Views
2 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

جوانشیرم.‏

جوانشیرم.‏ ف.‏ 88 بهطورکشورها این بازار است.‏ ناقص تکنولوژی و ماشینآالت تأمین نظر از آنها داخلی بازار و ماشینآالت تأمین به را سرمایه نیاز نمیتواند و است مصرفی کاالهای عرضهکنندهٔ‏ عمده سازد.‏برآورده بهآسانی خام مواد برخی کشورها،‏این است.‏ امپریالیستها انحصار در خارجی بازار است:‏ این ویژگی سومین خریدبرای هم و ندارند،‏ دسترسی وسیع خارجی بازار به گذشته،‏ قرون انگلستان برخالف ‏ٔهاجاز با تنها خود محصوالت فروش برای هم و اساسی خام مواد و تکنولوژیک نیازهای میکنند.‏پیدا راه بازار به امپریالیستی انحصارات مزدوراناردوی در سربازخانهای نظم ایجاد فشارشدت اما نیست،‏ مرسوم ظاهراً‏ امروز آواره دهقانان گوش بریدن و کردن داغ انگلستاندر آنچه از میشود وارد وابسته کشورهای به و اسیران کاروان این به که همهجانبهای حاشیهدر اسیران این که النههایی کردن ویران است.‏ بیشتر بود مرسوم هیجدهم و هفدهم قرن گروهدستگیری و ندارند هیچ آن در که روستایی به آنان اجباری برگنداندن ساختهاند،‏ شهرها ازاینها،‏ نظیر اتهاماتی و دزدی ولگردی،‏ کاذب،‏ مشاغل از جلوگیری بهبهانهٔ‏ اسیران این گروه الاقلانگلستان در میشود.‏ انجام روزه هر وابسته کشورهای تمام در که است عادی کارهای رژیمهایزندانهای در که غیرانسانی شکنجههای اینهمه و شد می حفظ دمکراسی ظاهر درنداشت.‏ وجود زمان آن در میشود،‏ وارد احتماعی عدالت مدافع انسان هر به وابسته،‏ رهبرانشدهاند؛ مار و تار سیاسی،‏ چه صنفی چه کارگری،‏ سازمانهای معموالً‏ کشورها،‏ این بیشباطلهای کاغذ هست اگر یا نیست خبری کار قانون از و میشوند؛ اعدام و شکنجه آنها طیملی و مستقل حکومتهای با را بدوی انباشت مرحلهٔ‏ غربی اروپای کشورهای نیست.‏ وابسته،‏کشورهای در اما میکردند.‏ رعایت را بورژوایی دموکراسی موازین معموالً‏ و کردند انباشتمرحلۀ کشورها،‏ این در کارند.‏ برسر ملی منافع به خائن و دیکتاتوری دولتهای الزاماً‏ هدفهایهمهٔ‏ مرکزی هستهٔ‏ و رابط حلقۀ نظامیگری است.‏ همراه نظامیگری با معموالً‏ بدوی بدویانباشت اهرم مهمترین جمله از و وابسته،‏ کشورهای در امپریالیسم اقتصادی سیاسی میآید:‏در زیر عناوین تحت که است سرمایه ‏ٔهسرمای و است بینالمللی عرصهٔ‏ در آفرینی تشنج مهم عوامل از سیستم دو نبرد ‎1‎ میکند.‏تجهیز رشد حال در کشورهای علیه و سوسیالیسم علیه را امپریالیستی است.‏امپریالیستی انحصارات غارتگری تشدید مهم،‏ عوامل از ‎2‎ علیهامپریالیستی کشورهای در را فاشیسم هوادار انحصارات بزرگترین مواضع ‎3‎ میکند.‏تجهیز رشد حال در کشورهای علیه و سوسیالیسم است.‏پلیسی و فاشیستی نظامهای تکیهگاه ایدئولوژیک،‏ نبرد در ‎4‎ طرفاز خارجی و داخلی وامهای دریافت و مردم تودهٔ‏ بر مالیات افزایش بهانههای از ‎5‎

89‏)درسنامه(‏ سیاسی اقتصاد است.‏انحصارات گاوصندوق به آنها انتقال و دولتها انحصاری سرمایهٔ‏ بخش غارتگرترین و خشنترین اسلحه تولیدکنندگان برای ‎6‎ میکند.‏ایجاد بازار میکشاند.‏سربازخانه به را روستاها بیخانمان مهاجران و بیکاران از بخشی ‎7‎ برایو میکند تقویت وابسته کشورهای در در بهویژه را بوروکراتیک سرمایهداری ‎8‎ میسازد.‏اجتماعی پایگاهی امپریالیسم،‏ سلطهٔ‏ و نفوذ تحکیم ایراندر سرمایه بدوی انباشت سایرکه دارد را خصوصیاتی همان اساس در ایران در سرمایه بدوی انباشت مرحلهٔ‏ غربیاروپای در که است همان امر ماهیت در مرحله این یعنی معاصر.‏ نیافتهٔ‏ توسعه کشورهای کشورهایهمهٔ‏ که دارد را کلی ویژگیهای همان و پیوست بهوقوع گذشته قرون انگلستان و ویژگیهایبرخی آن،‏ بر عالوه دارند.‏ پاکستان،‏ و مصر ترکیه،‏ جنوبی،‏ کرهٔ‏ مثل ایران،‏ شبیه استاین بدوی انباشت مرحلهٔ‏ کلی خصوصیات است.‏ شده پیدا کشورها شرایط در نیز فرعی اجتماعی مناسبات در بنیادی تحول آن در که است تاریخی مرحلهٔ‏ یک مرحله این که یعنی:‏میشود.‏ حاصل کشورها اقتصادی مالکیتسلب انسان میلیونها از و میشکند اقتصادی اجتماعی سنتی نظام ‎1‎ شدگانسلبمالکیت این است.‏ انجام حال در و شده انجام کار این ما کشور در میشود.‏ میدهند.‏تشکیل را مزدور کارگران اردوی دزدی،‏بر آن اساس که میآورند بهدست بادآورده کالن درآمدهای معدود عدهای ‎2‎ راجدید سرمایهداران اینان هم و است.‏ استوار فروشی وطن و غارت،‏ و قتل ربا،‏ و کالشی میدهند.‏تشکیل رباییسرمایهٔ‏ و تجاری سرمایهٔ‏ در تحول بادآورده،‏ درآمدهای این اصلی منبع ‎3‎ است.‏میآید.‏پدید سرمایهداری نوین دیکتاتوری و سرمایهداری نوین بازار ‎4‎ معینطبقات و قشرها میآید.‏ پدید جامعه در بنیادی تحول اینها،‏ مجموعهٔ‏ نتیجهٔ‏ در و ظاهر حفظ با رشتهها،‏ برخی میشوند.‏ پیدا تازهای طبقات و میروند بین از اجتماعی ماهیتشاست سابق بازرگان همان بهظاهر که باز،گانی مثالً‏ میدهند.‏ محتوی تغییر قالب،‏ و اجتماعی حقوق و قوانین در تغییر خود بهدنبال تغییرات این میکند.‏ تغییر کامل بهطور توسعهایحال در کشورهای شد،‏ گفته آنچه بر عالوه میآورد.‏ هم را کشورداری و سیاست دارند:‏ویژگیهایی میگذرانند را بدوی انباشت مرحلهٔ‏ امروز که عادالنهجامعهٔ‏ روش آنها برابر در بگذرند؛ دردناک و فجیع راه این از نیستند مجبور ‎1‎ است.‏باز

عادت میکنیم
اینجا - نانو
آدمیان که در...
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاربرد فناوري هاي میکرو و نانو در صنایع نفت وگاز
ماهنامه‌ی ادبیات گمانه‌زن - شماره‌ی 26 - بهمن 1391 - Ketab Farsi
دانلۆدی کتێبه‌که‌
ذخیره‌سازی‌انرژی‌حرارتی - نانو
بخش طب انتقال خون - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه دشوار آزادی
دریافت فایل ارائه شده در کارگاه آموزشی
تربیت بدنی
مقـاالت ابزارهای فناوری نانو در تحقیق و توسعه علوم دارویی
بخش اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
واحد تاسیسات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
در یازده صنعت بزرگ - نانو
حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، تاریخ - دانشگاه الزهرا
مـواد محافظ جهت واکنش های اضطراری - نانو
آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1391 دی 19 ظه ؼنبه / ظال اول / 92 ؼواره
از فناوری تا کاربرد اتحادیه اروپا ، گزارش آوریل 2010 - نانو
تـرمومتـرهـای قابـل حمـل شـرکـت Delta OHM ايتاليا HD 2107.2 HD ...
دریافت فایل
2010/1 ہرامش 24 دلج
الوجیزه فی علم الدرایه