3 Interpretacje limity szkolenia itd 8 marca 2012 Karniowice

ksow.pl
  • No tags were found...

3 Interpretacje limity szkolenia itd 8 marca 2012 Karniowice

MAŁE PROJEKTY6. Sztuczne dzielenie projektów ( 18.11.2011r.)Realizacja dwóch operacji w jednym celu nie zawsze musi oznaczać sztuczne dzielenie projektóww celu uzyskania wyŜszej kwoty pomocy, natomiast w przypadku złoŜenia przez Wnioskodawcędwóch wniosków o przyznanie pomocy na realizacje operacji, które prowadzą do osiągnięcia tegosamego szczegółowego celu, a takŜe do uzyskania wyŜszej kwoty pomocy niŜ w przypadkurealizacji obu zakresów zadań w ramach jednej operacji, zachodzi podejrzenie sztucznegodzielenia projektu. W przypadku stwierdzenia przez Samorząd Województwa, Ŝe Beneficjentumyślnie złoŜył fałszywa deklaracje, dana operację wyklucza się ze wsparcia EFRROW,odzyskuje się wszystkie kwoty, które juŜ zostały na nią wypłacone oraz wyklucza się Beneficjentaz otrzymywania wsparcia w ramach tego samego środka w roku kalendarzowym, w którymdokonano ustalenia, oraz w następnym roku kalendarzowym.7. MoŜliwość dokonania zmian we wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy oraz ewentualnejweryfikacji limitu pomocy na podstawie miejsca realizacji operacji ( 18.11.2012r.)Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „ WdraŜanie lokalnychstrategii rozwoju” w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo- finansowego operacji,moŜe być zmieniony z inicjatywy Wnioskodawcy za zgodą samorządu województwa , jeŜelizmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji. Realizacja kilku operacji w tym samym miejscu,przez kilka podmiotów nie musi oznaczać nieprawidłowości, lecz realizację operacjikomplementarnych.


MAŁE PROJEKTY10. MoŜliwość przyznania pomocy z zakresu małych projektów na otwarcie sklepiku i kawiarniprzy muzeum ( 13.12.2011r.)Jest moŜliwość przyznania pomocy na budowę, adaptację lub wyposaŜenie niemieszkalnychobiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaŜy produktów lub usługlokalnych, o ile operacja ma na celu „ inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzaniana rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektorygospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze „. Przepisy ww.rozporządzenia nie odnoszą się do moŜliwości uzyskania dochodu w ramach tego typu operacji.Zakres realizacji małych projektów nie przewiduje natomiast moŜliwości przyznania pomocy nawyposaŜenie bazy gastronomicznej. Zakup przedmiotów uŜywanych stanowi kosztniekwalifikowany operacji, za wyjątkiem zakupu eksponatów do muzeów lub innych obiektówpełniących ich funkcje.11. Zakup wyposaŜenia boiska ( 13.12.2011r.)Przewiduje się moŜliwość przyznania pomocy w zakresie budowy, odbudowy, przebudowy,remontu połączonego z modernizacją, zagospodarowania lub oznakowania obiektów małejinfrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposaŜenia obiektów pełniących funkcjeturystyczne i rekreacyjne.


MAŁE PROJEKTY12. Zakup tradycyjnych strojów kaszubskich w ramach zakresu „ promocja i organizacja lokalnej twórczościkulturalnej lub aktywnego trybu Ŝycia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych”( 14.12.2011r.)JeŜeli zakres działalności firmy prowadzonej przez wnioskodawcę obejmuje zarówno działalność kulturalną( zespół folklorystyczny, organizacja imprez kulturalnych) jak i działalność gospodarczą inną niŜ kulturalna 9wynajem kwater), to prowadzenie promocji działalności kulturalnej bazującej na lokalnym dziedzictwie kulturowymzakupionych tradycyjnych strojów kaszubskich w miejscu prowadzenia działalności nie budzi zastrzeŜeń. JeŜelinatomiast działalność kulturalna ( występy zespołu, współpraca ze stowarzyszeniem) prowadzona jest niezaleŜnieod działalności gospodarczej, to ryzyko wykorzystania zakupionych w ramach projektu strojów w niewłaściwysposób maleje.13. MoŜliwość przywrócenia do weryfikacji wycofanych wniosków na budowę parku linowego ( 16.12.2011r.)Nie ma moŜliwości przywrócenia do weryfikacji wycofanych wniosków, poniewaŜ wnioskodawca znajduje się wtakiej sytuacji jak gdyby Ŝadnych wniosków nie złoŜył.Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającegoszczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzeniaprocedur i kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich( Dz. Urz. UE L 25 z 28.1.2011, str. 8) „ Wniosek o wsparcie, wniosek o płatność lub inną deklarację moŜna wdowolnym momencie całkowicie lub częściowo wycofać (…) Wycofanie, o którym mowa w akapicie pierwszym,sprawia, Ŝe wnioskodawca znajduje się w sytuacji sprzed złoŜenia odnośnych dokumentów lub ich części”.


MAŁE PROJEKTY14. Wyliczenie limitu wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie( 20.12.2011r.)„ Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się takŜe (…) wartość pracy oraz usługświadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazuprzeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którymzłoŜono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niŜ 10%całkowitych kosztów kwalifikowanych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztówogólnych”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.15. Przyznanie pomocy na realizację małego projektu, polegającego na organizacji wyścigówkolarskich ( 20.12.2011r.)W przypadku gdy faktycznymi organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnychlub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów są firmy zewnętrzne, które specjalizująsię w organizacji tego typu wydarzeń ( cyklicznych) a nie Wnioskodawca, to operacje mającharakter typowo komercyjny i dochodowy.Firmy zewnętrzne, którym zlecono organizację imprez posiadają wyłączne prawo do ich nazw iorganizacji w wyniku czego beneficjentem środków w duŜym stopniu byłyby firmy niezaleŜnie oduzyskanych przychodów z organizacji imprez.


MAŁE PROJEKTY16. Weksel niezupełny ( in blanco) ( 17.01.2012r.)W momencie podpisywania weksli przez beneficjentów programu, weksle powinny zawieraćnazwę remitenta ( osoby na zlecenie której ma być dokonana ewentualna zapłata z weksla),tj. nazwę właściwego podmiotu wdraŜającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.),oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla oraz informację na odwrocie wskazującą, Ŝe dotego weksla została sporządzona deklaracja wekslowa. Deklaracja wekslowa powinna byćsporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywana takŜe przez właściwypodmiot wdraŜający, jeden z egzemplarzy takiej deklaracji winien być wydany beneficjentowi wdniu podpisywania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.


Aktualizacja procedurKarniowice, dnia 8 marca 2012 r.


Aktualizacja procedur w zakresie obsługi wnioskówprzyznania pomocy.1) KP-611-295-ARiMR/1/z - Obsługa wniosku Nabywcy / Następcy o przyznanie pomocy w ramachdziałania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (dotyczywniosków złoŜonych na formularzu PROW_413_MP_WN/1/z) - zmiana w zakresie wprowadzenianowej KsiąŜki Procedur.2) KP-001/v.6/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwójwsi” 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadają warunkomprzyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – zmiana w zakresieprzebiegu procesu podpisywania umowy.3) KP-006/v.5/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla działania: 321 „Podstawowe usługi dlagospodarki i ludności wiejskiej” - zmiana w zakresie przebiegu procesu podpisywania umowy.4) KP-010/v.5/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanielokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” - zmiana w zakresie przebieguprocesu podpisywania umowy.5) KP-013/v.3/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 „WdraŜanie projektówwspółpracy” - zmiana w zakresie przebiegu procesu podpisywania umowy.6) KP-017/z.3/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnychstrategii rozwoju” w zakresie małych projektów - zmiana w zakresie przebiegu procesupodpisywania umowy.


Aktualizacja procedur w zakresie obsługi wnioskówo płatność.1) KP – 611-195-ARiMR/4/z - zmiana wynikała z konieczności dostosowania ksiąŜki procedur dozapisów wynikających ze zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdnia 25 czerwca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłatypomocy finansowej w ramach działania WdraŜanie projektów współpracy objętych PROW2007-2013 oraz doprecyzowania pozostałych zapisów.2) KP-611-210-ARiMR/4/z - zmiana wynikała z konieczności dostosowania ksiąŜki procedur dozapisów wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 ustanawiającegoszczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu dowprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środkówwsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz doprecyzowania pozostałych zapisów.3) KP-611-194-ARiMR/4/z - zmiana wynikała z konieczności dostosowania ksiąŜki procedur dozapisów wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 ustanawiającegoszczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu dowprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środkówwsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz doprecyzowania pozostałych zapisów.4) KP – 611-181-ARiMR/3/z - zmiana wynikała z konieczności doprecyzowania zapisówinstrukcji w zakresie dokumentowania i rozliczania robót budowlanych oraz z koniecznościdostosowania ksiąŜki procedur do zapisów wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr65/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnejzgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.


Informacja o udostępnieniukart weryfikacjiKarniowice, dnia 8 marca 2012 r.


Informacja o udostępnieniu kart weryfikacji- Karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie„Małych projektów”.- Karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności iaktywizacja”.- Karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie„ WdraŜanie projektów współpracy”Dostępne na stronie:www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/dokumentacja_aplikacyjna.aspx


Informacja o udostępnieniu kart weryfikacji- Karty weryfikacji wniosku o płatność w zakresie „ Małych projektów”.- Karty weryfikacji wniosku o płatność w zakresie „ Funkcjonowanielokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.- Karty weryfikacji wniosku o płatność w zakresie „ WdraŜanieProjektów współpracy”.Dostępne na stronie:www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/rozliczanie_projektow.aspx


Limity środkówKarniowice, dnia 8 marca 2012 r.


