Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 22 قوانینگرفتن بهکار و طبیعت شناخت معنای به کار میگیرد.‏ خود نظارت تحت را آن و ازکار،‏ محصول و مولد انسان میان ابزار معین کردن واسطه و تولید وسایل ایجاد و طبیعت است.‏انسانی کار ممیزهٔ‏ صفت و انسان ویژگیهای لباسمسکن،‏ آب،‏ نور،‏ هوا،‏ غذايی،‏ مواد معينی مقدار کار،‏ نيروی مداوم توليد برای کهآنجا از است.‏ الزم هم ديگر شرط دو بهعالوه،‏ است.‏ الزم زندگی نيازمندیهای ساير و کرد.‏فراهم هم را خانواده(‏ ‏)يعنی او جانشين زندگیِ‏ شرايط بايد پس است ميرنده انسان خود منتقلنسل اندر نسل میيابد دست آنها به انسان که کشفياتی و آگاهی بايد اينکه ديگر نيرویپرورش و آموزش پس کند.‏ کسب مهارت نياز مورد بهقدر کاری نيروی هر يعنی شود،‏ است.‏کار نيروی توليد نيازمندیهای جزو هم کار مولدکار برای عظیمی توان نیازمندی محدودی مقدار با انسان که است اینجا شگفت جزئیمقدار برابر در عالم دانشمندان و مخترعین کاشفین،‏ برجستهترین و بزرگترین دارد.‏ مصرفشانبا آنها کار حاصل آیا میدهند.‏ نشان خود از عظیمی توان و استعداد چه مصرف،‏ استمطلب فهم سهولت برای میگوئیم سخن مخترعین و دانشمندان از اگر است؟ یکسان بود.‏خواهید روبرو شگفتی همین با بگیرید هم را کارگر سادهترین گرنه و کارنیروی فلسفی مبنای نیستماده شعور ولی نمیشود.‏ وارد انسان بدن به خارج از و است ماده محصول شعور خارججهان واقعیت که دارد را قدرت این انسان مغز فقط و انسان مغز دارد.‏ نوین کیفیتی بلکه پنهانرابطههای و یابد دست کلیات به جزئیات از کند.‏ منعکس خود در وسعتی چنین با را پدیدهها،‏دادن پیوند این و تفکر قدرت این بشناسد.‏ را اجتماع و طبیعت پدیدههای میان محیطدر که مغزی است،‏ انسان مغز ویژگی پدیدهها،‏ میان واقعی پیوند کشف بگوئیم دقیقتر طبیعی،‏تکامل محصول تنها نه انسانی شعور مییابد.‏ تکامل مولد کار جریان در و اجتماعی تابعنظر دو از مغز فعالیت است.‏ بشری اجتماع طوالنی تکامل محصول حال عین در بلکه بهشرطیتنها و است شده ساخته طبیعی مواد از مغز خود اینکه اول است.‏ خارج دنیای واسطهبدون انسانی مغز این برسد.‏ او به نیازش مورد طبیعی مواد که است کار ادامهٔ‏ به قادر افتادهکار از انسان حواس اگر نیست.‏ فعالیت به قادر جامعه چه و طبیعت چه خارج با فلسفی،‏مختصر توضیح این از پس کرد.‏ نخواهد کار او مغز شود،‏ قطع خارج با رابطهاش و میگردیم.‏بر کار نیروی دربارهٔ‏ مطلب اصل به کاراست،‏ انسان جسم بهاصطالح یعنی اعصاب،‏ و عضالت کار که این عین در انسان کار سلولهایمعمولی،‏ غذائی مواد همین از انسان بدن هست.‏ نیز انسان روح کار یعنی او مغز رکفت قدرت که میرساند مرحلهای به را آنها و میسازد را مغزی سلولهای جمله از و زنده قدرتاین کار با پیوند در اجتماع،‏ با رابطه در و دارد،‏ را واقعیت انعکاس شکل عالیترین و

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 23بالقوه را به شعور بالفعل بدل میکند.‏ کارگر برای زنده ماندن به یک مشت مواد غذایی وشرایط معینی از زندگی نیاز دارد که هزینۀ آن بسیار کم است،‏ ولی نیروی کار زیادی دارد کهاگر بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد،‏ هر روز بارآوری بیشتری پدید خواهد آورد.‏ رمز و رازبهرهکشی سرمایهداری در اینجا نهفته است که به انسان مولد فقط معادل ارزش نیروی کاراو،‏ یعنی آن هزینه اندک را که برای زنده و فعال ماندنش الزم است،‏ پرداخت میکند.‏ارزش نیروی کاروقتی نیروی کار انسانی به کاال تبدیل شد طبعآ ارزش آن هم مثل هر کاالی دیگری دربرابر مقدار کار احتماعآ الزمی خواهد بود که برای تولید آن الزم است.‏ به عبارت دیگر برحسبزمان اجتماعآ الزمی که برای تولید آن ضروری است محاسبه و تعیین خواهد شد.‏ کارگر برایتولید نیروی کار قبل از همه به مقدار معینی خوراک،‏ پوشاک،‏ مسکن و نظایر این ها که شرطضرور زندگی است نیاز دازد.‏ پس قبل از هر چیز دیگر ارزش این نیازمندی ها در ارزش نیرویکار وارد میشود.‏ نیازمندی های ضرور برای زندگی انسان بسته به شرایط تاریخی و سطحتمدن موحود در هر کشور و بسته به شرایط و عادات و سنن جامعه تغییر میکند.‏شرط اینکه نیروی کار به کاال بدل شود چیست؟برای تبدیل نیروی کار به کاال دو شرط الزم است:‏)1( کارگر صاحب اختیار نیروی کار خود باشد و بهعنوان یک فروشنده با حق مالکیتنیروی کار در مقابل سرمایهدار قرار گیرد.‏ برای تحقق این امر بود که سرمایهداری در آغازرشد خود علیه وابستگی دهقانان به زمین برخاست.‏)2( صاحب نیروی کار هیچ کاالی دیگری برای فروش نداشته باشد،‏ از هستی ساقطشده و مجبور به فروش نیروی کار خود باشد.‏ جریان سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچکشهر و ده،‏ و راندن آنها به صفوف گرسنگان غارتشده و اجبار به فروش نیروی کار،‏ یکیاز فاجعههای بزرگ اجتماعی است که سرمایهداری حرکت گستردهٔ‏ خود را از بطن آن آغازمیکند.‏ مارکس این فاجعهٔ‏ تاریخی را انباشت بدوی مینامد.‏روند ارزشافزاییسرمایهداری موفق شده است که تولیدکننده را از وسایل تولیدش جدا کند و وسایلتولید را به مالکیت انحصاری خود درآورد.‏ کارگر تنها زمانی به وسیله تولید دسترسی پیدامیکند که نیروی کارش را به سرمایهدار بفروشد.‏ مطابق فرمول عام سرمایهداری:‏

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
زبان فارسی و هویت ایرانی
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری