Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

62 ف.‏ م.‏

62 ف.‏ م.‏ جوانشیراست،‏ معتقد بود که بیکاری کارگران چیز بدی نیست؛ همواره باید تعدادی کارگر بیکار باشندتا سرمایه راحتتر و آزادتر بچرخد و سودآورتر باشد.‏ کینز نظر مالتوس را بهطور اساسی تغییرنداده بلکه آن را پذیرفته،‏ با این تفاوت که در زمان مالتوس هنوز دهات خالی نشده بود و جایکارگران بیکاری را که میمردند،‏ دهقانان مهاجر پر میکردند.‏ اما در زمان کینز بیکاران بایددر مرز مرگ و زندگی باقی بمانند تا سرمایهدار همواره نیروی کار حاضر و آمادهای در دسترسداشته باشد.‏ اگر جز این باشد،‏ وسایل معیشتی که بیکاران مصرف میکنند،‏ هدر رفته است.‏سرمایهدار آن مقدار از محصول کار کارگر را بهعنوان دستمزد بهخود او بر میگرداند که کارگرالزاماً‏ بهبازار کار برگردد وگرنه گرسنه خواهد ماند.‏ این گرسنگی،‏ این فقر،‏ این عاری بودناز هرنوع مالکیت،‏ زنجیری است که کارگر را به سرمایهدار وابسته است.‏ کارگری که وسایلکارش برای خود او بیگانه است،‏ با زنجیر گرسنگی بههمین وسایل بسته شده است.‏تبدیل اضافهارزش به سرمایه‎1‎ باز تولید گسترده:‏ تحول قوانین مالکیت تولید کاالیی بهقوانین سرمایهداری:‏هرگاه تولید اجتماعی و یا تولید سرمایهدار منفرد،‏ هر بار با مقیاس وسیعتر از بار قبلآغاز شود،‏ آن را بازتولید گسترده مینامیم.‏ برای تولید خردهکاالیی و پیشهوری،‏ بازتولیدساده خصلت عام بود.‏ دهها سال میگذشت و بساط یک پیشهور گسترش نداشت.‏ هماندکان و همان بساط بود که پیشهور استاد کار از جوانی بهراه انداخته بود،‏ و پس از مرگ همپسرش جانشین او میشد.‏ در تولید سرمایهداری،‏ بازتولید ساده خصلت عام نیست؛ ویژگیسرمایهداری در گسترش مداوم دامنهٔ‏ تولید است.‏مثال:‏ سرمایهدار منفردی با سرمایهٔ‏ ده میلیون تومان که چهار پنجم آن سرمایهٔ‏ ثابتو یک پنجم آن سرمایهٔ‏ متغیر است،‏ شروع بهکار میکند.‏ اگر نرخ اضافهارزش 100 درصدباشد،‏ سرمایهدار در سال اول دو میلیون تومان اضافهارزش تصاحب میکند.‏ اگر فرضکنیم یک میلیون تومان آن را صرف هزینهٔ‏ شخصی و یک میلیون تومان را انباشت کند،‏ ودر یک میلیون تومان انباشت شده هم نسبت اولیهٔ‏ سرمایهٔ‏ ثابت و متغیر حفظ شود،‏ یعنیهشتصد هزار تومان برای سرمایهٔ‏ ثابت و دویست هزار تومان برای سرمایهٔ‏ متغیر انباشتشود،‏ سرمایهدار در آخر سال دوم 2/2 میلیون تومان اضافهارزش کسب خواهد کرد،‏ یعنیدویست هزار تومان بیشتر از سال قبل.‏ از نظر شکل ظاهری،‏ این دویست هزار تومان جدیدبا آن دو میلیون تومان قبلی تفاوتی ندارد،‏ اما اگر بهماهیت آن بنگریم،‏ مطلب فرق میکند.‏سرمایهدار آن ده میلیون تومان سرمایهٔ‏ اولیه را از کجا آورده بود؟ همهٔ‏ اقتصاددانان مدافعسرمایه یکجا فریاد میزنند:‏ از کار شخصی و شرافتمندانهٔ‏ خودش،‏ از ارث حالل اجدادش‏)ما منشأ این سرمایه ها را هم جداگانه نشان خواهیم داد(.‏ حال فرض میکنیم فرمایشات

63‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد باشد.‏گرفته سرچشمه شخصی کار حالل منشأ از اولیه سرمایهٔ‏ و باشد درست سرمایه مدافعان آناز ناشی اضافی ارزش تومان هزار دویست و الحاقی سرمایهٔ‏ تومان میلیون یک دربارهٔ‏ آیا کارگرنشده پرداخت کار حاصل تومان میلیون یک این منشأ کرد؟ را فرض همان میتوان نیز یکالحاقیِ‏ سرمایهٔ‏ این که هزارتومان دویست آن یعنی اضافهارزش،‏ بعدی نسل دربارۀ است.‏ بعدبه این از سرمایهدار است.‏ روشن هم باز آن بودن غیر مال کرده،‏ تصاحب تومان میلیون ومنظماً‏ حال این با و کند پاش و ریخت تومان میلیون یک ساالنه راحت خیال با میتواند دهد.‏افزایش تصاعدی بهطور را خود سرمایهٔ‏ بهسال سال ‏ٔهساالن مصرف تومان میلیون یک و بهرهکشی درجهٔ‏ این با کنیم،‏ فرش ثابت را شرایط اگر 146به بیستم سال در تومان،‏ میلیون 28 به دهم سال در او سرمایهٔ‏ سرمایهدار،‏ شخصی سال،‏این در رسید.‏ خواهد تومان میلیون 515 به ششم و بیست سال در و تومان میلیون هٔ سرمای دهبرابر یعنی تومان،‏ میلیون 103 میکند غصب سال یک در که اضافهارزشی فقط رشدانداخت.‏ بهکار سال نخستین در که بود خواهد تومانی،‏ میلیون ده مشروع بهاصطالح 500و میلیارد 5 به چهلم سال در گذشت.‏ خواهد میلیارد یک از یکم و سی سال در سرمایه توجهاست.‏ میلیارد یک از بیش سال هر در آن غصبی اضافهارزش که رسد می تومان میلیون دستمزداز کردن کم و دولتی،‏ باالی مقامات با بست و بند احتکار،‏ دزدی،‏ هرگز ما که کنید هٔ بهگفت و است اخالق با کامالً‏ سرمایهدار که بوده این ما فرض و نیاوردیم بهحساب را کارگران است.‏قانع ساالنه ‏ًاخالقی کامال سودِ‏ درصد 20 به لذا و دارد ملی«‏ ‏»تقوای مارکس بهمشخص کار بر مبتنی مالکیت میکند.‏ تغییر مالکیت ماهیت بازتولید،‏ در پس ‏ٔهطبق بهصورت را جامعه کل اگر میشود.‏ مبدل غیر نشدۀ پرداخت کار از متشکل مالکیت مبادلهکنندگانشد.‏ خواهد روشن مسأله بگیریم،‏ نظر در سرمایهدار طبقهٔ‏ مقابل در کارگر تولیدوسایل مالکیت زیرا کرد،‏ تقسیم اجتماعی طبقات به نمیتوان را خردهکاالیی بازار در باو هم از مستقل کامالً‏ فروشندگان و خریداران بازار،‏ آن در نیست.‏ جدا تولیدکننده از بینکه قرارداد موعد سررسید در آنها مناسبات و میگیرند قرار یکدیگر مقابل در برابر حقوق کردهاندمعاملهای هم با بار یک که پیشهور دو اگر و پذیرد.‏ می پایان است،‏ شده منعقد آنها مارکس:‏بهقول کنند،‏ تکرار را معامله همین بخواهند نداردارتباطی پیشین قرارداد با که است جدیدی قرارداد نتیجه،‏ در آنها،‏ جدید معاملهٔ‏ شوند.‏مواجه خریدار همان یا فروشنده همان با که است شده آن موجب تصادف فقط و مراجعهبهاو خرید موقع در همواره و میشود فروشندهای مشتری کسی هم اگر کهاقتصادی الزامیِ‏ نه است،‏ عاطقی و انسانی و دوستانه رابطهٔ‏ یک مراجعه این میکند،‏ بهعنوانرا خیاط مثالً‏ نمیتوان مناسبات این در باشد.‏ دیگر قرارداد سببساز قرارداد یک بهعالوه،‏دیگر.‏ طرف در بده مزد بهعنوان را او مشتریهای و گذاشت طرف یک از مزدبگیر

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
الوجیزه فی علم الدرایه
2010/1 ہرامش 24 دلج