Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 24 پول)‏‎2‎‏(‏← کاال ← پول)‏‎1‎‏(‏ خریداریکار نیروی یعنی ویژه کاالی پول)‏‎1‎‏(‏ با و است،‏ پول)‏‎2‎‏(‏ < پول)‏‎1‎‏(‏ آن در که ‏ٔهپروس یعنی کار،‏ به تولید،‏ روند در بلکه نشده،‏ فروخته دیگری به مستقیماً‏ کاال این و شده اینبرای بفروشند،‏ دوباره که نمیخرند آن برای را کار نیروی است.‏ شده بدل ارزشافزایی بلکهنیست،‏ ساده مبادلهٔ‏ یک بیان سرمایه،‏ عام فرمول کنند.‏ کارش به وادار که میخرند درفرمول است.‏ گرفته قرار ارزشافزایی،‏ روند یعنی سرمایهداری،‏ تولید روند آن وسط در است:‏چنین واقع پول)‏‎2‎‏(‏← )2( کاال ← ارزشافزایی و کار روند ← )1( کاال ← پول)‏‎1‎‏(‏ بههنگامفوق،‏ فرمول در و میکند صدق کامالً‏ کار ارزش تئوری میشود،‏ مالحظه چنانچه شدهاند.‏مبادله برابر ارزشهای مبادله،‏ نمیفروشدرا خود کاالی مستقیماً‏ صنعتی سرمایهدار خود معموالً‏ سرمایهداری بازار در رد و میشود قائل تخفیفی او برای صنعتی سرمایهدار میکند.‏ استفاده تجاری سرمایهٔ‏ از بلکه ارزشافزاییمنبع پس میکند.‏ واگذار او به کرده تصاحب که را اضافی ارزش از مقداری واقع ‏ٔهعرص در شده تولید اضافهارزش اینکه مبادله.‏ از نه است تولید همین از هم تجاری سرمایهٔ‏ تجاری(‏مالی،‏ ‏)صنعتی،‏ سرمایهداران مختلف گروههای میان بعد مراحل در چگونه تولید است.‏کنونی بحث از خارج که است جداگانهای مسئلهٔ‏ میشود،‏ تقسیم

25‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد مدافععامیگرای اقتصاددانان نظریات بر نقدی اضافهارزشتئوری درباره سرمایه اضافیارزش منشأ کردن پیدا بهدنبال خود بورژوائی اقتصاددانان مارکس،‏ از قبل پاسخاساس بر درست فیزیوکراتها نیز و مرکانتیلیستها نوع از افتصادی مکتبهای بودند.‏ شدند.‏پیدا سؤال این به و میدانستند خارجی بازرگانی در را ارزشافزایی منبع که بودند کسانی مرکانتیلیستها سرمایهداریکالسیک سیاسی اقتصاد اما میدانستند.‏ ارزشافزا را طبیعت تنها فیزیوکراتها خارجیبازرگانی که شدند متوجه ریکاردو و اسمیت نظیر کسانی و رفت پیش بهتدریج ‏ٔهاولی مادهٔ‏ دارد،‏ تولید در که اهمیتی همهٔ‏ با هم طبیعت باشد.‏ ارزشافزایی منبع نمیتواند پسمیآید.‏ در مبادله ارزش دارای کاالی بهصورت انسانی کار با فقط که است مصرف ارزش امابود.‏ رسیده اصلی مطلب درک مرز به درست مارکس از قبل سرمایهداری سیاسی اقتصاد ‏ٔهغارتگران رمز و راز و بگشاید را سرمایه توانست که بود مارکس بگذرد.‏ مرز این از نمیتوانست کند.‏برمال و کرده کشف را آن ارزشافزاییمنشأ دربارهٔ‏ علمی مستقل نظریهٔ‏ یک حتی سرمایه مدافع دانشمندان طرف از درسرمایهداری سیاسی اقتصاد پیشگامان نظیر سرمایه،‏ دیگر مداحان است.‏ نشده مطرح آناناست.‏ مارکسیستی تئوری با مخالفت آنها کار بلکه نیستند،‏ پرسش این پاسخ یافتن پی چهکار ارزش تئوری دربارهٔ‏ قبالً‏ که میکنند فراموش مطلقاً‏ اضافهارزش تئوری از بحث هنگام دشمنیو ابتذال و عامیگری ما،‏ زمان در سرمایه مدافع سیاسی اقتصاد ویژگی میگفتند.‏ هماضافهارزش پس میگیرد،‏ سرچشمه ندرت از ارزش اگر است.‏ علم و منطق با آن آشکار ازپر را بازار میکنند سعی که کاال تولیدکنندگان تمام بنابراین بگیرد.‏ سرچشمه ندرت از باید سرمایهدارِ‏بنابراین،‏ ارزشافزایی.‏ عامل نه باشند ارزش شدن کم باعث منطقاً‏ باید کنند کاال کسانیحق اضافهارزش و ندارد سود در حقی قاعدتاً‏ است تولیدکننده که کارخانه صاحب میشوند.‏تولید مانع که است باشدحرکت مبدأ مطلوبیت تئوری اگر نیست.‏ این از بهتر مطلوبیت تئوری سرنوشت خریدارروحی وضع نتیجهٔ‏ کاال ارزش وقتی ندارند.‏ اضافهارزش بر حقی تولیدکنندگان قاعدتاً‏ هب نه گیرد،‏ تعلق باید هم همانها به و میگیرد منشأ همانجا از هم اضافهارزش پس باشد،‏

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
آدمیان که در...
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
فایل راهنما
دریافت فایل
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
مقاله: یکپارچه سازی زنجیرۀ تامین، بهبود کارآیی