Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 54 هماناز باید و کارگر دستمزد از است بخشی اینها نظایر و بیکاری دوران و کارافتادگی میشود.‏پرداخت دستمزد که شود پرداخت صندوقی اجتماعی‎9‎‏(دستمزد و میشود ریخته اجتماعی تأمین بهصندوق که است دستمزد از بخشی اجتماعی دستمزد کارافتادگیاز و پیری بیکاری،‏ بیماری،‏ دوران در خانوادهاش و کارگر هزینههای صندوق این از بهطورسرمایهداری کشورهای در غیرمستقیم،‏ مزد یا اجتماعی،‏ دستمزد میگردد.‏ پرداخت یکدر کارگری بیمههای و اجتماعی دستمزد یافت.‏ رواج دوم جهانی جنگ از پس عمده بهایبلکه نیست کارگر کار بهای دستمزد که میدهد بهدست تازهای دلیل اقتصادی بررسی محلاز و دولت توسط خصوصی بخش کارگران اجتماعی دستمزد پرداخت اوست.‏ کار نیروی میکنند.‏بهسرمایهداران سرمایهداری دولتهای که است خدمتی عمومی،‏ درآمدهای کارگراندستمزد و کارگری سندیکاهای 10( سندیکاهایدر کارگران تشکل و اتحاد به ناخواه خواه سرمایهدار،‏ و کارگر میان مبارزه درتشکل از هدف نیست.(‏ ما بحث مورد احزاب ‏)فعالیت میانجامد کارگری احزاب و کارگری متشکلکارگران سرمایهداری.‏ نظام درون در کارگران وضع بهبود از است عبارت سندیکاها درکارگران تشکل میکنند.‏ دفاع کار نیروی فروشندهٔ‏ بهعنوان خود حق از سندیکا در هٔ تفرق از سرمایهداران استفادهٔ‏ سوء از و میکاهد کارگران میان قیمتشکن رقابت از سندیکا طبقهبندیدستمزدها،‏ میزان در کارگری سندیکاهای میکند.‏ جلوگیری حدی تا کارگران بهسودکار روزانهٔ‏ و کار ایمنی کار،‏ محیط و کار شرایط دستمزد،‏ پرداخت شیوههای مشاغل،‏ تأثیردربارهٔ‏ سرمایه مدافع سیاسی اقتصاد میکنند.‏ دخالت آنها از نمایندگی به و کارگران واقعدر ولی هم،‏ خالف بهظاهر که است کرده‏ ابراز نظریه دو کارگران سندیکایی فعالیت یکدیگرند.‏مکمل مالتوسسپس و گرفته سرچشمه ریکاردو عقاید از نظریه این دستمزدها:‏ مفرغ قانون 1( کار«‏‏»بهای دستمزد که معتقدند نظر این صاجبان کردهاند.‏ فرمولبندی را آن دیگران و درتأثیری کارگر خود و میکند نوسان تقاضا و عرضه قانون تأثیر تحت بها این و است کارگر کارگرانبرود باال دستمزد،‏ یعنی کار،‏ بهای وقتی که میگفت ریکاردو ندارد.‏ دستمزدها نرخ کارگرانتعداد نتیجه در و میدهند،‏ تشکیل اوالدی و خانواده و شده بهتر زندگی صاحب بهشدتاو جمعیت تئوری که مالتوس میآید.‏ پایین دستمزد و رفته بهافزایش رو بازار در قادرهرگز کارگران که است گفته و رفته جلوتر ریکاردو،‏ نظر تأیید ضمن است،‏ ضدانسانی حداقلدر را آن دستمزدها،‏ روی تقاضا و عرضه تأثیر و نیستند خود دستمزد بهافزایش شدهساخته فلز از گویی که است انعطافناپذیر چنان قانون این و میکند تثبیت معاش

55‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد قانونرا آن زبانها برخی در و آمد پدید دستمزدها مفرغ قانون که است اینجا از است.‏ مینامند.‏دستمزدها آهنین تراستهایکه میکنند را کاری همان کارگری سندیکاهای که است این نظریه دومین 2( هک میشود سبب و است کار نیروی انحصار کارگری سندیکای اینان،‏ بهقول سرمایهداری.‏ بایدسندیکاها پس بخورد.‏ لطمه کشور اقتصاد به و رود باال غیرطبیعی بهطور دستمزدها کارگرایصنفی سازمانهای علیه پلیس عملی اقدامات نظری پایهٔ‏ نظریه این شوند.‏ منحل استدفاعی سازمان یک کارگری سندیکای ندارد.‏ ارزشی کمترین اقتصادی نظر از اما است،‏ کهکاری تنها برد.‏ حمله آن اساس تغییر برای سرمایه بهمواضع نمیتواند سندیکا تعرضی.‏ نه ارزشاز ارزانتر بهقیمت کار نیروی فروش از جلوگیری است،‏ آن بهانجام قادر سازمان این گیرد.‏قرار آن ارزش از باالتر نمیتواند آن بهای است،‏ کاال یک کار نیروی وقتی تا است.‏ آن رودباال قدر آن نیست ممکن ولی است،‏ انعطافپذیر گفتیم چنانکه کار نیروی ارزش البته اندازد.‏بهخطر را اضافهارزش که کارگراندستمزد پرداخت و تعیین در سرمایهداران دولت نقش نفیی بهمعنا را اقتصادی امور در دولت دخالت هرگونه سرمایهداری کالسیک نمایندگان کهداد نشان زندگی واقعیت اما میدانستند.‏ استعدادها شکوفایی از جلوگیری و ابتکار آزادی سرمایهداریاقتصاد قوانین آزاد عملکرد نباشد،‏ جامعه سطح در دولتی نظارت و مدیریت اگر سردمدارانمیشود.‏ هم سرمایهداران خود دامنگیر که میآورد بهبار عظیمی فالکتهای تحکیمبرای است آنها اختیار در که دولتی دستگاه از باید که رسیدند نتیجه آن به سرمایه عرصههایدر سرمایهداری دولتهای امروز کنند.‏ استفاده سرمایهداری اقتصادی مواضع امپریالیستیانحصارات و بزرگ سرمایهداران بهویژه و سرمایهداران بهنفع اقتصادی گوناگون میشود:‏انجام مورد سه در عمده بهطور دخالت این ما بحث موضوع در میکنند.‏ دخالت دستمزدحداقل تعیین در سرمایهداران کل سوی از بهنمایندگی سرمایهداری دولت ‎1‎ میانرقابت که میشود آن از مانع و میکند دخالت کشور سطح در یکسان دستمزد ایجاد و آورد.‏بهوجود کار نیروی بهای در شدیدی نوسانهای سرمایهداران حرکتهایاست آماده همواره سرمایهداری کل سوی از بهنمایندگی سرمایهداری دولت ‎2‎ آنواقعی ارزش از ارزانتر را خود کار نیروی که وادارد را کارگران و کند سرکوب را کارگری بفروشند.‏صندوقاز بپردازند باید سرمایهداران که را دستمزدی از بخشی سرمایهداری دولت ‎3‎ افزایشسبب و میکند پرداخت عمومی درآمدهای سایر یا و مالیاتی آمدهای در یعنی دولت میشود.‏سرمایهداران سود هک میکند تنظیم طوری را کشور اقتصادی عمومی سیاستهای سرمایهداری دولت ‎4‎

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
اینجا - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
آدمیان که در...
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
زبان فارسی و هویت ایرانی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
دریافت فایل
فایل راهنما
تولدی دیگر - Iran Resist
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی