Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 104 4 در که حالی در است،‏ کرده پرداخت غیره و بروات تنزیل و مشارکت بهصورت یا داده وام دودولت یعنی است؛ بوده ریال میلیارد هزار 7 حدود پرداختی مبلغ انقالب از پیش سال است.‏کرده پرداخت وام سرمایهداران به شاه زمان سالهای بدترین برابر است،‏سرمایه انباشت مهم منابع از که مستغالت،‏ و شهری زمینهای روی سفتهبازی مردمچاپیدن در اینقدر مستغالت صاحبان دست زمانی هیچ در هرگز دارد.‏ ادامه بهشدت شهریشدهٔ‏ ملی اراضی درصد 30 که است کرده اعالم شهرسازی وزارت اخیراً‏ است.‏ نبوده باز نشود،‏عملی هرگز وعده این شاید کرد.‏ خواهد واگذار کارگری و کارمندی تعاونیهای به را و میدهیم کارگران و کارمندان به را زمینها از درصد 30 میگویند وقتی که واقعیت این اما زیرامیشود،‏ تلقی انقالبی وعدهٔ‏ یک مطلبی چنین اعالم خود سرمایهداران،‏ به را درصد 70 بسیارگروه یک آن از کشور چیز همه درصد صد و زمینها درصد صد که است این بر اصل است.‏سرمایهداران کوچک ودهنده تکان میشود منتشر بدوی انباشت درندگان کثیف معامالت از که خبرهایی قاچاقدالری،‏ میلیون صد ارز قاچاق تومانی،‏ میلیون چندصد دزدیهای است.‏ باورنکردنی است.‏عادی چیزهای جزء میلیاردی منافع با مصرفی کاالهای و سیگار و تریاک هروئین،‏ ناصرخسرو،‏خیابان تا دخانیات اداره میان فاصلۀ در است،‏ دولت انحصار در که سیگار از و آسمان بین و میدان به نرسیده مردم،‏ نیاز مورد میوهٔ‏ و ترهبار از میدزدند.‏ میلیارد میلیارد کاالهایمسؤول،‏ مقامات تصریح به بنا محترم،‏ بازرگانان میزنند.‏ بهجیب میلیاردها زمین تسا اینها میفروشند.‏ خون بهبهای و میکشند بیرون گمرک از سند و مهر جعل با را خود اسالمی.‏جمهوری عمل و شعار تفاوت و واقعیت از دردناک و کوچک نمونههای بهکاررا کارخانهای هنوز نکرده،‏ استثمار را کارگری هنوز که سرمایهای و اولیه سرمایهٔ‏ جانبریاضت.‏ و قناعت و جوئی صرفه از نه شد،‏ بیان که میشود پیدا راههایی از نیانداخته،‏ وسرمایهداری بازار ایجاد و سنتی نظام شکستن توده،‏ از مالکیت سلب بدوی،‏ انباشت دیگر صداو سر مدتی است.‏ مزدوران صف تشکیل و شهرها به زحمتکش انسان میلیونها ریختن همیناما کرد.‏ خواهد اقدام بزرگ سرمایهداران و خانها علیه قضایی دستگاه که میافتد راه راروشن مطلب این است.‏ انقالب خاتمهٔ‏ بهمعنای کشیده دادگستری به انقالب کار که واقعیت نمیتواندو ندارد بهعهده را انقالبی تحول وظیفه هیچجا در قضایی دستگاه که میدانند همه نظم.‏تغییر برای نه میآوردند موجود وضع تثبیت برای را قضایی دستگاه بگیرد.‏ بهعهده تخلفشاه زمان قوانین از کسی که کند مراقبت میتواند تنها ما امروز دادگستری اسنادو امالک ثبت قانون اساس جمله،‏ از شود.‏ مجازات کرده تخلف گذشته در اگر و نکند و بختیاری،‏ خوانین شوکتالملکها،‏ قوامالملکها،‏ که سندهایی است.‏ درست رضاشاهی کهقانونی نیز صورت این در کند.‏ شکایت کسی مگر است،‏ معتبر دیگر سندهای همۀ و همه

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 105معیار قضاوت دادگستری خواهد بود،‏ همان قانون ثبت اسناد و امالک رضا شاهی است.‏ امروزمسائل انقالب آنقدر هم که میگویند بالتکلیف نیست.‏ مقامات جمهوری اسالمی پذیرفتهاندکه مالکیت حد کمّ‏ ی ندارد؛ پذیرفتهاند که ملی کردن بازرگانی خارجی غیرشرعی است.‏ بههر حال،‏ همین مقدار بالتکلیفی هم که وجود دارد بهترین شرایط برای غارت اموال مردم وایجاد ثروتهای کالن غارتگرانه و سلب مالکیت از تودهٔ‏ مردم را فراهم میآورد.‏درست در همین لحظه،‏ کار مهم سلب مالکیت از تودهٔ‏ مردم و گرد آمدن این مالکیتهادر دست مشتی غارتگر در عمق جامعه بهشدت ادامه دارد و سرمایهداری ایران مرحلهٔ‏ انباشتبدوی را دارد بهپایان میرساند.‏میلیونها میلیون دهقان سلبمالکیت شده به شهرها ریختهاند.‏ میلیاردها میلیارد ثروتدر دست تنی چند گرد آمده.‏ فقط کافی است که آخرین سر و صدا و تظاهرهایی که دربارۀمستضعفین میشود خاموش گردد و اطمینان قطعی برای سرمایهداران پدید آید تا جامعهٔ‏ مارا در همان راهی بتازاند که کرهٔ‏ جنوبی و ترکیه و مصر در آن می تازند.‏

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
فایل راهنما
دریافت فایل
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
مقاله: یکپارچه سازی زنجیرۀ تامین، بهبود کارآیی