Informační bulletin SMO - Svaz marginálních oblastí

lfa.cz

Informační bulletin SMO - Svaz marginálních oblastí

Nitrátová směrniceTravní porosty zlepšují kvalitu podzemníchvodEkologické hospodaření na trvalých travníchporostech má blahodárný vliv na celkovéživotní prostředí. A že nejde jen o povrchnídojem nyní prokazuje i „Revize zranitelnýchoblastí pro nitrátovou směrnici“, kterouvypracoval Výzkumný ústav vodohospodářskýT.G. Masaryka (Ing. Anna Hrabánkováa kol.) v lednu tohoto roku.Z ní jednoznačně vyplývá, že v oblastech,kde je nejvyšší koncentrace ekologickyobhospodařovaných travních porostů, sezvýšila kvalita spodních vod. Mnohé z těchtooblastí (viz. mapa č.1) dokonce byly v nitrátovésměrnici vyňaty z kategorie zranitelných.To znamená, že podíl dusičnanův podzemních vodách se zde v posledníchletech, právě vlivem ekologického přístupuk životnímu prostředí, výrazně snížil. Proobyvatele těchto oblastí to pochopitelně máten základní efekt, že mají mnohem čistšívodu ve svých studnách.Z této zprávy naopak zřetelně vyplývá, žeke zhoršení situace, tedy ke zvýšení koncentracedusičnanů, došlo v oblastech s nadměrnýmzorněním, například na Vysočině(viz. mapa č.2)Studie VÚMOP potvrzujeObdobným tématem, tedy vztahem trvalýchtravních porostů a vody, se zabývalai odborná studie Výzkumnéhoústavu melioracía ochrany půdy Praha(VÚMOP). Z ní vyplývá,že trvalé travní porostyse vyznačují vyššíretenční schopností nežorná půda a jsou intenzivnímkonzumentemdusíku z atmosférickédepozice i z aplikovanýchhnojiv. TTP oproti ornýmpůdám zlepšují či udržujívysokou jakost vody,jsou vhodným nástrojempro řešení problematikynitrátů (směrnice676/91/EEC), jsouvhodným opatřením doochranných pásem vodních zdrojů a jsoui prvkem, kam může být alokována přebytečnáa nevyužitá kejda.Citujeme přímo ze studie, kterou za VÚMOPzpracovali doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.a Ing. Jana Voldřichová:„Role zemědělce jako hospodáře a zároveňi tvůrce venkovské krajiny, bez jehož šetrnépéče by zachování harmonické a pestrémozaiky přírodního prostředí nebylo možné,bude do budoucna zvýrazněna a pravděpodobněbude potlačena výrobní složka. Důrazna mimoprodukční funkce krajiny (diverzitufauny a flóry, ochranu půdy, ochranu jakostivody a ovzduší) je výsledkem celkovéhozprůmyslnění zemědělství… Finanční podpora,kterou zemědělci v současné doběmohou za provedená opatření z HRDP (PRV)získat, jim uhradí vložené náklady, nahradísnížené výnosy a přinese i něco navíc. Penízevšak nejsou tím jediným, co díky těmtoopatřením získají. Opatření HRDP, která jemožné využít při obhospodařování trvalýchtravních porostů v ochranných pásmechvodních zdrojů (OPVZ) a v nich určenýchzónách diferencované ochrany půdy a vodyvodních zdrojů (ZDOVZ), vedou ke zvýšeníochrany jakosti vod, k ochraně před půdníerozí a v neposlední řadě ke zvýšení retenčníschopnosti, což je prozatím nejlevnějšíprevence proti záplavám. Službou celéspolečnosti je pak ochrana vzácných druhůrostlin a živočichů a vůbec péče o krajinujako o kulturní dědictví.“


Náš názorNadměrné zornění a malé rybníkyZ oficiální zprávy Ministerstva zemědělstvívyplývá, že nutně potřebujeme odbahnit24 tis. rybníků a nádrží o objemu 625 mil.kubíků. Prognóza hovoří o předpokladu,že 1/3 z tohoto objemu jsou sedimenty(ornice). Orná půda tedy nejen přispívák urychlení odtoku vody z krajiny, ale navíczmenšuje záchytný prostor v nádržích. Toje velmi nepříjemná kombinace a varujícíje i zjištění, že míra zornění stále neklesá.Je to dáno nízkou atraktivitou hospodařenína TTP, kde české kompenzacenapř. u ekologicky obhospodařovaných luka pastvin jsou nejnižší v Evropě. Aktuálněse k tomu přidává nová situace na komoditníchtrzích, kde ceny obilí rostou a jakoKaleidoskopnejprozíravější se ukázal ten farmář, kterýsi ponechal ornou půdu.Tak nějak však stále v hlavě zůstává vědomío tom, že produkce na orné půdě stojíi něco navíc – zvýšené obsahy dusičnanůve spodních vodách a škody při povodních.Kvantifikaci této ceny poskytuje ta samázpráva ministerstva: dotace na odtěžení,odvoz a uložení jednoho m 3 bahna činí200 Kč na jeden m 3 . To odpovídá výhledově41,6 mld. Kč. To jsou vícenáklady nízképodpory hospodaření na travních porostechv ČR.Hospodaření na orné půdě a na TTP jsouspojené nádoby.Dále rostoucíatraktivita ornépůdy samozřejmězvyšuje újmuhospodářů naloukách a pastvinách.Chceme-litedy minimálněudržet podíl TTP,potom je nutnoukázat zemědělcům,kteří na nichhospodaří, žejejich práce máekonomický smysl.Bude to totižvždy levnější,než jen následněsčítat škody.Pozvánka na výročníčlenskou schůzi SMOVážení přátelé, dne 21. září 2007se v Chrudimi v budově ministerstvazemědělství od 9.00 hodin uskuteční6. členské shromáždění Svazumarginálních oblastí. Dovolujeme siVás tímto na toto shromáždění pozvata zároveň zdůraznit, že vedle interníchvěcí Svazu se budou řešit i celospolečenskéotázky související s prodejemstátní půdy, rozvojem marginálníchoblastí, ekologického zemědělstvía produkce biopotravin.Z pozvaných hostů a zástupců státnísprávy pak účast přislíbil ministr zemědělstvíPetr Gandalovič, první náměstekSZIF Martin Šebestyán či AloisKohoutek z Výzkumné stanice travníchekosystémů Jevíčko.Program:1. Mgr. Petr Gandalovič – ministr zemědělstvíČR – příspěvek a téma: novelazákona o prodeji státní půdy“2. Ing. Martin Šebestyán MBA –1. náměstek a zástupce řediteleSZIF – příspěvek na téma: výplatypodpor za rok 2007, možnosti zjednodušenísystému a zrychlení odvolacíhořízení.3. Ing. Alois Kohoutek, CSc. - vedoucíVýzkumné stanice travních ekosystémůJevíčko, VÚRV) - Trvaleudržitelné obhospodařování a využíváníTTP v ČR.Plánované akceDebata o českém předsednictví v EUOdborníci na zemědělskou problematikui farmáři mají možnost se vyjádřit k podkladůmpro předsednictví České republikyv EU v prvním pololetí roku 2009 a k nejrůznějšímaktuálním tématům v agrárnímsektoru, z nichž budou definovány prioritynašeho předsednictví. Debata je otevřenana stránkách ministerstva zemědělství oddnešního dne do 15. září 2007, aby bylomožno shrnout ohlasy a podklady z tétodebaty na národní konferenci, která natotožné téma proběhne 25.září.„Podklady k přípravě MZe na předsednictvíČR v EU “, dokument vypracovaný nazákladě rešeršní studie Výzkumného ústavuzemědělské ekonomiky se zapracovánímpřipomínek MZe, je vyvěšen na internetovýchstránkách:http://www.mze.cz/index.aspx?discussion=1&act=0Odborníci na zemědělskou problematikui zemědělci mají možnost vyjádřit svůjnázor na věci, které se jich bezprostřednětýkají. Jejich připomínky mohou přispětk efektivnímu formulování priorit českéhopředsednictví EU, na případné dotazy do 48hodin odpoví experti v příslušném oboru.MZe dalo na protipovodňová opatřenímiliardyJe tomu právě 5 let co Českou republikupostihly ničivé povodně. Na odstraněníškod a protipovodňová opatření vynaložiloMZe přes 12 mld. Kč.Za období 2002-2007 bylo investovánoz dotačního programu MZe do protipovodňovýchopatření celkem 3 420,991 mil Kč.Finanční prostředky jsou rozloženy mezivšechny subjekty. Nejvíce však bylo investovánov Povodí Moravy, a to 1 232,932mil. Kč. Zhruba desetinu z celkovýchpovodňových škod činily škody na státnímvodohospodářském majetku a to v objemu14,5 mld. Kč. Na odstranění těchtoškod MZe dosud vynaložilo celkem 9 mld.Kč. Další finanční prostředky přišly ještěz jiných zdrojů, např. přímo od investorů.V rámci další etapy plánované na léta 2007– 2012 je připravena suma zhruba 10 mld.Kč. Z těchto prostředků by měly být realizoványprojekty vedoucí k dalšímu rozvojiprotipovodňových opatření, bude zároveňkladen důraz na studie vymezující záplavováúzemí.Dalším krokem je program čítající zhruba4 mld. Kč, směřující na rekonstrukcea odbahnění rybníků a malých vodníchDne 28. 8. 2007 od 9.00 hod. se budev jednací místnosti chaty Orientka veStaré Vsi u Rýmařova (okr. Bruntál)konat pracovní zasedání výboru s možnostíúčasti členů SMO.Jednání se zúčastní zástupci MZe a proběhnediskuze nad podmínkami AEOs návrhem na možné změny.Pokud máte nějaké připomínky k novýmnařízením vlády AEO (č. 79/2007Sb.) či LFA (č. 75/2007 Sb.), tak je předejtečlenům výboru či zašlete na maillfa@lfa. cz anebo se přímo zúčastněteotevřeného zasedání.


Kaleidoskoppřírody, píše internetové zpravodajství BBC.Zveřejněná studie říká, že lesy dokážouzachytit až devětkrát více oxidu uhličitého,než dokážou biopaliva vypěstovaná nastejně velké ploše ušetřit. Pěstování energetickýchplodin také podle vědců povedek většímu odlesňování krajiny. „Primárnídůvod pro obnovitelné zdroje je snížitobjem vypouštěných emisí oxidu uhličitého,“řekl Renton Righelato, jeden z autorůstudie. „Podle nás je tato politika chybná,protože biopaliva jsou méně efektivní nežobnovování lesů,“ dodal.nádrží, které by se díky tomuto programuměly více zapojit do protipovodňovéprevence, což znamená zejména ochranumenších sídel a zabránění lokálním záplavám.Akční plán pro biomasu na léta 2008až 2010Ministerstvo Zemědělství ČR dokončilonávrh Akčního plánu pro biomasu 2008 až2010 (AP). Podle ředitelky Odboru komunikaceMZe Ilony Chalupské vychází zpracovánínárodních akčních plánů z výzvyEvropské komise a doporučení Evropskéhoakčního plánu pro biomasu.„Hlavním cílem Akčního plánu pro biomasu2008 až 2010 je pomoci naplnitzávazky ČR pro výrobu energie z obnovitelnýchzdrojů energie k roku 2010,respektive 2020, vyplývající z přístupovédohody k EU, ze Státní energetickékoncepce a z Dohody o budoucím směrováníEU v oblasti energetiky,“ uvedlministr zemědělství Petr Gandalovič.Dalším důležitým cílem AP je podle ministravyhodnotit stávající možnosti využíváníbiomasy a navrhnout způsoby a řešenípro optimalizaci procesů energetickéhoi materiálového využívání biomasy. A tozejména s ohledem na strukturu národníhohospodářství, aktuální vývoj v zemědělství,existenci tržních a podpůrnýchmechanismů i kvalitu životního prostředí.„Dokument také pomůže nastartovatinvestice do čistého způsobu získáváníenergie a zpřístupnění biomasy pro co nejširšícílovou skupinu,“ dodal Gandalovič.CVVM: Češi jsou stále rozděleni vevnímání životního prostředíČeská veřejnost je v otázce hodnoceníochrany životního prostředí v Českérepublice rozdělena na dvě prakticky stejněvelké skupiny. Spokojeno je 46 procentobčanů, naopak 47 procent lidí považujeochranu životního prostředí v ČR za nedostatečnou.Vyplývá to z průzkumu, kterýzveřejnilo Centrum pro výzkum veřejnéhomínění (CVVM).Analytici zjistili, že dvě třetiny Čechů, přesně67 procent, se zajímají o ochranu životníhoprostředí. Češi mají podle průzkumupoměrně jednotný názor na problematikuhromadění odpadů, znečišťování zdrojůpitné vody a její nedostatek. Výrazná většinačeské veřejnosti, tedy přes 90 procent,údajně vnímá tyto jevy jako „velmi“nebo „dosti“ závažný problém.Britští vědci: Evropská podpora biopalivje chybnáCíl evropské politiky pokrýt do roku 2020deset procent spotřeby benzínu a naftyz obnovitelných zdrojů energie není efektivnícestou ke snížení emisí skleníkovýchplynů. Tvrdí to tým britských vědců v časopiseScience. Podle nich by bylo vhodnějšíobnovování lesních porostů a ochrana volnéEkolog: Obnovitelné zdroje škodí přírodě,nejlepší je jádroRozsáhle propagované a subvencovanéobnovitelné zdroje energie nejsou vůčiživotnímu prostředí vůbec tak šetrné, zajaké je „zelené“ organizace a vlády vydávají.Pokud by jimi měla být uspokojovánavětší část světové poptávky po energii, přivodiloby to přírodě obrovské škody. Uvedlto známý americký vědec v oboru ekologieJesse Ausebel z Rockefellerovy univerzity.Jeho provokativní stať ve vědeckém časopisevyvolala rozruch mimo jiné tím, ževědec za nejlepší alternativu pro světovouenergetiku označil jadernou energii.Expanze obnovitelných zdrojů, které využívajítrvale působících sil přírody jako slunce,větru, vody a růstu biomasy, by podleAusubela vedla ke „znásilňování přírody“,protože všechny tyto zdroje by při rozsáhlejšíprodukci vyžadovaly ohromné plochypřírodního území. Nároky obnovitelnýchzdrojů na prostor vyniknou zejména vesrovnání s tím, jak nepoměrně více energiedokáže na dané rozloze země vyrobitjaderná elektrárna.Ausubel označil obnovitelné zdroje za„paliva z butiku“ a „falešné modly“, zcelanevhodné pro moderní společnost. „Vypadajíatraktivně, když je jich málo. Jakmileje ale začneme produkovat ve velkémměřítku, důsledky budou strašné,“ uvedl.Ausubel byl jeden z hlavních organizátorůprvní Světové konference o klimatu v roce1979 a hlavní autor první velké souhrnnéstudie o skleníkovém efektu z roku 1983.(Zdroje: Mze, agroweb.cz, agris.cz,ekolist.cz)Svaz marginálních oblastíHorní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368předseda Ing. Milan BoleslavInternet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

More magazines by this user
Similar magazines