Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 64 یکیهستند.‏ بگیر مزد دیگر جای در هستند بده مزد اینجا در که مشتریها همین خود میاننوکری و آقا رابطهٔ‏ تکراشود،‏ هم بار هزار مناسبات این اگر است.‏ نقاش دیگری و بنّا هک کسی بلکه نمیشود،‏ غنی میدهد مزد که کسی مناسبات این در نمیآید.‏ بهوجود آنها شود.‏غنی و گرفته بهتری مزد بهتر کار با میتواند باشد،‏ خوبی کار استاد اگر میگیرد مزد چیزاول نظر در افتاده اتفاق که تغییری میکند.‏ فرق کامال وضع سرمایهداری بازار در اما بنگریماقتصادی اجتماعی ماهیت به اگر اما است.‏ سابق مناسبات ادامهٔ‏ و نیست مهمی کهمیشویم متوجه ببینیم،‏ بازتولیدش جریان در و سیال حرکت حال در را سرمایه و چیزیآن ضد نیست،‏ ساده کاالیی تولید عادی،‏ اولیهٔ‏ سرمایهداری است.‏ ماهوی تفاوت استاین افتاده اتقاق سرمایهداری بازار در که تغییری است.‏ نشسته آن بهجای که است تولیدندوسایل مالک کسانی است:‏ شده جدا هم از کار نیروی و تولید وسایل مالکیت که خریدارمالقات اینجا در میخرند.‏ نیست تولید وسایل صاحب که کارگری از را کار نیروی و بدهمزد و میماند فقر در مزدبگیر است.‏ اقتصادی الزام یک نیست،‏ تصادفی فروشنده و میشود.‏غنی مدام بهتعدادیعنی مییابد،‏ گسترش هم سرمایهداری مناسبات سرمایهداری تولید گسترش با ‏،نیازباشند مالکیتی نوع هر فاقد و تولید وسایل فاقد که کار نیروی فروشندگان از بیشتری مییابدامکان میکند،‏ بدل سرمایه به را ارزش از بخشی سرمایهدار که بار هر و افتد.‏ می خودامثال اضافهکاری با کارگر طبقهٔ‏ دیگر،‏ بهعبارت کند.‏ استخدام کارگر بیشتری تعداد که است.‏آینده سال در کار نیروی از بیشتری مقدار خریدارِ‏ که میآورد پدید سرمایهای مزدوریکار و سو یک در بیشتر و بیشتر سرمایه سرمایهداری،‏ گستردهٔ‏ بازتولید اثر بر برسرمایه حاکمت و میشود تقویت تولیدات میشود.‏ انباشته دیگر سوی در بیشتر و بیشتر تولیدمالکیت قوانین اقتصاد،‏ بر حاکم قوانین دیگر پس این از میگیرد.‏ بیشتری قوت کار مناسباتدیگر اقتصادی مناسبات است.‏ سرمایهداری مالکیت قوانین نیست،‏ ساده کاالیی صاحبانغارتگرانهٔ‏ و ظالمانه نابرابر،‏ مناسبات بلکه نیست،‏ کاال تولیدکنندگان حقوق برابر شده.‏مالکیت سلب کارگران با است تولید وسایل آمد:‏در و سرمایه به اضافهارزش انقسام ‎2‎ بهمصرفمیشود:بخشی تقسیم بخش دو به میکند تصاحب سرمایهدار که ارزشی اضافه میگردد.‏بدل سرمایه و شده انباشته دیگر بخشی و سرمایهدار شخصی ستودهبیشتر هرچه انباشت برای را سرمایهداران تالش سرمایهداری کالسیک اقتصاد راسرمایهداری رسالت بیاندوزید«‏ بیشتر هرچه بیاندوزید،‏ کنید،‏ ‏»صرفهجویی شعار در و ارزشیک حد تا را انباشت سرمایه،‏ مدافع عامیگرای اقتصاددانان است.‏ کرده خالصه سرمایهدارانحضرات که هستند مدعی و میدهند ارتقا ملی فداکاری یک و اخالقی بزرگ

65‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد بهناماقتصاددانان از یکی میدهند.‏ انجام ملت و بهجامعه عظیمی خدمت انباشت بههنگام بامیگوید.‏ سخن انباشت از پرهیز و تقوا عنوان با درست مارکس معاصر سنیور وجوداولیه مراحل در که ت خسّ‏ حدودی تا و صرفهجویی مسألهٔ‏ سرمایهداری،‏ پیشرفت برایفراوان هزینههای صرف و پاش و ریخت در سرمایهدار آقایان و رفته میان از داشته نیزگنجاندوزی در حال همین در و زدهاند،‏ جلو فراعنه از دنیوی لذات و تجملی مصارف بستهاند.‏پشت از را قارونها دست وبگیرد را اسراف جلو هم سرمایهداری نظام چارچوب در بخواهد که نصیحتی و موعظه ‏ٔهدربار نصایح و نظرات این نیست.‏ بیش باطلی خیال کند،‏ مبارزه ثروت ‏)تکاثر(‏ تمرکز با هم رد اسراف زیرا باشد درست میتوانست سرمایهداری از قبل پیشهورانهٔ‏ و ساده کاالیی اقتصاد نبود.‏مقدور قوله و قرض به افتادن و ورشکستگی و ویرانی بهبهای جز کوچک،‏ اقتصاد این گردشاز گنجینه بهصورت که هم پولی هر و نمیداد دست احتکار و ربا راه از جز هم تکاثر عملیاتبرای زمینهای و بازار عادی مسیر برای بود مانعی میماند،‏ راکد و میشد خارج جدیتفاوت اسراف مفهوم در هم و تکاثر مفهوم در هم سرمایهداری،‏ نظام در اما ربایی.‏ میشود.‏پیدا است:‏تا سه تکاثر مفهوم در تفاوت رب دنیاپرستانه،‏ شهوت و مال حرص بر عالوه سرمایهدار،‏ انباشت انگیزهٔ‏ اینکه نخست 1( ورشکسترقابت میدان در سرمایهدار آن بدون که است سرمایهداری اقتصادی قانون اساس عظیمماشین یک از است جزئی یافته،‏ شخصیت سرمایهٔ‏ بهعنوان سرمایهدار،‏ شد.‏ خواهد است.‏آن محرک چرخهای از یکی فقط وی خود که اقتصادی و اجتماعی زا بخشی بهصورت فردی انباشت است،‏ سرمایهداری جامعه وقتی تا اینکه،‏ دوم 2( سرمایهدارینظام حفظ ضمن سرمایه انباشت یا تکاثر نفی میکند.‏ جلوه اجتماعی انباشت است.‏جامعه ماندگی عقب تأیید و پیشرفت نفی بهمعنای اینسرمایهداری انباشت با سرمایهداری از پیش بهمفهوم تکاثر عمدهٔ‏ تفاوت سومین 3( انجامانفرادی ت خسّ‏ و مصرف عدم طریق از سرمایهداری از قبل تکاثرِ‏ و گنجسازی که است حرامرا خانوادهاش و خود خصوصی زندگی و باشد خسیس میبایست گنجاندوز میشد.‏ نسبتسرمایهدار ت خسّ‏ بهحساب و غیر کار تصاحب طریق از سرمایهداری انباشت اما کند.‏ میشود.‏انجام کارگران خصوصی زندگی به تکاثرو اسراف از همزمان را شخص بود ممکن سرمایهداری از قبل اینکه،‏ چهارم 4( منعرا هردو نمیتوان و دارد وجود الزاماً‏ ایندو از یکی سرمایهداری نظام در اما کرد.‏ منع مصرفهرچه و شود سرمایهدار خصوصی زندگی صرف باید شود،‏ کم انباشت از هرقدر کرد.‏ میشود.‏بیشتر انباشت شود،‏ کم سرمایهدار شخصی

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com