Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جمهوریو مردم

جمهوریو مردم به خدمت جز ما نبوديم.‏ جاسوس هرگز ‏»ما میزند:‏ فرياد افضلی رفيق نداديم.«‏انجام کاری اسالمی جزراهی که يافتيم پرورش پاکی دامان در ‏»ما میگويد:‏ پرغرور و آرام جهاد فرزاد رفيق حرفهااين نکنيد.‏ باور میگويند ما درباره اينها که حرفهايی به است.‏ نداشته خلق راه است.«‏دروغ و تهمت همه و خرمشهر فاتحان و انقالب سرسبد گلهای اين تودهای،‏ ميهنپرستان زندانبانان،‏ میريزند.‏اشک زندانيان از برخی میبرند.‏ خروجی در بهطرف کشان کشان را جنگ جبهههای کهمیشويم شهيد راهی در ما رفقا!‏ نکنيد ‏»گريه میگويد:‏ گلو در بغضی با افضلی رفيق میکنيم.«‏افتخار بهآن تازيانه،‏و درفش و داغ تحمل سالها از پس جوانشير رفيق که است مکان همين در و میپردازد.‏مارکسيستی آموزههای تبيين و ترويج به همچنان رفيقاين معنوی ارثيهٔ‏ آخرين از پاسداری سياسی«،‏ اقتصاد ‏»درسنامه انتشار از ما هدف ايمانبر است گواهی تاريخی،‏ سند يک بهمثابه درسنامه اين است.‏ خستگیناپذير و مبارز ايران.‏تودهٔ‏ حزب آرمانهای و مارکسيستی آموزههای حقانيت به ما رفقای خللناپذير ترويجو آموزش و لنينيسم مارکسيسم ايدئولوژی به رفيق آخر به تا پايبندی و ايمان تغييربرای تالش که است واقعيت اين بيانگر اسالمی،‏ جمهوری زندان در علمی سوسياليسم است.‏بيهوده زور و فشار اعمال طريق از عقيده باخود،‏ پربار زندگی دم آخرين تا سازمانگر،‏ و دانشمند مبارز اين جوانشير،‏ رفيق فراتودهای پيکار و کار ميدان در نهادن گام بهسوی را ما خود،‏ هستی ايثار نيز و زبان قلم،‏ با۱۳۶۷، خونين تابستان در سياسی زندانيان کشتار ملی فاجعهٔ‏ جريان در وی میخواند.‏ ايستاد.‏مرگ جوخهٔ‏ برابر در آينده به چشماندازی چنين با و الهامبخش پيام اين ‏ٔهخانواد به رفيق،‏ خواهر با تلفنی تماس طريق از زندان مسؤولين ۱۳۶۷، آذر ۴ تاريخ در مذکور،‏کميتهٔ‏ در کنند.‏ مراجعه زنجان خيابان کميتهٔ‏ به مالقات برای که میدهند اطالع وی میشود.‏داده وی خانوادهٔ‏ به رفيق شهادت خبر بادجاودانه و گرامی جوانشير رفيق نام و ياد

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
دریافت فایل
2010/1 ہرامش 24 دلج
الوجیزه فی علم الدرایه