Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 110 سرمایهداریقانونمند و الزامی نابودی و دهقانان و پیشهوران خصوصی مالکیت بهنابودی که آنجایی تا را تکامل سرمایهداری تکاملاین ادامهٔ‏ اما دارد.‏ قبول میشود،‏ منجر سرمایهداری غصبی خصوصی مالکیت استقرار انسانیفطرف با منطبق طبیعی،‏ است نظامی سرمایهداری نظام که است مدعی و نمیپذیرد را طبیعینظامی تنها نه سرمایهداری ندارد.‏ پایهای کمترین ادعا این تغییرناپذیر.‏ و جاویدان لذا و وسایلاز مولد انسان کردن جدا با برعکس بلکه نمیکند،‏ تطبیق انسانی سرشت با و نیست مولدانسان میلیون میلیونها در و میکند برقرار انسان سرشت با متناقض نظمی تولیدش،‏ میآورد.‏پدید بیگانگی خود از اجتماعیترو تولید پیشرفت شد سرمایهداری استقرار و خردهکاالیی نابودی عامل آنچه تولیدکنندگاناز کثیری تعداد همکاری تولید،‏ شدن بزرگتر و بزرگ بود.‏ آن الزامی شدن میاناز لذا و بود همکاری این گسترش از مانع خردهکاالیی پراکندگی و میکرد ایجاب را راخردهکاالیی خصوصی مالکیت جای که هم سرمایهداری خصوصی مالکیت شد.‏ برداشته تولیدکردن اجتماعی و مولدین همکاری گسترش به میتواند معینی درحدود فقط گرفته تولیدشدن اجتماعی وسیع گسترش با غیر،‏ کار بر مبتنی خصوصی مالکیت این بدهد.‏ میدان ‏ٔهادام اما است،‏ بزرگ سرمایهداران معدود گروه دست در تولید وسایل تمرکز دارد.‏ تناقض راهسر بر مانعی قالب این نمیگنجد.‏ تولید وسایل سرمایهداری انحصار قالب در پیشرفت این خودگورکن اول لحظۀ همان از سرمایهداری ندارد.‏ چارهای بشکند اینکه جز و است پیشرفت نمینشینندآرام ظلم برابر در شده سلبمالکیت مولد انسان میلیونها میآورد.‏ پدید هم را تولید،‏وسایل کردن متمرکز و کردن اجتماعی با خود سرمایهداری نظام میکنند.‏ عصیان و کارگرانمتحد و متشکل عصیان و میکشاند یافتن سازمان و شدن متحد به را کارگر طبقهٔ‏ میگوید:‏مارکس میکند.‏ نابود را سرمایهداری غارتگر نظام زحمتکشان،‏ و تحولیروند فوائد تمام که آنهایی یعنی کالن،‏ سرمایهداران تعداد پیوستهٔ‏ کاهش با افزایشاستثمار و فساد فحشاء،‏ فقر،‏ حجم میآوردند،‏ در خود بهانحصار و کرده غصب را مکانیسمو میگردد شدیدتر پیوسته نیز کارگر طبقهٔ‏ عصیان حال،‏ عین در ولی مییابد.‏ انحصارمیکشاند.‏ یافتن سازمان و شدن متحد به را آنها خود سرمایهداری تولید پروسهٔ‏ بهصورتاست،‏ یافته شکوفندگی آن تأثیر تحت و آن با خود که تولیدی شیوهٔ‏ بر سرمایهداری اب دیگر که میرسد نقطهای به کار شدن اجتماعی و تولید وسایل تمرکز میآید.‏ در مانعی خصوصیمالکیت مرگ ساعت میترکد.‏ پوسته این نیست.‏ سازگار خود سرمایهداری پوستهٔ‏ میشوند.‏خلع خود خلعیدکنندگان میرسد.‏ در سرمایهداری سرمایهداریجانشین اقتصادی اجتماعی نظام مالکیتکه است این شود سرمایهداری جانشین باید که نظامی اصلی خصوصیت

111‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد بالواسطهبهطور تولید وسایل با را مولد انسان پیوند کرده،‏ شخص کار بر مبتنی نو از را برمبتنی مالکیت حفظ رفته،‏ پیش کار ابزار و تولید گسترش به توجه با میکند.‏ برقرار شخصیکار با نفر یک که نیست ممکن نیست.‏ مقدور خصوصی شکل در شخصی کار کارگرانکل ولی کند،‏ بهرهبرداری آن از شخصی کار با یا و شود،‏ ذوبآهن یا خطآهن مالک است.‏یاسوسیالیستی اجتماعی مالکیت این باشند.‏ آن مشترک مالک میتوانند راهآهن اصلیصاحبان به را تولید وسایل مالکیت باید میشود سرمایهداری آن جانشین که نظامی پیشهورینظام به بازگشت نوعی اصلی خصوصیات جهت از جدید نظام برگرداند.‏ آنها گذشتهتکرار و ساده بازگشت یک نمیتواند بازگشت این است طبیعی اما است.‏ دهقانی بهترینحفظ ضمن که است بازگشتی عالیتر؛ سطح در است بازگشتی بلکه باشد،‏ شدناجتماعی و تولید پیشرفت و گسترش امکان دهقانی،‏ و پیشهوری نظام خصوصیات مالکیتبر مبتنی نظامی است:‏ یکی فقط و یکی نظامی،‏ چنین میآورد.‏ فراهم را کار مولدیانسان هر و است شخصی کار بر مبتنی یکسو از که مالکیتی یعنی اجتماعی.‏ وسایلکه آنجا از دیگر سوی از و میکند،‏ کار آن با که میکند تولیدی وسایل مالک را مالکیتبه لذا میکند،‏ ایجاب را انسانها از زیادی تعداد همکاری و شده بزرگتر تولید میگوید:‏مارکس میدهد.‏ اجتماعی خصلت شخصی کار بر مبتنی مالکیتیعنی است،‏ سرمایهداری تولید شیوهٔ‏ از ناشی که سرمایهداری تملک شیوهٔ‏ شخصیکار پایهٔ‏ بر که است انفرادی خصوصی مالکیت نفی نخستین سرمایهداری،‏ خصوصی بهوجودرا خویش نافی طبیعتآسا ضرورتی با سرمایهداری تولید لیکن است.‏ گرفته قرار میسازدبرقرار خصوصی مالکیت نو از اخیر،‏ نفی این است.‏ نفی در نفی خود این میآورد.‏ وهمکاری اساس بر یعنی سرمایهداری،‏ عصر دستاوردهای پایهٔ‏ بر را انفرادی مالکیت ولی کارند.‏زادهٔ‏ خود که میدهد قرار تولید،‏ وسایل و زمین جمعی مالکیت بایدکار شدن اجتماعی بهدلیل مالکیت شدن اجتماعی مورد در که دیگری نکتهٔ‏ پیشهوریاز گذار تا است آسانتر سوسیالیسم به سرمایهداری از گذار که،‏ است این بگوئیم و جمعی مالکیت ایجاد زمینهٔ‏ که است این سرمایهداری رشد ویژگی زیرا سرمایهداری.‏ به میگوید:‏مارکس میکند.‏ فراهم را خودش بردن میان از مالکیتبه است انفرادی کار بر مبتنی که پراکندهای خصوصی مالکیت شدن تبدیل روند اجتماعیمالکیت به سرمایهداری مالکیت تبدیل از سختتر و طوالنیتر بهمراتب سرمایهداری است.‏گرفته قرار اجتماعی بهشیوۀ تولیدی کار اساس بر عمالً‏ خود اجتماعی مالکیت زیرا است،‏ صورتیدر بود،‏ غاصب معدودی بهوسیلۀعدۀ مردم تودهٔ‏ مالکیت سلب سر بر سخن اول،‏ مورد در است.‏مردم تودههای بهوسیلۀ غاصب اقلیتی از خلعید سر بر سخن دوم مورد در که

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com