Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 110 سرمایهداریقانونمند و الزامی نابودی و دهقانان و پیشهوران خصوصی مالکیت بهنابودی که آنجایی تا را تکامل سرمایهداری تکاملاین ادامهٔ‏ اما دارد.‏ قبول میشود،‏ منجر سرمایهداری غصبی خصوصی مالکیت استقرار انسانیفطرف با منطبق طبیعی،‏ است نظامی سرمایهداری نظام که است مدعی و نمیپذیرد را طبیعینظامی تنها نه سرمایهداری ندارد.‏ پایهای کمترین ادعا این تغییرناپذیر.‏ و جاویدان لذا و وسایلاز مولد انسان کردن جدا با برعکس بلکه نمیکند،‏ تطبیق انسانی سرشت با و نیست مولدانسان میلیون میلیونها در و میکند برقرار انسان سرشت با متناقض نظمی تولیدش،‏ میآورد.‏پدید بیگانگی خود از اجتماعیترو تولید پیشرفت شد سرمایهداری استقرار و خردهکاالیی نابودی عامل آنچه تولیدکنندگاناز کثیری تعداد همکاری تولید،‏ شدن بزرگتر و بزرگ بود.‏ آن الزامی شدن میاناز لذا و بود همکاری این گسترش از مانع خردهکاالیی پراکندگی و میکرد ایجاب را راخردهکاالیی خصوصی مالکیت جای که هم سرمایهداری خصوصی مالکیت شد.‏ برداشته تولیدکردن اجتماعی و مولدین همکاری گسترش به میتواند معینی درحدود فقط گرفته تولیدشدن اجتماعی وسیع گسترش با غیر،‏ کار بر مبتنی خصوصی مالکیت این بدهد.‏ میدان ‏ٔهادام اما است،‏ بزرگ سرمایهداران معدود گروه دست در تولید وسایل تمرکز دارد.‏ تناقض راهسر بر مانعی قالب این نمیگنجد.‏ تولید وسایل سرمایهداری انحصار قالب در پیشرفت این خودگورکن اول لحظۀ همان از سرمایهداری ندارد.‏ چارهای بشکند اینکه جز و است پیشرفت نمینشینندآرام ظلم برابر در شده سلبمالکیت مولد انسان میلیونها میآورد.‏ پدید هم را تولید،‏وسایل کردن متمرکز و کردن اجتماعی با خود سرمایهداری نظام میکنند.‏ عصیان و کارگرانمتحد و متشکل عصیان و میکشاند یافتن سازمان و شدن متحد به را کارگر طبقهٔ‏ میگوید:‏مارکس میکند.‏ نابود را سرمایهداری غارتگر نظام زحمتکشان،‏ و تحولیروند فوائد تمام که آنهایی یعنی کالن،‏ سرمایهداران تعداد پیوستهٔ‏ کاهش با افزایشاستثمار و فساد فحشاء،‏ فقر،‏ حجم میآوردند،‏ در خود بهانحصار و کرده غصب را مکانیسمو میگردد شدیدتر پیوسته نیز کارگر طبقهٔ‏ عصیان حال،‏ عین در ولی مییابد.‏ انحصارمیکشاند.‏ یافتن سازمان و شدن متحد به را آنها خود سرمایهداری تولید پروسهٔ‏ بهصورتاست،‏ یافته شکوفندگی آن تأثیر تحت و آن با خود که تولیدی شیوهٔ‏ بر سرمایهداری اب دیگر که میرسد نقطهای به کار شدن اجتماعی و تولید وسایل تمرکز میآید.‏ در مانعی خصوصیمالکیت مرگ ساعت میترکد.‏ پوسته این نیست.‏ سازگار خود سرمایهداری پوستهٔ‏ میشوند.‏خلع خود خلعیدکنندگان میرسد.‏ در سرمایهداری سرمایهداریجانشین اقتصادی اجتماعی نظام مالکیتکه است این شود سرمایهداری جانشین باید که نظامی اصلی خصوصیت

111‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد بالواسطهبهطور تولید وسایل با را مولد انسان پیوند کرده،‏ شخص کار بر مبتنی نو از را برمبتنی مالکیت حفظ رفته،‏ پیش کار ابزار و تولید گسترش به توجه با میکند.‏ برقرار شخصیکار با نفر یک که نیست ممکن نیست.‏ مقدور خصوصی شکل در شخصی کار کارگرانکل ولی کند،‏ بهرهبرداری آن از شخصی کار با یا و شود،‏ ذوبآهن یا خطآهن مالک است.‏یاسوسیالیستی اجتماعی مالکیت این باشند.‏ آن مشترک مالک میتوانند راهآهن اصلیصاحبان به را تولید وسایل مالکیت باید میشود سرمایهداری آن جانشین که نظامی پیشهورینظام به بازگشت نوعی اصلی خصوصیات جهت از جدید نظام برگرداند.‏ آنها گذشتهتکرار و ساده بازگشت یک نمیتواند بازگشت این است طبیعی اما است.‏ دهقانی بهترینحفظ ضمن که است بازگشتی عالیتر؛ سطح در است بازگشتی بلکه باشد،‏ شدناجتماعی و تولید پیشرفت و گسترش امکان دهقانی،‏ و پیشهوری نظام خصوصیات مالکیتبر مبتنی نظامی است:‏ یکی فقط و یکی نظامی،‏ چنین میآورد.‏ فراهم را کار مولدیانسان هر و است شخصی کار بر مبتنی یکسو از که مالکیتی یعنی اجتماعی.‏ وسایلکه آنجا از دیگر سوی از و میکند،‏ کار آن با که میکند تولیدی وسایل مالک را مالکیتبه لذا میکند،‏ ایجاب را انسانها از زیادی تعداد همکاری و شده بزرگتر تولید میگوید:‏مارکس میدهد.‏ اجتماعی خصلت شخصی کار بر مبتنی مالکیتیعنی است،‏ سرمایهداری تولید شیوهٔ‏ از ناشی که سرمایهداری تملک شیوهٔ‏ شخصیکار پایهٔ‏ بر که است انفرادی خصوصی مالکیت نفی نخستین سرمایهداری،‏ خصوصی بهوجودرا خویش نافی طبیعتآسا ضرورتی با سرمایهداری تولید لیکن است.‏ گرفته قرار میسازدبرقرار خصوصی مالکیت نو از اخیر،‏ نفی این است.‏ نفی در نفی خود این میآورد.‏ وهمکاری اساس بر یعنی سرمایهداری،‏ عصر دستاوردهای پایهٔ‏ بر را انفرادی مالکیت ولی کارند.‏زادهٔ‏ خود که میدهد قرار تولید،‏ وسایل و زمین جمعی مالکیت بایدکار شدن اجتماعی بهدلیل مالکیت شدن اجتماعی مورد در که دیگری نکتهٔ‏ پیشهوریاز گذار تا است آسانتر سوسیالیسم به سرمایهداری از گذار که،‏ است این بگوئیم و جمعی مالکیت ایجاد زمینهٔ‏ که است این سرمایهداری رشد ویژگی زیرا سرمایهداری.‏ به میگوید:‏مارکس میکند.‏ فراهم را خودش بردن میان از مالکیتبه است انفرادی کار بر مبتنی که پراکندهای خصوصی مالکیت شدن تبدیل روند اجتماعیمالکیت به سرمایهداری مالکیت تبدیل از سختتر و طوالنیتر بهمراتب سرمایهداری است.‏گرفته قرار اجتماعی بهشیوۀ تولیدی کار اساس بر عمالً‏ خود اجتماعی مالکیت زیرا است،‏ صورتیدر بود،‏ غاصب معدودی بهوسیلۀعدۀ مردم تودهٔ‏ مالکیت سلب سر بر سخن اول،‏ مورد در است.‏مردم تودههای بهوسیلۀ غاصب اقلیتی از خلعید سر بر سخن دوم مورد در که

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
اینجا - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
زبان فارسی و هویت ایرانی
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
دریافت فایل
فایل راهنما
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو