoÊcina stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2,lub na stronie internetowej administrowanej przezurzàd marsza∏kowski, wraz z okreÊleniem terminuzg∏aszania opinii.4. Po zaopiniowaniu projektu planu dzia∏ania w zakresiedotyczàcym województwa przez podmiotydzia∏ajàce w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,z którymi wspó∏pracuje si´ w ramach KSOW, sekretariatregionalny przyjmuje ten projekt i przekazuje goSekretariatowi Centralnemu, w terminie do dnia30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok realizacji tegoplanu.5. Sekretariat Centralny, na podstawie projektówplanu dzia∏ania przekazanych przez sekretariaty regionalne,przygotowuje projekt planu dzia∏ania, uwzgl´dniajàcw nim równie˝ zadania Sekretariatu Centralnegow ramach dzia∏aƒ obj´tych tym planem.6. Sekretariat Centralny zasi´ga opinii grupy roboczejna temat projektu planu dzia∏ania, w przypadkugdy zosta∏a powo∏ana.7. Sekretariat Centralny sporzàdza plan dzia∏aniaw terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzajàcegorok realizacji tego planu, a w przypadku powo∏aniagrupy roboczej — sporzàdza plan dzia∏ania w tym terminiepo zaopiniowaniu projektu tego planu przezgrup´ roboczà. Plan ten jest nast´pnie niezw∏oczniepodawany do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej,o której mowa w § 5 ust. 2.§ 9. 1. Plan dzia∏ania mo˝e byç zmieniany, z tym ˝ezmiany planu dzia∏ania w zakresie okreÊlonym w § 7pkt 1—3 mogà byç dokonywane nie wczeÊniej ni˝ poup∏ywie 6 miesi´cy od poczàtku okresu jego realizacjii nie póêniej ni˝ na 6 miesi´cy przed koƒcem ostatniegoroku okresu jego realizacji.2. Do zmiany planu dzia∏ania przepisy § 8 stosujesi´ odpowiednio.§ 10. Roczne sprawozdanie z realizacji planu dzia-∏ania zawiera w szczególnoÊci informacje o:1) zrealizowanych i niezrealizowanych dzia∏aniachobj´tych planem dzia∏ania;2) wydatkach poniesionych:a) na funkcjonowanie struktury KSOW,b) na realizacj´ planu dzia∏ania.§ 11. 1. Sekretariat Centralny przygotowuje projektrocznego sprawozdania z realizacji planu dzia∏ania,na podstawie projektów rocznych sprawozdaƒz realizacji planu dzia∏ania, w zakresie dotyczàcymposzczególnych województw, uwzgl´dniajàc w nimrównie˝ informacje, o których mowa w § 10, odnoszàcesi´ do zadaƒ realizowanych przez SekretariatCentralny.

More magazines by this user
Similar magazines