04/2010 - Mnichovice

mnichovice.info
  • No tags were found...

04/2010 - Mnichovice

Život4/20104/2010MNICHOVICČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍRočník LIOBSAHÚvod - jaro nastává1. Úvod – jaro nastává ..........................12. Návštěva v Bulharsku .......................13. Slovo redakce ..................................44. Kramaření .........................................45. Čistý Ladův kraj – Čistá Sázava .......66. Zastupitelstvo města .........................77. Z činnosti města a MěÚ ..................88. Názory ............................................10Konečně začalo jaro – rozkvetlá višeňNávštěva v Bulharsku9. Hasičský den v Mnichovicích ..........1110. Mateřská škola ..............................1311. Základní škola .................................1512. Šibeniční vrch .................................1713. Kultura ...........................................1714. Ladovo museum v Hrusicích ..........1915. Od našich básníků a spisovatelů ....2016. Turistické informační centrum (TIC) ..2117. Přístav .............................................2218. Z historie .........................................2419. Něco ohledně zdraví a stravy .........2420. Naše církve .....................................2621. Reklamy ..........................................2722. Po uzávěrce ....................................2923. Společenská kronika ......................32Oficiální setkání v bulharském městě Laki. Zprava: Krasimir Manov (starosta Laki), MiroslavaVojtíšková (tajemnice MěÚ), Martin Klepetko (velvyslanec ČR v Bulharsku) a Ing. PetrSchneider (starosta města)Návštěva zástupců města Mnichovice v bulharskémpartnerském městě Laki„Den partnerství EU a udržitelného rozvoje obcíMnichovice – Laki v Bulharsku“ a „Dny českéa bulharské kuchyně“dne 8. 4. 2010Zástupci města Mnichovicestarosta Ing. Petr Schneider,tajemnice MěÚ MiroslavaVojtíšková a vedoucí veřejnýchslužeb Jiří Čánský bylipozváni v rámci ukončenímezinárodního projektupodpořeného EU v termínupokračování na další straně1


Život MnichovicSpolečný snímek před radnicí města LakiIng. Petr Schneider přebírá znak města Lakiod starosty Krasimira Manova6. – 9. 4. 2010 do spřáteleného bulharskéhoměsta Laki.Hlavním účelem pozvání bylo závěrečnéslavnostní ukončení projektu v rámci tétomezinárodní spolupráce „Den udržitelnostipartnerství mezi obcemi Mnichovicea Laki“ ,dne 8. 4. 2010, a který byl spojens akcí „Dny české a bulharské kuchyně“.Výbornou českou kuchyni propagovalv Bulharsku pan Sapík majitel Hostinceu Koně na Klokočné. Zaměstnanci firmySapík představili na této mezinárodní akcičeská jídla a přítomným předváděli ukázkypříprav jídel typické české kuchyně.Tato akce se uskutečnila na závěr partnerskéhoprojektu „Spolupráce pro evropskýPřijetí na radnici města Lakiudržitelný rozvoj“, v rámci kterého si městaMnichovice a Laki vyměnila zkušenosti v oblastiveřejné správy, informačních technologií,cestovního ruchu a rozvoje obcí.Mezinárodní akce „Den udržitelnostipartnerství mezi obcemi Mnichovicea Laki se uskutečnil dne 8. 4. 2010 v obciBorovo v sále Hotelu Varnenci.Této významné akce se zúčastnili představitelésamosprávy a ústředních orgánůstátní správy Bulharska, diplomaté a velvyslanecČR v Sofii Martin Klepetko a zástupcibulharských médií a televize. Tuto akci podpořiloi České kulturní centrum v Bulharsku.Na závěr projektu bylo konstatováno,že se v rámci celého projektu uskutečnilycelkem 4 návštěvy zástupců bulharskéhoPřípitek na spolupráci a přátelství – přípitek na rodopský způsobměsta Laki v Mnichovicích, a to během měsíceúnora a března tohoto roku. Na těchtosetkáních bylo během 12 dnů proškoleno 40zástupců bulharské samosprávy a projektovýchmanažerů. Na setkáních v Mnichovicíchbyly představeny zkušenosti v oblastíveřejné správy, informačních technologií,zkušenosti žadatele města Mnichovice s podávánímprojektů s podporou EU, s realizacía řízením projektů a jejich úloha při rozvojiobcí a cestovního ruchu.Starosty spřátelených měst bylo potvrzeno,že spolupráce nekončí a právě formouoslavy „Dne partnerství EU udržitelnéhorozvoje“, bude zahájena spolupráce mezioběma obcemi.To si přislíbili starostové obcí Laki- Krasimir Manov a Mnichovice Ing. PetrSchneider a připili si formou tradičníhorodopského zvyku na tuto budoucí spolupráci.Na této významné akci byla představenajakčeská kuchyně prostřednictvím zaměstnancůfirmy Sapík, tak i bulharská kuchyněz oblasti Rodop.Na slavnosti mohli všichni přítomní ochutnattypické speciality obou zemí, byl zdepředstaven rodopský folklor a nechyběly anirodopské tance.Po slavnosti se představitelé městaLaki, Mnichovice a delegace velvyslance2


4/2010ČR v Sofii pana Martina Klepetka odebralina prohlídku kláštera Krstova Gora, kterýse nachází v regionu města Laki.Na návštěvě regionu Laki jsme navštívilii některé obce a jejich představitele samosprávy,které jsou součástí města Laki.Navštívili jsme nejvýše položenou vesniciMonastir, která se nachází v horách v nadmořskévýšce 1750 m. V době naší návštěvyse tam nacházel metr sněhu a sníh dokoncei padal. V obci Monastir jsme navštívili klášter,místní muzeum a domov důchodců.Poslední den návštěvy v Bulharskujsme byli přijati na radnici u pana starostyKrasimíra Manova, který předal našemupanu starostovi znak města Laki na důkazpoděkování za spolupráci, které si veliceváží. Starosta města Mnichovice Ing. PetrSchneider předal představitelům městaLaki pamětní mince a poděkoval za vřelépřijetí zástupců města Mnichovice v regionuLaki.Na závěr jsme konstatovali, že přírodatéto horské oblasti je překrásná a kulturnía historické dědictví regionu též. Takže v oblasticestovního ruchu a rozvoje regionu jevelká šance města Laki dosáhnout na dotacez Evropské unie pro rozvoj regionu, protoženaši bulharští přátelé mají do budoucnaopravdu co nabídnout.Miroslava Vojtíškovátajemnice MěÚ MnichoviceUkázky rodopské kuchyněFolklórní soubor z RodopNávštěva pravoslavného kláštera Krstova GoraUkázky tradiční české kuchyněTradiční českou kuchyni reprezentoval tým z RestauraceU koně (majitel pan Sapík) z KlokočnéTradiční bulharské koloPop z kláštera Krstova GoraObrázky z pohoří Rodopy – jistě má velký turistický potenciál3


Život MnichovicSlovo redakceVážení občané našeho města,hlavními zprávami v tomto čísle ŽM jsounásledující dvě:Návštěva zástupců města Mnichovicev bulharském partnerském městě Laki neboli„Den partnerství EU a udržitelného rozvojeobcí Mnichovice – Laki v Bulharsku“ a „Dnyčeské a bulharské kuchyně“ dne 8. 4. 2010a zpráva oHasičském dnu v Mnichovicích, kterýse konal 2. května, při kterém bylo požehnánoslavnostnímu praporu sboru dobrovolnýchhasičů Mnichovice v kostele Narození PannyMarie a také jejich novému autu.Tyto události jsou podrobně obrazově dokumentoványZa redakci ŽM chceme našim hasičůmi hasičskému sboru poděkovat za jejich činnost,zejména za dobrovolné akce při stavběnové garáže, která také byla slavnostně otevřena2. května.KramařeníDalší rozsáhlé části v ŽM přinášejí informaceo tom, co bylo a jaké akce se konalyve škole a v mateřské školce. Jednalo se zejménao účast žáků základní školy na akcíchČistý Ladův kraj – Čistá řeka Sázava,jak o tom také podrobně dokumentováno.28. dubna se konala beseda k Zadání novéhoúzemního plánu města a o výsledcíchPrůzkumů a rozborů, jak o tom píše zastupitelměsta Michal Jirásek.Dále jsou zde další rubriky jako Z činnostiměsta a MěÚ, Turistické informační centrum,Něco ohledně zdraví a stravy, Reklamy,Společenská kronika, Šibeniční vrch, sdruženíPřístav, informace o sochách věnovanýchLadovu muzeu v Hrusicích, ale i o dalšíchakcích, kterých v květnu u nás i v okolí budepožehnaně.22. května se bude konat již 10. ročník mnichovickéhoKRAMAŘENÍ a současně sdruženíobcí Ladův kraj pořádá akce CESTA KOCOURAMIKEŠE A POHÁDKOVÉ HRUSICE.Tyto akce budouzajímavé předevšímpro našeděti, ale nejenompro ně.Děkujeme Vámz a Vá š z á j e mo ŽM, o dění v našemměstě a jehookolí, pište nám nebo posílejte příspěvkyna naši elektronickou adresu:redakce.zm@mnichovice.infonebo zanechte své příspěvky v Turistickéminformačním centru, kde nám je předají jehopracovnice R + R (Radka Laštovičková +Renáta Zuzaníková).Jménem redakce i svým Vám přejemeštěstí i lásku v měsíci květů – v květnu..RNDr. Jiří Mareššéfredaktor ŽMV Mnichovicích dne 28. 4. 2010Žádost o podporu letošního 10. ročníku„Mnichovického kramaření“Vážení,obracíme se na Vás jménem města Mnichovice a organizačníhovýboru s prosbou o podporu letošního, již desátého ročníku„Mnichovického kramaření“, které se uskuteční v sobotu22. 5. 2010 na Masarykově náměstí v Mnichovicích od 11.00 hod.Co je Mnichovické kramaření? Zábava pro všechny obyvateleMnichovic a okolí, naše každoroční slavnost a dobročinná akce,odehrávající se na náměstí a letos s následujícím programem:• Dopolední program pro děti (soutěže na kolech, diskotéka,občerstvení)• Vystoupení škol a školek Mnichovice, Mirošovice, Strančicea Struhařov• Vystoupení kouzelníka Grina• Jo Jo efekt Alice Bardové - aerobik• Team Gábiny Jirákové• Dobročinný bazar a antikvariát• Burza starých hraček, pohledů a známek• Stánky s občerstvením, prodej domácích buchet a pečiva• Tombola• Hudební vystoupení zpěváka Petra Rezka• Vystoupení skupiny AND the END Beatles revival• Vystoupení mnichovické skupiny Egotrip CROSSOVER Rock• Vystoupení rockové kapely Projekt 76Zisk z prodeje zboží, bazaru, antikvariátu, občerstvení, tombolya dražby bude věnován naší škole a školce. Letos opětovně chtějínaše děti pomoci i jiným dětem a to Dětskému domovu Strančicea dětem v Africe.Jak můžete pomoci?• Penězi. Soukromé osoby, podnikatelé i firmy mohou přispětdarem na č.ú. 1727-201/0100, v.s. (IČ Vaší firmy, popřípadě r.č.),s.s. 3319. Příspěvek máte možnost odečíst od daňového základu.• Výrobky Vaší firmy. Můžete dodat potraviny, zeleninu, ovoce,dárkové předměty, hračky, drogistické zboží, sportovní zboží aj.Dále můžete věnovat jakékoliv další i použité předměty do bazaru.Samozřejmě uvítáme Vaše dobré buchty a pečivo přímo do stánku.• Ceny do tomboly.Co z toho budete mít: Možnost udělat si reklamu před návštěvníkyKramaření z Mnichovic a okolí, stejně jako dobrý pocit, že jstepodpořili společenský život ve městě a především naše děti.• Logo na hlavním podiu pro hlavní sponzory.• Logo v programu, který obdrží každý účastník.• Poděkování sponzorům z podia během dne a v Životě Mnichovic• Možnost zřídit si propagační stánek.Jménem města Mnichovice a organizačního výboru Vám předemvelice děkujeme za případnou podporu.Kontaktní osoba: Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ,vojtiskova@mnichovice.info, Tel.: 323 666 388, mobil 602 425 393S pozdravemIng. Petr Schneiderstarosta města Mnichovice4


4/2010v sobotu 22. května 2010Masarykovo náměstí v MnichovicíchDOPOLEDNÍ PROGRAM:11:00–13:00 nejen pro děti na Masarykově náměstí v Mnichovicíchsoutěže pro děti, dětská diskotéka, občerstvení, stánkyHLAVNÍ PROGRAM:13:00–13:45 MŠ Mirošovice, MŠ Struhařov, MŠ Strančice, MŠ Mnichovice13:45–14:45 Vystoupení kouzelníka Grina15:00–15:15 Kuličky - taneční kroužek Struhařov15:15–17:30 ZŠ T. G. Masaryka MnichoviceTEAM Gábiny JirákovéJOJO EFEKT Alice Bardové17:30–18:00 Tombola18:00–19:00 Hudební vystoupení zpěváka Petra Rezka19:00–20:00 Vystoupení skupiny And the End – Beatles Revival20:00–21:00 Vystoupení mnichovické hudební skupiny Egotrip CROSSOVER Rock21:00–22:00 Vystoupení rockové kapely Projekt 76Během celého odpoledne bude probíhat dobročinný bazar, antikvariát,burza starých hraček, pohledů, známek a budou otevřeny stánky s občerstvením.Výrobky, zboží a hračky do dobročinného bazaru, antikvariátu, burzy je možno předat na Městský úřadMnichovice do informačního centra od pondělí 17. do pátku 21. května 2010 a to vždy do 17.00 hod.nebo do Hotelu Myšlín od 18.00 do 22.00 hod. Zároveň uvítáme hodnotné ceny do tomboly.Potravinářské výrobky a cukrovinky je možno předat v den konání akce tj. v sobotu 22. května 2010od 13.00–15.00 hod. na prodejní stánek na Masarykově nám.Těšíme se opět na tradiční domácí pečivo.Akci pořádá město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovice, Hasičským sborem,Společností pro aktivní rodinu „Klubem Přístav“, Občanským sdružením ROSa,Občanským sdružením Mnichovický Rynek , Občanským sdružením Myšlín tedy jsema společností Mountfield.Zisk je určen pro mnichovickou školu a školku a opětovně letos naše dětichtějí pomoci i jiným dětem a to Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe.Mediální partner: Rádio BlaníkMěsto Mnichovice děkuje všem sponzorům,bez jejichž přispění by se Kramaření neuskutečnilo.5


Život MnichovicLadův kraj - Čistá SázavaČistý Ladův krajVíce než 800 dobrovolníků se dne 17.dubna zúčastnilo akce Čistý Ladův kraj.Tato akce, která je zaměřena na úklid přírodyv okolí obcí, turistických cest a cyklostezek,se konala podruhé. V celkem 9-tiobcích Ladova kraje - v Kamenici, na Klokočné,v Mirošovicích, Mnichovicích,Ondřejově, Říčanech, ve Struhařově,Velkých Popovicích a ve Všestarech - uklízelidospělí i školáci. Naplnili všechny kontejnery,které sponzorsky přistavily firmy MariusPedersen a.s. a ASA spol. s.r.o. a uklidilii několik černých skládek. Svazek obcí Ladůvkraj nakoupil pytle od svozových firem a rukavicena úklid. Ekocentrum Říčany dodalopytle jutové.Rekord vytvořila Kamenice, kde se akcezúčastnilo 476 lidí. Počet účastníků ve VelkýchPopovicích vyšplhal na 128, v Mnichovicíchna 72 a v Mirošovicích na 60.V ostatních obcích se účast pohybovalaokolo 30 občanů.Akce byla realizována v rámci mezinárodníkampaně Ukliďme svět.Svazek obcí Ladův kraj děkuje všemdobrovolníkům a sponzorům, kteří odlehčilipřírodě a přispěli k tomu, aby se všichniv regionu cítili příjemně.Čistý Ladův krajSobotního rána 17. dubna 2010 se sešližáci Základní školy T.G. Masaryka Mnichovicev rámci akce „Čistý Ladův kraj“ již tradičněna úklidovou brigádu města, ve kterém siceněkteří přímo nebydlí, ale školu zde navštěvují.Přestože souběžně s touto akcí probíhalyi jiné podobné aktivity - např. „Čistá řekaSázava“ (o této akci píšeme na jiném místě),sešlo se téměř 60 dětí spolu s pedagogickýmipracovníky a několika dobrovolníky z řadrodičů. Brzy byly pytle naplněné posbíranýmodpadem na Božkově, na Myšlíně,v okolí Mnichovky a Zittova mlýna. Zároveňbylo označeno i několik černých skládek.S dobrým pocitem nad čistším městembudeme jen doufat, že obyvatelé a návštěvníciMnichovic budou dodržovat základnípravidlo: odpad a nepotřebné věci nepatřído příkopů kolem cest, ale do popelnica nádob na tříděný odpad.Máme rukaviceIrena Hanušová,vychovatelka školní družinyIng. Dana Grossováza Ladův krajÚčastníci akce Čistý Ladův kraj (trasa přes náměstí k Zittovu mlýnu a na Klokočnou) na shromáždištiJánské náměstí u budovy Požárního domuSnímky z okolí Zittova mlýna a rybnikaJirka Babor rozdává ochranné pomůcky Úklid centra Božkova pod lipami Úklid ulice Nádražní6


4/2010Úklid říčky Mnichovky v PodskalíUklízíme na náměstíÚklid za Božkovem – polní cesty na MirošoviceČistá řeka SázavaVe dnech 15. - 18. dubna se dětize Základní školy T.G.M v Mnichovicíchpod vedením učitelek Lady Barešovéa Lenky Zajíčkové zúčastnily ekologickyzaměřené akce Sdružení Posázaví„Čistá řeka Sázava“.Za tři dny se na našem úseku řekyze Sázavy do Zlenic uklidilo na 18 kmbřehů. Děti s ostatními dobrovolníkyzažili tábornickou pohodu, radost z dobřeodvedené práce i spoustu legrace.Těšíme se na další podobné, pro příroduprospěšné akce.Lada Barešová, Lenka ZajíčkováS novými tričky jsme čistili řeku SázavuZastupitelstvo městaU božkovského jezírkaDotazník pro obyvateleMnichovic – důchodce/seniory.Především mnohokrát děkuji všem,kteří jste odpověděli. Nebylo Vás, pravda,mnoho, ale o to víc si vážím všech odpovědía nápadů. Zdá se, že zájem o zřízeníKlubu seniorů by byl – a proto – pusťmese do toho.Shrnu Vaše nápady, všechny jsou přínosné:- zavést nákupy s rozvozem domů- zkvalitnit a zpřístupnit rozvoz obědů- objednat náramky, monitorující pohybosamělých seniorů, eventuelně otevíránídomu- zřídit Klub seniorů se setkáváním 1xza 14 dní- a plno aktivit, které jsme nabízeli – předevšímvzdělávání, cvičení, hraní her, apod.Takže jak dále? V současné době se dokončujeprojektové řízení na dostavbu školníjídelny, kde by Klub seniorů (a další služby)mohl existovat. Jakmile bude dostavbadokončena (to znamená určitě do půl roku)Ing. Magdalena Třebická před budovouKongresu USA ve Washingtonu DCVás všechny znova vyzvu k založení Klubuseniorů a to na schůzce, na které si povíme,jak, co a kdy můžeme společně podnikat.Moc se na to těším a znovu děkujivšem, kteří napsali připomínky.Ing. Magdalena Třebickámístostarostka města7


Život MnichovicDne 28. 4. 2010 od 18:00 se uskutečnilav Mnichovické Krčmě beseda nad pracovníverzí zadání územního plánu.Besedy se zúčastnilo cca 25 občanů.V rámci této besedy byly představenyzpracovatelem Ing. arch.Pavlem Hniličkou, Dipl. NDS ETHZin Architektur, zajímavé výsledkyzpracovaných průzkumů a rozborůa následně ve spolupráci se zastu-8Veřejná beseda nad pracovním návrhemzadání nového územního plánuNásledně bude sestaven konečný text návrhuzadání ÚP a ten bude předán pořizovateli,kterým je MěÚ v Říčanech,Masarykovo náměstí 53/40, 251 01Říčany, Odbor ÚP a RR, vedoucíodboru Ing. Čestmíra Šťastná.Pořizovatel po kontrole a v souladuse zákonem rozešle tento návrhNově připravovaný informačníportál o dění ve městečkuMnichovice a okolí• Alternativní zdroj k oficiálním stránkámměsta• Aktuální zprávy, články přispěvovatelů• Přehled kulturních akcí a odkazy• Důležité dokumenty ke stažení• Propagace a podpora spolků, sdruženía podnikatelských subjektů• Inzerce, diskusní fórum a dalšívšem dotčeným orgánům k připomínkám.Zároveň tento koneč-piteli představeny základy návrhu zadání. ný návrh zadání bude vystaven k veřejnémuZávěrem proběhla zajímavá diskuse. nahlédnutí po dobu 30 dnů. V této době jeVšechny dokumenty jsou volně ke staženíz oficielních internetových stránek www. na. Ale pozor! Musí být písemné a zaslanémožno podat oficiální připomínky podle záko-mnichovice.info nebo z portálu www.mnichovice.eu.Zde je také navíc k dispozici pozvánka nebo vyloučení na veejnou připomínek besedupředá pořizovatelInformacepořizovateliz oblasti– tedy do Říčan.územníhoPo zapracováníplánování (ÚP) – aktuality aaudiozáznam.zadání územního plánu městu Mnichovice, tj.Do 15. 5. 2010, jak bylo informováno minule,je možné posílat podněty k sestavová-zpracovatel sestavovat koncept a návrh ÚP.zastupitelstvu ke schválení. Následně začneVážení spoluobané,POZVÁNKAní návrhu zadání a to jak písemnědovoltena adresuMĚSTO MNICHOVICE, Masarykovo výtisku Života dené internetové Mnichovic. stránky.miSledujteVás informovatprosím úřednío tom,deskucoasevýšestalouve-nového v územním plánování od posledníhona řádné zasedání Zastupitelstvanám. 83, 251 64 Mnichovice nebo e-mailemMichal Jirásekna up@mnichovice.info.města Mnichovice, které se budeZmna . 2 – pan Miloš Babiš:zastupitelkonat v pondělí 7. června 2010Zastupitelstvo msta Mnichovice dne 24. 3. 2010 na od své 18.00 schzi hod. schválilo v zasedací vydání místnostiPožárního msta a domu, v intencích Ondřejovská o kterých čp. jsemzmny . 2stávajícího územního plánu, v souladu s pipomínkamipsal minule. Její znní bude dostupné v nejbližších 538 dnech v Mnichovicích. na MÚ v Mnichovicích Program jednání„územní je zveřejněn plán“. na úřední descenebo{HYPERLINK"http://www.mnichovice.info"} v rubriceměsta a na elektronické úřední descewww.mnichovice.info.Nový územní plán (ÚP):Ing. Petr SchneiderDiskuse mezi M. Jiráskema Ing. P. HniličkouK dnešnímu dni jsou zpracovány „Przkumy a rozbory“ a starosta spolen města se zastupiteli Mnichovice a lenykomisí probíhá sumarizace požadavk a pipomínek pro tvorbu „Zadání ÚP“. Obané mlimožnost vyjádit se v rámci této pípravy k obecným cílm msta. Pišlo cca 10 podnt,z nichž vtšina bude urit zapracována do zadání. Samotný „Návrh zadání ÚP“Mnichovická krčma – předsednictvo besedy o Průzkumech a rozborech a Zadání ÚP města. Odprava: Ing. Arch.Zpracovatel územního plánuměsta Ing. arch. Pavel Hniličkak P. pipomínkám Hnilička, zastupitel (opravdu Michal Jirásek, první starosta dokument, Ing. Petr který Schneider bude a místostarostka dále upravován) Ing. Magdaléna zpracovatel Třebická pedložíobjednateli cca kolem 20. 4. 2010. Neprodlen poté bude zveejnn na internetu a v písemnépodob bude také k dispozici v informaním centru msta k nahlédnutí.V návaznosti na to bych Vás rád pozval jménem všech zastupitel dne 28. 4. 2010 od 18:00do sálu MNICHOVICKÉ KRMY - {HYPERLINK"http://www.krcmamnichovice.cz"}na adrese Nádražní 25, 251 64 Mnichovice, (Loc: 49°56´7.466“N a 14°42´27.435“E) naveejnou besedu v rámci které Vám pedstavíme ve spolupráci se zpracovatelem ING.ARCH. PAVLEM HNILIKOU výše uvedené „Przkumy a rozbory“ a prvotní „Návrhzadání ÚP“. Budeme mít možnost navzájem prodiskutovat Vaše pedstavy a pedstavyzastupitel o budoucí podob msta. Doporuuji všem, aby se pedem seznámili s obmazpracovanými dokumenty. Taková beseda pak bude maximáln efektivní.Další snímekNení Vámpředsednictvajasný prbhbesedy vschvalováníMnichovické krčměÚP? ZjednodušenÚčastníci besedyeeno zpracovatel – architektv rámci „Przkum a rozbor“ prošel naše území a shromáždil všechny dostupné podklady aZ činnosti Města a MěÚlimity území. Toto pehledn sepsal do jednoho dokumentu. Nyní, v návaznosti na tentodokument musíme v rámci zadání ÚP íci, jaký ÚP chceme a na jaké cíle se má zpracovatelVOLBY DO zamit. POSLANECKÉ Jinými slovy sdlit SNÉMOVNY naše pedstavy. Poté PARLAMENTU co sestavíme a schválíme ČR „Zadání ÚP“,zane hlavní práce architekta, který vypracuje podle tchto pravidel zadání konkrétní „NávrhVážení občané,sněmovny Parlamentu ČR, které prezidentrepubliky vyhlásil svým rozhodnutím května 2010.na pátek 28. května 2010 a sobotu 29.ÚP“. Proces je trochu složitjší, ale pro pehlednost se zde prozatím zastavíme.dovolujeme si Vás informovat o koná-POZOR! V žádném pípad nebudeme probírat dotazy konkrétních vlastník jednotlivýchní nadcházejících voleb do Poslaneckéč. 37/2010 a stanovil dny jejich konánípozemk na jejich budoucí využití. Bude to debata jen o obecné podob msta. To, jestli tennebo onen pozemek bude moci vlastník zastavt, se bude ešit pozdji v rámci „Návrhu ÚP“.K nmu bude také svolána veejná beseda. „Zadání ÚP“ bude obsahovat jen soupis


4/2010Na území našeho města se volby do Poslaneckésněmovny Parlamentu ČR budoutedy konat v těchto dnech :v pátek 28. květnaod 14.00 do 22.00 hodinv sobotu 29. květnaod 8.00 do 14.00 hodinBude se hlasovat ve čtyřech stálýchvolebních okrscích a to:Okrsek č. 1 Informační centrum Mnichovice,Masarkovo náměstí 83, MnichoviceOkrsek č. 2 Jiráskova knihovna – Čeřovka,Pražská 143, MnichoviceOkrsek č. 3 Hasičský dům BožkovOkrsek č. 4 Hotel MyšlínVšichni občané hlášeni k trvalému pobytuna území města Mnichovice (Mnichovice,Myšlín, Božkov) obdrží volební lístky a informacek volbám nejpozději 25. 5. 2010.Vaše případné dotazy či nejasnosti k nacházejícímvolbám, Vám ochotně zodpovítyto pověřené pracovnice MěÚ Mnichovice:paní Ivana Kuklová tel.: 323 666 307paní Eva Kerbicová tel.: 323 666 306Miroslava Vojtíškovátajemnice MěÚ MnichoviceZpráva o činnosti Města a Městského úřaduv Mnichovicích za uplynulé období 3. 4. – 2. 5. 2010V měsíci dubnu a květnu 2010• Představitelé města Mnichovice byli pozvánido města Laki v Bulharsku na závěrvyhodnocení projektu spolupráce za podporyEU mezi obcemi Laki – Bulharskoa Mnichovice, kde se zúčastnili mezinárodníakce „Den udržitelnosti partnerstvímezi obcemi Mnichovice a Laki,“,který se uskutečnil dne 8. 4. 2010 v obciBorovo - region Laki v Bulharsku za účastipředstavitelů samosprávy a ústředníchorgánů státní správy Bulharska, diplomatůa velvyslance ČR v Sofii MartinaKlepetka.• Na MěÚ Mnichovice proběhla kontrolaveškerých dokumentů v oblasti bezpečnosti.• Na MěÚ Mnichovice proběhlo přezkoumáníhospodaření města Mnichovice za rok2009 s výsledkem „nebyly zjištěny chybya nedostatky“.• Konala se porada starosty města za účastizastupitelů města a tajemnice.• Konala se porada vedení za účasti starostyměsta, tajemnice, vedoucí stavebníhoúřadu a vedoucí veřejných služeb.• Město Mnichovice vyhlásilo poptávkovéřízení na opravu komunikací na rok 2010.• Město Mnichovice vyhlásilo poptávkovéřízení na nástavbu MŠ Mnichovice.• Město podalo na Centrum pro regionálnírozvoj NUTS II Střední Čechy průběžnoumonitorovací zprávu o udržitelnosti projektuKomunitní síť Mnichovicka.• Starosta města se zúčastnil představenstvaRegion Jih.• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednáníve věci přípravy podání žádosti o dotacina intenzifikaci ČOV Mnichovice.• Na MěÚ Mnichovice se konala vítání 50nových občánků města.• Místostarostka města se zúčastnila jednáníMAS Říčansko o. p. s.• Město se zapojilo do akce Ladova kraje„Čistý Ladův kraj“.• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnil výběrovýpohovor na pracovní místo údržbaa správa parku J. Holíka.• Město podalo žádost o úplné a částečnéuzavírky Masarykova náměstív Mnichovicích na rok 2010 z důvodukonání kulturních a sportovních akcíve městě.• Starosta města se zúčastnil kontrolníhodne – výstavba vodovodního přivaděče– Region Jih.• Město zadalo zpracování návrhu rozšířeníveřejného osvětlení.• Starosta města se zúčastnil Valné hromadyTJ Mnichovice – oddíl pozemního hokeje.• Město ve spolupráci se zpracovatelemúzemního plánu pořádalo veřejnou debatuk 1. části územního plánu – průzkumya rozbory a představení pracovní verzenávrhu zadání ÚP.• Starosta města spolu s tajemnicí se zúčastnilislavnostní akce odhalení sochyvěnované významnému českému umělcimalíři a spisovateli Josefu Ladovi v PamátníkuJosefa a Aleny Ladových v Hrusicích.• Představitelé města se zúčastnili„Hasičského dne v Mnichovicích.Součástí této oslavy bylo požehnání slavnostnímupraporu Sboru dobrovolnýchhasičů Mnichovice v kostele NarozeníPanny Marie, slavnostního předání hasičskéhovozu do užívání Sboru dobrovolnýchhasičů a slavnostní otevření garážepožárního domu.Ing. Petr Schneiderstarosta města MnichoviceMiroslava Vojtíškovátajemnice MěÚ MnichoviceOdpad z barevných kontejnerů na skládce nekončíSvoz, třídící linky a příprava suroviny pro další zpracováníVytříděné odpady, které dáváte do barevnýchkontejnerů sbírají svozová vozidla a tokaždý druh zvlášť. Odpady putují do třídícíchlinek, kde jsou po odstranění nečistot a nežádoucíchpříměsí rozděleny podle dalšíhozpůsobu zpracování. Střepy z celé republikymíří do Příbrami na automatickou třídícílinku, kde se sklo rozdělí podle barevnostia je drceno na velikost, kterou pro další zpracovánípožadují sklárny.Papír a plasty se rovněž odváží do třídící linky,kde se ručně dotřiďují. Po oddělení hrubé nečistotyse odpad ručně rozdělí podle jednotlivýchdruhů. Nároky zpracovatelů na čistotu surovinyse s hospodářskou krizí zvýšily a základem jeproto kvalitní třídění již v domácnostech.Z roztříděného materiálu zůstává na pásujiž jen minimum nezpracovatelného odpadu,který buď končí na skládce, nebo se zpracovávájako alternativní palivo pro cementárny.Vytříděný odpad dál putuje k recyklaci.RecyklaceSběrový papír se recykluje velmi snadnoa dobře, protože tvoří skoro polovinu vstupnísuroviny v papírnách při výrobě novéhopapíru. Při zpracování se nejprve rozmáčíve vodě, vzniklá kaše se vyčistí a upraví.V papírenském stroji se poté přemění na novýpapír, například novinový nebo kartonový.Novinový papír může obsahovat až 70procent, toaletní papír dokonce 100 procentrecyklovaného materiálu.Sklo má velikou výhodu, protože ani přiopakované recyklaci neztratí své vlastnosti.Nadrcené skleněné střepy se ve sklárnách při-pokračování na další straně9


Život Mnichovicmíchávají do sklářského kmene, který se roztaví,a odlitím do forem vzniknou nové výrobky.Využíváním střepů starého skla se šetříkromě základní suroviny také hodně energie.Například u barevných obalů, jako jsou pivnílahve, lze využít recyklované sklo až ze 70 procent,při výrobě čirých lahví mohou ve sklárnáchpoužít až 40 procent recyklátu.Plast je zpracováván podle druhu, protožekaždý má odlišné složení a vlastnosti a vyžadujerůznou technologii. Jednotlivé plastyse drtí na jemné vločky, které se vyperoua dále taví na granule coby surovinu provýrobu nových výrobků.Velká část PET lahví jde do závodu Silonv Plané nad Lužnicí, kde z nich vyrábějívlákna. Ta se využívají při výrobě koberců,izolačních materiálů nebo netkanýchtextilií. Velký zájem o vytříděné lahve majíobchodníci z Číny a jihovýchodní Asie. Takénové barevné PET lahve mohou obsahovataž 100 procent recyklovaného plastu stejněNázoryjako jejich víčka z materiáluHDPE.Z fólií, pytlíků a igelitovýchtašek se opět vyrábějí fólie.Tvrdé obaly, např. od šampónů,čistících prostředků a jinýchvýrobků se po dotřídění melou,čistí a dále využívají ve výrobě.Většinou nahrazují část panenskésuroviny a tím snižují jejíspotřebu. Sebraný pěnový polystyrenmůže sloužit i k výroběspeciálních cihel.Směsný plastový odpadje zbytek po vytřídění ostatníchdobře využitelných frakcí. Nelzeu něho často rozpoznat, z jakéhoje materiálu. Přitom zpracování polyesteru,polyethylénu nebo polypropylénu jsou velmirozdílná. Přesto se směsný plast dá využít.Vyrábějí se z něj výrobky, které možná nejsouna první pohled příliš krásné, ale svému účeluOpravená radnice na jařeposlouží velice dobře, např. zatravňovací dlaždice,„korýtka“ na ukládání kabelů do země,protihlukové stěny nebo třeba lavičky a dalšízahradní nábytek.Marta Davídkováčerpáno z materiálů EKO-KOM, a.s.Kdo je kandidát do Poslanecké sněmovny ČR v květnových volbáchMgr. Miroslav Rovenský – životopis, otázkyUčitel, mnichovický rodák a patriot, jižvíce jak dvacet let specializovaný na historickélesní rohy a autentickou interpretacihudby období klasicismu a baroka.Hudebník, který je trvale angažovaný nejvýznamnějšímysoubory nejen v Čechách,ale především v Německu a Švýcarsku.Muzikant, který hrál v Čechách s přednímisoubory všech hudebních žánrů, od dechovéhudby (divizní dechová hudba), rockovéopery (Jesus Christ Superstar), jazzu(Kentonnmania), současné skladby (Agon),operety a muzikálů (Hudební divadlo Karlín),opery (Národní divadlo) a symfonické tvorby(Symfonický orchestr českého rozhlasuPraha). V komorní hře finalista soutěžív Yorku, Antverpách a vítěz a laureát soutěžev holandském Den Haagu. MiroslavRovenský je absolventem Konservatořev Praze a Pedagogické fakulty UniversityKarlovy. V současné době je stálým členemAkademie für Alte Musik v Berlíně a souboruAmphion Bläser Oktett Basel. S těmitosoubory a mnohými dalšími natočil již několikdesítek CD, z nichž mnohé byla veřejnostía odbornou kritikou oceněna cenami:Grammy Award , 5 Diapason, Choc du Mondede la Musique, Deutschen Schallplattenkritik,Edison Classical Music Award, a dalšími.Jako člen těchto souborů vystupoval na pódiíchv řadě zemí Evropy, Asie a Ameriky.Sólově vystupoval kromě České republiky,Číslo 17Německa a Švýcarska i v Belgii, Holandskua Japonsku.Dlouholetou pedagogickou činnost sizpestřuje workshopy autentické interpretacena universitách ve Lvově, Bogotě či v Tokiu.V roce 2006 se vrátil Miroslav Rovenskýke své herecké práci ve filmu Coming Soon(Don Gio, Pan Tau), a v témže roce, velmiúspěšně debutoval jako režisér a scénografse světovou premiérou opery Borise Yoffeho:„ Ester de Racine“ ve švýcarské Basileji. Učína ZŠ v Ondřejově a ZUŠ Říčany.Miroslav Rovenský je členem správní radyOlivovy nadace a místopředsedou okresníhovýboru KDU-ČSL. Je ženatý a má tři dcery.Jaká témata celostátní volební kampaněpreferujete:Korupce. Stala se v naší zemi závažnýmspolečenským problémem a významně snižujeefektivitu hospodaření s veřejnými financemia oslabuje důvěru občanů ve veřejnousprávu. Politik, který to myslí skutečněpoctivě se zlepšením hospodaření českéhostátu se musí za protikorupční opatřeníjednoznačně postavit.Hazard. V České republice více automatůnež v celé EU, zhruba 100 000 patologickyzávislých hráčů a 6 000 lidí ve výkonu trestuv souvislosti s hazardem je určitě důvodempro omezení a vyšší zdanění hazardu!Mateřská. Snížení mateřské o dvacet procentje výsměchem všem odpovědnýma pracovitým lidem. Odmítnutí politiky,která poškozuje mladé rodiny a na druhéstraně se zavazuje vyplatit skupiněfirem 115 miliard za ekozakázku - největšínovodobý tunel z kapes daňovýchpoplatníků.A jaké jsou priority středočeské KDU-ČSL:Dopravní infrastruktura• Zasadíme se o zlepšení stavu komunikacía dobudování obchvatů měst a obcí.10


4/2010• Jednoznačné NE přeměně letiště ve Vodochodechna druhé největší v zemi.Zdravotnictví• Už dost chaosu ve středočeském zdravotnictví!Veřejná správa a bezpečnost• Zasadíme se o spravedlivý a vyšší podílz daňového výnosu pro obce a města, užNECHCEME polovinu výnosu našichsdílených daní pro Prahu, Brno, Ostravua Plzeň!• Budeme pozorně sledovat trendy migracea řešit problémy integrace cizinců v kraji.Mládež, školství, sport, rekreace• Zasadíme se o vyšší společenskou prestiža ocenění pro každého učitele.• Zlepšíme vybavenost škol modernímitechnologiemi a dalšími pomůckami.• Chceme školství III. tisíciletí: podporujemeprojekt notebook pro každéhostudenta.• Heslo „Sport pro všechny“ musí být realitou:lepší infrastruktura a dostupnostrekreačního sportu.Podpora rodiny• Zlepšíme síť škol a školek.• Budeme hledat nová řešení a rozvíjetminiškolky, mateřská centra a firemní dětskékoutky.• Podpoříme činnost občanských sdruženía spolků.Venkov a zemědělství• Život na venkově nesmí být dražší a náročnějšínež ve městě.• Zasadíme se o zrovnoprávnění podmínekpro české zemědělce a podpořímeprvovýrobu.Poděkování Veřejnýmslužbám města Mnichoviceza zimní údržbuJménem Osadního výboru městskéčásti Myšlín bych chtěl touto cestoupoděkovat Veřejným službám městaMnichovice za téměř bezchybnou zimníúdržbu komunikací, a to nejen na Myšlíně,ale i v celých Mnichovicích.Vzhledem k přívalům sněhu, kterénám letošní zima nadělila, je dle názoruvšech členů Osadního výboru potřebaVS za jejich práci pochválit, a to zejménave srovnání s nevalnou kvalitou zimníúdržby např. v Praze nebo v Říčanech.Za Osadní výbor městské části MyšlínPředchozí, první díl malého předvolebníhoseriálu se zabýval základními podmínkami provýkon mandátu zastupitele. Seriál nyní pokračujedalším dílem, tentokrát věnovaným střetuzájmů veřejně činných osob.Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Každý z násje obklopen lidmi, ke kterým má určitý vztah.Každý máme svou rodinu a příbuzné. Můžememít ve svém okolí lidi, kteří nám dávají prácinebo kteří jsou v profesním životě našimi nadřízenými.Žijeme společně se svými přáteli,ale i s lidmi, které zrovna moc rádi nemáme.Kdokoliv se rozhodne vstoupit do veřejnéhoživota, musí počítat s tím, že bude spolurozhodovato žádostech, které podali právětito lidé. Jinými slovy – dostane se do střetuzájmů, kdy by z osobních důvodů mohl rozhodnoutjinak, než by rozhodoval, kdyby mělna paměti pouze zájem veřejný.Střet zájmů nepředstavuje sám o soběnic nečestného. Je to prostě situace, kteroupřináší život. Velmi problematické však je,pokud osoba tento stav neoznámí a dáleVolím, volíš, volíme…Díl 2: Střet zájmů – a jak se s ním vypořádatHasičský den v MnichovicíchHasičský den v Mnichovicích2. května si mnichovičtí hasiči připomnělisvátek svého patrona – svatého Floriána.Od 13 hodin probíhala na náměstí ukázkatechniky jednotek sborů dobrovolných hasičůz Kostelce nad Černými lesy, Mnichovic,Pyšel, Senohrab, Struhařova, Těptína, Turkovica profesionálních hasičů z Říčan.Kostelní zvon ve 14 hodin pozval hasičedo kostela Narození Panny Marie, kdepan farář požehnal novémupraporu mnichovickéhohasičského sboru.Ceremoniálu se kromě občanů města zúčastnilii jeho představitelé v čele s panem starostou,ředitel Hasičského záchranného sboruStředočeského kraje – územního odboruKolín, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravya Slezska okresu Praha-východ a další hosté.Před kostelem pak pan farář požehnali nejnovějšímu přírůstku do vozovéhoparku mnichovických hasičů: cisterněve střetu zájmů o věci diskutuje a rozhoduje.Podle zákona o obcích je povinností členazastupitelstva obce ještě před zahájenímprojednávání střet zájmů ohlásit.Neohlášený střet zájmů se nevyhnulani Mnichovicím. Jako jednoznačný střetzájmů lze označit hlasování tří členů minuléhozastupitelstva při schvalování jednotlivýchetap změny č. 1 územního plánu.Pro zařazení pozemků jednoho z žadatelůhlasoval jeho bratr a další dva zastupitelé,kteří byli s žadatelem v pracovním vztahu.Nikdo z těchto tří zastupitelů přitom střetzájmů neohlásil.Do střetu zájmů se nedávno dostala i jednaz členek současné komise pro územní plán, jížv současné době předsedám. Komise pro tytopřípady přijala etický kodex, který pro řešení tétosituace obsahuje návod. Jak se komise s toutosituací vypořádala? Přečtěte si dopis, kterýmjsem o této události informovala starostu.Jak se tedy správně chovat, pokud naše rozhodovánímohou ovlivnit osobní vazby k žadateli?Nechme hovořit Oldřicha Kužílka, poradcepro otevřenost veřejné správy, v seriálu„Zaostřeno na občana“, jehož díl nazvaný „Jakudělat z územního plánu cár papíru“ odvysílalav prosinci roku 2007 rozhlasová staniceČRo6: „Věc má být tak: pakliže střet zájmů mátřeba ze sedmičlenného zastupitelstva jedennebo dva, tak má jít za dveře. Jestliže jich jev tom prostě pět, šest - a to je možné, pak jenemožné je vyloučit, ale musí se opravdu dvojnásobnědbát na transparentnost a objektivitudůvodů, které k rozhodnutí vedou.“ Důležité jenezapomenout na to, že dotyčný je vyloučennejen z konečného hlasování, ale i z celé předcházejícídebaty. Osoba ve střetu zájmů tedyo věci nediskutuje, nedává žádná doporučení– prostě slovy Oldřicha Kužílka „jde za dveře“,ať již obrazně, či doslova, a o celé záležitostinechá rozhodnout své nepodjaté kolegy.Martina TesaříkováPříště: Dáváte dohromady kandidátku?Vytvořte si tým!na podvozku Liaz. Před 16. hodinou se hasičia jejich hosté shromáždili u hasičské zbrojnice,jejíž přístavba byla slavnostně uvedenado provozu. Tradiční páska byla nahrazenaželeznou trubkou a tak místo nůžek, kterépan starosta používá obvykle při podobnýchpříležitostech, musel sáhnout po nůžkáchhasičských - s ocelovými čelistmi a hydraulickýmpohonem. V garáži si všichni přítomnímohli prohlédnout výstavu fotografií z průběhustavby, opravy cisterny a vybrané materiályz archivu sboru.11


4/2010Dříve narození členové mnichovickýchhasičů Ing. Grubner (vlevo – s vnukemuprostřed) a pan Matějovský (vpravo)Ukázka speciální hasičské technikyPožehnání novému hasičskému autu na náměstíTo to pěkně stříkáSlavnostní přestřižení pásky (pořádnéželezné tyče) starostou města Ing.P. Schneiderem při otevření nové garážePožehnání slavnostnímu praporu mnichovickýchhasičů páterem Ivanem Kudláčkem v kosteleNarození Panny MarieMateřská školaČtvrtek 18. 3. 2010 byl „ Dnem otevřenýchdveří“ u nás v mateřské škole. Byl to denstudený, nevlídný a na školní zahradě ještěležely zbytky sněhu, takže poprvé v historiiČlenové hasičského sboru a další mnichovičtíobčané při požehnání slavnostního praporu„Dnů otevřených dveří“ jsme nemohli na zahraduškolky vystěhovat zazimované herníobjekty, aby se na nich mohli malí návštěvnícivyřádit. Do školky od ranních hodin proudilaSlavnostní přípitek v nové garážiDen otevřených dveří v mateřské školespousta rodičů s dětmi, kteří si přišli prohlédnoutnaší školičku, ale také se podívatpokračování na další straněRodiče si prohlížejí co všechno je v naší mateřské školce13


Život Mnichovica seznámit jakým způsobem se s dětmi provádívýchovně vzdělávací činnost. Děti mělymožnost pohrát si s hračkami a s kamarády,kteří již do školky chodí a ti šikovnější a nebojácnějšísi s nimi i zacvičily, zatancovaly,zazpívaly, namalovaly pěkný obrázek.Ve spojovací chodbě si rodiče se zájmemprohlédli výstavu výtvarných prací dětí, kterése zapojily do projektu „Aby i naši kamarádimohli chodit do školky“. Na obrázcích dětiznázornily, jak by měla vypadat nová třídas názvem „Hvězdičky“. Výkresy se rodičůmmoc líbily, ale mnozí z nich si povzdychli:„Už aby ta nová třída stála, aby se do nídostaly i naše děti!“ Smutek a zároveň trochunaděje bylo možno vyčíst z očí maminekz okolních obcí - Klokočné, Zvánovice, kterémají svůj obecní úřad, ale nemají školkua žádnou šanci své předškolní děti umístitv okolních školkách, které samy bojují s přebytkemžádostí o umístění dětí.Je pozdní odpoledne. Přihlášky do mateřskéškoly jsou rozebrané. Utichly dětskéhlásky a jen zápisy v kronice školkyjsou důkazem toho, že se malým i velkýmnávštěvníkům ve školce líbilo.Obrázky našich dětíMgr. Alena Hybešováředitelka školkyDělám, dělám píšťalenku.Píšťalenko, podař se mi.Jestli se mi nepodaříš,dám ti ránu, až se svalíš.Prohlížíme obrázky v knížce od mistraLady a dozvídáme se, že oblíbenou jarníhrou byla výroba a hra na píšťalku z vrby.Šikovný tatínek, dědeček nebo klučina dokázaldříve ze silnějšího vrbového proutku píšťalkuvyrobit a zahrát na ní.Pískání nebo hra na píšťalku je oblíbenouhrou dětí u nás ve školce i dnes. Dětize třídy Sluníček a Motýlků provádí pomocízobcové flétničky kondiční cvičení dechuDalší obrázky ze dne otevřených dveří v mateřské školceOtloukej se píšťaličko a flétnový koncert Harpyjí ve školcea ti šikovnější se naučí zahrát i nějakou písničku.Moc jsme se těšili na návštěvu našichstarších kamarádů ze souboruHarpyje, kteří už dokážína flétny zahrát opravdovéskladby a na pana MirkaRovenského, který o flétničkáchdokáže moc hezkyvyprávět a zavést dětido světa fantasie a hudby.Koncert byl jako tradičně mocpěkný a děti si se zaujetímposlechly skladbu Jaro od A.Vivaldiho i lidové písničky.Ale hlavně určitě dostaly chuť si na flétničkyzahrát.Manželé Rovenských, děkujeme!Koncert souboru HARPYJE v mateřskéškolce – dirigent M. Rovenský14


4/2010Základní školaJarní úklidBude to už tisíciletá tradice,že se na jaře uklízí nepořádek a špína, zbytkypo zimě. Je to něco, co považujeme za samozřejméa většina z nás to s větší či menší radostí absolvuje.To, že se uklízí, opravuje, srovnává a natírá je koneckoncůdobře vidět. O to víc je však vidět něco, co s tradicí mocspolečného nemá, co se však stává pomalu zvykem. Jeto podivuhodný a dosti znepokojivý úkaz. Všechna možnáveřejná zákoutí, roští u silnic, keře v parcích jsou plné papírů,plechovek, smetí všeho druhu. Na dovršenou se v příkopechu silnic objevují černé pytle plné odpadků. Tento příšernýjev je bohužel někdy rubem domácího úklidu. To, cohyzdí naše obydlí či zaváží v domě přemístíme za plot!To by snad ještě šlo, kdyby zůstalo jenom u toho.Ruku v ruce se svinčíkem okolo nás se veřejná prostranstvístávají vizitkami chlapského chování dorostu.Čerstvě zasklené vlakové čekárny jsou odporněpočmárány a zaneřáděny a většina skel vzala za své.Lavička v parku nejen že stojí uprostřed smetiště, ale jetřínohá a místo sedadla má rozštípaná prkna. Soudnýčlověk si občas položí otázku: kde se to tu vzalo?Školní mládež nepustí v autobusu dědu nad hrobemsednout. Omladina vstoupí do místnosti s cizími lidmi bezpozdravu a s čepicí na hlavě, neřkuli že tak i obědvá.Odstranění žvýkaček z mramorových dlažeb stojí velkáměsta desítky milionů vyhozených peněz místo rozumněvložených investic. Úklid se horentně prodražuje. Kde se totu všechno toto vzalo? Staří si stěžovali na mládež vždyckya asi je to zřejmě normální. Není však moc normální, kdyžsynkové z opečovávaných novostaveb s upravenýmizáhonky, vydlážděnými chodníčky okolo a s domácívýchovou nabádající k péči o vlastní majetek, produkujígrafiti po cizích fasádách, čmárají sprejem po nověnalakovaných vagónech a cupují seznamy z veřejnýchtelefonních stanic.Že by se v podobných zoufalých pitomostech vyžívalidospělí je absurdní: asi to budou naše děti! Naše špatněvychované děti. Máme totiž tendenci k optickému klamu:v těch nezvedených vidíme spíše děti sousedů nebo přistěhovalců,než naše vlastní ratolesti. Hodně se mluví o potřebězavést do škol etickou výchovu a vést děti k morálníodpovědnosti. Je to vůbec možné? Myslím, že po školechceme něco zhola nemožného. Škola může dobré zvykyupevnit, špatné chování pranýřovat, obtížně to ale budedětem vštěpovat, pokud si to neodnesou od nás.Jarní úklid našich domů, jarní úklid našich zahrad jeněco normálního. Neměli bychom ale zapomínat na jarníúklid hlav našich potomků. Jde o příklad. Kdysi, když jsemještě kouřil, jsem ve Švédsku odhodil na stanici autobusuzápalku. Vtom přicupitala vetchá stařenka, tu sirku zvedlaa zanesla ji do odpadkového koše. Přiznávám, že jsemse zastyděl. A už se to neopakovalo. Rozšiřme jarní úklidi na naši budoucnost, která nám v dětech roste. Čímvíce se nám podaří jim vštípit toho dobrého, tím snázten hrozný nepořádek okolo budeme postupně zvládat.O žádné další lepší cestě nevím…Ing. Antonín CardaJaro se probouzí,květy rozkvétají a včelky pilně opylují….Díky aktivitě občanského sdruženíROSa přišel na besedu s mnichovickýmitřeťáky zkušený včelařpan Karel Andrle. Děti shlédly filmo včeličkách a dozvěděly se velmihezkou a poutavou formou spoustuzajímavostí o životě včeliček, mohlysi vyzkoušet pravý včelařský obleka ochutnat výborný med.A co si z besedy zapamatovaly?Přečtěte si v přípěvcích od dětísamotných:„ Včely jsou pro nás důležité,protože opylují květy a kdyby jeneopylovaly, nemáme ovoce animed. Hlavní včela v úlu je matkavčela. Včelaři na ochranu používajíklobouk se síťkou a rukavice“.(Lucka Špetová, 3. B)„Včely nám dávají med. Naopakjim dávají včelaři cukr s vodou.Včely jsou užitečná zvířata – opylujíkvěty a z nich pak vyrostounapříklad jablíčka a třešně. A typak jíme“. (Anička Brabcová, 3. B)„Včely za celé léto vyrobí až 30kilo medu. V jednom úlu jich jeaž 60 tisíc“. (Tomáš Stránský, 3. B)Včelař pan Karel Anderle ukazuje plásty z úlůOchranný klobouk se síťkou proti případnýmštípancům od včelMilena Flajžíkováza mnichovické třeťákyProhlídka jak vypadá úl, ochrannácedule15


Život MnichovicJeště jedna radostná zprávička ze 2. ARádi bychom se rozdělili o radost z úspěchunašich spolužaček, které obdržely knižní výhruv hlasovací akci NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉKNIHOVNY KOMENSKÉHO „SUK“ – týkalase nejlepší dětské knihy za rok 2009. Věříme,že se budete radovat s námi, protože stejně jakomy víte, že závist je sice nesmrtelná (známez pohádky „Nesmrtelná teta“), ale pustit ji mezisebe nemusíme! „SUKA“ jsme se účastnili z našítřídy téměř všichni a z toho plyne další skvělázpráva, že náš zájem o četbu zatím neklesá!Všechny naše úspěchy by ovšem byly nemyslitelnébez spolupráce s rodiči. Za mnichovickéděti ze 2. A posílám tedy všem našim rodičůmza jejich pochopení, ochotu, trpělivost….velkýdík!!Hana JelínkováKnižní výhry našich druhákůCo se děje u našich druháků?My, letošní osmáci, rozvíjíme své jazykovéschopnosti pomocí projektu e-twinning.V tomto projektu komunikujeme s partnerskouškolou ze zahraničí (v našem případěz Francie).Není to jednoduché. Připravujeme si navzájemrůzné záhady, hádanky, úkoly a příběhy,které mají druhé straně přiblížit prostředí,ve kterém žijeme. A to vše v angličtině!Například jsme si představovali vánočnízvyky, typické sporty a historicky významnámísta. Poslední záhadou byla pověsto Janu Žižkovi z Trocnova, který údajnětábořil pod dubem na Myšlíně a plánovalzde svou bitvu. Tuto pověst jsme našimpartnerům představili jako krátký film, kterýPaní Martinů vysvětluje zásady první pomociDíky ochotě jedné z našich maminek, kteráje zdravotní sestrou, jsme si mohli udělat „Denplný dobrých skutků“ a vzdělávání se v oblastiprvní pomoci, abychom třeba právě tímnaším dobrým skutkem a pohotovým jednánímmožná i zachránili někomu život! Paní Martinůnám trpělivě vše vysvětlovala, ukázala názorněna medvědovi, odpovídala do roztrhání tělana všechny naše zvídavé dotazy… Uvědomilijsme si náročnost zdravotnické práce, ale přizávěrečné reflexi i důležitost všech ostatníchpovolání. Vždyť každý je někdy pro někohopotřebný, důležitý a má na světě svémísto. Došli jsme k závěru, že se budemesnažit, kromě těch velkých „prvních pomocí“,pomáhat a dělatmalé radůstkydobrým a povzbuzujícím slovem, vždyť i takse někdy dá vrátit chuť do života a zachránitjej. S nabídkou k seznámení se s dalšími profesemipřišli i další rodiče. Těšíme se na návštěvumnichovického „Varesu“ a možnástihneme i návštěvy další.Za nová pozvání i návštěvyjiž proběhlé děkují děti ze 2. A.Mnichovičtí osmáci se stali herci v rekonstrukci bitvy u Českého Brodu…nám skvěle pomohla vytvořit jazyková asistentkaShantelle z Anglie. Všichni osmácise na chvíli stali křižáky a husity, kteříproti sobě bojují právě v bitvě u ČeskéhoBrodu. Náš celoroční projekt završí návštěvaFrancouzů u nás v Mnichovicích a v Poněšicíchu Hluboké nad Vltavou, kde s nimistrávíme několik dní.Osmáci si prohlížejí Žižkův dub – je muvíc jak 650 letTereza Šimůnková & Lucie Jelínkováletošní osmičačkyPamátný Žižkův dub na MyšlíněMěříme obvod dubu, kolikrát bychomse okolo něj obtočili16


4/2010Šibeniční vrchA léto začíná …6. Čarodějnice pod šibenicí byly ověnčenytypicky jarním počasím s příjemnouteplotou i lehkou noční přeháňkou, kterák 30. dubnu, tedy Filipo-jakubské noci, tradičněpatří.Letošní kůzlata na Šibeničním vrchuNával návštěvníků mohl ještě za světla obdivovatkozí přírůstky, skotačící na sjezdovce(3 kozičky + 1 kozlík), i babu, uvázanouna připravené hranici. Když za soumrakuvzplál na protilehlém kopci oheň v Pískovně,upálili jsme, zejména pro radost dětí i našičarodějnici, roztočili pípy a country-skupina„DUHA“ udeřila do strun. Mnichovičácise potom bavili a tančili na terase dlouhodo čarodějné noci.Na upálení se těší především dětiA co nás čeká dále? Vzhledem k nárůstunávštěvnosti restaurantu jsme na měsícčerven připravili tematické gastro-víkendy,kdy odborníci kuchařského řemesla představíhostům střídavě speciality mexické, tyrolskéa italské kuchyně!Markéta a Roman MráčkoviČarodejnice už hoříČarodějka domácíKulturaDne 28. 4. 2010 uspořádalo naše O.K.O opět malouvelikonoční přehrávku. Děti předvedly svým rodičům,co se od vánoc naučily a také se vzájemně obohatilysvými produkcemi, které jsou vždycky dobrým stimulem.Další přehrávku chceme uskutečnit 16. 5. 2010,kde jednotlivé skladbičky budou tentokrát věnoványjako dárečky maminkám k jejich svátku Matek. Zvemevás na tuto produkci, aby i Vy matky jste touto formoupřijaly od nás tento malý dárek jako vyjádření úctyvšem rodičům, nikoho nevyjímaje.Marta Marečkováza O.K.OMnichovický Rynek Vás zve na koncert, který se konádne 13. června 2010 dne 13. června 2010 v 18.00v Husově sboru v MnichovicíchKoncert bude z děl J. S. Bacha, E. van Kocha, M.Petráše, O. Kukala a R. GlieraHrají: Michael Ericsson, violoncelloa Jana Vlachová, housle17


Život MnichovicVesele po VelikonocíchTentokrát se nám Musica Rustica předvedlav roli velikonočních koledníků. Sice až týdenpo svátcích (10. dubna), ale bylo to setkání velicemilé. Pásmo s velikonočními pašijemi a ve druhépolovici s písněmi lidovými, které si s chutímnozí z nás zazpívali spolu s muzikanty. Co říciještě navíc? Byl to milý zážitek, který nás přítomnénaplnil pocity jistého míru v duši a po dlouhézimě to byl velice příjemný začátek jara.Na Myšlíně se budeme těšit na dalšípořady, které jsou pro letošní rok plánoványa věříme, že pořadatelé a zejména aktéřitěchto akcí se jich zhostí stejně úspěšnějako nyní.Bohumír Barták staršíza o.s. Myšlín, tedy jsemDiváci v sále hotelu MyšlínObčanská sdružení„Myšlín, tedy jsem“ a„Koordinační centrum sociálněprávní ochrany dětí“ve spolupráci s Dětským domovem ve Strančicíchsi Vás dovolují pozvat naJarní zamyšlení na Myšlíně, které se uskutečnív sobotu dne 15. května 2010 od 17.00v koncertním sále Hotelu Myšlín.Program:‣ Co je nového v Dětském domově ve StrančicíchPřestávka‣ Výběr z děl G.P.Telemanna, E.Griega a C. Stamitzehraje Komorní smyčcový orchestr Quattro Corde, diriguje Jiří KubíkTento koncert je realizován za laskavé pomoci města MnichoviceVstupné dobrovolnéMusica Rustica a její vystoupení na MyšlíněSTARÝ ORIENT – ŘECKOV dějinách západoevropskévzdělanosti se vycházízpravidla od starově k ý c h N Á RO D ŮVÝCHODNÍCH. Bádáníje ještě pro tuto dobuspíše povahy prehistorickéa archeologické než historické.Poznatky se omezují jen na tvorbuliterární, výtvarnou a výrobunástrojů. Bohužel, v oblastihudby nenacházíme žádnoudokumentaci, neboť chybí notovýzápis. Kolébkou hudby je Egypt,Mezopotámie a Sýrie. V Egyptěnacházíme stopy vyspělé hudebníkultury již ve IV. tisíciletí., v Babyloniive III. tisíciletí př.n.l. Zpěva hudba jsou provozovány dvojímzpůsobem:1. Používá se k bohoslužbáma magiím.2. Jako vyjádření světské - zviditelněnílesku dvora nebojako prostředek k zvýrazněníosobního života citového.Tím dochází k zařazováníhudby do oblasti nejen sociální,ale i vzdělávací. V dějinách hudbyjakési prvenství zaujímají ŽIDÉ.Notové památky z této doby jsousice až později, ale bible a talmudje reálným svědectvímo významuhudebního umění jakve školách prorockých,tak i o slavnédobě krále Davidaa Šalamouna (píseň písní).Dokladem této umělecké živostijsou známé žalmy, které se v tédobě zpívaly trojím způsobem:1. způsob antifonický - střídajíse dvě sborové skupiny2. responsoriální - sólistase dělí o přednes se sborem3. antifonní - předzpěvSborová žalmová technika bylavelmi prostá a blížila se k recitaci.V chrámech se používalai technika nástrojová – sofar -zahnutý zvířecí roh, rovná kovovátrubka, kinnor a nebel = obdobařecké lyry.ŘECKOVeliká hudebnost je připisovánajednak bohu Apollonovi jakoprincip vyššího duchovníhodaru, jednak bohu Dyonýsovijako živelné vyjádření bytía v neposledku bohu Panovi jakoztělesnění hudby lidové (slovomusiké, jež přešlo do mnoha18


4/2010jazyků odvozenin pro označení pojmu“hudba” bylo odvozeno od Apollonovýchdružek a múz). Hudba v helénskékultuře zaujímala významné místoa stala se podstatnou součástí vývojena poli sociálním: např. v bohoslužbě,ve velkých okamžicích národníhocelku, v soukromém životě jednotlivce,ale i jako prostředek obecného vzdělání.Národní slavnosti se stávaly pravýmihudebními festivaly, hudba reagovalai citlivě na všechny proměny duchovníorientace, hospodářské a sociální podmínkya politický stav. V ní se zrcadlíveškerý rozmach i pád řecké kultury.Řeckou hudbou začínají právě i evropskédějiny hudby. To co je zásadní,je fakt, že z ní samotné se zachovalovelice málo, protože rostla z jinéhozákladu, ale celým svým základemvýrazným způsobem ovlivnila středověka novověk a tudíž zasáhla do vývojestejně důležitým způsobem jakomalířství, sochařství a architektura.Téměř celý středověk se opíralo skvěle popracovanou soustavu řeckou,jejíž akustická část platí v podstatnýchvěcech dodnes. Stejně jako řeckáestetika vytvořila základy, z nichž tentoobor čerpal po dlouhá staletí a dávali inspirující podněty pro řešení stěžejníchotázek v umění vůbec.Nástroje: Nejpoužívanějším nástrojemv umělé řecké hudbě byla kithara,lyra a aulos.Kithara a lyra - nástroje drnkací =ozvučná skříň u kithary byla hranolovitá,u lyry oblá, na kterých byly napnutystruny. U kythary jich 7, později 11strun, u lyry méně. Struny se rozezvučovalyprsty nebo tepátky, znalase i flažoletová technika.Aulos - dvouplátkový šalmaj, předchůdcehoboje, válcovitě vrtaná rouraopatřená hmatovými dírkami. Hráčipoužívali zpravidla dvojice píšťal a nedovedemevysvětlit, zda k rozšířenémurozsahu nebo modulaci.Harfa - vyskytovala se již ve starémEgyptě a byla požívána k domácímzábavám a k tanci.Flétna a Panova píšťala - rozšířilazvukovou barevnost v podobě dechovýchnástrojů.Varhany - veliký řecký vynáz(Ktesibios - 3. stol. př.n.l.) - píšťalybyly poháněny místo vzduchem vodou,proto jsou mnohdy označovány jakovodní varhany.K velkému zvukovému rozmachu přispívávznik různých druhů trub a nástrojebicí. Člověk od pradávna toužil vyjádřitsvé emoce - s tím vznikala i rozmanitáškála hudebních typů, jež se stále vyvíjelya zdokonalovaly. Jako nejpřirozenějšízaznívaly různé písně lidové, vyjadřujícípestrou škálu pocitů a tak vznikajízcela přirozeně písně radostné, žalostné,milostné, pracovní, svatební, ukolébavky,ale i oslavné. Aiodové používaly zpěvuk oslavě bohů. Zpěvný charakter mělyi písně epické, jejíchž účinek byl ještěstimulován hrou na drnkací nástroje =>nejznámější - Homérův epos Illias a Odysea(9. století př.n.l.) a velice známé jsoubásně milostné básnířky Sapfó spjatévýlučně s drkacími nástroji.V této době se začínají zakládatprvní hudební školy pro hru na kitharua aulos známé jako kitharistikaa auletika, kde se docilovalo virtuóznítechniky, která vedla u auletiky k obratuk hudbě programní. V neposlednířadě vzniká i tzv. orchestika => nebo--li škola taneční, kde dochází k vývojivyššího umění jako oboru. Další stupeňvývoje přináší i uvědomělou uměleckoutvorbu, která je již vnímána jako vyššíprogramová činnost vytvořená lidem.Nejznámějším projektem je Lesbickáškola v čele s Alkaiem a básnířkouSapfó.(roku 600 př.n.l.).Zdokonaluje se i heterofonie, chorickályrika, kterou založil v 7. stol. ThaletasKrétský a vrchol uskutečnil Pindarosz Théb. (1. Polovina 5. století).Hymnický sborový dithyrambosk poctě boha Dyonýsa se stal základemřeckého dramatu. Hudební složkase stala i neodmyslitelnou součástířeckých tragedií a komedií.Počínaje 4. stoletím př.n.l. se začínáprudce měnit typ duchovního života,který má značný vliv i na stav řeckéhudby. Doba se už nespokojovala s dokonalostía hospodárnou vyrovnaností,naopak volalo se po uplatnění emocí.Všechna díla tíhla k vášnivě vypjatémuvýrazu, odpovídajícímu vzrušenémuživotnímu stylu. Hudba hromadilase záměrem nové prostředky, které byse záměrem svázané formy rozšiřovaly.Klasický dythyrambos přešel v kantátupro sóla a sbor, rozmach virtuozityzasáhl i kitharodii. Rostl i vliv východníhoumění a vzniká nový typ vzdělanosti,kterou nazýváme “hellenismem.”Vliv řecké hudebnosti byl obrovský,zejména za doby slavných výbojůAlexandra Velikého, kde její uplatněníbylo vymožeností celého východníhoStředomoří, kde řecká hudba měladomov a zažehnutá ohniska již dřívev obchodních střediscích a osadách.Marta MarečkováLadovo muzeum v HrusicíchSlavnostní odhalení sochvěnovaných významnémučeskému umělci, malířia spisovateli Josefu LadoviOdhalení se konalo dne 30. 4. 2010 v 10.00 hod.v areálu Památníku Josefa a Aleny Ladovýchv Hrusicích.Tuto akci pořádalo Oblastní muzeum Praha– východ Brandýs nad Labem – Stará Boleslavza podpory Středočeského kraje.Sochy věnované Josefu Ladovi navrhovali a realizovalistudenti VŠ akademie výtvarných uměnía návštěvníkům Ladova památníku, předevšímdětem se jistě budou líbit.Miroslava Vojtíškovátajemnice MěÚ MnichoviceSochy věnované mistru Josefu Ladovi od studentů VŠakademie výtvarných uměníÚčastníci slavnostního odhalení soch věnovanýchmistru Ladovi, odprava: Josef Lada (vnuk mistra Lady),M. Vojtíškova (tajemnice MěÚ), L. Tesařík (starostaHrusic), Ing. P. Schneider (starosta Mnichovic), Ing. D.Grossová (vedoucí Ladova kraje) a E. Kršňáková(Sabmiller Popovice)Tři grácie - zprava Miroslava, Eva a Dana19


Život MnichovicOd našich básníků a spisovatelůBÍLÝ PRAPORMájový den, den plný naděje,hodina míru se konečně blíží,v jarem vonící Hanzlově stránivšak číhá smrt, po kolejích se plíží.Vlak plný nepřátel, zbraní a střel,před sebou vagon českých lidí,stojí tu ve vzteku, nemůže dálk cestě na Prahu koleje chybí.Ve křoví skrytý gardistů roj,statečně v cestě mu brání,nepustit dál a vydržet boj,obránci Prahy jsou na této stráni.Tu jeden z nich povstávána kus větve bílý šátek dává,teď vystoupil statečně na kolejea šátkem jak praporem mává.„Hej, němečtí vojáci, slyšte mne, hej!“Ozvěna vrací se od ztichlých stromů„Mějte už rozum, zítra je mírpropusťte zajatce, vraťte se domů!“Volá a bílým praporem mává,v pohnutí stěží se slzám brání,kráčí dál po pražcích vlaku vstříc„Přicházím v míru, dost bylo umírání!“Vlak jenom mlčí, v tom tichu je vzdor.v tom třeskne kulomet, větve se zachvějía hrdina s bílým praporemklesá tam uprostřed kolejí.V noci vlak zmizel v temnotězajatci vrací se, únavou kleslimrtvé tělo na krvavém praporudo domku strážního vnesli.Dnes tam má pomníček u strážního domu,hned vedle kolejí u statného stromua vlaky kol letí jak vzpomínky co chvíli,na padlého hrdinu a jeho prapor bílý.V upomínku na hrdinnou smrt Jana Bělskéhodne 7. května l945Antonín MarečekMÁJOVÉ VŮNĚ ROKU 1945Jak jsem je zažil a cítil.Přišlo jaro roku l945, posledníhoroku nejstrašnější války světa. Jakoohromný lis stlačují spojenci z východui ze západu ještě silné německé armády.Američané je tlačí k Labi, Rusovéna Berlín. V evropském předjaří se objevujíprvní šeříky, toho roku nezvykle brzya s jejich první vůní je cítit závan nadějea blížící se svobody. To byla hlavní vůnějara l945, která provázela ukončení válečnýchhrůz.Je 1. máj toho památného roku, zprávyse střídají jedna přes druhou a lidé jepřijímají s nadšením Americký džíp prýviděli v Berouně, generál Patton táhnez Chebu na Plzeň a prý chce osvoboditPrahu i přes zákaz, ruské tanky jsouprý v Drážďanech. V ovzduší je cítit vůněblížícího se vítězství. Německý vůdce prýzemřel hrdinou smrtí, jak píší novinya on se zatím den předtím strachy otrávila polit benzinem shořel na dvorku svéhobunkru v Berlíně. V Praze vzrůstá nepokoja ve vzduchu visí napětí z očekávánívelkých událostí.Pátého května už nejsou lidé v Čecháchk udržení. Ve městech se objevujídosud zakázané státní vlajky s modrýmklínem, do oken putují rozhlasové přijímačea ozývá se hudba národních písní.Ve vzduchu je cítit napětí a zvláštní vůněblížící se svobody a míru. Revoluční třídouv Praze jde mohutný průvod, v čeleherec O. Korbelář s vlajkou v ruce a volána lidi v oknech. Ve vzduchu je cítitvzrušení a dosud neznámý pach pálenýchlistin, masa i krve a také střelnéhoprachu. Je to pach smrti i nového života,v duši je strach a současně radostnéočekávání. Ale lidé se už nedají udržet.Na náměstí Republiky visí na kandelábruhlavou dolů lidská postava a podní hořící odpadky s pachem spálenéhomasa. Do lidí se vlévá vztek po letechponížení a potupy. Do chaosu zaznívástřelba ze střech a oken, ještě naposledněmecká pomsta a krutost v posledníchchvílích jejich nadvlády. Ve vzduchu létásmrt, lidé jsou vzrušeni střelbou, prvnímimrtvými a raněnými. Kolem Masarykovanádraží leží těla mrtvých, šíří se zprávyo zvěrstvech na Pankráci, prý se blížíněmecké tanky od Benešova, staroměstskáradnice hoří! Je sháňka po zbranícha nad Prahou se vznáší pach krve, spáleništěa křik raněných. Někdo v euforii křičí„Hoří Hradčany!“ a zatím Herman Frankpálí hory dokumentů a hustý dým zahalujekatedrálu. Vzrušení dostupuje vrcholu,shání se zbraně a hlasatel Mančal(bratr toho mnichovického) úpěnlivě voláz českého rozhlasu o pomoc spojeneckéarmády. V jarním vzduchu se mísí strachs bojovnou vůlí a odplatou. V rannímšeru, ještě za tmy odjíždějí z Prahy autas Němci, ale i tanky a na nich kobercea německé ženy v kožichách. Všechnomíří na západ.Je ráno 9. května. V prachu a kouřiz motorů valí se v rachotu železnýchpásů ruské tanky. Tenkráte jako osvoboditelé.Ty první tanky obalené lidmis vlajkami a kyticemi šeříků se pomaluvalí Václavským náměstím. Ve vzduchuse mísí vůně benzinu, střelného prachua potu s vůní vodky a šeříků. Všudeje zmatek a radost, lidé se objímajív prachu rozvalin dvou obchodníchdomů u musea, na které padly německébomby určené právě památnému museu.Všichni jsou omámeni pocitem svobodya radostných hudebních pochodů v záplavěvlajek a objetí. Radostné výkřikyshledání ztracených, první návratyz vězení a koncentráků. A ve vzduchuradostná hudba a vůně šeříků. To jarokvetlo snad nejvíce šeříků v celé našíhistorii. Rozkvetly i třešně v alejích a trnkovékeře na mezích. A všude vůněkvětů, při níž si mnoho srdcí oddychlo.Příroda si jistě řekla, že tenhle máj musíbýt ten nejhezčí.20


4/2010Mnichovické náměstí je plné rozesmátýchlidí, záplava vlajek a šeříků a v jejich vůniradost ze svobody. Kolem radnice se objevilyi naše vojenské uniformy, uložené ve skříníchod roku l938. Poručík Jan Švec, u něhožse shromažďují všechny ukořistěné zbraněse zdraví s ruskými partyzány. Pan učitelPečenka, jeden s vedoucích mnichovickéhoodboje vítá i první ruský gazik, co přijel na náměstí.Mnichovičtí gardisté, kteří ještě včerabojovali ve stráních u trati s ozbrojenýmvlakem a s jednotkou SS u Strančic, dneskas hrdostí pózují fotografům nad provisornímihroby před mariánským sloupem. Během dnepřiklusala i stáda koní, aby navštívila místníovocné zahrady. A za nimi hlasité rusképovely vzbuzující u nás radost a smích z příbuznéřeči, ale i trochu nejistoty z dalšíchdní. Ale co, na politikaření tenkrát nebyl ještěčas, draze vykoupená svoboda je konečně tu,a tak vítejme, zpívejme a radujme se. Večerzní salvy ze samopalů a gejzíry světlic po celounoc. Ve vzduchu převládá vůně ruskéhotabáku a vodky a garmoška vyhrává častušky.Je první den po válce a vše voní mírema růžovou budoucností, těžce zaplacenouživoty našich padlých ještě před několika dnyna strančických a mnichovických stráních.Nedlouho potom je u Urbanů taneční zábava.Orchestr hraje s chutí, co ho jen napadne,ruskou Kalinku a Políčko, pole, americkýHvězdný prach a V náladě, opakovaně našíŠkoda lásky, na niž se poprvé tančí bláznivánovinka bugy-bugy. Pojednou zavanula sálemzcela nová vůně: někde se otevřela vojenskákonzerva UNRY s kávou Nescafe. Lidé přestalitancovat a rozhlíželi se odkud ta rajskávůně, kterou šest let necítili. Hned se všechnohrne do výčepu se snahou ochutnat prvníopravdovou kávu, co tak nádherně voní. Takto byla také jedna z vůni prvních svobodnýchdnů. Teď jsme konečně věřili, že to vše neníjenom sen a pevně doufali, že všechny příštímáje budou už zasvěceny pouze lásce a budouvonět šeříky a opravdovou kávou.Antonín MarečekTuristické informační centrum 21


Život Mnichovic22Klub eských turist 102 100 íanyve spolupráci s ZŠ íany, Bezruovapoádá turistický pochodK pramenmRokytky„Pochod Františka Znamenáka“sobota 29. 5. 2010 íanyKT íany a ZŠ íany, Bezruova ul.poádají a srden zvou všechny malé i velkémilovníky pírody na putování„K pramenm Rokytky“.Pijte se podívat do míst, kde se nacházíprameny Rokytky a její pítoky. Kde si vodarazí cestu kamenitým korytem radošovickéhoúdolí a dále spchá ku Praze. istá voda dalapodnt k vybudovaní koupališ v tomto klidnémúdolí. Náronjší turisty zavedeme doVodradských buin, na Ondejovskou hvzdárnu,do Mnichovic a íanských les.Na pochod se vydáte od základní školy v Bezruov ulici, nad nádražímD v íanech.Start: delší trasy 7 – 9 hodin 16,25,28,37,42 kmkratší trasy 8 – 11 hodin 8,13 kmCíl pochodu: základní škola v Bezruov ulici do 18 hodinStartovné:dtské trasy 8,12 km 20 K len KT 15 Kdelší trasy 16, 25, 28, 37 km 30 K len KT 25 KOdmna: dtské trasydelší trasyPopis tras obdrží úastníci pochodu na startu pochodu.Pochodu se každý úastní na vlastní nebezpeí.Květenv PŘÍSTAVUVelké divadelní finále- přijměte pozvánína závěrečné velkolepépředstavení přístavnídivadelní sezony! Čekánás činoherní představení O dlouhém, širokéma bystrozrakém populárního divadélkaRomaneto. POZOR – tentokrát ve velkém sáleMnichovické krčmy v pátek, 21.5., v 16.00hod. Všechny srdečně zveme na pohádku!Od ledna se každý poslední pátek v měsícipotkáváme na divadelních loutkových představeníchv klubových prostorech. Máme velkouradost, že si naše divadélka našla svoje publikum.Naši malí i velcí diváci v dubnu loutkovépředstavení americké divadelnice Laeth Gaffendokonce absolvovali zčásti v angličtině!– pamtní list, odznak pochodu a nco sladkého na zub.– pamtní list, odznak pochodu,razítko IVV, a možnost zakoupeníkovového odznaku pochodu.Na startu si mžete zakoupit záznamníky OTO: Rokytka, Posázavská stezka, Svatojánské proudy –potopená minulost, Zlatonosná Kocába, Posázavské mlýny, „Retro“íansko. Mžete si zdevyzvednout splnné OTO.Úastí na pochodu plníte podmínky OTO Rokytka, „Retro“íansko.Noclehy: nezajišujemePřístavKT íany se tší na Vaši úast.Kromě divadla se můžete také těšit na dalšíTvůrčí večery. Šperkařské techniky a bižuteriese setkaly s nebývalým zájmem a myspolečně s výtvarnicí Radkou Bělinovou věříme,že i květnové téma – FIMO – si najdesvé nadšené publikum! FIMO je modelovacíhmota, která se po krátkém ručním hněte-ní stává měkkou a podajnou a dá se lehceOlga Matláková představila Montessori pedagogikudne14. 4. 2010 v PŘÍSTAVu.Přehled akcí v květnua začátkem červnaKVĚTEN15. 5. - Slavnost Letnic - začátek 10.00 hodinOslava Ducha, co dýchá touto zemí.Pořádá RK Přístav21. 5. Velké divadelní finále v Mnichovické krčmě/PŘÍSTAV - začátek v 16.00 hodin„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“známá pohádka doplněná veselými a hravými písničkamivstupné - dítě 60 Kč, dospělý 40 Kč - rezervace možná22. 5. Mnichovické kramaření - začátek od 13.00 hod.Zábava pro všechny obyvatele Mnichovic a okolí.Každoroční slavnost a dobročinná akce, pořádá MěstoMnichovice ve spoluprácise ZŠ a MŠ Mnichovice.22.5. Cesta Kocoura Mikeše, Pohádkové HrusicePořádá Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj (trasa přesTIC Mnichovice)Další informace na www.ladův -kraj.cz29.5. Turistický pochod „K pramenům Rokytky“Pořádá KČT Říčany (trasa přes TIC Mnichovice)ČERVEN1. 6. Dětský den v IC v Turistickém informačním centruV úterý dne 1. 6. 2010 zveme všechny děti do informačníhocentra na dětský den.Každý, kdo přijde namalovat obrázek, dostane malouodměnu.Těšíme se na všechnyRadka LaštovičkováRenáta Zuzaníkovámodelovat pomocí nožíku, válečku, strojkuna nudle, formiček. Je vhodná pro výrobunejrůznějších dekoračních předmětů, přívěsků,sponek, postaviček, korálků apod. Odstínyje možné mezi sebou míchat a vytvářet takdalší barevné odstíny. Pokud se chcete přidatke kouzlení s úžasnou hmotou – těšímese na vás 19. 5., kdy se s Fimem seznámímeLEGOhraní aneb dup, dup, Duplo! Hrací dopolednes legendární stavebnicí dne 28. 4. 2010v PŘÍSTAVu.


4/2010a vytoříme si první výtvory a pak 26.5., kdyvypečené šperky či jiné předměty budemedále vylepšovat a dokončovat.Do květnového předprázdninového finálevstupuje i Klub maminek. Na programupohodového středečního dopoledne najdete:- Dne 5.5. to bude tvoření pro dospělé„Drátované hrnky“. Součástí dopoledne jei krátké cvičení a říkanky s dětmi.- Dne 12.5. si vyrobíme loutky a zahrajemedětem divadlo „Jak pejsek s kočičkou vařilidort“.- Dne 19.5. to bude tvoření pro děti „Tvořímez kartonových krabic“. Součástí dopoledneje i krátké cvičení a říkanky s dětmi.- Dne 26.5. si přijďte pohrát a tvořit dlevlastní fantazie.Důležité sdělení všem klientům a příznivcůmPŘÍSTAVuSpolečnost pro aktivní rodinu, o.s., provozovatelrodinného klubu Přístav, provozrodinného klubu ukončí ke 30. 6. 2010. Stanese tak po bezmála pětiletém fungování.Všem klientským rodinám chceme poděkovatza přízeň, věříme, že nabídka kroužků,kurzů, akcí i volná herna byla pro všechnypřínosná a zajímavá. Zároveň chceme poděkovatza štědrou podporu patronu klubu, společnostiMountfield, a.s., za laskavou podporuMěstu Mnichovice i za příspěvky na jednorázovéakce společnosti Auto Babiš a dalšímjednotlivým dárcům a dárcovským rodinám.Martina Linkováza rodinný klub Přístav patron PŘÍSTAVUděkujeme také za podporu MĚSTU MNICHOVICE a MPSV23


Život MnichovicZ historieNaše státní vlajka je stále mladáDne 30. března 2010 jsme si připomněli90. výročí existence symbolů samostatnéČeskoslovenské republiky - vlajky, státníhoznaku a standarty prezidenta republiky.Schválilo je v roce 1920 Národní shromážděnízákonem, který určil jejich podobu.Znak i prezidentská standarta se v dalšíchetapách Československa měnily a upravovaly.Vlajka však vydržela s výjimkou válečnýchlet až do rozpadu společného státuČechů a Slováků a v roce 1993 ji převzalaČeská republika.Historická česká vlajka byla bílo-červená,měla dva stejně velké pruhy a to horníbílý a spodní červený. Vzhledem k tomu,že se podobala vlajce polské i rakouské, bylapo vzniku samostatného Československapoptávka po vlajce nové. Přípravou novýchstátních symbolů byla pověřena komise,ve které byli zástupci ministerstev, politikůi odborné veřejnosti. Po delší diskusi se jejíčlenové shodli na tom, že vlajka budeobsahovat slovanské barvy (bílou, červenoua modrou)a uložili pracovníkovi archivuministerstva vnitra Jaroslavu Kursovi, abyzadání zpracoval.Kursa namaloval řadu návrhů s různýmipruhy včetně varianty s modrým klínemNávrh vlajky Jaroslava Kursy, malý znak ČSR,malý znak ČSSR, malý znak ČRsahajícím do jedné třetiny délky bíločervenévlajky a předložil v červenci 1919 komisi.Komise vybrala vlajku s modrým klínem,ale po kritice veřejnosti byl v lednu 1920klín protažen do poloviny délky vlajky.Tuto podobu státní vlajky schválilo Národníshromáždění v roce 1920.Kromě vlajky schválil parlament také dalšídva symboly nového státu – státní znaka prezidentskou vlajku. Státní znaky se podleokolností dosud využívají v několika verzích,jejichž základem je takzvaný malý státníznak. Ten byl v roce 1920 tvořen červenýmštítem se stříbrným dvouocasým lvemve skoku a s korunkou, na jehož prsou bylštítek zobrazující znak Slovenska (dvojramennýkříž vyrůstající z modrého trojvrší).Stříbrný dvouocasý lev byl znakem Českéhokrálovství přibližně již od druhé poloviny 12.století. Během dalších desetiletí doznal malýznak několika změn. Například v roce 1960přišel lev o korunku, kterou nahradila pěticípáhvězda. Po rozpadu Československase původní český lev dostal do znaku Českérepubliky.Karel Dražilkronikář města24Něco ohledně zdraví a stravySV našich článcích jsme naše čtenářežádali, aby pravidelně v průběhu celéhodne popíjeli čistou pitnou vodu, alespoňdva litry. Abychom si uvědomili, proč je totak důležité, uvádíme několik zásadníchinformací o vodě (s využitím internetovýchzdrojů).• Lidská bytost se skládá se ze 100-120biliónů buněk• Denně odchází (umírá) 600 miliard buněka vytvoří se nové, ne všechny, proto stárneme• Za 1 vteřinu proběhne v těle 10 30 fyzikálněchemických operací• 10 28 atomů neustále mění své pozice• Každých 5 dní se vymění kompletněpovrch střevní stěny• Každých 6 týdnů se mění části jater, jinéčásti žijí a mění se až za několik let• Tuk v těle se mění kompletně jednou za 3týdny• Každý měsíc se kompletně vyměnípokožka, typická buňka pokožky žijepouze 14 dní• Čichové buňky se mění komplet jednouza 4 týdnySPCN žádá, radí, informujeNOVÝ POHLED NA VODU• Všechny červené krvinky se mění jednouza 2-3 měsíce• Za 1 vteřinu se tvoří 200 miliónů erytrocytů• Za každých 90 vteřin se v (plazmovýchbuňkách) v krevní tekutině tvoří mnohomiliónů protilátek z více než 1200 aminokyselin.• Plod v děloze matky vytvoří za minutu cca250 000 nervových buněk.• Chromozómy, kterých je 64 celkem, jsoudokonalé antény a mají za úkol vytvořittu správnou buňku z buňky matečnína daném místě. Potřebné informace tytoantény přijímají též z okolních morfogenetickýchpolí (Sheldrake).To vše a mnoho dalších dějů, uvádí v činnostzázračná tekutina zvaná voda. Nyníse podívejme na vodu z několika novýchpohledů. Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejšítekutinou na planetě. Je jí nejvíce, jevšude a ve všem. Proč je voda tak důležitá?Zemský povrch je tvořen ze 70 % z vodya z 30 % ze souše. Lidská bytost se skládáze 70 % z vody a 30 % sušiny. Novorozenec80 % voda 20 % sušina, mozek 80 % voda20 % sušina, slina 98 % voda 2 % sušina, krev92 % voda 8 % sušina, kosti 20 % voda 80 %sušina. Lidská strava by měla být tvořena70 % z vody a 30 % ze sušiny. Skutečnost jevšak často jiná. Musíme si hned na začátkuuvědomit, že vlastnosti vody jsou z většíčásti biofyzikální, nikoliv biochemické! Pokudse na vodu budeme dívat pouze z chemickéhoúhlu pohledu, pak budeme jen těžko věřit,že se do ní mohou ukládat data.Voda jako jediná tekutina na této planetětvoří pět základních Platonových krystalickýchstruktur!! Tetraedr – 4stěn, hexaedr– 6stěn, oktaedr – 8stěn, pentagondodekaedr– 12stěn, ikosaedr – 20stěn. Všechny tytoX-stěny se budou dotýkat svými rohy koule,která je bude obepínat. Koule, která se budenacházet uvnitř X-stěnu se bude vždydotýkat středu jejich stěn. Je to tzv. zlatý řezstruktury krystalů vody…. Dosud bylo známo13 anomálií vody, které vědci neumí vysvětlit.Vymykají se všem fyzikálním zákonům, kterédosud známe. Mnoho vědců však připouští,že dnes už je známo přes 100 anomálií vody!Podíl na tom mají vodíkové můstky a tvorbavodních krystalů. Také vazby mezi vodíkema kyslíkem téměř pod všemi myslitelnýmiúhly. Uveďme si alespoň některé anomálie.


4/20101) Proč voda ve studánce pramení vždyve stinném a tmavém místě a má teplotu4°C? Jestliže kolem vykácíme stromya na pramen bude působit sluneční světlo,během dvou měsíců pramen vyschne.Pokud nad vyschlý pramen vystavímenějaký kryt a zabráníme dopadu slunečníchpaprsků, pramen opět do dvou měsícůzačne pramenit.2) Proč led plave vždy nahoře? Přitomjakákoliv jiná tekutina zmrazená na led neplavena tekutině samé. Například led olejese potopí, podobně led rtuti neplave na rtuti,led benzínu neplave na benzínu…3) Proč jediná voda když zmrzne, zvětšísvůj objem? Ostatní hmoty a tekutinykdyž zmrznou, svůj objem zmenší, např.plasty, kov, látka, olej atd.….4) Proč má voda navíc tak obrovskou sílu?Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodnípotrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů,betonové konstrukce atd. …?5) Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg, kdyžvýpočet hmotnosti molekul v jednom litruvody vychází pouze na 0,5 kg?6) Proč voda teče vždy klikatým způsobem?Nikdy neteče rovně. Když se díváte,jak voda stéká po skle, zjistíte, že vždyteče esovitě, určité pramínky místy dokoncei nahoru proti gravitaci. Když se budetena stékající vodu dívat pozorně, zjistíte také,že voda zároveň roluje. Tímto způsobemtečou všechny řeky. Rotací se čistí koryto,ničí se viry, bakterie, plísně a jiné škodlivélátky a zároveň se mažou veškeré informace(akustické, elektromagnetické, chemické,světelné), které voda získává během svéhotoku. Narovnané toky lidmi se zanášejí dalekorychleji. Voda teče také rychleji ve svémpůvodním korytu než v korytu rovném.Můžeme se přesvědčit se sami jednoduchýmpokusem, pro který má klasická fyzika stěžínějaké vysvětlení. Vezměme 2 m dlouhoudřevěnou desku. Do ní vyfrézujeme 2 dráhyo něco větší, než průměr například kulečníkovékoule. První dráha bude rovná, druhádráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusovkamusí splňovat princip „zlatého řezu“ (viznapř. Wikipedie). Nyní vezmeme dvě stejnékulečníkové koule a z horní polohy je pustímepo nakloněné desce ve stejný okamžikdolů. Logicky budeme očekávat, že koulev rovné dráze bude dole první. Kupodivutomu bude přesně naopak. První bude koulev delší dráze. Zakřivením získává větší rychlosta energii. Možné vysvětlení by mohlo být,že rotací čerpá volnou energii z okolí. Právětoho voda využívá při svém toku.7) Proč voda převádí hmotu v energii a naopak?Vědci udělali ve Francii pokus s 20 lidmis energetickým deficitem. Zvážili je na přesnédigitální váze, která měla za desetinou čárkoudvě místa. Po zvážení všichni vypili 1 litrrůzných tekutin, mléka, piva, čaje, limonády,džusu, minerálky, kávy, šťávy, atd. Po stanovenédobě, kdy nesměli použít WC, se všichni zvážilia měli téměř přesně o kilo víc. Druhý den sistejní lidé opět stoupli na váhu. Pak každý vypilběhem 10 minut 1 litr čisté pramenité vody4°C. Po stejně dlouhé době, za stejných podmínek,se všichni opět zvážili. O očekávanékilo navíc tentokrát nevážil nikdo. Všichni siceopět vážili víc, ale v průměru pouze o půl kila!Tělo uložilo jen část vody a zbytek vody použilona okamžitou přeměnu v energii. Zajímavéje, že to může fungovat i naopak. Zeptejtese pracovníků na pitevně, o kolik kilo víc budevážit nebožtík několik hodin po smrti. Zdese energie v těle naopak mění zpětně ve hmotu.Nepochopitelné, že? Vhodné do soutěžeo zlatý balvan klubu Sysifos.Dodejme, že pokud by někdo na pouštiumíral žízní a dostal by 1 litr vody4°C , tak by nepřibral skoro nic, za pětminut by vstal a odešel by po svých. Alepozor, kdyby dostal 1 litr jakékoliv pochutiny(Colu, pivo, mléko), mohl by na místězemřít!!! Tyto případy jsou dostatečnězdokumentované. Při 4°C a při takovétoteplotě má voda největší měrnou hustotu.Tím nám sama příroda ukazuje cestu.Zajímavé je, že pokud nám to jinak zdravotnístav dovolí a nejsme zrovna uřícení, taknenastydneme i když pijeme takto studenouvodu. Když bychom pili jiné tekutiny přitéto teplotě (například mléko z lednice), taknastydnout můžeme (zajímavé ovšem je,že někteří lékaři naopak doporučují pití vodypouze teplé, až horké).Voda má zkrátka pro náš organizmus velmidůležitou a nenahraditelnou roli. Čistí nás,detoxikuje a dodává nám energii. Avšakpozor, POUZE čistá pramenitá voda. Každýčlověk by měl vypít postupně v průběhucelého dne alespoň 2 litry pramenitépitné vody. Opakujeme, čisté vody, a hnedbychom měli o mnoho zdravotních problémůméně (například bolení hlavy má častoupříčinu v nedostatečném pití vody). Řeknetesi, každý z nás přece vypije denně nějakémnožství tekutin a stejně máme různé kameny(žlučníkové, ledvinové atd.), zanesenécévy, zacementovaný mozek, osteoporózu,artritidu, angínu pectoris, kornatění tepen,astma a mnohé jiné. Z velké části je na viněnedostatečné pití čisté vody.Namítnete, ale vždyť já během dne vypijilitr mléka nebo čaje, litr piva a litr slazenéminerálky. Kolik si myslíte, že jste vypili čistévody? Dobře čtěte prosím, mnozí odbornícise shodují na tom, že jste nevypili ani gramvody. Proto je tak důležité dodržování pitnéhorežimu, kterým však máme na mysli pitíčisté pitné vody! Když takovou vodu (lépenavíc levitovanou - vysoce strukturovanou),budeme pít, většina z těchto nemocí se námpravděpodobně vyhne. Zdá se vám to neskutečnéa až moc jednoduché? I když pijemedostatek jiných tekutin, můžeme být přestodehydrovaní, podobně při konzumaci dnešníchkrásně balených průmyslově vyráběnýchpotravin můžeme mít nadváhu, a přestomůžeme být podvyživení.Dnes je ale stále větší problém čistouvodu sehnat. Většinou nakupujeme v obchoděnápoje a pijeme hlavně minerálky. Přitomsi myslíme, že to je pro tělo to nejlepší.Všude nám to denně inzerují v reklamách.Ale uvědomme si, že lidské tělo si nedokážes takto upravenými nápoji jen tak lehce poradit.Minerálky jsou v podstatě lékem a mělibychom je pít maximálně 3 týdny v roce. Prolidské tělo jsou přirozenější anorganickélátky - ovocem, zeleninou a zvířaty, přeměněnév organické. Když si to uvědomíme,zjistíme, kolik peněz zbytečně vyhazujemeza nesmyslné průmyslově vyráběné chemicképřípravky a balenou vodu.Dále si musíme uvědomit, že veškerénápoje prodávané v obchodech mají nějakouskladovací dobu. Ta se dociluje průmyslovouúpravou, která může být zdraví škodlivá. Dejtesi normální pitnou vodu z vodovodu v létěza okno, a už za týden bude voda páchnout.Zezelená a bude nepoživatelná. Jak jetedy možné dávat záruku na minerálky a jinétekutiny jeden rok a více? Protože mnohé,než jdou z výroby do obchodu, jsou ošetřenytvrdým zářením, většinou AMERICIEM, abyse zničily veškeré bakterie a viry. Řeknete si,to je snad dobře, ale informace o radioaktivitěve vodě bohužel ovlivňují náš organizmusnegativně. Když k tomu přičtememnožství dalších dodávaných chemikáliído všech těch ochucených vod, nemusímese divit, že dlouhodobé pití takto upravenýchtekutin naše zdravotní problémypřiblíží, nikoli oddálí.Co tedy pít, abychom se těchto problémůvyvarovali? Je hned několik možností. Vysocestrukturovaná voda vzniká v přírodě napříkladpři jakékoliv bouřce. V bouřkovém mrakudochází k prudkým podtlakům a rotaci vody.Rychlosti pohybu jsou kolem 300-500 km/h.Tak zde dochází k levitaci vody. Levitovanávoda z bouřkového mraku má až 40krát slabšímezimolekulární vazby, než voda klasická.Má vynikající vzlínavost v kapilárách. Když jena jaře hodně bouřek, je daleko více plodůna stromech, musí se podpírat větve, abyse nezlomily a rovněž tak, vynikající výnosypokračování na další straně25


Život Mnichovictřeba jahod a jiných plodů, stejně tak u zeleniny.Chytat levitovanou dešťovku na pití jevšak možné až po dvou hodinách deště, kdyuž je ovzduší dostatečně pročištěné.Pro všechny lidi, kteří nemají možnostjezdit k prameni nebo někde sehnat levitovanouvodu vyrobenou uměle v levitačnímpřístroji, doporučujeme alespoň každodennípití vody z vodovodu přefiltrovanou vodnímfiltrem. Z nejlevnějších kvalitních filtrů na trhuSPCN doporučuje český filtr DIONELA. ProNaše církvedomácí potřeby plně vyhovuje zdravotně i cenově.Cena se pohybuje kolem čtyř tisíc koruna výměna vložky přijde na několik set korunjednou za rok, až za dva, podle míry znečištěnívody na vstupu (nejdokonalejší filtracese dosahuje reverzní osmózou, avšak za desetinásobnoucenu). Ve srovnání s balenouvodou pak máme pitnou vodou skoro zadarmoa ještě si vylepšujeme zdraví. Dobrá je takémražená voda. Vodu v PET lahvi nechámezmrznout. V nezmrzlém zbytku vody zůstanouvšechny nečistoty a kovy. Tu vylijeme a zbylýrozmrzlý led je kvalitní čistá pitná voda. Tolikk vysvětlení, proč je důležité pití samotnéčisté pitné vody. V příštím článku se podívámepodrobněji na další související zajímavé téma– na léčení vodou.Sdružení prevencecivilizačních nemocí SPCNIng. Vladimír Tomeke-mail: vtomek@atlas.cz, tel. 603 460 424www.spcn.czZe života římskokatolické mnichovické farnostiVětšinou lidéz n a j í Vá n o c e ,znají Velikonoce.Ale kdo zná sváte k , s l a v n o s t ,NanebevstoupeníPáně? 40. denpo Zmrtvýchvstání Páně odchází Pán Ježíšdo nebe. Těch 40 dní, to bylo 40 šťastnýchdní - jak to apoštolům rychle uteklo, kdyžse s Ním setkávali! Odchod Ježíše do nebese zdá, že byl pro ně smutkem, ale není tomutak. Anděl je z toho smutku vyvedl, když jeposílá, aby se šli společně s Pannou Mariímodlit. Byl to tedy začátek nové etapy jejichživota, na kterou je Ježíš připravoval. Bylato etapa čekání na Ducha Svatého, čekánív modlitbě s Pannou Marií. Nevěděli předem,jak dlouho to bude trvat, zda krátce či dlouho.Nakonec to trvalo jenom 9 dní.40 šťastných let nebo jen 40 šťastnýchminut kdy se cítíme jako v nebi nejen proto,že jsme vyhráli velkou sumu peněz neboudělali maturitu… To je malé štěstí proti štěstížít v milosti posvěcující, mít nebe v duši. Jeto štěstí, které má dítě nebo i dospělý hnedpo svatém křtu a pak jistě i zase po svatézpovědi. Čistá duše, to je základ toho nebeskéhoštěstí.Nebe - jak si ho vůbec představujeme?Jako místo? Možná jsme na nějakém místěprožili něco krásného a jindy na stejnémmístě něco zlého. Takže se nám najednounebe změní v peklo. A tak nebe je spíšes tím, kdo nás má rád a vždy je nám věrnýa tím je Bůh.Náš život má různé etapy. Prožíváme mariánskýměsíc. Můžeme se také modlit růženec,který má 20 tajemství (Radostná -1.Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.2. S kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila. 3.Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila. 4.Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala. 5.Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla. Světla- 1. Který byl pokřtěn v Jordánu. 2. Který zjevilv Káni svou božskou moc. 3. Který hlásalBoží království a vyzýval k pokání. 4. Kterýna hoře Proměnění zjevil svou slávu. 5. Kterýustanovil eucharistii.Bolestná - 1. Který se pro nás krví potil. 2.Který byl pro nás bičován. 3. Který byl pro nástrním korunován. 4. Který pro nás těžký křížnesl. 5. Který byl pro nás ukřižován. Slavná-1. Který z mrtvých vstal. 2. Který na nebevstoupil. 3. Který Ducha Svatého seslal. 4.Který Tě Panno, na nebe vzal. 5. Který TěPanno, na nebi korunoval). Vždy se do některéhotajemství z těch desátků svým životemvejdeme, ať už procházíme slzavým údolímnebo se těšíme na nebe.Žijme dobře svůj pozemský život, čerpejmesílu z modlitby růžence. Kéž se dostanemejednou do nebe.P. Ivan Kudláček,farář mnichovicko-hrusické farnostiPožehnání slavnostního praporu dobrovolných hasičů v Mnichovicích.V kostele Narození Panny Marie v Mnichovicíchse sešlo dost lidí. Na začátku siprohlížím prapor a říkám, co na něm vidím:Na zlatém poli je mnichovický kostel.Trochu s humorem poznamenávám, že bylpostaven díky tomu, že hasiči ten minulýkostel v roce 1746 při požáru nezachránili.Dále je tam obrázek svatého Floriána,patrona hasičů. Jsou o něm různé legendy.Jedna vypráví, že byl důstojníkem v armáděa z armády odešel. Potom se dozvěděl,že někteří jeho bývalí podřízení vojáci jsoupronásledováni pro víru. Šel se k nim přihlásit.Jeho nadřízený mu říká, aby obětovalmodlám, pohanským bohům, protože jakovoják ví, co je to poslušnost. Svatý Floriánnamítl, že poslušnost, pokud se týká vojnyANO, ale pokud se týká víry, tak to nemohu.Dali mu na krk velký kámen a utopili ho v řece.Snad i kvůli té vodě je patronem hasičů,kteří třeba vyčerpávají vodu ze sklepů nebos ní hasí požár.Prapor je symbolem jednoty. K tomubyl úryvek svatého Pavla Filipanům právěo jednotě. Pan František Čumpelík, seniorhasičů, rád vzpomíná, jaké bylo mezi nimikamarádství, a tvořili jednu partu. Potom bylypřímluvy za hasiče a za minulé, přítomnéi budoucí hasiče jsme se pomodlili společně„Otče náš.“Na praporu jsou také dva nápisy: nahoře„Ke cti Boží“ a dole „Službě lidem“. Možnáto říkám nepřesně. Trochu mi to připomínánápis nad Betlémem: „Sláva na výsostechBohu a pokoj lidem dobré vůle.Kéž by tedy hasiči šli v tradici svýchpředchůdců, kteří byli založili hasičský sborv Mnichovicích, v tradici víry.Také jsme hasiče poručili do ochrany PannyMarie. Pomodlili jsme se za ně „ZdrávasMaria,“ protože prožíváme mariánský měsíca byli jsme v mariánském kostele. Pak bylažehnací modlitba praporu i hasičů a požehnánípro všechny lidi.Z kostela se šlo průvodem pod kostel k novémuhasičskému autu, kde byla ještě jednapodobná pobožnost s žehnáním auta a těch,kdo s ním budou jezdit.Kéž tato neobvyklá církevní slavnost nejenomprohloubí náš dobrý vztah k hasičům,ale i k Pánu Bohu.P. Ivan Kudláčekfarář mnichovické farnosti26


4/2010ReklamyInzerce v Životě MnichovicOd 1. 1. 2010 jsou podmínky (rozměry a cena) proinzerci v ŽM následujícíCelá strana A4 3.000 Kč + DPH, rozměr 205×255 mm½ strany A4 1.500 Kč + DPH, rozměr 205×124 mm¼ strany A4 700 Kč + DPH, rozměr 99,5×124 mm1 / 8strany A4 350 Kč + DPH, rozměr 99,5×60 mmPředplatné není stanoveno se slevou.Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF(ve výše uvedených rozměrech) na adresu:podatelna@mnichovice.info (vyřizuje MěÚMnichovice pí Kuklová, Tel.: 323 666 307)Redakce ŽM neprovádí jazykovou korekturu nebografickou úpravu a ani případné další úpravyzaslaných reklam (za jejich kvalitu a úroveň ručíjejich zadavatelé).Město Mnichovice se od 1.1.2010 stalo plátcemDPH a tudíž k ceně inzerátů bude od 1. 4. 2010připočtena sazba 20 % DPH dle zákona. 27


Život Mnichoviceská zemdlská univerzita v PrazePROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTAotevíráv akademickém roce 2010/2011ve svém Konzultaním stediskuSEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBORBAKALÁSKÉ STUDIUMNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUMv oboruVeejná správa a regionální rozvoj- studium pi zamstnání (o víkendech)- pijetí bez pijímacích zkoušek- obor je ádn akreditovaný MŠMT R- státní škola s dlouholetou tradicí- ekonomické vzdlání se širokým uplatnním- návaznost studia až ke získání titulu Ing.- podávání pihlášek do 20. 8. 2010Více informací: Mgr. Petra Frkovátel. 774 944 988, e-mail: trendpartner@seznam.czwww.trendpartner.czZÁMEK BERCHTOLDKunice-VidoviceooDetský ˇ ráj a pohádková zeme ˇ Miniatury hradu a zámku Sport centrum Na Zámecku ˇBISTRO U HASTRMANAVšestary-MeniceVás zve k píjemnému posezenív útulném prostedí u rybníkav MenicíchKunice-Vidovice naleznete na 15. km brněnské dálnice D1 - Exit Všechromy, Velké PopoviceStálá výstava skřítků, strašidýlek a víl od objevitelky Pohádkové země Vítězslavy KlimtovéStálá expozice miniatur českých hradů a zámkůV podzemí skutečné peklo a muzeum udatného českého národaSportovní aktivity (tenis, indoor golf, stolní tenis, hřiště s umělým povrchem)Mini ZOO, medvědí rodinka a velké dětské hřištěPronájem areálu pro firemní akce (školení, teambuildingy, sportovní aktivity)w w w . z a m e k b e r c h t o l d . c zw w w . z a m e c k a s k o l i c k a . c zKunice-Vidovice 136 tel.: 323 665 445, mobil: 736 75 75 77 email: sportcentrum@zamekberchtold.czNov oteveno: ÚT 11-21ST 11-21T 11-21PÁ 11-22SO 11-22Toené pivo jako ken !Domácí kuchyn !Obdy, veee a jiné dobroty!Veírky, oslavy, hostiny!28


4/2010Po uzávěrceOslavy konce války v MnichovicíchOslavy konce II. světové války v Mnichovicích se konaly dne 8. května dopoledne. V 8.30hod. začala v kostele Narození Panny Marie mše za oběti I. i II. světové války, kterou sloužilp. Ivan Kudláček. Po mši šel průvod k pomníku padlých na náměstí, kde starosta městaIng. P. Schneider spolu se zástupcem místních dobrovolných hasičů panem Jiří Baborempoložili věnec. Čestnou stráž u pomníku padlých stáli zástupci našich dobrovolných hasičů.Další věnec položili zástupci KSČM pan Karel Dražil a Ing. Flégl, kytici položil také zástupceKDU-ČSL Ing. Ludvík Klimeš. Stručně o historii konce II. světové války a osvobozeníČeskoslovenska promluvil kronikář města pan Karel Dražil. P. Ivan Kudláček spolu s dalšímúčastníky se na závěr pomodlili za padlé. Poté odjel starosta města spolu s hasiči položitvěnec k pomníkům padlých na místním hřbitově.RNDr. Jiří MarešPřed kostelem se řadí průvod k pomníku padlých na náměstíP. Ivan Kudláček slouží mši za padlé v obousvětových válkáchStarosta města Ing. P. Schneider spolu sezástupcem dobrovolných hasičů panem JiřímBaborem položili věnec k pomníku padlýchZástupci KSČM pan K. Dražil a Ing. Flégl pokládajívěnecKronikář města pan Karel Dražil hovoří o konciII. světové válkyIng. Ludvík Klimeš položil kytici za KDU-ČSLOdjezd dobrovolných hasičů se starostou položitvěnec k pomníkům padlých na místním hřbitověPrůvod k pomníku padlýchModlitba za padlé29


Život Mnichovic9. květen - Den matek - vše hezké našim maminkám - kytičku a lásku dětíTulipány patří k nejkrásnějším jarním květinámKvětinářka Jana ráda poradí jakou kytku vybrat pro maminkuKDU-ČSL blahopřeje jako každý rok ke Dni matek na náměstíMgr. M. Rovenský (vlevo), Ing. L. Klimeš (uprostřed)a Magdalénka Rovenská (vpravo) jsou připraveniblahopřát za KDU-ČSL ke Dni matek na náměstíMirek Rovenský blahopřeje své bývalé učitelcepaní S. ZenklovéBlahopřání a předání dárků paní SádovskéJarní námětyNení to krásně – zastavení č. 2 Stará cihelna Cestykocoura Mikeše s pasoucími se ovečkami na okolníchloukách30Pasoucí se kravičky v oblasti Gruyére veŠvýcarsku, kde se tradičním způsobemvyrábějí vynikající sýryRaclete – tradiční švýcarské jídlo používajícísýr z oblasti Gruyére, ke kterému patří bílévíno


4/201031


Život MnichovicSpolečenská kronikaVítání nových občánků města MnichoviceVe dnech 13. 4. a 15. 4. 2010 od 10.00 hoda 10.30 hod. se v obřadní síni Městskéhoúřadu v Mnichovicích konala slavnostní přivítánínových občánků města Mnichovicev celkovém počtu 50 dětí.Nové občánky slavnostně přivítal starostaměsta Ing. Petr Schneider a každý novýobčánek obdržel knihu autora pana AntonínaMarečka „Mnichovické pohádky a povídky“pro děti malé a větší.Na vítání občánků nechybělo ani pěknévystoupení dětí z Mateřské školy v Mnichovicíchs pásmem básniček a písniček „Maminkám“pod vedením paní učitelky Liptákové.Miroslava Vojtíškovátajemnice MěÚ MnichoviceStarosta Ing. P. Schneider, tajemnice MěÚ M. Vojtíšková a děti z mateřské školky vítají novéobčánky městaNaši jubilantinad 70 letKVĚTENJosef EmbacherZdeňka BurdováVladimír RambossekBožena ŠpringerováJaroslav ŠvecStanislav PtáčekJana ZoufaláStanislav DubovskýAntonín MarečekBohumila DoležalováJosef ŠebekMilena PácováRůžena PintérováVlastimil MatyásekVlastimil IndrákMarie UhlíkováIvana BoháčkováJaroslav TopolVěra KelnarováVšem jubilantům přejeme hodnězdraví, pohody a spokojenosti.Rodiče a další příbuzní na vítání nových občánkůNarozeníEliška Janů Vanesa Drábová Amálie MackeMikuláš Palata Martin ZíkaRodičům a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.ÚmrtíMiroslava PacákováAnna ČermákováPozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.Život MNICHOVIC, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí. Vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E 13288.Šéfredaktor: RNDr. Jiří Mareš, redakční rada: Karel Dražil, PhDr. Petr Dvořák, JUDr. Jan Zenkl, Ing. Milena FlajžíkováFoto a kresby: A. Mareček, J. Mareš, A. Hybešová, M. Flajžíková, R. Laštovičková, R. ZuzaníkováVe spolupráci s MěÚ Mnichovice vytiskla Tiskárna PEMA, Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10, www.pematisk.czInzerci přijímá MěÚ Mnichovice, paní Ivana Kuklová, tel.: 323 666 307; adresa pro podání: podatelna@mnichovice.infoKontaktní adresa redakce: redakce.zm@mnichovice.infoPříspěvky posílejte na tuto e-mailovou adresu a to ve fomátu MSWord, obrázky jednotlivě ve formátu jpg, tif, bmp, pdf apod.Uzávěrka příštího čísla ŽM: 13. 6. 201032

More magazines by this user
Similar magazines