zákazy jízd pro nákladní vozidla v evropských státech od 1. 1. 2007 ...

prodopravce.cz

zákazy jízd pro nákladní vozidla v evropských státech od 1. 1. 2007 ...

© 2007

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY

ZÁKAZY JÍZD

PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

V EVROPSKÝCH STÁTECH

OD 1. 1. 2007 DO 31. 12. 2007


SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY

© ÈESMAD BOHEMIA 2007


ZÁKAZY JÍZD

PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

V EVROPSKÝCH STÁTECH

OD 1. 1. 2007 DO 31. 12. 2007

KOPÍROVÁNÍ A REPRODUKCE INFORMACÍ A JEJICH ÈÁSTÍ OBSA-

ŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU JE POVOLENO POUZE SE SOU-

HLASEM SDRUŽENÍ ÈESMAD BOHEMIA A POD PODMÍNKOU, ŽE

JAKO ZDROJ BUDE UVEDENA IRU, BUDE PØIPOJEN NÁZEV TO-

HOTO DOKUMENTU, A V PØÍPADÌ POUŽITÍ DALŠÍHO ZDROJE

BUDE OZNAÈEN I TENTO ZDROJ. ÈESMAD BOHEMIA NERUÈÍ

ZA CHYBY ZPÙSOBENÉ CHYBNÝMI INFORMACEMI V INFOR-

MACÍCH OD ÈLENSKÝCH SDRUŽENÍ. ZDROJ JEDNOTLIVÝCH

INFORMACÍ JE VŽDY UVEDEN

Zdroj: Èlenská sdružení IRU, listopad 2006 - leden 2007

Vydává: ÈESMAD BOHEMIA

3


4

OBSAH

BULHARSKO...........................................................................................5

ÈESKÁ REPUBLIKA..................................................................................6

FRANCIE .................................................................................................8

CHORVATSKO ......................................................................................14

ITÁLIE .................................................................................................... 17

LUCEMBURSKO .................................................................................... 21

MAÏARSKO ..........................................................................................24

POLSKO ................................................................................................26

PORTUGALSKO ....................................................................................29

RAKOUSKO ..........................................................................................32

RUMUNSKO .........................................................................................42

SLOVENSKO ......................................................................................... 47

SLOVINSKO ..........................................................................................49

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NÌMECKO ......................................................53

ŠPANÌLSKO ..........................................................................................55

ŠVÝCARSKO .........................................................................................59

VELKÁ BRITÁNIE .................................................................................. 60

ZEMÌ BEZ ZÁKAZÙ JÍZD ......................................................................62


Kategorie vozidel:

BULHARSKO

Všechna nákladní vozidla s celkovou hmotností naloženého vozidla nad 10 t.

Území:

I-5, úsek mezi Tchernootchene a Kardjali

Vozidla, na která se vztahuje tento zákaz, by mìla použít následující náhradní trasy:

- smìr Haskovo - Kardjali: silnice I-5 – silnice III-505 – Manastir – silnice III-507 - Voyvodino – Most

–Tchiflik - Kardjali

- smìr Assenovgrad - Kardjali: silnice II-58 – silnice I-5 smìr Haskovo– silnice III-505 - Manastir – silnice

III-507 - Voyvodino – Most –Tchiflik - Kardjali

- smìr Mineralni Bani – Kardjali: silnice III-506 – silnice III-806 – silnice I-5 – silnice III-505 - Manastir

– silnice III-507- Voyvodino – Most – Tchiflik – Kardjali

Období:

Stálý zákaz.

Kategorie vozidel:

Všechna vozidla pøesahující maximální povolené hmotnosti a rozmìry.

Období:

Bìhem celého roku:

- pokud je za zhoršených povìtrnostních podmínek (mlha, sníh, déšť) viditelnost do 50 m;

- na zledovatìlých silnicích;

- v dopravní špièce a za tmy, kromì pøípadù nouze nebo pøírodní katastrofy.

Doèasná letní omezení

Na silnicích a dálnicích v dobì od 12:00 do 19:00 hod. platí pøi teplotách nad 35°C zákaz jízd pro nákladní

a kombinovaná vozidla s celkovou hmotností naloženého vozidla nad 20 t. Minimálnì 2 dny pøedem budou

v médiích zveøejnìny pøesné informace o zaèátku a ukonèení tohoto zákazu.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

02.ledna Státní svátek

03. bøezna Státní svátek

08. dubna Velikonoce (pravoslavné); Svátek práce

09. dubna Velikonoèní pondìlí (pravoslavné)

01. kvìtna Den osvobození

06. kvìtna Den bulharské armády

24. kvìtna Cyrilice sv. Cyrila a Metodìje

06. záøí Den sjednocení

22. záøí Den nezávislosti

01. listopadu Den vùdcù národního povstání (pracovní den)

24. prosince Štìdrý den

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince Sv. Štìpán

Další informace je možno získat od Sdružení AEBTRI:

AEBTRI

6 Iskarski prolom St

BG – 1680 SOFIA

Tel: (+359 2) 958 14 75-76, Fax: (+359 2) 958 12 59

E-mail: aebtri@aebtri.ttm.bg

Zdroj: AEBTRI, prosinec 2006

5


6

Trvalá omezení

Kategorie vozidel:

Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností pøevyšující 7,5 t

a nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností pøevyšující 3,5 t s pøipojeným

pøípojným vozidlem.

Území:

Na dálnicích a silnicích 1. tøídy.

Období:

V nedìli a o státních svátcích od 13:00 do 22:00 hod.

Doèasná omezení

Kategorie vozidel:

Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností pøevyšující 7,5 t

a nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností pøevyšující 3,5 t s pøipojeným

pøípojným vozidlem.

Území:

Na dálnicích a silnicích 1. tøídy.

Období:

V pátek mezi 1. èervencem a 31. srpnem od 17:00 do 21:00 hod.

V sobotu mezi 1. èervencem a 31. srpnem od 07:00 do 13:00 hod.

V nedìli a o státních svátcích mezi 1. èervencem a 31. srpnem od 13:00 hod do 22:00 hod. (stálý zákaz

jízdy)

Zvláštní omezení

Kategorie vozidel:

Zvláštní vozidla a vozíky o šíøce vìtší než 0,60 m.

Území:

Na silnicích I. tøídy mimo obec

ČESKÁ REPUBLIKA

Období:

Od 15. dubna do 30. záøí:

- v poslední pracovní den pøed sobotou nebo dnem pracovního klidu v dobì od 15:00 do 21:00 hod.

- v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v dobì od 7:00 do

11:00 hod.

- v poslední den pracovního klidu v dobì od 15:00 do 21:00 hod.


Státní svátky

1. ledna Nový rok

9. dubna Pondìlí velikonoèní

1. kvìtna Svátek práce

8. kvìtna Den osvobození od fašismu

5. èervence Den slovanských vìrozvìstù Cyrila a Metodìje

6. èervence Mistr Jan Hus

28. záøí Den èeské státnosti

28. øíjna Den vzniku samostatného Èeskoslovenska

17. listopadu Den boje studentù za svobodu a demokracii

24. prosince Štìdrý den

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince 2. svátek vánoèní

Výjimky

vozidla užitá pøi kombinované pøepravì zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestì a pozemní

komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu pøekladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího pøekladištì

kombinované dopravy k pøíjemci

- vozidla používaná pro zemìdìlskou sezónní pøepravu

- vozidla používaná pro údržbu, opravy a výstavbu pozemních komunikací

- vozidla pøevážející zboží podléhající rychlé zkáze *

- vozidla pøepravující živá zvíøata

- vozidla pøepravující pohonné hmoty urèené k plynulému zásobování èerpacích stanic poh. hmot

- vozidla používaná k nakládce, vykládce letadel, lodí nebo železnièních vagónù na vzdálenost nepøesahující

100 km

- vozidla pøepravující poštovní zásilky

- vozidla užitá pøi živelní pohromì

- vozidla ozbrojených sil, ozbrojených sborù a hasièských záchranných sborù

- vozidla používaná k pøepravì chemických látek podléhajících teplotním zmìnám nebo krystalizaci

- vozidla autoškoly

* pokud toto zboží zabírá nebo v prùbìhu pøepravy zabíralo nejménì jednu polovinu objemu nákladového

prostoru vozidla nebo jízdní soupravy

Bližší informace poskytne Sdružení ÈESMAD Bohemia:

ÈESMAD BOHEMIA

Nad sokolovnou 117

147 00 PRAHA 4

Tel: +420 241 040 111, Fax:+420 241 040 180

E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Zdroj: ÈESMAD BOHEMIA, prosinec 2006

7


8

Èl. 1 Všeobecné zákazy

Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t s výjimkou zvláštních a zemìdìlských

vozidel.

Území:

Na celé síti silnic a dálnic.

Období:

Od 22:00 hod. v sobotu a v pøedveèer státního svátku do 22:00 hod. v nedìli a v den státního svátku.

Èl. 2 Dodateèná omezení

a) Bìhem letního období

Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t .

Území:

Na celé síti dálnic a silnic.

Období:

Soboty 21. a 28. èervence a 4. ,11. a 18. srpna od 7:00 do 19:00 hod., a poté od 00:00 hod. do 22:00 hod.

v nedìli (jízda je povolena bìhem tìchto sobot od 19:00 hod. do 24:00 hod.)

b) Bìhem zimního období

Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vìtší než 7,5 t.

Období:

Soboty 17. a 24. února a 3. a 10. bøezna od 7:00 do 18:00 hod. a od 22:00 hod. do 22:00 hod. v nedìli

(bìhem tìchto sobot je jízda povolena od 18:00 hod. do 22:00 hod.)

Území:

Na následujících trasách:

Bourg en Bresse – Chamonix:

A40 od Pont d´Ain do Passy køiž. A40/A42) do Passy le Fayet (A40/RN205)

RN84 od Pont d´Ain (køiž. RN84/RN75) do Bellegarde

RN206 od Bellegarde do Annemasse

RN205 od Annemasse do Chamonix

Lyon - Chambéry - Tarentaise - Maurienne:

A43 od St-Priest (køiž. A43/A46) do tunelu Fréjus

A430 od Pont Royal (køiž. A43/A430) do Albertville (køiž. A430/RN 90)

RN6 od St Bonnet-de-Mure do Frenay

RN90 od Pont Royal do Séez

RN201 tranzit Chambéry

St Julien-en-Genevois / Annecy / Albertville:

RN201 ze St Julien-en-Genevois do Annecy

RN508 z Annecy do Ugine

RN212 z Ugine do Albertville

FRANCIE


Annemasse / Sallanches / Albertville

RN205 z Annemasse do Sallanches

RN212 ze Sallanches do Albertville

Lyon / Grenoble / Briancon

A43 od St Priest (køiž. A43/A46) do Coiranne (køiž. A43/A48)

A48 od Coiranne (køiž. A48/A43) do St Egreve (køiž. A48/A480)

A480 od St Egreve (køiž. A480/A48)do Pont-de-Claix (køiž. A480/RN85)

RN85 od Pont-de-Claix (køiž. RN85/A480) do Vizille (køiž. RN85/RN91)

RN91 od Vizille (køiž. RN91/RN85) do Briancon

Èl. 3 Opatøení, uplatòovaná na urèitých dálnièních úsecích v regionu Ille –de – France

Kategorie vozidel:

Vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t s výjimkou zvláštních a zemedìlských vozidel.

Oblast:

Platí v následujících úsecích dálnièní sítì Ile-de-France:

A6a, A6b v úseku Paøížský okruh – dálnice A6 a A10 (Wissous)

A106 v úseku køiž. s A6b – letištì Orly

A6 v úseku køiž. s A6a/ A6b – køiž. s RN104 (Lisses)

A10 v úseku køiž. s A6a/ A6b – RN20 (Champlan)

A13 v úseku Paøížský okruh – køižovatka Poissy-Orgeval

A12 v úseku køiž. s A13 (Rocquencourt) – RN10 (Montigny-le-Bretonneux)

Období:

smìr z Paøíže:

pátek 16:00 – 21:00 hod.

sobota 10:00 – 18:00 hod.

pøedveèer státního svátku 16:00 – 22:00 hod.

nedìle, státní svátek 22:00 – 24:00 hod.

smìr do Paøíže:

nedìle, státní svátek 22:00 – 24:00 hod.

pondìlí, den po státním svátku 06:00 – 10:00 hod.

Èl. 4 Stálé výjimky

Stálé výjimky jsou bez vydání zvláštního povolení platné pro následující dopravní operace:

1) Nákladní vozidla pøevážející výhradnì živá zvíøata, zkazitelné zboží nebo potraviny za podmínky, že

podíl tohoto nákladu pøedstavuje alespoò polovinu ložné plochy vozidla nebo polovinu užiteèného zatížení

vozidla.

V pøípadì èásteèných vykládek se podmínka minimálního nákladu vztahuje pouze k místu první vykládky

za pøedpokladu, že další vykládky se uskuteèní v zónì vymezené oblastí pùvodu místa první vykládky a sousedními

departementy nebo oblastí místa první vykládky a pøilehlými oblastmi do vzdálenosti 150 km od místa

první vykládky.

Na pohyb výše uvedených vozidel se nevztahují podmínky minimálního nákladu v pøípadì èásteèných

nakládek, pokud jsou provádìny v zónì vymezené oblastí pùvodu a sousedními departementy nebo oblastí

pùvodu a pøilehlými oblastmi do vzdálenosti 150 km od místa první nakládky.

Vozidla pøepravující závodní konì nepodléhají podmínkám o minimálním podílu ložné plochy.

Prázdná vozidla, která pøepravovala poštovní holuby mohou k jízdì použít celou silnièní síť.

9


10

Seznam zkazitelných potravin:

Vejce; živé ryby, korýši a mušle; potraviny vyžadující zmrazení; zmrazené a hluboce zmrazené potraviny,

zvláštì masné produkty, plody moøe, mléko a mléèné produkty, vajeèné produkty, droždí a zeleninové výrobky

vèetnì chlazených ovocných šťáv a polotovarù ve formì nasekané èerstvé zeleniny; všechny potraviny, které

musí být udržovány teplé; èerstvé ovoce a zelenina (vèetnì brambor, cibule a èesneku), øezané kvìtiny, hrnkové

kvìtiny a rostliny, med, poražený dobytek.

2a) Vozidla podílející se na sezónní sklizni a pøepravì zemìdìlských produktù z místa skliznì na místo

skladování, zpracování a balení v rámci zóny vymezené oblastí pùvodu a sousedními departementy

nebo oblastí pùvodu a pøilehlými oblastmi do vzdálenosti 150 km od prvního místa skliznì.

2b) Vozidla podílející se na sezónní pøepravì øepných øízkù ze zpracovatelského závodu na místa uskladnìní

nebo použití. Tato vozidla nesmìjí používat dálnièní síť.

3a) Vozidla, jejichž náklad je nezbytný pro pøípravu øádnì povolených ekonomických, sportovních, kulturních,

vzdìlávacích nebo politických akcí za podmínky, že se zmínìné akce konají ve stejný den nebo

nejpozdìji den následující po dni, kdy probíhá pøeprava.

3b) Vozidla pøepravující ohòostroje, jejichž použití musí být øádnì schváleno na stejný nebo následující den.

3c) Vozidla, pøepravující smìsi uhlovodíkù, NOS, UN 1965, ropné produkty UN 1202, 1203, 1223, nezbytné

pro øádnì schválená sportovní utkání za pøedpokladu, že pøedmìtná akce se bude konat ve stejný den

nebo nejpozdìji následující den po uskuteènìní pøepravy

4) Vozidla pøevážející pouze noviny a èasopisy.

5) Vozidla provádìjící stìhování kanceláøí nebo továren v mìstské oblasti.

6) Vozidla speciálnì urèená pro pojízdný prodej zboží pøepravovaného v rámci zóny vymezené oblastí

pùvodu a sousedními departementy nebo oblastí pùvodu a pøilehlými oblastmi do 150 km od prvního

místa prodeje.

7) Vozidla obchodníkù využívaná pøi prodeji jejich zboží na veletrzích a tržištích v rámci zóny vymezené

oblastí pùvodu a sousedními oblastmi nebo oblastí pùvodu a pøilehlými oblastmi do 150 km od prvního

místa prodeje.

8) Vozidla, urèená pro pøepravu leteckého nákladu, na základì leteckého nákladního listu.

9) Vozidla, urèená pro pøepravu nemocnièního odpadu nebo zboží, nezbytného pro chod zdravotnických

zaøízení.

10) Vozidla, pøepravující zdravotnické plyny.

11) Vozidla, pøepravující vybavení pro gamagrafii.

Prázdný návrat je povolen v zónì vymezené oblastí místa první vykládky a sousedních departementù nebo

oblastí místa první vykládky a pøilehlými oblastmi do 150 km od místa první vykládky.

Vozidla z bodù 3, 6, 7 mohou cestovat naložená na závìr události nebo prodeje v místì, kde se událost

nebo prodej uskuteèní a v jeho pøilehlých oblastech nebo do místa konání akce a pøilehlých oblastí v okruhu

150 km.

Pokud není stanoveno jinak, je oblastí pùvodu region odjezdu (nebo pøíjezdu) vozidla do/ z Francie.

Èl. 5 Krátkodobé výjimky

Výjimky z dopravních omezení podle ustanovení v èlánku 1 a 2 se zároveò nazývají krátkodobé výjimky

a mohou být zajištìny pro:

· vozidla uskuteèòující pøepravu považovanou za nezbytnou a naléhavou, zvláštì tu, která je urèena k pomoci

pøi výjimeèných událostech jako je sucho, záplavy nebo pøírodní katastrofy a humanitární úèely;

· vozidla k pøepravì za úèelem èištìní skládky odpadkù nebo jatek;

· vozidla zajišťující podporu èistírnám odìvù a zajišťující odvoz špinavého prádla z hotelových komplexù

s kapacitou 1000 a více pokojù;

· cisterny používané pro dodávky:

servisním místùm podél dálnic

letištím s leteckým palivem

· vozidla pøepravující nebezpeèné zboží urèené pro naléhavé naložení v návaznosti na naléhavou vykládku

v pøístavu.


Pøíslušná povolení jsou vydávána prefektem v místì odjezdu na dobu nepøesahující dobu trvání zákazu

pro kterou je výjimka požadována. Pro dopravní operace mající pùvod mimo Francii je povolení vydáváno

prefektem na území pøi vstupu do Francie.

Èl. 6 Dlouhodobé výjimky

Výjimky ze zákazu jízd pod èlánkem 1 a 2 se nazývají dlouhodobé výjimky a mohou být vydány pro:

· vozidla nezbytná k zajištìní nepøetržitého provozu urèitých výrobních služeb. Pokud se jedná o pøepravu

nebezpeèného zboží, mùže být toto povolení vydáno meziministerským výborem pro dopravu

nebezpeèného zboží.

· vozidla sloužící k zajištìní veøejných nebo pohotovostních služeb

Povolení pro dopravní operace, oznaèené v bode 1 vydává prefekt v místì nakládky (nebo vstupu do Francie)

pøedmìtem schválení je místo doruèení (nebo místo výjezdu z Francie).

Povolení pro dopravní operace v bodì 2 jsou vydávány prefektem v místì odjezdu.

Dlouhodobá povolení jsou vydávána na dobu maximálnì 1 roku.

Èl. 7 Rozšíøení omezení – hranièní zóny

Za úèelem zmírnìní následkù nesouladu dopravních omezení Francie a okolních státù, mají prefektové

v hranièních oblastech možnost udìlit výjimku v souladu s èlánkem 1 a 2 (trvalé zákazy jízd).

Èl. 8 Rozšíøení omezení – výjimeèné okolnosti

V pøípadì výjimeèné události, pokud vozidlo, které patøí do kategorie, uvedené v èlánku 1, bude nepojízdné

bìhem 12 hodin pøedcházejících zaèátku doby omezení podle èlánkù 1, 2 nebo 3, mùže mu prefekt pøíslušného

regionu, v souladu s prefekty okolních regionù, umožnit jízdu èásteènì nebo bìhem celého zákazu jízdy

v rámci urèené oblasti.

Èl. 9 Podmínky pro použití výjimky

Øidiè vozidla, které je zahrnuto do stálé výjimky nebo krátko- èi dlouhodobé výjimky musí být schopen pøi

kontrole prokázat oprávnìnost jízdy v dobì zákazu.

Povolení musí být ve vozidle. Aby bylo platné, musí být pøed odjezdem vozidla vyplnìno datum pøepravy

a SPZ.

Povolení mùže být odebráno vydávajícím orgánem, a to v pøípadì nedodržení podmínek použití nebo uvedením

nepravdivých informací za úèelem získání povolení.

Státní svátky 2007

01. ledna Nový rok

08. dubna Velikonoce

09. dubna Velikonoèní pondìlí

01. kvìtna Svátek práce

08. kvìtna Pøímìøí 1945

17. kvìtna Nanebevstoupení Pánì

27. kvìtna Hod boží svatodušní

28. kvìtna Pondìlí svatodušní*

14. èervence Den Bastily

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

01. listopadu Všech svatých

11. listopadu Pøímìøí 1918

25. prosince 1. svátek vánoèní

* Pøestože dle zákona se jedná o den solidarity, tedy pracovní den, zákoník práce uvádí tento den jako státní

svátek. Z tohoto dùvodu platí dopravní omezení.

11


12

Pravidla pro pøepravu zboží - Paøíž

Od 1. ledna 2007 vstoupilo v platnost nové naøízení o dovozu zboží do Paøíže a nakládce v Paøíži. Naøízení

platí pro profesionální dopravce, pøepravující zboží zboží do Paøíže a/ nebo nakládající zboží v Paøíži; spoleènosti

pøepravující zboží nebo nakládající zboží v rámci jejich èinnosti; osoby, provozující pøíležitostnou

pøepravu zboží.

Kategorie vozidel:

vozidla s ložnou plochou menší než 29 m 2

s elektrickým, plynovým nebo hybridním motorem nebo s konvenèními motory, které splòují EURO 3 (do

31. prosince 2008, EURO 4 (od 1.ledna 2009) nebo EURO 5 (od 1. ledna 2010)

Povolené období pro doruèení 24 h dennì

Kategorie vozidel

ostatní vozidla s ložnou plochou menší než 29 m 2

Povolené období pro doruèení od 22:00 hod. do 17:00 hod.

Kategorie vozidel

ostatní vozidla s ložnou plochou 43 m 2 nebo menší

Povolené období pro doruèení od 22:00 hod. do 07:00 hod.

Stálé výjimky platí pro:

bezpeènostní dodávky

zásobování obchodù

dodávky mouky

cisterny

pøepravy aut

vozidla pøepravující materiál na stavbu

vozidla urèená k údržbì silnic

svoz odpadkù

èištìní

Upozornìní:

Zastavení v paøížské zónì pro doruèení je omezeno na 30 minut.

Je povinné použít kotouè Zásobování (Goods Delivery, Livraison Marchandises), na kterém je nutné oznaèit

èas pøíjezdu a druh motoru. Kotouèe jsou k dispozici na úøadech v hlavním mìstì Paøíži, profesních sdruženích,

na obchodní komoøe a policejních stanicích. Kotouè musí být viditelnì umístìn za pøední sklo.

Na vyhrazených autobusových jízdních pruzích je možné na omezenou dobu zastavit, v pøípadì, že se

jedná o místo dodávky, nejsou však urèeny pro parkování. Tyto oblasti jsou vyhrazené pro nakládku nebo

vykládku zboží. Toto opatøení platí v Paøíži, pokud nebude stanoveno jinak.

Dopravní omezení, pøeprava cestujících

Kategorie vozidel

Vozidla urèená pro pøeprava více než 8 cestujících (bez øidièe), zvláštì ta, která jsou urèena pro pøepravu dìtí

Území: Vozidla nesmí cestovat mimo zónu, stanovenou departmentem odjezdu a okolní oblasti.

Období: soboty 28. èervence a 4. srpna 2007, od 00:00 hod. do 24:00 hod


Další informace mùžete získat na adrese:

Mairie de Paris

Direction de la voirie et des déplacements

Section stationnement

15 bd Carnot

75012 Paris

Tel.: (+33) 144 67 28 00

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení:

AFTRI

Association Française des Transporteurs Routiers Internationaux

48 rue de la Bienfaisance

F-75008 PARIS

tel: (+33) 153 53 02 40, fax: (+33) 153 76 13 03

e-mail: aftri@aftri.com

FNTR

6 rue Ampere

F – 75017 Paris

tel: (+33) 144 29 04 29, fax: (+33) 144 29 04 01

e-mail: fnfr@fnfr.fr

Zdroje: AFTRI, FNTR, leden 2007

13


14

Èlánek I

Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5 t; nákladní a kombinovaná vozidla,

která pøesahují délku 14 m; traktory; koòské povozy; pracovní stroje a všechna další vozidla, která nedosahují

na pøímých silnicích rychlosti 40 km/hod; vozidla autoškoly používaná k výuce.

Území:

Na následujících státních silnicích (SR) a okresních silnicích (CR) s výjimkou ukonèených dálnièních úsekù:

- SR 1: Karlovac (Brza cesta – Smiciklasova St køižovatka) - Slunj – Gracac – Knin – Brnadze – Krizice

(blízko Dugopolje) a také úsek Klis – úsek Solin na obchvatu Solin;

- SR 8: køižovatka s DC 40 (mimoúrovòová køižovatka Bakar) – Zadar – Split – hranièní pøechod Klek

(BIH) a hranièní pøechod Zaton Doli (BIH) – Dubrovnik – hranièní pøechod Karasovici (Èerná Hora)

kromì úsekù od køižovatky se silnicí SR 27 u mostu Sibenik k východnímu vjezdu do Sibenik (odb. SR

58) a od kruhového objezdu Bilice v Soleni ke køižovatce u obchodnì-dopravního terminálu Stobrec;

- SR 9: Metkovic – Opuzen – SR 8;

- SR 21: hranièní pøechod Kastel (SLO) – Buje – Kanfanar køižovatka, kromì úseku silnice SR 3 od køižovatky

Kanfanar k Pula ( spoj. se silnicí SR 66);

- SR 23: Zuta Lokva – Senj;

- SR 39: hranièní pøechod Arzano (BIH) – køižovatka se silnicí SR 8 (Dupci);

- SR 45: Veliki Zdenci (SR 5) – Garesnica – Kutina;

- SR 53: køižovatka se silnicí CR 4207 – hranièní pøechod Slavonski Brod (BIH);

- SR 60: Brnaze – Trilj – Cista Provo;

- SR 66: Pula – Rasa – Opatija – SR 8;

- SR 200: Buje (SR 21) – hranièní pøechod Plovanija (SLO);

- SR 220: Trilj (SR 60) – hranièní pøechod Kamensko (BIH)

- SR 300: Buje (SR 21) – Umag;

- Z 5002: Novigrad – Tar – Porec – Vrsar (køižovatka s Z 5073);

- na pøíjezdu k a v oblasti trajektových pøístavù Split a Zadar

Èlánek II

Období:

Od 12. èervna do 19. záøí:

- soboty od 4:00 do 14:00 hod.;

- nedìle od 12:00 do 23:00 hod.;

CHORVATSKO

Velký pátek a pøedveèer státního nebo náboženského svátku:

- od 15:00 do 23:00 hod.

Jestliže státní svátek nebo poslední den série státních svátkù pøipadne na pátek nebo sobotu, platí zákaz jízd

v nedìli od 12:00 do 23:00 hod.

Jestliže státní svátek pøipadne na nedìli nebo pondìlí, platí zákaz jízd pøedchozí pátek od 15:00 do 23:00 hod.

Pozn.: Bìhem zákazu jízd mohou vozidla registrovaná v Chorvatsku, na která se vztahují dopravní omezení,

vstoupit na chorvatské území a poèkat na parkovišti v zónì hranièního pøechodu do konce platnosti dopravního

omezení, nebo mohou jet k nejbližšímu celnímu úøadu nebo terminálu za podmínky, že je tam vhod

parkovací prostor.


Èlánek III

Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5 t.

Území:

Úsek silnice SR 2 mezi Varazdin a Dubrava Krizovljanska.

· Období:

Nedìle od 6:00 do 22:00 hod.

Poznámka: Dopravní omezení uvedená v èl. III nebudou platit pro vozidla, která patøí spoleènostem nebo

jednotlivcùm se sídlem nebo bydlištìm v oblasti silnice SR 2 mezi Varazdin a Dubrava Krizovljanska a pro

vozidla, na která se vztahuje èl. IV (bod 7,8,9), a která podél tohoto úseku zajišťují zásobování podnikù.

Bude instalováno pøíslušné dopravní znaèení a veøejnost bude informována prostøednictvím médií o dopravních

omezeních uvedených v èl. I a III.

Èlánek IV

Výjimky:

Výše uvedená dopravní omezení se nevztahují na:

- vozidla s nárokem na pøednost a vozidla s doprovodem;

- vozidla Ministerstva vnitra a vojenská vozidla;

- vozidla údržby silnic a vozidla urèená pro distribuci pošty a tisku;

- vozidla náležící vysílacím spoleènostem;

- vozidla používaná pro dodávku pitné vody;

- vozidla pøepravující materiál nebo vybavení v pøípadì mimoøádné situace;

- vozidla s délkou nad 14 m a návìsové soupravy pøepravující beton, asfalt nebo pohonné hmoty pro

motorová vozidla, s výjimkou takových pøeprav po silnici SR 2 v úseku Varazdin – Dubrava Krizovljanska,

kde platí dopravní omezení uvedená v èl. III;

- vozidla s délkou nad 14 m a návìsové soupravy pøepravující zkazitelné zboží jako je èerstvé maso

a èerstvé masné výrobky, èerstvé mléko a mléèné výrobky, èerstvé ryby a rybí výrobky, rychle se kazící

ovoce a zelenina, s výjimkou takových pøeprav na silnici SR 2 v úseku Varazdin – Dubrava Krizovljanska,

kde platí dopravní omezení uvedená v èl. III;

- vozidla s délkou nad 14 m a návìsové soupravy pøepravující živý dobytek nebo drùbež, s výjimkou

takových pøeprav po silnici SR 2 v úseku Varazdin – Dubrava Krizovljanska, kde platí dopravní omezení

uvedená v èl. III;

- vozidla s povolením

Èlánek V

Výše uvedené povolení je vydáno v pøípadì vnitrostátní silnièní dopravy pøíslušnou policejní správou oblasti,

pod kterou spadá místo odjezdu, a v pøípadì mezinárodní silnièní dopravy v místì vstupu do Chorvatska za

pøedpokladu, že uskuteènìní pøepravy je z bezpeènostních dùvodù nezbytné, nebo jestliže by zdržení zpùsobilo

znaèné materiální škody.

Èlánek VI

V pøípadì nedodržení uvedeného naøízení bude spoleènost muset zaplatit pokutu ve výši 5000 HRK a navíc

bude muset osoba, zodpovìdná za jízdu v dobì zákazu, zaplatit další pokutu ve výši 1000 HRK, pokud se bude

jednat o podnikatele, bude mu udìlena pokuta 5000 HRK. Osoba, která bude poskytovat kondièní jízdy, stejnì

jako osoba, která bude øídit, v rozporu se zákazem jízdy bude pokutována èástkou 500 HRK každý z nich.

15


16

Kategorie vozidel:

Tuzemská i zahranièní motorová vozidla pøepravující nebezpeèné látky tøídy 1,2,3,6.1, 7 nebo 8 ze Slovinska

nebo Maïarska tranzitující pøes území Chorvatska do Bosny a Hercegoviny, Srbska nebo Èerné Hory a naopak

a také ta, která importují do nebo exportují z Chorvatska ze/do sousedních státù nebo z/do tøetích zemí.

Území:

Dopravní omezení pro výše uvedená vozidla platí pouze na urèitých trasách.

POVOLENÉ TRASY

1. Pro pøepravy nebezpeèného zboží tøídy tøíd 1,2,3,6.1, 7 a 8 mohou být použity pouze následující

trasy:

1.1 hranièní pøechod Bregana (D4) – Zagreb okruh – hranièní pøechod Stara Gradiška nebo hranièní

pøechod Županja- hranièní pøechod Bajakovo;

1.2 hranièní pøechod Macelj (D1) – Zagreb okruh - D1 (D3) – Karlovac;

1.3 hranièní pøechod Gorièan (D3) – Èakovec – Zagreb okruh;

1.4 hranièní pøechod Donji Miholjac (D53) – Našice;

1.5 hranièní pøechod Rupa – D8 – Rijeka (pro nebezpeèné zboží uvedené ve zvláštním seznamu,

s výjimkou nafty a benzínu)

1.6 jako mimoøádné opatøení lze pro pøepravu nebezpeèného zboží 3. tøídy použít následující trasu:

hranièní pøechod Dubrava Križovljanska (D2) – Varaždin (D3) – Zagreb okruh

2. Dopravní operace do/z pøístavù, ropných rafinérií a free zón je možno uskuteènit za pøedpokladu, že

jsou dodrženy následující instrukce:

2.1 silnice z pøístavu Ploèe (D513) k hraniènímu pøechodu Mali Prolog mùže být použita pro tranzit

nebezpeèného zboží tøídy 1,2,3 a 8

2.2 trasa Split – Klis – D1 – Brnaze – D60 – Trilj – D220 – hranièní pøechod Kamensko mùže být

použita pro tranzit nebezpeèného zboží tøídy 1,2,3,6.1, 7 a 8 z pøístavù Split a Solin

2.3 trasa D3 – Karlovac – D1 (D3) Zagreb okruh mùže být použita pro tranzit nebezpeèného zboží

z pøístavu a rafinérie Rijeka

2.4 trasa D36 – Popovaèa mùže být použita pro tranzit nebezpeèného zboží z pøístavu a rafinérie Sisak

2.5 pro tranzit nebezpeèného zboží z pøístavu Zadar by mìla být použita tato trasa: køižovatka se

státní silnicí D8- D502 Smilèic – Benkovac – D56 – Bribir – D509 – Knin – Sinj (D1) – Trilj (D60)-

D220 hranièní pøechod Kamensko

Státní svátky

01. ledna Nový rok

06. ledna Svátek Tøí králù

09. dubna Velikonoèní pondìlí

01. kvìtna Svátek práce

0 7. èervna Svátek Božího tìla

22. èervna Den protifašistického odboje

25. èervna Den Chorvatské státnosti

05. srpna Den díkuvzdání

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

0 8. øíjna Den nezávislosti

01. listopadu Všech svatých

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince Sv. Štìpán

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení Transportkomerc:

Transportkomerc

Croatian Road Transport Association

Marticeva 8/1

HR-10001 ZAGREB

Tel: (+385 1) 461 57 15, 461 49 59, 461 49 69, 461 49 71, Fax: (+385 1) 461 51 05

E-mail: transportkomerc-giu@zg.tel.hr

Zdroj: Transportkomerc, leden 2007


Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Území:

Celostátnì.

ITÁLIE

Období:

Nedìle v lednu, únoru, bøeznu, dubnu, kvìtnu, øíjnu, listopadu a prosinci od 08:00 do 22:00 hod.

Nedìle v èervnu, èervenci, srpnu a záøí od 07:00 do 24:00 hod.

Státní svátky a dny zvýšeného provozu

a) dne 1. ledna v dobì od 8 do 22 hod.

b) dne 6. ledna v dobì od 8 do 22 hod.

c) dne 6. dubna v dobì od 16 do 22 hod.

d) dne 7., 9. dubna v dobì od 8 do 22 hod.

e) dne 10. dubna v dobì od 8 do 14 hod.

f) dne 25. dubna v dobì od 8 do 22 hod.

g) dne 28. dubna v dobì od 16 do 22 hod.

h) dne 1. kvìtna v dobì od 8 do 22 hod.

i) dne 2. a 30. èervna v dobì od 7 do 24 hod.

j) dne 7., 14., 21. èervence v dobì od 7 do 24 hod.

k) dne 27. èervence v dobì od 16 do 24 hod.

l) dne 28. èervence v dobì od 7 do 24 hod.

m) dne 3. srpna v dobì od 16 do 24 hod.

n) dne 4., 11., 15., 18., 25., srpna v dobì od 7 do 24 hod.

o) dne 1. záøí v dobì od 7 do 24 hod.

p) dne 1. listopadu v dobì od 8 do 22 hod.

q) dne 7. prosince v dobì od 16 do 22 hod.

r) dne 8. prosince v dobì od 8 do 22 hod.

s) dne 22. prosince v dobì od 16 do 22 hod.

t) dne 24. prosince v dobì od 16 do 22 hod.

u) dne 25., 26. prosince v dobì od 8 do 22 hod.

v) dne 29. prosince v dobì od 16 do 22 hod.

Dále zákaz platí pro jízdní soupravy složené z tahaèe a pøipojeného návìsu; v pøípadì, že úèastníkem

silnièního provozu bude pouze samotný tahaè, bude se maximální pøípustná hmotnost podle pøedchozího

odstavce vztahovat pouze na samotný tahaè; v pøípadì, že tahaè nebude urèen k pøevážení nákladu, bude se

jeho hmotnost rovnat hmotnosti prázdného vozu.

1. Pro zahranièní vozidla a pro vozidla z regionu Sardinie, jež jsou vybavena pøíslušnou dokumentací

dokládající výchozí bod jejich cesty, bude zaèátek doby zákazu jízdy prodloužen o ètyøi hodiny.

V pøípadì, že doba povinného denního odpoèinku pro øidièe – jak stanovují úpravy a pøedpisy EHS è.

3820/85 – pøipadne na dobu prodloužení zákazu jízdy ve smyslu tohoto èlánku, je povoleno, s omezením

pro zahranièní vozidla s jediným øidièem, využít ètyøhodinového odkladu poèínaje ukonèením

doby k povinnému odpoèinku.

2. Pro vozidla jedoucí do jiného regionu, jež jsou vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající místo

urèení jejich cesty, bude zaèátek doby zákazu jízdy stanoven na dobu o dvì hodiny døíve; pro vozidla

smìøující na Sardinii, jež jsou vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající cíl cesty bude zaèátek

doby zákazu jízdy stanoven na dobu o ètyøi hodiny døíve.

3. Stanovená pøedèasná platnost doby zákazu jízdy je rozšíøena i na všechna vozidla smìøující na nákladová

nádraží celonárodního významu nebo ta, která mají strategickou polohu dùležitou v rámci mezinárodního

spojení pøes alpské prùsmyky (Bologna, Padova, Verona Q. Evropa, Turín-Orbassano, Rivalta, Scrivia,

Trento, Novara, Domodossola a Parma Fontevivo), dále na všechna vozidla smìøující na mezinárod

terminály v Busto Arsizio, Milano Rogoredo a seøaïovací nádraží v Milánì a dále na vozidla smìrující

na letištì, z nichž bude zboží pokraèovat letecky nákladním letadlem, nebo na letištì, jež jsou urèena

17


18

pro pøepravu zboží do zahranièí. Stejné podmínky pøedèasného zákazu budou platit i pro vozidla pøepravující

prázdné nákladové jednotky (kontejnery, mobilní bedny, pøívìsy), které jsou pøes výše uvedená

nákladová nádraží, víceúèelové terminály èi letištì urèeny k pøepravì do zahranièí, jakož i pro prázdné

nákladní komplexy smìøující na nákladová nádraží a víceúèelové terminály, na nichž budou naloženy

na vlakové soupravy. Výše uvedená vozidla musejí být vybavena pøíslušnou dokumentací (pøepravním

pøíkazem) dokládající místo urèení pøedmìtného zboží. Stejné podmínky pøedèasného zákazu budou

platit i pro vozidla používaná v kombinované dopravì typu silnice-železnice nebo typu silnice-námoøní

doprava, budou-li tato vozidla vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající místo urèení zboží a dokladem

o rezervaci (rezervací) nebo pøíslušným cestovním dokladem (jízdenkou) vydaným pro nalodìní.

4. Pro vozidla, která jsou urèena pro pøepravu nákladù v regionu Sardinie, pocházejí ze zbytku území státu

a jsou vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající místo zaèátku cesty, bude zaèátek doby zákazu

prodloužen o ètyøi hodiny. Za úèelem využití výhodnìjších variant nakládky a pøekládky bude stejné

osvobození udìleno i vozidlùm pohybujícím se po území Sicílie a pocházejícím ze zbytku území státu,

která pro pøevoz nákladu využijí trajekt, s výjimkou tìch vozidel, jež pocházejí z regionu Kalábrie,

jsou-li tato vozidla vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající výchozí bod jejich cesty.

5. Tento zákaz neplatí pro vozidla, která jsou urèena pro pøepravu nákladù v regionu Sardinie a smìøují

do pøístavù tohoto regionu, kde má být náklad naložen na trajekty a pøepraven na zbývající èásti území

státu; vozidla musejí být vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající místo urèení cesty, vèetnì dokladu

o rezervaci (rezervací), nebo pøíslušným cestovním dokladem (jízdenkou) vydaným pro nalodìní. Stejné

osvobození je za stejných podmínek udìleno rovnìž tìm vozidlùm, jež se pohybují po zbytku území

státu a pro pøevoz nákladu využijí trajekt, s výjimkou tìch vozidel, jež smìøují do regionu Kalábrie,

jsou-li tato vozidla vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající místo zaèátku cesty.

6. Z dùvodu zohlednìní urèitých obtíží pøi provozu na silnièních komunikacích, jež byly zpùsobeny

nìkterými rozestavìnými dálnièními úseky v rámci modernizace dálnice Salerno - region Kalábrie

a s výjimkou pøípadùm uvedených ve dvou pøedchozích bodech, se doba zaèátku platnosti zákazu se

prodlužuje o 2 hodiny a doba ukonèení platnosti zákazu bude stanovena na dobu o 2 hodiny døíve,

pro vozidla smìøující do/ z Sicílie a jsou-li tato vozidla vybavena pøíslušnou dokumentací dokládající

dùvod a cíl cesty, s výjimkou ustanovení odstavce 4 a 5.

7. Z dùvodu uplatnìní výše uvedených odstavcù budou zahranièní vozidla a vozidla z republiky San Marino

a z Vatikánu posuzována podle stejných podmínek jako všechna vozidla pohybující se na území státu.

Výjimky:

a) pro vozidla, jež jsou ve veøejném zájmu urèena pro pøípady urgentních a nouzových zásahù, nebo pro

vozidla, pøevážející materiály a nástroje k tìmto úèelùm nezbytné (hasièské záchranné sbory, civilní

ochrana apod.);

b) pro vozidla ozbrojených sil anebo vozidla s oznaèením C.R.I. (Italský èervený køíž) pro nezbytnì nutné

služební jízdy, jakož i pro vozidla policejního sboru;

c) pro vozidla používaná provozovateli èi koncesionáøi silnièní sítì pro jejich služební jízdy;

d) pro vozidla magistrátu oznaèená nápisem „Èištìní ulic a silnic“, jakož i pro ta vozidla, která pro mìstský

úøad provádìjí „odvoz odpadkù“, jsou-li tato vozidla vybavena pøíslušnou dokumentací vystavenou

mìstským úøadem;

e) pro vozidla Ministerstva spojù èi Italských pošt a.s., jsou-li oznaèena symbolem «PT» nebo symbolem

«Italské pošty»;

f) pro vozidla rozhlasových a televizních služeb, a to pouze

v pøípadì oprávnìných a schválených služebních dùvodù;

g) pro vozidla, jež jsou urèena k pøepravì kapalných nebo plynných pohonných hmot èi paliv urèených

ke spotøebì èi zásobování èerpacích stanic;

h) pro vozidla, jež jsou urèena pro pøepravu zvíøat k úøednì povoleným závodùm, které se konaly v prùbìhu

uplynulých 48 hodin nebo se budou konat v prùbìhu pøíštích 48 hodin;

i) pro vozidla, jež jsou urèena výhradnì pro obèerstvovací servis na palubì letadel, nebo pro vozidla

pøepravující motory a náhradní díly pro letadla;

j) pro vozidla, jež jsou urèena pro zásobování potravinami èi pøi jiných naléhavých službách pro obchod

námoønictvo, jsou-li tato vozidla vybavena pøíslušnou dokumentací;

k) pro vozidla, jež jsou urèena výhradnì pro pøepravu:

k 1) novin, deníkù a periodických èasopisù;

k 2) výrobkù pro lékaøské úèely;

k 3) mléka, s výjimkou mléka s dlouhou dobou trvanlivosti.


Výše uvedená vozidla musejí být opatøena viditelným oznaèením zelené barvy o rozmìrech podkladu

0,50 m a výšce 0,40 m, na nichž bude èernì vytištìno malé tiskací písmeno «d» o výšce 0,20 m – toto oznaèení

bude viditelnì umístìno na obou boèních stranách vozidla a na jeho zadní stranì;

l) pro vozidla, jež jsou zaøazena jako zemìdìlské stroje, jsou urèena pro pøepravu nákladù a pohybují

se po pozemních komunikacích, které nejsou považovány za dùležité státní silnice;

m) pro vozidla sestávající z cisteren, jež jsou urèena k pøepravì vody pro domácí spotøebu;

n) pro vozidla, jež jsou urèena k èištìní kanalizací a jímek;

o) pro vozidla, jež jsou urèena pro pøepravu potravin podléhajících rychlé zkáze podle režimu ATP;

p) pro vozidla, jež jsou urèena pro pøepravu produktù podléhajících rychlé zkáze, jako napø. èerstvé ovoce

a zelenina, èerstvé maso a ryby, øezané kvìtiny, živá zvíøata pøepravovaná na porážku èi pocházející ze

zahranièí, kuøata urèená k chovu, èerstvé mléèné výrobky a mléèné deriváty a osiva. Uvedená vozidla

musejí být opatøena viditelným oznaèením zelené barvy o rozmìrech podkladu 0,50 m a výšce 0,40 m,

na nichž bude èernì vytištìno malé tiskací písmeno «d» o výšce 0,20 m – toto oznaèení bude viditelnì

umístìno na obou boèních stranách vozidla a na jeho zadní stranì.

Prefektové mohou udìlit pøechodnì povolení vozidlùm zásobujícím trhy, obchody nebo kulturní akce, na

dobu, která nepøesáhne 4 mìsíce.

1. Pøíslušnou žádost o udìlení výjimky z omezení pohybu na pozemních komunikacích je tøeba podat

nejménì deset dnù pøedcházejících dnu, ke kterému je uvedené povolení požadováno, a to obecnému

dozorèímu orgánu - územnímu oddìlení okresního úøadu pøíslušnému k místu poèátku cesty. Po pøedchozím

ovìøení shody veškerých požadovaných skuteèností vydá tento úøad v pøípadì, že neexistují

žádné protikladné dùvody, pøíslušné povolení ,v nìmž bude uvedeno následující:

a) doèasný èasový úsek, který nepøesáhne dobu šesti mìsícù;

b) SPZ vozidla, pro které má být povolení k jízdì vydáno; mohou být uvedeny i SPZ více vozidel,

pokud je pohyb tìchto vozidel nezbytnì nutný pro splnìní stejné potøeby;

c) místa poèátku a cíle cesty, jakož i trasa povolená na základì dopravní situace. Pokud se povolení

vydává pouze v rámci jednoho okresu, mùže být vyznaèena územní oblast, kudy je prùjezd

povolen, pøièemž budou specifikovány i pøípadné vozovky, na nichž zákaz platí i nadále;

d) vytýèená trasa;

e) druh pøepravovaného nákladu.

Pro zahranièní vozidla platí, že buï žádost o výjimku musí zaslat dodavatel nebo pøíjemce zboží prefektuøe

v místì vstupu do Itálie. Prefektury zváží naléhavost pøepravy, zda se jedná o rychle se kazící zboží, cíl a druh

cesty a umístìní pøíslušných služeb na hranici. Pro vozidla, jedoucí z/ na Sicílii, musí prefektury zvážit pøípadné

problémy, vyplývající ze specifické geografické polohy Sicílie a èas, nezbytný pro pøepravu trajektem.

Bìhem doby zákazu jízdy, mohou prefektury, na jejichž území se nachází hranièní pøechod, mohou povolit

vozidlùm pøijíždìjícím z ciziny jet na nejbližší parkovištì (autoport).

Kategorie vozidel

vozidla, pøepravující nebezpeèné zboží tøídy 1, bez ohledu na hmotnost vozidla

Území

celostátnì

Období

bìhem dnù, uvedených jako trvalý zákaz jízdy a o víkendech v období od 1. èervna do 21. záøí, od pátku od

18:00 hod. do nedìle 24:00 hod.

Výjimky

Výjimka mùže být udìlena je v pøípadì absolutní nezbytnosti nebo stavu nouze, pro práci státní dùležitosti,

spojenou s oragnizací státního svátku. Povolení se bude vztahovat na silnièní síť s menším provozem a obce,

sousedící s pøedmìtnými komunikacemi. Pro dny se zvýšeným turistickým ruchem se v daném regionu nebudou

udìlovat žádná povolení.

19


20

Pøechodná regionální omezení

Kategorie vozidel

nákladní vozidla EURO 0 a EURO 1 s hmotností nad 7,5 t

Území

Brennerská dálnice A22 a všechny alternativní cesty (národní a silnice druhé tøídy) v provinciích Bolzano

a Trento

Období

od 10. ledna 2007 do 30. dubna 2007

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím nìkteré z následujících sdružení:

CONFETRA

Via Panama 62

I - 00198 Rome

Tel.: (+39 06) 855 91 51, Fax.: (+39 06) 841 55 76

e-mail: confetra@tin.it

Conftrasporto

Via Bacchiglione 16

I – 20139 Milan

Tel.: (+39 02) 539 35 39, Fax.: (+39 02) 539 73 81

e-mail: p.savazzi@conftrasporto.it

UICCIAA

Piazza Sallustio 21

I – 00187 Rome

Tel.: (+ 39 06) 470 42 35, Fax.: (+39 06) 487 19 95

e-mail: commercio.estero@uinioncamere.it

Zdroj: UICCIAA, leden 2007

CONFETRA, prosinec 2006

Conftrasport, prosinec 2007


Kategorie vozidel:

Všechna nákladní vozidla pøijíždìjící z Belgie nebo Nìmecka a smìøující do Francie, jejichž nejvìtší povolená

hmotnost s pøívìsem i bez pøívìsu pøevyšuje 7,5 t.

Území:

Po celé silnièní a dálnièní síti.

Období:

V sobotu a v pøedveèer státního svátku od 21:30 hod. do nedìle a státního svátku 21:45 hod.

Kategorie vozidel:

Všechna nákladní vozidla pøijíždìjící z Belgie nebo Francie a smìøující do Nìmecka, jejichž nejvìtší povolená

hmotnost s pøívìsem i bez pøívìsu pøevyšuje 7,5 t.

Území:

Po celé silnièní a dálnièní síti.

LUCEMBURSKO

Období:

V sobotu a v pøedveèer státního svátku od 23:30 hod. do nedìle a státního svátku 21.45 hod.

Výjimky:

- vozidla pøevážející dobytek, rychle se kazící živoèišné produkty bez ohledu na jejich stav (èerstvé, mrazené,

hluboko zmrazené nebo solené, uzené, sušené nebo sterilované), rychle se kazící èerstvé nebo nekonzervované

zeleninové výrobky (ovoce a zelenina), øezané kvìtiny nebo hrnkové rostliny a kvìtiny;

- prázdná vozidla jedoucí v návaznosti na výše zmínìnou pøepravu pod podmínkou, že smìøují do

Nìmecka;

- vozidla, která se bìhem období skliznì podílejí na sklizni a dopravì zemìdìlské produkce z místa

skliznì na místo skladování, balení nebo zpracování;

- vozidla pøevážející náklad nezbytný pro poøádání øádnì povolených ekonomických, sportovních, kulturních,

vzdìlávacích a politických akcí;

- vozidla pøevážející výhradnì noviny;

- vozidla provádìjící stìhování úøadù a továren;

- vozidla obchodníkù využívaná pro prodej výrobkù na veletrzích a v tržnicích;

- vozidla užitá pøi kombinované pøepravì železnice / silnice mezi místem naložení a pøekladištìm nebo

mezi pøekladištìm a místem urèení dodávky pod podmínkou, že ujetá vzdálenost nepøesáhne 200 km

a doprava probíhá smìrem do Nìmecka,

- pohotovostní vozidla policie, armády, celní správy, civilní obrany a hasièù a vozidla pøevážející porouchané

automobily nebo automobily, které se staly souèástí dopravní nehody;

- vozidla, kterým byla udìlena výjimka Ministerstva dopravy a jejichž hmotnost je vyšší než výše uvedená

maximální povolená hmotnost, zvláštì pak vozidla používaná pro dodávky zabezpeèující nepøetržitý

výrobní provoz továren, zabezpeèující zásobování nebo pøispívající k provozu veøejných služeb pøizpùsobených

momentálním místním potøebám.

Ministerská výjimka musí být na požádání pøedložena úøedníkùm zodpovìdným za kontrolu dopravy.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

0 9. dubna Pondìlí velikonoèní

01. kvìtna Svátek práce

17. kvìtna Nanebevstoupení Pánì

28. kvìtna Pondìlí svatodušní

23. èervna Národní den (platí pouze trvalý zákaz jízdy)

15 srpna Nanebevzetí Panny Marie

0 1. listopadu Všech svatých

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince 2. svátek vánoèní

21


22

Poznámky:

Výše uvedená dopravní omezení platí také:

- pro dopravu smìøující do Francie ve dnech 8. kvìtna, 14. èervence a 11. listopadu;

- pro dopravu smìøující do Nìmecka ve dnech 6. dubna, 7. èervna, 3. øíjna a 26. prosince.

Vozidlùm, pro která platí výše uvedená dopravní omezení, není povoleno zastavit nebo parkovat na veøejných

komunikacích.

Bìhem doby, kdy platí tato dopravní omezení, se toto opatøení vztahuje také na vozidla, jejichž maximální

povolená hmotnost s pøívìsem i bez pøívìsu pøesahuje 7,5 t, a která jsou registrována, nebo jsou pøekládána

v Lucembursku a jejichž cílem je dopravit zboží do Francie nebo Nìmecka.

Pøíslušníci èetnictva nebo policejních sil mají právo naøídit øidièùm vozidel, kteøí porušili výše uvedená dopravní

omezení a zákazy parkování, aby se vrátili do zemì svého pùvodu, pøípadnì do místa svého podnikání

nebo místa v Lucembursku, kde bylo vozidlo naloženo / vyloženo.

Porušení tìchto pravidel bude potrestáno podle novely èl. 7 zákona ze 14. února 1955 o dopravních omezeních

na veøejných komunikacích.

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 3,5 t s výjimkou dodávkových vozidel a vozidel místních

obyvatel.

Období:

Stálý zákaz.

Území:

Vjezd na následující silnièní úseky je zakázán v obou smìrech:

- CR 150, v úseku mezi køižovatkami s CR 152 v Burmerange a s CR152 v Remerschen;

- CR 152, v úseku mezi køižovatkami s CR 150 v Burmerange a s CR 152B v Schengen;

- N16, v úseku mezi køižovatkou s N16A v Mondorf-les-Bains a mimoúrovòovou køižovatkou Mondor

spojující dálnici A13 s N16.

Na následujících silnièních úsecích platí zákaz jízdy pouze v uvedených smìrech:

- mimoúrovòová køižovatka dálnice A13 v Schengen, sjezd ve smìru Croix de Bettembourg, mezi N10

a A13;

- CR 151, od køižovatky s N16 v lokalitì „Kapebesch“ ke køižovatce s CR 152 v Bech-Kleinmacher;

- CR 162, od køižovatky s CR 150A v Elvange ke køižovatce s CR 152 ve Wintrange.

Pozn.: tento zákaz je vyznaèen.

Kategorie vozidel:

Tranzitující nákladní vozidla (s pøívìsem nebo bez pøívìsu) s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t

s výjimkou tìch vozidel, která vstupují na území Lucemburska po trase nacházející se severnì od hranièních

pøechodù Steinfort-Rosenberg na N6 a Echternach –Echternacherbruck na N11. Zákaz však platí pro tranzitující

vozidla smìøující do Francie, která ke vstupu do Lucemburska použijí silnici N5, vozidla pøijíždìjící z Nìmecka,

Francie nebo Belgie a smìøující do EDP (European development pole) a vozidla projíždìjící Lucembursko

z Rýnsko-Palatinska do Sárska a naopak.

Období:

Stálý zákaz.

Území:

Tranzitní doprava je zakázána na èásti sítì veøejných komunikací. Povinné trasy jsou oznaèeny ukazateli,

na kterých jsou zobrazena vozidla s údajem 3,5 t a také oznaèení smìru: „Transit Belgium“, „Transit France“,

„Transit Germany“ nebo „Transit Germany/France“.

Porušení tìchto pravidel bude potrestáno podle novely èl. 7 zákona ze 14. února 1955 o dopravních omezeních

na veøejných komunikacích.


Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení CLC:

Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC)

7 rue Alcide de Gasperi

L-2014 Luxemburg-Kirchberg

Tel. (+35 2) 43 94 44-1, Fax: (+35 2) 43 94 50

E-mail: info@clc.lu

Zdroj: CLC, prosinec 2006

23


24

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla, zemìdìlské traktory a jejich pøívìsy s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Území:

Po celé síti silnic a dálnic.

MAĎARSKO

Období:

Od 15. èervna do 31. srpna:

- od soboty 08:00 do nedìle 22:00 hod.;

- od 22:00 hod. v pøedveèer státního svátku do 22:00 hod. v den státního svátku

Od 1. záøí do 14. èervna:

- od 22:00 hod. v sobotu a v pøedveèer státního svátku do 22:00 hod. v nedìli a v den státního svátku

(V období od 4. listopadu do 1. bøezna neplatí v Maïarsku žádné dopravní omezení pro vozidla mezinárod

dopravy)

Poznámka: Jestliže státní svátek pøedchází nebo následuje sobotu nebo nedìli v rámci období specifikovaných

výše, pak jsou dopravní omezení v platnosti bez pøerušení od 8:00 prvního dne do 22:00 hod. posledního dne.

Výjimky:

- vozidla armády, policie, státních bezpeènostních služeb, vìzeòských služeb hasièských sborù, celních

orgánù, civilní obrany, pohotovostní vozidla;

- vozidla používaná pøi odstraòování následkù pøírodních katastrof;

- vozidla používaná v pøípadì nehody nebo poruchy;

- vozidla používaná pro stavbu, pøestavbu, údržbu nebo èištìní silnic;

- vozidla používaná pro pøepravu sklizené úrody, krmiv a zemìdìlských strojù;

- vozidla pøepravující dobytek, èerstvé mléko, èerstvé mléèné výrobky, èerstvé nebo hluboko zmrazené

maso a masné výrobky, èerstvé pekaøské výrobky nebo jiné zkazitelné zboží;

- vozidla jedoucí z maïarské hranice na nejbližší parkovištì vyhrazené tomuto úèelu pøíslušnými orgány;

- prázdná vozidla jedoucí z hranice na místo svého pùsobení v Maïarsku

- v kombinované dopravì, pokud je úsek silnièní dopravy kratší než 70 km, pro vozidla jedoucí mezi

terminálem kombinované dopravy a místem naložení èi vyložení nebo mezi terminálem kombinované

dopravy, který je nejblíže hraniènímu pøechodu, a hranièním pøechodem;

- vozidla používaná pro pøepravu vybavení nebo zvíøat nezbytných pro kulturní, obchodní nebo sportovní

událostí (vèetnì pøeprav provádìných v souvislosti s rozhlasovým nebo televizním záznamem akcí);

- humanitární pøepravy;

- vozidla osobní dopravy;

- vozidla v rámci dopravy zboží do/z nádraží, øíèních pøístavù nebo letišť (mezi areálem odesílatele/pøíjemce

a nejbližším nádražím, pøístavem nebo letištìm) bìhem doby, kdy platí zákaz

- vozidla pøepravující beton;

- poštovní služby.

Dále platí, že v období mezi 15. èervnem a 31. srpnem mùže naložené vozidlo, které vstoupí na území

Maïarska pøed zaèátkem víkendového zákazu jízd, dojet do místa jeho maïarského sídla, jehož adresa je

uvedena v pøíslušném registraèním dokumentu, nebo mùže nejkratší možnou trasou dojet do jeho prvního

místa vykládky bez ohledu na výše uvedený zákaz jízd.

Nesmí však být použity následující trasy:

- hlavní silnice è. 2 mezi Vác a Parassapuszta

- následující úseky hlavní silnice è. 7:

- mezi Velence a Dinnyés

- mezi køižovatkami s dálnicí M7 a hlavní silnicí è. 64

- mezi køižovatkami s dálnicí M7 a hlavní silnicí è. 76

- hlavní silnice è. 10 mezi Dorog a Budapest


- hlavní silnice è. 11 mezi Esztergom a Budapest

- hlavní silnice è. 12

- silnice è. 1201

- hlavní silnice è. 71

- následující úseky hlavní silnice è. 76:

- mezi køižovatkami s hlavní silnicí è. 71 a hlavní silnicí è. 7

- mezi Zalaapáti a hlavní silnicí è. 71

- hlavní silnice è. 55 mezi Alsónyék a Baja

- hlavní silnice è. 82 mezi hlavní silnicí è. 8 a Veszprémvarsány

- hlavní silnice è. 84 mezi Sumeg a hlavní silnicí è. 71

- hlavní silnice è. 33 mezi Dormánd a Debrecen

Poznámka:

V mimoøádných pøípadech mùže být udìlena výjimka na dobu nejvýše jednoho roku. Žádosti o výjimku

musejí být zaslány na adresu:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Közszolgátatok Szervezése Fõosztály

Dr Dabóczi Kálmán fõosztályvezetõ

Margit krt. 85

1024 Budapest

Žádost o udìlení výjimky musí být zaslána do 1. prosince. Øidiè musí mít u sebe doklady, dokazující udìlení

výjimky a je povinen je na požádání pøíslušných orgánù pøedložit ke kontrole.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

15. bøezna Den revoluce

08. dubna Velikonoèní nedìle

09. dubna Velikonoèní pondìlí

01. kvìtna Svátek práce

27. kvìtna Nedìle svatodušní

28. kvìtna Pondìlí svatodušní

20. srpna Státní svátek

23. øíjna Den republiky

01. listopadu Všech svatých

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince Sv. Štìpán

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení ATRH:

ATRH

Egressy út. 77

H-1149 BUDAPEST

Tel: (+36 - 1) 252 0928, 252 0688, Fax: (+36 - 1) 363 5226

E-mail: posta@mail.mkfe.hu

Zdroj: ATRH, listopad 2006

25


26

Trvalé zákazy

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 12 t.

Území:

Celostátnì.

Období:

V pøedveèer státních svátkù uvedených pod body b) až j) v dobì od 18:00 do 22:00 hod.

Ve dnech všech níže uvedených státních svátkù od 07:00 do 22:00 hod.

Dodateèné zákazy

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší celkovou povolenou hmotností vyšší než 12t

Území:

Celostátnì.

Od prvního pátku, který následuje po konci školního roku (29. èervna do 31. srpna 2007, s výjimkou 15. srpna):

- pátky od 18:00 do 22:00 hod.;

- soboty od 7:00 do 14:00 hod.;

- nedìle od 7:00 do 22:00 hod.;

Kategorie vozidel:

nákladní vozidla s hmotností nad 16t

Území:

Varšava

Období:

každý den od 07:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 hod do 20:00 hod.

Poznámky:

Tranzit nákladních vozidel nad 16 tun mìstem Varšava (s výjimkou vozidel zajišťujících dopravní obslužnost

v okolí Varšavy) je zakázán. Tranzitní trasy by mìly být odklonìny na silnice è. 50, 62 a 60. Vozidla, která

jsou držiteli karty C16 (tuto kartu musí mít øidiè u sebe ve vozidle) mají výjimku z uvedeného zákazu. Kartu

pøepravci vydá odesilatel. Oblast, na kterou se omezení vztahuje, je vyznaèena.

Doèasné zákazy

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 12 t.

Období:

Od 11:00 do 22:00 hod.

POLSKO

Poznámka: Tyto doèasné zákazy mohou být celostátnì nebo regionálnì vyhlášeny v období vysokých denních

teplot, kdy by mohlo dojít poškození povrchu vozovky. Generální øeditelství státních silnic a dálnic oznámí

prostøednictvím médií pøesné datum zahájení a ukonèení dopravního omezení.


Výjimky:

- vozidla armády, policie, hasièù, hranièní stráže, vozidla zvláštních jednotek (napø. protichemické ochrany

apod.) a vozidla havarijní služby,

- vozidla používaná pro stavbu a údržbu silnic a mostù,

- vozidla technických služeb používaná v mimoøádných situacích,

- vozidla používaná pøi záchranáøských operacích,

- pohotovostní vozidla používaná pøi pøírodních katastrofách,

- vozidla pøepravující zkazitelné potraviny zboží (viz níže uvedený seznam)

- pøepravy živých zvíøat,

- vozidla používaná pro svoz èerstvého mléka, obilí nebo živého dobytka,

- vozidla pøevážející kapalná paliva, olej, mazadla, náhradní díly nebo èerstvou vodu pro zámoøské lodì,

- pomalu jedoucí zemìdìlská vozidla a traktory,

- pøeprava vysílacího zaøízení rádiových a televizních stanic,

- pøeprava vybavení pro hromadné akce,

- pøeprava novin a èasopisù,

- prázdná vozidla po vykládce zkazitelných potravin a vozidla urèená pro nakládku zkazitelných potravin,

- pøeprava lékù, léèiv a zdravotnických produktù,

- pøeprava pošty,

- vozidla používaná v rámci výrobního cyklu, do vzdálenosti 50 km od základny,

- pøeprava nebezpeèného nákladu podle zvláštních pøedpisù, v množství, pro které jsou vyžadovány

oranžové tabule,

- vozidla pøepravující humanitární pomoc,

- pøeprava betonu,

- vozidla pøepravující mìstský odpad,

- pøeprava zboží po vyložení na žel. nádraží, do vzdálenosti 50 km od nádraží,

- vozidla vstupující na území Polska pøed datem èi hodinou zaèátku platnosti zákazu jízd nebo doèasného

dopravního omezení, do vzdálenosti 25 km od hranièního pøechodu a vozidla v hranièní zónì, která

èekají na výjezd z Polska,

- vozidla v první fázi dopravní operace, kdy je zboží pøepravováno z místa nakládky k nejbližšímu železniènímu

nádraží a vozidla v poslední fázi dopravní operace, kdy je zboží pøepravováno z nejbližšího

železnièního nádraží do místa vykládky, nebo v pøípadì námoøních terminálù, pøeprava ze nebo do

vzdálenosti 150 km od tohoto terminálu,

- vozidla vracející se ze zahranièí, za podmínky, že byl uhrazen roèní nebo pùlroèní poplatek za používání státních

silnic a známka je ve vozidle (neplatí za doèasných zákazù jízd a pro vozidla tranzitující Polskem)

Seznam zkazitelných potravin:

maso a jedlé droby, ryby a korýši, mìkkýši a další vodní bezobratlovci, mléèné výrobky, konkrétnì jogurty,

kefíry, kysaná smetana, mléko (poživatelné), domácí a zrající sýry, máslo a zmrzlina, ptaèí vejce a vajeèná tìsta,

øezané a pokojové kvìtiny, èerstvá a zmrazená zelenina, ovoce a houby, obiloviny a zemìdìlské suroviny pro

výrobu potravin, krmiva a rostlinné tuky, produkty mlynáøského prùmyslu, konkrétnì mouka, kroupy, krupice

a drcená obilná zrna, tuky a oleje živoèišného a rostlinného pùvodu, potravinové konzervaèní prostøedky,

konkrétnì pro maso, drùbež, ryby, zeleninu a ovoce, cukrovinky a cukráøské zboží, ochranné prostøedky pro

obiloviny, mouka, škrob sušeného mléka a také pekaøské výrobky, nealkoholické nápoje, odpady a zbytky

potravináøského prùmyslu, hotová krmiva pro zvíøata, cukrová øepa, brambory, kvasnice, kultivaèní prostøedí

pro žampiony.

Státní svátky

a) 01. ledna Nový rok

b) 08. duben Velikonoèní nedìle

c) 09. duben Velikonoèní pondìlí

d) 01. kvìtna Svátek práce

e) 03. kvìtna Den ústavy

f) 27. kvìtna Nedìle svatodušní

g) 07. èervna Svátek Božího tìla

h) 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

i) 01. listopadu Všech svatých

j) 11. listopadu Den nezávislosti

k) 25. prosince 1. svátek vánoèní

l) 26. prosince 2. svátek vánoèní

27


28

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení ZMPD:

ZMPD

Al. Jana Pawla II – 78

PL 00-175 Warszawa 80

Tel: (+48 22) 536 1030, Fax: (+48 22) 536 1035

E-mail: zmpd@zmpd.pl

Zdroj: ZPMD, listopad 2006


Kategorie vozidel:

Vozidla s hmotností vyšší než 3,5 t pøevážející nebezpeèné vìci.

Období:

Každý den vèetnì nedìlí a státních svátkù od 5:00 hod. do 2:00 hod. následujícího dne.

Území:

Most: 25 April Bridge (Tagus)

Období:

Celoroènì (nebudou udìlovány žádné výjimky)

PORTUGALSKO

Území:

Tunely na dálnici A23:

- Barracao, jižním smìrem, exit Guarda Sul (km 210.8)

- Barracao, severním smìrem, exit Benespera (km 201.2)

- Ramela, jižním smìrem, Guarda Sul (210.8)

- Ramela, severním smìrem, exit Benespera (km 201.2)

- Gardunha, jižním smìrem, exit Fundao Sul (km 158.1)

- Gardunha, severním smìrem, exit Castelo Novo (km 148.8)

(Pozn.: Na povinný výjezd z dálnice pro výše uvedenou kategorii vozidel upozoròuje pøíslušné dopravní

znaèení ve vzdálenosti 1500 m pøed tímto dálnièním výjezdem.)

Období:

Pátek, nedìle, pøedveèer státního svátku a státní svátek od 18:00 do 21:00 hod.

Území:

EN6 v úseku Lisabon a Cascais

EN10 v úseku Infantado a Vila Franca de Xira

EN 14 v úseku Maia - Braga

EN 15 v úseku Porto – Campo (A4)

EN 105 v úseku Porto – Alfena (køižovatka s IC24)

IC 1 v úseku Coimbrões - Miramar

EN 209 v úseku Porto – Gondomar

EN209 (ER) v úseku Gondomar - Valongo

IC2 (EN1) v úseku Alenquer - Carvalhos

EN 1 v úseku Carvalhos – Vila Nova de Gaia (Sto Ovidio)

EN 13 v úseku Porto – Viana do Castelo

EN 101 v úseku Braga – Vila Verde

EN 125 (ER) v úseku Lagos – São João da Venda

IC4 (EN125) v úseku São João da Venda - Faro

EN 222 v úseku Porto – Cresturna/ Lever

EN125 v úseku Faro - Olhão

EN125 (ER) v úseku Olhão - Pinheira køižovatka

Období:

Pondìlí od 7:00 do 10:00 hod., kromì pondìlí v mìsících èervenec a srpen, na pøíjezdových silnicích do

Lisabonu a Porta.

29


30

Území:

A 1 v úseku Alverca - Lisabon

A 2 v úseku Almada – Lisabon

A 5 v úseku køižovatka s CREL – Lisabon

A 8 v úseku Loures – Lisabon

IC 19 v úseku køižovatka CREL – Lisabon

EN6 v úseku Cascais – Lisabon

EN10 v úseku Vila Franca de Xira – Alverca

A3 v useku køižovatka IC24 – Porto

A4 v úseku køižovatka A3 – Porto

EN13 v úseku Moreira – Porto

EN105 v úseku Algena (køižovatka s IC24) - Porto

IC 1 v úseku Miramar - Porto

EN 209 v úseku Gondomar – Porto

EN 222(ER) v úseku Avintes – Porto

Výjimky (platí pro všechny výše uvedené trasy s výjimkou tunelù a 25 April Bridge)

- nebezpeèné zboží urèené nemocnicím;

- nebezpeèné zboží urèené ozbrojeným silám a policii,

- nebezpeèné zboží, které bylo vyložené nebo bude naložené na loï (doprava nebezpeèného zboží do/z

pøístavu)

- doprava paliva (zásobování pøístavù a letišť).

Zvláštní povolení

Generální øeditelství dopravy (Direcçao Geral de Viaçao) mùže udìlit zvláštní povolení:

- pro vozidla, která jsou nakládána bìhem doby dopravního omezení v pøípadì, že výrobní nebo skladová

jednotka, kde je vozidlo nakládáno, je dostupná pouze po silnici, na kterou se vztahuje zákaz a pokud

tato silnice umožòuje pøímý pøístup na jinou silnici, která zákazu nepodléhá;

- pro vozidla pøevážející nebezpeèný náklad nezbytný pro nepøetržitý provoz nìkterých výrobních

jednotek.

Direcçao Geral de Viaçao:

Tel: (+351 21) 312 2100.

Pro vydání zvláštního povolení jsou nezbytné následující doklady a informace:

- kopie registraèního osvìdèení vozidla (technický prùkaz)

- osvìdèení ADR vozidla (pokud je to nutné)

- jméno a adresa dopravce

- seznam pøepravovaného zboží s oznaèením tøídy ADR a identifikaèní èíslo UN

- plánované datum, èas a trasa jízdy.

Lokální dopravní omezení

Lisabon

Zakázán je tranzit, nakládka nebo vykládka nákladních vozidel s hmotností nad 2,6t celkové hmotnosti

v období od 08:00 hod. do 10:00 hod. a od 17:00 hod. do 19:00 hod. Oblast zákazu je oznaèena. Na pìších

zónách ve mìstì je nakládka a vykládka povolena od 10:00 hod. do 11:30 hod. nebo po 19. hod.

Porto

Zákaz tranzitu, nakládky nebo vykládky nákladních vozidel platí v Portu od 12:00 hod. do 19:00 hod. Hranice

pøedmìtné oblasti zákazu jsou následující: vnitøní kruhový objezd, od Ponte da Arrábida do Bessa Leite,

Rua de António Bessa Leite, Rua de Pedro Hispano, Rua da Constituicao, Rua Serpa Pinto, Rua Egas Moniz,

Rua Damiao de Gois, Rua Joao Pedro Ribeiro, Praca Marques de Pombal, Rua Latino Coelho, Praca Raínha

D. Amélia, Rua Nova de S. Crispim, Av. Fernao de Magalhaes, Campo 24 de Agosto, Rua Duque de Saldanha,

Largo Padre Baltazar Guedes a Av. Gustavo Eiffel.

Zákaz se nevztahuje na následující vozidla: vozidla veøejné dopravy, hasièi, vozidla armády a policie, vládní

vozidla, mìstská vozidla, vozidla poštovní služby, vozidla pohotovostní a záchranná, vozidla, pøepravující

dobytek nebo zboží, na jehož pøepravu bylo vystaveno povolení.


Státní svátky

01. ledna Nový rok

06. dubna Velký pátek

08. dubna Velikonoèní nedìle

25. dubna Den osvobození

01. kvìtna Svátek práce

07. èervna Svátek Božího tìla

10. èervna Státní svátek

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

05. øíjna Den Republiky

01. listopadu Všech svatých

01. prosince Den nezávislosti

08. prosince Neposkvrnìné poèetí

25. prosince 1. svátek vánoèní

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení:

ANTRAM

Associaçao Nacional de Transportadores

Públicos Rodoviários de Mercadorias

Rua Conselheiro Lopo Vaz, Lt A/B, Escritorio A

P-1800 – 142 LISBOA

Tel: (+351 21) 854 41 00, Fax: (+351 21) 854 41 80

E-mail: sede@antram.pt

Zdroj: ANTRAM, prosinec 2006

31


32

I. VŠEOBECNÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s pøívìsy, jestliže je nejvìtší povolená hmotnost motorového vozidla nebo pøívìsu vìtší

než 3,5 t; nákladní vozidla, návìsové soupravy a samohybné prùmyslové stroje s nejvìtší povolenou hmotností

pøesahující 7,5 t.

Území:

Celostátnì s výjimkou jízd sloužících výhradnì jako souèást procesu kombinované dopravy v okruhu 65 km

od následujících pøekladišť: Brennersee, Graz-Ostbahnhof, Salzburg-Hauptbahnhof, Villach-Fürnitz, Wels-Verschiebebahnhof,

Wien-Südbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, Wörgl.

Období:

Soboty od 15:00 do 24:00 hod.

Nedìle a státní svátky od 00:00 do 22:00 hod.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

06. ledna Tøi králové

09. duben Pondìlí velikonoèní

01. kvìtna Svátek práce

17. kvìtna Státní svátek

28. kvìtna Svatodušní pondìlí

07.èervna Svátek Božího tìla

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

26. øíjna Státní svátek

01. listopadu Všech svatých

08. prosince Neposkvrnìné poèetí

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince Sv. Štìpán

Výjimky:

- zákaz jízd nákladních vozidel s pøívìsy, která pøesahují 3,5 t, se nevztahuje na vozidla pøepravující

mléko;

- zákaz jízd vozidel s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t se nevztahuje na vozidla pøepravující:

maso nebo dobytek na porážku (kromì pøeprav dobytka po dálnicích), zkazitelné potraviny (navztahuje

se na hluboko zmrazené potraviny); dodávky obèerstvení do turistických oblastí; naléhavé opravy mrazíren;

odtahové služby; vozidla asistenèních služeb; pohotovostní vozidla; vozidla pravidelné pøepravy (pravidelné

linky); lokální jízdy bìhem dvou sobot pøedcházejících 24. prosinci.

II.ZVLÁŠTNÍ REGIONÁLNÍ ZÁKAZY

RAKOUSKO

Korutany

B70 Packer Bundesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 5 t ve mìstech Wolfsberg

a St Andrä (neplatí pro vozidla místních obyvatel) a nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností

vyšší než 16 t v úseku mezi mostem Waldensteinerbach na km 74.250 a mostem Auerling na km

75.620.

B78 Obdacher Strasse, nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t v oblasti mezi St. Leonhard

a Obdacher Sattel (km 23.518 – km 36,6)

B83 Kärntner Strasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 3,5 t, kromì regionální

dopravy, mezi mìsty Thörl-Maglern a Villach, Wernberg a Velden/Wsee a naopak, a nákladní vozidla

s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 4 t z mìsta Klagenfurt do okresu Villach.

B85 Rosental Strasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 3,5 t v úseku mezi B83

Fürnitz a A11 Winkl, kromì místní dopravy.

B91 Loiblpassstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.


B94 Ossiacher Bundesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t, (neplatí pro

vozidla místních obyvatel, pro dodávkové a sbìrné služby).

B111 Gailtal Bundesstrasse, úsek Lesachtal, nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 25 t

od km 63.846 (Wetzmann) po km 92.496 (hranice západního Tyrolska); pøívìsy od km 63.846 (Wetzmann)

po km 82.500 (Liesing).

L22 Rattendorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 25 t od km

1.358 po km 1.427 (most Doberbach).

L23 Egger Almstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 5 t v úsecích od km 2.441

po km 2.465 (most Gamitzenbach) a od km 2.691 (vjezd Gamitzenklamm) po km 10.800 (Eggeralm).

L24 Schattseiten Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 25 t od km

1.958 po km 1.984 (most Nötblingbach); nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než

14 t od km 3.495 po km 3.508 (most Grimmlnitzbach); nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností

vyšší než 25 t od km 5.011 po km 5.019 (most Bodenmühlbach); nákladní vozidla s nejvìtší

povolenou hmotností vyšší než 16 t od km 9.024 po km 9.050 (most Stranigbach).

L25 Egger Landesstrasse: omezení výšky nákladního vozidla na 3,30 m v úseku od km 12.398 po km

12.420.

L27 Voderberger Strasse: nákladní vozidla s hmotností 14 t v úseku od km 3.786 po km 3.856 (most Gail).

L29 Guggenberger Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 12 t a pøívìsy

od km 11.900 (Kreuth) po km 16.600 (Jenig).

L33 Kreuzner Strasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností 16 t od km 16.933 (most Erzpriester).

L143 Ettendorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 5 t v oblasti Jakling,

mìsto St Andrä (neplatí pro vozidla místních obyvatel).

L144 Metersdorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 14 t pøes most

v Lavant.

L149 Koralm Strasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 16 t pøes most Pailbach po

km 0,2

Villach: zákaz prùjezdu nákladních vozidel s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 3,5 t, kromì dodávek

do mìsta.

Klagenfurt: zákaz prùjezdu nákladních vozidel s nejvìtší povolenou hmotností pøesahující 3,5 t.

Dolní Rakousy

B1 nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 3,5 t s pøívìsem s nejvìtší povolenou hmotností

nad 3,5t mezi km 90,955 (západnì od køižovatky se spojovací komunikací B3a ve smìru na Amstetten)

a km101,463 (východod køižovatky s komunikací L5325 ve smìru na Melk), mezi km 101,517

(západnì od køižovatky L5325 ve smìru na Amstetten) a km 111,625 (východod køižovatky s B25

ve smìru na Melk), mezi km 111,900(západnì od køižovatky s B25 ve smìru na Amstetten) a km

119,864 (východod Amstetten – východní køižovatka) a mezi km 134,10 (Amstetten – západní

køižovatka) a km 162,94 (køižovatka s B123a v Rems). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy

B3 Bundesstrasse: od km 84.179 po km 115.338, všechna komerèní vozidla s celkovou hmotností vyšší

než 7,5 t: od 20:00 do 06:00 hod.; návìsové a jízdní soupravy s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t: od

06:00 do 20:00 hod.

Výjimky: vozidla z okresù Zwett, Krems-Land a Krems-Stadt a z obcí Dorfstetten, Münichreith-Laimbach,

Pöggstall, Raxendorf, St. Oswald, Weiten, Yperstal, Emmersdorf a Leiben a také dodávky a vyzvednutí

zboží a pøeprava mléka v této oblasti.

B16 nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 19,80 (Ebreichsdort severní køižovatka)

a km 25,20 (køižovatka s B60, Weigelsdorf). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy

B17 nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 9,95 (køižovatka s B12a, WienerNeudorf)

a km 12,10 (køižovatka s B11, Wiener Neudorf). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy

B18 nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t od km 12.170 po km 55.800.

Výjimky: doprava z a do okresù Lilienfeld, Neustadt a Neunkirchen západnì od jižní dálnice A2

a z obcí Hirtenberg, Hernstein, Berndorf, Pottenstein, Wiesenbach/Triesting, Furth/Triesting, Altenmarkt/Triesting

a Wilhelmsburg a také dodávkové a sbìrné služby a pøeprava mléka v této oblasti.

B19 Tullner Strasse: km 3.710 v Neulengbachu od 22:00 do 05:00 hod., severnì, pro vozidla s celkovou

hmotností nad 7,5 t smìøující na sever od Dunaje.

B43 Traismaurer Strasse: km 16.195 v Traismaueru od 22:00 do 05:00 hod., západnì, pro vozidla s celkovou

hmotností nad 7,5 t smìøující na sever od Dunaje.

B54 nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 14,03 (køižovatka Seebenstein) a km

23,22 (køižovatka Grimmenstein) a mezi km 23,22 a km 26,26 (køižovatka s L4174 v Grimmenstein)

33


34

B210 Helenental, mezi Allandem a Badenem: nákladní vozidla s celkovou hmotností pøesahující 7,5 t.

L80 nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 0,00 (køižovatka s B1 v Strengberg)

a km 3,54 (køižovatka Haag). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy

L2087 nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotnostní nad 3,5t mezi km 0,005 (køižovatka s B17) a km

2,029 (køižovatka s L2088 v Mödling)

Tyrolsko

A12 zákaz platí v obou pruzích v obou smìrech, mezi Kufstein (km 6,350) a Zirl (km 90,0):

Od 1. 1. 2007, pro nákladní soupravy s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5t a pro kamiony s pøívìsem,

pokud souèet nejvyšší povolené hmotnosti obou souèástí pøevyšuje 7,5t a emise NOx pøevyšují mezní hodnoty

7,0g/ kWh (Euro 0 a 1),

Od 1. 11. 2008, pro nákladní soupravy s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5t a pro kamiony s pøívìsem,

pokud souèet nejvyšších povolených hmotností obou souèástí pøevyšuje 7,5t a emise NOx pøevyšují mezní

hodnoty 5,0 g/ kWh (Euro 2),

Od 1. 11. 2009, pro kamiony bez pøívìsu a tahaèe s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5t, pokud emise

NOx pøevyšují mezní hodnoty 7,0g/ kWh (Euro 0 a 1)

Výjimky: cesty, které jsou souèástí jednotlivé dopravní operace, smìøující na východ k železniènímu terminálu

Hall v Tyrolsku, nebo západnì k železniènímu terminálu Wörgl za úèelem naložení vozidla na vlak; cesty,

které jsou souèástí jednotlivé dopravní operace smìøující na západ k železniènímu terminálu Hall v Tyrolsku

nebo východním smìrem k železniènímu terminálu ve Wörgl, pokud toto mùže být prokázáno pøíslušnými

dokumenty;vysoce specializovaná motorová vozidla/ vysoce cenovì nároèná vozidla (automíchaèe betonové

smìsi, vleèná vozidla, pojízdné jeøáby).

B164 Hochkönigstrasse, od km 56.251 (Hochfilzen) po km 75.76 (St Johann in Tirol) v obou smìrech, pro

nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t, s výjimkou odtahové služby, asistenèní služby,

vozidel federální armády a nákladních vozidel, která jsou nakládána nebo vykládána v následujících

obcích, nebo v tìchto obcích zaèínají èi konèí svoji jízdu: St Johann in Tirol, Fieberbrunn in Tirol,

Hochfilzen, Leogang ve federální provincii Salzburg.

B165 Gerlossstrasse, od Hainzenbergu po Gerlos, pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 t, s výjimkou

nákladních vozidel do hmotnosti 14 t, vozidel správy silnic, správy povodí nebo protilavinové ochrany

podílejících se na veøejných pracích, nákladních vozidel užitých ke svozu døeva do 16 t (pro dvounápravová

vozidla) a do 22 t (pro trojnápravová vozidla) a vozidel s celkovou hmotností do 16 t poskytujících

dodávkové služby pro Hainzenberg a Gerlos. Zákaz se vztahuje také na vozidla s pøívìsy

(s výjimkou vozidel s pøívìsy do šíøe 2 m) mezi Waldheim (hostinec) v Hainzenbergu a vjezdem na

parkovištì u lanovky Firstalm v Gerlosu.

B170 Brixentaler Bundesstrasse: od km 9.5 v Hoptgartenu i.B. po km 26.03 v Kirchbergu, pro vozidla s celkovou

hmotností pøesahující 7,5 t, s výjimkou vozidel armády, vozidel odtahové a asistenèní služby,

vozidel užitých pøi naléhavých opravách chladírenských zaøízení nebo energetických zdrojù a vozidel

registrovaných firmami se sídlem v obcích Hopfgarten in Brixen, Westendorf, Brixen in Th., Kirchberg

i.T. nebo vozidel nakládaných èi vykládaných v tìchto obcích, jež jsou místem odeslání nebo

urèení. (viz také Wörgl)

B171 Tiroler Strasse (viz také Wörgl a Rattenberg) od km 1,984 do km 3,857 v Kufstein

B172 Walchseestrasse, od státní hranice v Niederndorfu ve smìru na Niederndorf a

B175 Wildbichler Strasse: nákladní automobily s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t od km 1.493 ve smìru

Ebbs s výjimkou dopravy z nebo do obcí Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg, Rettenschöss,

Walchsee, Kirchdorf, Kössen, Schwendt a Waidring; od km 0,0 do km 1,458 v Kufstein.

B176 Kössener Bundesstrasse: vozidla s celkovou hmotností vyšší než 16 t od km 0.0 (køižovatka s B312 v St.

Johann) po km 14.0 (Schwendt-Dorf) a vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t, kromì

místní dopravy od km 0.0 (køižovatka s B312 v St. Johann) po km 17.7 (køižovatka s B312 v Kössenu).

B177 Seefelder Strasse na trase Zirlerberg, pro vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 t jedoucí smìrem

z kopce, s výjimkou nákladních vozidel registrovaných spoleènostmi se sídlem v obcích: Seefeld,

Scharnitz, Leutasch a Reith bei Seefeld, nebo pokud øeditelství tìchto spoleèností sídlí v okresech

Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, Wolfratschausen nebo Weilheim-Schongau; také rakouských vozidel

dovážejících nebo odvážejících zboží z horské roviny Seefeld a uvedených okresù. Zákaz platí

také pro vozidla s pøívìsem jedoucí smìrem do kopce, s výjimkou prázdných vozidel a vozidel, která

mají povolení k sjezdu.


B177 Seefelder Strasse, L35 Buchener Landesstrasse a L36 Möserer Landesstrasse: na trase Zirlerberg, Buchener

Landesstrasse L35, Möserer Landesstrasse L36 a všech silnicích horské roviny Seefeld, zákaz

jízd všech vozidel pøevážejících nebezpeèný náklad, která musí být oznaèena panelem oranžové

barvy (Rn 10.500 ADR), s výjimkou vozidel zásobujících horskou rovinu Seefeld.

B178 Lofererstrasse: od km 0.00 (Kirchbichl) po km 49.63 (Waidring) platí zákaz pro nákladní vozidla s nejvìtší

povolenou hmotností nad 7,5 t, s výjimkou vozidel se sníženou hladinou hluku podle Èl. 8b KDV

1967, vozidel silnièní údržbové služby, vozidel federální armády, vozidel odtahové a asistenèní služby,

vozidel užitých pøi odstranìní následkù živelné pohromy, vozidel užitých pøi naléhavých opravách

chladírenských zaøízení nebo energetických zdrojù, vozidel veøejných bezpeènostních služeb

a tìžkých komerèních vozidel naložených nebo vyložených v okrese Kitzbühl nebo v obcích Ellmau,

Scheffau, Söll, Kirchbichl a Wörgl v okrese Kufstein (pokud jsou uvedené obce místem nakládky nebo

místem urèení).

Od km 0.00 (Kirchbichl) po km 49.63 (Waidring) platí místní zákaz jízd pro komerèní vozidla s nejvìtší

povolenou hmotností nad 7,5 t pøevážející kamennou drť, úlomky skla, odpad, automobily, strusku

(škváru), cement, prázdné kontejnery, stroje, balicí materiály, stavební materiály a prefabrikované betonové

dílce, kromì pøeprav komerèními vozidly, k jejichž nakládce nebo vykládce (místo nakládky

nebo místo urèení) dochází v okresech Kitzbühl, Lienz, St Johann im Pongau a Zell am See a také

v Söll, Ellmau a Scheffau v okrese Kufstein. Tato výjimka bude platit pouze v pøípadì, kdy se vìtší èást

(tj. více než 51%) nakládek nebo vykládek uskuteèní v okresech nebo místech vyjmutých ze zákazu.

Pøeprava zboží podléhajícího tomuto zákazu v kombinaci s jiným nákladem je povolena, pokud podíl

tohoto zboží nepøesáhne 10% celkové hmotnosti pøepravovaného nákladu. Pojem „stavební materiál“

oznaèuje objemné zboží jako kameny, písek, štìrk, cihly, izolaèní a pojivový materiál, ocelové výztužné

pruty a tašky.

B179 Fernpassstrasse, mezi km 11,955 v Nassereithu a km 67,944 ve Vilsu, nákladní vozidla s nejvyšší

povolenou hmotností nad 7,5 t, s výjimkou vozidel, která mají svá stálá stanovištì v okresech Imst,

Innsbruck – Land, Innsbruck-Stadt, Landeck, Reutte, ve venkovských okresech Biberach, Garmisch-

Partenkirchen, Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu, Ravensburg, Unterallgäu, Weilheim-Schongau, ve

mìstech Kaufbeuren, Kempten nebo Memmingen, v obci Samnaun nebo v okrese a údolních obcích

Bruggrafenamt nebo Vinschgau a také s výjimkou jízd vozidel za úèelem vyložení nebo naložení

zboží v uvedených místech a vozidel odtahové a asistenèní služby.

B180 Reschenstrasse od km 0.00 v Landecku po km 46.22 (státní hranice Nauders): nákladní vozidla s nejvyšší

povolenou hmotností nad 7,5 t, v obou smìrech, s výjimkou jízd vozidel náležících spoleènostem,

jejichž sídlo se nachází v obcích podél silnice B315 mezi km 0.00 a km 46.22 a v pøilehlých

údolích podél Vintschgauer Staatstrasse (SS38 a SS40) od státní hranice Reschen pøes SS40 Reschenstrasse

a pøes SS38 Stilfserjochstrasse až po Naturns na km 189.5 na SS38 a jejich pøilehlých údolích.

Výjimka platí také pro jízdy nákladních vozidel, která jsou nakládána a vykládána v okrese Landeck,

v údolních obcích Vintschgau a Bruggrafenamt, v Unterengadinu a Samnaunu (místo výjezdu nebo

místo urèení); toto se nevztahuje na jízdy vozidel, která jsou nakládána a vykládána v následujících

oblastech, pokud jízda zaèíná a konèí v tìchto oblastech: ve státì Voralberg, knížectví Liechtenstein,

ve švýcarských kantonech Graubünden (na sever od Chur-Davosu), Glarus, St-Gallen, Appenzell,

Thurgau, ve venkovských okresech Lindau, Ravensburg a Biberach, pokud vstupující (incoming) a vystupující

(outgoing) jízdy probíhají pøes Voralberg, ve venkovských okresech Bodenseekreis, Sigmaringen,

Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreise, Tuttligen a Rottweil, v okrese a obcích Bozen/Bolzano,

Salten-Schlern, Überetsch-Südtiroler Unterland, v autonomní provincii Triento a v oblasti Benátek.

B181 Achensee Bundesstrasse a L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): vozidla pøevážející nebezpeèný

náklad s výjimkou pøeprav z nebo do obcí Achental, Hinterriss a Fischl.

B182 Brennerstrasse: v obou smìrech, nákladních vozidla, jízdní a návìsové soupravy s celkovou hmotností

nad 3,5 t od km 7.4 (obec Schönberg) po km 35.10 (obec Gries a. Br.) a L38 Ellbögener Strasse,

v obou smìrech od km 10.35 po km 22.60.

Výjimky: doprava z nebo do této oblasti za úèelem naložení nebo vyložení alespoò 51% nákladu, ale

minimálnì 1000 kg; pøeprava z a do této oblasti provádìná vozidly náležícími firmì, jež má v této

oblasti sídlo; dodávky a sbìr zboží v Stubaitalu od km 7.4 silnice B182 po køižovatku s B183; vozidla

silnièní správy a armádní vozidla; vyprošťovací vozidla; pøi splnìní urèitých podmínek (tj. pouze pro

zpáteèní jízdy do Innsbrucku nebo Brenneru) mùže být použita B182 z a do Auer garage v Matrei;

v pøípadì dále pokraèující jízdy musí vozidla použít dálnici A13 z Matrei.

B186 Ötztalstrasse v oblasti Höhe Brücke u Pillu: vozidla s celkovou hmotností nad 16 t, s výjimkou vozidel

jedoucích uprostøed silnice s doprovodným vozidlem.

B189 Miemingerstrasse od km 0.00 v Telfsu po km 9.80 v Miemingu: nákladní vozidla s celkovou hmotností

nad 7,5 t, s výjimkou vozidel místních obyvatel.

35


36

B199 Tannheimer Strasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t mezi km 0,0 (obec

Weissenbach am Lech) a km 22,65 (obec Schattwald) v obou smìrech, s výjimkou stálých obyvatel

a dopravy do a z tìchto lokalit)

L6 Tuxer Strasse od km 0.00 (Mayrhofen) po km 17.225 (úsek Tux - Hintertux): noèní zákaz jízd pro

nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t jedoucí smìrem do kopce mezi 22:00

a 07:00 hod., s výjimkou dopravy mléka a potravin.

L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 3,5 t, s výjimkou

vozidel místních obyvatel.

L11 Völser Strasse, v obou smìrech: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t mezi km

5,910a km 6,980; v Unterperfuss od km 11,410 do km 11,960; v Inzing od km 15,700 do km 17,520;

a v Pfaffenhofen od km 26,052 do km 27,278

L35 a L36 viz B177

L38 Ellbögenstrasse: od køižovatky s dálnièním nájezdem Patsch v obci Patschpo køižovatku s B182 Brennerstrasse

v obou smìrech: pro vozidla s pøívìsy, s výjimkou pøíjezdù a odjezdù za úèelem nakládky

a vozidel vyjíždìjících z nebo jedoucích do obcí Ellbögen, Mühlbach, Matrei, Patsch a Pfons v úseku

mezi køižovatkou silnice L38 Ellbögnerstrasse a dálnièním nájezdem v obci Patsch a køižovatkou

s B182 Brennerstrasse v Matrei am Brenner. Výjimka platí také pro vozidla odtahové služby, asistenèní

služby, veøejné bezpeènostní služby, federální armády a údržby silnic.

L39 Erpfendorfer Landesstrasse po celé délce pro vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5 t ve

smìru Erpfendorf-Kössen, s výjimkou pøeprav mléka, èerstvého masa, dobytka, zkazitelných potravin,

novin a èasopisù a vozidel s trvalou základnou v obcích Kössen, Schwendt, Walchsee, Rettenschöss,

Niderndorf, Niederndorferberg, Erl, Ebbs, Oberndorf i.T., Going, St. Johann i.T., Kirchdorf i.T. a Waidring;

doprava jedoucí do nebo z tìchto lokalit je také vyjmuta ze zákazu pod podmínkou, že vozidla

jsou nakládána a vykládána výhradnì v tìchto lokalitách.

L211 Unterinnstalstrasse: pro nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5t mezi km 14,755

a km 17,00 (obce Angerberg a Breitenbach am Inn) a v obcích Munster mezi Wiesing a Munster (vzdálenost

pøibližnì 2,6 km), s výjimkou dopravy do a z tìchto oblastí

L261 Gräner Strasse: zákaz provozu vozidel s nejvìtší povolenou hmotností vyšší 7,5 t, která provádìjí

tranzitní operaci, pro kterou jsou podle BGBI.NE879/1992 povinné Eco-body.

L274 Kirchdorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t od km 0.00

(køižovatka s B312 v Kirchdorfu) po km 3.4 (køižovatka s B176), s výjimkou místní dopravy.

L348 Spisser Landesstrasse mezi Pfunds-Zollhäuser a Spissermühle v mìsících, bìhem nichž je spisserská

silnice pokryta snìhem nebo ledem: zákaz jízd platí pro nákladní vozidla s pøívìsem.

Kitzbühel Denní zákaz jízd v mìstské èásti mìsta Kitzbühelu od 5. èervence do 5. záøí a od 20. prosince

do 20. bøezna, v obou pøípadech mezi 10:00 a 06:00 hod, s výjimkou pøíjezdù do zásobovací zóny pro hotely

v centru mìsta, cyklistù, taxi služby a motorových vozidel patøících autorizovaným vlastníkùm, jejichž jména

jsou zaregistrována ve smìrnicích zveøejòovaných v Bote für Tirol No.747/1993 a No.1273/1983.

Kufstein Pøístup k nìkterým hlavním silnicím je zakázán nákladním vozidlùm s nejvìtší povolenou hmotností

vyšší 3,5 t , s výjimkou místní dopravy; tìžká tranzitní vozidla mohou využít alternativní trasy Kufstein/Zell

– nová Wildbichlerstrasse – stará Wildbichlerstrasse – pøístupová silnice Kufstein/Nord – Hochauser v obou

smìrech.

Wörgl Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170) pøi prùjezdu mìstem Wörgl po B171 mezi koncem

nájezdu na dálnici Wörgl-West (km 19.087) a køižovatkou s dálnièním nájezdem ve Wörgl-Ost a také na silnici

B170 od odboèky Luech (km 4.65) po nájezd na B171 Wörgl-Ortsmitte, nákladní vozidla s nejvìtší povolenou

hmotností pøesahující 7,5 t, s výjimkou místní pøepravy ve Wörglu a Wildschönau.

Rattenberg Tiroler Strasse (B171): zákaz pro pøepravy nebezpeèného nákladu s výjimkou dodávek v okresech

Rattenberg a Radfeld. Zákaz platí také v nedìli a státní svátek od 22:00 do 05:00 hod následujícího dne

pro nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší 7,5 t; mimo tato èasová období platí zákaz provozu

nákladních nákladních vozidel s nejvìtší povolenou hmotností vyšší 7,5 t, s výjimkou vozidel registrovaných

v Radfeldu, nakládacích èinností v okrese Rattenberg a Radfeldu a vozidel s povolením (vèetnì vozidel dálnièní

a odtahové služby a pøepravy døeva mimo území mìsta).

Vorarlberg

B197 Arlebergpass Bundesstrasse: všeobecný zákaz jízdy pro jízdní soupravy a jízdní nákladní soupravy

mezi St. Jakob am Arlberg a Alpe Rauz (švýcarská hranice) v obou smìrech. Alternativnì musí být

použito tunelu Arlberg (zpoplatnìno mýtem)

L190 nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 23,713 do km 25,706 ve smìru na

Rankwiel a od km 25,548 do km 23,713 ve smìru na Tisis, výjimku mají vozidla, která mají nakládku

nebo vykládku ve mìstì Feldkirch a tranzitující doprava, smìøující do Lichtenštejnska


Štýrsko

B113 nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t v obou smìrech od km 0,00 po kruhový

objezd v Traboch a odtud ve smìru na Seiz, po køižovatku L116 s B113; od km 11,500 do km 23,825;

od km 24,640 do km 34,400 (s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto lokalit a v pøípadì, že platí

všeobecný zákaz jízdy)

B138 Pyhrnpass Bundesstrasse: všeobecný zákaz jízdy pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností

nad 7,5t od oblastní hranice Pyhrnpass (km 81,620) do køižovatky B138/ L740 v Liezen (km 88,295),

s výjimkou vozidel s nízkou hladinou hluku v období od 06h00 do 22h00

B317 noèní zákaz jízdy od 22h00 do 05h00 pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t

v obou smìrech v obecní oblasti mìsta Dürnstein, od km 21,510 do km 22,810; v oblasti mìsteèka

Neumarkt od km 10,700 do km 12,500; v obecní oblasti Perschau am Sattel od km 6,270 do km

6,510; v obecní oblasti St Marein bei Neumarkt od km 12,500 do km 13,060, s výjimkou dopravy do

a z tìchto lokalit; všeobecný zákaz jízdy pro tranzitující vozidla nad 7,5t mezi Scheifling a Dürnstein

od km 19,070 do km 19,600 a od km 0,00 do km 22,810 v obou smìrech, s výjimkou dopravy do

a z okresù Murau, Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Tamsweg a St. Veit an der Glan

L121 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 25,4 na konec

L121 (oblast køižovatky s Peggau/ Deutschfeistritz nakládací rampa), s výjimkou dopravy smìøující do

a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy

L303 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 0,0 (køižovatka

s LB70) do km 5,650 (køižovatka s L374) a od køižovatky s L304 ke køižovatce s L603, s výjimkou dopravy

smìøující do a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy

L304 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 1,1 do køižovatky

s L303, s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy

L369 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 0,0 do km

11,050 (spojující se s L305), s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný

zákaz jízdy

L371 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od køižovatky s L312

na konec L371 v obci Hausmannstätten, s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí a pokud

platí všeobecný zákaz jízdy

L379 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od kruhového objezdu

na dálnici Feldkirchen exit na køižovatce s L373 (kruhový objezd prùmyslová zóna Kalsdorg), s výjimkou

dopravy smìøující do a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy

L518, L553 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t, s výjimkou dopravy

smìøující do a z tìchto oblastí

L603 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od køižovatky s L303

na oblastní hranici (km 4,2), s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný

zákaz jízdy

LB64 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t, od km 49,960 na oblastní

hranici (km 33,780), s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný

zákaz jízdy

LB67 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 61,700 (køižovatka

Billa) na oblastní hranici (km 73,320), s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí

a pokud platí všeobecný zákaz jízdy

LB70 v obou smìrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od oblastní hranice

(km 17,800) na køižovatku s LB76 (kruhový objezd Waldhof), s výjimkou dopravy smìøující do

a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy

Horní Rakousy

Zákaz pro motorová vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t v obou smìrech na následujících

úsecích:

B1 Wiener Strasse, od oblastní hranice v Salzburgu do oblastní hranice v Niederösterreichu

B3 Donau Strasse: od oblastní hranice v Niederösterreich na konec B3 v obci Linz

B115 Eisen Strasse: od km 17,031 na køižovatku s B122 Voralpen Strasse (køižovatka Ennser)

B122 Voralpen Strasse: od køižovatky s B115 Eisen Strasse na køižovatku s B140 Steyrtal Strasse a od køižovatky

s B139 Kremstal Bundesstrasse do køižovatky s L562 Kremsmünsterer Strasse

B123 Mauthausener Strasse: od køižovatky s B3 na køižovatku s L1472 Gutauer Strasse

B125 Prager Strasse: od køižovatky s L569 Pleschinger Strasse na konec B125 (køižovatka s B124 Königswiesener

Strasse)

B135 Gallspacher Strasse: od køižovatky s B1 Wiener Strasse na køižovatku s B 137 Innviertler Strasse

37


38

B137 Innviertler Strasse: od km 64,160 (národní hranice v Schärding/ Neuhaus) do km 11,386 (køižovatka

B137/ B134) a od km 9,305 (køižovatka B137/ B134) do km 0,000 (køižovatka B137/ B1/ B138)

B138 Pyhrnpass Strasse: od køižovatky B138/ B1/ B137 do køižovatky Inzersdorf, A9 pyhrnská dálnice a od

køižovatky Kienberg/ Wienerwerg, A9 pyhrnská dálnice do køižovatky Spital am Pyhrn, A9 pyhrnská

dálnice

B139 Kremstal Strasse: od køižovatky s B1 Wiener Strasse/ B 139a Kremstal Strasse na køižovatku s B122

Voralpen Strasse

B140 Steyrtal Strasse: po celé délce

B141 Rieder Strasse: po celé délce

B143 Hausruck Strasse: od køižovatky s B148 Altheimer Strasse do køižovatky s B141 Rieder Strasse

B309 Steyrer Strasse: po celé délce

L520 Gaspoltshofener Strasse: od køižovatky s B135 Gallspacher Strasse do køižovatky s B141 Rieder Strasse

L554 Schlierbecher Strasse: po celé délce

L562 Kremsmünsterer Strasse: od km 0,000 (køižovatka s B139 Kremstal Strasse v Kematen an der Krems)

do km 7,426 (køižovatka s B122 Voralpen Strasse v Kremsmünster)

L569 Pleschinger Strasse: od køižovatky s B125 Prager Strasse do køižovatky s B3 Donau Strasse

L1265 Schörflinger Strasse: od køižovatky s B1 Wiener Strasse do polokøižovatky A1 západní dálnice ve

Schörfling.

Výjimky: doprava do a z oblastí, nepøístupných bez použití objížïky

Salzburg

B159 Salzachtal Bundesstrasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t od km 14,72

v okresu Kuchl do km 21,25 v okresu Galling (s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí

a pokud platí všeobecný zákaz jízdy)

B159 Salzachtal Bundesstrasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 34,440

do km 35,264 (oblast Tenneck) v obou smìrech (s výjimkou dopravy smìøující do a z tìchto oblastí

a pokud platí všeobecný zákaz jízdy)

B311 Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass Thurn Strasse. B165 Gerlosstrasse, B108 Felbertauernstrasse.

Všeobecný zákaz jízdy pro kamiony s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t v rámci

administrativní oblasti Zell am See (s výjimkou pøepravy rychle se kazícího zboží, apod.)

L107 Westtal Landesstrasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t od km 0,430 do km

19,890 (køižovatka s B158 Wolfgangsee Strasse) v obou smìrech ( s výjimkou dopravy smìøující do

a z tìchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy)

II. VŠEOBECNÝ ZÁKAZ NOÈNÍHO PROVOZU

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Období:

Od 22:00 do 5:00 hod.

Výjimky:

- vozidla silnièní údržbové služby;

- vozidla federální armády, která jsou nezbytná k provedení vojenské operace;

- vozidla se sníženou hladinou hluku se zeleným terèem s oznaèením „L“, která jsou limitována maximální

rychlostí 60 km/h, pøestože na nìkterých úsecích mùže být povolená rychlost 80 km/h.

Poznámka: výjimky budou udìlovány pouze pro jízdy, jež slouží výhradnì pro pøepravu mléka, èerstvého

masa a dobytka, zkazitelných potravin (s výjimkou hluboko zmrazených), novin a èasopisù, pro nutné opravy

mrazících zaøízení nebo pro vozidla údržby dálnic zabezpeèující plynulý dopravní provoz; ve všech ostatních

pøípadech bude zvláštní povolení vydáno pouze pod podmínkou, že jízda bude ve veøejném zájmu. Žadatel

musí v obou pøípadech dokázat, že není možno se jízdì vyhnout ani organizaèními opatøeními, ani využitím

jiného druhu pøepravy.


IV. ZVLÁŠTNÍ REGIONÁLNÍ ZÁKAZY NOÈNÍHO PROVOZU

Korutany

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t od 23:00 do 05:00 ve mìstì Klagenfurt.

Dolní Rakousy

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t od 22:00 do 06:00 hod. na silnici B18 Traisentalstrasse

v úseku mezi Berndorfem a Traisenem a od 22:00 do 06:00 na silnici B3 Wachaustrasse a B133 mezi Mauternem

a Melkem.

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t od 22:00 do 06:00 hod. v oblasti Mödlingu (obce

Brunn/Geb, Hinterbrühl, Maria Enzerndorf, Mödling, Perchtoldsdorf). Tato omezení jsou oznaèena dopravními

znaèkami.

Ve mìstì Wiener Neustadt platí noèní zákaz jízd od 23:00 do 05:00 hod.

Horní Rakousy

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t od 22:00 do 05:00 hod. ve mìstì Wels (B157 a východ

okruh B138).

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 5 t od 22:00 do 06:00 hod. na B138 a A9 od státní hranice.

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t od 22:00 do 06:00 hod. ve mìstì Linz.

Štýrsko

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t od 23:00 do 4:30 hod. ve mìstì Graz (s výjimkou

vozidel zásobování potravinami a pøístupu ke kombinované dopravì železnice/silnice).

Tyrolsko

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 t od 22:00 do 05:00 hod. na B181 Achenseestrasse

mezi Wiesingem a státní hranicí v Achenkirchu, s výjimkou dopravy z / do Hinterissu, Fischlu a Achentalu.

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t od 22:00 do 05:00 hod. ve mìstì Innsbrucku (s výjimkou

vozidel se sníženou hladinou hluku).

Nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 t , v období 1. listopad - 30. duben od pondìlí do soboty vždy

od 20:00 do 5:00 hod. (v období 1. kvìten - 31. øíjen od pondìlí do soboty vždy od 22:00 do 5:00 hod.) a v nedìli

a v den státního svátku od 23:00 do 5:00 hod. na dálnici A12 mezi km 20.359 v obci Kundl a km 66.780 v obci

Ampass. Výjimka platí pro pøepravy zkazitelných potravin, dobytka, novin, lékù, vozidla údržby a stavby silnic,

vyprošťovací a pohotovostní vozidla a vozidla s emisemi NOx menšími než 3g/kWh (EURO 4 a 5).

Od 1. 1. 2007, kamiony a nákladní soupravy s nejvyšší povolenou hmotnostní nad 7,5t a kamiony s pøívìsem,

pokud celková povolená hmotnost kamionu nebo pøívìsu pøesahuje 7,5t, v obou pruzícha v obou smìrech na

A12 mezi Kufstein (km 6,350) a Zirl (km 90,0) od 1. kvìtna do 31. øíjna od pondìlí do soboty od 22h00 do

05h00 a v nedìli a státních svátcích od 23h00 do 05h00 a v období od 1. listopadu do 30. dubna od pondìlí

do soboty od 20h00 do 05h00 a v nedìli a o státních svátcích od 23h00 do 05h00. Výjimky: doprava rychle se

kazícího zboží (nezahrnuje hluboko zmrazené zboží), doprava dobytka, doprava kamiony nebo soupravami,

jejichž emise NOx nepøevyšují 3,5g/ kWh (Euro 4 a 5), pokud tato skuteènost mùže být prokázána pøíslušnými

dokumenty. Tato poslední výjimka platí pro nákladní soupravy do 31.10.2008 a pro kamiony bez pøívìsu do

31. 10. 2009.

Výjimky pro jízdy, jež jsou souèástí kombinované dopravy, platí v obou smìrech na následujících silnicích

a silnièních úsecích:

Do Vienna Freudenau Hafen CCT:

A4 východní dálnice od hranièního pøechodu v Nickelsdorf do køižovatky Vienna – Simmeringer Heide

a na Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Hauptstrasse B228), Artillerieplatz,

Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Haupstrasse B14), Seitenhafenstrasse do

Hafen Freudenau.

B16 Ödenburger Strasse od hranièního pøechodu v Klingebachu do jiho-východní dálnice A3 a pøes A3,

jižní dálnici A2, Vienna jiho-východná kruhový objezd na A23, východní dálnice A4 do køižovatky

Vienna – Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B228) Margerinstrasse (Haupstrasse

B228), Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B14),

Seitenhafenstrasse do Hafen Freudenau.

39


40

B7 Brünner Strasse – Hauptstrasse B7 od hranièního pøechodu v Drasenhofen a na B3, B227, A22 Donauuferautobahn,

A23 jiho-východní okruh Vienna, A4 východní dálnice do køižovatky Vienna

– Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Hauptstrasse B228),

Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B14), Seitenahfenstrasse

do Hafen Freudenau.

Do Krems a.d. Donau CCT:

B303 Weinviertler Strasse od hranièního pøechodu v Kleinhaugsdorf do Stockerau a pøes A22 Donauuferautobahn,

S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-Franz-Wilhelm-Strasse, Karl Mierka Strasse

B2 Waldvierler Strasse od hranièního pøechodu v Neu-Naglberg pøes Schrems do Vitis a pøes B36 Zwettlerstrasse

do Zwettl a B37 Kremserstrasse do Krems, S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-Franz-Wilhelm-Strasse,

Karl Mierka Strasse.

Do Enns Hafen CCT:

A8 dálnice Innkreis od hranièního pøechodu v Suben do A25 dálnice Welser a pøes A25 a A1 do køižovatky

Enns-Steyr, B1 Wiener Strasse do Donaustrasse.

A1 západní dálnice od hranièního pøechodu ve Walserbergu do køižovatky Enns-Steyr a pøes B1 Wiener

Strasse do Donaustrasse.

Do Linz Stadthafen CCT:

B310 Mühlviertler Strasse od hranièního pøechodu ve Wullowitz do Unterweitersdorf, a poté pøes dálnici Mühlkreis

A7 do køižovatky Hafenstrasse, a pak pøes B129 Hafenstrasse Industriezeile do Stadthafen Linz.

B310 Mühlviertler Strasse od hranièního pøechodu ve Wullowitz do Unterweitersdorf, a pak pøes A7 Mühlkreisautobahn

do køižovatky Hafenstrasse, a pak pøes B129 Hafenstrasse, Industriezeile, Pummerer

Strasse, Saxinger Strasse.

Do ÖBB terminal Wörgl:

A12 inntalská dálnice od hranièního pøechodu v Kiefersfelden do exitu Wörgl západ a poté pøes B171

Tirolerstrasse.

k Vienna Südbahnhof pøes:

A4 východní dálnice z hranièního pøechodu Nickelsdorf na jihovýchodní vídeòský okruh A23 a dále po

A23, odboèka Gürtel po Gürtel Landstrasse a Wiedner Gürtel na Südtiroler Platz, Sonnwendgasse.

B16 Ödenburger Bundesstrasse z hranièního pøechodu Klingenbach na jihovýchodní dálnici A3 a dále po

jihovýchodní dálnici A3 na B210 Badener Bundesstrasse na jižní dálnici A2 a po ní dále na vídeòský

jihovýchodní okruh A23, odboèka Gürtel po Landstrasser Gürtel, Wiedner Gürtel na Südtiroler Platz,

Sonnwendgasse.

ke Graz Ostbahnhof pøes:

A9 pyhrnská dálnice z hranièního pøechodu Spielfeld na jižní dálnici A2 a po ní dále na odboèku Graz-

východ, Ulrich-Lichenstein-Gasse, Conrad-von-Hötzendorf-Strasse.

B65 Gleisdorfer Budesstrasse z hranièního pøechodu Heiligenkreuz na jižní dálnici A2 a po ní dále na

odboèku Graz Východ, Ulrich-Lichenstein-Gasse, Conrad-von-Hötzendorf-Strasse.

k nádraží Villach-Fürnitz pøes:

A11 karawankenská dálnice z hranièního pøechodu Arnoldstein po odboèku Fürnitz, dále po Kärntner

Bundesstrasse B83.

A2 jižní dálnice z hranièního pøechodu Arnoldstein po odboèku Fürnitz, dále po Kärntner Bundesstrasse B83.

k seøaïovacímu nádraží ve Welsu pøes:

A8 innkreiská dálnice z hranièního pøechodu Suben na lineckou dálnici A25 a po ní dále na odboèku 13.

A1 západní dálnicez hranièního pøechodu Walserberg na odboèku Sattledt a dále po B138 Pyhrnpass Bundesstrasse,

B137 Innviertler Bundesstrasse na lineckou dálnici A25 a po ní dále na odboèku 13.

B310 Mühlviertler Strasse z hranièního pøechodu ve Wullowitz do dálnice A7 Mühlkreis, a pak pøes A7, A1

západní dálnice pøes A25 dálnice Linzer, Terminál – exit 13.


k nádraží v Salzburgu pøes:

A1 západní dálnice z hranièního pøechodu Walserberg na odboèku 288 (Salzburg sever), dále po Salzburgerstrasse,

Vogelweiderstrasse, Gnigler Strasse, Lastenstrasse

k nádraží v Brennersee pøes:

A13 brennerská dálnice z hranièního pøechodu Brenner po odboèku Brennersee a dále po B182 Brenner Bundesstrasse.

Pro výše uvedené jízdy musí být na palubì vozidla vyplnìný doklad (Dohoda CIM/UIRR) dokazující, že pøíslušné

vozidlo nebo jeho souèásti (výmìnné nástavby, kontejnery) budou, nebo již byly pøepravovány po železnici.

V. Dodateèná dopravní omezení

(Pozn. Tato omezení byla platná ve dnech státních svátkù, uvedených pro rok 2006. Pro rok 2007 nebyla

zatím potvrzena, proto jsou následující údaje pouze orientaèní.)

Kategorie vozidel

Motorová vozidla a kombinovaná vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 7,5t

Období

o sobotách od 1. èervence do 2. záøí od 09h00 do 15h00

28. èervence od 18h00 do 22h00

23. prosince od 10h00 do 15h00

Území

A12 Inntalská dálnice od státní hranice v Kufstein do Imst, pro vozidla, která smìøují na jih Brenneru

A13 Brennerská dálnice od Innsbruck do státní hranice, pro vozidla, která smìøují na jih Brenneru

Období

3. øíjna od 00h00 do 22h00

Území

A12 Inntalská dálnice od státní hranice v Kufstein do Imst, pro vozidla, která smìøují do Nìmecka nebo Nìmeckem

tranzitují

A13 Brennerská dálnice od Innsbruck do státní hranice, pro vozidla, která smìøují do Nìmecka nebo Nìmeckem

tranzitují

Období

o sobotách od 1. èervence do 9. záøí od 08h00 do 15h00 v obou smìrech na následujících silnicích:

Území

B178 Loferer Strasse od Fofer do Wörgl

B320 Ennstal Strasse se zaèátkem na km 4,500

celý úsek B177 Seefelder Strasse

B179 Fernpassstrasse od Nassereith do Biberwier

celý úsek B181 Aachensee Strasse

celý úsek B317 Friesacher Strasse

Výjimky: Bìžné výjimky (viz shora uvedené)

Bližší informace poskytne Sdružení:

Arbeitsgemeinschaft Internationaler

Strassenverkehrsunternehmer Österreichs (AISÖ)

Wiedner Hauptstrasse 68

A-1045 WIENNA

Tel: (+43 - 1) 961 63 63, Fax: (+43 - 1) 061 63 75

E-mail: office@aisoe.at

Zdroj: AISÖ, prosinec 2006

41


42

Kategorie vozidel:

Vozidla, která pøesahují maximální povolené hmotnosti a rozmìry.

Území:

Po celé silnièní síti.

Období:

Soboty, nedìle a státní svátky od 00:00 do 24:00 hod.

Kategorie vozidel:

Vozidla pøepravující nebezpeèné zboží.

Území:

Po celé silnièní síti.

Období:

Každou noc od 22:00 do 5:00 hod.

Soboty, nedìle a státní svátky od 0:00 do 24:00 hod.

Výjimky:

zboží, které má následující UN èísla: 1202, 1203, 1223 nebo 1965;

pro provozovatele dopravy s povolením rumunské Silnièní správy, státní spoleènosti Dálnice a státní silnice(CNADNR)

a Generálního policejního inspektorátu. Pro vozidla registrovaná v zahranièí je možno získat

povolení v kanceláøích CNADNR na hranièních pøechodech. Hranièní policie po ovìøení, zda pøeprava probíhá

v souladu s ustanoveními dohody ADR a s národní legislativou, povolení potvrdí. Kanceláø CNADNR po

stanovení trasy také potvrdí povolení, které je vydáváno ve tøech kopiích. První je urèena pro øidièe, druhá pro

hranièní policii a tøetí pro CNADNR. Rumunská Silnièní správa a dopravní policie zodpovídají za provádìní

silnièních kontrol vozidel pøepravujících zboží ADR

Poznámka: Pro vozidla jedoucí na základì povolení musí provozovatel dopravy zajistit doprovodné vozidlo

vybavené žlutými výstražnými svìtly, která musí být rozsvícena po dobu trvání dopravní operace. Nedodržení

pravidel bude pokutováno èástkou od 2000 do 8000 RON.

Kategorie vozidel

RUMUNSKO

Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t

Území

DN1 (E60) mezi Bucharest (DN1, km 7+418, køižovatka Ion Ionescu de la Brad Str – Aerogarii Bvd) a Barcanesti

(køižovatka DN1, km 53+650-DN1A, km 70+550);

DN1 mezi Ploiesti (køižovatka DN1, km 67+248-DN1B) a Brasov (DN1, km 159+600, mìstský limit)

Období

Od 1. ledna do 31. prosince 2007, od pondìlí do pátku od 06:00 hod. do 22:00 hod.

Výjimky:

pøeprava živých zvíøat, mraženého nebo rychle se kazícího zboží

Pøeprava v mezinárodní dopravì provádìná za úèelem nakládky/ vykládky nebo vyclení, které probíhají na

shora zmiòovanách silnièních úsecích, provádìná dle následujícího:

prázdná jízda pro nakládku: originál objednávky nebo kopie, potvrzená pøepravcem

prázdná jízda po vykládce: originál listu CMR, karnetu TIR nebo T listu

naložená jízda pro vykládku: originál listu CMR, karnetu TIR nebo T listu

vozidla, jedoucí na zvláštní povolení, vydané CNADNR, 38 Dinicu Golescu Bvd, Sector 1 –Bucharest

Poznámka: vyžadované doklady, v pøípadì, že povolení zahrnuje písemné prohlášení dokládající nezbytnost

jízdy na dané trase, oznaèující poèet vozidel, SPZ a dobu, na jakou je povolení požadováno, kopie registraèního

oprávnìní, doklad o zaplacení ro-vignette, zvlášní povolení pro vozidla, pøevyšující maximální

povolené hmotnosti a rozmìry.


Povolení je vydáváno maximálnì 15 dní pøed prvním dnem platnosti a zùstává platné maximálnì 6 mìsícù.

Originál povolení musí být ve vozidle a musí být na požádání pøedloženo. Povolení je nepøenosné a v pøípadì

ztráty, odcizení nebo znièení nebude nahrazeno. V takových pøípadech musí být zažádáno o nové povolení.

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Území:

Na níže uvedených úsecích státních silnic (E)

Období:

Pokud není níže uvedeno jinak

ve státní svátky od 6:00 do 22:00 hod.

v soboty a nedìle v uvedeném období a v uvedeném èase.

DN1 (E60) 1 Bucharest - Otopeni - Ploiesti 1. leden – 31. prosinec 0:00 – 24:00

DN1 (E60) Ploiesti - Brasov 1. leden – 31. prosinec 0:00 – 24:00

DN1 (E60) Cluj Napoca (exit) – Oradea (vjezd) 15. èervna – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN13 (E60) Brasov (exit) – Sighisoara – Tg. Mures (vjezd) 15. èervna - 15. záøí 6:00 – 22:00

DN15 (E60) Turda (exit) – Tg. Mures (vjezd) 15. èevna – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN2 (E85) Sabaoani (køižovatka s DN28) – Suceava – Siret (vjezd) 15. èerven – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN2A (E60) Urziceni (exit) – Slobozia (vjezd) 15. èervna – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN2A (E60) Slobozia (exit) – Harsova – Ovidiu (køižovatka s DN22) 15. èervna – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN39 (E87) Agigea (køižovatka s DN38) – Mangalia (vjezd) 15. èervna – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN7 (E81) Pitesti (exit) – Rm. Valcea – Vestem (køižovatka s DN1) 15. èervna – 15. záøí 6:00 – 22:00

DN7 (E68) Olia (køižovatka s DN68A) – Arad (vjezd) 15. èervna – 15. záøí 6:00 – 22:00

1 platí pro všechna vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t každý den bìhem celého roku

Výjimky:

Vozidla civilní ochrany, pohøební služby a první pomoci, humanitární pøepravy, poštovní pøepravy, distribuce

pohonných hmot, pøeprava živých zvíøat, pøeprava zkazitelného zboží (vèetnì èerstvého chleba), pøeprava

zboží pod øízenou teplotou za podmínky, že množství tohoto zboží tvoøí alespoò polovinu ložné kapacity

vozidla, havarijní vozidla, vozidla zdravotnických služeb.

Alternativní trasy:

Bìhem období, kdy platí dopravní omezení, mohou být použity všechny další silnice za podmínky, že budou

dodrženy nejvyšší povolené hmotnosti a zatížení na nápravy platné pro pøíslušné kategorie.

Sankce:

Pokuta ve výši 2000-4000 RON mùže být uložena za nedodržení zákazù jízd v dobì platnosti dopravních

omezení a ve výši 600-2000 RON za nedodržení požadavku na množství pøepravovaného zboží.

Státní svátky

01. - 02. ledna Nový rok

08. dubna Velikonoce (pravoslavné)

0 9. dubna Velikonoèní pondìlí (pravoslavné)

01. kvìten Svátek práce

01. prosince Státní svátek

25. - 26. prosince Vánoce

43


44

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V BUKUREŠTI

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 5 t

Území:

Zóna A ohranièená následujícími silnicemi:

Dacia Bvd – Traian St – Nerva Traian St – Octavian Goga Bvd – Marasesti Corridor – Marasesti Bvd - Mitropolit

Nifon St – Lebertatii Bvd – Calea 13 Septembrie – Pandurilor St – Grozavesti St – Orhideelor St – Dinicu

Golescu Bvd – námìstí Gara de Nord – Calea Grivitei – Nicolae Titulescu St – Banu Manta Bvd – Ion Mihalache

Bvd – Maresal Averescu Bvd – Constantin Prezan Bvd – Aviatorilor Bvd – Mircea Eliade Bvd – P.I.Ceaikovski

Bvd – Barbu Vacarescu St – Tunari St – Dacia Bvd

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5 t.

Území:

Zóna B ohranièená následujícími silnicemi:

Aerogarii Bvd – Cpt Alex Serbanescu St – Barbu Vacarescu St – Fabrica de Glucoza St – Petricani hlavní

silnice – Doamna Ghica St – Colentina hlavní silnice – Fundeni hlavní silnice – Morarilor St – Basarabia Bvd

– 1 Decembrie 1918 Bvd – Th. Palady Bvd – Camil Ressu Bvd – Fizicienilor St – Energeticienilor Bvd – Calea

Vitan – Vitan Barzesti hlavní silnice - Ion Iriceanu St – Turnu Magurele St – Luica St – Giugiului hlavní silnice

– Alexandru Anghel St – Prelungirea Ferentari St – Calea Ferentarilor – M.Sebastian St – Calea 13 Septembrie

– Ghencea Bvd – Brasov St – Virtutii hlavní silnice – Calea Crangasi – pøechod Grant – Calea Grivitei – Bucurestii

Noi Bvd – Jiului St – Poligrafiei Bvd – pøechod Jiului – Baiculesti St – hlavní silnice Straulesti – Ion Ionescu de

la Brad Bvd

Období:

Od 1. èervence do 31. srpna dennì od 7:00 do 20:00 hod.

Od 1. záøí do 30. èervna dennì od 8:00 do 19:00 hod.

Mimo uvedené èasy je vjezd povolen pouze na základì zvláštního povolení.

Výjimky:

Dopravní omezení se nevztahuje na následující vozidla, pokud jsou ve výkonu služby:

sanitní vozidla, vozidla civilní ochrany, policejní, èetnická a hasièská vozidla, vozidla pohranièní policie,

vozidla Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva veøejných vìcí, vozidla vìzeòské služby,

vozidla zvláštních jednotek rumunské Informaèní služby a Správy pro obranu a ochranu.

Do vymezených oblastí v dobì zákazu jízd mají pøístup níže uvedená vozidla za pøedpokladu, že jim bylo

vydáno zvláštní povolení:

vozidla silnièní údržby, vozidla odtahové služby, vozidla autoškoly pro získání øidièského oprávnìní C, CE

a CIE, poštovní vozidla a vozidla provádìjící rozvoz zásilek, vozidla pøepravující chléb, peèivo a mléko v cisternách,

vozidla pøepravující nebezpeèné zboží, vozidla smìøující na celní úøady nebo do prùmyslových oblastí

po zvláštních trasách (viz níže uvedené).

V pøípadì nedodržení pøedpisù hrozí uložení pokuty ve výši od 30 000 RON do 50 000 RON.

Povolení

Povolení vydává bukurešťská radnice prostøednictvím dopravního úøadu. Denní povolení jsou rovnìž k dostání

na èerpacích stanicích Petrom, na hlavních pøístupových cestách do Bukurešti. Ceny (v RON) následující:


A ) pro pøístup do zóny A:

Nejvyšší povolená hmotnost mìsíèní denní

do 5 t bez poplatku bez poplatku

nad 5 t do 7,5 t 20 000 2 000

nad 7,5 t do 12,5 t 40 000 4 000

nad 12,5 t do 16 t 80 000 8 000

nad 16 t do 22 t 120 000 12 000

nad 22 t do 40 t 160 000 16 000

nad 40 t 200 000 20 000

B) pro pøístup do zóny B:

Nejvyšší povolená hmotnost mìsíèní denní

do 5 t bez poplatku bez poplatku

nad 5 t do 7,5 t 5 000 500

nad 7,5 t do 12,5 t 10 000 1 000

nad 12,5 t do 16 t 15 000 1 500

nad 16 t do 22 t 20 000 2 000

nad 22 t do 40 t 25 000 2 500

nad 40 t 30 000 3 000

Poznámky:

Dopravní omezení jsou vyznaèena pøíslušným dopravním znaèením.

Vozidlùm s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 t, jejichž místem urèení není mìsto Bukurešť, je zakázán

tranzit Bukureští.

Povolení jsou nepøenosná. Musí být pøedložena na vyzvání spolu s technickým prùkazem.

Povolení, která jsou platná v zónì A, jsou zároveò platná v zónì B.

Vozidla, kterým byla vydána zvláštní povolení a která smìøují do zóny B nebo na nìkteré celní úøady nebo

do prùmyslových zón, mají pøístup do vymezené zóny pouze za pøedpokladu, že použijí následující trasy:

Pøístup do zóny B:

- z Bukurešti – Pitesti dálnice, pøes Iuliu Maniu Bvd, Valea Cascadelor St, Valea Oltului St, Prelungirea

Ghencea St;

- z DN6, pøes Alexandriei hlavní silnice, Antiaeriana hlavní silnice

Pøístup k celním úøadùm a prùmyslovým zónám:

- pøístup k celnímu úøadu na Timisoara Bvd – Timisoara Bvd z Valea Cascadelor St nebo Valea Oltului

St k Romancierilor St a zpìt;

- pøístup k prùmyslové zónì mezi Timisoara Bvd, Iuliu Maniu Bvd, Vasile Milea Bvd, Lujerului St, pøes

Timisoara Bvd, Vasile Milea Bvd, Iuliu Maniu Bvd a zpìt;

- pøístup k prùmyslové zónì mezi Drumul Sarii, M. Sebastian St, Cal. Rahovei a Progresului St, via Calea

13 Septembrie, M. Sebastian St, Razoare St, Progresului St, Panduri hlavní silnice a zpìt pøes Calea 13

Septembrie;

- pøístup k prùmyslové zónì mezi Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Istrati St, Progresului St, pøes

Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Istrati st, Progresului St;

- pøístup k prùmyslové zónì Rocar pøes Toporasi St;

- pøístup k prùmyslové zónì mezi Ziduri Mosi St, Ferdinand Bvd, Obor Railway Station Bvd, Baicului St,

Paharnicu Turturea St, Heliade intre Vii St, Doamna Ghica St, pøes Doamna Ghica St, Heliade intre Vii

St, Pharnicu Turturea St, Baicului St, Obor Railway Station Bvd, Ferdinand Bvd, Ziduri Mosi St a zpìt;

- pøístup k celnímu úøadu na Expozitiei Bvd, pøes Bucurestii Noi Bvd, Ion Mihalache Bvd, Clabucet St,

Expozitiei Bvd a zpìt pøes Putul Iui Craciun;

- pøístup k prùmyslové zónì v Splaiul Unirii, mezi Vitan Barzesti hlavní silnice a Mihai Bravu hlavní silnice,

v Splaiul Unirii, k Mihai Bravu hlavní silnice a zpìt.

45


46

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení:

UNTRR

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania

Str. Ienachita Vacarescu Nr 60

Sector 4

RO - 040157 Bucharest

Tel: (+40 21) 336 77 88, Fax: (+40 21) 337 48 53

E-mail: office@untrr.ro

ARTRI

Municipul Bucuresti

Str. Alexandru Constantinescu Nr 12

Sector 1

RO-011462 Bucharest

Tel: (+40 21) 319 4525, Fax: (+40 21) 319 4807

E-mail: office@artri.ro

Zdroj: UNTRR, ARTRI, leden 2007


Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5 t a nákladní vozidla s celkovou

povolenou hmotností nad 3,5 t s pøívìsem nebo návìsem.

Území:

Na dálnicích, rychlostních a hlavních silnicích (1. tøída).

Období:

V nedìli a v den státního svátku od 00:00 do 22:00 hod.

V sobotu v období od 1. èervence do 31. srpna od 07:00 do 20:00 hod.

Kategorie vozidel:

SLOVENSKO

Speciální motorová vozidla a vozíky širší než 0,60 m.

Období:

V období mezi 1. èervencem a 31. srpnem: poslední pracovní den pøed sobotou nebo státním svátkem

a poslední den série státních svátkù od 15:00 do 21:00 hod.

Výjimky:

- autobusy, karavany;

- vozidla ozbrojených sil, policie a Slovenské bezpeènostní služby;

- vozidla pøevážející lékaøské nástroje, biologické nebo farmaceutické produkty do nemocnic nebo

zdravotnických zaøízení a vozidla, která se podílejí na zajištìní zdravotnického vybavení nemocnic

a zdravotnických zaøízení;

- vozidla užitá pøi kombinované dopravì nebo pøi nakládce a vykládce lodí nebo vlakù na území Slovenské

republiky;

- vozidla používaná pro sportovní a kulturní události a zejména pro pøepravu lodí, motocyklù, koní atd.

- vozidla používaná pro nezbytné sezónní zemìdìlské práce;

- vozidla pøevážející zkazitelné zboží nebo dobytek;

- pohotovostní vozidla zajišťující pomoc v pøípadì nehod nebo pøírodních pohrom;

- vozidla používaná pro zásobování èerpacích stanic;

Státní svátky

01. ledna Nový rok

06. ledna Tøi králové

06. dubna Velký pátek

08. dubna Nedìle velikonoèní

09. dubna Pondìlí velikonoèní

01. kvìtna Svátek práce

08. kvìtna Pøímìøí 1945

05. èervence Svátek vìrozvìstù Cyrila a Metodìje

29. srpna Slovenské národní povstání

01. záøí Den Ústavy

15. záøí Panna Maria Sedmibolestná

01. listopadu Všech svatých

17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince Štìdrý den

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince Sv. Štìpán

Výjimky ze zákazu jízd mohou být vydány v mimoøádných pøípadech, nedojde-li k ohrožení bezpeènosti dopravy,

na základì odùvodnìné žádosti a pøíslušných dokumentù, které dokazují nezbytnost dopravní operace.

47


48

Krajský dopravní inspektorát je kompetentní vydat výjimky ze zákazu jízd, budou-li uplatnìny v pøíslušném

kraji. Pøesahuje-li uplatnìní výjimky území jednoho kraje, vydá povolení Odbor dopravní policie Prezídia

policejního sboru, Vajnorská 25, SK- 812 75 Bratislava. Vydání povolení výjimky ze zákazu je zpoplatnìno

a jeho platnost je 30 dní.

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení:

ÈESMAD Slovakia

Levická 1

SK-826 40 BRATISLAVA

Tel: (+421 2) 55 42 12 52, Fax:: (+421 2) 55 42 12 69

E-mail: cesmad@cesmad.sk

Zdroj: CESMAD Slovakia, prosinec 2006


Kategorie vozidel:

Nákladní a kombinovaná vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Období:

Celoroènì nedìle, státní svátky a dny pracovního klidu od 08:00 do 21:00 hod.

V období od posledního víkendu v èervnu do prvního víkendu v záøí :

- soboty od 08:00 do 13:00 hod.;

- nedìle, státní svátky a dny pracovního klidu od 08:00 do 21:00 hod.;

na silnièních úsecích uvedených níže pod èíslem 14, 15, 16, 17, 25:

na Velký pátek od 14:00 do 21:00 hod.

- soboty od 06:00 do 16:00 hod.;

- nedìle, státní svátky a dny pracovního klidu od 08:00 do 24:00 hod.

Silnièní úseky:

1. PREDOR KARAVANKE - VRBA

A2 Predor Karavanke - Vrba

2. RATECE - PODKOREN

R1-202 Ratece (italská hranice) – Podkoren

3. KRANJSKA GORA - NOVA GORICA

R1-206 Kranjska Gora - Vrsic - Trenta - Bovec

R1-203 Predel - Bovec - Kobarid

G2-102 Robic (italská hranice) - Kobarid - Perseti

4. KORENSKO SEDLO - PODKOREN - LESCE - PODTABOR

R1-201 Korensko Sedlo (rakouská hranice) - Podkoren - Mojstrana - Hrusica

R3-637 Hrusica - Javnornik - Zirovnica - Vrba

G1-8 Vrba - Lesce - Crnivec

H1 Crnivec - Lesnica

5. LJUBELJ - PODTABOR

G2-101 Ljubelj (rakouská hranice) - Bistrica Pri Trzicu – Podtabor

6. PODTABOR - LJUBLJANA

R2-411 Podtabor - Naklo

R2-412 Naklo - Kranj - Kranj (Labore)

R1-211 Kranj (Labore) - Jeprca - Ljubljana (Sentvid)

G1-8 Ljubljana (Sentvid) – Ljubljana (okruh)

7. LESNICA - PODTABOR - LJUBLJANA (dálnice)

A2 Lesnica – Podtabor - Kranj západ - Ljubljana (Sentvid)

8. LJUBLJANA - VISNJA GORA – Bic - Pluska

A2 Ljubljana (Malence) – Visnja Gora – Bic - Pluska

SLOVINSKO

9. LJUBLJANA - OBREZJE

G2-106 Ljubljana (Rudnik) - Skofljica - Smarje Sap

H1 Pluska – Trebnje – Otocec – Kronovo

A2 Kronovo – Smednik – Krska Vas – Obrezje (chorvatská hranice)

49


50

10. SENTILJ - TROJANE - LJUBLJANA

A1 hranièní pøechod Sentilj (rakouská hranice) - Pesnica

H2 Pesnica - Maribor (Tezno)

A1 Maribor (Ptujska silnice) - Slivnica - Celje - Arja Vas - Vransko –Trojane a Blagovica – Ljubljana (Zadobrova)

11. SENTILJ - PESNICA

R2-437 Sentilj (rakouská hranice) – Pesnica

12. MARIBOR - LJUBLJANA (TOMACEVO)

R2-430 Maribor - Slivnica - Sl. Bistrica - Sl. Konjice - Celje

R2-447 Medlog - Zalec - Sempeter – Locica – Trojane - Blagovica - Trzin

G1-104 Trzin – Ljubljana (Crnuce) – Ljubljana (Tomacevo)

13. LJUBLJANA okruh – Kozina (dálnice)

H3 Ljubljana (Zadobrova) - Ljubljana (Tomacevo) - Ljubljana (Koseze)

A1 Ljubljana (Zadobrova) - Ljubljana (Malence) – Ljubljana (Kozarje)

A2 Ljubljana (Koseze) – Ljubljana (Kozarje)

14. LJUBLJANA – KLANEC (dálnice)

A1 Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divaca – Kozina – Klanec - Srmin

15. LJUBLJANA - KOZINA – KLANEC- SRMIN

R2-409 Ljubljana (Vic) – Vrhnika - Logatec

G2-102 Logatec – Kalce

R2-409 Kalce – Postojna – Razdrto – Kozina – Klanec

R1 208 Crni Kal – Aver

R2 – 409 Aver – Rizana - Srmin

16. SKOFIJE - SECOVLJE

H5 Skofije – Koper

R2-406 Skofije – Dekani

R3-741 Dekani – køižovatka Luka Koper

G2-111 Koper – Secovlje (chorvatská hranice)

17. KOPER – GRAGONJA

G1-11 Koper – Smarje – Dragonja(chorvatská hranice)

18. DIVACA (Gabrk) – dálnice FERNETICI

A3 Divaca (Gabrk) – Sezana – Fernetici (italská hranice)

19. SENOZECE – FERNETICE

R2-445 Senozece – Sezana – Fernetici (italská hranice)

20. SEZANA - STANJEL

R1-204 Sezana – Dutovlje - Stanjel

21. STANJEL - SEMPETER

R3-614 Stanjel – Komen – Kostanjevica na Krasu – Opatje Selo – Sempeter

22. SEZANA - DIVACA:

R2-446 Sezana - Divaca

23. VIPAVA – VRTOJBA (dálnice)

H4 Podnanos - Vipava – Ajdovscina – Selo – Nova Gorica – Vrtojba (italská hranice)

24. RAZDRTO – ROZNA DOLINA

G1-12 Razdrto – Podnanos

R2-444 Podnanos - Vipava – Ajdovscina (obchvat) – Selo – Nova Gorica – Rozna Dolina


25. POSTOJNA - JELSANE

G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelsane (chorvatská hranice)

26. STAROD – KRVAVI POTOK

G1-7 Starod (chorvatská hranice) – Kozina – Krvavi Potok (italská hranice)

27. SKOFLJICA – PETRINA (BROD NA KOLPI)

G2-106 Skofljica – Ribnica – Kocevje – Petrina (chorvatská hranice)

28. KARTELJEVO/MACKOVEC – NOVO MESTO - METLIKA

G2-105 Karteljevo – Novo Mesto – Metlika (chorvatská hranice)

G2-105 Mackovec – Novo Mesto

29. CELJE – DOBOVEC

G2-107 Celje východ – Sentjur pri Celju – Smarje pri Jelsah – Dobovec (chorvatská hranice)

30. SLOVENSKA BISTRICA – ORMOZ – SREDISCE OB DRAVI

G1-2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormoz (obchvat) – Sredisce ob Dravi (chorvatská hranice)

31. SPUHLJA – ZAVRC

R1-228 Spuhlja – Zavrc (chorvatská hranice)

32. HAJDINA (PTUJ) - GRUSKOVJE

G1-9 Hajdina (Ptuj) – Gruskovje (chorvatská hranice)

33. VUCJA VAS – LIPOVCI (dálnice)

A5 Vucja Vas – Murska Sobota - Lipovci

34. PESNICA – DOLGA VAS

G1-3 Pesnica – Lenart – Radenci – Vucja Vas a Lipovci – Dolnji Lakos (obchvat) – Lendava – Dolga Vas

(maïarská hranice)

35. PETISOVCI – DOLNJI LAKOS

G2-109 Petisovci – Dolnji Lakos

36. GORNJA RADGONA – MOST CEZ MURO

G2-110 Gornja Radgona – Most cez Muro

37. VIC – MARIBOR – HAJDINA (PTUJ)

G1-1 Vic (rakouská hranice) – Dravograd – Maribor (Koroski Most) – Tezno – Hajdina (Ptuj)

38. DRAVOGRAD – CELJE - KRSKO

G1-4 Dravograd – Slovenj Gradec – Velenje – Arja Vas

G1-5 Celje západ – Celje – Zidani most - Drnovo

Výjimky:

1. Pøeprava nebo odtah vozidel, která kvùli poškození nemohou pokraèovat v jízdì, ale pouze k nejbližšímu

místu vhodnému k zaparkování . V takovém pøípadì mùže odtažení provést pouze spoleènost, která

má v registru uvedeno, že mùže provozovat tento druh služeb.

2. Pøepravy humanitární pomoci.

3. Vozidla používaná pøi kombinované dopravì (železnice nebo moøe);

- k železniènímu nebo námoønímu pøekladišti, jestliže øidiè nemá možnost pøijet vèas k pøekladišti

s ohledem na dopravní omezení. Toto musí být doloženo pøíslušnými doklady.

- z železnièního nebo námoøního pøekladištì k nejbližšímu hraniènímu pøechodu, jestliže vozidlo

ukonèí pøepravu v jiné zemi.

4. Pøepravy zkazitelných potravin chladírenskými vozidly.

5. Pøepravy èerstvých kvìtin.

6. Prázdná vozidla jedoucí k místu naložení nebo z místa vykládky za podmínky, že toto bude doloženo

pøíslušnými doklady.

51


52

Poznámky:

Pøed zaèátkem zákazu jízd musí øidièi zaparkovat svá vozidla na vhodném parkovišti.

Bìhem doby dopravního omezení nemohou vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 t nebo s délkou nad 14 m,

která jsou registrovaná v zahranièí, vstoupit na území Slovinska, ale musí využít parkovišť v hranièní zónì.

V zimních podmínkách platí na silnicích Slovinské republiky zákaz jízd pro návìsové a nákladní soupravy

a také pro pøepravy zvláštních nákladù a nebezpeèného zboží. I když uvedená vozidla budou mít povinné

zimní vybavení, nebude jim povolen vstup na území Slovinska, dokud budou trvat zimní podmínky. Toto

neplatí pro vozidla registrovaná ve Slovinsku, pokud se v okolí hranièního pøechodu nachází vhodné záchytné

parkovištì.

Øidiè musí zastavit na nejbližším vhodném místì mimo silnici do doby, než budou silnice upraveny.

Za velmi silného vìtru není povolena vozidlùm, kombinovaným vozidlùm a autobusùm jízda na nìkterých

silnièních úsecích. Toto dopravní omezení je vyznaèeno pøíslušným dopravním znaèením.

Státní svátky

01. - 02. ledna Nový rok

08. února Den slovinské kultury

09. dubna Velikonoèní pondìlí

27. dubna Den povstání (1941)

01. - 02. kvìtna Svátek práce

25. èervna Den nezávislosti

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

31. øíjna Den reformace

01. listopadu Všech svatých

25. - 26. prosince Vánoce

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení GIZ Intertransport:

Giz Intertransport

Tivolska cesta 50

P.p. 01 - 119

SLO-1001 LJUBLJANA

Tel: (+386 1) 231 39 31, Fax: (+386 1) 231 89 67

E-mail: giz@intertransport.si

Zdroj: GIZ Intertransport, listopad 2006


Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5 t a nákladní vozidla s pøívìsy.

Území:

Veškerá síť silnic a dálnic.

Období:

Nedìle a státní svátky od 00:00 do 22:00 hod.

Dopravní omezení v letním období

Území:

Následující úseky dálnic a hlavních silnic.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Období:

Soboty od 1. èervence do 31. srpna od 07:00 do 20:00 hod.

Vymezené úseky, na kterých platí zákaz jízdy:

A1 od Leverkusen – západní køižovatka pøes Wuppertal, køižovatku Kamen a Münster do køižovatky v Cloppenburgu

a od køižovatky Oyten do køižovatky Horst

A2 od køižovatky Oberhausen do køižovatky Bad Oeynhausen

A3 od køižovatky Oberhausen do køižovatky Cologne – východ, z køižovatky Mönchhof pøes køižovatku ve

Frankfurtu do køižovatky v Norimberku

A4/ E40 od køižovatky v Herleshausenu do køižovatky v Drážïanech – sever

A5 od køižovatky v Darmstadtu pøes Karlsruhe do køižovatky v Neuenburgu

A6 od køižovatky Schwetzingen – Hockenheim do køižovatky Nürnberg – jih

A7 od køižovatky Schleswig/ Jagel do køižovatky Hamburg-Schnelsen – sever, z vedlejší silnice A250 (severnì

od køižovatky Horst) pøes køižovatku Horst, Hannover do køižovatky Kassel-sever, od køižovatky Hattenbach,

køižovatky Biebelried, Køižovatky Ulm/ Elchingen a køižovatky Allgäu na státní hranici ve Füssen

A8 od køižovatky Karlsruhe do køižovatky Munich-západ a od køižovatky Munich-Ramersdorf do køižovatky

Bad Reichenhall

A9/ E51 berlínský okruh (odboèka Leipzig/ køižovatka Potsdam) do køižovatky Munich-Schwabing

A10 berlínský okruh, s výjimkou úseku od køižovatky Berlin - Spandau pøes køižovatku Havelland do køižovatky

Oranienburg a úseku mezi køižovatkou Spreeau a køižovatkou Werder

A13/ E55 od køižovatky Ortrnd do køižovatky Dresden – sever

A13/ E36/ E55 od køižovatky Schönefeld do køižovatky Spreewald

A45 od køižovatky Dortmund – jih pøes køižovatku Westhof a køižovatku Gambach do køižovatky Seligenstadt

A61 od køižovatky Meckenheim øes køižovatku Koblenz do køižovatky Hockenheim

A81 od køižovatky Weinsberg do køižovatky Gärtringen

A92 od køižovatky Munich-Feldmoching do køižovatky Oberschleissheim a od køižovatky Neufahrn do køižovatky

Erding

A93 od køižovatky Inntal do køižovatku Reischnhart

A99 od køižovatky Munich-jiho-západ pøes køižovatky Munich-západ, Munich-Allach, Munich-Feldmoching,

Munich-sever, Munich-východ, Munich-jih a Munich/ Eschenried

A215 od køižovatky Bordesholm do køižovatky Blumenthal

A831 od køižovatky Stuttgart – Vaihingen do dálnièní køižovatky Stuttgart

A980 od køižovatky Allgäu do køižovatky Waltenhofen

A995 od køižovatky Sauerlach do køižovatky Munich-jih

B31 od køižovatky Stockach – východ na A98 do køižovatky Sigmarszell na A96

B96/E251 z Neddemin (køižovatka Mecklenburg –Strelitz) do Berlína

53


54

Výjimky (platné pro obì výše uvedená dopravní omezení):

1. Kombinovaná nákladní doprava železnice/silnice od zasilatele k nejbližšímu nákladovému nádraží nebo

z nejbližšího ustanoveného nákladového nádraží k pøíjemci do vzdálenosti 200 km (bìhem letních

zákazù jízd není vzdálenost limitována); také kombinovaná nákladní doprava moøe/silnice mezi místem

nakládky nebo vykládky a pøístavem ležícím do vzdálenosti maximálnì150 km (dodávka èi nakládka).

2. Dodávky èerstvého mléka a dalších mléèných výrobkù, èerstvého masa a èerstvých masných výrobkù,

èerstvých ryb, živých ryb a èerstvých rybích výrobkù a zkazitelné potraviny (ovoce a zelenina).

3. Prázdná vozidla jedoucí v návaznosti na dopravní operace uvedené v pøedchozích bodech.

4. Dopravní operace, pøi kterých je využíváno vozidel, jež jsou pøedmìtem federálního práva o povinných službách

– ve vozidle musí být k dispozici pøíslušné oprávnìní, které je nutno na požádání pøedložit ke kontrole.

Zákazu nepodléhají také vozidla policie a federální pohranièní stráže, hasièských sborù a pohotovostních

služeb, federálních ozbrojených sil a s nimi spolupracujících jednotek.

Pro pøepravy, jež nespadají pod výše zmínìné výjimky, je nutno získat povolení. Ta však budou vydána

pouze v nejnutnìjších pøípadech, kdy není možná dodávka jiným druhem dopravy.

Noèní dopravní omezení

Na nìkterých trasách v SRN je uplatòován urèitý poèet omezení noèního dopravního provozu. Zákazy jsou

vyznaèeny dopravními znaèkami.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

06. dubna Velký pátek

09. dubna Velikonoèní pondìlí

01. kvìtna Svátek práce

17. kvìtna Nanebevstoupení Pánì

28. kvìtna Svatodušní pondìlí

07. èervna Tìlo Pánì (jen ve spolkových zemích Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein

Westfalen, Rheinland Pfalz a Saarland)

03. øíjna Den sjednocení Nìmecka

31. øíjna Den reformace (jen ve spolkových zemích Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen)

01. listopadu Všech svatých (jen ve spolkových zemích Baden-Wurttemberg, Bayern, Nordrhein

Westfalen, Rheinland Pfalz a Saarland)

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince 2. svátek vánoèní

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení BGL:

Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.

Breitenbachstr. 1

D-60487 FRANKFURT-AM-MAIN

Tel: (+49 - 69) 79 19-0, Fax: (+49 - 69) 79 19-227

E-mail: bgl@bgl-ev.de

AIST

Selma Lagerlöf Strasse 7

D – 131 89 Berlin

Tel.: (+49 30) 47 86 11 01, Fax.: (+49 30) 47 86 12 01

e-mail: berlin@aist-event.de

Zdroj: BGL, listopad 2006


Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Území:

Nìkteré státní pøístupové silnice k Madridu a Barcelonì. Omezení závisí na hustotì provozu.

Období:

Nedìle a státní svátky od 17:00 do 24:00 hod.

Kategorie vozidel:

Vozidla pøevážející nebezpeèné vìci.

Období:

Pøedveèer státního svátku od 13:00 do 24:00 hod.

Nedìle a státní svátky od 08:00 do 24:00 hod.

Pozn.: V sobotu bez omezení.

Regionální dopravní omezení - BASKICKO

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Území:

Silnièní síť Baskicka.

ŠPANĚLSKO

Období:

Od 22:00 hod. v sobotu a v pøedveèer státního svátku do 22:00 hod. v nedìli a v den státního svátku.

V období zákazu jízdy budou na úsecích silnic A8, A68, A15, N1, N1A, N240, N622 a A1 otevøeny tranzitní

koridory. Dopravì bude rovnìž umožnìn prùjezd na BI-625 od km 382 (køižovatka s A68 v Arrigorriaga) do

km 387,3 (køižovatka s A8 v Basauri) ve smìru na Vitoria-Gasteiz.

Omezení platné ve shora uvedených èasech na následujících úsecích silnic:

Silnice Od Do Smìr

A-8 Km 104 Erietxes Km 0 franc. hranice Behobia

A - 15 Km 140 Navarra Km 155.5 Andoain

N - 1 Km 321.4 Burgos Km 329 Treviño Vitoria-Gasteiz

N - 1 Km 336 Treviño Km 350.200 Lopidana Vitoria-Gasteiz

N – 1 Km 401.9 Navarra Km 486.6 Francie

N – 1A Francie

Vozidla, kterých se omezení týká, mohou použít uvedené trasy v následujících termínech a èasech:

Od 22:00 hod. 5. ledna do 22:00 hod. 6. ledna

Od 22:00 hod. 4. dubna do 08:00 hod. 5. dubna

Od 22:00 hod. 5. dubna do 08:00 hod. 6. dubna

Od 22:00 hod. do 24:00 hod 21. a 28. èervence a 4., 11. a 18. srpna

Od 22:00 hod. 11. øíjna do 22:00 hod. 12. øíjna

Od 22:00 hod. 5. prosince do 22:00 hod. 6. prosince

Od 22:00 hod. 7. prosince do 22:00 hod. 8. prosince

55


56

Dopravní omezení pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t:

Období: soboty od 5. kvìtna do 30. záøí, od 09:00 do 15:00 hod.

Území:

A8 – od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve smìru na Cantabria

N634 – od km 98 Erletxe do km 136 Cantabria, ve smìru na Cantabria

Období: nedìle a státní svátky od 5. kvìtna do 30. záøí, od 09:00 do 15:00 hod.

Území:

A8 – od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve smìru na Cantabria

Období: nedìle a státní svátky od 5. kvìtna do 30. záøí od 15:00 hod. do 22:00 hod.

Území:

A8 – od km 139 Cantabria do km 113 Malmasín, ve smìru na Bilbao

Období:

29. èervna, 11. øíjna, 31. øíjna a 5. prosince od 15:00 hod. do 22:00 hod.

12. øíjna, 1. listopadu a 6. prosince od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Území:

A8 – od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve smìru Cantabria

N634 – od km 98 Erletxe do km 136 Cantabria, ve smìru na Cantabria

Období:

14. øíjna, 4. listopadu a 9. prosince od 15:00 hod. do 22:00 hod.

Území:

A8 – od km 139 Cantabria do km 113 Malmasín, ve smìru na Bilbao

N634 – od km 136 Cantabria do km 98 Erletxe, ve smìru na Bilbao

Období:

4. dubna, 27. dubna a 27. èervence od 15:00 hod. do 24:00 hod.

5. dubna, 28. dubna a 28. srpna od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Území:

A8 – od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve smìru na Cantabria

N634 – od km 98 Erletxe do km 136 Cantabria, ve smìru na Cantabria

N1 – od km 350,2 Lopidana do km 336 Treviño, ve smìru na Burgos

N1 – od km 329 Treviño do km 321 Burgos, ve smìru na Burgos

N240 – od km 0 Bizkaia do km 43,9 Biskaia, ve smìru na Vitoria-Gasteiz

N240 – od km 0 Araba do km 22 Araba, ve smìru na Vitoria-Gasteiz

Období: 9. dubna a 1. kvìtna od 15:00 hod. do 22:00 hod.

Území:

A8 – od km 139 Cantabria do km 113 Malmasín, ve smìru na Bilbao

N634 – od km 136 Cantabria do km 98 Erletxe, ve smìru na Bilbao

N1 – od km 336 Treviño do km 350,2 Lopidana, ve smìru na Vitoria-Gasteiz

N1 – od km 321 Burgos do km 329 Treviño, ve smìru na Vitoria-Gasteiz

N240 – od km 43,9 Bizkaia do km 0 Bizkaia, ve smìru na Bizkaia

N240 – od km 22 Araba do km 0 Araba, ve smìru na Bizkaia


Výjimky:

· pøeprava živých zvíøat

· pøeprava rychle se kazícího zboží

· vozidla, pøepravující materiály pro festivaly, výstavy, koncerty nebo sportovní, kulturní, výchovné nebo

politické události

· vozidla, pøepravující výhradnì noviny

· vozidla, pøepravující poštu

· mobilní jednotky médií

· vozidla, urèená pro prodej pøepravovaného zboží

· záchranná vozidla

· prázdné pøepravy uskuteènìné v souvislosti se shora zmiòovanými dopravními operacemi

· vozidla asistenèní služby a vozidla urèená pro pomoc pøi nehodách

Na pøechodnou dobu – platnost na jednu cestu – mùže být vydáno povolení . K jeho vydání musí být doložena

nezbytnost pøepravní operace.

Pøeprava nebezpeèného zboží

Omezení:

Vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t pøepravující nebezpeèné zboží podléhají shora zmiòovanému

zákazu. Navíc platí pro vozidla, jedoucí v režimu ADR (oranžová tabulka), zákaz jízdy v následujících

dnech na vymezených silnièních úsecích:

· nedìle a státní svátky od 08:00 hod. do 24:00 hod.

· pøedveèer státního svátku, kterým nejsou soboty, od 13:00 hod. do 24:00 hod.

· 27. èervence od 13:00 hod. do 24:00 hod.

· 31. èervence od 13:00 hod. do 24:00 hod.

Výjimky:

pøeprava tekutého plynu pro domácí použití do distribuèních míst nebo uživatelùm; pøeprava nebezpeèného

zboží pro servisní místa;, pøeprava paliva do soukromých zásobovacích center pro nákladní vozidla; pøeprava

paliva pro zásobování železnièní, námoøní a vzdušné dopravy; pøeprava topné nafty pro domácí použití;

pøeprava plynu pro nemocnice nebo pro domácí péèi.

Pro následující pøepravní operace je vyžadováno zvláštní povolení:

Zboží, které není nezbytné pro další práci prùmyslových center; zboží urèené pro nebo pocházející z zdravotnických

center, které nepatøí pod shora uvedené výjimky; pøeprava do nebo z pøístavù nebo letišť, v pøípadì,

že pøepravní operace musí být nevyhnutelnì uskuteènìna v dobì zákazu; pøeprava pyrotechnického materiálu;

všechny ostatní materiály, jejichž pøeprava je nezbytná vzhledem k výjimeèným událostem.

Trasy:

Pokud je úèelem pøepravní operace distribuce nebezpeèného zboží ke koneènému pøijemci nebo uživateli,

musí øidiè dodržet trasu, která je s ohledem na bezpeènost a plynulost silnièního provozu nejlepší. Musí využít

vedlejších silnic a okruhù – pøístup do mìstských oblastí je povolen pouze pro nakládku a vykládku.

V nejvìtší možné míøe musí vozidlo využít tras pro pøepravu nebezpeèného zboží Red de itinerarios para

mercancias poligrosas (RIMP)

· A8 Behobia/ køižovatka BI-625 (exit 21/A8)

· A8 Cantabria – hranice/ køižovatka A68

· BI-625 Basauri (A8, exit 21)/ Arrigorriaga (køižovatka A68)

· A68 La Rioja – hranice/ A8

· N637 Barakaldo (Cruces)/ Galdakao (Erletxe)

· N634 Bilbao/ køižovatka A8 Etxebarri (exit 20, A8)*

· N622 Vitoria Gasteiz/ Altube A68

· A1 Burgos – hranice/ køižovatka N1 v Armiñon

· N1 Burgos – hranice/ hranice Treviño (Armiñon)

· N1 hranice Treviño (Iruña de Oca)/ hranice Navarra (Asparrena)

· N1 hranice Navarra (Etxegarate)/ køižovatka NA (Lasarte)

· N1A køižovatka NA (Lasarte)/ køižovatka A8 (Aritzeta)

· A15 hranice Navarra (Berastegi)/ køižovatka Andoain N1

*tento úsek na N634 mùže být použit pouze v pøípadì pøíjezdu nebo výjezdu z mìsta Bilbao

57


58

Pøístup do tunelu Malmasín je pro pøepravu nebezpeèného zboží zakázán, s výjimkou vozidel, která mají

výjimku s ohledem na povahu nákladu, omezenému množství pøeprav nebo druhu pøepravy.

Nadmìrné náklady

Pro vozidla, která musejí mít zvláštní povolení s ohledem na technické parametry nebo náklad, platí následující

zákaz jízdy:

· soboty od 13:00 hod. do 24:00 hod. a nedìle od 00:00 hod. do 24:00 hod.

· všechny státní svátky v Baskicku od 00:00 hod. do 24:00 hod. a v pøedveèer tìchto svátkù od 13:00

hod. do 24:00 hod.

· 27. èervence od 15:00 hod. do 24:00 hod.

· 31. èervence od 08:00 hod. do 24:00 hod.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

06. ledna Tøi králové

05. dubna Zelený ètvrtek (kromì Kanárských ostrovù, Katalánska a Valencie)

06.dubna Velký pátek

01. kvìtna Svátek práce

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

12 . øíjna Státní svátek

01. listopadu Všech svatých

06. prosince Den španìlské ústavy

08. prosince Neposkvrnìné poèetí

25. prosince 1. svátek Vánoèní

Regionální svátky

28. února Andalusia

01. bøezna Baleárské ostrovy

19. bøezna Valencia, Murcia, Melilla

09. dubna Katalánsko, Valencia, Navarra, Baskický region

23. dubna Aragon, Castile a Leon

02. kvìtna Madrid

17. kvìtna Galicia

30. kvìtna Kanárské ostrovy

31. kvìtna Castile La Mancha

09. èervna Murcia, La Rioja

25. èervence Galicia

02. záøí Ceuta

08. záøí Asturias, Estremadura

11. záøí Katalánsko

15. záøí Cantabria

09. øíjna Valencia

26. prosince Baleárské ostrovy, Katalánsko

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení ASTIC:

ASTIC

Associación del Transporte Internacional por Carretera

Fernández de la Hoz, 78, entreplanta

E – 28043 MADRID

Tel: (+34 91) 451 48 07, Fax: (+34 91) 395 28 23

E-mail: astic@astic.net

Zdroj: ASTIC, prosinec 2006


Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 3,5 t; prùmyslové traktory a stroje; návìsové a jízdní

soupravy nad 5 t. (Omezení se nevztahuje na vozidla osobní dopravy, obytné automobily a zemìdìlská vozidla.)

Území:

Po celém Švýcarsku.

Období:

Nedìle a státní svátky od 00:00 do 24:00 hod.;

V noci od 22:00 do 5:00 hod.

Státní svátky

01. ledna Nový rok

0 6.dubna Velký pátek

09.dubna Pondìlí velikonoèní

17. kvìtna Nanebevstoupení Pánì

28.kvìtna Svatodušní pondìlí

0 1. srpna Státní svátek

25. prosince 1. svátek vánoèní

26. prosince 2. svátek vánoèní

Pokud kterékoliv z výše uvedených dat není v nìkterém kantonu svátkem, zákaz v tomto kantonu neplatí.

Regionální zákazy v jednotlivých kantonech se nevztahují na tranzitní dopravu.

Další zákazy

- od 5. dubna 22:00 hod do 7. dubna 05:00 hod.

- od 7. dubna 22:00 hod do 10. dubna 05:00 hod.

- od 16. kvìtna 22:00 hod do 18. kvìtna 05:00 hod.

- od 26. kvìtna 22:00 hod do 29. kvìtna 05:00 hod.

- od 31. èervence 22:00 hod do 2. srpna 05:00 hod.

- od 24. prosince 22:00 hod do 27. prosince 05:00 hod.

- od 31. prosince 22:00 hod do 2. ledna 2008 05:00 hod.

V pøípadì pøepravy nebezpeèných vìcí platí urèitá omezení pro prùjezd tunely.

Výjimky:

Udìlovat výjimky s platností na celém území Švýcarska jsou oprávnìny úøady v kantonech, na jejichž území

pøeprava probíhá, nebo kanton, na jehož území pøeprava zaèíná. Udìlování tìchto výjimek pøestává spadat do

jurisdikce pøíslušného kantonu v pøípadì, že pøeprava se již netýká jeho teritoria.

Výjimky pro zahranièní vozidla vydává:

Federal Office of Roads

Principal Division of Road Traffic

Mühlestr. 2, Ittigen

Tel: (+41 31) 322 94 11, Fax: (+41 31) 323 43 00/21

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení ASTAG:

ASTAG

Swiss Association of Road Transport

Weissenbühlweg 3

CH-3007 BERN

Tel: (+41 - 31) 370 85 85, Fax: (+41 - 31) 370 85 89

E-mail: astag@astag.ch

Zdroj: ASTAG, listopad 2006

ŠVÝCARSKO

59


60

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností vyšší než 18 t.

Území:

Greater London - všechny silnice, kromì dálnic a nìkterých hlavních silnic v tìch oblastech, které jsou pod

správou London Boroughs‘ Transport Scheme (platí pro všech 33 londýnských okresù).

Období:

Pracovní dny: od 21:00 do 07:00 hod.

Víkendy: od soboty 13:00 do pondìlí 07:00 hod.

Výjimky:

- vozidla se zvláštním povolením pøepravující nadrozmìrný náklad;

- vozidla, jejichž náklad je v jakékoliv mimoøádné situaci nezbytný k zajištìní bezpeènosti osob nebo

majetku.

Výjimky bezplatnì udìluje:

Transport Committee for London

Traffic Enforcement Unit (TEU)

Lorry Control Section

New Zealand House

80 Haymarket

LONDON SW17 4TE

Tel: (+44 207) 747 47 67, Fax: (+44 207) 930 2719

mimo pracovní dobu (+44 20) 7582 10 38

www.londoncouncils.gov.uk

e-mail: teu@tcfl.gov.uk

Za urèitých okolností lze získat krátkodobá povolení platná pro jednotlivé jízdy. Provozovatelé dopravy by

však mìli vzít na vìdomí, že øidiè musí respektovat zvláštní požadavky na trasu, které urèují podmínky povolení.

Podrobnìjší informace poskytne TEU.

OBLASTNÍ OMEZENÍ

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 17 t.

Území:

Windsor, Berkshire: vozidla musí pro vjezd do mìsta využít dálnici M4 a A308 ze severní strany nebo A332

z jižní strany.

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 7,5 t.

Území:

A591 (Grasmere, Barrow-in-Furness, Kendal) èást Lake District, Cumbria

Výjimky:

Povolení vydává County Office.

Tel: +44 1539 773 040, Fax:+44 1539 773 033

VELKÁ BRITÁNIE


Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s nejvìtší povolenou hmotností nad 18 t.

Území:

A685 Brough -Tebay, Cumbria

Výjimky:

Vozidla, která požadují pøístup podél trasy nebo vozidla pøevážející zvíøata.

Více informací na tel: +44 1768 242 322, fax: +44 1768 242 321

Státní svátky

01. leden Nový rok

02. leden Novoroèní svátek (Skotsko)

19. bøezen Svátek sv. Patrika (Severní Irsko)

06. duben Velký pátek

08. duben Velikonoèní nedìle

09. duben Velikonoèní pondìlí

01. kvìten Kvìtnový svátek

28. kvìten Jarní státní svátek

12. èervenec (pouze v Severním Irsku)

06. srpen (pouze ve Skotsku)

27. srpen Letní státní svátek (Anglie, Wales, Severní Irsko)

25. - 26. prosinec Vánoèní svátky

Máte-li zájem o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím Sdružení FTA nebo RHA:

FTA

Freight Transport Association

Hermes House

St.John‘s Road

TUNBRIDGE WELLS

Kent TN4 9UZ

Tel: (+44 1892) 52 61 71, Fax: (+44 1892) 53 49 89

E-mail: international@fta.co.uk

RHA

Road Haulage Association

Roadway House

35 Monument Hill

WEYBRIDGE

Surrey KT13 8RN

Tel: (+44 1932) 84 15 15, Fax: (+44 1932) 85 45 26

E-mail: international@rha.net

Zdroj: RHA, FTA prosinec 2006

61


62

V následujících zemích neplatí bìhem státních svátkù nebo víkendù žádná dopravní omezení pro mezinárod

kamionovou dopravu:

Albánie

Arménie

Ázerbajdžán

Belgie

Bìlorusko

Bosna a Hercegovina

Dánsko

Estonsko

Finsko

Gruzie

Irán

Irsko

Kazachstán

Kuvajt

Kypr

Kyrgyzstán

Litva

Lotyšsko

Makedonie (FYROM)

Moldávie

Nizozemí

Norsko

Rusko

Srbsko

Švédsko

Tádžikistán

Turecko

Turkmenistán

Ukrajina

Uzbekistán

ZEMĚ BEZ ZÁKAZŮ JÍZD

Zdroj: Èlenská sdružení IRU, listopad 2006 – leden 2007


REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTÌ SDRUŽENÍ

Praha

Nad Sokolovnou 117/1

147 00 Praha 4 - Podolí

tel: +420 241 040 126, fax: +420 241 040 188

e-mail: praha@cesmad.com

Brno

Podhájí 1,

621 00 Brno - Øeèkovice

tel: +420 541 225 311, fax: +420 541 227 005

e-mail: brno@cesmad.com

Ostrava

Kafkova 8

702 00 Ostrava

tel: +420 596 618 928, fax: +420 596 618 929

e-mail: ostrava@cesmad.com

Hradec Králové

Habrmanova 1699

500 02 Hradec Králové

tel: +420 495 537 221, fax: +420 495 521 027

e-mail: hradec@cesmad.com

Ústí nad Labem

Londýnská 13

400 01 Ústní nad Labem

tel: +420 475 209 102, fax: +420 475 214 446

e-mail: usti@cesmad.com

Èeské Budìjovice

Na Sadech 2033/21

370 01 Èeské Budìjovice

tel: +420 387 425 949, fax: +420 387 426 867

e-mail: budejovice@cesmad.com

Plzeò

Domažlická 174

314 55 Plzeò

tel: +420 377 388 488, fax: +420 377 388 489

e-mail: plzen@cesmad.com

More magazines by this user
Similar magazines