Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

16 ف.‏ م.‏

16 ف.‏ م.‏ جوانشیرکاال )۱( ← پول ← کاال )۲(میباشدکه در آن پول فقط یک واسطه است و در معادلهٔ‏ ارزش مبادله تغییری نمیدهد.‏ باگسترش مبادله و افزایش و تشدید نقش پول،‏ یک نوع معامله و مبادلهٔ‏ جدید در بازار پیدامیشود.‏ در این معاملهٔ‏ جدید واسطهای پیدا شده که کاالها را بهقصد فروش میخرد نه برایمصرف و نیاز.‏ فرمول اقتصادی آن عبارت است از:‏پول)‏‎۱‎‏(‏ ← کاال ← پول)‏‎۲‎‏(‏چرا چنین معاملهای صورت میگیرد؟ برای اینکه پول)‏‎۲‎‏(‏ بیشتر از پول)‏‎۱‎‏(‏ است.‏در فرمول:‏ کاال )۱( ← پول ← کاال )۲(، در دو طرف فرمول،‏ ارزشهای مصرفِ‏ متفاوتدارای ارزشهای مبادلهٔ‏ برابرند،‏ ولی در فرمول پول)‏‎۱‎‏(‏ ← کاال ← پول)‏‎۲‎‏(،‏ در دو طرففرمول پول است،‏ یعنی ارزشهای مصرفِ‏ متفاوت وجود ندارد،‏ فقط کمیتها متفاوت است.‏در فرمول اول،‏ یک بار که معامله انجام میگیرد،‏ از آنجا که کاال برای مصرف نهایی خریدهشده،‏ مبادله پایان میپذیرد.‏ اما هدف فرمول دوم،‏ یعنی خرید برای فروش،‏ پایانناپذیر است.‏کسی که چیزی را خریده تا آن را دوباره بفروشد،‏ میتواند این حرکت خود را تا بینهایت ادامهدهد و هر بار مبلغی اضافه بهچنگ آورد.‏ بهعبارت دیگر،‏ وقتی پول بهمثابه سرمایه،‏ یعنیپولِ‏ زایندهٔ‏ پول،‏ بهگردش در میآید خودِ‏ همین مبادلهٔ‏ ارزشهای نابرابر و گردش و حرکتسرمایه که بهقصد ارزش افزایی است،‏ هدف مقصود باالصاله است.‏کار سرمایهدار در بازار پول در آوردن است و آن را پایانی نیست.‏ صندوق او را هیچ مبلغیپر نمیکند.‏ حرص او برای مطلق تموّل،‏ شهوت او برای کسب مال از نقش و ماهیت کارشناشی میشود.‏ او بهعنوان سرمایهدار حاکم بر سرمایه نیست،‏ سرمایه حاکم بر اوست.‏تضادهای فرمول عام سرمایهفرمول پول)‏‎1‎‏(‏ ← کاال ← پول)‏‎2‎‏(‏ که در آن پول)‏‎2‎‏(‏ بیشتراز پول)‏‎1‎‏(‏ است،‏ فرمول عامسرمایه است.‏ بعنی ماهیت اصلی سرمایه در همین فرمول بیان میشود و مضمون آن در کلنظام سرمایهداری جاری و حاکم است.‏ این فرمول بیانگر آن شکل از گردش پول و کاالست کهدر آن پول به سرمایه تبدیل میشود و محتوی آن ناقض همۀ قوانینی است که تاکنون در بارۀ ماهیت کاال،‏ ارزش مبادله،‏ پول وگردش پول کاال گفتهایم.‏ در ظاهر اتفاق خاصی نیفتادهو تفاوت فرمول سرمایه با فرمول مبادلهٔ‏ عادی کاال این است که در مبادله کاالیی،‏ ابتدا کاالرا میفروختند تا کاال بخرند،‏ اما در اینجا ابتدا کاال را میخرند تا بعد بفروشند.‏ اما در باطنچنین مینماید که قانون ارزش نقض شده و مبادلهٔ‏ نابرابری انجام گرفته است.‏ چگونه چنینچیزی ممکن است؟ ما ثابت کردیم که در بازار عادی آنجا که میلیونها تولیدکننده با

17‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد اینکاما میشوند.‏ مبادله آنها ارزش برابر فقط کاالها هستند مبادله آزاد رابطهٔ‏ در یکدیگر رد و میفروشند را چیز همان سپس و میخرند را چیزی که شدهاند پیدا کسانی میبینیم اضافهارزشاین است؟ شده نقض واقعاً‏ ارزش قانون آیا میکنند.‏ کسب اضافهارزش میان این میشود:‏عرضه گوناگونی نظرات پرسش این برابر در است؟ آمده پدید کجا از سپسمیخرد را کاالیی وقتی و است تولیدکننده نوعی خودش ‏)تاجر(‏ کاال واسطهٔ‏ )1( ازکاال نقل و حمل به او جمله از میدهد.‏ انجام هم کارتولیدی رابطه این در میفروشد،‏ و میپردازد کننده مصرف به آن تحویل و آن حفظ و کردن انبار دیگر،‏ نقطهای به نقطهای است.‏تولیدی کار اینها اقتصادیسودمند کار یک آن تکمیل و تولید ادامهٔ‏ بهمثابه توزیع که است درست این کردننقد بلکه نیست توزیع هدف اوالً‏ سرمایهداری تجارت در اما است،‏ ارزشافزا و است راکاال لذا است.‏ سود دنبال نیست،‏ نیازمند مصرفکنندهٔ‏ دنبال بازرگان است.‏ اضافهارزش هٔ نقط به نقطهای از و میکند بهدست دست بیشتر سود برای فقط و غیرضروری کامالً‏ بهطور بلکهنیست ارزشافزا فقط نه که میکند احتکار انبار در مدید مدتهای یا و میفرستد دیگر مزاحمکه جامعه بهحال زیانبخش کارهای همین از سرمایهداری اما است.‏ ارزش کنندهٔ‏ تلف قلمدادارزشافزا هم و تولیدی هم را کارها این میکوشد و میبرد سود است سالم توزیع آنمعقول حد که نقل و حمل نظیر کارهایی از عمده بهطور واسطگی و تجارت ثانیاً،‏ کند.‏ یکیاز نمیدهد.‏ انجام کاال روی کاری هیچ معموالً‏ واسطه است.‏ جدا است تولید ادامهٔ‏ سرعتبه و است الزم واسطه وجود که میکنند گمان برخی میفروشد.‏ دیگری به و میخرد ارزشافزارا آن نمیتوانیم بپذیریم،‏ هم را واسطه ضرورت بهفرض اگر اما میکند.‏ کمک مبادله واسطهبدون میتوانند تولیدکنندگان شود،‏ داده سازمان بهدرستی بازار اگر بهعالوه،‏ بدانیم.‏ صافنیست.‏ تولید ادامهٔ‏ و تولیدی کار واسطگی عمل پس باشند.‏ تماس در مصرفکننده با میآید؟کجا از رابطه این سودِ‏ سود.‏ کسب بهقصد فروش برای است خرید ساده و دستدر کاالها که است این بورژوایی عامیگرای دانان اقتصاد از گروهی نظر )2( میفروشد،‏گندم که کشاورزی تولیدکننده.‏ دست در تا دارد بیشتری ارزش مصرفکننده دارد.‏ارزش خریدار برای و ندارد ارزشی او برای گندم شدهنشانده هم جای مبادله ارزش و مصرف ارزش گوناگون،‏ کامالً‏ مفهوم دو جا این در فروشبه مجبور بودن گرسنه وجود با چنانچه میفروشد گندم که کشاورزی برای است.‏ ارزشبا هم بسیار برایش مبادله ارزش بهعنوان ولی ندارد،‏ مصرف ارزش گندم نباشد آن ‏ٔهواسط که حالی در کرد،‏ مبادله هم با نمیتوان را برابرها جز مبادله،‏ ارزش نظر از است.‏ کجا؟از آورده.‏ بدست اضافی مبادلهٔ‏ ارزش میدانیم که چنان مبادله

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
دریافت فایل
آدمیان که در...
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اینجا - رایزنی علمی دانشجویان جنوب شرق آسیا
References - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دریافت فایل
فایل راهنما
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
والدین ٹیلی فون - LOKK