Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جمهوریو مردم

جمهوریو مردم به خدمت جز ما نبوديم.‏ جاسوس هرگز ‏»ما میزند:‏ فرياد افضلی رفيق نداديم.«‏انجام کاری اسالمی جزراهی که يافتيم پرورش پاکی دامان در ‏»ما میگويد:‏ پرغرور و آرام جهاد فرزاد رفيق حرفهااين نکنيد.‏ باور میگويند ما درباره اينها که حرفهايی به است.‏ نداشته خلق راه است.«‏دروغ و تهمت همه و خرمشهر فاتحان و انقالب سرسبد گلهای اين تودهای،‏ ميهنپرستان زندانبانان،‏ میريزند.‏اشک زندانيان از برخی میبرند.‏ خروجی در بهطرف کشان کشان را جنگ جبهههای کهمیشويم شهيد راهی در ما رفقا!‏ نکنيد ‏»گريه میگويد:‏ گلو در بغضی با افضلی رفيق میکنيم.«‏افتخار بهآن تازيانه،‏و درفش و داغ تحمل سالها از پس جوانشير رفيق که است مکان همين در و میپردازد.‏مارکسيستی آموزههای تبيين و ترويج به همچنان رفيقاين معنوی ارثيهٔ‏ آخرين از پاسداری سياسی«،‏ اقتصاد ‏»درسنامه انتشار از ما هدف ايمانبر است گواهی تاريخی،‏ سند يک بهمثابه درسنامه اين است.‏ خستگیناپذير و مبارز ايران.‏تودهٔ‏ حزب آرمانهای و مارکسيستی آموزههای حقانيت به ما رفقای خللناپذير ترويجو آموزش و لنينيسم مارکسيسم ايدئولوژی به رفيق آخر به تا پايبندی و ايمان تغييربرای تالش که است واقعيت اين بيانگر اسالمی،‏ جمهوری زندان در علمی سوسياليسم است.‏بيهوده زور و فشار اعمال طريق از عقيده باخود،‏ پربار زندگی دم آخرين تا سازمانگر،‏ و دانشمند مبارز اين جوانشير،‏ رفيق فراتودهای پيکار و کار ميدان در نهادن گام بهسوی را ما خود،‏ هستی ايثار نيز و زبان قلم،‏ با۱۳۶۷، خونين تابستان در سياسی زندانيان کشتار ملی فاجعهٔ‏ جريان در وی میخواند.‏ ايستاد.‏مرگ جوخهٔ‏ برابر در آينده به چشماندازی چنين با و الهامبخش پيام اين ‏ٔهخانواد به رفيق،‏ خواهر با تلفنی تماس طريق از زندان مسؤولين ۱۳۶۷، آذر ۴ تاريخ در مذکور،‏کميتهٔ‏ در کنند.‏ مراجعه زنجان خيابان کميتهٔ‏ به مالقات برای که میدهند اطالع وی میشود.‏داده وی خانوادهٔ‏ به رفيق شهادت خبر بادجاودانه و گرامی جوانشير رفيق نام و ياد

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
اینجا - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
زبان فارسی و هویت ایرانی
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
دریافت فایل
فایل راهنما
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو