Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 20 اضافهارزشارزشو بگیرد سرچشمه پول و کاال گردش متن از نمیتواند ارزشافزایی که شد گفته قبالً‏ نظیرحالتهایی به توسل و تثبیت با نباید میشود.‏ آفریده مولد کار از و تولید جریان در فقط بزرگواسطههای و سرمایهداران چپاولگرانه روشهای تقاضا،‏ و عرضه اثر بر قیمتها نوسان پولتبدیل باید بلکه شد،‏ دور سرمایهداری ماهیت از و کرد بغرنجتر را مسئله حاضر،‏ عصر در دادتوضیح بهنحوی کاالها مبادله ذاتی قوانین مبنای بر آن ارزشافزایی پروسهٔ‏ و سرمایه به میکندثابت سیاسی اقتصاد دهد.‏ تشکیل را آن حرکت و مبدأ نقطۀ برابرها بین مبادله که بازاریک آل ایده شرایط بهفرض،‏ که،‏ زمانی حتی و باشد برابر مبادلهها که زمانی حتی که کند،‏دریافت کارش نیروی ارزش برابر را خود دستمزد کارگر و بوده حاکم سرمایهداری آزاد اضافهارزشسرمایه و میشود استثمار کارگر حالتی چنین در درست بگوئیم دقیقتر حتی است.‏جا همین سرمایه ارزشافزایی منشأ میآورد.‏ بدست ارزشافزاآن مصرف که شود یافت بازار در کاالیی باید قاعدتاً‏ اضافهارزش مسئلۀ حل برای دربشر اکتشافات بزرگترین از یکی است،‏ انسان کار نیروی همانا که کاال،‏ این کشف باشد.‏ ونبوده سرمایهداری،کاال از پیش انسان کار نیروی است.‏ اجتماعی اقتصادی علوم عرصهٔ‏ فروشیعنی مزدوری،‏ کار اما داشت وجود مزدوری از نطفههایی نمیشد.‏ فروخته بازار در درفقط نداشت.‏ وجود قبالً‏ اقتصادی،‏ اجتماعی نظام یک اساس و رکن بهمثابه کار نیروی میشود.‏فروش و خرید وسعتی چنین با کاالیی چنیی که است سرمایهداری بازار وجسمانی امکانات مجموع از است عبارت انسانی کار استعداد و توان یا کار نیروی امکاناتاین انسان که هنگامی دارد.‏ وجود زنده انسان یک شخصیت در و کالبد در که روحانی ارزشتولید اندازد،‏ بهکار کاال تولید برای و بارآور و مولد بهطور را خود روحانی و جسمانی اینجاسرمایه ارزشافزایی راز پس است.‏ کار نیروی خود ارزش از بیش ارزش این میکند.‏ و میکند خریداری است،‏ ارزش هرگونه سرچشمۀ که انسان کار نیروی سرمایهدار که است تولیدو کار انجام جز نیست چیزی کار نیروی مصرف ارزش میکند.‏ مصرف را کاال این سپس نیرویتوسط شده تولید ارزش پرداخته،‏ را کار نیروی بهای فقط که سرمایهدار پس ارزش.‏ نیرویدارند.‏ تفاوت هم با ارزش دو این میکند.‏ تصاحب را کارگر زحمت حاصل یا و کار هک میکند تولید خود از بیش ارزشی میافتد،‏ بهکار یعنی میشود،‏ مصرف که هنگامی کار نکاتاست الزم فوق مطلب درک برای میگیرد.‏ تعلق سرمایه به و است اضافی ارزش همان شود:‏روشن زیر دارند.‏تفاوت هم با کار نیروی و کار )1( میآفریند.‏خود ارزش از بیش ارزشی که است ویژهای کاالی کار نیروی )2(

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 21)1( مدافعین سرمایهداری مدعی هستند که کارگر کار خود را به سرمایهدار میفروشدو لذا طلبی از او ندارد.‏ اما مارکس نشان میدهدکه کارگر کار خود را نفروخته بلکه فقطنیروی کار خود را فروخته است.‏ ایندو یکی نیست.‏ زحمت انسان که ارزش مبادلهای کاال رامیسازد از خود کاال جدانشدنی است،‏ یعنی مجزا و مجرد از کاالهای تولید شده نمیتواندوجود داشته باشد.‏ حاصل زحمت انسانی پس از آنکه کار انجام گرفت و زحمت کشیده شد،‏بهوجود میآید و وجود آن تنها و تنها بصورت شیئی که انسان تولید کرده وجود دارد و نهخارج از آن.‏ پس انسان مولد نمیتواند زحمت خود را بفروشد،‏ چنین چیزی ممکن نیست.‏او فقط میتواند حاصل زحمتش را بفروشد،‏ آن هم بهشرطی که حاصل زحمت متعلق به خوداو باشد.‏ اگر تولیدکننده حاصل زحمت خود را بفروشد،‏ خود بهخود زحمت خود را فروختهاست.‏ اما اگر تولیدکننده از وسایل کارش جدا بوده و صاحب کاالیی که تولید کرده نباشد،‏او صاحب زحمت انجام یافتهٔ‏ خود نیست و لذا قادر به فروش آن هم نخواهد بود.‏پیش از پیدایش سرمایهداری و در اقتصاد خرده کاالیی،‏ تولیدکنندگان با فروش کاالیخود در واقع زحمت ‏)کار(‏ خود را میفروختند.‏ در این دوران یک نوع مزد دادن مرسوم وبنا به تقسیم کار اجتماعی ضروری بود،‏ که اساس آن را هم مبادله برابر ارزشها تشکیلمیداد.‏ مثالً‏ خیاط و کفاش به ساختن خانه نیاز داشتند.‏ بنّا لباس خود را به خیاط میدادو در برابر دوخت لباس به او مزد میپرداخت.‏ همچنین به کفاش در مقابل دوخت کفشمزد میداد.‏ در عوض،‏ برای ساختن دیواری در منزل خیاط و کفاش از آنها مزد میگرفت.‏در این دوران،‏ صنعتگران شاگرد هم داشتند که نوع دیگری از مزدوری در آن زمان است.‏ اماصنعتگران خودشان تولیدکنندهٔ‏ اصلی بودند و شاگرد خصلت کمکی و کارآموزی پیش استادداشت.‏ رابطهٔ‏ شاگرد و استاد در آن زمان هنوز رابطه بهرهکشی نبود ‏)اگر چه نطفهٔ‏ بهره کشیدر آن وجود دارد(.‏ اما در بازار سرمایهداری،‏ صنعتگر از وسایل تولیدش جدا شده است.‏ اوصاحب کارِ‏ انجام یافته نیست،‏ بلکه فقط صاحب نیروی کارش است.‏ کارگر نیروی کارش رابه سرمایهدار واگذار میکند و مزد میگیرد.‏ این مزد،‏ که همان ارزش نیروی کار است،‏ کمتراز ارزشی است که کارگر ایجاد کرده است و همین تفاوت منشأ اضافهارزش است.‏)2( چرا و چگونه نیروی کار انسان ارزشی بیش از ارزش خود تولید میکند؟ کار مولدیا کار بارآور که ما از آن صحبت میکنیم کار انسانی است و با فعالیت همه موجودات دیگرو از جمله موجودات زنده تفاوت کیفی دارد.‏ این تفاوت در آن است که کار انسانی محصولشعور و آگاهی انسان است.‏ وقتی از کار مولد سخن میگوئیم منظور ما کار انسان آگاه است،‏انسانی که قوانین طبیعت را کشف میکند و بر آن مسلط میشود؛ انسانی که ابزار میسازدو با کمک ابزار سیمای خود را بسط میدهد.‏ کار انسانی قبل از هر چیز پروسهای است بینانسان و طبیعت.‏ انسان فعالیت خود را واسطهٔ‏ تبادل مواد بین خود و طبیعت قرار میدهد

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com