Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 40 راجامعه مادی ثروت یعنی مصرف ارزشهای یکسو از که کار بارآوری تغییر تأثیر درک دقتبه نیاز میآورد پایین را کاال واحد هر مبادلهای ارزش دیگر سوی از و میدهد افزایش میشودبیشترمربوط جوی شرایط به که موردکشاورزی در خصوص به وضع این دارد.‏ علمی بهکه مصرفی ارزش معدار و است خوب باشد،محصول آب پر سال اگر میخورد.‏ چشم به شدهتولید ی کمتر مصرف ارزش عکس بر خشکسالی در و است بیشتر میشود،‏ عرصه بازار است.‏نکرده فرقی داده،‏ انجام کشاورز که کاری زیرا نمیکند.‏ فرق مبادلهای ارزش ولی جهتدر بلکه روزانه کار ساعات کاستن جهت در نه کار،‏ بارآوری افزایش از سرمایهداری میکند.‏استفاده کارگران اخراج است.‏مربوط تولید ابزار صحیح مدیریت و سازماندهی مهارت،‏ عامل سه به کار بارآوری بهترکیفیت با کار بیشتری مقدار کار ساعت هر باشد،در بیشتر تولیدکننده مهارت قدر هر هرو است سایرین کار از بغرنجتر فرد کار است فردی مهارت،‏ وقتی تا کند.‏ تولید میتواند وآموختند را او کار شیوهٔ‏ هم کنندگان تولید سایر وقتی اما دارد.‏ بیشتری ارزش او کار ساعت عمومیمهارت افزایش این ولی میرود.‏ بین از فردی امتیاز این بردند،‏ باال را کارخود مهارت میشود.‏کار بارآوری رفتن باال سبب راخود کار بتواند که تولیدکنندهای هر است.‏ مهم بسیار هم مدیریت و کار سازماندهی مواداز گرفته را ضایعات جلو و کند استفاده وجه بهترین به کار وقت از دهد،‏ سازمان بهتر هرمبادلهای ارزش طبعاً‏ کند،‏ استفاده وجه بهترین به تولید وسایل سایر و کار ابزار و اولیه میبرد.‏باال را کار بارآوری یعنی میدهد،‏ کاهش را کاال واحد پیشرفتهترتکنولوژی و کاملتر تولید ابزار پیدایش کار بارآوری افزایش عامل مهمترین علومتولید،‏ پیشرفت اثر بر متقابالً‏ و است تولید خدمت در مستقیم بهطور علوم امروز است.‏ کار،‏باالی بارآوری بهخاطر سرمایهداری،‏ پیشرفتهٔ‏ جوامع در امروز میکند.‏ رشد سریعتر نیز هک دالیلی از یکی است.‏ عقبمانده کشورهای از بیشتر بهمراتب کارگران از بهرهکشی شدت بدهد،‏کارگرانش به باالتری دستمزد پیشرفته کشورهای در میتواند جهانی سرمایهداری است.‏بهرهکشی شدت نتیجه در و کار باالی بارآوری همین سرمایهداریمدیریت تکامل مارکساست،‏ نداشته توجهی مدیریت به مارکس که سرمایه مدافعان ادعای خالف بر تکاملطی در دقت با را ماشین کاربرد همچنین و مدیریت از استفاده و کار سازماندهی درماشین کاربرد محدودیت در سرمایهداری مدیریت محدوديت و میکند بررسی آن تاریخی میدهد.‏نشان را سرمایهداری سلطه عواقب و سرمایهداری نظام مدیریتآن همراه و سرمایهداری مؤسسات در کار سازماندهی تکامل بررسی به حال میپردازیم.‏است،‏ داده نشان کاپیتال در را آن مارکس که آنطور سرمایهداری،‏

41‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد همکاری:‏مؤسسهیک در که این از است عبارت سرمایهداری مؤسسه شکل سادهترین و نخستین باشد،‏گرفته انجام آنها میان کار تقسیم اینکه بدون و هم از مستقل کارگر تعدادی آن در که 180 سرمایهدار یک مثالً‏ میکنند.‏ تولید را معینی محصول مستقالً‏ کدام هر و میکنند کار پیراهنتکمیل و دوخت تا برش از مستقالً‏ یک هر آنها همهٔ‏ که میکند استخدام پیراهندوز میدهد.‏انجام شخصاً‏ را کهپیراهندوز 180 روزهٔ‏ یک کار و میکند ایجاد معینی تغییر همکار مؤسسهٔ‏ تشکیل اگرحتی است.‏ متفاوت دوز پیراهن یک روز 180 کار با میکنند کار سرمایهدار یک فرمان زیر درمهمی تغییر کارگران از زیادی عدهٔ‏ همزمان اشتغال باشد،‏ نکرده تغییر هم آنها کار شیوۀ شدهتشکیل هم ساده همکاری پایهٔ‏ بر اگر سرمایهداری،‏ مؤسسهٔ‏ یک میآورد.‏ بهوجود کار روند پیشهوریدکان در که دلیل بهاین همه از قبل دارد.‏ کیفی تفاوت پیشهوری دکان با باشد،‏ تأسیساضافهارزش تولید برای درست سرمایهداری مؤسسه ولی نمیشود تولید اضافهارزش جمله:‏از دارد،‏ وجود هم دیگر تفاوتهای ماهوی،‏ تفاوت این بر عالوه است.‏ شده جملهاز میکند،‏ صرفهجوئی اولیه مواد و تولید وسایل از بخشی در سرمایهداری کارگاه ‎1‎ است.‏جمعی استفادهٔ‏ مورد که دستگاههایی و ظروف و وسایل انبارها،‏ کارگاه،‏ بنای انجامکارهایی میدهد امکان واحد،‏ فرمان زیر کارگران از زیادی تعداد سادهٔ‏ همکاری ‎2‎ است.‏خارج کارگران آن تکتک عهدهٔ‏ از که شود میگوید:‏مارکس حاصلبا پیاده هنگ مقاومت قدرت یا و اسواران یک حملهٔ‏ نیروی که همچنان اساسنظر از میدهد،‏ بروز منفرداً‏ پیاده یا سواره فرد هر که دفاعی و حمله نیروهای جمع جمعینیروی از منفرد کارگران مکانیکی نیروهای مجموع هم همانطور است،‏ متفاوت پیچاندنیا بار کردن بلند مانند مشترک و همزمان عمل یک ضمن متعدد دستهایی که سخنفقط اینجا در است....‏ متمایز میدهد بروز خود راه سر از مانعی برداشتن یا و دسته آنچنانآفرینش از سخن بلکه نیست،‏ همکاری بهوسیلهٔ‏ فردی بارآوری نیروی بردن باال از باشد.‏جمعی نیروی میبایست نفساً‏ و خود بهخودی که است بارآوری نیروی متوسطکار پیدایش از است عبارت دارد اهمیت ساده همکاری در که دیگری نکتهٔ‏ نفر180 اگر مثالً‏ شود.‏ عرضه بازار به کاال آنکه از قبل یعنی کارگاه،‏ یک درون در اجتماعی کهمیشود مشخص تولیدکنند،‏ جوراب جفت 360 مجموع در فردی تفاوتهای وجود با کارگر اجتماعآً‏کار میتوان و کنند،‏ تولید جوراب جفت 2 روز در میتوانند هرکدام متوسط بهطور کرد.‏حساب را جوراب جفت هر تولید برای الزم اجتماعیجوهر انگیزش و همچشمی نوع یک موجب کارگران از گروه یک اجتماعی تماس

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
اینجا - نانو
آدمیان که در...
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
زبان فارسی و هویت ایرانی
تولدی دیگر - Iran Resist
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول