12.07.2015 Views

Politika Ahlakını Düşününce… “Kant” adı çoğumuzu lise yıllarımıza ...

Politika Ahlakını Düşününce… “Kant” adı çoğumuzu lise yıllarımıza ...

Politika Ahlakını Düşününce… “Kant” adı çoğumuzu lise yıllarımıza ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

amacı ilkelere uyduralım istiyor; onun deyimiyle, “sapanı atların önüne koşmayalım.” Kendianladığı anlamda yüce bir uğraşı olarak gördüğü politikaya, böyle bir politika güden ahlakçıpolitikacıyasaygılı Kant. Şöyle diyor; “Gerçek politika ise, daha önce ahlaka saygıgöstermeden bir adım bile atmaz. Aslında güç ve karmaşık bir sanat olan politika, ahlaklabirleştiği zaman böyle olmaktan çıkar: Ahlakla politikanın bağdaşmadığı durumlarda, ahlak,politikanın çözemediği düğümleri koparıp atar. İnsan hakları, yönetimi ellerinde bulunduraniktidar sahiplerinin ne ölçüde fedakarlığı pahasına olursa olsun, her zaman kutsal tutmalıdır.Burada, ahlakla politikayı aynı ölçüde gözetmeye olanak da yoktur; ahlakla çıkar arasındaortalama bir yer tutan pragmatik koşullar altında ortalama bir hukuk da düşünülemez; politikaahlak önünde dize gelmelidir; ancak böylelikledir ki, politika, sönmek bilmez bir ışıklaparlayacağı bir düzeye, yavaş yavaş olsa bile, yükselmeyi umabilir.”Günümüzden bunca yıl önce bunları düşünüyor ve söylüyor Kant. Bizler, bugünün insanları,böylesine düşünmek istiyor muyuz, düşünüyor muyuz? Neler diyor, başkalarından nelerbeklerken, kendimiz neler yapıyoruz? Ahlak kavramını Kant prensipleri doğrultusundagüncelleştiremeyen bizler, birey-toplum rolümüzü gelenekçi-modernize akıl gücüyle nasılşekillendirebileceğiz? Doğruyu kuran ve iyiyi buyuran akıl ise, aklımızı nasıl eğiteceğiz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!