Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

84 ف.‏ م.‏

84 ف.‏ م.‏ جوانشیرنقشه و با دخالت مستقیم مستشاران کشورهای امپریالیستی انجام گرفت،‏ بقایای اقتصادورشکستهٔ‏ این تودهٔ‏ میلیونی را هم از میان برد.‏ واردات وسیع مواد غذایی،‏ سیاست ویرانگراقتصادی و مالی،‏ از جمله قیمتگذاری کاالهای کشاورزی و مواد غذایی و طرز تعیینسوبسیدها،‏ در جهت ورشکست کردن دهقانان و ریختن آنها به بازار کار مزدوری نوین اجرامیشود.‏معموالً‏ در کشورهای توسعهنیافته وابستگی فئودالی دهقانان به زمین وجود نداشت.‏ امادر بسیاری از آنها هنوز بقایایی از مالکیتهای مشاع و یا مالکیتهای کوچک دهقانی ماندهبود و این مالکیت دهقانان را به زمین و ده عالقمند میکرد و از اینکه تن به مزدوری دهندباز میداشت.‏ برای رفع این مشکل پس از جنگ دوم جهانی،‏ بهویژه در دههٔ‏ 60 و 70 میالدی،‏در اکثر کشورهای توسعهنیافته اصالحات ارضی انجام گرفت،‏ البته اصالحاتی بهسود صاحباناراضی وسیع و مالکین سرمایهدار.‏ عمالً‏ زمین روستائیان از دستشان بیرون آمد.‏تمرکز سرمایه در دست عدهای معدودرکن دوم انباشت بدوی سرمایه پس از سلب مالکیت از تودهها و تشکیل ارتشمزدوران عبارت است از تمرکز سرمایه در دست عدهای معدود که میتوانند آن را بهمثابهسرمایه بهکار اندازند.‏ در کشورهای اروپای باختری،‏ بهویژه انگلستان،‏ انباشت بدوی سرمایهاز طویق ورود مقادیر عظیمی از سرمایه عملی شد.‏ اما در کشورهای توسعهنیافتهٔ‏ امروزی،‏سرمایهداران نوپا نهتنها ثروتی وارد کشور نمیکنند بلکه کار آنها داللی اجانب است برایغارت منابع ملی.‏ از آنجا که این کشورها بهشدت غارت میشوند،‏ مازاد اقتصادی کافیبرای انباشت سرمایه ندارند،‏ جز برخی از این کشورها که وضع خاصی دارند مانند کشورهاینفتخیز خلیج فارس.‏ این کشورها مبالغ عظیمی باید ساالنه صرف نگهداری حکومتهایپلیسی و تجهیزات جنگی کنند.‏ در چنین شرایطی،‏ گذار از مرحلهٔ‏ انباشت بدوی آساننیست.‏ چنانکه گفته شد،‏ مرحلهٔ‏ انباشت بدوی در این کشورها طبق نقشهٔ‏ دستگاه دولتیوابسته به امپریالیسم است.‏نقش دولت وابسته در مرحلهٔ‏ انباشت بدوی:‏در مورد گرد آوردن ثروت کالن نامشروع در دست عدهای معدود نیز دستگاه دولتیسازمانده اصلی است.‏ در اینباره دولت دو وظیفه انجام میدهد:‏ یکی اینکه سياست اقتصادیو مالی کشور را در جهت پیشرفت انباشت بدوی سازمان میدهد،‏ و دیگری اینکه بودجهٔ‏ دولترا مستقیماً‏ در اختیار ‏»دارندگان انباشت بدوی«‏ میگذارد.‏ بخشی از آن،‏ رسمی و آشکارو بخش دیگری از راههای پنهانی،‏ دزدی،‏ فساد و اختالس سازمانیافته،‏ سفارشات دولتیاز قبیل پیمانکاریها،‏ معامالت بازرگانی برای تأمین نیاز ادارات دولتی و بهویژه سفارشات

85‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد بهصندوقدولت بودجهٔ‏ انتقال قانونی بهاصطالح کانالهای مهمترین از یکی آینها نظامی.‏ و بالعوض بهشکل را کالنی مبالغ سرمایهداری دولتهای مواردی،‏ در است.‏ سرمایهداران هب مبلغ فالن دولتی تصویبنامهٔ‏ یک با مثالً،‏ میکنند.‏ واگذار سرمایهداران به روپوش بدون فالنکه سرمایهدار هر که میشود قرار دولتی تصویبنامهٔ‏ یک با میشود؛ داده بانک فالن فالنبه رایگان برق و آب یا بگیرد؛ کمک را آن برابر دو اندازد بهکار را خویش سرمایهٔ‏ مبلغ ریختنپنهانی کانال مهمترین سرمایهدار دولتی دستگاه فساد غیره.‏ و بدهند،‏ صنعت بخش است.‏سرمایهداران جیب در دولت بودجهٔ‏ مالیاتی،‏نظام طریق از مردم تودهٔ‏ غارت : از است عبارت وابسته دولتهای بودجهٔ‏ منابع نفت،‏آمد در مانند ملیشده طبیعی منابع کشورها از برخی در و خارجی،‏ و داخلی وامهای طبقو کافی آگاهی با دستنشانده دولتهای اقتصادی سیاست گمرکی.‏ و مالیاتی نظام حالعین در و مردم تودهٔ‏ کردن ورشکست اقتصادی،‏ سنتی نظام شکستن جهت در نقشه شدهگذاشته بنا سرمایهداران به دولت آمدهای در تسلیم سپس و آنها رمق آخرین دوشیدن سنگینیکه است استوار غیرمستقیم مالیاتهای اساس بر کشورها این مالیاتی نظام است.‏ سرانبین آشکارا نفت درآمد فارس،‏ خلیج کشورهای در میافتد.‏ مردم توده دوش بر آنها میگذرد.‏قمارخانه و حرمسرا در وقتشان که بیفرهنگی شیوخ میشود،‏ تقسیم شیوخ و قبایل کشورشانوارد لندن از کشیده اتو که آنها تحصیلکردهٔ‏ فرزندان بگذرد که نسل یک قطعاً‏ مردانکه پدرانشان برای و کرد خواهند افتخار رسیده آنها به که حاللی ارث به میشوند ساخت.‏خواهند افسانه بودند زحمتکشی بزرگ ازرا آن خالی جای ندارند نفت درآمد نظیر درآمدهایی که وابسته دولتهای از بسیاری میشود:‏دریافت صورت دو به معموالً‏ داخلی وام میکنند.‏ پر خارجی و داخلی وامهای طریق ازوام دریافت دیگری و خصوصی،‏ بانکهای از وام دریافت و دولتی قرضهٔ‏ اوراق فروش یکی میسازد.‏سرمایه سو دو از دولت اول،‏ نوع وام دریافت با اسکناس.‏ ناشر مرکزی دولتی بانک همو میکنند،‏ سرمایه کسب دولتی قرضهٔ‏ اوراق خریداران و دولت به وامدهندگان هم زیرا کسرتأمین و دولتی وام دوم،‏ نوع در اند.‏ گرفته سفارش دولت از بابت این از که کسانی و تورم عامل خود که میشود بیشتر اسکناس چاپ موجب مرکزی بانک از وام بهنام بودجه است.‏مردم دوشیدن راههای از چندانزیرا است محدود صورت هر به داخلی منابع چون توسعهنیافته،‏ کشورهای در و دارد حدی صورت هر به هم مالیات و کنند،‏ جمع را آن که نیست مردم دست در پولی راهاین از تا بنشینند داخلی منابع تقویت امید به میروند سرمایهداری راه که کشورهائی اگر بهمتوسل کشورها این لذا بمانند منتظر باید متمادی دهههای شاید کنند جمع سرمایه امپریالیستیکشورهای در سرمایه صاحبان هم میشوند.‏ امپریالیستی منابع از خارحی وام بدلبزرگ سرمایهداران به کشور در نظر مورد عدهٔ‏ هم و میگیرند بدوندردسر فراوان بهرهٔ‏

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
عادت میکنیم
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
اینجا - نانو
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
آدمیان که در...
•آمبوالنس پذیرایی ساده - Persian Cultural Center
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
آموزشهائی برای جنگ چریکی در شهر 1 - راه کارگر
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
تولدی دیگر - Iran Resist
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زبان فارسی و هویت ایرانی
دریافت فایل
رادیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کتاب نظام مراقبت بیماری ها ی واگیر سال 1388 - دانشگاه علوم پزشکی ...
داخلی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت فایل