Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 102 جرگبه نکردند پیدا کاری که آنها از بسیاری راند.‏ مزدوران صفوف به هم را شده ورشکست علیهزیادی تصویبنامههای و قوانین شاه زمان در شدند.‏ رانده دائم بیکاران و مستمندان ۀ ‏»اکونومیست«،‏مجلهٔ‏ زمان،‏ درآن شد.‏ گذاشته اجرا بهموقع و تصویب کوچک تولیدکنندگان نوشت:‏تمام صراحت با سرمایه«،‏ انباشت ‏»درندگان بلندگوی هیچکسبرای هم نفعی نرسانند،‏ جامعه به زیان و ضرر اگر کوچک،‏ سرمایههای میلیونیک از کمتر سرمایههای که کسانی به دولت که است رسیده فرا آن هنگام ندارند.‏ )1354/3/3(بگیرید.‏ قاطع تصمیم یکبار برای ندهد.‏ کسب اجازهٔ‏ دارند تومان زا جلوگیری دورهگرد،‏ کوچک فروشندگان جمعآوری بهبهانهٔ‏ یکبار،‏ چندگاه هر تولیدکنندگانکار و کسب از غیره،‏ و تولیدی و صنعتی واحدهای کردن بهداشتی گرانفروشی،‏ اینخدمت در هم صنفی نظام و اصناف اطاق میشد.‏ جلوگیری خردهپا کسبهٔ‏ و کوچک یعنییافت،‏ کاهش باب 1500 به باب 2500 از قصابی مغازههای 51، سال در بود.‏ سیاست نانوائیواحد 1300 تعداد 1352، سال در کردند.‏ محروم کسب از را صاحبمغازه قصاب هزار 140و تاکسی 700 تهران در گرانفروشی،‏ بهبهانهٔ‏ سال،‏ دو عرض در تنها کردند.‏ حذف را سلببزرگ بسیار واقعیت از است ناقصی نمونههای اینها کردند.‏ تعطیل را خشکشوئی شرایطو شکل بود این مستمندان.‏ و مزدوران صفوف به آنان راندن و مردم تودهٔ‏ از مالکیت ندارند.‏فروش برای خود کار نیروی جز چیزی که مزدورانی اردوی تشکیل ایدئولوژیکمبارزهٔ‏ چگونگی و مزدوران صفوف در نظم ایجاد نیازکه است روشن آنقدر مسأله ظاهراً‏ مزدوران صفوف در نظم ایجاد چگونگی دربارهٔ‏ ‏ٔههم و مصر شیلی،‏ ترکیه،‏ جنوبی،‏ کرهٔ‏ مثل کشورهایی دربارهٔ‏ که آنچه ندارد.‏ توضیح به کهآنجا از کرد.‏ تکرار میتوان ایران مورد در میدانیم،‏ التین آمریکای فاشسیتی کشورهای گفتنبه نیازی چشیدهایم،‏ و دیده را محمدرضاشاهی و رضاخانی حیوانی دیکتاتوری ما ازفقط و نبوده اجتماعی هدف بدون دیکتاتوریها این که کرد تکرار باید فقط و نیست دربلکه نمیشد،‏ ناشی اجانب به آنها وابستگی و دیکتاتورمنشانه شهوت و شخصی غرض خدمتدر حیوانی دیکتاتوری این ما.‏ کشور در سرمایهداری رشد از بود مرحلهای حال عین بود.‏سرمایه بدوی انباشت اینکرد تأکید باید که چیزی تنها نیست.‏ توضیح به نیازی هم ایدئولوژیک مبارزۀ دربارۀ خدمتدر همه و همه مینامند،‏ اینها امثال و غربزدگی و غربی فرهنگ را آنچه که است است.‏بدوی انباشت مرحلهٔ‏ ویژگیهای از و سرمایهداری رشد

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 103روند انباشت بدوی سرمایه پس از انقالبگرچه آمار و ارقام مطمئنی در این زمینه زیاد در دسترس نیست،‏ فقط به ذکر چندآمار توجه میدهیم:‏طی چهار سال اول انقالب،‏ یعنی سالهای 60 59، 58، و 61، مردم ایران کمتر ازسالهای قبل از انقالب کاال مصرف کردهاند.‏ به این معنا که در سال 56 مصرف مردم 184میلیارد تومان بوده و در سالهای پس از انقالب با همان قیمتهای ثابت،‏ به 150 میلیاردو حداکثر 160 میلیارد تومان رسیده است ‏)به قیمت ثابت سال 1353( که ساالنه 30 تا 40میلیارد تومان،‏ یعنی 22 درصد از سال 56 کمتر است.‏ با توجه به افزایش جمعیت باید گفتکه مصرف سرانه از مقداری هم که این آمار نشان میدهد خیلی کمتر است و احتماالً‏ 25درصد کمتر از سال 56 است.‏ اما مردم ایران برای همین مقدار کاال،‏ که دو سوم سال 56بوده است،‏ در طول این چهار سال مبالغی بهمراتب بیش از سال 56 پرداخته اند،‏ به طوریکه در سال 61 این میزان پرداخت دو برابر سال 56 بوده است.‏ خرید مردم بهقیمت جاریدر سال 270 56، میلیارد تومان بوده و در سال 61 ‏)برای سه چهارم همان مقدار کاال(‏ 570میلیارد تومان پرداخت شده است.‏ تفاوت قیمت فقط در این دو سال 300 میلیارد توماناست،‏ و در 4 سال اول انقالب مردم ایران با وجود مصرف کمتر،‏ یعنی زندگی حقیرانهتر،‏مجبور بودهاند جمعاً‏ 627 میلیارد تومان بیشتر بپردازند.‏ این پولها کجا رفته؟ از جیبمردم بیرون آمده و به جیب یک گروه کوچک ریخته شده است.‏ یک آمار دیگر حاکی است کهنقدینگی بخش خصوصی،‏ بهصورت سپرده در بانکها،‏ که در سال 2/3 56، میلیارد تومانبوده در سال 61 به 635 میلیارد تومان رسیده،‏ یعنی در ظرف 4 سال سه برابر شده است.‏این در حالی است که در سال 61 سرمایهداران کمتر پول خود را در بانک میگذاشتند.‏ طبقآمار دیگری،‏ نقدینگی بخش خصوصی در سال 66 یک تریلیون و 200 میلیارد تومان برآوردشده است.‏ طبق آمار رسمی،‏ تنها در چهار سال اول انقالب 33 میلیارد دالر ارز از طرفدولت به سرمایهداران بزرگ برای واردات کاال داده شده است،‏ در حالی که در 4 سال پیشاز انقالب،‏ 30 میلیارد دالر به آنها واگذار شده بود.‏ با این تفاوت که،‏ بهای دالر در بازار آزادقبل از انقالب با نرخ رسمی آن تفاوتی نداشت،‏ اما پس از انقالب بسته به شرایط نرخ بازارسیاه،‏ 5 تا 10 برابر نرخ رسمی دولتی بود.‏ بهای کل ارزی که به آقایان سرمایهداران تقدیمشد 330 میلیارد تومان بوده که بهای آن در بازار سیاه،‏ بسته به شرایط،‏ میان 2000 تا 3300میلیارد تومان تفاوت میکرد.‏ یک رقم دیگر حاکی است که دولت در چهار سال اول انقالببرای جبران کسر بودجهٔ‏ دولتی 14 هزار میلیارد ریال از داخل وام گرفته که یا بهمعنای چاپاسکناس بدون پشتوانه است و یا پرداخت مبالغ عظیمی بهره به صاحبان سرمایه.‏ در حالیکه در 4 سال قبل از انقالب،‏ قرضی که دولت از داخل گرفت جمعاً‏ 400 میلیارد ریال بود.‏در 4 ساله بعد از انقالب سیستم بانکی دولتی بیش از 12 هزار میلیارد ریال به سرمایهداران

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زبان فارسی و هویت ایرانی
زندگی - نانو
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
التصرف في النفايات الصناعية واخلاصة - Anged