Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 102 جرگبه نکردند پیدا کاری که آنها از بسیاری راند.‏ مزدوران صفوف به هم را شده ورشکست علیهزیادی تصویبنامههای و قوانین شاه زمان در شدند.‏ رانده دائم بیکاران و مستمندان ۀ ‏»اکونومیست«،‏مجلهٔ‏ زمان،‏ درآن شد.‏ گذاشته اجرا بهموقع و تصویب کوچک تولیدکنندگان نوشت:‏تمام صراحت با سرمایه«،‏ انباشت ‏»درندگان بلندگوی هیچکسبرای هم نفعی نرسانند،‏ جامعه به زیان و ضرر اگر کوچک،‏ سرمایههای میلیونیک از کمتر سرمایههای که کسانی به دولت که است رسیده فرا آن هنگام ندارند.‏ )1354/3/3(بگیرید.‏ قاطع تصمیم یکبار برای ندهد.‏ کسب اجازهٔ‏ دارند تومان زا جلوگیری دورهگرد،‏ کوچک فروشندگان جمعآوری بهبهانهٔ‏ یکبار،‏ چندگاه هر تولیدکنندگانکار و کسب از غیره،‏ و تولیدی و صنعتی واحدهای کردن بهداشتی گرانفروشی،‏ اینخدمت در هم صنفی نظام و اصناف اطاق میشد.‏ جلوگیری خردهپا کسبهٔ‏ و کوچک یعنییافت،‏ کاهش باب 1500 به باب 2500 از قصابی مغازههای 51، سال در بود.‏ سیاست نانوائیواحد 1300 تعداد 1352، سال در کردند.‏ محروم کسب از را صاحبمغازه قصاب هزار 140و تاکسی 700 تهران در گرانفروشی،‏ بهبهانهٔ‏ سال،‏ دو عرض در تنها کردند.‏ حذف را سلببزرگ بسیار واقعیت از است ناقصی نمونههای اینها کردند.‏ تعطیل را خشکشوئی شرایطو شکل بود این مستمندان.‏ و مزدوران صفوف به آنان راندن و مردم تودهٔ‏ از مالکیت ندارند.‏فروش برای خود کار نیروی جز چیزی که مزدورانی اردوی تشکیل ایدئولوژیکمبارزهٔ‏ چگونگی و مزدوران صفوف در نظم ایجاد نیازکه است روشن آنقدر مسأله ظاهراً‏ مزدوران صفوف در نظم ایجاد چگونگی دربارهٔ‏ ‏ٔههم و مصر شیلی،‏ ترکیه،‏ جنوبی،‏ کرهٔ‏ مثل کشورهایی دربارهٔ‏ که آنچه ندارد.‏ توضیح به کهآنجا از کرد.‏ تکرار میتوان ایران مورد در میدانیم،‏ التین آمریکای فاشسیتی کشورهای گفتنبه نیازی چشیدهایم،‏ و دیده را محمدرضاشاهی و رضاخانی حیوانی دیکتاتوری ما ازفقط و نبوده اجتماعی هدف بدون دیکتاتوریها این که کرد تکرار باید فقط و نیست دربلکه نمیشد،‏ ناشی اجانب به آنها وابستگی و دیکتاتورمنشانه شهوت و شخصی غرض خدمتدر حیوانی دیکتاتوری این ما.‏ کشور در سرمایهداری رشد از بود مرحلهای حال عین بود.‏سرمایه بدوی انباشت اینکرد تأکید باید که چیزی تنها نیست.‏ توضیح به نیازی هم ایدئولوژیک مبارزۀ دربارۀ خدمتدر همه و همه مینامند،‏ اینها امثال و غربزدگی و غربی فرهنگ را آنچه که است است.‏بدوی انباشت مرحلهٔ‏ ویژگیهای از و سرمایهداری رشد

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 103روند انباشت بدوی سرمایه پس از انقالبگرچه آمار و ارقام مطمئنی در این زمینه زیاد در دسترس نیست،‏ فقط به ذکر چندآمار توجه میدهیم:‏طی چهار سال اول انقالب،‏ یعنی سالهای 60 59، 58، و 61، مردم ایران کمتر ازسالهای قبل از انقالب کاال مصرف کردهاند.‏ به این معنا که در سال 56 مصرف مردم 184میلیارد تومان بوده و در سالهای پس از انقالب با همان قیمتهای ثابت،‏ به 150 میلیاردو حداکثر 160 میلیارد تومان رسیده است ‏)به قیمت ثابت سال 1353( که ساالنه 30 تا 40میلیارد تومان،‏ یعنی 22 درصد از سال 56 کمتر است.‏ با توجه به افزایش جمعیت باید گفتکه مصرف سرانه از مقداری هم که این آمار نشان میدهد خیلی کمتر است و احتماالً‏ 25درصد کمتر از سال 56 است.‏ اما مردم ایران برای همین مقدار کاال،‏ که دو سوم سال 56بوده است،‏ در طول این چهار سال مبالغی بهمراتب بیش از سال 56 پرداخته اند،‏ به طوریکه در سال 61 این میزان پرداخت دو برابر سال 56 بوده است.‏ خرید مردم بهقیمت جاریدر سال 270 56، میلیارد تومان بوده و در سال 61 ‏)برای سه چهارم همان مقدار کاال(‏ 570میلیارد تومان پرداخت شده است.‏ تفاوت قیمت فقط در این دو سال 300 میلیارد توماناست،‏ و در 4 سال اول انقالب مردم ایران با وجود مصرف کمتر،‏ یعنی زندگی حقیرانهتر،‏مجبور بودهاند جمعاً‏ 627 میلیارد تومان بیشتر بپردازند.‏ این پولها کجا رفته؟ از جیبمردم بیرون آمده و به جیب یک گروه کوچک ریخته شده است.‏ یک آمار دیگر حاکی است کهنقدینگی بخش خصوصی،‏ بهصورت سپرده در بانکها،‏ که در سال 2/3 56، میلیارد تومانبوده در سال 61 به 635 میلیارد تومان رسیده،‏ یعنی در ظرف 4 سال سه برابر شده است.‏این در حالی است که در سال 61 سرمایهداران کمتر پول خود را در بانک میگذاشتند.‏ طبقآمار دیگری،‏ نقدینگی بخش خصوصی در سال 66 یک تریلیون و 200 میلیارد تومان برآوردشده است.‏ طبق آمار رسمی،‏ تنها در چهار سال اول انقالب 33 میلیارد دالر ارز از طرفدولت به سرمایهداران بزرگ برای واردات کاال داده شده است،‏ در حالی که در 4 سال پیشاز انقالب،‏ 30 میلیارد دالر به آنها واگذار شده بود.‏ با این تفاوت که،‏ بهای دالر در بازار آزادقبل از انقالب با نرخ رسمی آن تفاوتی نداشت،‏ اما پس از انقالب بسته به شرایط نرخ بازارسیاه،‏ 5 تا 10 برابر نرخ رسمی دولتی بود.‏ بهای کل ارزی که به آقایان سرمایهداران تقدیمشد 330 میلیارد تومان بوده که بهای آن در بازار سیاه،‏ بسته به شرایط،‏ میان 2000 تا 3300میلیارد تومان تفاوت میکرد.‏ یک رقم دیگر حاکی است که دولت در چهار سال اول انقالببرای جبران کسر بودجهٔ‏ دولتی 14 هزار میلیارد ریال از داخل وام گرفته که یا بهمعنای چاپاسکناس بدون پشتوانه است و یا پرداخت مبالغ عظیمی بهره به صاحبان سرمایه.‏ در حالیکه در 4 سال قبل از انقالب،‏ قرضی که دولت از داخل گرفت جمعاً‏ 400 میلیارد ریال بود.‏در 4 ساله بعد از انقالب سیستم بانکی دولتی بیش از 12 هزار میلیارد ریال به سرمایهداران

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
دریافت فایل
2010/1 ہرامش 24 دلج
الوجیزه فی علم الدرایه