Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 52 تشویقیدستمزد پایه،‏ دستمزد بر عالوه داد انجام زمان این از زودتر اگر و میکند دریافت مهارتهرچه و نیست ثابت شکل این در استاندارد زمان میگیرد.‏ تعلق بهاو هم پاداشی یا مییابد.‏کاهش هم زمان این رود باالتر کارگران عمومی زا دارد،‏ کارگران برای زیادی زیانهای دستمزد پرداخت علمی بهاصطالح شیوههای :جمله شدیدبهکار کارگران واداشتن 1( عدهایبه ممتاز دستمزد پرداخت ضمن کارگران اکثریت به کم دستمزد پرداخت 2( معدودسرمایهداربا مقابله در آنها اتحاد از جلوگیری و کارگران میان در تفرقه ایجاد 3( عایدات‏»علمی«‏ شیوههای این زیرا دستمزدها،‏ پرداخت در تقلب برای زمینهسازی 4( گیرد.‏قرار حسابسازی وسیلهٔ‏ میتواند و دارد بغرنجی آنویژهٔ‏ اشکال در دستمزد ترکیبکنندهٔ‏ اجزای ‎7‎ ماننداست روزه هر که جاری،‏ مصرف یکی است:‏ نوع سه به او خانوادهٔ‏ و کارگر مصرف اضطراریمصارف سوم نوع و منزل؛ وسایل و پوشاک مانند درازمدت،‏ مصرف دیگری خوراک؛ سالهایدر نیست.‏ فروش برای آماده آن طول در کارگر کار نیروی که بیماری،‏ معالجهٔ‏ مانند است پیداخریداری یا ندارد فروش برای نیرویی یا کارگر بیکاری،‏ و بیماری مواقع و فرسودگی و پیری مصارفانواع وجود بپوشاند.‏ را هزینهها این همهٔ‏ که باشد طوری باید کارگر دستمزد نمیکند.‏ پدیددستمزد از ویژهای اشکال سرمایهداری تکامل طی که است شده سبب متقاوت بالنسبه پرداختبرای که دستمزدی از است،‏ جاری هزینههای پرداخت برای که دستمزدی آن در که آید میگیرد.‏بهخود هم متفاوتی اسامی و میشوند جدا هم از است اضطراری و درازمدت هزینههای واقعدر میدهند.‏ ساالنه پاداش یا عیدی کارگران به سرمایهداری مؤسسات از عدهای در مثالً،‏ هزینههایاز برخی برای و مانده سرمایهدار پیش که کارگر دستمزد از است جزئی ساالنه پاداش پاداشکشورها،‏ از ای عده در است.‏ شده پسانداز اجباراً‏ و الزاماً‏ غیره و پوشاک نظیر ساالنه گذارندمی قرار دستهجمعی،‏ قراردادهای طبق و میکنند مربوط کار آهنگ تشدید با را ساالنه ضایعاتاز که آن بهنسبت نه میدهند،‏ تحویل کارگران که محصولی کیفیت و کمیت بهنسبت که ساالنهپاداش نوع این گیرد.‏ تعلق کارگران به ساالنه پاداش بیشتر یا کمتر مقدار میکاهند،‏ پرداختعلمی بهاصطالح شیوههای با کارگر دستمزد از بخشی اجباری انداز پس از است ترکیبی : که است این پاداشی مزد پرداخت شیوهٔ‏ اقتصادی اثر کار.‏ بازده بهنسبت دستمزد میدارد.‏وا شدید بهکار پاداش دریافت بهامید را کارگر و افزاید می کار شدت بر 1( اختیاردر بهره بدون وام بهصورت یکسال مدت را کارگران دستمزد از بخشی 2( میگذارد.‏سرمایهدار

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 533( با ایجاد تفاوت در دستمزدها،‏ به برخی از کارگران پاداش ساالنهٔ‏ بیشتری میدهد واین تصور را ایجاد میکند که سهم کارگران از کل درآمد ملی باال رفته است.‏4( تأثیر مهم و تازهٔ‏ این شیوهٔ‏ پرداخت این است که دستمزد یا بهای کار را بهچند قسمتتقسیم میکنند که فقط نام یکی از آنها،‏ دستمزد است؛ بقیه نامهایی نظیر پاداش،‏ سودو انواع مزایا بهخود میگیرند.‏ سرمایهدار میتواند از این وضع سوء استفاده کند و در شرایطبحرانی،‏ مزایا را قطع کند یا کاهش دهد و بهکارگر تنها بخشی از دستمزدش را بپردازد.‏) 8 تأمین اجتماعیدر میان مصارف کارگران،‏ هزینههای اضظراری و هزینههای دوران پیری و از کارافتادگیجای ویژهای دارند.‏ کارگر کامالً‏ حق دارد بگوید که ازرش کاال و خدماتی که او در موقع بیماریو بیکاری و پیری بهآنها نیاز دارد جزئی است از ارزش نیروی کار او،‏ و او قاعدتاً‏ باید آن رادر دستمزد بگیرد که بتواند مبلغ کافی از آن را برای روزگار پیری و روزهای مبادا پساندازکند.‏ در مقابل،‏ سرمایهدار هم طبق قوانین اقتصادی،‏ که همهٔ‏ کاالها طبق قوانین عرضهو تقاضا فروخته میشوند،‏ تا جایی که بتواند تالش میکند کاالی مورد نظر خود را ازرانتربخرد و این حق اوست.‏ هر گاه دو حق در برابر هم قرار بگیرند،‏ فقط تناسب قوا است کهمیان آنها داوری میکند.‏ و سرمایهداران تا زمانی که قدرت داشتند و میتوانستند حرفخود را بهکرسی بنشانند،‏ حاضر نبودند هزینهٔ‏ ایام بیماری،‏ بیکاری و پیری کارگران و اعضایخانوادهٔ‏ آنها را بپردازند.‏نخستین عکسالعمل مربوط به کلیسا بود که از دریچهٔ‏ خیرات و دستگیری از درماندگانو سائلین میخواست این معضل اجتماعی بزرگ را حل کند.‏ حل این مشکل از طریقخیرات:‏1( به ادعای سرمایهدار صحه میگذارد و میپذیرد که هزینهٔ‏ بیماری و بیکاری و پیریو غیره جزء دستمزد نیست.‏2( کمک خیراتی به کارگران در واقع کمک به سرمایهداران است زیرا پذیرش این نظریهکه هزینههای تأمین اجتماعی جزء دستمزد نیست سطح دستمزدها را پائین میآورد.‏3( پزوهشهای آماری نشان میدهد که بخش اعظم درآمد کلیساها که صرف امور خیریهمیشود،‏ از جیب تودۀ زحمتکش و متوسط پرداخت میشود.‏4( راه واقعی نیست و فقط مسکّ‏ ن بسیار بسیار ضعیفی است که قشر کوچکی ازمستمندان را در بر میگیرد.‏5( این بهاصطالح راه،‏ شخصیت کارگر و خانوادهٔ‏ او را میشکند.‏6( جای واقعی سرمایهداری جنایتکار را در زیر نقاب پنهان میسازد.‏سرانجام در اثر مبارزات کارگری این اصل پذیرفته شد که حقوق بازنشستگی و از

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
اینجا - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
زبان فارسی و هویت ایرانی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
دریافت فایل
فایل راهنما
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تولدی دیگر - Iran Resist