Vydání - Město Kroměříž

mesto.kromeriz.cz
  • No tags were found...

Vydání - Město Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 20071


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban.Foto na titulní straně: M. KarásekDům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba dokončena. Foto: -kam-2


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007EDITORIALRozpočet na rok 2007 byl schválenProtože se v loňském roce konaly komunální volby a došlo kezměnám ve vedení radnice, bylo schvalování rozpočtu trochu složitějšínež v minulých letech. Odstupující starosta připravil návrhrozpočtu, který jako pracovní materiál dostalo k dispozici novévedení radnice a projednal ho i nový finanční výbor. Pro projednánív zastupitelstvu byl ale připraven nový návrh, který projednalarada a samozřejmě také finanční výbor.Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007 byl projednán aschválen na jednání zastupitelstva 30. listopadu 2006. Připomínkyk předloženému návrhu mělo několik zastupitelů a také finančnívýbor, jehož připomínky se týkaly zejména investičníchdotací do školství. Po diskuzi byl návrh rozpočtu schválenv předloženém znění s tím, že je možné předložit řádně odůvodněnénávrhy změn, které budou projednány před schválením rozpočtuna příštím jednání zastupitelstva.To se také stalo a 21. prosince 2006 schválilo zastupitelstvorozpočet města Kroměříže na rok 2007, do kterého byla zapracovánacelá řada změn. Tyto změny však neměly výrazný vliv nacelková čísla rozpočtu. Rozpočet byl schválen s příjmy660 625 000 Kč a výdaji 644 552 000 Kč. Základní filozofie tohotorozpočtu je mírně snižovat zadlužení města. V praxi to znamená,že i v letošním roce počítáme s úvěrem, ale více penězzaplatíme na splátkách dřívějších úvěrů.V letošním rozpočtu zatím není žádná velká investiční akce.Ale už te víme, že ve státním rozpočtu máme schválených několikinvestičních dotací, z nichž největší (24 miliónů Kč) je narekonstrukci bývalého vojenského objektu na Purkyňově ulici nanový domov důchodců. Rekonstrukcí dalšího vojenského objektubude zřízena první samostatná hasičská zbrojnice pro náš Sbordobrovolných hasičů, který nyní využívá prostory v Nerudově ulici,jež jsou však naprosto nedostačující jak pro lidi, tak pro modernítechniku. A do třetice letos zmizí z Kroměříže poslední škvárovéhřiště v areálu ZŠ Oskol.V oblasti běžných výdajů nedochází k žádným zásadním změnám.Financujeme základní a mateřské školy, zajišujeme sběr alikvidaci komunálního odpadu, údržbu veřejných prostranství —komunikací, chodníků, veřejné zeleně a dětských hřiš, veřejnéhoosvětlení, provoz MHD a samozřejmě i letos počítáme s výraznýmipříspěvky pro sportovní, kulturní a společenské organizace, kterými letos poskytneme více než 20 miliónů Kč.Podstatnou částí činnosti, kterou město musí ze zákona zabezpečit,je i výkon státní správy, který vykonáváme nejen proobčany města Kroměříže, ale celkově pro 75 tisíc obyvatel. Ajako každý rok i letos nám přibývají nové povinnosti — agendavyplývající z nového silničního zákona a od ledna také výraznézměny v poskytování sociálních služeb a příspěvků s tím spojených.Všechny tyto nové povinnosti vyžadují nové prostory asamozřejmě také nové úředníky, ale to je téma na samostatnýčlánek…Mgr. Petr Sedláček, místostarosta města KroměřížeOBSAHRozpočet na rok 2007 byl schválen........................................................... 3Rozpočet města Kroměříže narok 2007 ......................................... 4-7Být na seznamu památekUNESCO je obrovskou poctou ... 8REGIONTOUR 2007 skončil ..... 9Kroměříž se prezentovala mezinárodně............................................. 10Prvním občanem Kroměřížeroku 2007 je Daniel ................. 11Na rozvoj elektronické komunikacepřispěla Evropská unie ... 12Upozornění držitelům řidičskýchprůkazů .............................................. 13Město stromů Kroměříž ... 14-15Důležité informace o odpadovémhospodářství města ....... 16Závěr roku proběhl v Azylovémdomě ve znamení klidu .......... 17Nabídka kulturních a společenskýchprogramů na únor .... 18-20Dálnice D 1 povyroste o další kilometry................................................ 21Informace Městského úřaduv Kroměříži .............................. 22-23Hradisko dříve a dnes aneb Životnašich předků ...................... 24S blahopřáním Marii Zahradníkové...................................................... 26Hudba zněla Knihovnou Kroměřížska................................................... 27Širokospektrální zábava v JazzClubu Kroměříž ............................ 28Rozezpívané gymnázium ...... 29Založení veřejné knihovnyv Kroměříži ................................. 30-31Stáli v čele města Kroměříže........................................................... 32-33Představujeme kroměřížskýsport a sportovce ........................ 34Web stránka Kroměřížský zpravodaj:http://www.mesto-kromeriz.cz/kz.aspCitát na únor: Dobrý je ten, kdozapomíná na své dobré skutkya připomíná si svá provinění. Zlýje naopak ten, kdo má na pamětipředevším své dobré skutkya na zlé si nepamatuje.3


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Rozpočet města Kroměříže na rok 2007Číselné údaje jsouvyjádřeny v tisícíchDaňové příjmy 73 200závislá činnost 54 300samostatná činnost 16 000z kapitálových výnosů 2 900daňové příjmy 60 000právnické osoby 60 000DPH 94 000Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí 13 200poplatek za komunální odpad 13 200Místní poplatky 5 410poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3 700poplatek ze psů 800poplatek za užívání veřejného prostranství 550poplatek ze vstupného 200poplatek z ubyt.kapacit 100poplatek za laz. a rekr. pobyt 60Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 1 800Správní poplatky 14 500Daň z nemovitostí 10 400Celkem 272 510Příjmy Foto: z Pavel vlastní Zrna činnosti 4 400parkovací automaty 4 400Odvody příspěvkových organizací 7 600Sociální služby města Kroměříže 7600Sankční platby 5 000Ostatní nedaňové příjmy 339 553odpadové hospodářství Ekokom 1 400návrh dotace Podpora cestovního ruchu 2 030návrh dotace Rozvoj komunikačních technologií 1 624návrh dotace Komunitní plánování sociál. služeb 875návrh dotace Zelená pro Zlínský kraj 368návrh dotace Partnerství pro novou strategii 271návrh dotace Zdravé město,Bezpečná komunita 120nekapitálové příspěvky a náhrady 600návrh dotace na sociální dávky a péči 235 000návrh dotace na výkon státní správy 40 885návrh dotace na zřizovatelské funkce 8400návrh dotace na školství 4 900návrh dotace na provoz domovů důchodců a ÚSP 36 055návrh příjmů neinvestičních nákladů za žáky z jinýchobcí 2 500návrh dotace na regionální funkce knihoven 2 033návrh dotace na pečovatelskou službu 2 492Splátky půjček 16 003splátky půjček z FRB 10 000splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 6 003Celkem 382 315Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 5 800Příjmy celkem 660 625Výdaje běžnéPlaty zaměstnanců a OOV 76 870platy zaměstnanců a OOV 76 730platy kultura 100projekty Zdravého města 40Příjmy z pronájmu majetku 4 700nájem školy Palackého 1 000nájem tepelného hospodářství 1 100nájem byty 2 000pozemky a ostatní majetek 600Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 5 059podíl na HV Biopas 3 400příjmy z úroků 74příjmy z úroků FRB 985příjmy z úroků SFRB 6004


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Povinné pojistné 26 611soc. zabezpečení 19 534zdravotní pojištění 6 757ostatní povinné pojistné 320Nákup materiálu 3090vnitro 1900Městská policie 700kultura 250Sbor dobrovolných hasičů 100Zdravé město vybrané projekty 60stojany na kola 40Klub důchodců 40hrabání listí 1 000ořezy stromů vč. MČ 700výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 115služby veřejného osvětlení 8 500služby veřejného osvětlení v MČ 2 250montáž, demontáž a obměna vánočního osvětlení 600čištění komunikací a likvidace plevele 5 500čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 570zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávekMHD 5 600zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHDv MČ 670kultura a cestovní ruch 1 700posudky a geometrické plány (100 stavební, 200 mjpr) 300Komunitní plánování sociálních služeb 1 233Zelená pro Zlínský kraj 368Partnerství pro novou strategii 367studie posudky odboru rozvoje 300posudky odboru dopravy 150digitalizace archívu, mapy - stavební úřad 500kultura - tisk a sazba zpravodaje 400likvidace divokých skládek v KM 200likvidace divokých skládek v míst.částech 100údržba Biocentra 300deratizace 200Úroky 6 730SFRB 730úvěry 6 000Energie 4 965vnitro 4 300kino 400SDH 100Městská policie 35Klub důchodců 130Služby 84 012vnitro 14 400odpadové hospodářství vč. MČ 26 000provoz parkovacích automatů 550hřiště, pískoviště, lavičky 1 000hřiště, pískoviště, lavičky, veřejná zeleň v MČ 1 500sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 5 000výsadba zeleně 800mobilní zeleň v centru města 230ošetřování výsadby 1 000Městská policie 350Zdravé město vybrané projekty 230služby peněžních ústavů 160montáž a demontáž podia,vč.osvětlení 130monitoring ovzduší, ochrana vod, handicapovaná zvířata100nájemné 70 skládky, 15 Městská policie, 90 lávka 175nájemné informační kanceláře VN č. 50 314pronájem tribuny 100sociálně právní poradna pěstounů a osvojitelů 605


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Neinvestiční dotace podnik. subjektům 3 575částečná úhrada ztráty MHD a hřbitovů pro KTS 2 800WAA invest - parkovací příspěvek do 30.9.2007 250provoz veřejného WC 240Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 200provoz kina 85odborné prohlídky mostů 50Klub důchodců 50Projekt Besip 50jarmark lidových řemesel 60Sbor dobrovolných hasičů 60poplatky za lék. potvrzení - odbor soc. věcí 20Ostatní nákupy 9 138chodníky Kollárova 4 003dlaždičské práce vozovek a chodníků 400živičné práce 700dopravní značení 500dešové vpusti 500světelná signalizace 300vnitro opravy a udržování 900cestovné vnitro, vč. účastnických poplatků 300programové vybavení vnitro 400Městská policie 400fond starosty 300kultura - mezinárodní kontakty 100e.on přípojky Purkyňova 2781 195Sbor dobrovolných hasičů 100Klub důchodců 20Zdravé město 20Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím19300TJ Plavecké sporty 5768HK Kroměříž VTJ 2525SK Hanácká Slavia 1010TJ Slavia 875NK Bajda 670Jaspis na grant EU 506Klub Unesco - výstava Orbis Pictus 200OPS Kroměříž 300ostatní k rozdělení 7 446Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územníúrovně 260digitální mapa Zlínského kraje 80Sdružení obcí pro rozvoj Baova kanálu 30Mikroregion Kroměřížska 150Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím116 100ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů23 000MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů15 700Sociální služby města Kroměříže 50 280Knihovna Kroměřížska 11 550Dům kultury provoz vč.účelových akcí 9 840Správa majetku Tepelné hospodářství 1 100Příspěvky a náhrady - ostatní výdaje 3 195dopravní obslužnost 1 450výplata vložného vč. úroku podílu správce konk. podstatyPrior IK 780vnitro - poplatky, náhrady, věcné dary 370kultura, cestovní ruch 500pohřby zesnulých 20členský poplatek Zdravé město 45Sdružení hasičů ČMaS 306


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Správa majetku psí útulek 1 000Správa majetku do rez. fondu 2000na byt.fond 2 000Správa majetku služby MŠ 300Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště 350SVČ Šipka 900Církevní konzervatoř 80Platby daní a poplatků 4 925daně z převodu, vč. daně z nemovitostí 4 900Městská policie kolky, pojištění 25Sociální dávky 235 000sociální dávky a příspěvky na péči 235 000Neinvestiční transfery 3275náhrada škody Pipka 1 775příspěvky fond sociálních potřeb 1 500Neinvestiční půjčky a úvěry 3000nízkoúročené úvěry SFRB 3000Celkem 600046Investiční dotace podnikatelským subjektům 8500KTS autobusy 7500KTS osvětlení přechodů pro chodce 1000Investiční dotace příspěvkovým organizacím 1000Celkem 44506Běžné výdaje 600046Investiční výdaje 44506Výdaje celkem 644552REKAPITULACEPříjmy 660625Výdaje 644552Saldo příjmů a výdajů: 16073Investiční výdajePořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem35 006rekonstrukce Domu kultury 9 686rekonstrukce budovy č. p. 3191 8 150dofinancování akcí 2006 6 000zřízení nového přepadu bazénu Bajda 3 000vnitro projekt Rozvoj komunikačních technologií 1 942projektové dokumentace 2 000výkupy pozemků 2 000splátka autocisterny SDH 1 228kotelny školství 1 000FinancováníPříjem 68825v tom: úvěr 60 000zapojení přebytku FRB z roku 2006 8 825Výdej: 84898v tom: splátka investičního úvěru KB 2005 18 215splátka investičního úvěru ČSOB 2005 24 000splátka investičního úvěru 2006 20 000splátka FRB 19 810SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 2 873CELKEM: -16 0737


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Být na seznamu památek UNESCOje obrovskou poctouZakladatelská listina sdružení České dědictvíUNESCO byla podepsána 29. června 2001. Jde o sdruženíobcí a měst v České republice, na jejichž území senachází památka zapsaná na prestižní Listině světovéhokulturního a přírodního dědictví UNESCO. Označenípamátky symbolem UNESCO aktem, kterým celé světovéspolečenství prohlašuje - ano, toto je cosi, co má nacelém světě výjimečné a jedinečné postavení, je to cosi,co je naším společným dědictvím, je to objekt, který sezavazujeme chránit v zájmu nás všech - národů světa.Na seznamu UNESCO je 812 lokalit ve 137 státechsvěta. V České republice je od roku 1991 - od termínuratifikace mezinárodní Úmluvy o ochraně mezinárodníhokulturního a přírodního dědictví - zapsáno 12 míst.Je to více než dvojnásobek světového průměru.Sdružení České dědictví UNESCO chce být jakousilobby skupinou hájící zájmy „unescových měst a míst“.Důležitá je však také oblast společné propagace i cílosvětový a vzdělávací. Památky UNESCO jsou velkouučebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitostia v mnoha zemích také vlajkovými lomi péčeo kulturní dědictví.V polovině minulého měsíce se v areálu kroměřížskéOctárny sešla valná hromada sdružení České dědictvíUNESCO. Výkonná ředitelka sdružení MichaelaSeverová z Litomyšle prohlásila toto jednání vzhledemk významu projednávaných záležitostí za zcela výjimečné.Den válečných veteránůSdružení před dvěma lety ve spolupráci s Českýmidrahami navrhlo projekt Vlakem za památkamiUNESCO. Vzhledem k tomu, že si zábavný i poučný programnašel řadu příznivců a jeho úspěšní účastníci získalivíce než hodnotné ceny, bude se opakovat i letos.Sdružení připravuje na základě rozsáhlého marketingovéhoprůzkumu mezi tuzemskými i zahraničnímituristy agenturou STEM/MARK strategii zviditelněníčeských památek UNESCO se záměrem zvýšit zájemnávštěvníků, přijíždějících autem, autobusem, vlakem,na kole, po vodě nebo letecky. V této oblasti čeká všechnyzainteresované subjekty namáhavá mravenčí práce.Bude nutné upravit legislativu, systém přerozdělovánípeněz plynoucích z cestovního ruchu tak, aby bylpro účastníky motivující a podpořil rozvoj památek.Česká centrála cestovního ruchu podporuje širší nabídkuo možnostech cestování turistů za památkamiUNESCO a doporučuje hledat stále nové atraktivnímožnosti, vedoucí ke zvýšení zájmu o tyto objekty. Jednouz cest může být například chystaný projekt prezentacehudby v památkách UNESCO, kde by Kroměřížměla díky vlastní aktivitě náskok o několik délek.Rovněž je odstartován projekt webové prezentace Českéhodědictví UNESCO v jazykových mutacích.Zástupci měst, na jejichž území se nacházejí „českédivy světa“, si v rámci valné hromady prohlédli interiéryArcibiskupského zámku a Arcibiskupských zámeckýchsklepů. M. Karásek8


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007REGIONTOUR 2007 skončilVe stánku Kroměříže a Nitry na brněnském veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR se 12. ledna sešliprimátor Nitry Jozef Dvonč a starosta Kroměříže Miloš Malý. Foto: -kam-Největší středoevropskéveletrhy cestovníhoruchu REGIONTOUR aGO s důrazem na regionypřivítaly na brněnskémvýstavišti rekordnípočet vystavovatelů- 1 265 firem. V prvníchdvou dnech určenýchodborníkům prošlo branamiveletrhu 14 684návštěvníků. Z průzkumůvyplynulo, že nejvícenávštěvníků se zajímaloo turistické regionyČeské republiky(65,5 procenta), vysoký Spolu s Kroměříží se na výstavišti prezentovala partnerská města Nitra a Piekarybyl také zájem o aktivníkySlaskie. Foto: -kamnítrávení volného času (58,3 procenta). Regiontour sestal prezentací skutečně profesionální nabídky pro obchodcestovního ruchu.Zlínský kraj se představil na ploše 350 metrů čtverečních.Jeho expozici tvořily turistické oblasti Kroměřížska,Zlínska, Valašska a Slovácka. Kroměříž se prezentovalave společnosti partnerských měst Nitry a PiekarSlaskich. Pracovníci stánku po celé dny nabízeliměsta ve třech jazykových mutacích, soubor dva-nácti obrazových složek rovněž kromě češtiny v němčiněa angličtině, upoutávky na unikátní památky zapsanéna Listině světového kulturního a přírodního dědictvíUNESCO a řadu dalších drobných materiálů, které byměly zaujmout majitele a přesvědčit ho k návštěvěnašeho města. Součástí kroměřížského stánku byla idegustace vybraných druhů vín z produkce Arcibiskupskýchnově vydaný informační materiál Informace pro návštěv-zámeckých sklepů. M. Karásek9


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Kroměříž se prezentovala mezinárodněKroměříž byla hostem partnerského města NitryVeletrh ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 2007, který se konal 18. - 21. ledna v Bratislavě. se v posledních letechstal nejvýznamnější událostí cestovního ruchu na Slovensku. V uplynulém období zaznamenává plynulý nárůstvýstavní plochy i počtu vystavovatelů, což jej dnes řadí k evropské špičce.Neoddělitelnou součástí veletrhu ITF SLOVAKIATOUR je už tradičně prezentace regionů, měst, obcí a dalšíchobjektů neziskové sféry s názvem ITF SLOVAKIATOUR - REGIÓN. Partnerské město Nitra, neobyčejně bohaté napamátky, lákající zájem turistů, vyčlenilo na svém stánku prostor pro prezentaci Kroměříže. Podle sděleníV rakouské metropoli se vednech 10. - 14. ledna konal celosvětovýveletrh cestovního ruchuFerien-Messe Wien 2007. Kroměříža Kroměřížsko tvořily součástspolečné prezentace Zlínskéhokraje. Celou expozici zajišovalaČeská centrála cestovního ruchu- ČechTourism. Kroměříž nabízelanejnovější propagační materiály,vydané v německém a anglickémjazyce. Pracovník odboru kulturya cestovního ruchu Eduard Barot,který se zájemcům o památky, zapsanéna Listině světového kulturníhoa přírodního dědictvíFoto: E. BarotUNESCO po dva dny věnoval, zaznamenalzvýšený zájem o ucele-ný soubor informačních materiálů - Kroměřížská zastavení, který zahrnuje jak základní informace o památkách,tak možnosti ubytování a stravování. Jako dobrá pozvánka do Hanáckých Athén pro zahraničního turistuje nové DVD Podmanivá krása, rovněž vícejazyčně moderované. -kam-pracovníků odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž Zdeňky Strnadlové a Lubomíra Fily,kteří se zájemcům o poznánípamátek Kroměříževěnovali a podávali jimkromě informačních materiálůbližší informace,byl zájem o HanáckéAthény nezvykle velký.Věřme, že se to pozitivněodrazí na počtu návštěvníkův průběhu letní turistickésezóny.ITF SLOVAKIATOUR2007 se zúčastnilo 871 vystavovatelůz 31 zemí.Vedle evropských turistickyzajímavých oblastí seprezentovaly SpojenéArabské Emiráty, Thajsko,Turecko, Indie, Indonésienebo Katar. -kam-Foto: -kam-10


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Prvním občanem Kroměříže roku 2007 je DanielDne 5. ledna 2007 se v kroměřížské nemocnici narodil Daniel Bartek (49 cm, 3,2 kg) a hned se měl čilek světu. Protože přišel na svět jako první občánek města Kroměříže, novorozenci i rodičům (jejichž je rovněžprvním potomkem) gratulovala místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová. Vedle květin dostal první Kroměřížanroku 2007 od města i hodnotný dárek. Nutno dodat, že celý slavnostní akt v klidu prospal. Foto: -kam-Předškoláky čekají zápisy do prvních třídVedoucím stavebního úřadu je Miloš PrudilKroměřížský stavební úřad má nové vedení. Radaměsta Kroměříže ve čtvrtek 14. prosince jmenovalado funkce vedoucího tohoto radničního odboru ing.Miloše Prudila, a to s účinností od 1. ledna 2007.Miloš Prudil nahradí ve funkci vedoucího stavebníhoúřadu Miloše Malého, který byl 31. října zvolenuvolněným starostou města Kroměříže. Vzhledemk neslučitelnosti těchto dvou funkcí musela radnicev souladu se zákonem o úřednících územních samosprávnýchcelků vyhlásit na uvolněný post výběrové11Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřaduv Kroměříži po dohodě s ředitelkami a řediteli zdejšíchzákladních škol oznamuje, že zápis dětí narozenýchv termínu do 31. srpna 2001 do 1. ročníku základníhovzdělávání se uskuteční v úterý 6. února a ve středu 7.února 2007, vždy od 14 do 18 hodin. Dítě může býtzapsáno do kterékoliv základní školy zřizované městemKroměříž. Jedná se o Základní školu Zámoraví, Švabinskéhonábřeží 2077, Základní školu, Komenskéhonáměstí 440, Základní školu, U Sýpek 1462, Základníškolu Slovan, Zeyerova 3354, Základní školu Oskol,Mánesova 3861 a Základní školu Zachar, Albertova4062. U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonnéhozástupce a rodný list dítěte.řízení. „Vedle všech zákonem stanovených požadavkůbyla jedním z kritérií pro výběr délka praxe a takérozsah odborné kvalifikace,“ uvedl starosta městaMiloš Malý. Podle něj se do výběrového řízení přihlásilidva zájemci, z nichž výběrová komise nakonecdoporučila radě ke schválení právě Miloše Prudila,který se problematice stavebního řízení mimo jinévěnoval na někdejším Okresním úřadě v Kroměříži av současné době v rámci Krajského úřadu Zlínskéhokraje. -pz-


K celé řadě změn v oblasti elektronické komunikacedošlo v uplynulých letech v Kroměříži. Díky realizacidvou projektů shodně nazvaných Rozvoj informačnícha komunikačních technologií v Kroměříži Ia II mají nyní občané i návštěvníci ve městě snadnějšípřístup k informacím. Oba projekty z velké části financovalaEvropská unie.První z projektů zavedl internet do místních částíBílany, Postoupky a Těšnovice. „Místa s veřejným přístupembyla zřízena ve zdejších pobočkách KnihovnyKroměřížska s tím, že je občané mohou využívat kdykolivv rámci otvírací doby,“ vysvětlila Petra Novákováz oddělení informatiky kroměřížské radnice. Dalšímmístem pokrytým signálem je Velké náměstí. „Každýobčan nebo turista si zde může sednout na lavičku čido zahrádky a má-li k dispozici notebook se zařízením,Foto: které -kam- umožňuje připojení, má volný přístup nainternet,“ uvedla Nováková. Pokud s sebou zájemceo surfování potřebnou techniku nemá, může využítbezplatného internetu v kroměřížském Informačnímcentru, které také v rámci projektu slouží jako veřejněpřístupné místo. Novinkami jsou také připojení Střediskavolného času Šipka k internetu a tvorba novýchwebových stránek města Kroměříže. „S výjimkoustředy, která je vyhrazena maminkám na mateřskédovolené, mají zájemci na Šipce každé dopolednek dispozici zdarma pět nových počítačů připojenýchna světovou sí. Co se týče webové prezentace města,díky projektu byly stránky předělány tak, aby zahrnovalykompletní informace nejen o činnosti radnice,ale o městě jako celku,“ dodala Petra Nováková.Na tyto kroky navazuje i druhý úspěšný projekt. Zahrnujedalší veřejně přístupné internetové stanicev místních částech Drahlov a Trávník a řeší připojenína internet v Centru pro seniory a zdravotně postiženoumládež a v Poradenském centru pro neslyšící anedoslýchavé. Těsně před dokončením je instalaceinformačního kiosku v budově kroměřížskéhonádraží. Jde o počítač v bezpečnostníschránce s dotykovým displejem, vněmž mohou cestující vyhledávatpotřebné informace. Stánek budev provozu po celou otvírací dobunádražní budovy,“ vysvětlil JanPšeja, vedoucí radničního odděleníinformatiky, a dodal: „Novinkouje také webová prezentaceDomu kultury. Má podobu in-KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Na rozvoj elektronické komunikace v Kroměřížipřispěla Evropská unie12teraktivního systému s možností internetové rezervacevstupenek, což je oproti původnímu stavu velký pokrok.Změn v Domě kultury je však víc. Společenský sálv přístavbě je vybaven indukční smyčkou, která je velmiužitečným pomocníkem pro neslyšící a nedoslýchavénávštěvníky, protože dokáže zesílit signál ozvučenéprodukce. Dům kultury včetně kavárny v přízemí je pokryti bezdrátovým signálem pro připojení na internet,což je vzhledem k předpokladu konání nejrůznějšíchkonferencí nezbytnou službou,“ sdělil Jan Pšeja.Zcela nový způsob komunikace přinesl projekt i doradničních prostor. Na odborech vnitřních věcí a dopravyse občané mohou při vyřizování cestovních dokladů,řidičských, technických či občanských průkazůsetkat s Kroměřížským interaktivním metropolitnímrezervačním a informačním systém (KIMRIS). V přízemía posledním podlaží radniční budovy B je umístěnterminál, na němž si občan zvolí činnost, kterou potřebujevyřídit. „Terminál mu přidělí pořadové číslo avyzve ho v okamžiku, kdy přijde na řadu. Tento systémby měl v brzké době začít fungovat i s možnostírezervace prostřednictvím internetu,“ uvedl Jan Pšeja.Realizace prvního projektu přišla celkem na 1,2milionu korun, přičemž dotace Evropské unie činila900 tisíc korun. Náklady na druhý projekt se pohybujíkolem jednoho milionu devíti set tisíc korun. Z fondůEU radnice získala 1,4 milionu korun. -pz-Foto: P. Zrna


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Upozornění držitelům řidičských průkazůŘidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčujeudělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidelzařazených do příslušné skupiny nebo podskupinyřidičského oprávnění, a stane-li se ŘP neplatnýmz důvodu, že jeho platnost vypršela, může to občanoviznačně zkomplikovat život ve chvíli, kdy to vůbecnečeká.Z uvedených důvodů si vás dovolujeme upozornit,že dne 31. prosince 2007 končí platnost všechřidičských průkazů, které byly vydány do 31. prosince1993.Držitelé, kterých se výměna týká, jsou povinni sisvé řidičské průkazy v průběhu letošního roku vyměnitbez ohledu na skutečnost, zda jsou řidiči aktivními,nebo pouze vlastní řidičský průkaz, kterýprakticky nepoužívají, protože motorová vozidla neřídí(např. starší lidé) a mají ho doma jen založený.Pro držitele ŘP je výměna velmi jednoduchý proces.Nabízíme vám několik rad, jak při ní postupovat.1. Dostavíte se osobně na registr řidičů na úřadobce s rozšířenou působností podle místa svého trvaléhopobytu, s sebou přineste řidičský průkaz, jednufotografii, platný průkaz totožnosti (OP nebo pas).2. Tiskopis „Žádost o vydání řidičského průkazu“si vyplníte u přepážky podle vzoru a za asistencepracovníka registru, nechote si jej zbytečně vyzvedávatpředem, ztratíte tím čas.3. Snažte se dodržovat úřední dobu — registr řidičůMěstského úřadu Kroměříž má stanoveny úředníhodiny vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodins přestávkou od 12 do 13 hodin. V úřední dobu jepřepážka obsazena personálem tak, že jsou žádostipřijímány a průkazy vydávány nepřetržitě, v případěvelkého počtu žadatelů je přepážka vždy personálněposílena. V neúřední dobu nejsou pracovnice upřepážky, zpracovávají agendu týkající se registruřidičů v jiné místnosti, než je přepážka. Přijde-li naregistr žadatel mimo úřední dobu, musí příslušnoupracovnici osobně vyhledat. V případě osob, které senemohou dostavit na registr řidičů v úřední dobu(např. studenti, kteří pobývají po většinu času mimomísto trvalého pobytu), je vhodné se telefonicky natel.č. 573 321 375, 573 321 376 objednat na konkrétnídobu.4. Nenechávejte si výměnu řidičského průkazu naposlední měsíce roku, protože vaše žádost bude od„přepážky“ zaslána do centrální tiskárny v Praze (ŘPjsou vyráběny pro celou ČR v centrální tiskárně), kterámá svou kapacitu a mohlo by se stát, že váš novýŘP nebude do konce roku vyroben a doručen zpět k13„přepážce“, kam si jej přijdete po dvaceti dnech vyzvednout(20 dnů je lhůta pro výrobu ŘP, po dobuod podání žádosti do vydání nového ŘP používá držiteldosavadní ŘP). Odbor dopravy je připravenv průběhu celého roku přijímat vaše žádosti a činits tím spojená potřebná opatření, aby čekací dobabyla v úřední dobu co nejkratší.Výměna řidičského průkazu není zpoplatněna !A už se týká zákonná výměna ŘP vás osobně,nebo některého z vašich blízkých, například staršíchrodičů, neotálejte, přijte na registr řidičů odborudopravy a požádejte o výměnu. Ze statistik vyplývá,že držitelů, kterých se výměna týká, je jen uMěstského úřadu Kroměříž několik tisíc. Proto vásoslovujeme již nyní.Co se stane, pokud si držitel svůj ŘP nevymění ?Bude-li řídit motorové vozidlo bez platného řidičskéhoprůkazu, bude tím porušovat jednu z povinnostířidiče mít u sebe při řízení vozidla mimo jiné iplatný řidičský průkaz.Nesplní tím povinnost uvedenou v ust. Foto: § 134 -kam- odst.1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacícha o změnách některých zákonů, ve zněnípozději vydaných předpisů, vyměnit si řidičskýprůkaz v době stanovené pro jeho výměnu.Ing. Bohdan Procházka,vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu KroměřížParkovací automatyvybraly 4,5 milionukorunDo 18 parkovacích automatů rozmístěných Foto: P. na Zrna územíměsta Kroměříže vložili řidiči, rozhodnutí zastavitve městě, za loňský rok 4 521 899 korun. Uvedenáčástka se jen nepatrně liší od údaje z roku 2005. Nezbytnávydání na provoz a údržbu parkovacích zařízeníčinila 382 266 korun.Nejvýkonnějším zařízením, co se týká výše vybranýchpeněz, je parkovací automat na Riegrově náměstíu kostela bl. P. Marie, jehož útroby vydaly458 000 korun. Hned za ním je v pomyslném žebříčkuautomat na ulici Vejvanovského s 399 000 korunamia trojici uzavírá parkovací automat na Riegrověnáměstí u ČSOB s 380 000 korunami.Ani v tomto roce se neuvažuje o rozšíření sítě „němýchvýběrčích“ poplatků za parkování aut v centruměsta. -kam-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Únor — měsíc topolu a vrbyTopoly, v současnédobě velmirozšířené, se řadído čeledi vrbovitých(Salicaceae).Tato čele zahrnujícídva rody(vrby a topoly) aasi 350 druhůstromů a křovinse vyskytuje po celém světě s výjimkou Austrálie. Nejčastějise s nimi můžeme setkat v severních mírnýchoblastech.Mezi nejznámější topoly, které jsou v našich zemíchna „domácí půdě“, patří topol bílý, topol šedý,topol černý a topol osika. Topol bílý (neboli linda) náspřekvapí různorodostí svých listů. Na silných větévkáchjsou listy javorovité s třemi až pěti laloky, nakrátkých větévkách pak jen mělce laločnaté až sezvlněným okrajem. Topol osika s neustále chvějícímise lístky (a to díky dlouhým, štíhlým a zploštělým řapíkům)je spolu s lindou hypotetickým rodičem topolušedého, který zdomácněl z kultivace. Špičky listů topolučerného obvykle nemají zuby a jeho kůra je tmavá,hrubě zbrázděná, často i s velkými boulemi. Jednímz nejkrásnějších topolů je topol vlašský (lombardský),který jako kultivar topolu černého se sloupovitýmrovným vzrůstem a se slabými, přiléhavými větvemi,se v našich zemích pěstuje odnedávna, teprveod roku 1750. Vypadá to možná jednoduše, ale proschopnost topolů se mezi sebou lehce křížit, si můžemebýt jen málokdy zcela jisti, který druh máme předsebou.Topoly byly v polovině 20. století považovány málemza samospasitelné, protože rychle rostou a produkujímnoho dřevní hmoty. Osikové dřevo je pevnéa lesklé, vyrábí se z něj sirky a z proužků a loubků sepletou košíky. Je však měkké a pro velký obsah vodyi dosti těžké, proto se osika netěší zájmu dřevařskéhoprůmyslu. Stejný význam jako osika měl v jižněji položenýchkrajích také fíkovník. Jinak je dřevo topolůměkké, řídké a nepříliš pevné, dobře se moří, hodněsaje a využívá se jako materiál pro konstrukční deskya nábytek. Z velkých kmenů se krájejí dýhy na laovky.Dobře vyschlé neuvolňuje pryskyřici (pozor ale,hodně sesychá) a dá se použít jako obklad do suchýchsaun. Silné fošny se používaly na podlahu. I léčivásíla topolu dokáže být člověku velmi užitečná.Mladé pupeny se užívaly jako droga léčivá pro svéantirevmatické a antiseptické vlastnosti, zejména přizánětech močového měchýře. Kůra z mladých stromůa jejich pupeny jsou poživatelné a v dobách nou-14


ze jistě zachránily nejednu rodinu před smrtí. V dobáchKeltů si lidé z listu tohoto stromu dělali obkladyna opruzeniny a z jeho pupenů, lněného oleje a včelíhovosku zhotovovali výbornou mast na spáleniny.Nejrychleji rostoucí domácí „užitkovédřevo“ si oblíbil i Napoleon a sázelje podél svých vojenských cest. Topolovédřevo sloužilo keltským národůmk výrobě dřeváků, někdy i k výroběštítů, které pak potahovali kůží. Podletradic měl topol pomáhat lidem,které trápil malý vzrůst, protože tentostrom nemá problémy s rychlým růstem.Přestože je topol stromem zajistévýznamným, měli bychom si v případějeho výsadby uvědomit i rizika spojenás jeho rychlým vzrůstem, s jehokřehkými větvemi, které jsou díkyobsahu vody i těžké a lehce se zlomí,a v neposlední řadě i s agresivnímialergeny, které obtěžují v současnédobě i značnou část obyvatel.Ačkoliv je tento měsíc zasvěcen topolu, zmínímese ještě o jeho blízkém příbuzném, a to vrbě. Do roduvrby spadá přes 300 druhů, které jsou rozšířeny pocelé severní polokouli až po Jižní Ameriku a jižní Afriku.Ne vždy lze přesně určit druh, ale pohlaví vrbylze určit zcela jasně. Vrby jsou dvoudomé. Na jednérostlině rostou bu samičí, většinou stříbrnozelenékočičky, nebo žluté samčí prašníky. Vrby se ještě lépeKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007než topoly rozmnožují pomocí sazenic. Jeden Angličanvyprávěl, jak lehce zakoření. Počátkem 18. stoletípřivezl domů z Číny balík svázaný vrbovými proutky.S nezájmem odhodil tyto „šňůry“ do rohu své zahrady.Z nich pak vyrostla první evropskásmuteční vrba. Jisté však je, že smutečnívrba pochází ze západní Číny a nikolize Středního východu, jak napovídájejí název vrba babylonská. Vrba je dnesnejprominentnějším ozdobným stromemparků s jezírky a břehů řek a jezer.Nejrozšířenější domácí vrbou je vrbakřehká.Vrba je stromem měsíčního božstva,které střeží pozemské narození a pozemskousmrt. Ve středověku z ní udělalistrom čarodějnic, těch, které létalyna košatech z vrbového proutí.Památné topoly na Kroměřížsku:Bystřice pod Hostýnem - topol osikav zámeckém parku, výška 30 m, obvodkmene 458 cm. Výjimečná velikost.Soutěžní otázka: Kde v Kroměříži (ukteré ulice) byste hledali Medkovy rybníky (tzv.Meák)? Vylosovaný výherce, který do uzávěrky příštíhovydání odešle na adresu redakce Kroměřížskéhozpravodaje (poštovní, e-mailovou nebo osobně) správnouodpově, získá věcné ceny.Vítězem soutěže z minulého vydání s odpovědí „uBílan“ se stala Jaroslava Stejskalová z Kroměříže.Výherkyni blahopřejeme.Zuzana Lapčíková zazpívá Městu stromůVe čtvrtek 8. února v 19.30 hodin vystoupí v KlubuStarý pivovar nejžádanější sólová zpěvačka a cimbalistkana naší folkové scéně Zuzana Lapčíková spolus Josefem Fečo, který ji doprovodí na kontrabas, violua cimbál. Všechny písně jsou lidového původu a hlavnímtématem je poetizace vztahu lidí ke stromům apřírodě. Předkládají poselství o jejich nenahraditelnosti,nezastupitelné úloze v krajině, ale především jejich„nebiologické“ funkci. Jak už je v lidové slovesnostitypické, jsou jim přisuzovány lidské vlastnosti. Stromyse tak radují jako my, prožívají žaly, truchlí, pláčí, sdílíosudy. Jak by také ne, byly přece kdysi podle nejednébáje nebo mýtu - lidmi. Koncert se koná v rámci projektuMěsto stromů Kroměříž.Pozvánka na výstavuV únoru a březnu se ve foyer Městského úřaduna Velkém náměstí v Kroměříži uskuteční výstavavyřezávaných figur z různých (i exotických) druhůdřeva, jejichž autorem je kroměřížský řezbář KamilČečura.15


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Důležité informace o odpadovém hospodářství městaDůležité informace týkající se městského odpadovéhohospodářství najdou obyvatelé Kroměřížev brožuře, kterou každoročně vydává městský úřad azdarma ji distribuuje do všech domácnostíve městě. Ročenka o odpadech obsahujekompletní informace o systému sběru,separace a likvidace odpaduv Kroměříži včetně údajů o poplatcích,důležitých termínech mimořádnýchsvozů či harmonogramů přistavováníkontejnerů na objemný odpad.Zřejmě nejpodstatnější informacípro obyvatele města je údaj ovýši poplatku za odpady, kterýtak jako v loňském roce činí 492korun. Beze změn zůstává isystém slev pro osoby staršísedmdesáti let, děti žijící vespolečné domácnosti a prostudenty ve věku do 26 let, kteříjsou povinni předložit potvrzení o studiuna příslušné škole. Zlevněná sazba pro ně činí 372korun. Občané mohou poplatek uhradit jednorázověv hotovosti i bezhotovostně k termínu 20. ledna, vedvou pololetních splátkách v termínech do 20. lednaNová vyhláška města Kroměřížepoplatky nezvyšuje16a 20. července, ale také v rámci pravidelných splátekSIPO.Neméně důležité jsou údaje týkající se třídění odpadů.„Naší prioritou i nadále zůstává maximální snahavytřídit využitelné složky odpadu a reagovat takna pokračující obrovský nárůst jehomnožství. Z novinek bych ráda upozornilazejména na nový systém zpětnéhoodběru elektrospotřebičů. Opětje třeba zdůraznit třídění všech plastů,tedy nejen PET lahví, které jsme zavedliv roce 2005,“ vysvětlila místostarostkaOlga Sehnalová s tím, že v Kroměříži i nadálemohou občané třídit i papír, sklo čibioodpad.V ročence Kroměřížané opět naleznoustručný popis nabízených služeb, časové harmonogramymobilních kontejnerů na objemnýodpad, vše potřebné o provozu sběrnéhodvoru, likvidaci automobilových vraků a řadudalších užitečných informací. Samozřejmě nechybíani kontakty na všechny instituce, které sev Kroměříži problematice odpadového hospodářstvívěnují, či odpovědi na často kladené dotazy občanůi podnikatelů. -pz-Kroměřížská radnice vydala s účinností od začátkutohoto roku novou vyhlášku o místních poplatcích.Tento obecně závazný právní předpis reaguje jak naaktuální změny v legislativě, tak i na potřeby města.Občany jistě potěší, že žádný z poplatků obsaženýchve vyhlášce radnice nezvyšuje.„Změna vyhlášky nebyla vynucena nějakými zásadnímizměnami našich představ o dané problematice,ale především změnami legislativními. Některé formulacejiž například neodpovídaly novým právnímnáležitostem a bylo třeba je bu vypustit, nebo řešitjiným způsobem,“ vysvětlil místostarosta KroměřížePetr Sedláček s tím, že v souvislosti s vydáním novévyhlášky zastupitelé zrušili v celém znění tu stávající.Řadoví občané jakožto běžní uživatelé vyhlášky sevšak nemusejí obávat žádných zásadních změn. „Předevšímje třeba říci, že se nemění výše poplatků,“ ujistilSedláček s tím, že nová vyhláška spíše zahrnujeněkteré procesní a administrativní změny a reagujena stanoviska nadřízených orgánů. Podle nich napříkladnení možné vyhláškou stanovit některé zákazy.„Například u poplatku ze záboru veřejného prostranstvímůže vyhláška pouze stanovit ceníky, rozsah čidobu záboru, ale nemůže ho zakázat. Samozřejměnás nikdo nemůže nutit, abychom nějaký zábor povolili,protože výsledné rozhodnutí je v kompetencivlastníka, tedy rady a zastupitelstva. Nelze ho ale řešitobecně vyhláškou,“ vysvětlil místostarosta.Podobné změny najdeme i v části věnované komunálnímuodpadu. „Podle příslušného zákona musímedokladovat, že výše poplatku vychází ze skutečnýchnákladů na likvidaci odpadů a podle tohoto zákonase předpokládá, že každý rok budeme schvalovat noveluvyhlášky, která skutečné náklady v předchozímroce zohlední. Avšak vzhledem k tomu, že skutečnénáklady jsou dnes daleko vyšší, než kolik nám umožňujerozpočítat do poplatku, nadřízený orgán konstatoval,že není nutno každý rok vyhlášku schvalovatznovu, pokud v ní nebudou jiné změny,“ dodal Sedláček.-pz-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Závěr roku proběhl v azylovém doměve znamení klidu a pokoje17Azylový dům pro muže v Kroměříži poskytuje sociálníslužby mužům bez domova už od roku 1993. Bylpostupně zřizován okresním a krajským úřadem aměstem Kroměříž. Od 1. ledna 2005 je nestátní neziskovouorganizací - obecně prospěšnou společností.Dům je jediným zařízením tohoto typu na území bývaléhookresu Kroměříž. Má kapacitu 45 lůžek a zaměstnávápět lidí. Přicházejí sem muži na základědobrovolného rozhodnutí. O ubytování v azylovémdomě rozhoduje jeho ředitel.Od 1. července 2006 tu uplatňují projekt Návrat obyvatelAzylového domu pro muže v Kroměříži do společnostia na trh práce. Celý několikaletý projekt získalpodporu z Operačního projektu Rozvoj lidských zdrojů,zaměřeného na vytvoření jednotného přístupu při poskytovánísociálních služeb osobám bez přístřeší. Klíčovýmpartnerem projektu je město Kroměříž, dalšímistrategickými partnery jsou Knihovna Kroměřížska,Úřad práce v Kroměříži a ČR - mediačnía probační služba.Zeptali jsme se ředitele Azylového domupro muže v Kroměříži Karla Malenovského,jak vypadal závěr minulého roku v tomtozařízení. „Druhá polovina prosince se v celémzařízení nesla v duchu vánočních svátků.Azylový dům - chodby i pokoje - si obyvatelépatřičně vyzdobili, společenskou místnostzkrášlili vánočním stromkem se svíčkami. Výzdobatrvala až do svátku Tří králů. V těchtodnech tu bydlelo 43 mužů, tedy bezmála stoprocent kapacity. Ale i kdyby někdo přišel,že nemá kde složit hlavu, vždy by se tu napřechodnou dobu místo našlo.“Obyvatelé azylového domu jsou lidé nejrůznějšíhoražení. Dodržovali některé zvyky?„Všichni se sešli na Štědrý večer u stromečku,popřáli si klidné Vánoce, uvařili si čaj nebokávu a společně poseděli. Konzumace alkoholickýchnápojů je v našem zařízení zcelavyloučena. Občas přišli na návštěvu příbuznínebo přátelé a přinesli cukroví a ovoce.Milým překvapením pro všechny obyvatelebyl štědrý dar nejmenovaného dárce, kterýpřivezl bedny s tropickým ovocem, sušenkya oplatky. Patří mu za to uznání všech obyvateli zaměstnanců azylového domu. Večerodešli někteří na půlnoční bohoslužby.V dalších dnech jsme uspořádali vánoční turnajve stolním tenisu o mistra azylového domu. ZvítězilMartin Seidl, který získal putovní pohár a určitézvýhodnění na nájmu. Ale i ostatní účastníci turnajebyli odměněni balíčky užitečných věcí.“ Po celý závěrminulého roku i v prvních dnech roku 2007 probíhalživot v Azylovém domě pro muže v Kroměříži zcelaklidně, nevyskytly se žádné rušivé situace.Letošní rok se bude v azylovém domě odvíjetv podmínkách projektu nastartovaném v roce 2006.Dojde k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel.Získají například počítač s připojením na internet,které umožní rozvíjet vzdělávací aktivity obyvatel. Snahapomáhat obyvatelům azylového domu nalézat pracovníuplatnění bude mít stálou podporu. Úřad prácev Kroměříži se v rámci projektu bude snažit umísovatvhodné uchazeče o zaměstnání a úspěšným absolventůmprogramu bude pomáhat hledat dlouhodobáa trvalá zaměstnání. M. KarásekFoto: -kam-


KONCERTYKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI• Čtvrtek 8. února v 19.30 h - Zuzana Lapčíková -cimbál, zpěv; Josef Fečo - kontrabas, cimbál. Koncertv rámci projektu Město stromů Kroměříž. Klub Starýpivovar.JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽNavštivte www stránky: www.jazzkm.blog.cz• Neděle 11. února v 18.30 h - Jazz GANG UherskéHradiště. Restaurace Oskol Kroměříž.• Úterý 13. února v 16.30 h - Hudební vizitka JazzClubu na vernisáži SPVUK. Kavárna Slavia Kroměříž.• Neděle 25. února v 18.30 h - STEEL Jazz KM ahosté: Karel Stryk a Bromovci Brno. RestauraceOskol Kroměříž.HUDEBNÍ AKADEMIE• Středa 7. února v 16.30 h - Gaetano Donizzeti: MariaStuarda (J. Sutherland, L. Pavarotti). Poslechovýpořad. Konferenční sál Knihovny Kroměřížska.PŘEDNÁŠKY• Středa 14. února v 16.30 h - Beseda s ing. LenkouKřesadlovou na téma Povídání o Podzámecké zahraděa okolí (historie, zajímavosti). Přednáškový sálKnihovny Kroměřížska.• Úterý 20. února v 17 h - večer k životnímu jubileuvýtvarníka a muzejníka Břetislava Dadáka. Přednáškovýsál Muzea Kroměřížska.• Sobota 24. února v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍvás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeifferanad dotazy posluchačů v rámci cyklu „Tvore lidskéhostupně, staň se člověkem“. Jde o biotroniku, což jevedle léčby i lidským hledáním nejen životní filozofie,ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškovýsál Muzea Kroměřížska.VÝSTAVY• Památník Maxe Švabinského - přehlídka všechobdobí a technik tvorby kroměřížského rodáka. MuzeumKroměřížska.• Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologickénálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýnaa stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska.• Labyrint - prožitkový program, zabývající se stereotypnímmyšlením, předsudky a diskriminací, jež jsouvyvolány odlišnostmi rasovými, sociálními a kulturními.Expozice potrvá do konce února. Galerie v podloubíMuzea Kroměřížska.18• Núbie v dobách faraonů. Unikátní exponáty zestarého Egypta zapůjčilo Náprstkovo muzeum v Prazea Městské muzeum v Moravské Třebové ve spoluprácise Společností přátel Afriky - Spolkem přátel Súdánu.Výstavu doprovodí fotografie z archeologických výzkumů.Výstava potrvá do 29. dubna. Muzeum Kroměřížska.• Jiří Večeřa: Výstava fotografií z cest po Indii. Od1. do 28. února v sále Knihovny Kroměřížska.• Doc. RNDr. František Weyda, CSc. - Tajemstvímakro- a mikrosvěta. Autor se věnuje předevšímvědecké digitální fotografii. Výstava unikátních snímkůje přístupná v pracovní dny od 8 do 15.30 hv zasedací místnosti Zemědělského výzkumného ústavuKroměříž, s.r.o., Havlíčkova ul. Výstava potrvá do23. března.• Haňa Grino - kresby * pocity * nálady * atmosféraokamžiků * dojmy. Autorská výstava členky SPVUKz Bystřice pod Hostýnem. Vernisáž se koná 13. únorav 17 h v kavárně Slavia v Kroměříži. Výstava potrvádo 9. března. Kavárna Slavia.• Jiřina Malacková - kresby a malby. Autorská výstavačlenky SPVUK. Vernisáž se koná 20. února v17 h v galerii ARTIZÓNA Velehradská ul. Kroměříž.Výstava potrvá do 16. března. Galerie ARTIZÓNA.• Kamil Čečura - výstava vyřezávaných figurz různých druhů dřeva. V rámci projektu Město stromůKroměříž se koná v únoru a březnu ve foyer radnice,Velké náměstí.DIVADLO• Pátek 2. února v 19.30 h - Jaroslav Foglar: Rychléšípy. Slavný komiks o pětici vzorných hochů uvádíSlovácké divadlo Uherské Hradiště. Sál přístavby Domukultury Kroměříž.• Čtvrtek 15. února v 19.30 h - Bengt Ahlfors: Poslednídoutník. Divadelní komedii uvádí Divadlo NaFidlovačce Praha. Hrají: T. Töpfer, E. Balzerová, Z. Maryška,M. Kobrová. Sál přístavby Domu kultury Kroměříž.• Úterý 20. února v 18 h - William Shakespeare: KrálRichard III. Uvádí Slovácké divadlo Uherské Hradiště.Sál přístavby Domu kultury Kroměříž.• Pátek 23. února v 19.30 h - Alan Ayckbourn: Abybylo jasno. Premiéra komedie - uvádí Divadelní souborDomu kultury Kroměříž. Sál Klubu Starý pivovar.• Sobota 24. února v 19.30 h - Alan Ayckbourn: Abybylo jasno. Komedie - uvádí Divadelní soubor Domukultury Kroměříž. Sál Klubu Starý pivovar.


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007ZÁBAVA• Sobota 3. února od 9 do 12 a od 13 do 16 h - Zimnítvůrčí dílny v Muzeu Kroměřížska - výroba sněžítkaze sklenic. Vstupné 40 Kč. Muzeum Kroměřížska.• Pondělí 19. února v 19.30 h - Travesti skupinaSCREAMERS s novým programem BEST OF. Sál přístavbyDomu kultury Kroměříž.• Neděle 25. února v 15 h - Velký dětský karneval.Odpolednem plným překvapení, her, tance, soutěží azábavy provázejí členové Divadla Koráb Brno. Společenskýsál Domu kultury Kroměříž.SVČ ŠIPKASVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 573 339 054,www.svcsipka.cz• Sobota 17. února od 9 do 12 h - Masopustní průvodulicemi města.• Sobota 24. února od 8 h - Seminář netradičníchvýtvarných technik. Nutno se přihlásit předem.• Pondělí 26. až pátek 2. března - Příměstský táborna Šipce.• Dennně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.MC KLUBÍČKOAreál MŠ Kollárova ul. 3945 Kroměříž.www.klubicko.webz.cz• Pondělí 5., 12., 19. a 26. února - Malí výtvarníci.• Čtvrtek 15. února - Karnevalový rej I. Dopoledneplné her a zábavy. Přijte v maskách (max. 20 dětí!).• Středa 14. února 15 - 18 h - Želvičky - klub rodičůs dětmi se speciálními potřebami - fyzioterapie.• Středa 21. února - Karnevalový rej II. Odpoledneplné her a zábavy. Přijte v maskách (max. 20 dětí!).• Podrobnosti na programu MC Klubíčko.KINO NADSKLEPÍ• 1. - 4. února - Dobrý ročník - americká komedie.V 17 a 19.30 h.• 5. února - Mechanický pomeranč - britský film.V 17 a 19.30 h.• 6. února - Taxidermia - maarský filmový příběhmužů tří generací, plný ohromujících efektů. V 17 a19.30 h.• 7. února - Na sever severozápadní linkou - americkýfilm z r. 1959. V 17 a 19.30 h.• 8. února - Plechový bubínek - německý film oceněný„Oscarem“. V 17 a 20 h.• 9. února - Zvedá se vítr - britské silné drama. V 17a 19.30 h.• 10. února - Třetí muž - britský klasický film. V 17 a19.30 h.• 11. února - Pat Garret a Billy Kid - americký smutněa drsně působící western. (Hudba B. Dylana). V 17 a19.30 h.• 12. - 14. února - Déjá vu - americký podmanivýakční thriller. Po 12. jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.• 15. - 21. února - Obsluhoval jsem anglickéhokrále - nová česká hořká komedie s hvězdným obsazením.Po 19. jen v 17 h, ostaní v 17 a 19.30 h.• 22. - 25. února - Nabít a zabít - americký krimithriller. V 17 a 19.30 h.• 26. - 28. února - SAW III. - americký děsivý horor.Po 26. jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.DĚTSKÉ FILMY• 10. února - Rusalka Hupsalka - české pásmo animovanýchpohádek pro děti.• 24. února - Krtkova pohádková dobrodružství -české pásmo krátkých kreslených pohádek.Představení začínají vždy v 15.15 h.VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA• 12. února - Nová Francie - Gérard Depardieuv hlavní roli francouzského historického filmu.• 19. února - Děkujeme, že kouříte - britská komedie.• 26. února - V zajetí rychlosti - americké dramas A. Hopkinsem.Představení začínají vždy v 19.30 h.KLUB ČESKÝCH TURISTŮPravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodíbudovy bývalé Palackého školy, Tovačovskéhoul.• 7. února - Fotoprojekce Český ráj - 2. část. Dr. Voňka.• 14. února - Video Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměřížv Číně. Ladislav Františ.• 21. února - Diapozotivy „Historie Kroměříže“ -p. Mekyska.• 28. února - Diapozitivy zastupitelé města Kroměříže- průřez. p. Mekyska.19


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007JASPIS - KLUB MLADÝCHMoravcova 430/16, tel. 775 946 675 Setkání v Po aSt v 14 - 20h; Út a Čt v 13 až 17 h. www.jaspis.info• Středa 7. února - Volejte řediteli. Otázky přímo natělo.• Středa 14. února - Valentýnská párty.• Středa 21. února - Keramika, jak ji neznáte -host Vojta Horáček z Blanska.• Středa 28. února - Otázky na entou - s Věrkou.Dům kultury KroměřížInformace, přihlášky a předprodej vstupenek: Dům kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Tel.: 573 337 422,573 341 400 (programové odd.). e-mail: dk.program@tiscali.czPředprodej vstupenek v pokladně DK - přístavba I. patro: Pondělí 10 - 16 hodin; Úterý 12 - 16 hodin; Středa10 - 17 hodin; Čtvrtek 12 - 16 hodin; Pátek 12 - 15 hodin.Sněhová královna v SokoleV neděli 14. ledna sehrál Divadelní a loutkový soubor Sokola Kroměříž pohádku Sněhová královna. Na20Pozvánkana výroční členskou schůzi Centra pro seniory azdravotně postiženou mládež Klubu UNESCOKroměříž, která se koná 15. února ve 14.30 hodinv prostorách školní jídelny Základní školyZachar v Kroměříži.Zve výbor Centra pro seniory a zdrav. postiženoumládežnámět H. Ch. Andersena ji napsal Lukáš Paleček. Nejmladší členové loutkového souboru se poprvé obecenstvupředstavili ve hře s loutkou. Inscenace byla působivá a nápaditá.Scéna je nejvýraznější složkou celé pohádky. Je poetická,výtvarně jednotná, využívá světelných efektů a černého divadla.Největší zásluhu na úspěšném představení má Lukáš Paleček,nadějný talent autorský, režijní, scénografický i loutkoherecký.Představitelé jednotlivých postav se svým mluveným i loutkohereckýmprojevem snažili vyjádřit charaktery postav. Někomu sedařilo lépe, někomu hůře. Loutky by měly být stylově jednotnější.Významnou složkou představení je hudba. Michaele Akubžanovéjako autorce a interpretce hudby se podařilo vkusně, výstižněa profesionálně umocnit náladu a charakteristiku jednotlivýchscén. Děti i dospělí spontánním potleskem reagovali napůsobivý děj, z představení odcházeli spokojeni.Věra HejhalováNa výstavě v Mateřské škole v Kvasicích,uspořádané u příležitosti setkánípracovníků školství a starostů obcís poslankyní ing. Michaelou Šojdrovouna konci listopadu loňského roku, sepředstavili kroměřížští fotografové Jaroslava Roman Baštovi a Miloš Muchase snímky Kroměříže a okolí, amalíři ing. Žůrek a Pijáček s výtvarnýmidíly. Výstavu doplnily snímky autorůmístního fotokroužku. S velkým zájmemsi ji prohlédli kromě návštěvníkůmateřské školy a žáků základní školyi kvasická veřejnost. Je to příklad dobré spolupráce obecního úřadu s regionálními výtvarníky.Stanislava Urbánková, MŠ Kvasice


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Dálnice D1 se prodlouží o další kilometryV závěru minulého roku byla potvrzena výstavbadruhé etapy tělesa dálnice D1 v úseku Mořice - Kojetín,která urychlí cestování mezi Brnem a Zlínem. Úsekdlouhý 6,6 kilometru povede podél obcí Vrchoslavice,Stříbrnice, Kovalovice a Bojanovice. Stavbu v celkovéhodnotě 2,2 miliardy korun provede sdružení dodavatelůpod vedením společnosti Skanska DS. Prvníautomobily se tudy rozjedou v listopadu roku 2009.„Stavba křižuje několik vodních toků a biokoridorů.Projekt s touto skutečností samozřejmě počítá, takžev rámci tohoto úseku vybudujeme nové biokoridory apřeložky vodních toků,“ uvedl generální ředitel SkanskaDS Josef Hájek.Druhá etapa stavby dálnice D1 v úseku Mořice -Kojetín navazuje na dnes už zprovozněnou etapuprvní. Nová část dálnice měří 6,6 km. Její povrch budepřevážně cementobetonový. Na stavbě vznikne 14mostních objektů, z toho 11 dálničních mostů a třimosty na obslužných komunikacích. Dále se bude řešitjedno mimoúrovňové křížení - dálniční křižovatka Kojetína dálniční odpočívadlo. Celá stavba se skládáz více než osmdesáti stavebních objektů. -kam-Stánek Zlínského krajeFoto: O. KuchařMapa: SKANSKA DSUpozorněníUpozorňujeme klienty sociálníhoodboru, kteří žádají o příspěvekna provoz motorovéhovozidla na rok 2007, že tento příspěvekse vyplácí po celý rok. Vzhledemk této skutečnosti tedy klientůmdoporučujeme odložit podánížádosti na pozdější termín. Žadatelési tak ušetří čas zbytečně strávenýve frontě na úřadě a úředníkůmnámahu, kterou musejívynaložit na vyřízení zbytečnéhoa těžko zvladatelného náporu.21


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Pro volební období 2006 — 2010 spolupracujístarosta a místostarostové města Kroměřížezejména se zaměstnanci následujících odborůMěstského úřadu Kroměříž:Mgr. Miloš Malýstarosta města Kroměřížeodbor vnitřních věcístavební úřadodbor majetkoprávníodbor finančníobecní živnostenský úřadodbor životního prostředíodbor rozvoje města (mimorozvojové projekty)odbor dopravyMUDr. Olga Sehnalová, MBAmístostarostkaodbor služebodbor rozvoje města (rozvojovéprojekty)odbor kultury, cestovníhoruchu a státní památkovépéče (cestovní ruch)MUDr. Jarmila Číhalovámístostarostkaodbor sociálníodbor školství, mládeže asportuodbor kultury, cestovníhoruchu a státní památkovépéče (mimo cestovní ruch)Mgr. Petr Sedláčekmístostarostaodbor právníMěstská policie22Komise Rady města Kroměřížepro komunikaci a vnější vztahypro výchovu, vzdělávání a osvětupro sport a volný čas dětí a mládežepro cestovní ruchkomise kulturní a společenskápro prevenci kriminality a Městskou policiipro regeneraci MPR a městskou architekturupro rozvoj města a podporu zaměstnanostilikvidační a škodníletopiseckápro posouzení a vyhodnocení dodavatelepro dopravu a BESIPbytovásociálnípro projednávání přihlášek do domovů důchodců aústavů sociální péče pro mentálně postižené občanyna území města Kroměříže Foto: -kampropartnerská městapro životní prostředí a veřejná prostranstvípro zdravotnictví a zdravý životní stylpro projekty Zdravé město a Bezpečná komunitapovodňováÚzemní obvodMěstského úřadu Kroměřížjako pověřenéhoobecního úřaduV souladu s ustanovením zákona o obcích tvoříúzemní obvod, ve kterém Městský úřad Kroměříž vykonávásvoji působnost mimo samotné území městaKroměříže, tyto obce, resp. místní části:Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice,Trávník, Vážany, Zlámanka.V souladu s ustanovením paragrafu 64 zákona oobcích a na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČRč. 349/2000 Sb., v pozdějším znění, je Městský úřadKroměříž pověřeným obecním úřadem pro uvedenéobce:Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Honětice, Jarohněvice,Karolín, Kostelany, Kroměříž, Kvasice, Lub-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007ná, Lutopecny, Nová Dědina, Rataje, Roštín, Skaštice,Soběsuky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky- Zdislavice, Věžky, Vrbka, Zborovice, Zdounky,Zlobice.Územní obvod Městského úřaduKroměříž jako obces rozšířenou působnostíMěstský úřad Kroměříž je obcí s rozšířenou působnostípro následující obce: Bařice - Velké Těšany,Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice,Hulín, Chropyně, Chvalnov - Lísky, Jarohněvice,Karolín, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kunkovice,Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice- Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice,Počenice - Tetětice, Prasklice, Pravčice, Rataje, Roštín,Skaštice, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov,Šelešovice, Troubky - Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka,Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice,Žalkovice.Účast města Kroměřížev obchodních společnostechBIOPAS, spol. s r. o. - účast M K 50 procent, jednímz jednatelů je zástupce města KroměřížeKroměřížské technické služby, s. r. o. — 100 procentúčast městaDále je město Kroměříž vlastníkem akcií:VAK Kroměříž, a. s.Na místě proluky na náměstí Míruvyroste polyfunkční důmNa náměstí Míru v místě proluky u kruhového objezdu vyrůstá pětipodlažní polyfunkční dům. Podle investorastavby - soukromé realitní společnosti - v něm bude několik bytů, menší obchody, kanceláře a ordinacelékařů. Přístup auty se zbožím bude možný přes Malý val. Stavba by měla být dokončena koncem letošníhoroku. Zatím neobvyklý průběh zimy stavbařům přeje. Foto: -kam-23


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Hradisko dříve a dnes aneb Život našich předkůSdružení dobrovolných hasičů v Hradisku se zaposledních několik let stává stále výraznějším nositelemkulturních akcí v obci s důrazem na udržovánílidových tradic. Je to zejména Masopustní rej, kterýbyl v obci obnoven v šedesátých letech minulého stoletía udržuje se dodnes. Pro nejmenší pak pořádáníDrakyád, Mikulášských nadílek, spolupořádání dětskýchdnů a nově obnovené Hodové slavnostis kácením májky.Tentokrát SDH společně s Osadním výborem místníčásti Hradisko uspořádalo pro své spoluobčany dne29. prosince 2006 vánoční posezení na téma Hradiskodříve a dnes aneb Život našich předků. Samotnápřednáška se skládala ze tří částí a byla doplněnabohatou fotoprojekcí. Slovem doprovázel Dan Suchomel.V první části byli účastníci seznámeni s osídlenímlokality v době kamenné, s její polohou a významem,se stavbou mohutného opevnění a se životem jejíchobyvatel v době bronzové. Byly jim představenynálezové fondy místní lokality. Mohli tak napříkladzhlédnout dvě ženské sošky z neolitu či bohatě zdo-Jedno z posledních stavení s hanáckým žudrem —foto před rokem 1899.Účastníci přednášky.24


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007bený sekeromlatz doby bronzové, nalezenýmístním rodákemJiřím Lagou. Druháčást se zabývalapřehledem kronik,které jsou hlavnímzdrojem při studiuhistorie obce. Bylapředstavena kronikaobce Hradisko (1888-1935), Postoupky —Miňůvky — Hradisko(1945 — 1978), Kronikafarní (1901 —1999), Kronika sokolská(1910 — 1941) anastíněna historie hasičskéhosboru. Třetíčást přednášky se zabývalastavebním vý-Stará kovárna na Fáralovci — 30. léta 20. stol.vojem obce a udržováním folklórních tradic od roku hodiny a bylo prezentováno více než 400 fotografií,1868 po současnost.účastníci naslouchali se zaujetím a při promítání fotografiíz poválečných let živě diskutovali.Organizátory překvapil velký zájem o toto téma jakmezi staršími spoluobčany, tak i místní mládeží. Akce Po ukončení přednášky byl k volné zábavě spojenés občerstvením promítán blok fotografiíse zúčastnilo více než 90 lidí, kteří zaplnili sál zdejšíškoly do posledního místa. Ačkoli přednáška trvala tři z hasičských akcí nedávné doby. -DS-Intervenční centrum nabízí pomocnou rukuzita násilných incidentů se zpravidlastupňuje a u osoby ohroženédomácím násilím vede ke ztrátěschopnosti včas zastavit násilía efektivně vyřešit narušený vztah.Probíhá mezi dospělými partnery,může mít formu násilí na dětecha také na seniorech.Co není domácím násilím? Jednorázovýincident nebo incidenty,při kterých se role osoby ohroženéa osoby násilné střídají.Intervenční centrum nabízí pomocosobám, které jsou ohroženynásilným chováním ze stranyblízkých osob, nebo těch, kterés nimi bydlí ve společném obydlí.Nabízí pomoc ohrožené osobě,pokud je doručeno rozhodnutípolicie o vykázání násilné osoby.Pomůže, pokud se na IC obrátí25Od 1. ledna 2007 je v pravomociPolicie ČR rozhodnout o vykázáníosoby, která je podezřeláz páchání domácího násilí, nadobu deseti dnů ze společnéhoobydlí. Opis rozhodnutí o vykázánídoručí Policie ČR intervenčnímucentru (dále jen IC), které nejpozdějido 48 hodin od doručenínabídne osobě ohrožené domácímnásilím odbornou pomoc.V rámci Zlínského kraje se IC budujeve Zlíně při Poradně pro rodinu,manželství a mezilidskévztahy, U Náhonu 5208.Domácí násilí je fyzické, psychickénebo sexuální násilí, kekterému dochází opakovaně meziintimními partnery a členy rodinyv jejich soukromí, a tím skrytě,mimo kontrolu veřejnosti. Intenohroženáosoba sama. Nabízí pomoc,pokud se na IC obrátí ti, kteříchtějí znát informace o možnostechpomoci osobám ohroženýmdomácím násilím. Zprostředkujeodborné služby (právní, sociální,psychologické), koordinuje činnostitěch subjektů, které do systémupomoci ohroženým osobámvstupují (policie, obecní úřady, orgánysociálně-právní ochrany, lékaři,soudy, azylová zařízeníapod.). V IC se setkáte s koordinátorempomoci osobám ohroženýmdomácím násilímKontakt: Tel. + fax. 577 018 265Mobil 774 405 682Email ic.zlin@seznam.czPomoc intervenčního centra je bezplatná!


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007S blahopřáním Marii ZahradníkovéDne 22. února oslaví významné životní jubileumpaní Marie Zahradníková — pedagožka, členka KlubuUNESCO Kroměříž, kulturní komise města Kroměříže,Spolku českých bibliofilů, uznávaná sběratelka ex librisa milovnice umění. Ale především dlouholetá předsedkyněŠvabinského kruhu přátel výtvarného uměnív Kroměříži a neúnavná propagátorka díla Maxe Švabinského.Vždy právě ona byla v roce 1973 tajemnicívýboru pro přípravu celostátních oslav 100. výročínarození tohoto významného malíře a grafika. Jejímorganizačním schopnostem i mimořádnému úsilí aenergii, kterou celé akci věnovala, vzdali hold LudvíkPáleníček i Jindřich Spáčil. Marie Zahradníková stála,spolu se svou dlouholetou přítelkyní Zuzanou Švabinskou,u založení Památníku Maxe Švabinskéhov kroměřížském muzeu.V rámci Kruhu se podílela naorganizaci výstav, vzpomínkových večerů, iniciovalavydávání pamětních listů i příležitostných tiskůk připomenutí tohoto významného kroměřížskéhorodáka.Především její zásluhou se Švabinského kruh stalneodmyslitelnou součástí kulturního a společenskéhoživota Kroměříže. Již dlouhá léta si udržuje vysokouúroveň přednášek, vzpomínkových večerů, výstav,ale i cest za uměním doma i v zahraničí. Kontaktům,osobnímu kouzlu a širokému kulturnímu přehledupaní Zahradníkové vděčíme za fakt, že se členovéKruhu při společných večerech mohli setkat s takovýmiosobnostmi jako Zuzana Švabinská, Ludvík Páleníček,František Kožík, Jaromír Tomeček, Miloš Smetana,Jiří Bouda, František Dvořák, Otilie Šuterová —Demelová i s řadou dalších malířů, grafiků, sochařů,spisovatelů.Za Švabinského kruh přátel výtvarného uměnív Kroměříži si dovolujeme popřát Marii Zahradníkovédo dalších let pevné zdraví a poděkovat jí za ten nepřehlédnutelnýkus práce, který v oblasti kultury proKroměříž do těchto dní vykonala.Markéta Mercová, ŠKPVUMarie Zahradníková s hostem večera - spisovatelem a členem sdružení pražských Kroměřížanů MilošemSmetanou. Foto: Roman Bašta26


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007„Mozarteum“ v hudebním fonduKnihovny KroměřížskaMozartův večer v Knihovně Kroměřížska27V loňském roce jsme si připomněli 250. výročí narozenívýznamného rakouského skladatele WolfgangaAmadea Mozarta (1756-1791), autora klavírníchsuit a sonát, smyčcových kvartetů, varhanních skladeb,oper a symfonií, celkem 626 opusů. Loňské mozartovskéjubilejní oslavy, nejen „v jeho rodném“ Rakousku,spočívaly zejména v pořádánířady vystoupení, koncertů a seminářů,které měly připomínat skladatelův života zejména jeho hudební a uměleckýodkaz. Také Knihovna Kroměřížskapamatuje na své návštěvníky a můžejim nabídnout v hudebním oddělenířadu hudebních skvostů tohoto klasicistníhohudebního skladatele, atak je vtáhnout do jeho hudebního světa. Některé titulybyly zakoupeny právě v loňském roce, abychommohli toto významné výročí lépe přiblížit. K dispozicimáme celkem 19 CD s vrcholnými díly, častov mistrovském nastudování. Kromě již notoricky známéMalé noční hudby, kterou máme ve dvou nastudováních,můžeme nabídnout z oper kompletněDona Giovanniho, Únos ze serailu, Figarovu svatbunebo Kouzelnou flétnu. Ze 6 nejvýznamnějších mozartovskýchsymfonií máme ve fondu 5 z nich zastoupeno,včetně proslulých symfonií Jupiter , Linznebo Haffner. Z klavírních a varhanních skladeb bychupozornil na Mannheimské sonáty, určené pro flétnua klavichord, Korunovační mši nebo Requiem,považované za vrchol autorovy chrámové hudby.K perlám patří také houslový koncert č. 3 G dur (KV216) a koncert pro lesní roh Es dur (KV495). Je však možné zapůjčit také výběrováCD s nejznámějšími áriemi a overturami,kde jsou např. populární motetoAve verum corpus (KV 618), pochod Rondoalla Turca nebo známá árie Papagénaz Kouzelné flétny. Knihovna Kroměřížskamůže také nabídnout odbornou i populárně-naučnouliteraturu k osobnosti a dílu W.A. Mozarta, včetně soupisu Mozartových děl a jehovýběrové bibliografie. V rámci mozartovských oslavtaké Knihovna Kroměřížska připravila ve spoluprácis Mgr. Antonínem Lukášem přednáškový večers názvem Vzpomínání na Amadea kde byl představennejen samotný skladatel a jeho dílo, ale hovořilose také o filmu, který znamenitým způsobem, azčásti na zdejším zámku, natočil režisér Miloš Forman.Mgr. Richard MahelDne 19. prosince 2006 se uskutečnil v sále KnihovnyKroměřížska komponovaný večer věnovaný rakouskémuskladateli W. A. Mozartovi. V roce 2006 jsme sipřipomenuli jeho jubilejní 250. výročínarození. Mozartovský večer, připravenýhudebním oddělením KK, Českorakouskouspolečností a předevšímpřednášejícím Mgr. Antonínem Lukášem,se dotknul W. A. Mozarta jednakslovem, jednak hudbou, jednak obrazem.Posluchači se mohli dozvědětzajímavé fragmenty ze skladatelovaživota, vyslechnout si fiktivní příběhjeho moravské návštěvy, sestavený nazákladě dochovaných indicií, nebo setaké dozvědět o medicínském využitímozartovské hudby v současné terapiia léčení některých nemocí. Zajímavou součástí přednáškybylo také známé zfilmování Mozartova životarežisérem Milošem Formanem, zejména ukázky kroměřížskýchsekvencí ze zmíněného filmu, doplněnévzpomínkami tehdejších statistů a komparsistů a jejichosobní fotodokumentací z natáčení. Přednáškabyla doplněna také několika ukázkamize známých Mozartových skladeb, jakýmibyla Malá noční hudba, symfonieč. 29 A dur, symfonie C dur „Jupiter“nebo proslulá árie Papagéna z Kouzelnéflétny. Takto netradičně komponovanýpořad, jehož délka nakonec kvůli zájmupublika dosáhla celých dvou hodin,byla opět dokladem, že mozartovskýfenomén je nejen stále živý, ale žeMozartova hudba stále publikum přitahujea dosahuje stále významnějšíhouznání nejen u nás, ale i v zahraničí.Tímto významným mozartovským jubileemse Knihovna Kroměřížska rozloučila s loňskýmrokem a současně uzavřela bohatý a široký plán akcíroku 2006.Mgr. Richard Mahel


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Širokospektrální zábava v Jazz Clubu KroměřížMiloš Gajdoš zazpíval poetické texty Svatavy Mášovéa Marty Ludvíkové, jež sám zhudebnil. Na klavírjej doprovodil Zdeněk Mucha. Foto: -kam-K pravidelnému setkání muzikantů a příznivců dobréhudby, divadelníků, členů Klubu poezie, členů Sdruženípřátel výtvarného umění Kroměřížska, fotografů, novinářůa lidí dobré vůle došlo na prvním jazzovém podvečeruv restauraci Oskol v neděli 14. ledna. Domácí hudebníscénu reprezentoval Steel Jazz Kroměříž, ale běhemvečera jej vystřídaly verše z autorské dílny Svatavy Mášovéa Petra Klapila. Kroměřížští divadelníci přišli tentokráts pozvánkou na nové premiéry. S čerstvými informacemipřišel Jirka Kašík a Jana Štěpánová. Jako bonuszískali účastnící klubového setkání čerstvě zhudebněnéverše Svatavy Mášové a Marty Ludvíkové, opěvující krásya poetičnost Kroměříže. Hudbu k nim složil profesorKonzervatoře P. J. Vejvanovského Miloš Gajdoš, který jeosobně svým sytým barytonem zanotoval, na klavír jejdoprovodil další profesor stejné školy Zdeněk Mucha.Co chystají výtvarníci v nastávající sezóně, o tom referovaliVlaka Hlavinková a Martin Číšecký. K dobré náladěpak zahráli studenti konzervatoře několik moravskýchlidových písní, nakrátko přechytil kontrabas a první hlasovýpart milý host ze Svatobořic Mistřína, ředitel Domukultury a primáš cimbálovky Josef Varmuža. Tok zábavydobře okořenila Táňa Zedníková svými originálními verši„ze života“.Program večera se plynule vyvíjel zásluhou zkušenéhoprůvodce večera, dramaturga Jazz Clubu ZdeňkaHány. Každý přispěl svou troškou do mlýna dobrézábavy a pohody. A o to pořadatelům večera předevšímšlo. Večera se zúčastnili zástupci pěti regionálníchmédií. „Oceňuji, že díky nadšení několika lidífunguje tak pestrý program, který přináší uspokojenímnoha příznivcům muziky,“ řekla nám místostarostkaMUDr. Jarmila Číhalová.Tato přehlídka každým rokem prezentuje úroveňklubových aktivit Kroměřížska. M. Karásek28


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Rozezpívané gymnáziumNa kroměřížském gymnáziu zněla hudba odjakživa.Obzvláště kolem Vánoc to pokaždé vypadá, že jsmevzdělávacím ústavem s hudebním zaměřením. Letosse zpívalo snad všude. Kromě série vánočních koncertůpěveckých sborů, o kterých bude ještě řeč, jsmev rámci projektového týdne slavnostně rozsvěcovalivánoční stromek 18. a 19.prosince společným zpěvemna schodech školy, 18. 12. ve stylu českých tradic(nechyběl betlém se všemi postavami včetně živéhoJežíška, Marie, Josefa a Třech králů, zněly housle atrumpety a ke zpěvu studentů septimy B a sexty B,kteří hlavně nesli kůži na trh, se přidávali postupnědalší odvážlivci). 19. 12. jsme pak programu dali poněkudsvětovější image, vyučování přerušila rockovákytara Honzy „Johna“ Navrátila a zpěv jeho spolužáků.Zpívalo se česky i anglicky, nechyběly červenéčepice, rolničky, byli u toho i falešní sobi. Závěrečnoupíseň Johna Lennona Happy Christmas zpívala skorocelá škola.Naši studenti se ovšem hudbě a hlavně zpěvu věnujís velkým nadšením po celý rok. Je to díky způsobu,jakým jsou vedeny hodiny hudební výchovy, činnostipěveckých sborů a v neposlední řadě také díkyspolupráci s Konzervatoří P.J.Vejvanovského.Ve školním roce 2006-2007 na gymnáziu pracujíhned tři pěvecké sbory. K tradičnímu Smíšenému pěveckémusboru a Sboru nižšího gymnázia sev letošním roce přidalo komorní pěvecké sdružení29„Zesrandy“. Ale vážně: vezměme to popořádku.Smíšený pěvecký sbor má na škole dlouholetou tradici.Od září 2004 ho vede s velkým nasazením ŠárkaMotalová. Šárka je sama absolventkou naší školy aza doby svých studií patřila ke „skalním“zpěvákůmsboru, který dlouhou dobu vedla Eva Kočařová. KdyžŠárka přebírala sbor po své předchůdkyni, věděla tedydobře, do čeho jde, jaká úskalí práce přináší a jakévpravdě krotitelské dovednosti si musí osvojit. Její úsilípřináší úspěch. Asi padesátičlenný sbor zkouší každýtýden, má několik vystoupení během roku, účastní sepřehlídek pěveckých sborů v Otrokovicích av Uherském Hradišti a dobré jméno si vybudoval takév Liptovském Mikuláši, se kterým má naše škola dlouholetédružební styky.Hlavně pro studenty prvních dvou ročníků nižšíhogymnázia je určen přípravný pěvecký sbor, vedenýrovněž Šárkou Motalovou, který ještě nezpívá tak náročnýrepertoár, ale jehož cílem je osvojit si základnípěvecké dovednosti tak, aby jeho členové mohli pakbez problémů zapadnout mezi své starší kolegy vevelkém sboru.A sbor „Zesrandy“? Tedy přesněji komorní pěveckésdružení starších a pokročilých? Těleso „Zesrandy“ vedenéEvou Kočařovou je důkazem toho, že staré (dobré)návyky se těžko opouštějí. Jeho zatím 13 členůspojuje nejen láska ke společnému zpívání, ale i sympatieke kroměřížskému gymnáziu. Všichni jsou totižse školou nějakým způsobemsvázáni. A užjako učitelé, bývalí učitelé,bývalí studenti, rodičenebo rodinní příslušnícijedněch či druhých.V období kolem Vánocvystoupila všechnazmíněná tělesa na několikakoncertech proveřejnost i studenty školy.Vystoupení mělaúspěch, měsíce tvrdéhozkoušení byly odměněnynadšenými ovacemiobecenstva. Prostě jsmesi to všichni zase pěkněužili. Příští rok u tohorozhodně nezapomeňtebýt i vy!-Ew-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Založení veřejné knihovny v KroměřížiV místnosti se šeří a členové spolku Musejní aknihovní jednoty se scházejí. Do oken se opírá vítr apřináší sebou zmrzlý sníh. Vždy je také únor.V kroměřížských ulicích utichá život, každý pospíchádo tepla. Na náměstí se rozsvěcují první pouličnílampy. Ticho protíná jen klapot koňských kopytpo dlažbě náměstí, ale i ten za chvilku odezníváv přicházejícím zimním soumraku.Dr. Dorazil přišel dříve než všichni ostatní, potřebujesi promluvit s učitelem Slavingerem a Dr. Kozánkemo záležitosti, kterou již několikrát probíralina schůzi. Připravují se založit veřejnou knihovnu.Spolek má velkolepé plány, mezi něž patří založenímuzea, knihovny s čítárnou, vydávání vlastního časopisu,propagování spolkového života, pořádánívýstav. Na konec 19. století činnostzáslužná. Dr. Dorazil a učitelSlavinger sedí spolu u stolu,kolem rozložené papíry. Do místnostivstupuje Dr. Kozánek,omete sníh z kabátu, odložíklobouk a usedá k oběma pánům.Chvilku poslouchá učiteleSlavingera, který hovoří oveřejné knihovně a nutnostijejího založení. Uvádí, že veVyškově již veřejnou knihovnuzaložili koncem roku1896. Dr. Dorazil přemýšlínad umístěním knihovny. To je zatím největší problém.V každém případě se místnost musí pronajat.Všichni tři se předběžně shodují na tom, že veřejnáknihovna v Kroměříži bude založena. Do místnostipřicházejí další členové spolku. Dnes je významnýden, je 17. únor 1897.Jednota toho dne skutečně veřejnou knihovnu založila.Prvním sídlem jedné místnosti veřejné knihovnybyla bývalá advokátní kancelář V. Mildschuhav Jánské ulici. Knižní fond tvořily dary od bohatýchmístních obyvatel. V současné knihovně nalezneteještě takových knih několik.Když se zamýšlím nad historií kroměřížské knihovny,musím konstatovat, že to nebyly jen místnostis množstvím knih, ale že za tím pultem stáli významnílidé, kteří patřili ke společenskému a kulturnímuživotu města. A tak i dnes řada našich čtenářů vzpomínána toho či onoho, někdy s láskou a milou vzpomínkou,s úsměvem, na někoho s trpkostí. Ale časvše pomalu smazává. Na krátký výlet do historie navazujesoučasnost.30Knihovna dostává ke svým stým narozeninámnově rekonstruované prostory v bývalém kině Slovan.Je tu dost místa na knihy ve volném výběru,krásná světlá čítárna. Novinkou je internet pro čtenáře,hudební oddělení. Příjemné prostředí knihovnyláká obyvatele k návštěvě. Studenti přichází zastudijní literaturou, děti spolu s rodiči či prarodiči.Během několika měsíců se počet čtenářů zdvojnásobuje.V současnosti přesahuje hranici osmi tisícčtenářů. Dávno již není jen půjčovnou knih. Je významnýmkulturním, vzdělávacím a komunitnímcentrem a město, jako zřizovatel, tuto činnost podporuje.Denně ji navštíví průměrně 600 až 700 návštěvníků.Již tradicí se stalo pořádání výstav „meziregály“. Spolupráce s neziskovým sektorem obohacujenejen neziskovky, ale iknihovnu. Veřejnost se už naučilachodit nakupovat drobné výrobkyklientů z domovů důchodcůnebo dětí ze speciálních škol.Za svou činnost zejménav oblasti získávání finančních prostředkůze strukturálních fondů EUzískala knihovna státní cenu Knihovnaroku 2005. Činnost knihovny oceniloZastupitelstvo města Kroměřížeudělením prestižního Zlatého kroměřížskéhotolaru.Při příležitosti 110. výročí založeníknihovny proběhne výstava přírůstkových seznamů,nejstarších knih a fotografií. Výstava bude od 12. do23. únoraV pátek 16. února se mohou zájemci z řad veřejnostizapsat zdarma do všech oddělení knihovny.Zapomětliví čtenáři mohou vrátit zdarma nevrácenéknihy. V hudebním oddělení si mohou čtenáři půjčitzdarma až 5 CD.Těšíme se na čtenáře v nově prodloužené otevíracídobě knihovny denně od 9 do 18 hodin (kromě úterý12 - 18) včetně oddělení hudebního. Oddělení pro dětije otevřeno nově až do 18hodin (kromě čtvrtka).Knihovna má své pobočky ve městě i v blízkémokolí: Bílany, Drahlov, Hradisko, Postoupky, Těšnovice,Trávník.Kromě městské funkce zajišuje regionální funkcepro 109 veřejných knihoven okresu Kroměříž.Knihovna je pověřenou knihovnou, výkonem regionálníchfunkcí ji pověřila Krajská knihovna FrantiškaBartoše ve Zlíně. Činnost je zaměřena zejménana pomoc neprofesionálním veřejným knihovnám a


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007je financována Krajským úřadem ve Zlíně. Kroměodborné metodické práce je významným momentempůjčování výměnných souborů do knihoven.V letošním roce se knihovna připravuje zapsat knihovnífondy vybraných knihoven a jejich zveřejněnípomocí internetu. Je to vytvoření souborného katalogupro okres Kroměříž a pod tímto názvem bylzpracován i projekt na Ministerstvo kultury ČR.Mezi další významné počiny patří dodávání dat(katalogizační záznamy) v roce 2007 do Soubornéhokatalogu CASLIN, který tvoří Národní knihovnaČR. Od letošního roku mezi záznamy naleznete takédata z kroměřížské knihovny. První zkouška dopadlana výbornou, splňujeme požadované standardyzápisu. A to je zajisté i oceněním a uznáním tétoodborné práce.Stále je co zlepšovat, učit se něčemu novému. Výročíknihovny připomeneme také na akci Dar dárcům,poděkování města neziskovým organizacím, kteráproběhne již tradičně v březnu v Domě kultury.PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelkawww.knihkm.czDalší pobočka Knihovny Kroměřížskas přístupem na internetV polovině ledna získala pobočka Knihovny Kroměřížska v Domě se zvláštním určením na Lutopeckéulici v Kroměříži připojení na internet pro veřejnost. Pobočka s bezbariérovým přístupem funguje v tomtodomě od roku 2003. Slouží všem obyvatelům Barbořiny a samozřejmě lidem žijícím s ní pod jednoustřechou. Knihovnice Jana Ventrubová půjčuje knihy v pondělí od 15 do 18 h a ve čtvrtek od 9 do 10 a od16 do 18 h. V evidenci má 60 čtenářů, pro něž tu je k dispozici přes 2000 knih a časopisů. Samozřejmostíjsou všechny služby, jež poskytuje Knihovna Kroměřížska. Ve skromných prostorách může tato poměrněmladá pobočka pracovat díky snahám bývalého starosty Petra Dvořáčka a ředitelky Knihovny KroměřížskaŠárky Kašpárkové. Jolana Mlčáková (na snímku) patří k pravidelným čtenářům pobočky Knihovny Kroměřížska.Foto: -kam-31


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Stáli v čele města Kroměřížedr. Josef Pištěcký1896 — 1910Miloslav Veselský1910 — 1913JUDr. Metoděj Barták1913 — 1919Josef Jedlička1919 — 1940dr. Hans Humplík1939 — 1945Antonín Ševčík1945 — 1945JUDr. Alexej Čepička1945 — 1946Ing. Josef Plíhal1946 — 1948Libuše Haišmanová1948 — 1950Jan Čada1950 — 1952Robert Hnilica1952 — 1960Vlastimil Zdráhal1960 — 196832


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007v letech 1896 - 2006František Tichý1968 — 1970Vítězslav Mrhal1970 — 1976Milan Vaculík1976 — 1987PhDr. Zdeněk Coufal1988 — 1990Ing. Petr Kvapilík1990 — 1994Ing. Petr Dvořáček1994 — 1998Mgr. Petr Sedláček1998 — 2002Ing. Petr Dvořáček2002 — 2006Mgr. Miloš Malý2006 —Z archivních dokumentů sestavil Pavel Dvořáček.33


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007Představujeme kroměřížský sport a sportovceKuželkářský klub KroměřížPoté, co František Nedopil vybudoval v Kroměřížimoderní čtyřdráhovou kuželnu, dal vzniknout sportovnímuklubu. Vsadil na práci s mládeží a za tím účelemzorganizoval v roce 2001 výběr žáků v základních školách.Výuku kuželkářského sportu zahájil se 40 dětmi.Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Už v prvnímroce sportovní činnosti se žáci a dorostenci prosadili nakrajských soutěžích. Další rok byl ještě úspěšnější.V kategorii žákyň se do finálových bojů mistrovství Českérepubliky jednotlivkyň probojovala dvě děvčata - KamilaKatzerová, která získala titul Mistryně České republikya Pavlína Procházková vybojovala 15. místo. Tehdyzahájily velmi slibnou sportovní kariéru, která bude bezpochybyúspěšně pokračovat.V sezóně 2004 - 2005 děvčata vyhrála krajský přebordružstev Foto: -kam- a poradila si i v kvalifikaci o postup do I. ligy.Sezóna 2005 - 2006 byla pro ně zatím nejúspěšnější.Jako nováček nejvyšší soutěže dorostenek vybojovalabronzové medaile. V hodnocení mládežnických sportovníchkolektivů města Kroměříže získala 1. místo. Sestavatýmu byla: Pavlína Procházková, Kamila Katzerová, MartinaAnčincová a Pavla Jonášková. Protože děvčata mělauž v tak mladém věku vynikající výkonnost, dostala příležitostbojovat v družstvu žen, kteréhraje nejvyšší soutěž České republikya byla citelnou oporou týmu, kterýv extralize získal 4. místo.Nejstabilnější výkonnost vykazovalaPavlína Procházková. Byla proto vybránado reprezentace ČR dorostenek.Dnes už má celou řadu zápasů odehranýchv dresu reprezentantky ČR.Dvakrát skončila na 2. místěv mezinárodním turnaji jednotlivkyňa je zařazena do závěrečné přípravypro mistrovství světa v roce 2007.Dorostenci mají také řadu výbornýchvýsledků. Vloni vyhráli krajskýpřebor družstev a letos jako nováček2. ligy jsou v půli sezóny na 1. místěligové tabulky. V hodnocení jednotlivcůsi nejlépe vede Martin Kuběna,Na snímku zleva: Tomáš Kejík, Miroslav Hoffmann a František Nedopil.Archiv kuželny.KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ - Kulturně — společenský měsíčník. Ročník 2/2007. Vydává Město Kroměříž. Šéfredaktor: Mgr.Miroslav Karásek. Redakční rada: Mgr. Jitka Dvořáková, Mgr. Petr Pálka, Mgr. Miroslav Karásek Adresa redakce: Kroměřížskýzpravodaj, Městský úřad, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče, Velké náměstí 33, 767 01 Kroměříž. Tel.DĚTSKÉ FILMY573 321 210, fax: 573 321 202, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz Grafické zpracování: František Valer. Tisk: KATOS CZ, s.r.o.,Kojetín. Vychází 29. ledna 2007 nákladem 2 800 kusů. Cena 5 Kč. Redakce nezabezpečuje předplatné ani zasílání poštou.Uzávěrka příštího vydání je 14. února 2007. Přetiskování článků je povoleno jen se souhlasem vydavatele. Nevyžádané rukopisynevracíme. Povolení Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14888.34který všechny své zápasy 2. ligy vyhrál a na průměr je načele ligové tabulky. Tomáš Kejík má rovněž vyrovnanévýsledky, v soutěži jednotlivců je na 4. místě.Kuželkářský klub Kroměříž má mimo sportovní výsledkyi výsledky organizační. Za pět let své existence pořádaldvakrát celostátní turnaj talentované mládeže 10 -14 let, mistrovství České republiky v kategorii juniorek aorganizačním vrcholem bylo uspořádání mezistátníhoutkání Česká republika - Rakousko mužů i žen.Pro širokou veřejnost pořádá řadu turnajů jako „Velkéštěpánské koulení“, „Novoroční tandemy“, „Velikonočníturnaj“, „Pohár Hanáckých Athén“ -s mezinárodní účastí a hlavně „Pohár starosty městaKroměříže“, kterého se v letošním roce odehraje čtvrtýročník. Předešlé tři ročníky vyhrála domácí kuželnav sestavě: Miroslav Hoffmann, Tomáš Kejík, MartinKuběna a František Nedopil.Z dospělých odchovankyň klubu má nejlepší výsledkyBohdana Jankových. Vloni vyhrála krajský přeborjednotlivkyň, hrála ve finále mistrovství ČR a je oporouextraligového týmu. V hodnocení na průměr figurujena čtvrtém místě v České republice.-FN-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007F O T O na str. 3 obálky: Místní části Bílany a Zlámanka fotografoval Aleš Karban.Na zadní straně obálky - kostel sv. Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické léčebny.Foto: Aleš Karban35


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 200736

More magazines by this user
Similar magazines