Views
3 years ago

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

فهرستی از

فهرستی از آثار رفيق جوانشيرتأليف:‏ اقتصاد سياسی صفحاتی از تاريخ جنبش جهانی کمونيستی و کارگری مائوئيسم و بازتاب آن در ايران حماسهٔ‏ ۲۳ تير افسانهٔ‏ طالهای ايران تجربهٔ‏ ۲۸ مرداد سيمای مردمی حزب تودهٔ‏ ايران انتقاد و انتقاد از خود حماسهٔ‏ داد چريکهای فدايی خلق چه میگويندترجمه:‏ کارل مارکس ‏)زندگینامهٔ‏ کوتاه با فشردهای از مارکسيسم(،‏ لنين راز سر به مهر ‏)ترجمهٔ‏ مجموعهٔ‏ داستان از نويسندگان کالسيک روس(‏

اقتصاد سیاسی ‏)درسنامه(‏كاالتعریف كاالکل ثروت اجتماعی در جامعهٔ‏ سرمایهداری بهشکل تودۀ عظیمی از کاال جلوهگر میشود.‏وجوه مشترک کاالها عبارتند از:‏ همۀ کاالها اشیاء سودمندی هستند،‏ یعنی ارزش مصرف دارند.‏ همۀ کاالها محصول کار انساناند.‏ همۀ کاالها برای مبادله ‏)فروش(‏ عرضه میشوند و تنها از طریق مبادله در اختیارمصرفکننده قرار میگیرند.‏ارزش مبادلهارزش مبادله عبارت است از رابطۀ کمی با نسبتی که بر طبق آن ارزشهای مصرف ازیک نوع با ارزشهای مصرف از نوع دیگر مبادله میشوند.‏قیمت شکل مسخ شده و تغییریافتۀ ارزش است.‏ هرگز نباید آن را با ارزش اشتباه کرد.‏قیمت در عین حال که از ارزش ریشه میگیرد،‏ بر اثر عوامل جنبی فراوان گاه بهشدت ازارزش دور میشود.‏ از جمله این عوامل عبارتند از:‏ تورم،‏ کمبود مصنوعی،‏ کنترل دولتیو....‏بخش خدمات خود یک بخش اقتصاد سیاسی است و با بخش مربوط به مبادلۀ کاالتفاوت دارد.‏ ارزش کار معلم و پزشک و ارتشی را نباید با ارزش مبادلهای کاالها یکی گرفت.‏همهٔ‏ کاالها معرف کار انسانی هستند.‏ همۀ آنها صرف نظر از شکل و شمایل ظاهری وخصوصیات طبیعی محصول کار و زحمت انسانی هستند و فقط میتوانند بهنسبت کاری کهبرای تولید آنها صرف شد،‏ مبادله شوند.‏خصلت دوگانهٔ‏ کار:‏ کار مجرد و کار مشخصکشف خصلت دوگانهٔ‏ کار از موفقیتهای اندیشهٔ‏ مارکس است و قبل از او سابقه ندارد.‏این دو خصلت فقط در موقع مبادلهٔ‏ کاالهاست که از هم جدا میشوند.‏ شکل مشخص انجامکار ‏)نظیر نجاری،‏ کفاشی و تراشکاری(‏ که به ابزار خاص و مهارت ویژهای نیاز دارد،‏ کار

دریافت فایل
الوجیزه فی علم الدرایه
فایل پی دی افِ متنِ کامل رمانِ ناتنی را دانلود کنید - Mehdikhalaji.com
حقایقی در مورد پستان
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
عادت میکنیم
اینجا - نانو
دریافت فایل
آدمیان که در...
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
زندگی - نانو
دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی
زبان فارسی و هویت ایرانی
زمزمه های زیر درختان زیزفون - جلد اول
(IPM) ضلؽۀ ٞٙلٝ
بیهوشی و اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اینجا - رایزنی علمی دانشجویان جنوب شرق آسیا
References - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دریافت فایل
فایل راهنما
اینجا را کلیک کنید. - ایرانسل
بهینه‌سازی‌فرموالسیون کودهای‌شیمیايی - نانو
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
والدین ٹیلی فون - LOKK