Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 26 تولیدکنندهٔ‏سرمایهدار کنند ثابت باید که آنها مأموریت با نتایج این که آنجا از سرمایهداران.‏ میکنند،‏فراموش را خود ارزش تئوریهای یکباره ناچار نمیخواند،‏ است اضافهارزش نظراتبه حال میکنند.‏ شروع صفر از و بهساکن ابتدا را خود اضافهارزش تئوریهای یا پردازیم.‏می اضافهارزش دربارهٔ‏ سرمایه مدافع عامیگرای اقتصاددانان تولیدعوامل نظریهٔ‏ یکیدارد:‏ عامل دو تولید که است این آوردهاند سرمایه مدافعان که نظریهای مهمترین اینشود.‏ تقسیم عامل دو این میان باید شده تولید محصول بنابراین،‏ سرمایه.‏ دیگری و کار ندارد.‏علمی ارزش کمترین است،‏ سرمایهداری اندیشمندان اختراع شایعترین اینکه با نظریه وطبیعت به کنیم،‏ نگاه زمان طول در را انسانی،‏ کار و تولید وسایل یعنی عامل،‏ دو اگر زیرا توسطکه طبیعی مواد مقداری جز چیزی آالت ماشین و کارخانه میشود.‏ منتهی انسانی کار نیستند.‏کردهاند پیدا معینی مصرف ارزش و معین شکل و شده جدا طبیعت از انسانی کار عامینعمت طبیعت که طبیعت،‏ و است انسان کار است موجود که چیزی روندکار در پس نمیگیرد.‏قرار کسی اختیار در انسانی کار دخالت با جز هم آن و انسانها همهٔ‏ برای است گفت؟سخن میتوان عامل دو از چگونه پس حواسو عضالت تنها تولید ابزار انسان.‏ فکر و دست ساختههای جز نیست چیزی تولید ابزار کارخانهمحیط از اگر نیست.‏ ساخته آنها از کاری این جز و میدهند گسترش و بسط را انسان خواهدروشن ما برای چیز همه باشد،‏ مطرح سرمایه مستقیم منافع که برویم جائی به و شویم دور دوآن در که است حرفهای جراحی بگویند که شنیدهاید آیا بگیرید.‏ نظر در را جراح مثالً‏ شد.‏ چهمیکنند؟ جراحی هم با و دارند مشارکت بخیهدوز سوزن و چاقو دیگری و جراح یکی عامل میکند؟ستارهشناسی کسی چه بروید.‏ خانه رصد به سوزنها؟ یا جراح میکند؟ جراحی کسی شودگفته که شنیدهاید آیا تلسکوپ؟ دیگری و منجم یکی عامل دو شود گفته که شنیدهاید آیا روشنسؤاالت همهٔ‏ کردهاند؟جواب کشف را الکتریسیته مشترکاً‏ آزمایشکاهی وسایل و فیزیکدان رس میگردیم،‏ بر سرمایهداری مؤسسات دیگر یا کارخانه به محیطها این از که همین اما است.‏ هک الکتریسیتهای همان میشود.‏ پیدا عامل دو از یکی صاحبان بهعنوان سرمایهدار آقایان کلۀ و سادهو صاف بلکه نمیآید،‏ بهحساب علمی کشفیات عوامل از یکی بهعنوان هرگز آزمایشگاه در درمهندس وقتی تا تولید.‏ عوامل از یکی میشود بیاید کارخانه به اگر است،‏ انسان کار وسیلۀ شریکبرق موتور که نمیکند خطور کسی بهعقل هرگز میکند کار برق موتورهای روی آزمایشگاه مالکه موتوری میآید،‏ در سرمایهدار خدمت به وقتی مهندس همین اما است.‏ محقق این کار سرمایهداریپزشکی موسسهٔ‏ یک در مسئله همین عین میشود.‏ او کار شریک است سرمایهدار بهکارسرمایه بهصورت وقتی کار وسایل واقعاً‏ آیا دارد.‏ وجود خصوصی بیمارستان یعنی روشننتایج میشود؟ انسان کار شریک و ارزش مولد و کرده پیدا مستقلی شخصیت میافتد،‏

27‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد تقسیمدر را آنها و میدهد مستقلی حقوقی شخصیت تولید وسایل به کارخانه در آنچه است.‏ درآن مالکیت انحصار نیست،‏ تولید وسایل خود میکند،‏ انسان و کار شریک کار محصول هب دستتان که میبینید درخت باالی میوهای شما بزنیم.‏ سادهای مثال است.‏ سرمایهدار دست امش شریک کسی میخورید.‏ و میچینید چوب با را میوه و میکنید پیدا چوبی نمیرسد.‏ آن شمابه چوب صاحب و میشود عوض وضع باشد،‏ داشته صاحب چوب همان اگر حال نیست.‏ واگذاراو به را میوه از بخشی که میگذارد شما اختیار در بهشرطی فقط را چوب که گفت خواهد اینجادر تکهچوب داد.‏ خواهید تن او پیشنهاد به الزاماً‏ باشید نداشته چارهای اگر شما کنید.‏ چوبمالکیت اگر اما نمیکند.‏ ایجاد ارزش میوه چیدن در و نیست مستقلی شخصیت صاحب دررا خود او بدهند،‏ دیگری به را مالکیت این اگر کنند،‏ سلب هستید تولیدکننده که شما از را جداگانهبخش دو به که است ترتیب این به تنها و تنها تولید عوامل میداند.‏ شریک شما زحمت مستقیم.‏تولیدکنندهٔ‏ از مالکیت سلب طریق از یعنی میشود،‏ تقسیم عامل دو و بایدکار،‏ و سرمایه یعنی است،‏ عامل دو فعالیت نتیجه تولید است معتقد که کسی سرمایهدارو میگیرد مزد کارگر اینکه چیست؟ تولید در آنها از هرکدام سهم که دهد پاسخ نقشکه دهد نشان محاسبه با و دقیقاً‏ باید سیاسی اقتصاد نیست.‏ سؤال این پاسخ سود،‏ بایدسیاسی اقتصاد است.‏ کارگر آفریدهٔ‏ نوین ارزش از صد در چند و چیست تولید در کارگر اگرکند.‏ حل یکباره را سرمایهدار و کارگر دعوای و گوید پاسخ سؤال این به علمی دقت با است،‏چقدر تولید در کارگر سهم که داد نشان بتوان کتاب و حساب روی از و علمی دقت با سهمیهمان کارگر به بزند؟ حرفی کارگر مزد زیادی یا کمی دربارهٔ‏ میتواند کسی چه دیگر است.‏کرده ثابت را آن علم و اوست حق که میدهند را کردهرها را سیاسی اقتصاد یکباره رسند می که اینجا به سرمایه مدافع اندیشمندان توصیهسرمایهدار آقایان به و میپردازند اخالقی سخنرانی به مینشینند،‏ وعظ کرسی به و ‏ٔهجامع در دیگر مسائل آقایان این آیا بگیرد.‏ آرام که کنند اضافه کارگر مزد به کمی که میکنند میکنند؟حل اینطور را سرمایهداری رد اینکه نه است؟مگر شده نوشته اخالقی اصول سرمایهداری شرکتهای قانون در مگر است.‏چقدر دارد که سرمایهای اساس بر سرمایهدار هر سهم که کردهاند تعیین دقیقاً‏ قانون بدهند؟بیشتری سهم خود شرکای به که میکند توصیه سرمایهداران به کسی آیا مدیریتنظریهٔ‏ سهممیبرد که سهمی و دارد مدیریت نقش سرمایهدار که است این نظریه دومین نیست:‏مولد سرمایهٔ‏ موافق زیرا است،‏ سرمایهداری علیه واقع در نظریه این اوست.‏ مدیریت مدیریتکه است درست این نه.‏ وگرنه،‏ بود،‏ خواهد سهم صاحب کند مدیریت اگر سرمایهدار ‏)اتفاقاً‏است ارزشآفرین مولدی کار هر مثل و است مولد کار خودش هم کار سازماندهی و

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
آدمیان که در...
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دریافت فایل
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
فایل راهنما
دریافت فایل
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center