Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 38 جامعهمصالح نمیتواند است،‏ سود کسب هدفش که سرمایهداری نظام است.‏ مربوط جامعه میخواهداو است.‏ پول هم او فرهنگ و معنویات است.‏ پول او چیز همه بگیرد.‏ نظر در را واو برای فقط را خود ساعت 24 تمام سرمایهداری جامعهٔ‏ اکثریت یعنی کارگر طبقه که عالقهمندمعنویات و فرهنگ به سوزن سر یک جامعهای اگر بکند.‏ کار اضافهارزش تولید برای بتوانندکه بگیرد نظر در فراغتی ساعات کارگران برای کند.‏ محدود را کار روزانهٔ‏ باید باشد،‏ کنند.‏فرهنگی و سیاسی احتماعی امور صرف هٔ عالق مورد اینکه علیرغم و بودنش ابتدائی و سادگی علیرغم کار،‏ روزانهٔ‏ تمدید 5 برایسرمایهداری میخورد.‏ بر مقاومت به و است محدود صورت هر به است،‏ سرمایهداری کرد.‏خواهیم بررسی را آن که میشود متوسل دیگری شیوۀ به اضافهارزش افزایش نسبیاضافهارزش تولید مینامیم.تمدیدمطلق اضافهارزش را فوق راه از اضافهارزش افزایش و کار روزانهٔ‏ تمدید آسانثانیاً‏ و دارد حدی اوالً‏ اجتماعی،‏ سیاسی بهدالیل چه و طبیعی نظر از چه کار،‏ روزانهٔ‏ زا بهرهکشی تشدید برای دیگری شیوهٔ‏ باید سرمایهدار لذا میخورد.‏ بر مقاومت به و نیست ‏)زمانمیکند کار خودش برای کارگر که را مدتی باید که است این دیگر راه کند.‏ پیدا کارگر اضافهارزشتولید شیوهٔ‏ این یافت.‏ خواهد افزایش اضافی زمان نتیجه در که کرد،‏ کوتاهتر الزم(‏ اضافیزمان به الزم زمان میان نسبت آن در که چرا مینامند،‏ نسبی اضافهارزش تولید را مییابد.‏تغییر دومی بهسود استاین الزم زمان شدن کوتاهتر راه تنها شود؟ کوتاه الزم زمان است ممکن چگونه ارزشاز ارزانتر را کار نیروی سرمایهدار است ممکن البته یابد.‏ کاهش کار نیروی ارزش که کارگراندستمزد هماکنون شد.‏ خواهد کم الزم زمان صورت این در کند،‏ خریداری آن واقعی امااست،‏ کار نیروی واقعی ارزش از پایینتر وابسته،‏ کشورهای در بهویژه سرمایه،‏ جهان در نیست.‏ما بحث اصلی موضوع پرسش این پاسخ هک دارد وجود راهی آیا واقعیاش،‏ بهارزش کار نیروی خرید بهفرض که است این سؤال کند؟کسب بیشتری اضافهارزش کار،‏ روزانهٔ‏ ماندن ثابت ضمن بتواند سرمایهدار ارزانترباید کار،‏ نیروی ارزش متشکلهٔ‏ عناصر یعنی کار،‏ نیروی ارزش که است این پاسخ دستاز کار نیروی جبران برای کارگر که کاالهایی ارزش بار است برابر کار نیروی ارزش بشوند.‏ کاهشکاالها این ارزش اگر حال دارد.‏ نیاز بهآنها خود فرزند و زن زندگی تأمین و رفتهاش مختلفرشتههای در کار بارآوری افزایش با یافت.‏ خواهد کاهش کار نیروی ارزش طبعاً‏ یابد،‏ واحدهر در که الزم اجتماعاً‏ کار مقدار یعنی شده،‏ تولید کاالهای ارزش کشاورزی،‏ و صنعت البتهمیشود.‏ هم بیشتر فنون و علوم تکامل بهنسبت بلکه یابد نمی کاهش است،‏ نهفته کاال میشودبیشتر کمی کارگری خانوادهٔ‏ مصرف بشری،‏ جامعه تکامل بهنسبت و زمان مرور با

39‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد چارچوبکارگر مصرف حال،‏ هر به اما میکند.‏ ترقی جامعه فرهنگ و میرود جلو زندگی زیرا نمیکند.‏تغییر چندان کارگری خانوادههای هزینهٔ‏ سبد و دارد معینی فوقالعادهاضافهارزش کهرشتههایی آن در کار بارآوری نیروی باید بیاید پایین کار نیروی ارزش آنکه برای گفتیم مستقیمهدف کار نیروی کردن ارزان البته رود.‏ باال میکند تولید را کارگر نیاز مورد کاالهای درکه است این کار بارآوری افزایش از او هدف بلکه نیست،‏ سرمایهداری هیج بالواسطهٔ‏ و عمالً‏باالخره ولی بفروشد.‏ فردی ارزش از باالتر بهارزشی را خود کاالی شده،‏ پیروز رقابت بازار بارآوریکه منفردی سرمایهدار که گفتیم قبالً‏ است.‏ سهیم کار نیروی ارزش آوردن پایین در اضافهارزشو میرساند بهفروش الزم اجتماعی کار با برابر را کاالیش میبرد باال را کارش نیا کسب کار،‏ بارآوری افزایش از سرمایهدار هر انگیزهٔ‏ پس میشود.‏ او نصیب فوقالعادهای فعالیتکاالها ارزش آوردن پایین جهت در طریق این از او اما است.‏ فوقالعاده اضافهارزش درکار بارآوری نیروی تکامل هدف هست.‏ هم کار نیروی شدن ارزان آن نتیجۀ که میکند میکندکار خودش برای کارگر که کار روزانهٔ‏ از قسمتی که است این سرمایهداری تولید درون کارسرمایهدار برای مجاناً‏ او که کار روزانهٔ‏ دیگر بخش راه همان از درست تا شود کوتاهتر گردد.‏تمدید میکند،‏ کاربارآوری مولدانسان زحمت یا مجرد کار میان که رابطهای از است عبارت انسانی کار بارآوری افزایشاگر میشود.‏ برقرار شده تولید مصرف ارزش یا کار این محصول کیفیت و کمیت و کارسریعتر که کند مجبور را خود تولیدکننده و باشد کار شدت افزایش نتیجهٔ‏ محصول فکر،‏به آوردن فشار نتیجهٔ‏ بلکه نیست،‏ بارآوری باالرفتن نتیجهٔ‏ محصول افزایش این کند،‏ امااست.‏ روزانه کار ساعت تمدید نوع از کار آهنگ تشدید است.‏ کارگر اعصاب و عضالت زمانواحد در بکاهد تولید کیفیت از بیآنکه و کار متعارف آهنگ با بتواند تولیدکنندهای اگر تولیدکنندهکار بارآوری میگوئیم کند،‏ تولید را سابق مصرف ارزش همان از بیشتری تعداد بیشتریمصرف ارزش زمان واحد در که میشود سبب کار بارآوری افزایش است.‏ شده بیشتر جورابتولیدکنندگان اگر مثالً‏ میآید.‏ پایین کاال واحد هر مبادلهای ارزش اما شود.‏ تولید شدهتولید مصرف ارزش ببافد،‏ جفت 16 جوراب،‏ جفت 8 جای به ساعت 8 هر در بتوانند و است ثابت شده تولید جورابهای مبادلهای کل ارزش که حالی در شد،‏ خواهد برابر دو یااست ثابت یا جوراب هر مصرف ارزش است.‏ شده نصف جوراب جفت هر مبادلهای ارزش کاالتولید،‏ ابزار باتکامل که است صورتی در کاال واحد مصرف ارزش ‏)افزایش مییابد افزایش شود(.‏برخورددار بهتری کیفیت از

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
اینجا - نانو
آدمیان که در...
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
زبان فارسی و هویت ایرانی
تولدی دیگر - Iran Resist
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول