Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 80 شد.‏پاک انسانها از زمین ترتیب بهاین و سوخت،‏ آتش میان در نبود خود خانه بهترک حاضر چراگاه،‏به را آن ابتدا کند.‏ استفاده زمین از بخواهد هرطور میتوانست شاهزادهخانم حال،‏ کرد.‏تبدیل شکارگاه به شد گران گوشت که هنگامی و کهآنان مقدس واقعاً‏ کوچک مالکیت شد.‏ ید خلع انگلستان دهقانان از ترتیب،‏ این به زور،‏با بودند آورده بهدست اجدادشان و خود شرافتمندانهٔ‏ کار و جبین عرق و دل خون با فئودالهاکثیف و خونآلود مالکیت برای که آنان و رفت.‏ میان از غارت و آدمکشی جنایت،‏ نکردند.‏اعتراضی کمترین میکنند چاک سینه سرمایهداران و بهدهات از گرسنه و لخت خانمان،‏ بی شده،‏ سلبمالکیت دهقان عظیم تودهٔ‏ این سرمایهدارانحضرات میکرد.‏ رشد بهسرعت سرمایهداران کارگاههای البته شدند.‏ رانده شهرها بودند.‏کرده پیدا دسترسی رایگان و ارزان کار نیروی به و ثروت و سود فیاض منبع آن به ازطوالنی صف کارگاهی،‏ هر در پشت نبود.‏ کافی عظیم نیروی این جذب برای کارگاهها اما هزارانکنند.‏ کار شبانهروز بودند حاضر نان قرص یک بهبهای که میشد تشکیل گرسنگان آمدهدنیا این به و کرده غلط که کسانی به زائد،‏ انسانهای به اسیر،‏ و آواره دهقان هزار و بیفرهنگ تودهٔ‏ این اصالً‏ که میآوردند بر فریاد سرمایه مدافعان و میشدند تبدیل بودند،‏ میگیری؟زن چرا بدهی بچهات به نداری نان اگر میاندازد.‏ پس بچه بیخودی جاهل وراهزنان ولگردان،‏ گدایان،‏ صف به نمیکردند پیدا کار که دهقانان از عظیمی تودۀ میکردند.‏تنفر اظهار وضع این از بورژوایی فرهنگ با دولتی مقامات و میپیوستند روسپیان مشمولرا سالم گدایان دادند،‏ گدایی رسمی ورقۀ سالخورده بهگدایان دولت قانون طبق زمانی زا خون که میزدند شالق آنقدر و میبستند ارابه به را گدایی سالم فرد هر و دانستند تازیانه آنجادر و گشت برخواهد زادگاهش به که بخورد سوگند میبایست سپس شود.‏ جاری پیکرش سومینباربرای که ولگردی هر میکرد مقرر هشتم ادوارد فرمان شد.‏ خواهد مشغول بهکاری گدایانشود معلوم اینکه برای شد.‏ خواهد اعدام جانی بهعنوان شود،‏ دستگیر گدایی حین بهرا آنان گوش اللهٔ‏ و صورت و چپ شانهٔ‏ میشوند،‏ دستگیر که است چندمینبار ولگردان و اعدامآنان از نفر هزار 72 تعداد هشتم،‏ هانری سلطنت هنگام میکردند.‏ داغ B Vو عالمت اینچنیننیاویزند.‏ بهدار را نفر 300 400 که نمیگذشت سالی الیزابت،‏ ملکه زمان در شدند.‏ امروزیاند.‏کارگران اجداد که آوارهای و شده سلبمالکیت دهقانان دلخراش داستان است وا حق در که جنایتهایی و فشارها بیرحمانهترین راه از بلکه خود بهمیل نه مزدور کارگر است.‏داده بهمزدوری تن اجباراً‏ و شده ساقط زندگی از شده،‏ اعمال سرمایهداری:‏مؤسسات محصوالت برای بازار ایجاد ‎3‎ سرمایهداریبازار آمدن پدید سرمایهداری،‏ گسترش و پیدایش برای ضرور شرایط از یکی نیازمورد خام مواد ثانیاً‏ برسد،‏ فروش به عضیم مقادیر به کار نیروی اوالً‏ آن در که بازاری است.‏

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏ 81کارخانههای سرمایهداری بهمقادیر عظیمی آماده فروش باشند و ثالثاً‏ برای فروش محصوالتکارخانهها نیز خریدار قادر بهخرید باشد.‏ در نمونهٔ‏ انگلستان دیدیم که چگونه بازار نیرویکار پدید آمد.‏ دهقانانی که تا دیروز نیازهای خود را تولید میکردند،‏ از این پس مصرفکنندهشدند.‏ همچنین دیدیم که چگونه تولید کشاورزی در خدمت سرمایهداری قرار گرفت و بهجایتولید مواد مصرفی مورد نیاز خود،‏ کشاورزان به تولید پشم و مواد اولیه دیگری از آن نوعپرداختند.‏ به این ترتیب بازار داخلی مواد خام پدید آمد.‏ سرمایهداری انگلیس،‏ عالوه بر اینبازار داخلی،‏ با سیاست وسیع مستعمراتی بازار خارجی را هم فتح کرد و منابع انگلستانبهحساب مواد خام ارزان قیمت غارت شده از مستعمرات بهبهای در هم کوبیدن و ویرانکردن صنایع دستی مستعمرات و فروش کاالهای انگلیسی بهجای کاالهای بومی توانستفعالیت خود را روز به روز سریعتر کند.‏‎4‎ ایجاد انصباط سربازخانهای در اردوی کارگران:‏یکی از شرایط مهم پیدایش و گسترش سرمایهداری این است که مزدوران در برابر سرمایهخاضع باشند و بدون مقاومتی تن به انصباط کار بدهند و برای سرمایه با دقت تمام و طیتمام ساعاتی که سرمایه طلب میکند کار کنند.‏ مارکس میگوید:‏تنها کافی نیست که در یک قطب شرایط کار بهمثابه سرمایه گرد آید و در قطب دیگرانسانهایی قرار گیرند که چیزی جز نیروی کار خود نداشته باشند و وادار ساختن آنان بهفروش داوطلبانه نیروی کارشان کفایت نمیکند.‏ در تکامل سرمایهداری طبقهٔ‏ کارگری رشدمییابد که از حیث تربیت،‏ سنت و عادت،‏ خواستها و توقعات این شیوهٔ‏ تولید را مانندنوامیس طبیعی مسلم تلقی میکند.‏سلب مالکیت از تودهٔ‏ دهقانان بیپناه و ورشکست کردن پیشهوران و راندن تودههایوسیع سلبمالکیتشدگان به صف مزدوران با استفاده از داغ کردنها و بهدار آویختنها،‏این آغاز استقرار نظم سرمایهداری است.‏ دولت سرمایهداران پا به پای این سرکوب وحشیان ‏ٔهتودههای مستمند،‏ قوانینی هم دربارهٔ‏ کارگرانی که شاغلند تدوین و تصویب میکنند که هرچهشدیدتر کار و هرچه کمتر مزد بگیرند.‏ در انگلستان تا سال 1825 قوانین در جهت ممنوعیتاتحادیههای کارگری وجود داشت.‏ پس از لغو این قوانین،‏ بر اثر مبارزات کارگری شیوههایدیگر پروندهسازی برای کارگرانی که از حقوقشان دفاع میکردند بهکار گرفته میشد.‏چنین بود تشکیل اردوی عظیم پرولتاریای انگلیس که به اشکال کم و بیش مشابهیدر سایر کشورهای سرمایهداری تکرار شده است.‏ داستان انباشت بدوی سرمایه این است.‏سرمایهداران و گارگران اینطور متولد شدهاند و نظام سرمایهداری امپریالیستی،‏ این درندهخون آشام که امروز موجودیت بشری را بهخطر انداخته و سرتاسر جهان زیر سلطهٔ‏ خود را به

أتصرف؟
دریافت فایل
کیمیا
عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
زندگی - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
دریافت فایل
دریافت فایل
فایل راهنما
کیمیا