Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 18 عبنم لذا و میچاپند را مصرفکننده فروشندهها و واسطهها میگوید سوم نظریهٔ‏ )3( است.‏مصرفکننده به اجحاف همانا میآورند بهدست که ارزشی اضافه قابلبخش غیره،‏ و تورم از استفاده و انحصاری بازار ایجاد با سرمایهداران این تردید بدون کارمندانمیگیرند.‏ دستش از دادهاند کارگر به که هم را غیرعادالنهای دستمزد از مالحظهای نمیتوانکنونی بازار غارتگرانهٔ‏ مکانیزم به توجه با را ما پرسش اما میکنند.‏ غارت هم را دولت هک میرسد نتیجه این به قاعدتاً‏ میداند اضافهارزش منشأ را اجحاف که هم کسی داد.‏ پاسخ مینک چاره را سرمایهداران زیادهرویهای بهاصطالح اگر و نیست اضافهارزشی عادی بازار در غارترا مصرفکننده سرمایهداری بازار در میشود گفته وقتی بود.‏ نخواهد اضافهارزشی دیگر کیست؟مصرفکننده از منظور میکنند،‏ تولیدکنندهاند.‏خودشان عمده بهطور مصرفکنندگان سرمایهداری بازار در اوالً،‏ مبادلهآنها مولد مصرف برای سرمایهداران خود میان در بازرگانی کاالهای از عمدهای بخش فروشنده.‏و تولیدکننده دیگر سوی از و است مصرفکننده یکسو از آنها از هرکدام و میشود واسطهایو سرمایهای کاالهای گردش در یعنی تجارت،‏ اصلی بخش این در که را اضافهارزشی مه سر نمیتوانند سرمایهداران داد.‏ توضیح بههم نسبت اجحاف با نمیتوان میآید،‏ پدید بگذارند.‏کاله فقطو نیست تولیدکننده که باشد بازار در مصرفکنندهای کنیم تصور اگر ثانیاً،‏ نیستتولیدکننده که مصرفکنندهای پرسید باید میشود،‏ اجحاف او به و است مصرفکننده چهو باشد الزم و سودمند کارش چه دولت،‏ کارمند مثالً،‏ کند؟ خرید که میآورد پول کجا از دولتبودجهٔ‏ و است دولت بودجهٔ‏ از میآورد که پولی ولی نیست،‏ ارزش تولیدکنندهٔ‏ نباشد،‏ منشأیعنی نفت(،‏ درآمد از ما کشور ‏)در میشود گرفته تولیدکنندگان از که مالیاتی از هم تولیداز باالخره باشد هم مصرفکننده غارت از اگر میرسد واسطه به که اضافهارزشی هک مصرفکنندهای نمیآید.‏ بهدست ارزشی کاال مصرف نفس از و کاال گردش نقش از است.‏ زا که است کانالی بلکه نیست،‏ سرمایهدار برای اضافهارزش ایجادکنندهٔ‏ نباشد،‏ تولیدکننده ام کشور در میریزد.‏ سرمایهدار جیب به تولید،‏ بخش در شده تولید اضافهارزش آن طریق سرازیرغارتگران صندوق به آن طریق از نفت درآمد که است کانالهایی از یکی مصرفکننده میشود.‏همیندارد،‏ وجود فاصلهای فروش و خرید بین که آنجا از میگوید چهارم نظریه )4( است.‏سود منشأ و اضافهارزش ایجاد عامل زمان گذشت چیزیآنکه نه میکاهد کاال ارزش از زمان گذشت زیرا است بیاساس هم نظریه این نظردر کوتاه نسبتاً‏ مدتهای در را زمان اگر کند.‏ ایجاد اضافهارزش و کند اضافه آن به

19‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد ازیعنی دارد،‏ تلفات مقداری الزاماً‏ میشود حفظ انبارها در که شده تولید کاالهای بگیریم،‏ هب و نیست ارزشافزا غیرضروری انبارداری هزینهٔ‏ بهعالوه،‏ میشود.‏ کاسته آنها ارزش کل اماباشد.‏ آمده پدید نویی ارزش اینکه بدون میرود باال قیمت یعنی میشود،‏ تحمیل کاال کار،‏بارآوری مداوم افزایش و تولید پیشرفت اثر بر بگیریم،‏ نظر در درازمدت در را زمان اگر منطقخالف زمان نظریهٔ‏ بهعالوه،‏ میشود.‏ کاسته زمان طول در محصول واحد هر ارزش از کمیعنی کاال،‏ گردش تسهیل برای را آن تجارت مدافعان زیرا است،‏ تجارت بخش وجودی کاالگردش کندی طرفدار باید باشد ارزشافزا زمان اگر میدانند.‏ مفید گردش،‏ زمان کردن کندترسرمایه گردش حرکت یعنی کمتر،‏ کاالها گردش سرعت هرچه که حالی در باشند،‏ استگردش حال در سرمایهٔ‏ شد.‏ خواهد کمتر مییابد تحقق که اضافهارزشی مقدار باشد،‏ راکد.‏سرمایهٔ‏ نه میزاید که اب را خود میاندازد بهکار را خود سرمایهٔ‏ سرمایهدار وقتی ریسک.‏ یا خطر نظریهٔ‏ )5( بدهد.‏دست از را خود هستی و کند ضرر معامله این در است ممکن میکند.‏ مواجه خطر سرمایهسود یا اضافهارزش همان که پاداشی قهرمان این به باید کرده،‏ ریسک او که همینقدر شود.‏باشد،داده اینسؤال بلکه نه،‏ یا هست سود دریافت شایستهٔ‏ سرمایهدار که نیست این مسئله فعالً‏ باقیخود بهقوت ما سؤال پس است.‏ آمده بهدست کجا از پاداش بهاصطالح این که است است.‏الاقلتجارت در میشود.‏ مطرح تجاری سرمایهٔ‏ از عریانتر ربایی سرمایهٔ‏ در سؤال این آنفرمول و ندارد وجود هم ظواهر همین ربایی سرمایهٔ‏ در اما دارد،‏ وجود ظواهر برخی :از است عبارت کهپول)‏‎2‎‏(‏← پول)‏‎1‎‏(‏ پول)‏‎2‎‏(‏< پول)‏‎1‎‏(‏ کجاست؟آن منشأ و است آمده کجا از میگویند بهره یا فرع آنرا که اضافی مبلغ این فقطما پاسخ و شناختهایم،‏ را سرمایه ماهیت بدهیم علمی پاسخ پرسش این به بتوانیم اگر شود.‏داده توضیح کاالیی مبادله ذاتی قوانین مبنای بر که بود خواهد دقیق و علمی زمانی غیرعادیو فرعی حالتهای با را سرمایهداری جامعه در اضافهارزش تولید اصل مسئلهٔ‏ نباید ومیگیرد انجام برابر ارزش با کاالهای بین مبادله که گذاشت این بر را مبنا باید کرد.‏ مربوط توضیحمبنا این بر و میفروشد،‏ آنها ارزش برابر و میخرد آنها ارزش برابر را کاالها سرمایهدار آید.‏پدید اضافهارزش برابر ارزشهای مبادلهٔ‏ در است ممکن چگونه که داد

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
آدمیان که در...
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
دریافت فایل
فایل راهنما
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center