12.07.2015 Views

Reportér 2009/1 - AŽD Praha, sro

Reportér 2009/1 - AŽD Praha, sro

Reportér 2009/1 - AŽD Praha, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z D A R M AB E Z P E Č N Ě K C Í L IAŽD PrahaRE PORTÉR1 | 2009Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H AZabezpečení žst. Kolíndle nejpřísnějších evropských noremDVĚ ELEKTRONICKÁ STAVĚDLA ESA 11 S DĚLENÍM NA STANIČNÍCH KOLEJÍCHA DOPRAVNÍ KANCELÁŘ, JEŽ SPLŇUJE PŘÍSNÉ EVROPSKÉ NORMY A UMOŽŇUJEOVLÁDAT CELÉ NÁDRAŽÍ Z JEDNOHO POČÍTAČENové staniční zabezpečovacízařízení v žst. Mladá Boleslav-DebřDodávky přestavníků proŽeleznice Srbska pokračujíELEKTRONICKÉ STAVĚDLO 3. KATEGORIE TYPU ESA 11S MÍSTNÍ OBSLUHOU A S PŘÍPRAVOU PRO ZAPOJENÍ DOSYSTÉMU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍZAKÁZKA ZNÍ NA 60 ELEKTROMOTORICKÝCH PŘESTAVNÍKŮ,KTERÉ JSOU URČENY PRO POUŽITÍ V CELÉ SÍTI SRBSKÝCHŽELEZNIC


EDITORIALÚVODNÍ SLOVOVážení kolegové, obchodní partneři,buďte vítáni u prvního čísla našeho firemního čtvrtletníku Reportér v novém roce 2009.I přesto, že na přelomu loňského a letošního roku dopadla na světové trhy finančníkrize, naše společnost úspěšně navázala na předchozí růst obchodních úspěchů domai v zahraničí. Mezi hlavní úspěchy AŽD na domácím trhu patří vítězství ve veřejnýchsoutěžích na instalaci dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) Stará Paka(mimo)–Železný Brod, zvýšení bezpečnosti traťového úseku Čičenice–Volary, DOZStřelice−Hrušovany, dálkové ovládání tratě Krnov−Jindřichov ve Slezsku či doplněnípřejezdových zabezpečovacích zařízení záznamovým zařízením.V zahraničí jsme po složitých střetech s konkurencí podepsali smlouvu na dodávkuzabezpečovacího zařízení pro trať Kaunas−Kybartai v Litvě. Dále jsme uspěli v projektechna dodávku 11 přejezdových zabezpečovacích zařízení pro logistické centrumThriassio v Řecku, dodávku staničního zabezpečovacího zařízení vlečky Sangan v Íránuvčetně elektromotorických přestavníků a v neposlední řadě v projektu Modernizacezabezpečovacího zařízení na trati Tekurdak−Muratli v Turecku, kde v lednu došlok podpisu příslušné smlouvy. V Bělorusku jsme zahájili práce na dodávce staničníhozabezpečovacího zařízení ESA 11-SB pro železniční stanici Stěpjanka a v Srbsku bylyzahájeny práce na dodávce srbské verze stavědla ESA 11 pro další železniční staniciv rámci komplexu elektrárny Nikoly Tesly – TENT Obrenovac.První měsíce nového roku jsou také tradičně ve znamení příprav různých firemníchprezentací a tematických výstav, kterých se AŽD pravidelně zúčastňuje. Mezi nejdůležitějšíakce tohoto roku můžeme v každém případě zařadit IV. konferenci zabezpečovacía telekomunikační techniky v Českých Budějovicích, účast na tradičním Mezinárodnímstrojírenském veletrhu v Brně a zahraniční veletrhy ETCS/ERTMS v Malaze, moskevskýEXPO Rail a bělehradský veletrh TEHNIKA.Příjemné čtení přejeVaše redakční rada2 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


OBSAHOBSAHEDITORIAL2 Úvodní slovoAKTUÁLNĚ4 Rekonstrukce staničního zabezpečovacíhozařízení v žst. Mladá Boleslav-Debř4 AŽD Praha generálním partneremkonference ERTMS CORRIDORS4 Jubilejní zasedání valné hromady AŽD Praha5 Nové zabezpečovací zařízení na tramvajovéjednokolejce ve VřesiněZAHRANIČÍ6 Úspěch AŽD v Íránu7 Dodávky přestavníků pro Železnice Srbskapokračují7 Druhé elektronické stavědlo v Srbsku7 Bruselské okénko4 REKONSTRUKCE STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHOZAŘÍZENÍ V ŽST. MLADÁ BOLESLAV-DEBŘ5 NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA TRAMVAJOVÉJEDNOKOLEJCE VE VŘESINĚLIDÉ8 Není za nimi prázdno8 Blahopřání jubilantůmAKTIVITY10 V žst. Kolín se připravuje uvedení novéhostaničního zabezpečovacího zařízení ESA 11do provozuCERTIFIKACE11 Plníme požadavky na integrovaný systémmanagementuSKUPINA AŽD12 AK signal Brno8 NENÍ ZA NIMI PRÁZDNOZÁBAVA14 Křížovka o cenyKALEIDOSKOP15 AŽD Praha partnerem Mistrovství ČRve standardních tancích 200915 Tradičně a přesto v novémReportér AŽD Praha 1/2009Vychází 4× ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu 2009.VYDÁVÁ: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, tel.: 267 287 288, 267 287 754REDAKČNÍ RADA: Ľubica Jáglová, předsedkyně, Ing. Miloslav Sovák, tajemníkČlenové a spolupracovníci redakce: Ing. Jan Káda, Ing. Josef Schrötter, Ing. Petr Žatecký, Blanka PrešinskáE-mail: jaglova.lubica@azd.cz, sovak.miloslav@azd.cz, reporter@azd.czGRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR 12411 ze dne 27. června 2001.11 PLNÍME POŽADAVKY NA INTEGROVANÝ SYSTÉMMANAGEMENTUREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 20093


AKTUÁLNĚAŽD Praha generálnímpartnerem konferenceERTMS CORRIDORSDne 18. února se v Praze uskutečnila jednaz nejvýznamnějších evropských konferencí věnovanáproblematice jednotného dálkového řízeníželezničního provozu (ERTMS). Konferenci pořádaloMinisterstvo dopravy ČR společně se Správouželezniční dopravní cesty a mezinárodní železničníorganizací CER (Společenství evropských železnic),která si naši firmu vybrala jako generálního partnerakonference.Rekonstrukce staničníhozabezpečovacího zařízenív žst. Mladá Boleslav-DebřV závěru loňského roku dokončila divize Teleinformatikarekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízenív žst. Mladá Boleslav-Debř. Tato zakázka navazuje naprojekt Racionalizace tratě Bakov n. Jizerou−ČeskáLípa. Rekonstrukce se týkala 10km úseku mezi stanicemiMl. Boleslav hl. n. a Ml. Boleslav-Debř.Hlavním účelem rekonstrukčních prací bylo nahrazení dožitého a technickyzastaralého elektromechanického staničního zabezpečovacíhozařízení, které vyžaduje vysoký podíl lidského činitele na zajištěníbezpečnosti a řízení železniční dopravy, zařízením novým. Současně sepodařilo nahradit i zastaralá traťová a přejezdová zabezpečovací zařízenív obou přilehlých úsecích.Stanice Mladá Boleslav-Debř byla vybavena elektronickým ústřednímstavědlem 3. kategorie typu ESA 11 s místní obsluhou a s přípravoupro zapojení do systému dálkového ovládání ze stanice Ml. Boleslav hl.n., ve které bylo vybudováno zálohované obslužné pracoviště. Traťovéúseky přilehlé k železniční stanici Mladá Boleslav-Debř byly zabezpečenyzařízením typu AHP-03, které bylo umístěno v nové stavědlové ústředněve stávající provozní budově správy dopravní cesty. Úrovňový přejezdmístní komunikace byl zabezpečen zařízením kategorie PZS 3. kategories polovičními závorami a automatickým ovládáním jízdy kolejových vozidel.Dále pak byla rekonstruována přejezdová zabezpečovací zařízení,kde bylo nově použito PZZ EA. Kabelizace je nová a provedena z celoplastovýchplněných párovaných kabelů. Použitý telefonní zapojovačtypu TTC 2000C je shodný s traťovým úsekem Bakov–Česká Lípa. Veškeráochrana technologických zařízení proti vzniku požáru je řešena ústřednouASHS, která je připojena na ústřednu EZS.-opg-Záštitu nad konferencí, která poprvé veřejněposkytla přehled současného stavu šestievropských koridorů ERTMS, jejich řídicíchstruktur a harmonogramů výstavby, převzalpředseda Senátu Parlamentu ČR PřemyslSobotka. AŽD na konferenci zastupovalobchodní ředitel Ing. Petr Lapáček, který zde přednesl svůj příspěvek.Za evropský železniční průmysl reprezentovaný asociací výrobců UNIFEsdělil, že z původního návrhu zajistit interoperabilitu evropské železničnísítě vzniká systém zajišťující celosvětový standard (okolo 40 % celkovýchprojektů je nasmlouváno mimo Evropu) a věří, že rozhodující investicedo ERTMS budou realizovány co nejdříve.ERTMS – nová dimenze železniční dopravySnahou EU je zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy přesinteroperabilitu transevropského železničního systému a nabídnouttak alternativu k přetíženým silnicím poskytnutím bezpečné, spolehlivéa kvalitní služby zákazníkům. Význam rozvoje evropské železniční sítěvybavené ERTMS pro budoucnost železniční dopravy, a zejména paknákladní dopravy, zdůraznil také generální ředitel Správy železničnídopravní cesty Ing. Jan Komárek. Koordinátor ERTMS Karel Vinck vidív jednotném dálkovém řízení železničního provozu cestu ke zvýšeníkonkurenceschopnosti železnice i obchodní příležitost. Nynější 2000 kmželezničních tratí by se měly v budoucnu rozšířit o dalších 20 000 km.Jubilejní zasedání valnéhromady AŽD PrahaV rámci letošního jubilejního 45. zasedání valné hromadyspolečnosti AŽD Praha, které proběhlo 6. února v sídle dceřinéspolečnosti EUROSIGNAL ve Mstěticích, byly voleny i novéorgány společnosti. Do funkcí jednatelů byli hlasovánímustanoveni Ing. Zdeněk Chrdle, Ing. Alice Dicková a MiroslavHora. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni Daniela Veselá,Ing. Miroslav Kozák a Ing. Vladimír Ketner. V rámci slavnostníhoprogramu navštívili společníci AŽD Praha prostory novéhovědecko-technologického parku, který je určen vývojářům,vědcům a začínajícím podnikatelům v oblasti dopravníchtechnologií a dalších příbuzných oborů a jehož provozovatelemje společnost EUROSIGNAL.-opg-4 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


AKTUÁLNĚNovézabezpečovacízařízenína tramvajovéjednokolejceve VřesiněŠestého dubna letošního rokuv pravé poledne spustil Drážníúřad na tramvajové trati Vřesinská–Zátiší v Ostravě do provozu novézabezpečovací zařízení z produkceAŽD Praha. Zavedení tohotomoderního zabezpečovacíhozařízení, které významnýmzpůsobem zamezuje vznikutragické nehody, podobné té, kekteré zde došlo v loňském roce,znamená pro cestující předevšímbezpečnou a klidnou jízdu.V loňském roce jsme se úspěšně zúčastnili veřejnéobchodní soutěže na zabezpečení tratě ostravskéjednokolejky, kterou vypsal Dopravní podnikOstrava. Vysoutěžená zakázka má hodnotu 12,5mil. Kč. Na začátku října 2008 podepsaly oběstrany smlouvu o dílo. Společným předpokladembylo, že zařízení bude nainstalováno do konceloňského roku. Realizaci stavby však zkomplikovalovyřízení všech nutných legislativních procesů,a tak byl počátkem letošního roku stanoven novýtermín uvedení zařízení do provozu, a to květen2009. Ten se nám přes zdlouhavé veřejnoprávnířízení a nepříznivé klimatické podmínky podařilonejen dodržet, ale i výrazně zkrátit.Jednokolejku zabezpečujetramvajový souhlasPro zabezpečení ostravské jednokolejky jsmepoužili moderní zabezpečovací zařízení z našíprodukce, tj. TTO (tzn. Traťový tramvajovýsouhlas Ostrava) s integritou bezpečnosti SIL4, jenž slouží k zabezpečení jízdy tramvají natřech jednokolejných traťových úsecích mezivýhybnami (smyčkami) Vřesinská, Vřesina,Dolní Lhota a Zátiší. Toto zařízení pracuje naprincipu krytí traťových úseků skupinovýma odjezdovým návěstidlem, umístěným v úrovninámezníků každé výhybny. Jízda do traťovéhoúseku je povolována povolujícím znakemnávěstidla vždy v jednom směru, a to ve směruuděleného souhlasu. Technologie zařízení jeumístěna v plechových přístrojových skříníchPSK 3 v jednotlivých výhybnách. Na pracovištidispečera je nainstalováno obslužné pracovištěa centrální část přenosového zařízení REMOTE98. Zavedením moderního zabezpečovacíhozařízení, které dodává naše společnost, můžemepředejít tragickým nehodám a dopřát takcestujícím klidnou a bezpečnou jízdu.Základní charakteristika zařízení:Zařízení znemožňuje rozsvícení povolujícíhojízdního znaku pro protisměrnou jízdutramvají ze sousedních výhyben − krytíprotisměrné jízdy je zajištěno zakazujícímznakem návěstidla.Rozsvícení povolujícího jízdního znakuna návěstidle dovolí jízdu do traťovéhoúseku, a to i jízdu více tramvají do stejnéhotraťového úseku v jednom směru, přičemžje návěstním znakem rozlišeno, zda tramvajvjíždí jako první nebo následná.Pro rozsvícení povolujícího jízdního znakuna návěstidle je nutná obsluha (žádost každétramvaje zvlášť), která vede při splněnípožadovaných podmínek k rozsvícení povolujícíhojízdního znaku na návěstidle.Volnost traťového úseku je zjišťována počítačemnáprav ACS 2000 v blokovém provedenís jednotkami IMC 026 a kolovými senzoryRSR 180. Volnost v prostoru od návěstidla pohranici traťového úseku, tj. po senzor počítačenáprav, je zjišťována řidičem tramvaje.V případě neoprávněného najetí do traťovéhoúseku (projetí zakazujícího návěstníhoznaku) ze směru proti udělenému souhlasunebo v bezsouhlasovém stavu vydá zařízenípovel, který zajistí okamžité vypnutí trakčníhonapájení, čímž dojde k bezprostřednímuzastavení tramvají.-opg-REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 20095


ZAHRANIČÍÚspěch AŽD v ÍránuÍránská vláda věnuje v posledních letech velkou pozornost rozvoji železniční dopravys cílem spojit všechna větší města a zdvojnásobit délku současných 8300 km tratí.V roce 2007 proto rozhodla o 100% navýšení rozpočtu pro investice do železnice naroky 2008−09. Z tohoto rozpočtu se financuje jak výstavba nových tratí či přeměnajednokolejných tratí na dvojkolejné, tak i elektrifikace a zabezpečení současných tratí.v Teheránu, která vyhrála tendr na zabezpečení tratě Torbat–Sangan.V závěru loňského roku jsme této firmě předložili nabídku zabezpečeníželezniční stanice Sangan. Po delších intenzivních jednáních jsme s íránskýmpartnerem dospěli k dohodě, jejímž vyústěním byl 4. února podpiskupní smlouvy na dodávku zabezpečovacího zařízení pro železničnístanici Sangan. V rámci pilotního íránského projektu AŽD bude dodánoa instalováno elektronické stavědlo ESA 11, automatické hradlo AHP03 a 25 elektromotorických přestavníků EP 600 s konečným termínemdodání v prosinci 2009.Jednou z železničních tratí, jejímuž rozvoji a zabezpečení přikládá íránskástrana velkou důležitost, je napojení tratě Torbat−Sangan na hlavnítrať Mašhad–Torbat–Bafq v provincii Khorasan, spojující naleziště železnérudy v okolí Sanganu s přístavem Bandar Abbas a zpracovatelskými závodyve velkých íránských městech. V budoucnosti má být navíc tato traťprodloužena do stanice Herát v Afghánistánu a následně až do Uzbekistánua Číny, čímž by železniční trať se standardním rozchodem spojilaČínu přes Irán s Evropou.První úspěšný íránský krok AŽDAŽD Praha, jakožto společnost, která má opravdový zájem o vstup naíránský trh, vstoupila v jednání s íránskou stranou o možných dodávkáchzabezpečovacího zařízení. Podařilo se nám získat kontakty na významnéíránské společnosti, které se účastní tendrů na výstavbu a zabezpečovánímístních tratí. Jednou z nich je společnost Rahsazan Kadoos Co.V dalším období budeme samozřejmě usilovat o získání dalšíchzakázek pro Íránské železnice, s jejímiž představiteli jsme již jednalio možném zapojení AŽD do následujících projektů:zabezpečení železniční stanice Bonekuh na trati Teherán−Gorganmodernizace zabezpečení dvojkolejné železniční tratě Teherán–Mašhad o délce cca 1000 km a celkovém počtu 52 stanic. Tendr naelektrifikaci a modernizaci zabezpečení této tratě vyhrála íránská společnostBarsan Co., se kterou jsme v prosinci 2008 podepsali dohoduo výhradní spolupráci v oblasti zabezpečenízabezpečení 16 stanic Íránské železnice, na něž má být vyhlášen tendrv nejbližší době.Vzhledem k finančním možnostem íránské strany a investičním záměrůmv tomto teritoriu jsou Íránské železnice perspektivním partnerem prododávky našeho zabezpečovacího zařízení i v dalších letech.Ing. Jiří Zemina, ZMO6 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


LIDÉNení za nimiprázdnoNaše firma je na trhu úspěšná jistě také díkyčinnosti vlastní vývojové základny, na níž pocelá dlouhá léta působili kolegové Ing. AntonínFaran, Ph.D., a Ing. Stanislav Srb, Ph.D. Rádibychom se s vámi proto podělili o významnýa obdivuhodný kus práce, který za nimi zůstává.Oba nastoupili do zaměstnaneckého poměru v našem závodě Technikav září 1994, kde byli pověřeni vedením nově vznikajícího pracoviště VPR2, jež se zabývalo vývojem elektronického automatického bloku ABE-1se šestnáctibitovým procesorem a vývojem systému napájení zabezpečovacíchzařízení z trakčního vedení. Právě systém ABE-1 získal v roce2001 Zlatou medaili na strojírenském veletrhu v Brně. O rok později bylozaloženo nové pracoviště VPR 12, opět pod vedením kolegů Farana a Srba.Toto pracoviště převzalo od svého předchůdce další vývoj souvisejícíse systémem napájení zabezpečovacích zařízení řady UNZ. Dalším jehoúkolem bylo řešení elektronických kolejových obvodů KOA1, teoretickýchaspektů zabezpečovací techniky a posuzování elektromagnetickéa proudové kompatibility mezi vlakem a zabezpečovacími systémypro detekci vlaku – vývoj kompenzátoru ohrožujících proudů typuCDC-1 pro sedm elektrických jednotek řady 680 (Pendolino). KompenzátorCDC-1 byl v roce 2006 oceněn Výroční cenou Asociace českýchelektrotechniků a umístil se ve finále o Zlatou medaili na brněnskémstrojírenském veletrhu. V souvislosti s vývojem kompenzátoru CDC-1 seoba kolegové zasloužili o projednání a vydání nových státních noremČSN 34 2613 ed. 2 a ČSN 34 2614 ed. 2, jež se zabývají kolejovými obvody.Dále je potřeba ocenit skutečnost, že tito naši kolegové intenzivněpracovali na odborné a organizační přípravě současného vedoucíhopracoviště VPR 12 Ing. Radka Dobiáše, který své velmi dobré odbornéa řídicí kvality za více než jeden a čtvrt roku již prokázal.Ing. Antonín Faran, Ph.D. Narodil se v roce 1936 v Ostravě. Absolvoval Fakultu elektrotechnickouVysoké školy železniční v Praze. V roce 1969 obhájil vědeckou hodnostCSc./Ph.D. na Vysoké škole dopravní a jako vědecký pracovník Výzkumnéhoústavu dopravního/Výzkumného ústavu železničního počínáspolupracovat s dlouholetým kolegou Ing. Stanislavem Srbem, Ph.D. V letech 1990–94 byl vedoucím výzkumného pracoviště. Vedl dokončenívývoje univerzálního automatického bloku AB3-74 a programupočítačových výpočtů regulačních tabulek pro kolejové obvody. Spolupodílelse na vývoji automatického bloku AB3-82.BlahopřáníjubilantůmVedení společnosti a odborovéorganizace OSŽ děkují všemspolupracovníkům, jejichž životnía pracovní jubilea připadla na 1. čtvrtletíroku 2009, za vykonanou práci a přejíjim hodně štěstí, osobní spokojenosti,rodinné pohody a předevšímpevné zdraví.ŽIVOTNÍ VÝROČÍ75 LETZÁVOD TECHNIKAIng. František Šemík,Ing. Zdeněk Hübner70 LETDTI PRAHAJiří Bártl65 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIJán FrenkoVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAPavel Telecký,Jaroslav ŠkopMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJan Konštacký60 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Vlastimil Zemek, Ing. Josef Jírovec,Ing. Josef SchrötterZÁVOD TECHNIKAIng. Jaroslava KozinkováDTI PRAHAFrantišek Petrovický, Jiřina Němcová,Karel BrzobohatýVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAJaroslav Novotný, Zdeňka Kleisnerová,Eva ŠtinglováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiloslav Jílek8 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


LIDÉIng. Stanislav Srb, Ph.D. Narodil se v roce 1941 v Praze. Absolvoval Fakultu elektrotechnickouVysoké školy dopravní v Žilině. V letech 1963–69 působil v AŽD Praha jako vývojový pracovník. V roce 1969 nastoupil do Výzkumného ústavu dopravního/Výzkumnéhoústavu železničního, kde dlouhodobě a úzce spolupracovals Ing. Antonínem Faranem, Ph.D. V roce 1984 obhájil vědeckou hodnost CSc./Ph.D. na Vysoké školedopravní v Žilině a od té doby působil jako vědecký pracovník. V letech 1985–93 působil jako vedoucí výzkumného pracoviště.Vedl vývoj prvního bezkontaktního dohlédacího světelného obvoduDSO a první bezpečné mikroprocesorové aplikace − časovéhosouboru CJ. Ty byly vyráběny v AŽD Praha a jsou aplikovány v provozuČSD/ČD. V letech 1986–90 byl členem pracovní skupiny v rámci podvýboru7A Návěstění při mezinárodní organizaci UIC v Paříži, která sezabývala návrhem modulárního počítačového systému EURISvhodného pro celoevropské integrované využití. V letech 1987−2003 byl členem komise pro obhajoby disertačníchprací na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině a souběžně zde působiljako školitel, resp. recenzent disertantů. Je členem celostátnínormalizační komise TNK 126 a od roku 2008 je členem pracovnískupiny WG14 mezinárodní organizace CENELEC, která se zabývárevizí evropských norem EN 50126, EN 50128, EN 50129. Z naší firmy odchází na vlastní žádost v souvislosti s odchodem dostarobního důchodu v polovině května. Nadále bude předávat svébohaté vědomosti a zkušenosti studentům na ČVUT a rovněž u nějpočítáme s tím, že se budeme setkávat při různých odbornýchaktivitách a konzultacích. V letech 1989–1994 byl prezidentem výboru znalců A 174 Zjišťovánípolohy vlaků v mezinárodní organizaci ERRI v Utrechtu. Od roku 1995 působí na Fakultě dopravní ČVUT jako externí profesorpro předměty železniční zabezpečovací technika a železniční zabezpečovacísystémy, kde předává své vědomosti a zkušenosti mladšímgeneracím. V AŽD Praha ukončil pracovní poměr k poslednímu únoruna vlastní žádost v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.Nadále bude přednášet na Fakultě dopravní ČVUT a myv AŽD doufáme, že se s ním ještě setkáme při dalších odbornýchaktivitách.Na závěr mi dovolte dvě malá konstatování na adresu těchto našichdlouholetých a významných kolegů. A sice že za nimi stojí obrovský kuspráce, jež posunula zabezpečení železniční dopravy o několik krokůdopředu a tedy, jak jsem pojmenoval článek, za nimi rozhodně neníprázdno, a dále že jejich pedagogická činnost v oboru zabezpečovacítechniky je velmi prospěšná, jelikož právě jejich studenti mohou býtnovou významnou nadějí ve svém oboru.Pánové, vřele Vám děkujeme za Vaši práci a přejeme hodně zdraví a sildo té další.Ing. Josef Schrötterobchodní úsekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOAlena KolářováMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiloslav FaltýnekZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCIng. Ladislav Holouš, Miroslav Fischer55 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Vladimír Janko, Ing. Josef Černý,Jaroslav Deutschl, Lenka Hýblová,Mgr. Bohumír Chromec,Jaroslava DolejškováDSE BRNOJiří ŠvábenskýDTI PRAHARobert Hoyer, Ing. Oldřich SychrovskýVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAJitka VolfováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCAlena Pospíšilová, Zdeněk Plachý,Jiří Kadlčík, Jarmila JílkováVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOVěra Uličná, Vratislav Alexa,Jaromír Menšík, Jan ČervinkaZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCJitka Beránková, Otakar Štencl50 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIRNDr. Oldřich KováříkZÁVOD TECHNIKAIng. Stanislav ChoutkaDTI PRAHAMiloš TesařVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOAlena Endlicherová, Rolf BednářVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCRostislav Vlach, Stanislav Krátký,Miroslav KrálMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNZbyněk ŠartnerMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJosef MátlZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCIng. Jan SedlaříkDO STAROBNÍHODŮCHODU ODEŠLI,RESP. ODEJDOUZÁVOD TECHNIKAIng. Antonín Faran, Ph.D.,Ing. Ludvík Hromník,Ing. Jaroslava KozinkováDTI PRAHAJiří BurianVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHALadislav JežekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOPavel Špunarl, Jiřina ČernáVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCVladimíra Bitalová, Anna Hudcová,Miloslav JílekMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNPavel ŽákMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCGabriel Skácel, Antonín Šalša,Radomír Zdráhal, Alena Kovářová,Josef HanusZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCMarta Holásková, Zdeněk FrydrichPRACOVNÍ VÝROČÍVÍCE NEŽ 40 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Karel OpravilMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiroslav Svozil35 LETVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCRostislav TrtilMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCPetr Janiš25 LETZÁVOD TECHNIKAIng. Milan Šrotýř, Jiří Ptáček,Ing. Ludvík Hromník,Ing. Renata VanišováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCBořivoj HejtmánekMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNFrantišek ChocholaMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCVladimír Reitinger20 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Dagmar Milerová,RNDr. Oldřich KováříkDTI PRAHAStanislav SvobodaMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNVlasta HavlínováMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCRoman LinhartZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCIng. Ladislav HoloušK poděkování a přání pevnéhozdraví a životní pohody sepřipojuje i redakční rada.REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 20099


AKTIVITYV žst. Kolín se připravuje uvedení novéhostaničního zabezpečovacího zařízení ESA 11 do provozuV minulém roce vyvrcholila stavba Sanační průjezd žst. Kolín, tzn.rekonstrukce tratě a nádraží v Kolíně. Aktivace této stavby měla podlepůvodních předpokladů proběhnout v dubnu letošního roku, alevzhledem k nově zahájené rekonstrukci železničního mostu přes Labe,kde by AŽD Praha měla zajišťovat dodávku, montáž a aktivaci novéhozabezpečovacího a sdělovacího zařízení, se termín jejího ukončenípřesouvá až na přelom letošního září a října. Sanace žst. Kolín je součástíprojektu modernizace tratí I. koridoru, díky níž se výrazně zrychlí dopravamezi Děčínem st. hr., Prahou, Kolínem, Českou Třebovou, Brnem a Břeclaví.Sanační průjezd železničním uzlem Kolín je zaměřenzejména na rekonstrukci kolejového svršku,trakčního vedení a dodávku nového zabezpečovacíhoa sdělovacího zařízení. Mimo původnízáměr dojde ještě k úpravě kolejiště v souvislostis přestavbou mostu přes Labe. Rekonstrukci mostuzajišťuje Ředitelství vodních cest ČR.Zabezpečení dle nejpřísnějšíchevropských noremAŽD Praha instalovala v žst. Kolín dvě elektronickástavědla ESA 11 s panely PRV a dělenímna staničních kolejích. V jedné z budov, kdejsou naše elektronická stavědla umístěna,je i dopravní kancelář se třemi obslužnýmipracovišti a velkoplošným zobrazením situace,jež splňuje přísné evropské normy a umožňujeovládat celé nádraží z jednoho počítače. Zařízeníumožňuje zabezpečit zhruba 1700 vlakovýcha posunových cest. V žst. Kolín je ovládánopřes 160 výhybek, bylo zde namontováno 200návěstidel a položeno více než 300 km kabelů.Součástí dodávky je i pět nových přejezdů.Stavba je po stránce realizační téměř hotová,zbývá ale ještě zprovoznit lávku na zastávceKolín, která umožní zrušit provizorní přechodpro pěší a dokončit nová nástupiště, kteráumožní i zvýšení rychlosti průjezdu vlaků.Dostatek času pro přezkoušenía aktivaci ESA 11Vzhledem k již zmiňované rekonstrukci železničníhomostu přes Labe je termín aktivace novéhozabezpečovacího zařízení plánován na podzimletošního roku (s dopravními omezeními do listopadu)a výstavba vlastního mostu by měla probíhatv roce 2010. Rekonstrukce bude realizovánatak, aby byl zajištěn dostatečný technologický časpro přezkoušení a aktivaci zařízení ESA 11 v žst.Kolín. Zvedání mostu v Poděbradech bude mítpokračování také v Kolíně na Zálabí, kde by mělbýt most zvednut cca o jeden metr, čímž budeumožněno splavnění labské cesty až do Chvaletic,resp. do Pardubic. Tento projekt je z převážné částifinancován z grantů evropských fondů.-opg-10 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


CERTIFIKACEPlníme požadavky na integrovaný systém managementuExterní audity prováděné akreditovaným certifikačním orgánem EZU v průběhu roku 2008 prokázaly ve všechorganizačních jednotkách shodu s požadavky norem ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (environment) a OHSAS 18001(bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Výsledky svědčí o odpovědném přístupu vedení organizačních jednoteka dobré práci představitelů vedení pro integrovaný systém managementu (IMS) na organizačních jednotkách(pověřenců pro IMS) při koordinaci činností organizačních jednotek v souladu s požadavky uvedených norem.V některých případech byly zjištěny drobné nedostatky,které však svým charakterem neovlivnilycelkové hodnocení. Na jejich odstraněnía realizaci doporučení uvedených v jednotlivýchzáznamech z auditů je třeba pracovatstejně, jako tomu bylo v předchozím období,a v letošním roce prezentovat jako podpůrnýdoklad stálého vývoje a zlepšování IMS.Recertifikace všech tří systémů IMSbyla pro AŽD úspěšnáVe dnech 22. a 23. ledna proběhl na ředitelstvíspolečnosti, divizi Servisu a závodě Technikarecertifikační audit IMS. V jeho rámci bylaprověřována aplikace požadavků revize normyISO 9001:2008. Auditní tým konstatoval splněnípožadavků ISO 9001:2008, ISO 14001:1994a OHSAS 18001:2007 a výsledkem je udělenínových certifikátů z úrovně Sdružení procertifikaci CQS a získání certifikátů IQNets mezinárodní platností. Dosažený výsledekje nesporně úspěchem a vytváří předpokladypro prezentaci AŽD Praha jako obchodníhopartnera, který skýtá vysoké záruky za kvalitusvých produktů, minimalizaci negativníchdopadů své činnosti na životní prostředí a zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Přes tento úspěšný závěr je třeba se zaměřitna některá negativní zjištění, která bylaauditory prezentována. Nejvýznamnější jsoupoznatky z prezentace procesu „návrh a vývoj– dokumentování úkolů technického rozvoje“,jež zdůrazňují důslednější dodržování postupua záznamů stanovených v příslušných dokumentovanýchpostupech. K této problematicebude třeba projednat postup řešení mezi úsekemvýzkumu a vývoje a technickým úsekemzávodu Technika a ve spolupráci s představitelemvedení pro IMS stanovit opatření s následnouplošnou realizací.Důsledné řízení procesů je našísilnou stránkouPozitivně byla v rámci auditu hodnocena úroveňdokumentace IMS a rozsahu informací naintranetovém portálu SHAREPOINT i úplnostpřezkoumání IMS. Hodnocení vyznělo kladněpro personální úsek při naplňování potřeb kvalifikacea způsobilosti pracovníků jednotlivýchútvarů stejně jako dobré řízení obchodních aktivitobchodního úseku a úseku pro zahraničníobchod. Auditoři rovněž konstatovali kvalitnípráci divize Servisu. Velmi dobře byla akceptovánaprezentace důsledného řízení včetnězáznamů při plánování i realizaci výroby a montážníchprací v provozním úseku (zaměření naudržení stanovených termínů při realizaci podlepožadavků zákazníka). Mezi silné stránky patřídle auditorů záznamy z procesu projektovánípředložené vedením závodu Technika (projekcí).Recertifikace všech tří systémů IMS byla na ředitelstvíspolečnosti, divizi Servisu i závodě Technikaprovedena jako první oproti předcházejípraxi, kdy ředitelství společnosti uzavíralo tentoproces na organizačních jednotkách. Zvolenýpostup umožňuje využití metodiky, dokumentacea zkušeností při aplikaci v ostatních certifikovanýchmístech. V tomto smyslu jsou metodickyvedeni představitelé vedení pro IMS a informacejsou průběžně uveřejňovány na intranetovémportálu SHAREPOINT.Závěrem chci poděkovat všem spolupracovníkůmve vedení ředitelství společnosti a organizačníchjednotek za kladný přístup k plněnípožadavků IMS a věřím, že i nadále budemespolečně se všemi zaměstnanci pečovat o zvyšováníúčinnosti a efektivnosti integrovanéhosystému managementu.Ing. Jan Kádapředstavitel vedení pro IMSREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 200911


SKUPINA AŽDAK signal BrnoSpolečnost AK signal Brno a.s. patří mezi přední českéfirmy podnikající v oblasti dopravní infrastruktury.Historie firmy sahá až do roku 1992, kdy byla v Brnězaložena původní firma Argo s.r.o. V roce 2004se jejím 100% vlastníkem stala společnost AŽDPraha. Nosným programem firmy jsou řídicí,diagnostické a záznamové zabezpečovacísystémy pro železnici. Vrcholový managementAK signal Brno tvoří Miroslav Haxa, předsedapředstavenstva, a Ing. Pavel Anselmi, ředitelspolečnosti. Společnost má v současné době79 pracovníků, jejichž mnohaletá praxe jenejvětší devizou a rovněž zárukou odvedenípráce té nejvyšší kvality.Pro vytvoření stabilního ekonomického vývojedává společnost AK signal Brno přednostdlouhodobě vzájemně výhodným vztahůmse zákazníky. Odpovědným přístupem k realizacia dodávkám technologií dokazuje firmazadavatelům a investorům svoji odbornost,operativnost a profesionalitu. Na trhu se vždysnažíme nabídnout přijatelnou cenu a spolehlivostdodávky. Pro rozšíření svého výrobníhopotenciálu vkládá firma významné finančníprostředky do vývoje nových zařízení.Podnikatelské „desatero“ AK signalBrno: Ve všech činnostech dodržovat vysokoukvalitu práce a předcházet tak nákladům naservisní zásahy a současně udržovat dobréjméno firmy na trhu. Úspěšnost firmy stavět na existenci vlastníchvývojových kapacit a jejich provázání s následujícímvýrobním procesem. Obchodní činnosti, která je s ohledem nanáš obor podnikání poměrně náročná, věnovatpatřičnou pozornost, neboť se jednápřímo o existenční závislost. Neváhat s investicí, pokud je vyhodnocenajako efektivní. Průběžně zvyšovat úroveň kvalifikovanýchtechnických pracovníků, což umožní efektivnějšízavádění nových technologií a tozase napomáhá upevnění výhodné pozicev konkurenčním boji. Pomocí dvou až tří náhradních programů,prováděných souběžně s hlavní činností, posilovatodolnostfirmy vůčizměnámtržníhoprostředí,jako jsou např.výkyvy v cenáchmateriálu, součásteknebo vstup konkurenčníhosubjektu apod. Při prvních signálechpotenciálního útlumu zájmuo výrobek zahájit restrikce a zredukovatnáklady na danou činnost naodpovídající úroveň.Služby AK signal Brno: Vyvíjíme a dodáváme techniku převážně proželezniční a silniční dopravu. Budujeme sdělovací sítě a BTS GSM, strukturovanékabeláže. Provádíme montáže zabezpečovací a sdělovacítechniky, montáže kabelových sítímetalickými a optickými kabely, přeložkyvenkovních energetických vedení. Jsme spolehlivým dodavatelem výpočetnítechniky. Provádíme dílenské opravy reléových a elektronickýchprvků sdělovací a zabezpečovacítechniky. K uvedeným aktivitám zajišťujeme veškerouinženýrskou činnost, a to od vypracováníprojektu přes projednání stavebních povolení,dodávky materiálu až po finální realizaci,uvedenízařízenído provozu či dodánívýchozí revizní zprávy a obsluhovacího řádu. Provádíme záruční a pozáruční servisní činnost,opravy zařízení a zaškolení obsluhujícíhopersonálu jak pro nově vybudovaná, takpro již provozovaná zařízení. Mezi další našečinnosti patří i renovace starších zařízenís použitím původních prvků.Z našeho produktového portfolia: Systém dálkového ovládání REMOTE 98− patří mezi nejmodernější elektronickézařízení pro dálkové ovládání a diagnostikuzabezpečovacích zařízení železniční dopravyv ČR. Za poměrně nízké investiční nákladyumožňuje obsluhujícímu pracovníkovi12 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009


SKUPINA AŽDz jednoho místa ovládat a kontrolovat jednunebo několik dopraven vybavených zabezpečovacímzařízením s bezpečnou realizacízávislostí a výluk. Dispečerské reléové stavědloRZZ-DRS − je tvořeno reléovými obvodya generickou aplikací elektronickéhoovládání systému REMOTE 98 s potřebnýmiobvody rozhraní k navazujícímreléovým obvodům. Do ověřovacíhoprovozu je nasazeno v pražskémúseku Braník–Modřany–Zbraslav,který byl aktivován v prosinci2008. Dispečerské pracovištěcelého úseku je umístněno v žst.Praha-Braník a ovládáno jez jednotného obslužného pracoviště(JOP), které je v koncovézastávce Praha-Zbraslav. Diagnostický systémREMOTE 96 s funkcemi stavovéa měřicí diagnostiky −univerzální velkoplošný diagnostickýa regulační systém,který je určen pro rozsáhlé technologies rozvětvenou strukturoua nehomogenním komunikačnímprostředím. Umožňuje dálkový dohleda měření veškerých elektrickyměřitelných parametrů a ovládáníspínacích a regulačních prvků. Vyznačujese vysokou spolehlivostí a značnouodolností proti rušení přenosových tras.Řídicí stanice vyhodnocuje, archivuje a zobrazujezpracovávaná data, analyzuje měřenéúdaje, umožňuje ovládání technologie, tiskneměřicí protokoly atd. Údaje jsou archivovány až1 rok, lze je off-line analyzovat i zpětně přehrátv grafické podobě tak, jak se udály (zpětnáanimace). V ověřovacím provozu je v žst. Praha-Modřany a Praha-Zbraslav, kde je od září 2008nasazena naše měřicí ústředna MEDIS. Měřicí ústředna MEDIS − nový typ diagnostickéhozařízení, které slouží k diagnostikovánístavu zabezpečovacího zařízení.Součástí ústředny jsou komunikační jednotkyumožňující přenos dat po telekomunikačníchpřenosových kanálech. Osazením měřicíchdesek s platnou kalibrací a připojenímke schválenému nadstavbovému systému jeschopna nahradit některá pravidelná měřeníprováděná udržujícími zaměstnanci ručně vesmyslu předpisů pro údržbu diagnostikovanéhozabezpečovacího zařízení.Ing. Pavel Anselmiředitel AK signal BrnoOd 2. července 1998 jsme držitelicertifikátu systému řízení jakostipodle ISO 9002. Postupně jsme získalicertifikát systému managementujakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001,systému environmentálníhomanagementu dle normy ČSN EN ISO14001:2005 a systému managementubezpečnosti a ochrany zdraví při prácidle ČSN OHSAS 18001:2008.REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 200913


KALEIDOSKOPAŽD Praha partnerem Mistrovství ČRve standardních tancích 2009Naše firma podporuje již řadu let taneční soutěže a tím přispívák významnému vývoji společenských a kulturních akcí, které jsoupříjemným zdrojem uměleckých zážitků. Po loňském úspěšnémmistrovství v latinskoamerických tancích se letos 21. února ve velkémsále Paláce Lucerna konalo mistrovství v tancích standardních, nakterém více než 200 tanečních párů z celé České republiky soutěžilove všech kategoriích o prestižní titul Mistr České republiky.Soutěžní disciplína standardních tancůsestává z waltzu, tanga, valčíku, slowfoxua quickstepu. O této disciplíně se všeobecněmíní, že nepodléhá změnám a že její vývojbyl již ukončen. Vstupem do oblasti sportuvšak získala disciplína standardních tancůnovou dimenzi, a tak nesledujeme pouzeelegantní a uhlazený pohyb tanečních párův noblesních toaletách po parketu, ale tancevelmi dynamické, plného expresivního výrazui vzrušujících momentů. To vše je umocněnonádhernou hudbou a plnokrevným mládím.Využili jsme příležitosti, která se nám přikonání této prestižní akce naskytla, k alespoňkrátkému rozhovoru s Dobromilem Nováčkem,který je nejen spolupořadatelem mistrovství,ale i trenérem, porotcem a v neposlednířadě také velmi příjemným člověkem.Jak dlouho se podílíte jako spolupořadatelna mistrovstvích ČR ve standardnícha latinskoamerických tancích?Jako spolupořadatel působím od roku 1989,kdy jsme vyhráli výběrové řízení.Co pro vás znamená sponzoring?My tomu neříkáme sponzoring, ale partnerství,bez kterého by se taneční mistrovství nemohlokonat. Vztahy se všemi podnikatelskýmisubjekty, které jsou na těchto akcích finančnězainteresovány, jsou spíše osobní a přátelské.Všechny, včetně AŽD, nás podporují již mnoholet a my všichni jim za to moc děkujeme.Na jakou nejbližší taneční událost vevaší produkci se můžeme těšit?V přípravě máme více akcí, ale jednouz největších a nejdůležitějších je bezesporuPrague Open International IDSF. Jednáse o mezinárodní soutěž ve standardnícha latinskoamerických tancích, která se budekonat ve dnech 12.−13. září tohoto roku.V loňském roce se této soutěže zúčastnilo620 párů z 26 zemí a letos očekáváme až 700přihlášených párů.Děkujeme za rozhovor.-opg-Pro AŽD Praha je podpora vzdělávání, kultury a sportu jedním z velmidůležitých znaků vyspělé společnosti, a proto dlouhodobě podporujecelou řadu společenských aktivit. Věříme, že tak účinně přispívámek významnému procesu zachování a rozvíjení našich národních tradic.Tradičně a přestov novémPoslední lednovou sobotu proběhl již tradičně9. ročník turnaje v kuželkách. A v novém proto,že všech osm drah kuželny Hanáckého kuželkářskéhoklubu je od poloviny minulého rokuzcela nových, a to včetně kuželek, koulí i novéhoobslužného a informačního systému.To je kladná stránka věci. Ale jako je to se vším,má i tato skutečnost svou odvrácenou tvář – novédráhy jsou prostě jiné, koule najednou směřujíjinam než dřív, i kuželky padají nějak jinak a než sehráči rozkoukají, mají odehráno. Někdo líp, někdohůř, někdo je spokojen, někdo ne – ale tak je tovlastně vždycky. A jak to tedy dopadlo?Družstva:1. MZO I − 822 bodů2. VAV I − 821 bodů3. MZO III − 768 bodůJednotlivci:MUŽI:1. Michal Jílek, VZO I − 231 bodů(lepší dorážka)2. Alois Outrata, VAV I − 231 bodů3. Ludvík Kapci, MZO II − 229 bodůŽENY:1. Jarmila Jílková, VZO I − 200 bodů2. Magda Harlenderová, VAV I − 185 bodů3. Jitka Veselá, VAV I − 179 bodůDůležité nakonec bylo, že všech 42 hráčů(35 mužů a 7 žen) si zahrálo, užilo si zdravéhosoupeření i vzájemného povzbuzování. Nejúspěšnějšíborci si odnesli věcné ceny. Ať tak čitak, všichni zúčastnění odcházeli se zajímavýmisportovními a také společenskými zážitky,jelikož po skončení turnaje nechybělo tradičníspolečné posezení s vyhlášením výsledků a občerstvenímpro vyčerpané závodníky.Hodu zdar!Stanislav Novotný, VZOREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 200915


AŽD Prahaželezniční dopravasilniční dopravatelekomunikaceTradiční český dodavatel moderních řídicícha zabezpečovacích systémů pro dopravuBezpečně k cíliwww.azd.cz16 REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!