Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

66 ف.‏ م.‏

66 ف.‏ م.‏ جوانشیرقانون عام انباشت سرمایه‎1‎ ترکیب سرمایه:‏ ترکیب سرمایه عبارت است از نسبت سرمایهٔ‏ ثابت به سرمایهٔ‏ متغیر.‏ ایننسبت نشانگر ترکیب ارزش سرمایه است.‏ هرچه سرمایهٔ‏ ثابت در مقیاس با سرمایهٔ‏ متغیر بیشترباشد،‏ ترکیب ارزشی سرمایه باالتر است،‏ و بالعکس،‏ هرچه این نسبت کمتر باشد،‏ ترکیب ارزشیسرمایه کمتر است.‏ ترکیب ارزشی سرمایه به دو دلیل ممکن است باال باشد:‏ یکی بهدلیل باالبودن ارزش مواد خام با محمول و متعلق کار مانند صنایع طالکاری،‏ و دیگری بهدلیل پرارزشبودن ابزارآالت و تجهیزات و وسایل کار نظیر صنایع پتروشیمی.‏ در حالت دوم،‏ تفاوت ترکیبارزشی سرمایه میان دو مؤسسه نتیجهٔ‏ تفاوت فنی آنها است.‏ مارکس این حالت دوم را،‏ کهترکیب ارزشی سرمایه در عین حال معرف سطح فنی آن باشد،‏ ترکیب عالی یا ترکیب ارگانیکسرمایه مینامد و برای سادهتر شدن فقط اصطالح ترکیب سرمایه را بهکار میبرد.‏‎2‎ ثابت بودن ترکیب سرمایه:‏ در صورت ثابت ماندن ترکیب سرمایه،‏ انباشت موجبتقاضای نیروی کار میشود.‏ مثالً‏ اگر سرمایه بر اثر انباشت دو برابر شود،‏ نیروی کار الزم همدو برابر خواهد شد.‏ پس با ترکیب ثابت سرمایه تعداد مزدوران افزایش خواهد یافت؛ بهعبارتدیگر،‏ در یک قطب مزدوران بیشتر و در قطب دیگر سرمایهٔ‏ بیشتری بهوجود میآید.‏‎3‎ روند انباشت سرمایه موجب باالرفتن ترکیب سرمایه و کاهش نسبی سرمایهٔ‏ متغیراست:‏ این فرض که ترکیب سرمایه در روند بازتولید یکسان بماند برای درک تأثیر انباشت دراوضاع اجتماعی الزم بود.‏ اما چنین فرضی با حرکت واقعی سرمایه منطبق نیست.‏ سرمایهنمیتواند در روند بازتولید ترکیب خود را حفظ کند.‏ رقابت شدیدی که بر بازار سرمایهداریحاکم است،‏ مدام سرمایهداران را بهسوی باال بردن بارآوری کار،‏ یعنی پایین آوردن ارزش هرواحد کاال،‏ میراند و این امر جز با استقاده از ماشینآالت مدرنتر و بهرهگیری از علوم و فنونمقدور نیست.‏ بنابراین،‏ انباشت سرمایه فقط یک تغییر کمّ‏ ی نیست،‏ بلکه در عین حال باتغییر کیفی همراه است و پا بهپای رشد انباشت،‏ ترکیب سرمایه نیز تغییر میکند و نیروهایمولده تکامل مییابد.‏ پس در روند انباشت سرمایه که توام با باالرفتن ترکیب سرمایه باشد،‏اوالً‏ جزء متغیر سرمایه کاهش می یابد؛ ثانیاً‏ این کاهش مطلق نیست،‏ بلکه نسبی است؛ ثالثاً‏متناسب با کاهش سرمایهٔ‏ متغیر بهطور نسبی،‏ کارگر کمتری استخدام میشود.‏‎4‎ روند انباشت موجب گردآیی و تمرکز سرمایه است:‏ روند انباشت که توأم با باالرفتنترکیب سرمایه است سبب میشود که مستمراً‏ نهتنها مبلغ بیشتری از سرمایه در دستسرمایهداران گرد آید بلکه همچنین بهعلت تغییر تناسب جزء ثابت آن نسبت به جزء متغیر،‏

67‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد شدیدترکار بر سرمایه تسلط و مییابد افزایش بیشتری بهنسبت نیز سرمایه فرماندهی قدرت تشدیدرا سرمایه سلطهٔ‏ و قدرت که نیست انفرادی سرمایهٔ‏ انباشت و گردآیی فقط اما میشود.‏ موجبگردآیی،‏ بر عالوه که است طوری سرمایهداری رشد و سرمایه انباشت روند بلکه میکند،‏ بزرگاست عبارت کانسنتریشن(‏ ‏)کونسانتراسیون گردآیی میشود.‏ هم سرمایه تمرکز سرمایهتمرکز اما سرمایه.‏ به نوزاد اضافهارزش مداوم الحاق طریق از انفرادی سرمایهٔ‏ شدن سرمایههایاز تعدادی شدن متمرکز از است عبارت سنترالیزیشن(‏ ‏)سانترالیزاسیون تشکیلبهمعنای معموالً‏ که سرمایه تمرکز بزرگ.‏ سرمایهٔ‏ آمدن بهوجود و واحد یک در موجود است.‏سرمایهداری رشد ضرورتهای از یکی است،‏ این نظایر و قرضه اوراق فروش شرکتهای خطآهن،‏ ذوب صنایع نظیر بزرگ مؤسسات و عظیم صنایع ایجاد امکان تمرکز،‏ این بدون نمیداشت.‏وجود غیره و بزرگ نیروگاههای آهن،‏ برو میدهد افزایش کارگزان قبال در را سرمایه قدرت انفرادی سرمایههای گردآیی سرمایههایبر را بزرگتر سرمایههای آن بر عالوه سرمایه،‏ تمرکز اما میافزاید.‏ سرمایه سلطهٔ‏ کوچکسرمایهداران از ید خلع بهمعنای نهایت در سرمایه تمرکز میکند.‏ مسلط کوچکتر رفتنمیان از و شدن ورشکست با توأم سرمایه تمرکز جریان است.‏ بزرگ سرمایهداران توسط سرمایههایبلعیدن برای متمرکز و بزرگ سرمایههای است.‏ کوچک سرمایههای کثیری تعداد وداخلی بازرگانی تسهیالت بانکی،‏ اعتبارات نظیر مشروع،‏ بهاصطالح وسایل همهٔ‏ از کوچک بزرگشرکتهای از یک هر تاریخ میکنند.‏ استفاده زور اعمال نظیر نامشروع و ...، و خارجی و دزدی باندهای داستانهای از کثیفتر بهمراتب است بزرگی جنایی داستان سرمایهداری کشتناعتصاب،‏ شکستن کارگران،‏ سرکوب ویژهٔ‏ گروههای هرکدام بزرگ شرکتهای مافیایی.‏ دررقیب مؤسسات کردن ویران و زدن آتش و رقیب،‏ سرمایهداران ترور کارگری،‏ رهبران توطئههاسوم جهان در و میدارند نگاه خصوصی پلیس یک هر شرکتها این دارند.‏ اختیار جنگهایجهانی،‏ دوم و اول جنگهای است.‏ معلوم همه بر آنها جنایتکارانهٔ‏ کودتاهای و بهوجودانحصارات هنوز مارکس زمان در است.‏ بوده شرکتها این سر زیر الحزایر و کره ویتنام،‏ بهسویالزاماً‏ سرمایه که دریافت سرمایه انباشت عام قوانین بررسی با او ولی بودند،‏ نیامده کرد.‏پیشبینی را انحصارات پیدایش و میرود تمرکز و گردآیی ارتشیا نسبی جمعیت اضافه پیدایش موجب آن ترکیب رفتن باال و سرمایه انباشت ‎5‎ سرمایهٔ‏نسبی شدن کم بهمعنای ارزش نظر از سرمایه ترکیب رفتن باال است:‏ کار ذخیرهٔ‏ مدرنتکنولوژی و ماشین از بیشتر هرچه استفادهٔ‏ بهمعنای ظاهر صورت نظر از و متغیر،‏ ماشینهااز بیشتری تعداد درآوردن بهحرکت برای کارگر کمتری تعداد آن نتیجهٔ‏ در که است بهکارشروع باالتر ترکیب با که جدیدی رشتههای بنابراین،‏ است.‏ نیاز مورد تولید وسایل و دارند.‏نیاز کمتری کارگر به نسبی بهطور میکنند

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com