IM Logamax plus GB022-24(K) - sk - Buderus

buderus.sk
  • No tags were found...

IM Logamax plus GB022-24(K) - sk - Buderus

Návod na montáž a údržbuPlynový závesnýkondenzačný kotolLogamax plus GB022-24KPre odborných pracovníkovPred vykonaním montáže aúdržby si prosím pozorneprečítajte7214 7900 (2009/0 9 ) SK


Legenda k prehľadu kotla Logamax plus GB022 (kombinované prístroje):1 Súprava hlavy horáka2 Ionizačná elektróda3 Termostat horáka4 Žhaviaca elektróda5 Automatický odvzdušňovač6 Bezpečnostný snímač7 Svorky krytu výmenníka tepla8 Doskový výmenník tepla9 Sifón10 Snímač výstupu11 Obmedzovač množstva vody12 Manometer (v prípade kombinovaných prístrojov)13 Prípojka prívodu spaľovacieho vzduchu / odvádzania spalín14 Ventilátor15 Rám16 Jednotka plyn/vzduch17 Priezor18 Plynová armatúra19 Výmenník tepla20 Plynové potrubie21 Typový štítok kotla22 Nasávacie hrdlo ventilátora23 Potrubie pre odvádzanie spalín24 Bezpečnostný obmedzovač teploty spalín (STB)25 Obehové čerpadlo26 Odtokové potrubie poistného ventilu27 Typový štítok kategórie plynu28 Svorkovnica29 Automatika horáka (DBA – "Dedicated" Brenner Automat)Logamax plus GB022-24K - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 3


Obsah1 Predpisy a smernice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1 Norma CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Predpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Všeobecné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rozmery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.1 Rozmery kotla Logamax plus GB022 . . . . . . . . . . . . 96 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.1 Vybalenie prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.2 Zavesenie kotla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.3 Prípojka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.1 Nastavenia na DBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.1 Uvedenie do prevádzky vo všeobecnosti . . . . . . . 248.2 Ostatné práce potrebné pre uvedeniezariadenia do prevádzky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Prestavenie na iný druh plynu. . . . . . . . . . . . . . . 3410 Revízia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3610.1 Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3610.2 Príprava vykurovacieho kotla na čistenie . . . . . . . . 3611 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3711.1 Čistenie výmenníka tepla a horáka. . . . . . . . . . . . . 3711.2 Čistenie sifónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4111.3 Kontrola prietoku teplej vody . . . . . . . . . . . . . . . . . 4212 Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4312.1 Ikony na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4312.2 Hodnoty na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4312.3 Nastavenia na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4312.4 Kódy chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4413 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4613.1 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4613.2 Zvyšková dopravná výška vykurovaciehozariadenia 4713.3 Schéma zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4814 Protokoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4914.1 Protokol o uvedení do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . 4914.2 Protokol o revízii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5014.3 Protokol o údržbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5215 Zoznam kľúčových slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54PredslovVážená zákazníčka/vážený zákazník,Tento návod na montáž a údržbu bol vyhotovený pre plynovýzávesný kondenzačný kotol:– Logamax plus GB022-24;– Logamax plus GB022-24K.Hlavným cieľom tohto návodu na montáž a údržbu jeposkytnutie informácií pre odborníka o inštalácii kotla Logamaxplus GB022-24/24K a príslušných predpisoch. Okrem tohonájdete v tomto návode na montáž a údržbu aj všeobecnéinformácie o prístroji, o prehliadke a údržbe, o odstraňovaníprípadných porúch, ako i o technických špecifikáciáchprístroja.Súčas″ou dodávky tohto prístroja je okrem návodu na montáža údržbu aj návod na obsluhu prístroja. Tento návod naobsluhu sa nachádza na spodnej strane prístroja.Označenia prístroja sú poskladané z nasledujúcich častí:– GB: Plynový kondenzačný kotol (bez zásobovaniateplou vodou)– K: Kombinovaný prístroj (s integrovanýmzásobovaním teplou vodou)– 24: Maximálny vykurovací výkon je 24 kWV tomto návode na montáž sú použité nasledovné špecifickéoznačenia produktu:DBA: "Dedicated" horákový automatBuderus Vykurovacia technika s.r.o. pracuje sústavne navylepšovaní svojich produktov. Z toho dôvodu sú možnézmeny technických údajov.V prípade, že máte zlepšovacie návrhy, alebo ste zistiliprípadné nezrovnalosti, môžete sa na nás obráti″.Buderus Vykurovacia technika s.r.o.Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3Tel : (02) 4445 6960, 4445 6966Fax : (02) 4425 5420www.buderus.skbuderus@buderus.sk4Logamax plus GB022-24K - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Predpisy a smernice 11 Predpisy a smernice1.1 Norma CE1.2 PredpisyKonštrukcia tohto výrobku a jeho správanie sapočas prevádzky zodpovedá príslušnýmeurópskym smerniciam ako aj doplňujúcimnárodným požiadavkám. Konformita jepreukázaná označením CE. Vyhlásenie ozhode výrobku si je možné pozriet’ nainternetovej stránke www.buderus.de/konfoalebo si ho môžete vyžiadat’ v príslušnejpobočke firmy Buderus.Informácia: Údaje na typovom štítkuvykurovacieho kotla sú smerodajné a je nutnéich dodržiavat’!1.2.1 NormyAko odborný pracovník a/alebo vlastník ste povinnýzabezpečit’, aby celé zariadenie zodpovedalo platným(bezpečnostným) predpisom, ktoré sú uvedené vnasledovných dokumentoch.– Miestne platné požiarne predpisy, predpisy energetickéhopodniku a obecné predpisy;– Smernica o plynových zariadeniach 90/396/EHS;– Smernica o účinnosti 92/42/EHS;– Smernica o EMC 89/336/EHS;– Smernica o nízkom napätí 73/23/EHS;– EN 437: Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórieprístrojov;– EN 483: Vykurovacie kotly na plynné palivá – vykurovaciekotly typu C s menovitým tepelným zat’ažením rovnajúcimsa alebo menším ako 70 kW;– EN 625: Vykurovací kotol pre plynné palivá; špeciálnepožiadavky na funkciu v súvislosti s pitnou vodoukombinovaných kotlov s menovitým výkonom nižším aleborovnajúcim sa 70 kW;– EN 677: Vykurovacie kotly na plynné palivá – špeciálnepožiadavky na kondenzačné kotly s menovitým výkonomrovnajúcim sa alebo menším ako 70 kW.1.2.2 Miestnost’ s nainštalovaným zariadenímV blízkosti vykurovacieho kotla sa nesmú skladovat’ anipoužívat’ horľavé materiály ani kvapaliny.Miestnost’ inštalácie kotla musí byt’ zabezpečená proti mrazua dobre vetraná.Kotol nesmie byt’ nainštalovaný ani používaný v prašnomprostredí alebo v prostredí obsahujúcom agresívne chemickélátky ako napr. v striekacích komorách, kaderníckychsalónoch, na vlhkých miestach alebo na miestach, kde saskladuje alebo spracováva trichlóretylén alebohalogénové uhľovodíky (napr. v sprejoch, určitých druhochlepidiel, určitých riedidlách a čistiacich prostriedkoch, farbách)alebo iné agresívne chemické prostriedky.Aj v prípade inštalácie v uzatvorenom priestore tieto faktoryovplyvňujú bezchybnú prevádzku kotla a jeho životnost’.V takejto situácii je najlepšie hermeticky uzatvorit’ miestnost’inštalácie kotla voči prostrediu a intenzívne ju prevetrat’ čistýmvonkajším vzduchom.Kotol sa smie montovat’ výlučne ako zavesený na stene alebona upevňovacom ráme. Za účelom zabránenia prístupu dokotla zozadu musí byt’ stena, na ktorej je kotol zavesený, plná.V prípade ľahkej konštrukcie steny alebo podlahy je možné, žebude počut’ rezonancie prístroja. V prípade potrebynamontujte upevňovaciu konštrukciu.1.2.3 Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalínV prípade inštalácie kotla ako otvoreného prístroja je nutnévybavit’ miestnost’ inštalácie potrebnými otvormi pre prívodspaľovacieho vzduchu.1.2.4 Kvalita vykurovacej vodyPred naplnením zariadenia dôkladne prepláchnite potrubia!Ako plniacu a doplňovaciu vodu pre vykurovacie zariadeniepoužívajte výhradne neupravenú vodu z vodovodu. Nevhodnávykurovacia voda podporuje vznik kalu a korózie. Tieto javymôžu zapríčinit’ poruchy kotla a poškodenie výmenníka tepla.Nie je prípustné vodu ošetrovat’ alebo upravovat’ takýmilátkami, ako sú napr. prostriedky na zvyšovanie aleboznižovanie pH (chemické prísadové látky a/alebo inhibítory),prostriedky proti zamŕzaniu alebo prostriedky naodstraňovanie tvrdosti vody.Nameraná hodnota pH vykurovacej vody musí byt’ medzi 7a 8,5. Ak tomu tak nie je, obrát’te sa prosím na zákazníckyservis Buderus Vykurovacia technika s.r.o.1.2.5 Materiály pre vykurovacie potrubiaV prípade, že sú vo vykurovacom zariadení použité plastovépotrubia, napr. pri podlahovom vykurovaní, je nutné, aby tietoplastové potrubia neprepúšt’ali kyslík. Pokiaľ použité plastovérúry tejto požiadavke nevyhovujú, je nutné oddelit’ kotlovýokruh doskovým výmenníkom tepla od zvyšku vykurovaciehozariadenia.1.2.6 Práce na prístrojiInštalačné práce, práce pri uvedení do prevádzky, údržbovéako aj prípadné opravárenské práce môžu vykonávat’ výlučneautorizovaní odborní pracovníci. Pri týchto prácach je nutnépoužívat’ výlučne predpísané originálne príslušenstvoa komponenty Buderus Vykurovacia technika s.r.o.1.2.7 Frekvencia údržbyJe nutné vykonávat’ údržbu prístroja raz za dva rokyprostredníctvom autorizovanej montážnej alebo servisnejfirmy.1.2.8 Rozsah použitiaVykurovací kotol slúži výlučne na ohrev vykurovacej vodyv centrálnych vykurovacích systémoch a/alebo teplovodnýchzariadeniach.Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 5


2Vysvetlenie symbolov2 Vysvetlenie symbolov2.1 Vysvetlenie symbolovVýstražné upozorneniaVýstražné upozornenia sú v texte označenévýstražným trojuholníkom na šedom pozadí.V prípade nebezpečenstva zásahu el. prúdombude namiesto výkričníka v trojuholníkuznázornený symbol blesku.Výstražné výrazy uvedené na začiatku výstražnéhoupozornenia označujú druh a intenzitu následkov v prípadenedodržania opatrení na odvrátenie nebezpečenstva.• UPOZORNENIE znamená, že môže dôjst’ k vecnýmškodám.• POZOR znamená, že môže dôjst’ k ľahkým až strednet’ažkým zraneniam osôb.• VAROVANIE znamená, že môže dôjst’ k t’ažkýmzraneniam.• NEBEZPEČENSTVO znamená, že môže dôjst’ k životohrozujúcim zraneniam.Dôležité informácieDôležité informácie bez ohrozenia osôb alebovecí sú označené symbolom uvedeným vedľanich. Sú ohraničené čiarami nad a pod textom.6Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Všeobecné informácie 33 Všeobecné informácieProtimrazová ochranaPri vykurovacích kotloch nie je potrebné montovat’ žiadnuprotimrazovú ochranu. Táto ochrana je zabudovaná pomocousnímača výstupu. Protimrazová ochrana zapne vykurovacíkotol pri teplote vody v kotle 7 °C a vypne ho keď má vodateplotu 17 °C.Vykurovacie zariadenie nie je chránené proti mrazu.Doba dobehu čerpadla vykurovacieho zariadenia je 5 minút.Dvojpolohový regulátorPrístroj pracuje v princípe v kombinácii so všetkými bežnedostupnými dvojpolohovými regulátormi bez prvkuurýchľovania tepla (anticipačný odpor). Pri výbere takejtoregulácie sa nevyužíva špecifická výhoda tohto prístroja a sícemodulačná prevádzka na základe priestorovej teploty alebo nazáklade charakteristiky spaľovania. Toto je na úkor komfortu aspotreby energie.Modulačná reguláciaNajlepšiu reguláciu je možné dosiahnut’ pomocoumodulačných RC regulátorov teploty Logamatic špeciálnevyvinutých pre tento prístroj od Buderus Vykurovacia technikas.r.o.Pomocou neho dochádza k neustálej digitálnej výmene údajovmedzi prístrojom (automatika horáka DBA = DedicatedBrenner Automat) a modulačným regulátorom teploty RC.Kotol je tak schopný optimálne prispôsobovat’ svoj vyrábanývýkon výkonu, ktorý požaduje modulačný regulátor teploty RC.Toto sa rozumie pod pojmom "modulácia". Princíp moduláciezvyšuje komfort vďaka rovnomernej priestorovej teplotea znižuje spotrebu plynu.Komunikácia medzi prístrojom a modulačným regulátoromteploty RC okrem toho umožňuje (na diaľku) na regulátoreteploty RC prečítat’ dôležité informácie o stave kotla,prevádzkové údaje, nastavenia a prípadné poruchy.Modulačné regulátory teploty RC sú elektricky napájanéz kotla. Nie je tak potrebné žiadne prídavné napájanie anibatérie.Ďalšie informácie o montáži, nastaveniach a obsluherôznych modulačných regulátoroch nájdete v dokumentáciik príslušnému modulačnému regulátoru.Postup pri skúške čerpadlaAk kotol nekúril počas dlhšej doby, dôjde každých 24 hodínautomaticky k spusteniu čerpadiel na 10 sekúnd.Časový bod, v ktorom sa uskutoční aktivácia je daný časovýmbodom pripojenia siet’ového napätia. Po prerušení siet’ovéhonapätia krátkym vytiahnutím siet’ovej zástrčky zo zásuvkyv stene alebo ak je po dlhšej dobe (>24 hodín) požiadavka navykurovanie, spustí sa celý proces skúšky.Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 7


4Rozsah dodávky4 Rozsah dodávkyRozsah dodávky kotlov ( obr. 2).Obr. 2 Rozsah dodávkyVysvetlenie:1 Plynový kondenzačný kotolHore v balení:- 1 siet’ová zástrčka- 2 skrutky pre upevnenie nástenného držiaka- 2 hmoždinky- 2 podložky- nálepka o uvedení do prevádzky- druhý typový štítok- 1 odvzdušňovací kľúč2 Nástenný držiak3 Priložená dokumentácia:1 návod na montáž a údržbu1 návod na obsluhu (nalepený pod prístrojom)1 schéma zapojenia1 montážna šablónaV prípade kotla Logamax plus GB022-24 sa dodáva:- tlakomer s plniacim a vypúšt’acím kohútom- prechodka pre externý snímač zásobníka- ohybná hadica na odvod kondenzátuV prípade kotla Logamax plus GB022-24K sa dodáva:- tlakomer s pripojovacím potrubím- ohybná hadica na odvod kondenzátu8Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Rozmery 55 Rozmery5.1 Rozmery kotla Logamax plus GB022Prípojka koncentrického potrubiaPrívod spaľovacieho vzduchu/odvod spalínRozmery v mm>5>5460330230 150>165 mm predemontážhoráka7(Ø60/100mm)3763283763286 581-2-5503-435721784769120-1301 3 5 4 2 6100165230295360412Montážny rámNástenný držiak2001 3 5 4 21. (VK) Výstup vykurovacieho kotla G¾"2. (RK) Spiatočka vykurovacieho kotla G¾"3. (AW) Výstup teplej vody G½" (kombinované prístroje)(VS) Výstup zásobníka na ohrev vody G½" (samostatné prístroje)4. (EK) Prívod studenej vody G½"(kombinované prístroje)(RS) Spiatočka zásobníka na ohrev vody G½"(samostatné prístroje)5. (GAS) Prípojka plynu G1" (príslušenstvo G½")6. Odtok z poistného ventilu a vývod kondenzátu Ø 30 mm7. Odvod spalín Ø 60 mm / prívod spaľovacieho vzduchu Ø 100 mmLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 9


6Montáž6 Montáž6.1 Vybalenie prístrojaPOZOR!Pred montážou prístroja najskôr odstráňtepolystyrénové dno slúžiace na ochranupripojovacieho hrdla.POZOR!Počas vykonávania inštalácie sa odporúčachránit’ prístroj a prípojky pred znečistenímprachom na stavenisku napr. zakrytím prístrojafóliou a jej prelepením lepiacou páskou.POZOR!Zlikvidujte baliaci materiál vo firme narecykláciu odpadov.6.2 Zavesenie kotlaK prístroju sa sériovo dodáva nástenný držiak.Postupujte pritom nasledovne:• Montáž nástenného držiaka ( obr. 3).• Pre (de)montáž horáka počas vykonávania(servisných) prác je potrebné dodržat’ minimálny odstup zaprístrojom 165 mm.Obr. 3Nástenný držiak10Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Montáž 6• Uvoľnite poistnú skrutku pomocou odvzdušňovaciehokľúča a snímte plášt’ prístroja ( obr. 4).• Zaveste kotol na nástenný držiak ( obr. 3).Obr. 4Demontáž plášt’aPripojovacia montážna doska (príslušenstvo)Pre obmedzenie rizika krádeže prístroja v prázdnychbudovách je možné namontovat’ montážnu pripojovaciudosku.Pomocou montážnej pripojovacej dosky je možné voprednamontovat’ prípojky a prístroj pripojit’ neskôr.Túto montážnu pripojovaciu dosku si môžete vopred objednat’u svojho obchodníka alebo u Buderus Vykurovacia technikas.r.o.V prípade použitia montážnej pripojovacej dosky postupujtenasledovne:• Namontujte nástenný držiak na stenu ( obr. 3).• Namontujte spodnú stranu montážnej pripojovacej doskypomocou montážnej šablóny (viď rozsah dodávky).• Namontujte spojky (1 a 2: G¾", 3 a 4: G½" a5 (plyn): G1" vonkajší rozmer) na prístroj ( obr. 5).• Pripojte výstup a spiatočku vykurovania, teplú a studenúvodu a plynové potrubia k montážnej pripojovacej doske.(Pri stavebnej prebierke budovy alebo pred uvedením doprevádzky)• Odstráňte polystyrénové dno prístroja.• Uvoľnite poistnú skrutku pomocou odvzdušňovaciehokľúča a snímte plášt’ prístroja ( obr. 4).• Zaveste kotol na nástenný držiak ( obr. 3).• Kotol napojte na spodnej strane montážnej pripojovacejdosky ( obr. 5).1 3 5 4 2 6721 mm1 3 5 4 2Obr. 5 Montážna pripojovacia doska a prípojky1 (VK) Výstup vykurovacieho kotla2 (RK) Spiatočka vykurovacieho kotla3 (AW) Výstup teplej vody (kombinované prístroje) /(VS) Výstup zásobníka na ohrev vody (samostatné prístroje)4 (EK) Prívod studenej vody (kombinované prístroje) /(RS) Spiatočka zásobníka na ohrev vody (samostatné prístroje)5 (GAS) Prípojka plynu6 Vývod kondenzátu a odtok z poistného ventiluLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 11


6Montáž6.3 Prípojka6.3.1 Prípojka vodyPripojenie potrubí vykurovaniaPrípojky potrubí výstupu a spiatočky vykurovacieho zariadeniasa nachádzajú na spodnej strane kotla ( obr. 5). Rozmeryprípojok sú uvedené v kapitola 5.Odporúča sa namontovat’ pod kotol do výstupu a spiatočkyservisné kohúty.UPOZORNENIE!Pred pripojením kotla k vykurovaciemuzariadeniu riadne prepláchnite potrubia avykurovacie telesá!Nechajte cez vykurovacie zariadenie pretiect’minimálne trojnásobok objemu systému.• Pripojte potrubia tak, aby neboli napnuté.Pripojenie prepúšt’acieho ventiluKotly sú vybavené prepúšt’acím ventilom. Tento prepúšt’acíventil zabezpečuje prietok cez kotol v prípade výpadkuprietoku v zariadení. Preto nie je potrebné inštalovat’prepúšt’ací ventil do zariadenia.Pripojenie externého zásobníka vykurovania s nepriamymohrevom (samostatné prístroje)Vykurovací kotol je sériovo vybavený zabudovanýmtrojcestným ventilom. Voliteľne je možný aj motor trojcestnéhoventilu.Kotol je možné pripojit’ k zásobníku vykurovania s nepriamymohrevom ( obr. 5, [3] a [4]).Ak k vykurovaciemu kotlu nie je pripojený žiaden zásobníkvykurovania, je treba na prípojku VS a RS ( obr. 5, [3] a [4])namontovat’ skratovacie potrubie (voliteľne).Trojcestný ventil je pripojený k vykurovaciemu systémunasledovne ( obr. 6):– AB : Výstup kotla– A : Výstup zásobníka– B : Výstup k vykurovaciemu zariadeniuKotol je sériovo vybavený zabudovanou reguláciou preprednost’ zásobníka. Zásobník vykurovania s nepriamymohrevom je treba vybavit’ snímačom zásobníka(príslušenstvo). Ohľadom elektrického pripojenia trojcestnéhoventilu a snímača zásobníka viď odsek "Pripojenie externýchelektrických komponentov" na str. 19 a tiež dodanú schémuzapojenia.BABAPripojenie expanznej nádobyZvoľte veľkost’ expanznej nádoby podľa teploty vykurovacejvody, celkového objemu vody vo vykurovacom zariadení astatického tlaku vykurovacej vody.Kotol je vybavený zabudovanou expanznou nádobou. Tátoexpanzná nádoba má objem 7,5 l a predbežný tlak 0,75 bar.V prípade umiestnenia expanznej nádoby mimo kotla je nutnépripojit’ expanznú nádobu na spiatočku.Obr. 6Montáž trojcestného ventilu12Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Montáž 6V prípade montáže uzatváracích ventilov pod kotol je potrebnépripojit’ expanznú nádobu medzi uzatvárací ventil a kotol.Takto bude možná expanzia vykurovacej vody aj v prípadezatvoreného uzatváracieho ventilu.Pripojenie poistného ventiluAby sa zabránilo tomu, aby bol tlak vo vykurovacom zariadenípríliš vysoký, je potrebný poistný ventil.Kotol s odtokovým potrubím Ø30 mm je vo vykurovacomokruhu vybavený zabudovaným poistným ventilom( obr. 5, 6). Odtokové potrubie poistného ventilu sanachádza na spodnej strane prístroja vpravo. Odtokovépotrubie poistného ventilu má priemer Ø30 mm alebo viac a jeho potrebné pripojit’ tak, aby bolo vyspádované do kanalizácie.Pri použití v zariadení tak nie je potrebný žiaden poistný ventil.Pripojenie manometra (kombinované prístroje)Kotol sa dodáva s manometrom s plniacim a vypúšt’acímkohútom. Tento je možné namontovat’ na mieste záslepky( obr. 7, [1]).1Obr. 7Pozícia záslepky v prípade kombinovaných prístrojovPostupujte pritom nasledovne:• Demontujte poistnú sponu.• Demontujte strednú záslepku.• Namontujte manometer s plniacim a vypúšt’acím kohútom( obr. 8).• Znova zasuňte poistnú sponu.Obr. 8Montáž plniaceho kohútaLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 13


6MontážPripojenie manometra s plniacim a vypúšt’acím kohútom(samostatné prístroje)Samostatné kotly sa dodávajú s manometrom s plniacim avypúšt’acím kohútom. Tento je možné namontovat’ na miestezáslepky ( obr. 9, [1]).1Obr. 9Pozícia záslepky v prípade samostatných prístrojovPostupujte pritom nasledovne:• Demontujte poistnú sponu.• Demontujte pravú záslepku.• Namontujte manometer s plniacim a vypúšt’acím kohútom( obr. 10, [1]).• Znova zasuňte poistnú sponu.1Obr. 10Montáž plniaceho kohúta na spodnej strane vpravoPripojenie potrubí s teplou vodou v prípadekombinovaných prístrojovPotrubie so studenou vodou je treba pripojit’ v súlades platnými predpismi ( kapitola 1).• Pretlakovú poistku ( obr. 11) so zabudovaným spätnýmventilom namontujte do potrubia studenej vody. Takto jezabezpečené potrubie s teplou vodou pred vysokými tlakmiexpanznej nádoby.Pre odvod kondenzátu a vody pri reakcii poistného ventilunainštalujte odtok do kanalizácie.POZOR!Vzdialenost’ medzi prípojkou teplej vodya studenej vody je variabilná a je ju možnézmenit’ otočením excentrických prípojokna 120 až 130 mm. Pri dodávke zariadenia jeodstup 130 mm.Obr. 11Pretlaková poistka so zabudovaným spätným ventilom14Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Montáž 6POZOR!Nepoužívajte žiadne pozinkované potrubia,pomocné medzikusy ani časti príslušenstva.Výmenník tepla je vyrobený z medi, vznikánebezpečenstvo elektrolytickej korózie.UPOZORNENIE!Pri použití potrubí z umelej hmoty je potrebnédodržiavat’ pokyny výrobcu; predovšetkým jepotrebné použit’ spojovaciu techniku, ktorúdoporučuje výrobca.• Pripojte potrubia teplej vody tak, aby neboli napnuté.Pripojenie odtoku kondenzátuPrípojka pre odtok kondenzátu sa nachádza na spodnej stranekotla. Odtok kondenzátu je tvorený plastovou rúrou spriemerom Ø30 mm alebo väčším a je ho potrebné pripojit’ tak,aby bol vyspádovaný do kanalizácie. Maximálna horizontálnadĺžka je 5 metrov. Vypustenie cez odkvap nie je kvôlinebezpečenstvu mrazu možné. Pre zabezpečenie správnejprevádzky kotla musí byt’ odtok kondenzátu prerušenýa s prídavným pachovým uzáverom alebo sifónom ústit’ dokanalizácie ( obr. 12).POZOR!Odtok kondenzátu z kotla nesmie byt’ upchatý.12534Obr. 12 Odtok kondenzátu1 Zabudovaný sifón2 Otvorený spoj > 2 cm podľa platných predpisov3 Pachový uzáver alebo sifón4 Do kanalizácie5 Odtokové potrubie pre kondenzát a poistný ventilNaplnenie sifónu vodouPo namontovaní odtoku kondenzátu je nutné naplnit’ sifónkotla vodou. Tým sa má zabránit’ úniku spalín do miestnosti.2• Vytiahnite sifón s manžetovým tesnením nadol z puzdraa vytiahnite ho z odtokového potrubia ( obr. 13).• Naplňte sifón vodou a znova namontujte všetkykomponenty v opačnom poradí.136.3.2 Prípojka plynuObr. 13Naplnenie sifónu vodouLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 15


6MontážPripojenie plynového potrubia• Pripojte plynové potrubie v súlade s príslušnými platnýmipredpismi.• V potrubí prípojky je treba nainštalovat’ uzatvárací ventilpriamo pod kotol.• Plynové potrubie pripojte bez pnutia.6.3.3 Zhotovenie prípojky spaľovacieho vzduchuaspalínKotol je sériovo vybavený adaptérom pre pripojeniekoncentrického potrubia (Ø60/100 mm). Pomocou voliteľnéhoadaptéra pre paralelné pripojenie je možné pripojenie na dverúry Ø80 mm.Maximálna dĺžka potrubia pre privádzanie spaľovaciehovzduchu a odvádzanie spalín sa pri kotloch určuje na základecelkového odporu všetkých komponentov v systémeodvádzania spalín/prívodu spaľovacieho vzduchu.Nesmie byt’ pritom prekročený maximálny povolený poklestlaku p w max ( tab. 1).Obr. 14 Koncentrický adaptér prípojky 60/100 k paralelnej 80/80Plynový kondenzačný kotolØ[mm]Logamax plus GB022-24(K)[Pa]p w max 75Paralelný prívod spaľovacieho vzduchu80 0,945° ohybk100 0,380 2,990° ohybl100 1,280 0,7Rúra 1 mj100 0,3Paralelný odvod spalín80 1,645° ohybk100 0,580 5,290° ohybl100 1,780 1,0Rúra 1 mj100 0,4Koncentrický prívod spaľovacieho vzduchu/odvod spalín60/100 3,545° ohybn80/125 1,860/100 7,590° ohybo80/125 2,960/100 5,3Rúra 1 mm80/125 2,0Tab. 1Pokles tlaku na jednotlivý komponent [Pa]16Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Montáž 6Plynový kondenzačný kotolØ[mm]Logamax plus GB022-24(K)[Pa]Adaptér pre paralelné pripojenie DN 60/100 na DN 80/80 60/100 80/80 rovný nulePrechodkau60/100 80/125 rovný nuleSúprava pre odvod cez strechuPrechod cez strechu (koncentrický)60/100 24,280/125 14,4Prechod cez stenu (koncentrický)60/100 16,780/125 8,5Prechod cez strechu, odvod spalín 80 1,3Prechod cez stenu, prívod spaľovacieho vzduchu 80 0,5Tab. 1Pokles tlaku na jednotlivý komponent [Pa]Montáž vertikálnej rúry pre odvod spalín• Montáž vertikálnej rúry na adaptér spalín ( obr. 15).Ohľadom ďalších informácií o inštalácii rúry na odvod spalín,viď podklady k systému odvodu spalín.Obr. 15Vertikálna prípojka odvodu spalín• Koleno odvodu spalín namontujte na komínovú prírubu( obr. 16).1Obr. 16 Miesta merania na kolene odvodu spalín1 Miesta meraniaLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 17


6Montáž6.3.4 Centrálny systém prívodu spaľovacieho vzduchua odvádzania spalínLogamax plus GB022-24/24K je vhodný pre väčšínucentrálnych systémov prívodu spaľovacieho vzduchua odvodu spalín (systémy CLV) a ich príslušné varianty.Ohľadom správneho poradenstva a súhlasu výrobcu saprosím obrát’te na Buderus Vykurovacia technika s.r.o.Materiál spalinovoduV prípade tohto kotla je možné použit’ materiál rúry naodvod spalín z hliníka, ušľachtilej ocele alebo plastu.Ak je spalinovod z plastu, zohľadnite jeho teplotnú trieduako aj minimálne hodnoty uvedené v príslušných predpisoch,ktoré musí plastový materiál spalinovodu spĺňat’.Spalinovod pripojte k súprave pre odvod cez strechu alebostenu od firmy Buderus Vykurovacia technika s.r.o.6.3.5 Elektrická prípojka• Montáž zástrčky na siet’ovú šnúru ( obr. 17).UPOZORNENIE!Ohľadom elektrického pripojenia viď tiežschému zapojenia, ktorá bola dodaná spolu sosúpravou dokumentácie ku kotlu.1 3POŠKODENIA ZARIADENIAskratom.Aby ste predišli skratom na elektrickýchkomponentoch používajte iba:– Originálne káble od výrobcu.– Jednožilové káble.– V prípade použitia pramencového drôtu(ohybného drôtu), opatrite tieto drôtyspájacou objímkou. Používajte pritom kábelmin. 0,75 mm 2 .– V prípade, že je nutné vymenit’ siet’ovýkábel, smiete použit’ iba originálny kábel odvýrobcu.Obr. 17 Montáž elektrickej zástrčkyLegenda k elektrickej zástrčke:1 Nulový vodič (modrý)2 Fáza (hnedá farba)3 Uzemnenie (zelená/žltá farba)2Siet’ová prípojkaPripojenie k elektrickej sieti zrealizujete tak, že zasunieteelektrickú zástrčku do uzemnenej zásuvky v stene(230 VAC/50 Hz) ( obr. 18).POZOR!Siet’ová zásuvka musí byt’ vždy na dosah!POZOR!Ak je nutné vymenit’ siet’ový kábel, tak je hotreba vymenit’ za typ kábla, ktorý je vhodný pretento prístroj.Obr. 18Siet’ová prípojka18Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Montáž 6Pripojenie externých elektrických komponentov• Uvoľnite poistnú skrutku pomocou odvzdušňovaciehokľúča a snímte plášt’ prístroja ( obr. 19).Obr. 19Demontáž plášt’a• Uvoľnite skrutku s hlavou na DBA a vyklopte DBA dopredu( obr. 20).Pripojovacia svorkovnica v prístroji je vybavená rôznymiprípojkami pre pripojenie (externých) elektrickýchkomponentov. V dole uvedenom zozname je uvedené, ktorékomponenty je možné pripojit’ na ktorom mieste.12Obr. 20Vyklopte DBA dopreduLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 19


6MontážPripojenie regulátoraViď aj kapitola 3 na str. 7.POZOR!Nie je možné súčasne pripojit’ viac ako jedenregulátor priamo na vykurovací kotol.A)1Raumtemp. Regler2Speicherfühler3424 VAC 56Dreiwegeventil789POZOR!Na kotol nie je možné pripojit’ dvojpolohovýregulátor s prvkom urýchľovania tepla (regulácias anticipačným odporom).POZOR!Na prípojku 1-2 ( obr. 21) nie je možné pripojit’vodivý mostík, ale iba vhodný priestorovýregulátor alebo regulátor podľa vonkajšejteploty.Raumtemp. ReglerSpeicherfühler24 VACDreiwegeventilK prípojke 1-2 ( obr. 21) je možné pripojit’ nasledovnéregulátory:– dvojpolohový regulátor;– modulačný diaľkovo ovládaný priestorový regulátorLogamatic 250 RF;– modulačný regulátor Logamatic RC.Maximálny povolený odpor tohto okruhu je 100 Ω.Snímač zásobníka (príslušenstvo samostatného prístroja)K prípojke 3-4 ( obr. 21) je možné pripojit’ snímač zásobníkapre reguláciu teploty v externom zásobníku vykurovanias nepriamym ohrevom. Odstráňte mostík ( obr. 21, [A]).V prípade kotlov bez zabudovaného doskového výmenníkatepla sa sériovo dodáva spojovací konektor pre externýsnímač zásobníka.Obr. 21 Prípojky na zadnej strane DBAA: iba v prípade samostatných prístrojov bez snímačazásobníka1, 2 priestorový regulátor teploty3, 4 snímač zásobníka5 24 VAC6, 7 trojcestný ventil8, 9 snímač vonkajšej teplotyExterný trojcestný ventil (použit’ výlučne v prípadesamostatných prístrojov)K prípojke 5-6-7 ( obr. 21) je možné pripojit’ externýtrojcestný ventil pre zásobník vykurovania s nepriamymohrevom. Túto prípojku je možné použit’ iba vtedy, ak samotnýkotol nemá trojcestný ventil alebo bol zabudovaný trojcestnýventil odstavený z prevádzky (demontujte kryt motorazabudovaného trojcestného ventilu)! Max. elektrický príkon je6 VA pri 24 VAC. K prípojke 5-7 je možné pripojit’ trojcestnýventil s dvoma vodičmi ( obr. 21).K prípojke 5-7-7 je možné pripojit’ trojcestný ventil s tromavodičmi ( obr. 21).Snímač vonkajšej teplotyK prípojke 8-9 ( obr. 21) je možné pripojit’ snímač vonkajšejteploty pre reguláciu podľa vonkajšej teploty.20Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Obsluha 77 Obsluha7.1 Nastavenia na DBAKotol je vybavený DBA. DBA je spínacia centrála kotla.Umožňuje ovládat’ kotol ako aj vykonávat’ všetky nastavenia,napr. nastavit’ teplotu teplej vody.Na DBA sa nachádzajú nasledovné prvky:3 4 5 6Prevádzkový vypínačStlačením prevádzkového vypínača ( obr. 22, [1]) je možnézapnút’ a vypnút’ napájanie kotla.Tlačidlo Reset BAk sa na displeji zobrazí blikajúci kód poruchy, je možné znovuspustit’ kotol stlačením tlačidla Reset ( obr. 22, [2]).2 1 7UPOZORNENIE!Kotol je možné resetovat’ iba vtedy, ak sana displeji zobrazí blikajúci kód chyby.Obr. 22 DBA1 Prevádzkový vypínač2 Tlačidlo – Reset3 Tlačidlo – Service4 Displej5 Tlačidlo – Menu6 Tlačidlo – Šípka nahor7 Tlačidlo – Šípka nadolServisné tlačidlo APo stlačení servisného tlačidla A ( obr. 22, [3]) budekotol pracovat’ v servisnej prevádzke ( obr. 23).Viď menu 2: "Servisná prevádzka" na str. 22.Obr. 23DBA s vidlicovým kľúčom v servisnej prevádzkeDisplejNa displeji ( obr. 22, [4]) sa zobrazujú všetky nastaveniaa kódy chýb ( obr. 24).Tlačidlo menu ENastavenia vykurovacieho kotla je možné prelistovat’ na DBApomocou tlačidiel menu E, C a D ( obr. 22, [5], [6] a [7])a displeja.Viď menu 3: "Nastavenia" na str. 23.Obr. 24Nastavenia menu DBALogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 21


7ObsluhaMenu Normálna prevádzka1 [24] Aktuálne nameraná teplota výstupu vykurovania v °C. Viď aj tab. 12.2 Tlačidlo D podržte stlačené.3 [00] Aktuálne prúdenie teplej vody v litroch/minútu.4 Pokračovat’ v menu Normálna prevádzka? Áno → Krok 6Nie → Krok 55 Uvoľnite tlačidlo D. → Krok 16 Podržte stlačené tlačidlo C.7 [0h] kód prevádzky. Viď aj tab. 12.V tomto prípade: Prístroj je pripravený na prevádzku. Neexistuje potreba tepla.→ Krok 4Menu 1Normálny režim prevádzkyMenu servisná prevádzka (počas servisnej prevádzky nie je k dispozícii teplá voda)1 [24] Aktuálne nameraná teplota výstupu vykurovania v °C. Viď aj tab. 12.2 Aktivovat’ servisnú prevádzku? Áno → Krok 33 Stlačte 1 x tlačidlo A.4 ,24] Ihneď po tom, ako sa vľavo na displeji zobrazí vidlicový kľúč a plameň, spustí kotolna 30 minút servisnú prevádzku. Tu platí nastavená maximálna teplota výstupu vykurovaniapodľa menu "Nastavenia".5 Podržte krátko stlačené tlačidlo C.Nie → Krok 16 Je aktivovaná servisná prevádzka s čiastočnou zát’ažou [l0]. Skontrolujte pomer plynu a vzduchua ionizačný prúd.V prípade potreby nastavte pomer plynu a vzduchu. Viď odsek 8.2.7 "Kontrola a nastaveniepomeru plynu a vzduchu" a odsek 8.2.11 "Meranie ionizačného prúdu ( obr. 40)".7 Deaktivovat’ servisnú prevádzku? Áno → Krok 8Nie → Krok 68 Stlačte 1 x tlačidlo A.9 Podržte krátko stlačené tlačidlo C.10 Servisná prevádzka plná zát’až ,hi] je aktivovaná. Skontrolujte dynamický predbežný tlakplynu alebo vykonajte analýzu spalín podľa odsek 8.2.6 "Meranie predbežného tlaku plynu"a odsek 8.2.9 "Meranie hodnôt".11 Ukončit’ servisnú prevádzku plná zát’až? Áno → Krok 1212 Tlačidlo A 1x stlačit’ alebo počkat’, kým servisná prevádzka po 30 minútach skončí.Nie → Krok 1013 Servisná prevádzka sa deaktivuje. → Krok 1Menu 2Servisná prevádzka22Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Obsluha 7Menu Nastavenia1 [24] Aktuálne nameraná teplota výstupu vykurovania v °C. Viď aj tab. 12.2 Otvorit’ menu "Nastavenia"? Áno → Krok 3Nie → Krok 13 Stlačte 1 x tlačidlo E. → Krok 44 Je vykurovací kotol kombinovaný prístroj ? Áno → Krok 5Nie → Krok 95 [pr#( H / I ) Nastavená prevádzka teplej vody. Akonáhle sa na displeji objaví [pr#, je možnéprečítat’ údaj o aktuálnej prevádzke teplej vody alebo ju podľa potreby nastavit’. Viď aj tab. 11.6 Nastavit’ prevádzku teplej vody? Áno → Krok 77 Jednoduchým alebo viacnásobným stlačením tlačidiel C je možné zapnút’ alebo vypnút’prevádzku teplej vody.[pr# (H) : Prevádzka teplej vody na ECO, [pr# (I) : Prevádzka teplej vody na teplý štart.8 Stlačte 1 x tlačidlo E.Nie → Krok 89 [60) Nastavená teplota teplej vody v °C. Hneď ako sa na displeji objaví [60) bude možné načítat’aktuálnu prevádzku teplej vody alebo ju nastavit’ podľa potreby.Viď tiež tab. 10.10 Nastavit’ teplotu teplej vody? Áno → Krok 11Nie → Krok 1211 Nižšie: Teplotu teplej vody nastavte na nižšiu pomocou tlačidla D.Vyššie: Teplotu teplej vody nastavte na vyššiu pomocou tlačidla C.12 Stlačte 1 x tlačidlo E.13 [pr' ( K / L ) Nastavená vykurovacia prevádzka. Ihneď ako sa na displeji zobrazí [pr',bude možné prečítat’ údaje o aktuálnej vykurovacej prevádzke alebo ju nastavit’ podľa potreby.Viď aj tab. 12.14 Nastavit’ vykurovaciu prevádzku? Áno → Krok 1515 Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidiel D a C je možné zapnút’ alebo vypnút’vykurovaciu prevádzku. [pr. (K) : Vykurovacia prevádzka zapnutá, [pr; (L) :Vykurovacia prevádzka vypnutá.16 Stlačte 1 x tlačidlo E.17 [80. Nastavená teplota výstupu vykurovania v °C. Viď aj tab. 12. Ihneď ako sa na displeji zobrazí.Nie → Krok 16[80., bude možné načítat’ aktuálnu teplotu výstupu vykurovania, alebo ju nastavit’ podľa potreby.18 Nastavit’ teplotu výstupu vykurovania? Áno → Krok 19Nie → Krok 2019 Nižšie: Teplotu výstupu vykurovania nastavte na nižšiu pomocou tlačidla D.Vyššie: Teplotu výstupu vykurovania nastavte na vyššiu pomocou tlačidla C.20 Nebolo minimálne 10 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, alebo bolo prerušené siet’ové napätie? Áno → Krok 22Nie → Krok 2121 Stlačte 1 x tlačidlo E.22 Prípadne zmenené nastavenia sú teraz potvrdené. → Krok 1Menu 3NastaveniaLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 23


8Uvedenie do prevádzky8 Uvedenie do prevádzky8.1 Uvedenie do prevádzky vo všeobecnostiPočas uvádzania zariadenia do prevádzky použite protokolo uvedení do prevádzky v odsek 14.1.Prejdite všetky kroky uvedené v tejto kapitole, vyplňte protokola potvrďte uvedenie zariadenia do prevádzky podpisomapečiatkou firmy.8.1.1 Naplnenie a odvzdušnenie vykurovaciehozariadenia1Kotol je vybavený automatickým odvzdušňovacím ventilom( obr. 25), ktorý slúži na odvzdušňovanie prístroja.V niektorých situáciách môže byt’ potrebné vybavit’vykurovacie zariadenie okrem odvzdušňovacích ventilov narôznych vykurovacích telesách aj prídavnýmiodvzdušňovacími ventilmi.Pri napĺňaní vykurovacieho zariadenia vodou postupujtenasledovne:• Demontujte plášt’ prístroja ( obr. 19, str. 19).• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).Obr. 25Automatický odvzdušňovací ventil• Krytku automatického odvzdušňovacieho ventilu vľavohore na prístroji ( obr. 25, [1]) uvoľnite o jednu otáčku.• Otvorte servisné kohúty na prípojke výstupu a spiatočky.V prípade samostatných prístrojov:• Na vodovodný kohút napojte hadicu a naplňte ju vodou,až pokým v hadici už nebude žiaden vzduch.• Zatvorte vodovodný kohút.• Pripojte hadicu ku kohútu pre plnenie prístroja ( obr. 26).POZOR!Odvzdušnenie vykurovacieho zariadenia jedôležité. Pri plnení vykurovacieho zariadeniasa všetok vzduch v zariadení zhromažďujev najvyššom bode.• Úplne otvorte vodovodný kohút a plniaci kohút otvorte ibačiastočne. Týmto spôsobom správne naplníte vykurovaciezariadenie.• Natlakujte zariadenie na cca. 1,5 bar a potom zatvorteplniaci kohút.• Otvorte všetky odvzdušňovacie ventily v zariadení zdolanahor a zatvorte ich, aby mohol z vykurovaciehozariadenia uniknút’ všetok vzduch.Obr. 26Naplnenie samostatného prístroja24Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Uvedenie do prevádzky 8• Odvzdušňovaciu skrutku ( obr. 27, [1]) na prednej straneobehového čerpadla uvoľnite o 2 otáčky.POZOR!Uniká voda!1• Odvzdušnite obehové čerpadlo.POZOR!Odvzdušnenie obehového čerpadla je dôležitépre jeho životnost’. Klzné ložisko, ktoré sanachádza za odvzdušňovacou skrutkou, jemazané vykurovacou vodou.• Po vypustení všetkého vzduchu z vykurovaciehozariadenia je treba skontrolovat’ tlak pomocouanalógového manometra. Ak je tlak nižší ako 1,0 bar, jepotrebné do kotla doplnit’ vodu podľa vyššie uvedenéhopopisu.• Zatvorte vodovodný kohút.• Zatvorte plniaci a vypúšt’ací kohút vykurovacieho kotla.• Odstráňte hadicu.• Namontujte uzatváraciu hlavicu na plniaci a vypúšt’acíkohút.• Znova namontujte plášt’.• Uveďte kotol do prevádzky prepnutím siet’ového vypínačado polohy "1" ( obr. 34, [1]).V prípade kombinovaných prístrojov:• Otvorte oba kohúty diskonektora ( obr. 28) a natlakujtezariadenie na 1,0 – 1,5 bar.• Zatvorte oba kohúty diskonektora.• Otvorte všetky odvzdušňovacie ventily v zariadenízdola nahor a zatvorte ich, aby mohol z vykurovaciehozariadenia uniknút’ všetok vzduch.• Po vypustení všetkého vzduchu z vykurovaciehozariadenia je treba skontrolovat’ tlak pomocouanalógového manometra. Ak je tlak nižší ako 1,0 bar, jepotrebné do kotla doplnit’ vodu podľa vyššie uvedenéhopopisu.Obr. 27Uvoľnenie odvzdušňovacej skrutky obehového čerpadlaObr. 28Kohúty diskonektora (k dispozícii iba pri kombinovanýchprístrojoch Logamax plus GB022-24K)Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 25


8Uvedenie do prevádzky• Znova namontujte plášt’ ( obr. 29).• Uveďte kotol do prevádzky prepnutím siet’ového vypínačado polohy "1" ( obr. 34, [1]).Pokiaľ bol vykurovací kotol v prevádzke približne jeden týždeňa na displeji sa zobrazuje tlak nižší ako 1,0 bar, je treba dovykurovacieho zariadenia doplnit’ vodu. Pokles tlaku vovykurovacom zariadení je zapríčinený únikom vzduchovýchbublín cez spojky a cez (automatický) odvzdušňovač. Ajkyslík, ktorý obsahuje čerstvá vykurovacia voda, sa po určitomčase z vykurovacej vody uvoľní a zapríčiní tak pokles tlaku vovykurovacom zariadení.Ak je však potrebné do vykurovacieho zariadenia častodopĺňat’ doplňovaciu vodu, je možné, že sa jedná o únik vody.V takomto prípade treba príčinu chybného stavu čo najskôrodstránit’.Obr. 29Montáž plášt’a8.2 Ostatné práce potrebné pre uvedeniezariadenia do prevádzkyPred uvedením prístroja do prevádzky je nutné vykonat’a skontrolovat’ celý rad nastavení.8.2.1 Kontrola plynotesnosti plynového potrubia až kukotluPre rôzne merania tlaku použite vhodný manometer.Tento manometer musí byt’ schopný spracovat’ tlaky min.do 50 mbar. Presnost’ musí byt’ min. 0,01 mbar.Pri kontrole plynotesnosti plynového potrubia je trebapostupovat’ nasledovne:• Vypnite zariadenie z elektriny prepnutím prevádzkovéhovypínača do polohy "0" ( obr. 30, [1]).• Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte vonkajšieutesnenie časti nového potrubia až po tesnenie na plynovejarmatúre podľa platných predpisov (odsek 1.2). Pritommôže byt’ skúšobný tlak na vstupe plynového potrubia priotvorenom plynovom uzávere max. 150 mbar. Pri zistenínetesného miesta počas tejto kontroly utesnenia jepotrebné vykonat’ skúšku utesnenia všetkých spojov.Prostriedok použitý pri tejto kontrole utesnenia musí byt’schválený pre testovanie plynotesnosti.Prostriedok nenanášajte na elektrické vedenia.POZOR!Skontrolujte utesnenie použitej meracejvsuvky/meracích vsuviek!1Obr. 30Prevádzkový vypínač DBA26Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Uvedenie do prevádzky 88.2.2 Odvzdušnenie plynového potrubia• Zatvorte plynový uzáver ( obr. 31, [1]).• Mierne uvoľnite tesniacu skutku v meracej vsuvkepredbežného tlaku a pripojte k nej dlhú hadicu ( obr. 33).• Otvorte plynový kohút ( obr. 31, [2]).• Unikajúci plyn odvádzajte von cez hadicu dovtedy, kýmnebude prúdit’ už len plyn.• Zatvorte plynový kohút ( obr. 31, [1]).• Demontujte hadicu a utiahnite tesniacu skrutku na meracejvsuvke predbežného tlaku.POZOR!Skontrolujte utesnenie meracej vsuvkypredbežného tlaku!12Obr. 31 Plynový kohút1 Plynový kohút zatvorený2 Plynový kohút otvorený8.2.3 Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu /odvádzania spalín• Skontrolujte, či sa používa predpísaný systém pre prívodspaľovacieho vzduchu / odvádzanie spalín ( odsek 6.3.3"Zhotovenie prípojky spaľovacieho vzduchu a spalín",str. 16).• Skontrolujte, či bol namontovaný systém pre prívodspaľovacieho vzduchu / odvádzanie spalín v súlades príslušným návodom na inštaláciu.8.2.4 Kontrola druhu plynuJe veľmi dôležité, aby druh plynu, ktorý je pripojený k prístroju,bol rovnaký ako druh plynu, pre ktorý je prístroj od výrobyurčený. Ak by tomu tak nebolo, nesmiete uviest’ prístroj doprevádzky!Pri kontrole je treba postupovat’ nasledovne:• Informujte sa u plynárenského podniku na technicképarametre dodávaného druhu plynu.• Skontrolujte, či tento dodávaný druh plynu súhlasís druhom plynu, ktorý je uvedený na nálepke na rámealebo na typovom štítku ( tab. 2).Ak si želáte, je možné prístroj prestavit’ na iný druh plynu( tab. 3 a kapitola 9, Prestavenie na iný druh plynu).Dodávanýdruh plynuZemný plyn HKvapalnýplyn PTab. 2Druh plynuÚdaj na nálepke na prístrojiPri prípade dodávky je zariadeniepripravené na prevádzku nastavené naWobbeho index 14,1 kWh/m3 (vzt’ahujesa na 15 °C 1013 mbar), použiteľné prerozsah Wobbeho indexu 11,3 až15,2 kWh/m 3 .Nápis na štítku s upozornením na druhplynu:Nastavená kategória: G 20 - 2HPo prispôsobení (viď montážny návod"Prestavba na iný druh plynu") nastavenéna propán.Nápis na štítku s upozornením na druhplynu:Nastavená kategória: G 31 - 3PDruh plynu Priemer plynovej trysky v [mm]Logamax plus GB02224 24KZemný plyn H 4,45 4,45Kvapalný plyn P 3,45 3,45Tab. 3Priemer plynovej tryskyLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 27


8Uvedenie do prevádzky8.2.5 Nastavenie obmedzovača množstva teplej vody(iba kombinované prístroje)POZOR!Keďže tlak vody a odpor potrubia v sanitárnomzariadení môžu byt’ v závislosti od situácierozdielne, je dôležité, aby bolo nastavenéprietokové množstvo teplej vody v kotle.Nastavte prietokové množstvo teplej vody pomocouobmedzovača množstva teplej vody ( obr. 32):– Zvýšenie množstva teplej vody:Otáčajte ventil v smere "+".– Zredukovanie množstva teplej vody:Otáčajte ventil v smere "-".Nastavte prietokové množstvo teplej vody na jedno odbernémiesto, na ktoré užívateľ kladie najvyššie požiadavky týkajúcesa komfortu teplej vody.Výrobné nastavenie Logamax plus GB022-24/24K:10 l/min. pri teplote 48 °C.Vychádza sa tu z prívodnej teploty studenej vody 10 °C.Obr. 32Obmedzovač množstva teplej vody8.2.6 Meranie predbežného tlaku plynuExistujú dve možnosti ako zmerat’ predbežný tlak plynuv prístroji:– Meranie statického predbežného tlaku plynu (prístrojodstavený z prevádzky);– Meranie dynamického predbežného tlaku plynu (prístrojv prevádzke pri plnej zát’aži).UPOZORNENIE!Rozdiel medzi statickým a dynamickýmpredbežným tlakom plynu nesmie byt’ väčšíako 5 mbar. Ak je rozdiel väčší, možno sa jednáo príliš vysoký odpor v plynovom potrubí. Ak jevnútorné potrubie v poriadku, obrát’te sa naplynárenský podnik.28Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Uvedenie do prevádzky 8Meranie statického predbežného tlaku plynu• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača na DBA ( obr. 34, [1]) do polohy "0".• Zatvorte plynový kohút pod prístrojom ( obr. 31, [1]).• Nastavte manometer na nulu.• Skrutku na najnižšej meracej vsuvke (meracia vsuvkapredbežného tlaku) uvoľnite o dve otáčky ( obr. 33, [1]).• Nasuňte hadicu manometra na meraciu vsuvkupredbežného tlaku ( obr. 33, [2]).• Pomaly otvorte plynový kohút.• Zmerajte statický predbežný tlak plynu.• Porovnajte nameraný predbežný tlak plynu s nominálnympredbežným tlakom plynu z tab. 2 na str. 27.• Potom zmerajte dynamický predbežný tlak plynu.Meranie dynamického predbežného tlaku plynu• Prejdite hore uvedené kroky ("Meranie statickéhopredbežného tlaku plynu").• Otvorte minimálne dva uzatváracie ventily vykurovacíchtelies.Obr. 33Meranie predbežného tlaku plynu• Uveďte kotol do prevádzky prepnutím siet’ového vypínačado polohy "1" ( obr. 34, [1]).3• Spustite režim "Hi " prístroja tak, že dvakrát stlačíteservisné tlačidlo ( obr. 34, [2]), kým sa vľavo hore nadispleji nezobrazí symbol vidlicového kľúča( obr. 34, [3]) ( menu 2: "Servisná prevádzka" nastr. 22).• Zmerajte dynamický predbežný tlak plynu a hodnotymeraní si zaznačte do protokolu.• Dynamický predbežný tlak plynu musí byt’ nasledovný:V prípade zemného plynu min. 14, max. 22 mbar(menovitý pripojovací tlak 18 mbar).V prípade kvapalného plynu min. 25, max. 45 mbar(menovitý pripojovací tlak 37 mbar).1Obr. 34Režim Hi DBA2• Vyberte meraciu hadicu z meracej vsuvky predbežnéhotlaku.• Dotiahnite skrutku v meracej vsuvke predbežného tlaku.POZOR!Skontrolujte plynovú tesnost’ použitej meracejvsuvky/meracích vsuviek!V prípade príliš vysokého predbežného tlaku plynu je nutnépred prístroj namontovat’ regulátor tlaku plynu.Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 29


8Uvedenie do prevádzky8.2.7 Kontrola a nastavenie pomeru plynu a vzduchuPOŠKODENIE HORÁKAmožné v dôsledku nesprávneho nastaveniapomeru plynu a vzduchu!• Pomer plynu a vzduchu nastavujte výlučnepri čiastočnej zát’aži (malej zát’aži)!• Pomer plynu a vzduchu nastavujte ibana základe rozdielu tlaku plynu a vzduchua nikdy na základe nameraných hodnôtspalín ako CO/CO 2 /NO x !• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Uvoľnite poistnú skrutku pomocou odvzdušňovaciehokľúča a snímte plášt’ prístroja ( obr. 4, str. 11).• Zatvorte plynový kohút pod prístrojom ( obr. 31, [1]).• Otvorte minimálne dva uzatváracie ventily vykurovacíchtelies.• Uvoľnite skrutku v hornej meracej vsuvke (meracia vsuvkatlaku horáka) o dve otáčky ( obr. 35, [1]).• Nastavte manometer na nulu.• Prepojte kladnú prípojku tlakomera pomocou hadices meracou vsuvkou tlaku horáka ( obr. 35, [2]).• Otvorte plynový kohút ( obr. 31, [2]).• Uveďte kotol do prevádzky prepnutím siet’ového vypínačado polohy "1" ( obr. 34, [1]).• Prepnite prístroj do režimu "Lo" tak, že jedenkrát stlačíteservisné tlačidlo A ( obr. 36, [1]).Viď menu 3: "Nastavenia" na str. 23.Obr. 351Meranie a nastavenie pomeru plynu a vzduchuObr. 36DBA – režim Lo30Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Uvedenie do prevádzky 8• Prečítajte rozdiel tlaku (pomer plynu/vzduchu).Optimálny rozdiel tlaku je –5 Pa (–0,05 mbar).Rozdiel tlaku musí byt’ medzi –10 a 0 Pa ( obr. 37).Ak by tomu tak nebolo, je potrebné postupovat’ prinastavovaní nasledovne:121-15 -10 -5 0 5 (Pa)-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 (mbar)3 4Obr. 37 Rozdiel tlaku plynu/vzduchu pri čiastočnej zát’aži1 Nesprávne2 Správne3 Otočit’ doľava4 Otočit’ doprava• Pomocou plochého skrutkovača demontujte kryt( obr. 38, [1]).• Pomocou imbusového kľúča (4 mm) nastavtenastavovaciu skrutku tlaku v horáku ( obr. 38, [1]) nasprávny rozdiel tlaku (pomer plyn/vzduch, obr. 37).• Namontujte kryt ( obr. 38, [1]).• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Zatvorte plynový kohút pod prístrojom ( obr. 31, [1]).• Vyberte meraciu hadicu z meracej vsuvky tlaku v horáku.• Utiahnite skrutku v meracej vsuvke tlaku v horáku.• Otvorte plynový kohút ( obr. 31, [2]).• Uveďte kotol do prevádzky prepnutím siet’ového vypínačado polohy "1" ( obr. 34, [1]).POZOR!Skontrolujte plynovú tesnost’ použitej meracejvsuvky/meracích vsuviek!• Namontujte plášt’.8.2.8 Kontrola plynovej tesnosti kotla počas prevádzkyObr. 38Nastavenie pomeru plynu a vzduchuUPOZORNENIE!Keď je kotol zapnutý, skontrolujte tesnost’všetkých plynových tesnení v kotle.Použitý prostriedok na vyhľadávanie netesnostímusí vyhovovat’ predpisom a nesmie príst’ dokontaktu s elektrickými káblami.Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 31


8Uvedenie do prevádzky8.2.9 Meranie hodnôt• Odskrutkujte príslušnú uzáverovú skrutku ( obr. 39) naprípojke systému vedenia spaľovacieho vzduchu a spalína po vykonaní merania ju znova zaskrutkujte. Prepnitekotol do režimu "Hi". Viď menu 3: "Nastavenia" na str. 23.Obsah oxidu uhoľnatéhoPOZOR!Hodnoty CO v stave bez prítomnosti vzduchumusia byt’ nižšie ako 400 ppm alebo 0,04 %objemu. Hodnoty okolo alebo nad 400 ppmpoukazujú na chybné nastavenie horáka,znečistenie plynového horáka alebo výmenníkatepla alebo na poruchy horáka.Bezpodmienečne zistite príčinu a odstráňte ju.128.2.10 Kontrola regulačného zariadeniaabezpečnostných opatreníPočas uvádzania zariadenia do prevádzky a pri každoročnejúdržbe je nutné skontrolovat’ správnu prevádzku a správnenastavenie všetkých regulačných zariadení a bezpečnostnýchopatrení.8.2.11 Meranie ionizačného prúdu ( obr. 40)Obr. 39 Miesta merania v spalinovej rúre1 Teplota spalín, CO 2 , CO, NO X2 Teplota spaľovacieho vzduchu• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Demontujte plášt’ prístroja ( obr. 19, str. 19).• Demontujte kryt horáka.• Uvoľnite zátrčku ionizačnej elektródy a zapojte meracíprístroj do série ( obr. 40).• Na meracom prístroji nastavte rozsah "jednosmerný prúdµA". Merací prístroj musí zobrazovat’ delenie mierky min.1µA.• Uveďte kotol do prevádzky prepnutím siet’ového vypínačado polohy "1" ( obr. 34, [1]).• Prepnite prístroj do režimu "Lo" tak, že jedenkrát stlačíteservisné tlačidlo A ( obr. 36, [1]).Viď menu 3: "Nastavenia" na str. 23.• Meranie inizačného prúdu. Meraný ionizačný prúd musíbyt’ >2 µA jednosmerného prúdu.• Zaznačte nameranú hodnotu do protokolu.• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Odstráňte merací prístroj a znova zastrčte zástrčku.• Namontujte kryt horáka.Obr. 40Meranie ionizačného prúdu32Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Uvedenie do prevádzky 8• Namontujte plášt’ a otočte poistnú skrutkuodvzdušňovacím kľúčom do polohy "zatvorená"( obr. 41).• Uveďte prístroj do prevádzky.Obr. 41Montáž plášt’a8.2.12 Vykonanie nastavení• Zadanie prevádzky teplej vody:Pomocou tlačidla menu "E" ( obr. 22, [5]) zadajteželanú prevádzku teplej vody vykurovacieho kotla( tab. 4 a menu 3: "Nastavenia" na str. 23).NastavenieH - ECO / studený štartI - Komfort / teplý štartVýznamMinimálny komfort – spotrebaenergie a usadzovanie vodnéhokameňa.Vykurovací kotol je v prevádzkeiba počas spotreby teplej vody.Maximálny komfort vďaka krátkejčakacej dobe na teplú vodu.Tab. 4Zadanie prevádzky teplej vody• Zadanie požadovanej hodnoty teplej vody:Pomocou tlačidla menu "E" ( obr. 22, [5]) zadajtepožadovanú teplotu teplej vody ( tab. 5 a menu 3:"Nastavenia" na str. 23).Nastavenie Jednotka Význam40 ... 60 °CŽelaná teplota na výstupe teplejvody.Tab. 5Zadanie požadovanej hodnoty TÚV• Zadanie vykurovacej prevádzky:Pomocou tlačidla menu "E" ( obr. 22, [5]) zadajtepožadovanú vykurovaciu prevádzku vykurovacieho kotla( tab. 6 a menu 3: "Nastavenia" na str. 23).NastavenieKLVýznamVykurovacia prevádzka zapnutáVykurovacia prevádzka vypnutá(letná prevádzka)Prevádzka teplej vody zostanek dispozícii.Tab. 6Zadanie vykurovacej prevádzky• Zadanie teploty výstupu:Pomocou tlačidla menu "E" ( obr. 22, [5]) nastavteželanú teplotu kotlovej vody pre vykurovaciu prevádzku( tab. 7 a menu 3: "Nastavenia" na str. 23).Nastavenie Jednotka Význam30 ... 90 °CŽelaná teplota výstupuvykurovania vykurovacej vody.Tab. 7Zadanie požadovanej teploty výstupu vykurovania8.2.13 Typový štítok• Zaznačte sériové číslo na druhý dodaný typový štítok(nálepka). Sériové číslo uvidíte na typovom štítku nazadnej strane kotla.• Nalepte druhý typový štítok na prednú alebo bočnú stranuplášt’a ( obr. 41).8.2.14 Poučenie užívateľa, odovzdanie podkladov• Podrobne informujte užívateľa o obsluhe a prevádzkevykurovacieho zariadenia.• Odovzdajte všetky podklady užívateľovi.Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 33


9Prestavenie na iný druh plynu9 Prestavenie na iný druh plynuPOZOR!Práce na plynových častiach smie vykonávat’iba špecializovaná firma s koncesiou.• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Zatvorte plynový uzáver ( obr. 31, [1]).• Demontujte plášt’ ( obr. 19) a kryt horáka.• Vytiahnite zástrčku ( obr. 42, [1], [2] a [3]) jednotkyplyn/vzduch.• Demontujte nasávacie potrubie vzduchu jednotkyplyn/vzduch ( obr. 42, [4]).• Vytiahnite zástrčku ionizačnej elektródy ( obr. 42, [6])a žhaviacej elektródy ( obr. 42, [5]).6512Jednotku plyn/vzduch je možné demontovat’ iba jej otočenímo štvrt’ otáčky dopredu (bajonetový uzáver) ( obr. 43, [A]) anásledným zdvihnutím nahor z výmenníka.Obr. 4234Vytiahnite zástrčku z ventilátora a plynovej armatúry2POZOR!Pri demontáži horáka z jednotky plyn/vzduchvymeňte tesnenie horáka.AUPOZORNENIE!Prestavba na iný druh plynu sa uskutočnívýmenou plynovej trysky ( obr. 44, [3]) podľatabuľky 8.B1• Uvoľnite tri skrutky ( obr. 44, [2]) a vytiahnite plynovúarmatúru z Venturiho trubice ( obr. 44, [1]).• Vyberte plynovú trysku z plynovej armatúry.• Na oboch stranách plynovej trysky namontujte novéO-krúžky ( obr. 44, [3]).Obr. 432Demontáž jednotky plyn/vzduch a horáka5.0013Obr. 44Výmena plynovej trysky34Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Prestavenie na iný druh plynu 9• Do plynovej armatúry vložte podľa tabuľky 8 novú plynovútrysku.• Namontujte plynovú armatúru.• Namontujte všetky diely v opačnom poradí.Druh plynuPriemer plynovej trysky v [mm]Logamax plus GB02224 24KZemný plyn H 4,45 4,45Kvapalný plyn P 3,45 3,45Tab. 8 Priemer plynovej trysky• Dve dodané nálepky nalepte na vykurovací kotol( obr. 45).• Otvorte uzáver plynu ( obr. 31, [2]).• Skontrolujte plynovú tesnost’ prípojok s novými gumovýmitesneniami medzi plynovým potrubím a plynovouarmatúrou.• Uveďte vykurovací kotol do prevádzky podľa odsek 8.2.7 "Kontrola a nastavenie pomeru plynu avzduchu".• Skontrolujte utesnenie prípojok medzi plynovou armatúroua Venturiho trubicou.• Skontrolujte, či sú prípojky medzi ventilátorom a horákomplynotesné ( obr. 43, [A]).• Nastavte pomer plynu/vzduchu podľa návodu na montáža údržbu vykurovacieho kotla.• Namontujte kryt horáka.• Namontujte plášt’ a otočte poistnú skrutkuodvzdušňovacím kľúčom do polohy "zatvorená"( obr. 41).Obr. 45NálepkaLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 35


10Revízia10 Revízia10.1 Všeobecné pokynyPonúknite Vášmu zákazníkovi výkon revízie a uzatvoreniezmluvy o údržbe v rozsahu podľa potreby. Informácie o tom,čo musí obsahovat’ zmluva o revízii a údržbe v potrebnomrozsahu nájdete v odsek 14.2: "Protokol o revízii" na str. 50a odsek 14.3: "Protokol o údržbe" na str. 52.10.1.1 Kontrola celkového stavu zariadenia• Skontrolujte celkový stav zariadenia.• V prípade 2-ročnej revízie je nutné z preventívnychdôvodov vymenit’ nasledovné tesnenia:– ploché tesnenie medzi plynovým potrubím a jednotkouplyn/vzduch ( obr. 48),– tesnenie vane na kondenzát ( obr. 53),– tesnenie horáka ( obr. 54),– tesnenie žhaviacej elektródy ( obr. 50),– tesnenie ionizačnej elektródy ( obr. 50).10.1.2 Vizuálna kontrola a kontrola funkcie zariadenia• Vykonajte vizuálnu kontrolu a kontrolu funkcie zariadenia.10.2 Príprava vykurovacieho kotla na čistenie• Odstavte kotol z prevádzky.NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTAspôsobené elektrickým prúdom pri otvorenomzariadení.• Pred otvorením zariadenia:Vypnite vykurovacie zariadenie z elektrinypomocou núdzového vypínača vykurovaniaalebo ho oddeľte od elektrickej sieteprostredníctvom príslušnej domovej poistky.• Zabezpečte vykurovacie zariadenie protineúmyselnému opätovnému zapnutiu.• Demontujte kryt horáka príp. poklop horáka vykurovaciehokotla.Po uplynutí jednej minúty môže pokles tlaku predstavovat’maximálne 10 mbar. V prípade veľkého poklesu tlaku je nutnépomocou penového prostriedku vykonat’ prehliadku všetkýchutesnených miest uzatváracieho ventilu, či sa na ňomnevyskytujú netesnosti. Ak nezistíte žiadnu netesnost’,zopakujte tlakovú skúšku. V prípade opätovného poklesu tlakuo viac než 10 mbar vymeňte uzatvárací ventil.10.2.2 Kontrola, či nie sú komora horáka a výmenníktepla znečistené10.2.3 Kontrola horáka10.2.4 Kontrola prevádzkovej schopnosti a bezpečnostiodvodu spalín10.2.5 Kontrola expanznej nádoby10.2.6 V prípade kombinovaných prístrojov: Skontrolujte,či je doskový výmenník tepla utesnený a či nie jezanesený vodným kameňom10.2.7 V prípade externých zásobníkov: Skontrolujteutesnenie a anódu10.2.8 Skontrolujte správne nastavenie regulátora10.2.9 Konečná kontrola revíznych prácZa týmto účelom zaznačte výsledky meraní a testov dorevízneho protokolu na str. 50.10.2.10 Potvrdenie odborne vykonanej revízie• Podpíšte revízny protokol na str. 50.• Skontrolujte správnu prevádzku kotla.• Zaznačte hodnoty a výsledky prehliadky do revíznehoprotokolu na odsek 14.2 a podpíšte s uvedením menaa dátumu.UPOZORNENIE!Ak je nutné odpojit’ plynové potrubia plynovéhohoráka, smie poklop horáka otvorit’ výlučnekúrenár.10.2.1 Kontrola vnútorného utesnenia• Vypnite zariadenie z prevádzky.• Skontrolujte vnútornú tesnost’ uzatváracieho ventiluplynového horáka na vstupnej strane so skúšobnýmtlakom min. 100 mbar a max. 150 mbar.36Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údržba 1111 Údržba odsek 14.3 "Protokol o údržbe".UPOZORNENIE!V prípade silného znečistenia kotla je nutnévykonat’ tu popísané čistenie horáka avýmenníka tepla. Pri pravidelnej údržbe totopostačuje. Vyčistite horák a výmenník teplav namontovanom stave pomocou mäkkej kefy(alebo stlačeným vzduchom).Za týmto účelom je nutné demontovat’ plášt’, elektródy naplynovej armatúre a jednotku horáka.Príprava na údržbu• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Zatvorte plynový uzáver pod kotlom ( obr. 31, [1]).• Demontujte plášt’ prístroja ( obr. 46).• Demontujte kryt horáka.• Uzatvorte prívod teplej a vykurovacej vody do kotla.Obr. 46Demontáž plášt’a11.1 Čistenie výmenníka tepla a horáka• Odstavenie vykurovacieho kotla z prevádzky.• Zatvorte plynový uzáver pod kotlom ( obr. 31, [1]).• Vytiahnite siet’ovú zástrčku zo zásuvky v stene.• Demontujte plášt’ prístroja ( obr. 46).• Demontujte plynovú spojku medzi plynovým potrubíma jednotkou plyn/vzduch ( obr. 47, [1]).1Obr. 47Demontáž plynovej spojky• Vymeňte ploché tesnenie medzi plynovým potrubíma jednotkou plyn/vzduch ( obr. 48).Obr. 48Výmena plochého tesnenia plynového potrubiaLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 37


11Údržba• Vytiahnite zástrčku ( obr. 49, [1], [2] a [3]) z jednotkyplyn/vzduch.• Demontujte nasávacie potrubie vzduchu jednotkyplyn/vzduch ( obr. 49, [4]).• Vytiahnite zástrčku ionizačnej elektródy ( obr. 49, [6])a žhaviacej elektródy ( obr. 49, [5]).6512• Demontujte žhaviacu elektródu ( obr. 50, [1]) a ionizačnúelektródu ( obr. 50, [2]).• Namontujte novú žhaviacu elektródu s kulisou a maticou.• Namontujte nový ionizačnú elektródu s novou kulisou,tesnením a maticou.Obr. 494Vytiahnite zástrčku z ventilátora a plynovej armatúry321Jednotku plyn/vzduch je možné demontovat’ iba jej otočenímo štvrt’ otáčky dopredu (bajonetový uzáver) ( obr. 51, [A])a následným zdvihnutím nahor z výmenníka.V prípade potreby vyčistite horák. S krytom horáka je nutnémanipulovat’ opatrne. Horák čistite iba stlačeným vzduchomalebo mäkkou kefou.POZOR!Pri demontáži horáka z jednotky plyn/vzduchvymeňte tesnenie horáka.• Predný diel výmenníka tepla je možné demontovat’ iba tak,že uvoľníte rýchlouzávery ( obr. 51, [B]).Obr. 50ABObr. 51Demtontáž žhaviacej elektródy a ionizačnej elektródy21Demontáž jednotky plyn/vzduch a horáka38Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údržba 11• Vyberte vratnú hlavu spalín z výmenníka tepla( obr. 52, [1]).• Vykonajte revíziu výmenníka tepla. Ak je výmenník teplaznečistený, je ho možné vyčistit’ kefou (alebo stlačenýmvzduchom).1POZNÁMKA!Iba v prípade silného znečistenia výmenníkatepla existuje možnost’ vypustit’ kotol anásledne demontovat’ výmenník tepla, aby hobolo možné vyčistit’.Obr. 52Demontujte vratnú hlavu spalín• Vymeňte tesnenie vane na kondenzát ( obr. 53, [1]).Tesnenie je nutné namontovat’ tak, aby nebolo napnutéa na koniec ho odrezat’ na správnu dĺžku.• Vymeňte štyri O-krúžky ( obr. 53, [2]), po dva kusy nakaždej strane.12Obr. 53Výmena tesnenia vane na kondenzátLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 39


11Údržba• Vyberte staré tesnenie horáka ( obr. 54).• Vložte nové tesnenie horáka.Obr. 54Výmena tesnenia horáka• Medzi prívod plynu a plynovú armatúru vložte nové plochégumené tesnenie ( obr. 55).• Všetko namontujte v opačnom poradí.Obr. 55Vloženie nového plochého gumeného tesnenia40Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údržba 1111.2 Čistenie sifónu• Demontáž nádoby na kondenzát ( obr. 56 a obr. 57).1Obr. 56Demontujte odvádzacie potrubie kondenzátu• V prípade potreby vymeňte manžetové tesnenie.• Vyčistite nádobu na kondenzát teplou vodou a kefou.• Naplňte nádobu na kondenzát vodou a znova namontujtevšetky komponenty v opačnom poradí.• Demontujte odvádzacie potrubie kondenzátu( obr. 56, [1]) a sifón.• Prepláchnite sifón a znova ho namontujte.Obr. 57Demontáž nádoby na kondenzátLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 41


11Údržba11.3 Kontrola prietoku teplej vody• Skontrolujte prietok teplej vody ( odsek 8.2.5).V prípade nedostatku teplej vody vymeňte doskový výmenníktepla, odsek 11.3.1.11.3.1 Výmena doskového výmenníka tepla• Odstavte prístroj z prevádzky prepnutím prevádzkovéhoprepínača do polohy "0" ( obr. 34, [1]).• Zatvorte potrubie studenej vody.• Vypustite vykurovacie zariadenie.• Otvorte kohút teplej vody.• Demontujte nádobu na kondenzát a sifón( obr. 56 a obr. 57).• Demontujte obe skrutky doskového výmenníka tepla( obr. 58).Obr. 58Demontujte skrutky z doskového výmenníka tepla• Vymeňte doskový výmenník tepla ( obr. 59).• Prepojte doskový výmenník tepla a zariadenie naodstraňovanie vodného kameňa a vyčistite ho.• Dôkladne prepláchnite doskový výmenník tepla a znova honasaďte.• V prípade potreby vymeňte 4 kruhové tesnenia.• Znova pripevnite doskový výmenník tepla obomaskrutkami.• Otvorte potrubie studenej vody.• Otvorte kohút teplej vody, aby bolo možné vyčistit’vykurovacie zariadenie.• Zatvorte kohút teplej vody a znova pripojte vykurovací kotolk zariadeniu.• Naplňte vykurovacie zariadenie podľa odsek 8.1.1.Obr. 59Výmena doskového výmenníka tepla42Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Diagnostika 1212 Diagnostika12.1 Ikony na displejiÚdaj na displejiFGHIJKLVýznam údaja na displejiServisná prevádzkaSignál ionizácie (kontrola plameňa)Prevádzka teplej vody, nastavenie "ECO" alebo požiadavka teplej vodyPrevádzka teplej vody, nastavenie "Teplý štart" alebo požiadavka teplej vodyPohotovostný režim, Prevádzka teplej vody na "teplý štart"Vykurovacia prevádzka alebo požiadavka na vykurovanieVykurovacia prevádzka vypnutáTab. 9Ikony na displeji12.2 Hodnoty na displejiHodnoty na displejiHodnota nadisplejiVýznam hodnoty na displeji Jednotka Oblast’[24] Aktuálna teplota výstupu vykurovania °C [/0] – [99] , [__]Tab. 10 Hodnoty na displeji12.3 Nastavenia na displejiTlačidloNastaveniena displejiNastavenia na displejiVýznam nastavení na displeji Jednotka Oblast’1x A


12Diagnostika12.4 Kódy chýbzDisplejovýkódVýznam kódu na displejiZobrazenie na displejiJe potrebnýreset?C [/0]Prevádzková fázaPrístroj je pripravený na prevádzku.–C[0a]Prevádzková fázaOptimalizácia spínania, 10 minút od štartu horáka.–C[0c]Prevádzková fázaPočkajte, kým sa aktivuje trojcestný ventil (ak je k dispozícii) alebo čerpadlo.–C[0e]Prevádzková fázaHorák je počas časovo proporčnej prevádzky vypnutý.–C[0h]Prevádzková fázaPrístroj je pripravený na prevádzku, žiadna požiadavka tepla.–C[0l]Prevádzková fázaFáza zážihu: Samočinný test DBA počas štartu horáka.–C[0u]Prevádzková fázaPripravte prístroj na prevádzku.–C[0y]Prevádzková fázaTeplota výstupu je vyššia ako bola nastavená.–?1c]PoruchaKontrola spalín (Bezpečnostný obmedzovač teploty spalín STB) alebo termostat horáka nameralvysokú teplotu a preto došlo k jeho otvoreniu.Áno 1)C[2f]PoruchaSnímač výstupu a bezpečnostný snímač nenamerali po štarte horáka žiadny nárast teploty vykurovacejvody, alebo teplotný rozdiel medzi snímačom výstupu a bezpečnostným snímačom je príliš veľký.NieC[2p]PoruchaBezpečnostný snímač nameral nárast teploty vykurovacej vody väčší ako 5 K/s.NieC[3a]PoruchaPlameň počas prevádzky zhasne. Je možné, že ventilátor riadne nefunguje.Nie?3l]PoruchaPočas fázy prípravy nie je k dispozícii žiaden tachosignál ventilátora.Áno 1)?3y]PoruchaVentilátor riadne nefunguje.Áno 1)?4a]PoruchaSnímač výstupu alebo bezpečnostný snímač nameral teplotu viac ako 105 °C.Áno 1)?4e]PoruchaSkrat medzi snímačom výstupu alebo bezpečnostným snímačom.Áno 1)?4l]PoruchaKontakty bezpečnostného snímača sú skratované alebo bezpečnostný snímač nameral teplotu vyššiuako 130 °C alebo ide o skrat.Áno 1)?4p]PoruchaKontakty snímačov výstupu alebo bezpečnostného snímača sú prerušené alebo defektné.Áno 1)C[6a]PoruchaPočas fázy zapaľovania bol nameraný nedostatočný ionizačný prúd.Nie?6a]PoruchaPočas fázy zapaľovania bol nameraný nedostatočný ionizačný prúd. Na prvom mieste sa objavíneblikajúci kód. Vykurovací kotol teraz vykoná 3 pokusy o štart. Potom sa zobrazí blikajúci kód 6A.Áno 1)?6c]PoruchaPo vyhasnutí horáka bola nameraná ionizácia.Áno 1)Tab. 12Zobrazenie na displeji44Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Diagnostika 12zDisplejovýkódVýznam kódu na displejiZobrazenie na displejiJe potrebnýreset?C[6l]PoruchaPočas prevádzkovej fázy plameň zhasneNie?7c]PoruchaSiet’ové napätie bolo počas poruchy s poistkou prerušené.Áno 1)!88|Fáza nábehuTest displeja počas fázy nábehu: Kód displeja sa na displeji zobrazí na maximálne 1 sekundu.?9a]PoruchaSystémová chyba.Áno 1)?9f]PoruchaKontakty plynovej armatúry sú prerušené.Áno 1)?9h]PoruchaSystémová chyba.Áno 1)?9l]PoruchaSystémová chyba.Áno 1)?9p]PoruchaSystémová chyba.Áno 1)?9y]PoruchaSkrat v plynovej armatúre.Áno 1)?e1]PoruchaPorucha DBA.Áno 1)?e2]PoruchaPorucha DBA.Áno 1)?e3]PoruchaPorucha DBA.Áno 1)?e4]PoruchaPorucha DBA.Áno 1)?ea]PoruchaPorucha DBA.Áno 1)?ec]PoruchaPorucha DBA.Áno 1)?ef]PoruchaUvoľnené kontakty KIM alebo skrat.Áno 1)[-h]Prevádzková fázaKotol zohrieva vykurovacie zariadenie.–[=h]Prevádzková fázaPrevádzka teplej vody.–[hi]Prevádzková fázaVykurovací kotol pracuje pri plnej zát’aži kvôli servisu.–[lo]Prevádzková fázaVykurovací kotol pracuje pri čiastočnej zát’aži kvôli servisu.–C[re]Prevádzková fázaReset (po stlačení tlačidla Reset na DBA dôjde k opätovnému spusteniu kotla)–Tab. 12Zobrazenie na displeji1) [//] + Ľubovoľné číslo. Pri tejto poruche sa obehové čerpadlo rozbehne a zostane v nepretržitej prevádzke, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvozamrznutia vykurovacieho zariadeniaLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 45


13Technické údaje13 Technické údaje13.1 Technické údajeLogamax plus Jednotka GB022-24 GB022-24KVšeobecneKategória druhu plynu podľa EN 437 (SK)II 2H3P 18 mbar, 37 mbar(zemný plyn H a kvapalný plyn P)Výkon teplej vody (kombinované prístroje) kW 5,7 – 28,5(s externým zásobníkom)5,7 – 28,5Menovité zat’aženie (spodná hodnota) vykurovania kW 5,7 – 23,0 5,7 – 23,0Menovité zat’aženie (horná hodnota) vykurovania kW 6,3 – 25,3 6,3 – 25,3Maximálna spotreba plynu (teplá voda/zásobník) m 3 /h 3,02 3,02Maximálna spotreba plynu (vykurovanie) m 3 /h 2,43 2,43Účinnost’ kotla (40/30 °C) (spodná hodnota/horná hodnota)(plná zát’až)% 104 / 104 104 / 104Účinnost’ kotla (40/30 °C) (spodná hodnota) (čiastočná zát’až) % 107 107Účinnost’ kotla (40/30 °C) (horná hodnota) (čiastočná zát’až) % 96,3 96,3Účinnost’ kotla (75/60 °C) (spodná hodnota/horná hodnota)(plná zát’až)Účinnost’ kotla (75/60 °C) (spodná hodnota/horná hodnota)(čiastočná zát’až)Straty cez komín pri vypnutom horáku (straty tepla v pohotovostnomrežime) pri menovitom zat’ažení% 95,7 / 86,2 95,7 / 86,2% 94,6 / 85,2 94,6 / 85,2% 1,2 1,2HlukPlná zát’až vykurovania / plná zát’až teplej vody / čiastočná zát’až dB(A) 43,4 / 47,1 / 30,4 43,4 / 47,1 / 30,4Priemer plynovej tryskyZemný plyn HKvapalný plyn Pmmmm4,453,454,453,45Okruh vykurovacej vodyMenovitý tepelný výkon (75/60 °C) kW 5,3 – 22,0 5,3 – 22,0Menovitý tepelný výkon (40/30 °C) kW 6,0 – 24,0 6,0 – 24,0Maximálna teplota výstupu °C 90 90Prípustný tlak zariadenia bar 1,0–3,0 1,0–3,0čerpadlo UP 15-50 UP 15-50Okruh TÚVOdberové množstvo teplej vody pri ΔT = 50 °C l/min - 8,0Odberové množstvo teplej vody pri ΔT = 35 K l/min - 11,5Pripojovací tlak teplej vody bar - 0,9–10Teplota TÚV °C - 30–60Prípojka odvodu spalínDruh prípojky odvodu spalín (konštrukčný druh) B 23 , B 33 , C 13 , C 33 , C 43 , C 53Odvod spalín / prívod spaľovacieho vzduchu Ø mm 60 / 100Prípojky potrubiaOdvádzanie kondenzátu Ø mm 30 30Výstup/spiatočka vykurovania (s montážnym rámom) Ø cól G¾" G¾"Studená voda/teplá voda (s montážnym rámom) Ø cól G½" G½"Plyn (montážny rám) (vonkajší rozmer) Ø cól G1" G1"Parametre spalínNormovaný emisný faktor NO x ppm (mg/kWh)


Technické údaje 13Logamax plus Jednotka GB022-24 GB022-24KÚdaje o elektrickej častiPripojovacie siet’ové napätie V 230 230Krytie IP 40 (B xx ), IP X4D (C xx )Elektrický príkonPohotovostný režim / čiastočná zát’až / plná zát’až W 4 / 88 / 110 4 / 88 / 110Rozmery a hmotnost’Výška mm 780 780Šírka mm 460 560Hĺbka mm 330 330Hmotnost’ bez plášt’a (s plášt’om) kg 30 (33) 31 (34)13.2 Zvyšková dopravná výška vykurovacieho zariadenia4003501.[mbar]3002502001501005000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000[l/h]Obr. 60 Zvyšková dopravná výška kotlaLogamax plus GB022-24/24K[mbar] = zvyšková dopravná výška[l/h] = prietokové množstvo1. = 275 mbar pri 900 l/hLogamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 47


13Technické údaje13.3 Schéma zapojenia1)2)Len u prístrojov GB022-24 bez interného ohrevu TÚV:len pripojenie snímaèa zásobníka, odstráni… mostíkLen u kombinovaných prístrojov GB022-24KJP2 JP4 JP3JP1Kolík 1Kolík 17Modulaèná reguláciaalebo regulácia zap/vyp1)Externý snímaè zásobníkaKolík 1Kolík 17Kolík 4Kolík 1Kolík 6Kolík 1Snímaè vonkajšej teplotyNízke napätieDBAVysoké napätieJP1 JP2 JP4 JP324 VACUzemnenieTrojcestný ventil891234567Sie…230 VAC,50 Hz123424 VAC0 VACSpínací kontaktDBA3 14JP2L NSie…230 VAC, 50 HzJP1 JP4 JP37 6 1 2 3 4120 VAC15 16 13 12 11 10177N L N L1 6 2 3 4 55 6 14 15 1 11 3 2 9 8 10 4HoøákovýtermostatBezpeènostný snímaè52 1 3 1 3 2 1 2 4Snímaè výstupuN L PE N L PE1 4 5 3 2 1 1 3 2Spaliny – STBIonizaèná elektródaM~M~VentilátorÈerpadlo†haviaca elektróda2)Turbínový-prietokovýsenzor teplej vodyTrojcestnýventilPlynováarmatúraSie…ovýspínaèObr. 61Schéma zapojenia Logamax plus GB022-24(K)48Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Protokoly 1414 Protokoly14.1 Protokol o uvedení do prevádzkyPráce pri uvádzaní do prevádzkyDátum:1. Naplnenie a odvzdušnenie vykurovacieho zariadenia2. Kontrola plynotesnosti plynového potrubia až ku kotlu( odsek 8.2.1, str. 26)3. Odvzdušnenie plynového potrubia( odsek 8.2.2, str. 27)4. Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu / odvádzania spalín( odsek 8.2.3, str. 27)5. Kontrola druhu plynu (v prípade potreby prestavit’ druh plynu)( odsek 8.2.4, str. 27)Priemer plynovej trysky:6. Nastavenie obmedzovača množstva teplej vody (iba kombinované prístroje)( odsek 8.2.5, str. 28)7. Zmerajte statický predbežný tlak plynu( odsek 8.2.6, str. 28)8. Zmerajte dynamický predbežný tlak plynu( odsek 8.2.6, str. 28)9. Kontrola a nastavenie pomeru plynu a vzduchu( odsek 8.2.7, str. 30)10. Kontrola tesnosti v prevádzkovom stave( odsek 8.2.8, str. 31)___________________________ mm___________ l/min.___________ mbar___________ mbar________________________________11. Kontrola regulačného zariadenia a bezpečnostných opatrení( odsek 8.2.10, str. 32)12. Zmerajte ionizačný prúd( odsek 8.2.11, str. 32)___________ µA13. Pripevnite typový štítok( odsek 8.2.13, str. 33)14. Namontujte plášt’( odsek 8.2.13, str. 33)15. Poučenie užívateľa, odovzdanie podkladov( odsek 8.2.14, str. 33)16. Potvrďte uvedenie zariadenia do prevádzkyPotvrdenie odborného uvedenia do prevádzky(Pečiatka firmy, podpis)Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 49


14Protokoly14.2 Protokol o revíziiNa základe revízneho protokolu získate prehľad o revíznychprácach, ktoré je potrebné vykonat’.Pri revízii vyplňte protokol.• Vykonané revízne práce podpíšte a zaznačte dátum.Revízne prácePoznámky(podpis)1. Kontrola celkového stavu zariadenia2. Vizuálna kontrola a preskúšanie prevádzky zariadenia3. V plynovodných a vodovodných komponentoch zariadenia skontrolujte nasledovné:- utesnenie ( odsek 10.2.1, str. 36)- viditeľná korózia- príznaky starnutia materiálu4. Kontrola, či nie sú komora horáka a výmenník tepla znečistené( odsek 10.2.2, str. 36)5. Kontrola horáka( odsek 10.2.3, str. 36)6. Kontrola prevádzkovej schopnosti a bezpečnosti odvodu spalín( odsek 10.2.4, str. 36)7. Skontrolujte predbežný tlak expanznej nádoby( odsek 10.2.5, str. 36)8. V prípade kombinovaných prístrojov: Skontrolujte, či je doskový výmenník tepla utesnený a či nieje zanesený vodným kameňom( odsek 10.2.6, str. 36)V prípade externých zásobníkov: Skontrolujte utesnenie a anódu( odsek 10.2.7, str. 36)9. Skontrolujte správne nastavenie regulátora( odsek 10.2.8, str. 36)10. Konečná kontrola revíznych prác, za týmto účelom vykonajte merania a zdokumentujte výsledkymeraní a testov ( odsek 10.2.9, str. 36)11. Potvrdenie odborne vykonanej revízie( odsek 10.2.10, str. 36)(pečiatka / dátum / podpis)50Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Protokoly 14Poznámky(podpis)Poznámky(podpis)Poznámky(podpis)Poznámky(podpis)Poznámky(podpis)Poznámky(podpis)Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 51


14Protokoly14.3 Protokol o údržbeÚdržbové práce Dátum: Dátum: Dátum:1. Čistenie výmenníka tepla a horáka( odsek 11.1, str. 37)2. Kontrola plynotesnosti plynového potrubia ažku kotlu ( odsek 8.2.1, str. 26)3. Meranie predbežného tlaku plynu( odsek 8.2.6, str. 28) ________________ ________________ ________________4. Kontrola a nastavenie pomeru plynu a vzduchu[Pa] ( odsek 8.2.7, str. 30) ________________ ________________ ________________5. Kontrola tesnosti v prevádzkovom stave( odsek 8.2.8, str. 31)6. Zaznačenie nameraných hodnôtPodtlak [Pa] ________________ ________________ ________________Teplota spalín brutto t A [°C] ________________ ________________ ________________Teplota vzduchu t L [°C] ________________ ________________ ________________Teplota spalín netto t A - t L [°C] ________________ ________________ ________________Obsah oxidu uhličitého (CO 2 )alebo obsah kyslíka (O 2 ) [%] ________________ ________________ ________________Straty spalín q A [%] ________________ ________________ ________________Obsah oxidu uhoľnatého (CO),zmerajte bez vzduchu [ppm] ________________ ________________ ________________7. Kontrola regulačného zariadeniaa bezpečnostných opatrení( odsek 8.2.10, str. 32)8. Zmerajte ionizačný prúd [µA]( odsek 8.2.11, str. 32) ________________ ________________ ________________9. Namontujte plášt’( odsek 8.2.13, str. 33)10. Potvrdenie o údržbePotvrdenie odborne vykonanej údržby(Pečiatka firmy, podpis)52Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Protokoly 14Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: Dátum:________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________Logamax plus GB022-24(K) - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 53


15Zoznam kľúčových slov15 Zoznam kľúčových slovSymbolsŠpecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46AAutomatický odvzdušňovací ventil . . . . . . . . . . . . . . . 24DDiagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Doba dobehu čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Dodávaný druh plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Doskový výmenník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Druh plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 35EČistenie horáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Čistenie horáka a výmenníka tepla . . . . . . . . . . . . . . . 37Elektrická prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Expanzná nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12HHorák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38IIonizačný prúd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Ionizačná elektróda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32JJednotka plyn/vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 37KKategória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Kohút pre plnenie a vypúšt’anie zariadenia . . . . . . . . . 8MMontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10OOdvzdušnenie plynového potrubia . . . . . . . . . . . . . . . 27Odvzdušnenie vykurovacieho zariadenia . . . . . . . . . 24Ovládací panel (DBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21PPlnenie vykurovacieho zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . 24Plynový kohút . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Plynová armatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Plynová tryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Plynové potrubie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Pomer plyn/vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Predpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Prevádzka teplej vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Prípojka vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Protokoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49RRegulátor tlaku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Revízia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Rozmery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8SSifón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41TTechnické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Teplota TÚV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Teplota výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Teplota výstupu vykurovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Tesnost’ plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 31Trojcestný ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20UÚdržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24VVýmenník tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 37, 38, 39Vybalenie prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Vykurovacia prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


PoznámkyLogamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 55


721.479A 0005

More magazines by this user
Similar magazines