Limity środków na działania Osi IVStan w 2009 r.RóŜnicowaniew kierunkudziałalnościnierolniczejWdraŜanie lokalnych strategii rozwojuTworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstwOdnowa i rozwójwsiMałe projektyOgółemWdraŜanieprojektówwspółpracyFunkcjonowanieLGD23 621 597,80 27 105 065,76 100 938 993,04 54 511 929,40 206 177 586,00 5 172 584,00 51 545 324,00RAZEM OŚ IV - 262 895 494,00Stan na 24 lutego 2012 r.RóŜnicowaniew kierunkudziałalnościnierolniczejWdraŜanie lokalnych strategii rozwojuTworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstwOdnowa i rozwójwsiMałe projektyOgółemWdraŜanieprojektówwspółpracyFunkcjonowanieLGD21 676 072,64 27 565 555,56 111 996 991,99 56 128 673,81 217 367 294,00 5 461 973,00 54 342 757,80RAZEM OŚ IV - 277 172 024,80


Limity środków na działania Osi IVNazwaLGDOperacjaKwotaz umowyramowejKwotazablokowanaprzezwnioskioczekująceKwotazablokowanaprzezwnioskizłoŜonei ocenianeKwotazablokowanaprzezumowy/płatności – etap 1Kwotazablokowanaprzezumowy/płatnościetap 2KwotadostępnychśrodkówMałeprojektyOdnowa irozwój wsiŚcieŜka postępowaniaInformacja do LGD– e-mailWeryfikacja przezLGD –odpowiedź e-mailOficjalne pismo doLGD


Wnioski odrzucone terminowo i merytorycznieLiczba wnioskówodrzuconychz powodu uchybieniaterminuKwotaz wnioskówodrzuconychterminowo[w zł]Liczba wnioskówodrzuconychz powodówmerytorycznychKwotaz wnioskówodrzuconychmerytorycznie[w zł]288 8 208 100,09 148 4 510 305,11powrót do limitu LGD*powrót do limitu LGD**jeśli brak jest wniosków oczekujących na zwolnienie środków


Wnioski odrzucone terminowo – sytuacja 1Odmowa przyznaniapomocyProśbao przywrócenieterminuWniosek rozpatrzonypozytywnieNie ogłoszonokolejnego naboruwniosków przezLGDZakończonopostępowanie wsprawie przyznaniapomocy – zawartoumowyNie zakończonopostępowań wsprawie przyznaniapomocy – zawartoczęść umówSuma kwotpomocy z umównie wyczerpujelimituSuma kwotpomocy z umówwyczerpuje limitPrzyznanie pomocyPrzyznanie pomocyOdmowa przyznaniapomocy


Wnioski odrzucone terminowo – sytuacja 2Odmowa przyznaniapomocyProśbao przywrócenieterminuWniosek rozpatrzonypozytywnieOgłoszono kolejnynabór wnioskówprzez LGDWystąpiły„oszczędności”,niewykorzystaneśrodki „przeniesione”na kolejny nabórNie wystąpiły„oszczędności”,niewykorzystane środki niezostały „przeniesione” nakolejny nabórPrzyznanie pomocyPostępowanie sytuacja 1


Ocena jakości pracy LGDKarniowice, dnia 8 marca 2012 r.


Ocena jakości pracy LGDKryteria – wdraŜanieSkala: 1 (bez problemów/wysoka jakość), 2 (przeciętnie), 3 (jakość niska)1. Jakość składanych dokumentów (wniosków o przyznanie pomocy,sprawozdań, wniosków o aneks);2. Rzetelność przy odnoszeniu się do uwag SW;3. Aktywna współpraca ze strony LGD (odpowiedzi na pisma nie wynikającez trybu przyznawania pomocy).


Ocena jakości pracy LGDKryteria – płatnościSkala: 1 (bez problemów/wysoka jakość), 2 (przeciętnie), 3 (jakość niska)1. Jakość składanych wyjaśnień;2. Notoryczność w popełnianiu błędów;3. Problemy z osiągnięciem załoŜonych celów operacji w latach poprzednich;4. Terminowość składanych WOP;5. Aktywna współpraca ze strony LGD (konsultacje, zaangaŜowaniew wypełnianiu zaleceń);6. Wyciąganie wniosków z wcześniejszych zaleceń UMWM;7. ZaangaŜowanie w realizowanie zadań związanych z nabywaniemumiejętności i aktywizacji.


Ocena jakości pracy LGDTrzy grupy LGD w zaleŜności od uzyskanej punktacji1 – niska jakość – spotkania z SW – działania naprawczePonowna ocena – lipiec


Potrzeby szkoleniowe LGDKarniowice, dnia 8 marca 2012 r.


Potrzeby szkoleniowe LGDSzkolenie/warsztat/ - najczęściej popełniane błędy w małych projektach/propozycja UMWM/Szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnych LGD – prowadzenieprawidłowego nadzoru nad pracą LGD/propozycja LGD/Szkolenie dla członków Zarządów LGD/propozycja LGD/Szkolenie 2-dniowe– brak informacji, czego to szkolenie miałoby dotyczyć/propozycja MS LGD/


Sprawy róŜne


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘPAWEŁ KNAPCZYKZastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

More magazines by this user
Similar magazines