Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 32 جانداربه طبیعت تقسیمبندی در فلسفی نظر از متغیر و ثابت به سرمایه تقسیمبندی زمانیاز دارد.‏ ریشه آفریننده و شعور با موجود تنها بهعنوان انسان کردن جدا و بیجان و راکارگر طبقهٔ‏ نقش تا کردند غلو آن اهمیت دربارهٔ‏ سرمایه مدافعان شد،‏ پیدا ماشین که کنند.‏بزرگ است،‏ ماشین قیم و ولی ظاهراً‏ که را سرمایهدار نقش و کنند کوچک تولید در شمارگرهاالکترونیک،‏ مغزهای و گرفته شکل سیبرنتیک علم که اخیر سالهای در امر این پدیدتازه الکترونیک مغزهای که زمانی از است.‏ شده نمایانتر شدهاند،‏ ساخته روبوتها و ماشینگویا که کردند ادعا و داده فلسفی مایهٔ‏ موضوع این به که شدند پیدا کسانی آمدند،‏ اینتخیلی بحث یک در آنها میان از هم کسانی گرفت.‏ خواهد را انسانها شعور جای متفکر خواهندشورش او خود علیه میسازد انسان که ماشینهایی روزی که کشیدند پیش را فکر دستساختهٔ‏ ماشین که داد نشان و برخاست فلسفه این علیه ابتدا همان از مارکسیسم کرد.‏ چیزیماشینها پیشرفتهترین بگیرد.‏ را باشعور انسان جای نیست ممکن هرگز و است انسان است.‏داده قرار واسطه طبیعت و خود میان انسان که دستگاههایی جز نیستند اضافیارزش حجم و نرخ نآ تصاحب و اضافهارزش تولید سرمایهداری،‏ تولید شیوهٔ‏ عام قانون و سرمایهدار هدف میگردیم:‏بر قبل مثال به است.‏ کمکی(+‏‎40‎‏)استهالک(+‏‎320‎‏)پنبه(‏‎100‎‏)دستمزد(+‏‎80‎‏)مواد اضافی(+‏ ‎100‎‏)ارزش 640= یاثابت(‏متغییر(+‏‎440‎‏)سرمایه ‎100‎‏)سرمایه اضافی(+‏ ‎100‎‏)ارزش 640= محصول(‏ ‏)ارزش متغیربخش تنها ارزشافزا سرمایهٔ‏ و ندارد ارزشافزایی در نقشی ثابت سرمایه که آنجا از پسشود.‏ سنحیده متغیر سرمایهٔ‏ بهنسبت باید نیز آن نسبی مقدار بنابراین است،‏ سرمایه است.‏کرده ایجاد اضافهارزش تومان 100 متغیر،‏ سرمایهٔ‏ تومان 100 که گفت باید باال مثال در میشود:‏اضافهارزش نرخ بنابراین،‏ اضافهارزش100 متغیرسرمایهٔ‏ 100 x 100 = ٪100نرخرا اضافهارزش نسبی مقدار یا متغیر سرمایهٔ‏ حسب بر ارزشافزایی این مارکس مینامد.‏اضافهارزش میدهد.‏نشان بهخوبی را کارگران از بهرهکشی درجهٔ‏ اضافهارزش نرخ

33‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد اضافیزمان اضافهارزشاضافهارزشنرخ = _________ × 100 = _________ × 100 کارنیروی ارزش الزمزمان واضافی زمان کند،‏ کار ساعت 8 روزانه کارگر و باشد ٪50 اضافهارزش نرخ اگر مثال:‏ بود؟خواهد چقدر الزم زمان اضافیزمان _______الزمزمان x100 = اضافی زمان ٪50 = الزم زمان 1 ⁄ 2 اضافیزمان + الزم زمان = ساعت 8 الزمزمان = دقیقه 20 و ساعت 5 اضافیزمان = الزم زمان 1 ⁄ 2 >=اضافی زمان = دقیقه 40 و ساعت 2 میدوشدکارگرانش مجموع از کارفرما که را اضافهارزشی مجموع اضافهارزش:‏ حجم هب را کارخانه یک در اضافهارزش حجم صدی در نسبت اگر و مینامیم،‏ اضافهارزش حجم متوسطاضافهارزش نرخ کنیم،‏ حساب کارخانه آن کار نیروی ارزش یا متغیر سرمایهٔ‏ کل داشت:‏خواهیم را مزبور کارخانه اضافهارزشحجم کارنیروی ارزش کل اضافهارزشمتوسط نرخ = شیپ در راه دو آورد،‏ بهدست اضافهارزش بیشتری هرچه حجم اینکه برای سرمایهدار ببرد.‏باال را اضافهارزش نرخ اینکه دیگر دهد؛ افزایش را کارگرانش تعداد اینکه یکی دارد.‏ بستهصنعتی هر در زیرا است بسته سرمایهدار برای کارگران،‏ تعداد افزایش یعنی اول،‏ راه راهیک فقط پس دارد.‏ وجود متغیر و ثابت سرمایهٔ‏ میان معینی نسبت آن،‏ تکامل درجهٔ‏ به رد را بهرهکشی تشدید شیوههای است.‏ بهرهکشی تشدید آن و میماند سرمایهدار روی پیش داد.‏خواهیم توضیح زیر کارروزانهٔ‏ مطلق اضافهارزش بودنثابت بهفرض اضافی برزمان افزودن یکی دارد:‏ راه دو اضافهارزش نرخ بردن باال الزم.‏زمان از کاستن دیگری و است؛ کار روزانهٔ‏ تمدید آن معنای که الزم،‏ زمان

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زبان فارسی و هویت ایرانی
زندگی - نانو
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
تصویری- عشایر سمیرم- الهام خدادادی.pdf
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
التصرف في النفايات الصناعية واخلاصة - Anged