Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 34 یعنیباشد،‏ ٪100 اضافهارزش نرخ و ساعت 8 روزانه کار کنیم فرض کار:‏ روزانه تمدید اضافیساعت 4 اگر حال میکند.‏ کار سرمایهدار برای ساعت 4 و خودش برای ساعت 4 کارگر رااضافهارزش مارکس بود.‏ خواهد ٪150 یا ٪120 اضافهارزش نرخ برسانیم،‏ ساعت 6 تا 5 به را هٔ روزان تمدید مینامد.‏ مطلق اضافهارزش میآید،‏ بدست کار روزانهٔ‏ کردن طوالنی طریق از که شیب نمیتوان را کار روزانهٔ‏ اما است.‏ مطلق اضافهارزش شیوهٔ‏ ابتداییترین و سادهترین کار نیرویجسمانی یا مادی حد یکی دارد.‏ مرز دو کار روزانهٔ‏ حداکثر کرد.‏ تمدید معینی حد از انسانیهر که است این کار نیروی جسمانی و مادی حد کار.‏ نیروی معنوی حد دیگری کار،‏ کند.‏صرف میتواند را خود حیاتی نیروی از مشخصی مقدار فقط ساعت 24 طبیعی مدت در روزانهمعنوی حد دارد.‏ نیاز آن نظایر و نظافت استراحت،‏ ساعت خوراک،‏ خواب،‏ به قطعاً‏ او اجتماعیو خانوادگی امور به رسیدگی تفریح،‏ مطالعه،‏ نظیر انسان معنوی نیازهای را کار است.‏متفاوت مختلف جوامع فرهنگی رشد و تکامل بهنسبت حدود این میکند.‏ معین کارروزانهٔ‏ حدود سر بر کارفرما و کارگر نبرد سربر میتواند کارگر که مدتی از است عبارت کار روزانهٔ‏ جسمانی حد سرمایهدار نظر از خوابحداقل با و گذاشت بهدهان نان لقمه یک هم کار ضمن میتوان او بهنظر بایستد.‏ پا دیگریکارگر نیست.‏ سرمایهدار مسئلهٔ‏ این اما میمیرد.‏ زودتر کارگر صورت این در ساخت.‏ بیمعنیکامالً‏ سرمایهدار نظر از هم کار روزانهٔ‏ معنوی حد کرد.‏ خواهد استخدام او بهجای اونظر از اجتماعی و صنفی فعالیت و است،‏ ولعب لهو سرمایهدار نظر از کارگر تفریح است.‏ سرمایهدارنظر در کند،‏ دیگر امور صرف و کرده کم کار روزانهٔ‏ از کارگر اگر توطئه.‏ و خرابکاری بهدلیلسرمایهدار که کرد گمان نباید است.‏ کرده سقوط اسفلالسافلین به و دزدیده کار از کامالً‏او برعکس،‏ میکند.‏ تمدید را کار روزانهٔ‏ ها حرف این انواع و اخالقی نقص و بیانصافی بهطوررا کاال این میخواهد و است آن مالک و خریده را جنسی است:‏ سرمایهداری اخالق در و است مایل و میکند دفاع سرمایهدار بهمثابه خود حق از او واقع،‏ در کند.‏ مصرف کامل کند.‏مصرف رمقش آخرین تا را کار نیروی که دارد هم حق اودارد.‏ خود کاالی بر حقی کار نیروی فروشنده بهمثابه هم کارگر دیگر سوی از اما نیرویخریدار بهعنوان تو و فروختهام تو به را خود کار نیروی من که است درست میگوید ندارمفروش برای خود کار نیروی جز چیزی من اما کنی،‏ مصرف مرا نیروی که داری حق کار طوریباید کارم روزانهٔ‏ بفروشم که باشم داشته کار نیروی بتوانم هم باز فردا اینکه برای و وقتیزیرا دارد،‏ حق خود استدالل این در کارگر بدهد.‏ قوا تجدید امکان من به که باشد درمیآید،‏ بهسراغش زودرس پیری نیست،‏ آن تجدید به قادر او شود تمدید او کار روزانهٔ‏ قبط کارگر هم و سرمایهدار هم میبینید،‏ چنانچه میافتد.‏ کار از یا میمیرد جوانی سنین

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 35قوانین مبادالت کاالیی جامعهٔ‏ سرمایهداری هر دو حق دارند.‏ اخالق هیچکدامشان بد نیست.‏هیچکدام بیانصاف نیستند.‏ عیبی که در اینجا وجود دارد در ماهیت مسئله است.‏ در ایناست که آیا باید نیروی کار انسان و در واقع خود انسان خرید و فروش بشود یا نه.‏در نبرد کارگر و سرمایهدار بر سر روزانهٔ‏ کار،‏ آنچه در نهایت حاکم است تناسب قوا است.‏هرکس زور بیشتری دارد برنده است.‏ واداشتن کارگر به 18 ساعت کار،‏ واداشتن کودکانخردسال و زنان و دختران جوان به 16 15 ساعت کار،‏ واداشتن کارگر به نوبت کاری و کارپس از نیمهشب،‏ همه و همه اینها بهمعنای تاراج نیروی فعال جامعه و بیرمق کردن جامعهاست.‏ بهعالوه،‏ تمدید روزانهٔ‏ کار جامعه را به جهل،‏ بیماری،‏ بیفرهنگی و فساد محکوممیکند و خانوادهها را از هم میپاشد.‏در آغاز رشد سرمایهداری که کارگران هنوز به انضباط سرمایهداری عادت نکرده بودندو حاضر نمیشدند تمام اوقات زندگی خود را در برابر شندرغاز تسلیم سرمایهدار کنند،‏ آدابو رسوم و سن و جنس هنوز در تعیین ساعات کار دخالت میکرد.‏ در قرون چهاردهم وپانزدهم،‏ دولت انگلستان قوانینی برای تطویل و تمدید روزانهٔ‏ کار بهتصویب رساند.‏ در آنزمان،‏ 12 ساعت کار اجباری بود و برای کشاورزان 14 ساعت ‏)ده صبح تا هفت شب(،‏ کهدو ساعت صرف غذا خوردن میشد و 12 ساعت خالص کار.‏با پیدایش صنعت بزرگ دو ثلث آخر سدهٔ‏ هجدهم کلیه مرزهای روزانهٔ‏ کار بهواسط ‏ٔهآداب و رسوم و طبیعت و سن،‏ جنس و شب و روز استقرار یافته بود،‏ یکباره فرو ریخت.‏ دیگرطلوع و غروب هم که در آئیننامههای دولتی بهعنوان آغاز و پایان کار در نظر گرفته میشد،‏معنا نداشت.‏ این صنعت شبانه روز کار میخواست.‏ اما کارگران در مقابل این فشارها دستبه مقاومت زدند و دولت مجبور شد تصمیمات قانونی برای کوتاه کردن روزانهٔ‏ کار اتخاذکند.‏ البته قوانین چندین دهه فقط بر روی کاغذ بود و اجرا نمیشد.‏ در قانون کار 1833،روزانهٔ‏ کار عادی کارخانجات از 5/5 صبح تا 8/5 شب تعیین شده بود،‏ یعنی 15 ساعت.‏نوجوانان 13 تا 18 ساله را میشد در تمام طول روز بهکار واداشت،‏ اما کار آنها نمیبایستاز 12 ساعت تجاوز کند.‏در انگلستان،‏ جنبش اجتماعی وسیعی بهنام جنبش چارتیستی پدید آمد که از جملهشعارهای آن روزانهٔ‏ کار 10 ساعته بود.‏ این مبارزه در سال 1847 سرانجام موفق شد که قانون10 ساعت کار را بهتصویب پارلمان برساند.‏ اما یک سال بعد،‏ یعنی در سال 1848، جنبش وحزب چارتیستها مورد هجوم قرار گرفت و سرکوب شد.‏ جنبش چارتیستی،‏ جنبشی کامالً‏مسالمت آمیز و قانونی بود.‏در سال 1848، اروپا،‏ بویژه فرانسه و آلمان،‏ در تب انقالب میسوختند.‏ در فرانسه شعارجمهوری اجتماعی توسط انقالبیون داده شد.‏ این انقالبات جنبههای ضد سرمایهداری همداشتند.‏ سرمایهداری نمیتوانست قانون 10 ساعت کار را تحمل کند.‏ سرانجام در سال 1850

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
زبان فارسی و هویت ایرانی
تولدی دیگر - Iran Resist
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول