Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 74 ویژهایبهاشکال و است گرفته قرار بحران این تأثیر تحت نیز سرمایهداری انباشت عام و یادآوریاست معاصر شرایط خاص که را قانون این عملکرد ویژگی سه اینجا در میکند.‏ ظهور میگذریم.‏و میکنیم سرمایهداریپیشرفتهٔ‏ کشور چند یکی،‏ میشود:‏ تشکیل بخش دو از معاصر سرمایهداری 1( یکدر قدرت و ثروت تمرکز جامعه،‏ شدن دوقطبی وابسته.‏ کشورهای کثیر تعداد دیگری،‏ و سرمایهداریانباشت مطلق و عام قانون که دیگر،‏ قطب در نادانی و اسارت و فقر و قطب میکند.‏ظهور هم سرمایهداری بخش دو این تقابل بهصورت دیگر اشکال بر عالوه است،‏ فنیو علمی مواهب بهترین میکند؛ غارت را وابسته کشورهای امپریالیستی سرمایهداری میکند.‏سلب تحتستم کشورهای مردم از را کشیدن نقس حق و میگیرد؛ انحصار در را ومسکن شرایط بدترین و دستمزدها کمترین کار،‏ روزانهٔ‏ طوالنیترین کشورها این کارگران متروپلکشورهای از پیش بهمراتب آنها میان در مستمندان و بیکاران تعداد و دارند،‏ را کار بیشترینمیکشاند؛ اخالقی بهانحطاط را وابسته کشورهای امپریالیستی سرمایهداری است.‏ است.‏شایع کشورها این در روسپیگری و دزدی ولگردی،‏ مخدر،‏ مواد مصرف جهان،‏از مالحظهای قابل بخش در نيست.‏ مسلط جهان همهٔ‏ بر معاصر سرمايهداری 2( اردوگاهوجود است.‏ گرفته سوسياليستی نظام را آن جای و شده سرنگون سرمايهداری سردمداراناست،‏ مصون سرمايهداری نظام پليد و منفی عوارض از که سوسياليسم،‏ عظيم ات سرمايهداری کور قوانين عملکرد منفی جوانب شدت از که میکند مجبور را سرمايهداری بتوانندکه جايی تا مجبورند کنند حفظ را خود موجوديت اينکه برای و بکاهند؛ مقدور حد دهند.‏نشان هست آنچه از زيباتر را نظام آن علیرغمو کرده رشد سرمایهداری کشورهای همهٔ‏ در مردمی و کارگری جنبشهای 3( روزطبقاتی آگاهی کارگر طبقهٔ‏ میان در مییابد.‏ گسترش ضدانسانی و خشن سرکوبهای کارگرانمبارزهٔ‏ نمیدهند.‏ سختی و فقر تحمل به تن بهآسانی کارگران و میشود بیشتر بهروز سرمایه،‏انباشت عام و مطلق قانون عملکرد از جلوگیری برای جمله از و سرمایهداری،‏ علیه زا برخی است مجبور بینالمللی سرمایهداری جوّی،‏ چنین در میگیرد.‏ اوج بیشتر بهروز روز بپذیرد.‏را کارگران تقاضاهای اردوگاهدر تأثیری چنین جهان سوسیالیستی و کارگری جنبش اینکه وجود با 4( لح را خود مسائل اگر و است گور لب بر معاصر سرمایهداری آنکه با و گذاشته،‏ سرمایهداری منبعاینکه وجود با و شد؛ خواهد تسریع آن سرنگونی و نیست حیات ادامهٔ‏ به قادر نکند آنثروت میتواند امپریالیستی سرمایهداری که دارد وجود وابسته کشورهای چون عظیمی جلویدر اکنون هم اینها همهٔ‏ وجود با کند،‏ صادر بهآنجا را فالکت و فقر و کند غارت را دردارد.‏ جریان سرمایه انباشت مطلق و عام قانون عملکرد مظاهر جدیترین از یکی ما چشم بیکاربیشتر بهمراتب تعدادی جاری،‏ بیکار میلیون پنجاه سرمایهداری،‏ کشورهای پیشرفتهترین

75‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد زندگیروسپیان و قاچاقچیان دزدان،‏ ولگردان،‏ مستمندان،‏ از عظیمی اردوی و راکد،‏ و پنهان وضعیندارد.‏ بهیاد جنایت و فقر بیکاری،‏ از عظیمی ارقام چنین سرمایهداری تاریخ میکنند.‏ است.‏مطلق و عام سرمایهداری انباشت قانون که میکند ثابت است ما چشم جلوی امروز که نمیشود.‏متوقف هرگز قانون این اما میکند،‏ تغییر شرایط به بسته آن عملکرد و بروز شکل بدویانباشت سرمایهدارانشد؟‏ تقسیم سرمایه و کار متضاد قطب دو به بشری جامعه که شد چطور زا داشتند سرمایهداری بهرهکشیِ‏ از پیش که سرمایهای را خود اولیهٔ‏ سرمایهٔ‏ نخستین بهمجبور و دادند دست از چگونه و کجا در را خود مالکیت کارگر میلیونها و آوردند؟ کجا زبانها،‏همهٔ‏ به و کشورها همهٔ‏ در پرسشها،‏ این به پاسخ در شدند؟ کارشان نیروی فروش ‏ٔههم اما باشند،‏ متفاوت هم با شکل در شاید که پرداختهاند و ساخته مضحکی افسانههای ازو کوشش،‏ و کار از و حالل مال از بدوی سرمایهٔ‏ که است این آن و دارند،‏ ماهیت یک آنها سرمایهدارنخستین هم موارد برخی در آمد.‏ پدید انسانی عالی روحیهٔ‏ از و خالقیت و ابتکار شد.‏سرمایهدار تا کرد جمع و نخورد که میدهند نشان آزمند و خسیس کمی را حیث،‏این از شود.‏ بررسی علمی بهطور سرمایهداری تاریخ نیستند مایل سرمایه مدافعان رسیدگیواقعی و جدی بهطور پروندهاش نیست مایل که دارد را دزدی حکم سرمایهداری زمینهیافتن برای میسازد.‏ افسانه و داستان آن بهجای و میکند پنهان را خود سوابق شود.‏ بلکهآمد،‏ کجا از بدوی سرمایهٔ‏ که بپرسیم نیست کافی سرمایهداری نظام پیدایش شرایط و شدند.‏مزدوری به مجبور چرا و آمدند کجا از مزدور میلیونها این که پرسید آن بر عالوه باید مورداولیهٔ‏ مواد و بفروشد را خود محصوالت بتواند باید سرمایهداری مؤسسهٔ‏ این،‏ بر عالوه درنداشت.‏ وجود سرمایهداری از قبل که است نیاز مورد نیز خاصی بازار پس بخرد.‏ را نیاز حاضرسرکار بهموقع کند مجبور را مزدور میلیونها که است الزم نظمی سرمایهداری جامعهٔ‏ گردندقانع میگیرند که مزدی به باشند؛ کار مشغول قانع و خاضع را کار روزانهٔ‏ تمام شوند؛ پدیدسرمایهداری نباشد،‏ فراهم شرایط این اگر نکنند.‏ اعتراض میرود آنها بر که ظلمی به و نمیآید.‏شریفسرمایهداران زحمت و کار از اولیه سرمایهٔ‏ که است مدعی سرمایه مدافعان تاریخ بپرسندکسی از که است آن مانند این است.‏ رسیده کنونی سرمایههای به بهتدریج و آمده پدید اوو آمده؟ کجا از پوشانده را زمین کره سطح چهارم سه که دریاها و اقیانوسها آب اینهمه آمد.‏پدید آب آنجا از و کرد آزاد اکسیژن مقداری گیری کربن عمل اثر بر درختی که دهد پاسخ اوالً،‏اما میکنند.‏ آزاد اکسیژن مقداری کربنگیری عمل اثر بر گیاهان که است حقیقتی البته حرارتدر باید که است الزم هیدروژن مولکول دو اکسیژن مولکول هر ازاء در آب تشکیل برای است،‏سهل که درخت یک از شده آزاد اکسیژن ثانیاً،‏ گیرند.‏ قرار هم کنار در معینی فشار و

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
عادت میکنیم
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
اینجا - نانو
آدمیان که در...
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
زبان فارسی و هویت ایرانی
تولدی دیگر - Iran Resist
دریافت فایل
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل
فایل راهنما
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول