Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 28 آندر مدیریت نقش باشد،‏ سازمانیافته و منظم بسیار باید که آنجا از سوسیالیستی جامعهٔ‏ سطحیدر مدیریت که است سرمایهداری جامعهٔ‏ در این میشود(.‏ بیشتر و بیشتر روز هر موردجامعه کل در مدیریت بدون و تک تک مؤسسات مدیریت بهصورت و محدود بسیار باشد،‏مدیریت واقعاً‏ اگر کار،‏ مدیریت هم سرمایهداری جامعهٔ‏ در صورت،‏ بههر است.‏ توجه که:‏است اینجا نکته تنها مولد.‏ و سودمند است کاری حددر تولید مدیریت از سرمایهداران از بسیاری ندارد.‏ سرمایه به ربطی مدیریت اوالً،‏ ندارند.‏اطالع هم بیسواد کارگر یک اقتصادیمدیریت آنکه از بیش مینامند مدیریت سرمایهداری اقتصاد در آنچه ثانیاً،‏ است.‏کارگران بر فشار اعمال سازمان باشد،‏ خادمو حقوقبگیر مدیران،‏ و شده جدا سرمایه از مدیریت که است مدتها اینک ثالثاً،‏ صاحبخود که کوچک کارگاههای بهخصوص و سرمایهداری کوچک مؤسسات در سرمایهاند.‏ پذیرفتیعنی کرد،‏ باز کارگاه صاحب برای مدیریت برای جایی میتوان میکند،‏ کار هم کارگاه است.‏مدیر عینحال در خودش سرمایه صاحب که مالکیتنظریهٔ‏ سرمایهمالک بهعنوان سرمایهدار و است مقدس فینفسه مالکیت نظریه،‏ این بر بنا تقدسسرمایهداری که گفت باید نظریه این برابر در کند.‏ اعمال را خود مالکیت که دارد حق میلیونیانسانهای این از کسی چه است.‏ برده بین از دیگری نظام هر از بیش را مالکیت است؟کرده مالکیت سلب خدمتنظریهٔ‏ میکند.‏خدمت کارگران بهخصوص و جامعه به سرمایهدار که مدعیاند نظر این صاحبان میاندر بیشتر نظریه این میمردند.‏ گرسنگی از کارگران نبود،‏ او اگر و است کارده سرمایهدار کارگران.‏به نه میکنند خدمت بهخودشان واقع در سرمایهداران است.‏ قبول مورد فاشیستها بهسرفالکت و گرسنگی در بیکار میلیون پنجاه سرمایهداری پیشرفتهٔ‏ کشورهای در امروز میگیرندبهکار را کارگری فقط آنها میورزند.‏ امتناع آنها به خدمت ارائهٔ‏ از حضرات میبرند.‏ اقتصادینظر از خدمت نظریهٔ‏ آورند.‏ بهچنگ مالحظهای قابل اضافهارزش او از بتوانند که ندارد.‏تازگی و است تاریخ طول در رباخواران نظریه ریسکنظریهٔ‏ هک سودی اندازد،‏ می بهخطر را سرمایهاش سرمایهدار چون میگویند نظریه این مدافعین نامطمئنماهیت انعکاس نادرست نظریهٔ‏ این است.‏ ریسک این جبران برای میآورد بهدست

29‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد بیریشهترینو بیپایهترین از یکی ریسک نظریهٔ‏ اقتصادی،‏ نظر از است.‏ سرمایهداری بحرانی و نداردخطری که هست گذاریها سرمایه از بسیاری سرمایه جهان در اصالً‏ زیرا است،‏ نظرات سهامیمعموالً‏ سرمایهداری بزرگ شرکتهای ثانیاً،‏ است.‏ سودآور هم بسیار حال این با و میشودقانع سود کمتری مبلغ به آن دارندهٔ‏ که میفروشند ممتاز بهاصطالح سهام بهنام خطرسرمایه،‏ سودِ‏ پایهٔ‏ اگر ثالثاً،‏ نیست.‏ سهیم شرکت احتمالی ضرر در هرگز عوض در ولی نمیکند،‏راتهدید آن خطری دیگر که مؤسسه،‏ افتادن جا از پس قاعدتاً‏ باشد،‏ سرمایه برای میگیردقرار خطر معرض در سرمایهای است.‏ این خالف که حالی در برود،‏ میان از سود باید ‏ٔهنظری نباشد.‏ آن متوجه خطری که دارد بیشتر سود سرمایهای برعکس و نباشد،‏ آور سود که میدانند.‏قمار عرصهٔ‏ را اقتصاد که است قماربازان نظریه ریسک،‏ سرمایهداریاز دفاع برای و بهجایِ‏ سوسیالیسم به حمله استاین کردهاند اختراع اخیر سالهای در که سرمایه مدافع اقتصاددانان نظریهٔ‏ آخرین سودمنشأ دادن توضیح و سرمایهداری از دفاع بهجای آنان است.‏ بیجانشین سرمایه که دررا سوسیالیسم نفی راه اضافهارزش،‏ تصاحب برای سرمایهدار حقانیت اثبات و سرمایه رد اضافهارزش بررسی پایهٔ‏ نمیتوان باشد نشده موفق سوسیالیسم که این میگیرند.‏ پیش باشد.‏سرمایهداری اقتصاد

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com